Sitemap

Sitemap

Programmarekening 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Jaarverslag Blz. 8  
Jaarrekening Blz. 9  
Inhoudelijke samenvatting per portefeuillehouder Blz. 10  
Burgemeester Maarten Divendal Blz. 11  
Wethouder Rein Kroon Blz. 12  
Wethouder Alberta Schuurs Blz. 13  
Wethouder Cees van Uden Blz. 14  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 15  
Conclusie financiële positie Blz. 16  
Financieel resultaat 2020 Blz. 17  
Hoofdlijnenanalyse Blz. 18  
Structureel en incidenteel resultaat Blz. 19  
Financiële effecten van coronacrisis Blz. 20  
Doorwerking naar begroting 2021 - 2024 Blz. 21  
Lokale heffingen Blz. 22  
Reservepositie Blz. 23  
Investeringen Blz. 24  
Waar komt het geld vandaan en waaraan is het besteed? Blz. 25  
Kerngegevens 2017 - 2020 Blz. 26  
Kerngegevens 2017 - 2020 Blz. 27  
Jaarverslag 2020 | Domeinen Blz. 28  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 29  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 30  
Visie op het domein Blz. 31  
Overzicht doelstellingen en acties Blz. 32  
Wat wilden we bereiken? Blz. 33  
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 34  
1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020 - 2023 Blz. 35  
1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021 Blz. 36  
1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies Blz. 37  
1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 38  
1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren Blz. 39  
1.01.7 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen Blz. 40  
1.01.8 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente Blz. 41  
1.01.9 Inburgering Blz. 42  
1.01.10 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Blz. 43  
1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit Blz. 44  
1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit Blz. 45  
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 46  
1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren Blz. 47  
1.3 Inwoners leven gezond Blz. 48  
1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg Blz. 49  
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota Blz. 50  
1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven Blz. 51  
1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd Blz. 52  
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen Blz. 53  
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 54  
1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan Blz. 55  
1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid Blz. 56  
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren Blz. 57  
1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats Blz. 58  
1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel Blz. 59  
1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden Blz. 60  
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland Blz. 61  
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan Blz. 62  
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 63  
1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom Blz. 64  
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers Blz. 65  
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven Blz. 66  
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven Blz. 67  
1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 68  
1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat Blz. 69  
Domein 1 - Indicatoren BBV Blz. 70  
Indicatoren Blz. 71  
Toelichting op de indicatoren Blz. 72  
Domein 1 - Verbonden partijen Blz. 73  
1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 74  
2. Kansis (Stichting Beschut Werk) Blz. 75  
3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk) Blz. 76  
4. Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Blz. 77  
Domein 1 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 78  
Sociaal domein Blz. 79  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 80  
Financiële analyse domein 1 Blz. 81  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 82  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 83  
Visie op het domein Blz. 84  
Overzicht doelstellingen en acties Blz. 85  
Wat wilden we bereiken? Blz. 86  
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 87  
2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed Blz. 88  
2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd Blz. 89  
2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie Blz. 90  
2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie Blz. 91  
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 92  
2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen Blz. 93  
2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw Blz. 94  
2.02.3 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen Blz. 95  
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 96  
2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen. Blz. 97  
2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd Blz. 98  
2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc. Blz. 99  
2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen. Blz. 100  
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 101  
2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd. Blz. 102  
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. Blz. 103  
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad Blz. 104  
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 105  
2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen Blz. 106  
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen Blz. 107  
2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes Blz. 108  
