Jaarverslag 2020 | Domeinen

Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

Overzicht doelstellingen en acties

Nr. Doelstelling Actie Status per 31/12/'20
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee 1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020 - 2023 Afgerond
1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021 Vertraagd
1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies Afgerond
1.01.4 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren Afgerond
1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning Afgerond
1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren Vervallen
1.01.7 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen In uitvoering
1.01.8 Samen met de partners uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma dementievriendelijke gemeente Afgerond
1.01.9 Inburgering Afgerond
1.01.10 Uitvoeren van de eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Vervallen
1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit Afgerond
1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit Afgerond
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving 1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren Afgerond
1.3 Inwoners leven gezond 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg In uitvoering
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota Vertraagd
1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd Afgerond
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen Afgerond
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen 1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan Afgerond
1.04.2 Samen met andere onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van middelen voor onderwijsachterstandenbeleid Afgerond
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse (VVE)-uren Afgerond
1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel Vertraagd
1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden Afgerond
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland In uitvoering
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan Vertraagd
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom In uitvoering
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers Afgerond
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven Afgerond
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven Afgerond
1.6 Inwoners kijken om naar anderen 1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat In uitvoering

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Daarnaast in andere zaken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee kunnen doen.

Acties

1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig kunnen blijven wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

1.3 Inwoners leven gezond

Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen van roken, overgewicht en drugsgebruik.


[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Acties

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen is er een toereikend begeleidingsplan. 

Acties

1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid. Problemen in dorp of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.

Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

Domein 1 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Realisatie

2020

1. Meedoen
1 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 180,5 161,0 357,1
2 Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) 69,9 71,5 [*]
3 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 637,6 644,1 [*]
4 Reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 132,4 90,4 130,6
5 Score voor participatie 7,6 - 7,8
2. Veilig leven
6 Percentage senioren dat aangeeft voldoende ondersteuning te ondervangen om veiliger thuis te kunnen blijven wonen 14 - 12
3. Gezond leven
7 Percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder

[*]

[*] [*]
4. Opvoeden met vertrouwen
8 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,0 3,8 [*]
9 Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 6,7 6,9 6,2**
10 Percentage jongeren met jeugdbescherming 0,6 0,7 0,8**
11 Percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar) 0,3 0,3 0,3**
12
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen
22 35 [*]
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen 0,9 0,9 [*]
14 Percentage voortijdig schoolverlaters (alle onderwijsvormen) 1,28 [*] [*]
5. Voor jezelf zorgen
15 Mate van eenzaamheid onder volwassenen 8,4 - 8,7
16 Mate van eenzaamheid onder 65-plussers 7,9 - 8,5
17
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners
400 420 390
18
Score voor zelfredzaamheid
8,1 - 8,3
19
Score voor financiële zelfredzaamheid
7,5 - 7,8
6. Naar elkaar omkijken
20
Percentage volwassen mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
3 - 3
21
Percentage mantelzorgers 65-plussers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
2 - 1
22
Score voor sociale kwaliteit/cohesie
6,7 - 6,8
 
 
     
[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
** Gegevens over het eerste halfjaar 2020

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. De overige indicatoren zijn specifiek voor de gemeente De Ronde Venen ontwikkeld conform besluitvorming door de raad in juni 2019. De metingen van deze indicatoren heeft in 2018 voor het eerst plaatsgevonden, met een vervolgmeting in 2020. Deze indicatoren komen voort uit de Sociale Kracht Monitor. Vanwege ombuigingen wordt deze meting niet meer uitgevoerd. We onderzoeken hoe we de indicatoren alsnog kunnen meten. 

In bovengenoemd voorstel was Jeugdwerkloosheid een van de indicatoren onder Meedoen. Dit was een landelijke indicator die komt te vervallen, daarom is hij niet opgenomen in het overzicht.

