Bijlagen

Overzicht van de taakvelden per programma

Overzicht taakvelden

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniform set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de ‘taakvelden’. Landelijk is voorgeschreven dat gemeenten deze taakvelden opnemen in de programmarekening. 

 

Bedragen x €1.000
Taakvelden Rekening 2020
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 92 2.886 0 0 2.794
1.2 Openbare orde en veiligheid 70 708 0 0 638
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 162 3.594 0 0 3.432
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 293 7.567 0 0 7.274
2.2 Parkeren 0 65 0 0 65
2.4 Economische havens en waterwegen 0 423 0 0 423
2.5 Openbaar vervoer 18 150 0 0 132
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 311 8.205 0 0 7.894
Programma 3 Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 0 293 0 0 293
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 164 226 0 0 63
3.4 Economische promotie 460 96 0 0 -365
Totaal Programma 3 Economische zaken 624 615 0 0 -9
Programma 4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 108 0 0 108
4.2 Onderwijshuisvesting 91 1.172 0 0 1.082
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 222 2.190 0 0 1.968
Totaal Programma 4 Onderwijs 312 3.470 0 0 3.158
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
5.1 Sportbeleid en activering 15 279 0 0 264
5.2 Sportaccommodaties 406 2.159 0 0 1.753
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 0 216 0 0 216
5.4 Musea 0 39 0 0 39
5.5 Cultureel erfgoed 20 227 0 0 207
5.6 Media 0 737 0 0 737
5.7 Openbaar groen en recreatie 3 4.071 0 0 4.068
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 444 7.727 0 0 7.284
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 48 2.947 0 0 2.899
6.2 Wijkteams 0 2.102 0 0 2.102
6.3 Inkomensregelingen 13.461 14.898 0 0 1.437
6.4 Begeleide participatie 342 2.282 0 0 1.940
6.5 Arbeidsparticipatie 4 525 0 0 520
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 68 2.428 0 0 2.359
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 90 5.111 0 0 5.021
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3 8.112 0 0 8.115
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 91 241 0 0 150
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 1.467 0 0 1.467
7.1 Volksgezondheid 0 1.646 0 0 1.646
Totaal Programma 6 Sociaal domein 14.103 41.759 0 0 27.656
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
7.2 Riolering 4.938 3.538 0 0 -1.400
7.3 Afval 5.130 4.216 0 0 -914
7.4 Milieubeheer 290 2.113 0 0 1.823
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 354 279 0 0 -75
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 10.712 10.146 0 0 -566
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Ruimtelijke ordening 58 2.776 0 0 2.717
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 27.077 22.666 0 0 -4.412
8.3 Wonen en bouwen 2.527 2.757 0 0 230
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 29.662 28.198 0 0 -1.465
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 0 2.311 0 0 2.311
0.2 Burgerzaken 488 828 0 0 340
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 1.099 1.322 0 0 222
0.4 Overhead 67 14.275 0 0 14.208
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.655 18.736 0 0 17.081
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 0 0 8.245 -9.423 -1.178
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 0 0 0 -1.535 -1.535
0.5 Treasury 54 -32 0 0 -86
0.61 OZB woningen 5.760 596 0 0 -5.164
0.62 OZB niet-woningen 2.049 0 0 0 -2.049
0.63 Parkeerbelasting 35 0 0 0 -35
0.64 Belastingen overig 2.551 2.088 0 0 -463
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 53.965 0 0 0 -53.965
0.8 Overige baten en lasten 0 60 0 0 60
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -50 0 0 -50
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 64.414 2.663 8.245 -10.958 -64.465

Begrippenlijst

In dit onderdeel van de verantwoording lichten we financiële begrippen toe.

Begrip Definitie
Accres Groei of krimp van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.