2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. Blz. 109  
2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) Blz. 110  
2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem Blz. 111  
2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen Blz. 112  
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 113  
2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Blz. 114  
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren Blz. 115  
2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren Blz. 116  
2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 Blz. 117  
2.06.5 Stimuleren circulaire economie Blz. 118  
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 Blz. 119  
2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden Blz. 120  
2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 Blz. 121  
2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval Blz. 122  
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 123  
2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte Blz. 124  
2.09.2 Aanleggen Tiny Forests Blz. 125  
2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer Blz. 126  
2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan Blz. 127  
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie Blz. 128  
2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen Blz. 129  
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 130  
2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen Blz. 131  
2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) Blz. 132  
2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers in de gemeente Blz. 133  
2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders Blz. 134  
2.11.5 Het realiseren van ecopassages voor de migratie van de otter Blz. 135  
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 136  
2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Blz. 137  
2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister Blz. 138  
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 139  
2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren Blz. 140  
2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen Blz. 141  
Domein 2 - Indicatoren BBV Blz. 142  
Indicatoren Blz. 143  
Toelichting op de indicatoren Blz. 144  
Domein 2 - Verbonden partijen Blz. 145  
1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 146  
2. Stichting Mooisticht Blz. 147  
3. Afvalverwerking Utrecht Blz. 148  
4. Omgevingsdienst regio Utrecht Blz. 149  
5. Marickenland (Groenfonds) Blz. 150  
6. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 151  
Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 152  
Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 153  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 154  
Financiële analyse domein 2 Blz. 155  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 156  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 157  
Visie op het domein Blz. 158  
Overzicht doelstellingen en acties Blz. 159  
Wat wilden we bereiken? Blz. 160  
3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blz. 161  
3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden Blz. 162  
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken Blz. 163  
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit Blz. 164  
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken Blz. 165  
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten Blz. 166  
3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 167  
3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren Blz. 168  
3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college Blz. 169  
3.02.3 Evalueren financiële verordening Blz. 170  
3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 171  
3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 172  
3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren Blz. 173  
3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld Blz. 174  
3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal Blz. 175  
3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Blz. 176  
3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid Blz. 177  
3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) Blz. 178  
3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) Blz. 179  
3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan Blz. 180  
3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed Blz. 181  
3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 182  
3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase Blz. 183  
3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld Blz. 184  
3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 185  
3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren Blz. 186  
3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte Blz. 187  
3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig Blz. 188  
3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden Blz. 189  
3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd. Blz. 190  
3.09 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Blz. 191  
3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst Blz. 192  
3.10 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 193  
3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie Blz. 194  
3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data Blz. 195  
3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Blz. 196  
3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen Blz. 197  
3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving Blz. 198  
3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken Blz. 199  
Domein 3 - Indicatoren BBV Blz. 200  