Nr. Toelichting
1 Hier is een flinke stijging te zien. Dit heeft voornamelijk te maken met de tijdelijke regelingen vanuit de overheid in verband met corona (Tozo). 
2 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
3 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
4 Voorzieningen die door een gemeente worden ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen. Bijvoorbeeld trainingen vanuit het Werkcentrum of werkervaringsplaatsen.
5 De indicator Participatie heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. In kaart wordt gebracht hoe het sociale leven er uit ziet en wat de maatschappelijke betrokkenheid en inzet is van inwoners. Bij participatie (meedoen) gaat het om wel of geen werk hebben, re-integratie en opleiding volgen, doen van mantelzorg of vrijwilligerswerk, de betrokkenheid bij het verenigingsleven en deelname aan activiteiten. De kleine stijging komt vooral
omdat het percentage werkenden (het aandeel mensen met een betaalde baan, die
levert de sterkste bijdrage aan deze score) nu hoger is (62%) dan in 2018 (57%).
6 Aan 65-plussers is gevraagd of zij voldoende steun ervaren van de gemeente om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dit percentage is licht gedaald net opzichte van 2018. Opvallend is dat een grote meerderheid van de ondervraagden (75%) aangeeft dit niet te weten. In 2018 was dit 68%. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat men zich daar niet mee bezig houdt, of dat men niet weet welke ondersteuning van de gemeente verwacht kan worden.
7 Deze landelijk indicator wordt om de vier jaar verstrekt aan de gemeenten. De laatste periode betreft 2012 - 2016.
8 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl. In onze eigen administratie zien we dat op 31 december 2020 139 gezinnen met kinderen een uitkering ontvingen. Dat zijn er 5 meer dan in 2019.
9

Het genoemde cijfer betreft de eerste helft van 2020. Het aantal jongeren met jeugdhulp daalt. Een analyse van het jeugdhulpgebruik laat 3 trends zien: 

- Stijging van aantal jeugdigen en kosten in behandeling en begeleiding
- Stijging van aantal jeugdigen en kosten in de landelijk gecontacteerde zorg
- Stijging van kosten jeugdigen met residentieel verblijf

10 Het genoemde cijfer betreft de eerste helft van 2020. We zien een lichte stijging, zowel relatief als absoluut. Het gaat om circa 75 kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.
11 Het genoemde cijfer betreft de eerste helft van 2020. Dit percentage blijft gelijk. Het aantal daalt naar circa 10 kinderen in De Ronde Venen.
12 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
13 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
14 Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
15 De pijler ‘mate van’ eenzaamheid heeft betrekking op de mate waarin mensen kunnen terugvallen op anderen, zich met hen verbonden voelen en de mate waarin zij zich (niet) alleen voelen. Hiervoor zijn uitspraken voorgelegd, die omgerekend zijn tot de score. Hoe hoger de score, hoe minder mensen eenzaam zijn. De score voor de mate van eenzaamheid in De Ronde Venen bedraagt in 2020 8,7. Dit is hoger dan in 2018 (8,4) wat impliceert dat er minder mensen eenzaam zijn. Dat kan te maken hebben met de verhoogde aandacht voor de buren.
16 De 65-plussers scoren met een 8,5 iets onder gemiddelde, maar het verschil is niet groot. In 2018 was het verschil groter. Onder lager opgeleiden is de score ook iets lager (8,2) dan gemiddeld. Het verschil is groter als wordt ingezoomd op mensen die vaak problemen ondervinden in het dagelijks leven (7,0) en met name op mensen die op niemand kunnen terugvallen (5,0) Eenzaamheid komt bij deze mensen meer voor.
17 Het genoemde cijfer betreft de eerste helft van 2020.  In de Monitor Sociaal Domein presenteerden we dat de aantallen stabiel blijven of licht stijgen. Omdat het totaal aantal inwoners in De Ronde Venen is gestegen, is dit cijfer lager dan vorig jaar.
18 Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in geval van (voortdurende) veranderingen en gevolgen van een ziekte, beperking of tegenslag. Zelfredzaamheid valt uiteen in het zelfzorgend vermogen (zichzelf kunnen redden in het dagelijkse leven), het zelforganiserend vermogen (de mate waarin men terug kan vallen op anderen) en weerbaarheid (het om kunnen gaan met veranderingen). Voor deze pijlers zijn op basis van enquêtevragen scores berekend die samen de score voor ‘zelfredzaamheid’ vormen.
De meeste inwoners redden zich goed in het dagelijks leven, getuige de hoge score voor het zelfzorgend vermogen (9,5). Een beperkte lichamelijke gezondheid is de belangrijkste belemmering voor mensen die zich niet goed kunnen redden. De weerbaarheid van inwoners ligt wat lager met een 7,9 wat betekent dat een redelijk groot deel van de mensen, maar niet iedereen zich over het algemeen gemakkelijk kan aanpassen aan veranderingen of tegenslag. De score voor het zelforganiserend vermogen (7,4) ligt nog iets lager. Dat wil zeggen dat niet iedereen kan terugvallen op anderen, zoals bijvoorbeeld op buurtgenoten.
19 Financiële zelfredzaamheid van mensen zegt iets over hun financiële draagkracht en –last. De score is afgeleid van de mate waarin inwoners kunnen rondkomen van het totale netto-inkomen van het huishouden.
De meeste inwoners van De Ronde Venen kunnen (zeer) gemakkelijk rondkomen met het netto-huishoudinkomen. De score op financiële zelfredzaamheid is 7,8 en dat is hoger dan in 2018. Dat betekent dat de financiële zelfredzaamheid van de inwoners is verbeterd. De score varieert enigszins tussen de kernen en loopt uiteen van 7,4 in Waverveen en 7,6 in Abcoude tot 8,0 in De Hoef en 8,3 in
Baambrugge. Circa één op de vijf respondenten redt het net (14%) en 3% heeft (grote) moeite om rond te komen.
20 Per saldo ligt het percentage mantelzorgers lager dan in 2018 (2018 56%, 2020 49%).
Het merendeel van de mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks belast (62%). Aan de andere kant zegt één op de tien mantelzorgers wel zwaar belast te zijn door de mantelzorg, waarvan 1% zeer zwaar belast en 2% overbelast. Dit is vergelijkbaar met 2018. Lager opgeleiden en mensen uit eenoudergezinnen die mantelzorg geven zijn vaker zwaar of overbelast.
21 Zie 20. 
22 Betrokkenheid bij en contacten met buurtbewoners zijn indicaties voor de onderlinge relatie tussen bewoners en daarmee van de sociale cohesie in de buurt. Bijna de helft (49%) van alle respondenten geeft aan zich bij iedereen of bij de meesten in de buurt betrokken te voelen. Ruim één op de tien inwoners voelt zich (bijna) niet betrokken bij de buurtbewoners (13%). Vergeleken met 2018 is de mate van betrokkenheid bij buurtbewoners iets toegenomen. De betrokkenheid bij de buurtbewoners is iets groter in Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef en Waverveen en het minst in Mijdrecht en Vinkeveen.