Begrotingsoverschot

Een begrotingsoverschot treedt op wanneer de baten hoger zijn dan de lasten.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Stelsel van baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de bijbehorende prestaties betrekking hebben. Dit betekent dat - als er bijvoorbeeld een congres is georganiseerd aan het einde van het jaar - de lasten op dat jaar worden geboekt; ook als de rekening pas in het volgende kalenderjaar binnenkomt en wordt betaald. Dit betekent ook dat uitgaven voor investeringen in bijvoorbeeld een gebouw dat x jaar meegaat niet ten laste komen van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin het gebouw wordt gebruikt. Achterliggend idee hierbij is dat de gebruiker betaalt en er een relatie kan worden gelegd met geleverde prestaties. Door uitgaven en inkomsten toe te rekenen aan de jaren waarop ze betrekking hebben, wordt het inzicht in de kosten van taakvelden en programma’s bevorderd.
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

 • waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,
 • waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,
 • waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en
 • waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.
Verbonden partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een  financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

 

Afkortingen

Bestuurlijk is toegezegd om bij de begroting en de verantwoording een overzicht op te nemen van de meest gebuikte afkortingen in beleidsstukken.

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BCF Business Control Framework
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
EMU Economische en Monetaire Unie
FG Functionaris voor de gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
GBA Gemeente Belastingen Amstelveen
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GS (College van) Gedeputeerde Staten
HRM Human Resource Management
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
KCC Klanten Contact Centrum
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MJOP Meer jaren onderhoudsplanning huisvesting
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerendezaak belasting
PGB Persoonsgebonden Budget
PAS Programma Aanpak Stikstof
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
REP Regeling elektronische publicaties
RES Regionale Energiestrategie
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
TCF Tax Control Framework
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI Verkeers Regel Installatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

We krijgen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole.

 

De gemeente De Ronde Venen legt over 2020 verantwoording af over de volgende doeluitkeringen:

 1. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
 2. Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik
 3. Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 (OAB)
 4. Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020 - 2021
 5. Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie
 6. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet
 7. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
 8. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 9. Specifieke uitkering Sport
 10. Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord)

SiSa | Verantwoording 2020

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02
€ 428.136 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06
1 2019-620605 € 174.976 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10
1 2019-620605 € 174.976 Loopt door naar 2021 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 22.956 € 134.903 € 0 € 265.190
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1 € 0 € 0
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 11.896 € 11.896 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen ) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1 Drempel op fietskruispunt GOW/ETW - solitair fietspad Nee 6
2 Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Drempel Nee 4
3 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een ETW 30 km/uur Nee 0,4 km
4 Zebrapad Nee 20
5 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt Nee 1
6 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60 Nee 4
7 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer Nee 13
8 Aanbrengen attentieverhogende markeringen Nee 10
9 Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=3,0 meter Nee 0,7 km
10 Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Wegversmalling Nee 2
11 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen Nee 3
12 Voetgangersoversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur Nee 1
13 Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen Nee 4 km
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05
1 EAW-20-00291137 € 12.250 € 12.250 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/05
Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 5.632.326 € 77.522 € 417.887 € 0 € 20.526 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 132.783 € 9.035 € 0 € 173.585 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 17.504 € 0 € 36.144 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 3.113.799 € 117.314 € 288.683 € 5.500 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 943.321 € 66.482 € 21.813 € 211 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 910.260 € 14.705 € 4.441 € 0 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 986 24 € 3.608 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 243 20
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 257 6
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 274.107 -€ 881.008
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 1.2 OZ - Renovatie € 887.023 € 520.061 € 0 € 0
2 1.3 OZ - Onderhoud € 564.904 € 184.204 € 0 € 0
3 2.2 RZ -Dienstverlening voor Derden € 102.000 € 0 € 214.417 € 0
4 2.3 RZ -Beheer en Exploitatie € 404.831 € 0 € 236.433 € 0
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 1.2 OZ - Renovatie € 520.061 324%
2 1.3 OZ - Onderhoud € 184.204 206%
3 2.2 RZ -Dienstverlening voor Derden € 214.417 37%
4 2.3 RZ -Beheer en Exploitatie € 236.433 148%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 15.000 € 0 € 15.000 € 0 Nee

Controleverklaring van de accountant over 2020