Indicatoren Blz. 201  
Toelichting op de indicatoren Blz. 202  
Domein 3 - Verbonden partijen Blz. 203  
1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 204  
2. Het veiligheidshuis Blz. 205  
3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) Blz. 206  
4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Blz. 207  
5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Blz. 208  
6. Amstelland-Meerlandenoverleg Blz. 209  
7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Blz. 210  
8. Belastingsamenwerking Amstelland Blz. 211  
9. BNG Bank Blz. 212  
10. N.V. Vitens Blz. 213  
Domein 3 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 214  
Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 215  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 216  
Financiële analyse domein 3 Blz. 217  
Jaarverslag 2020 | Paragrafen Blz. 218  
Lokale heffingen Blz. 219  
Samenvatting Blz. 220  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 221  
Meerjarig overzicht van de lokale heffingen Blz. 222  
01 | Onroerende zaakbelastingen voor woningen Blz. 223  
02 | Onroerende zaakbelasting voor niet woningen Blz. 224  
03 | Rioolheffing Blz. 225  
04 | Afvalstoffenheffing Blz. 226  
05 | Precariobelasting Blz. 227  
06 | Leges wonen en bouwen Blz. 228  
07 | Leges burgerzaken Blz. 229  
08 | Begraafplaatsrechten Blz. 230  
09 | Forensenbelasting Blz. 231  
10 | Toeristenbelasting Blz. 232  
11 | Hondenbelasting Blz. 233  
Ontwikkeling lokale woonlasten Blz. 234  
Ontwikkeling belastingdruk ondernemers Blz. 235  
Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 236  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 237  
Samenvatting Blz. 238  
Beleidskader voor weerstandsvermogen en risico's Blz. 239  
Financiële kengetallen Blz. 240  
Toelichting op de financiële kengetallen Blz. 241  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 242  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 243  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen Blz. 244  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 245  
Top tien van de risico's Blz. 246  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 247  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 248  
Samenvatting Blz. 249  
Wegen | beleid Blz. 250  
Wegen | uitvoering Blz. 251  
Wegen | financiën Blz. 252  
Riolering | beleid Blz. 253  
Riolering | uitvoering Blz. 254  
Riolering | financiën Blz. 255  
Water | beleid Blz. 256  
Water | Uitvoering Blz. 257  
Water| financiën Blz. 258  
Groen | beleid Blz. 259  
Groen | uitvoering Blz. 260  
Groen | financiën Blz. 261  
Gebouwen | beleid Blz. 262  
Gebouwen | uitvoering Blz. 263  
Gebouwen | financiën Blz. 264  
Financiering Blz. 265  
Samenvatting Blz. 266  
Beleidskader Blz. 267  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 268  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet Blz. 269  
Risicobeheersing - renterisiconorm Blz. 270  
Ontwikkeling langlopende leningen Blz. 271  
Leningenportefeuille Blz. 272  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 273  
Schatkistbankieren Blz. 274  
Rente- en treasuryresultaat Blz. 275  
Bedrijfsvoering Blz. 276  
Samenvatting Blz. 277  
Beleidskader voor bedrijfsvoering Blz. 278  
Personeel & organisatie | werven en ontwikkelen van personeel Blz. 279  
Personeel & organisatie | ziekteverzuim Blz. 280  
Personeel & organisatie | organisatieontwikkeling Blz. 281  
Personeel & organisatie | procesoptimalisatie Blz. 282  
Personeel & organisatie | generalistische kennis en kunde Blz. 283  
Informatievoorziening | portfoliomanagement Blz. 284  
Informatievoorziening | informatieveiligheid en privacy Blz. 285  
Informatievoorziening | digitaal (samen)werken Blz. 286  
Informatievoorziening | functioneel beheer Blz. 287  
Informatievoorziening | digitaal archiveren/zaakgericht werken Blz. 288  
Informatievoorziening | ICT Blz. 289  
Financiën Blz. 290  
Juridische zaken Blz. 291  
Communicatie Blz. 292  
Huisvesting Blz. 293  
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Blz. 294  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 295  
Formatie en bezetting Blz. 296  
Financiën bedrijfsvoering - Algemeen Blz. 297  
1 | Capaciteitskosten Blz. 298  
2 | Overhead Blz. 299  
Toelichting op de overheadkosten Blz. 300  
3 | Apparaatskosten Blz. 301  
Verbonden partijen Blz. 302  
Samenvatting Blz. 303  
Beleidskader voor verbonden partijen Blz. 304  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 305  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 306  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 307  
03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 308  
04. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 309  
05. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 310  
06. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 311  
07. Amstelland Meerlanden overleg Blz. 312  
08. Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 313  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen Blz. 314  
Deelnemingen Blz. 315  
Overige verbonden partijen Blz. 316  
Grondbeleid Blz. 317  
Bouwgronden in exploitatie | Algemeen Blz. 318  
Bouwgronden in exploitatie | Beleidskader Blz. 319  
Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht Blz. 320  
Bouwgronden in exploitatie | Financiële hoofdlijnen Blz. 321  
De Maricken | Stand van zaken Blz. 322  
Land van Winkel | Stand van zaken Blz. 323  
Stationslocatie Mijdrecht | Stand van zaken Blz. 324  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd | Algemeen Blz. 325  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd | Stille reserve Blz. 326  
Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen Blz. 327  
1 Verstrekte subsidies en bijdragen |Samenvatting Blz. 328  
1 Verstrekte subsidies en bijdragen | Financieel overzicht Blz. 329  
1 Verstrekte subsidies en bijdragen | Toelichting op financieel overzicht Blz. 330  
2 Ontvangen subsidies en bijdragen | Samenvatting Blz. 331  
2 Ontvangen subsidies en bijdragen | Financieel overzicht Blz. 332  
Jaarrekening 2020 Blz. 333  
01 | Financieel totaaloverzicht van de programma's Blz. 334  
Financieel totaaloverzicht van de programma's Blz. 335  
02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en stelposten Blz. 336  
Algemeen Blz. 337  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 338  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 339  
Algemene dekkingsmiddelen | Treasury Blz. 340  
Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen Blz. 341  
Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen Blz. 342  
Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering Blz. 343  
Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien Blz. 344  
Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting Blz. 345  
Overhead Blz. 346  
03 | Overzicht budgetaanpassingen Blz. 347  
Budgetaanpassingen Blz. 348  
Specificatie 1 Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Blz. 349  
Specificatie 2 Economie, wonen en leefomgeving (bedragen x € 1.000) Blz. 350  
Specificatie 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën (bedragen x € 1.000) Blz. 351  
04 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 352  
Inleiding Blz. 353  
Overzicht structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 354  
Toelichting Blz. 355  
05 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 356  
Algemeen Blz. 357  
Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 358  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 359  
Toelichting domein 1 Blz. 360  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 361  
Toelichting domein 2 Blz. 362  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 363  
Toelichting domein 3 Blz. 364  
06 | De stand en verloopoverzicht van reserves Blz. 365  
Algemeen Blz. 366  
Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) Blz. 367  
A. Algemene reserve Blz. 368  
B. Bestemmingsreserves Blz. 369  
C. Rekeningresultaat Blz. 370  
07 | De stand en verloopoverzicht van voorzieningen Blz. 371  
Algemeen Blz. 372  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 373  
Toelichting Blz. 374  
08 | Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 375  
Algemeen Blz. 376  
Totaaloverzicht Blz. 377  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 378  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 379  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 380  
09 | Voortgang investeringen Blz. 381  
Algemeen Blz. 382  
Voortgang investeringen op concernniveau Blz. 383  
1. Bedrijfsmiddelen | huisvesting Blz. 384  
2. Bedrijfsmiddelen | automatisering Blz. 385  
3. Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen Blz. 386  
4. Binnensportaccommodaties Blz. 387  
5. Buitensportaccommodaties Blz. 388  
6. Recreatie Blz. 389  
7. Riolering Blz. 390  
8. Reiniging Blz. 391  
9. Vastgoed Blz. 392  
10. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Blz. 393  
11. Woningbouw Blz. 394  
10 | Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2021 Blz. 395  
Algemeen Blz. 396  
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2021 Blz. 397  
Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2021 Blz. 398  
Inhoud van de taakvelden Blz. 399  
11 | Financiële effecten van de coronamaatregelen Blz. 400  
Algemeen Blz. 401  
Totaaloverzicht Blz. 402  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 403  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 404  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 405  
12 | Wet normering topinkomens Blz. 406  
Algemeen Blz. 407  
WNT 2019 en 2020 Blz. 408  
13 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 409  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 410  
Vaste activa Blz. 411  
Vlottende activa Blz. 412  
Vaste passiva Blz. 413  
Vlottende passiva Blz. 414  
Borg- en garantstellingen Blz. 415  
14 | Balans per 31 december 2019 en 2020 Blz. 416  
Activa Blz. 417  
Passiva Blz. 418  
15 | Toelichting op de balans Blz. 419  
Algemeen Blz. 420  
01 | Immateriële vaste activa Blz. 421  
02 | Materiële vaste activa Blz. 422  
02 | Verloopoverzicht materiële vaste activa Blz. 423  
03 | Financiële vaste activa Blz. 424  
04 | Voorraden Blz. 425  
05 | Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 426  
06 | Liquide middelen Blz. 427  
07 | Overlopende activa Blz. 428  
08 | Eigen vermogen Blz. 429  
09 | Voorzieningen Blz. 430  
10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 431  
11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 432  
12| Overlopende passiva Blz. 433  
13 | Borg of garantstellingen Blz. 434  
16 | Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 435  
Algemeen Blz. 436  
Overige rechten en verplichtingen Blz. 437  
Overzicht meerjarige contracten Blz. 438  
17 | Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 439  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 440  
Bijlagen Blz. 441  
Overzicht van de taakvelden per programma Blz. 442  
Overzicht taakvelden Blz. 443  
Begrippenlijst Blz. 444  
Begrippenlijst Blz. 445  
Afkortingen Blz. 446  
Afkortingen Blz. 447  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 448  
Algemeen Blz. 449  
SiSa | Verantwoording 2020 Blz. 450  
Controleverklaring van de accountant over 2020 Blz. 451