Domein 1 - Verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. 

Taken:

 • De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties.
 • Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën.
 • De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar.
 • Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand
 • Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

2. Kansis (Stichting Beschut Werk)

Bij Kansis kopen we garantieplaatsen in. Deze garantieplaatsen zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. 14 inwoners met een WSW-indicatie zijn werkzaam bij Kansis. Naast inwoners met een WSW-indicatie zijn er ook andere doelgroepen werkzaam. Inwoners met de indicatie nieuws beschut of inwoners uit de doelgroep Banenafspraak kunnen werken bij Werkbedrijf Kansis 

3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. In 2019 is in goed overleg besloten om de samenwerking niet voort te zetten en is het schoonmaakcontract niet verlengd. Op basis van de strategische capaciteitsplanning hebben WerkwIJSS Schoon en gemeente De Ronde Venen in goed onderling overleg en in afstemming met de Raad van Commissarissen besloten het aflopende schoonmaakcontract niet te verlegen. De grondslag van dit besluit heeft betrekking op het huidige werkaanbod en het ontbreken van vooruitzicht op structurele instroom van nieuwe medewerkers bij WerkwIJSS-schoon. De externe inhuur en afstand tussen De Ronde Venen en WerkwIJSS heeft bijgedragen om het contract per 01.01.2021 te beëindigen 

Domein 1 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil 2020
Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.435 3.516 3.470 45
Baten 335 300 312 -12
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.100 3.216 3.158 58
Programma 6 Sociaal domein
Lasten 32.899 45.066 41.759 3.307
Baten 8.828 18.155 14.103 4.052
Totaal Programma 6 Sociaal domein 24.071 26.910 27.656 -746

Toelichting op het financieel resultaat

 • We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
 • Bij de toelichting op het financiële resultaat ronden we de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.
 • Bestuurlijk is afgesproken om inzicht te verstrekken in de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Hiervoor is een aparte rapportage opgenomen in de jaarrekening 2020.

Financiële analyse domein 1

Nr. Toelichting Resultaat of reserve Bedrag V of N
4.1 Voor onderwijshuisvesting is er sprake van een voordeel van € 29.000 door lagere kosten voor onder meer onderhoud, belastingen en energie. Resultaat 29 V
4.2

Er zijn verschillende mee- en tegenvallers. Het leerlingenvervoer is duurder uitgevallen dan begroot, doordat het aantal leerlingen en de gemiddelde kosten per leerling zijn gestegen. Enkele andere posten vallen lager uit. Tevens is een gedeelte van de schoolbegeleidingsmiddelen teruggestort. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 22.000.

Resultaat 22 V
4.3 Op de capaciteitskosten is binnen programma 4 een voordeel van € 7.000 gerealiseerd. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Resultaat 7 V
  Totaal programma 4 Onderwijs   58 V
         
6.1 De kosten voor de Wmo onderdelen huishoudelijke hulp, begeleiding en de PGB Wmo zijn hoger dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt door meer inwoners die gebruik maken van de voorzieningen. Daarnaast zijn de kosten voor huishoudelijke hulp hoger door de schikking met T-Zorg over voorgaande jaren. Ten slotte zijn de opbrengsten van de eigen bijdrage voor deze voorzieningen circa € 50.000 lager door een verandering van de systematiek in verband met de Coronacrisis waarbij we alleen rekening houden met de daadwerkelijk ontvangen bijdragen en niet met de verwachte opbrengst. Resultaat -538 N
6.2

In 2020 is bij de eerste en tweede bestuursrapportage budget toegevoegd aan de kosten voor de jeugdzorg. De kosten voor de jeugdzorg zijn € 330.000 hoger dan uiteindelijk begroot. Hierin is meegenomen:

 • de schikking met jeugdzorgaanbieder Dokter Bosman;
 • toename van kosten van persoonsgebonden budgetten;
 • toename van kosten voor de activiteiten uitgevoerd door Samen Veilig Midden Nederland.
Resultaat -330 N
6.3 De kosten voor de rolstoelen en woon- en vervoervoorzieningen in het kader van de Wmo zijn € 233.000 hoger. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de woonvoorzieningen. Deze worden veroorzaakt door enkele grote woningaanpassingen. Resultaat -233 N
6.4 Bij de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen aan ons beschikbaar gesteld voor coronacompensatie voor lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. Er is een regeling ontworpen om een gedeelte van deze middelen te verdelen over de organisaties. De compensatie heeft betrekking op geleden schade in 2020. Vandaar dat het maximaal uit te keren bedrag als kosten in 2020 is opgenomen en in 2021 wordt de compensatie uitgekeerd. Resultaat -218 N
6.5 De gemeente heeft omzetderving betaald en meerkosten vergoed voor zorgaanbieders zodat het zorgstelsel tijdens en na de Coronacrisis intact blijft. Er is € 172.000 vergoed aan zorgaanbieders. Hiervoor is de gemeente deels gecompenseerd door het Rijk.  Resultaat -172 N
6.6 Er zijn zes incidentele budgetten die betrekking hebben op dit programma. Bij elkaar was € 303.000 beschikbaar waarvan € 7.000 is overgebleven. Een totaaloverzicht van deze budgetten is opgenomen in de jaarrekening met 2020 bij het onderdeel 'Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. Reserve 7 V
6.7 Bij de tweede bestuursrapportage is € 100.000 beschikbaar gesteld om twee onderzoeken binnen het sociaal domein uit te voeren. Het eerste onderzoek is afgerond. Het tweede onderzoek heeft een langere doorlooptijd. Vandaar dat nog niet het volledige budget is besteed en er € 45.000 resteert. Resultaat 45 V
6.8

Binnen dit programma was rekening gehouden met € 5.534.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 85.000. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Resultaat 85 V
6.9 Diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 142.000. Resultaat 142 V
6.10 Er is een voordeel van € 466.000 ontstaan op de Participatiewet en het armoedebeleid. Het bijstandsbestand is relatief laag en de uitstroom is op dit moment hoog gelet op de huidige situatie. Wij bevinden ons in een extreme vorm van hoogconjunctuur met een grote krapte in bepaalde sectoren (logistiek, transport, etc.) van de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan zowel bedreigingen als kansen voor het Werkcentrum. De bedreigingen zitten met name op de gevolgen rondom de Coronamaatregelen. Deze hebben impact op de geplaatste inwoners. We merken dat contracten niet verlengd worden of vroegtijdig beëindigd worden. Het is het Werkcentrum gelukt om deze inwoners weer te plaatsen al dan niet met behulp van het Regionale Werkcentrum in de arbeidsmarkt regio. Resultaat 466 V
  Totaal programma 6 Sociaal domein   -746 N
         
  Totaal domein 1   -688 N

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave.

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.

Naast deze samenwerking is een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een hoog en passend voorzieningenniveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze inwoners realiseren.

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

Overzicht doelstellingen en acties

Nr. Doelstelling Actie Status per 31/12/'20
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers 2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed In uitvoering
2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd In uitvoering
2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een strategie Afgerond
2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie Afgerond
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen In uitvoering
2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw In uitvoering
2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen In uitvoering
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen Afgerond
2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd Afgerond
2.03.3 Om het fietsen te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra en dergelijke In uitvoering
2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen Afgerond
2.04 De omgevingswet implementeren, opgave gericht en samen met de inwoners 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd. In uitvoering
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader In uitvoering
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad In uitvoering
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen In uitvoering
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen Vertraagd
2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes Afgerond
2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht Afgerond
2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) Afgerond
2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem Afgerond
2.05.7 Samen met de provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen Afgerond
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Afgerond
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren In uitvoering
2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren In uitvoering
2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 Afgerond
2.06.5 Circulaire economie stimuleren In uitvoering
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden In uitvoering
2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval In uitvoering
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte Afgerond
2.09.2 Aanleggen Tiny Forests In uitvoering
2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer Afgerond
2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan Afgerond
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie 2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen Afgerond
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen In uitvoering
2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden (AM)-regio /Metropool Regio Amsterdam Afgerond
2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers in de gemeente Vertraagd
2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders Afgerond
2.11.5 Het realiseren van ecopassages voor de migratie van de otter Afgerond
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Vervallen
2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister In uitvoering
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten In uitvoering
2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren Afgerond
2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen In uitvoering

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn.

Acties

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tot 2025 dat er 1200 woningen gebouwd worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte groei van 2700 inwoners vanaf 2030. Er is een grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een breed aanbod aan woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de woonwensen van leeftijdsgroepen tot 40 jaar en op de woonwensen van onze 65+ers.

Acties

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend.

Acties

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hierbij horen makkelijk te laten verlopen.

Acties

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.

Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energiestrategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hun een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Acties

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.

Acties

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Acties

Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Realisatie

2020

1. Economie
1 Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 49,3% 49,8% [*]
2 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 Jaar 185,3 192,2 [*]
2. Milieu
3 Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner 183 kg 180 kg [*]
4 Percentage hernieuwbare elektriciteit 9% [*] [*]
3.  Bouwen en wonen
5 Gemiddelde WOZ-waarde van woningen € 322.000 € 349.000 € 378.000
6 Nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 10,3 10,3 10,9
7

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)

74,4% 74,3% 74,9%
8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 681 € 517 € 684
9

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 732 € 568 € 746

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

Nr. Toelichting
1. - 4. De informatie over 2020 is nog niet beschikbaar.
5. De gemiddelde waarde van de woningen in De Ronde Venen is ten opzichte van 2019 gestegen met 8,3% naar € 378.000.
6. Zoals blijkt uit de kerngegevens is het aantal nieuwbouwwoningen toegenomen in 2020.
7. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
8. De woonlasten voor 2020 is nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2018. In 2019 heeft de teruggave van € 80 precario gezorgd voor een tijdelijke daling van woonlasten. Meer informatie over de woonlasten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
9. Idem.

 

Domein 2 - Verbonden partijen

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied.

Voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland zijn verschillende toekomstscenario’s onderzocht. De keuzes die hierin worden gemaakt, raken naar verwachting ook de toekomst van recreatieschap SGL. Er liggen alternatieve manieren van samenwerking op tafel, waarbij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland en SGL mogelijk worden opgeheven.

2. Stichting Mooisticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

5. Marickenland (Groenfonds)

Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.

Op 30 januari 2020 heeft uw gemeenteraad de middelen vrijgemaakt voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in Marickenland (totaal € 1.100.000). Het resterende gedeelte van het gemeentelijke saldo (circa € 760.000) van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds, die was geopend op basis van de vorige (oude) samenwerkingsovereenkomst, wordt hiervoor ingezet. De projectrekening bij het Nationaal Groenfonds wordt opgeheven. 

Feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2021 - 2023.

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn de moerasblokken 3 en 4 opgeleverd. De realisatie van deze moerasblokken loopt nog door in 2021 en 2021.

Voor de inrichting van Natuur Netwerk Nederlandgebied Marickenland (natuurgebied, met recreatief medegebruik en waterberging) heeft uw raad op 30 januari 2020 middelen vrijgemaakt (€ 1.100.000). Marickenland is een gezamenlijke ontwikkeling van provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en gemeente. De wederzijdse afspraken en (financiële) verplichtingen zijn vastgelegd in een op 2 juli 2020 ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Thans wordt het inrichtingsplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp, waarna aanbesteding van uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Feitelijke realisering vindt plaats in de periode 2021 - 2023.

Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil 2020
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 7.797 8.538 8.205 333
Baten 293 225 311 -86
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.504 8.313 7.894 419
Programma 3 Economische zaken
Lasten 546 627 615 13
Baten 690 636 624 13
Totaal Programma 3 Economische zaken -144 -9 -9 0
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.279 8.120 7.727 393
Baten 497 394 444 -49
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 6.783 7.726 7.284 442
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 8.479 10.138 10.146 -7
Baten 9.781 10.668 10.712 -44
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -1.301 -530 -566 36
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 7.801 21.370 28.198 -6.828
Baten 6.408 21.546 29.662 -8.117
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.394 -176 -1.465 1.289

Toelichting op het financieel resultaat

 • We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
 • Bij de toelichting op het financiële resultaat ronden we de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiële analyse domein 2

Nr. Toelichting Resultaat of reserve Bedrag V of N
2.1

 Er zijn zes incidentele budgetten die betrekking hebben op dit programma. Bij elkaar was € 763.000 beschikbaar waarvan € 291.000 is overgebleven. Van vier budgetten is het bedrag in 2020 niet volledig besteed omdat de activiteiten doorlopen in 2021. Een totaaloverzicht van deze budgetten is opgenomen in de programmarekening bij het onderdeel 'Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.

Reserve 291 V
2.2 De verkoop en inruil van materieel van de buitendienst leidt tot een incidenteel voordeel van € 57.000 Resultaat 57 V
2.3 Diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 8.000 Resultaat 8 V
2.4 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 1.600.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 63.000 ofwel 3,9 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Resultaat 63 V
  Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat   419 V
         
3.1 Door de maatregelen tegen corona is de opbrengst toeristenbelasting lager. Dit leidt tot een nadeel van € 10.000 Resultaat -10 N
3.2  Doordat een groot deel van het jaar het voor non-foodkramen door corona niet mogelijk was op de markt te staan, zijn de marktgelden  € 7.000 lager dan begroot Resultaat -7 N
3.3 Diverse verschillen zorgen voor een voordeel van € 4.000 Resultaat 4 V
3.4 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 371.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 13.000 ofwel 3,5 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Resultaat 13 V
  Totaal programma 3 Economische zaken   0 V
         
5.1 Er zijn vijftien incidentele budgetten die betrekking hebben op dit programma. Bij elkaar was € 1.067.000 beschikbaar waarvan € 416.000 is overgebleven. Van vijf budgetten is het bedrag in 2020 niet volledig besteed omdat de activiteiten doorlopen in 2021.  Een totaaloverzicht van deze budgetten is opgenomen in de programmarekening bij het onderdeel 'Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves' Reserve 416 V
5.2

Er zijn twee verschillen binnen sport:

 1. Diverse mutaties voor beheer en onderhoud sportaccommodaties zorgen voor een voordeel van € 16.000.
 2. Op sportbeleid is sprake van een voordeel van  € 38.000. Dit is ontstaan doordat er in de gemeentebegroting  eigen budget  en de doeluitkering sport  was gereserveerd voor de te financieren activiteiten op grond van het sportakkoord. Deze doublure is incidenteel en in de begroting 2021 hersteld.
Resultaat 54 V
5.3 Diverse verschillen zorgen voor een nadeel van € 11.000. Resultaat -11 N
5.4 Openbaar groen: hogere kosten door vervanging van gestolen materieel en vervanging bladblazers door elektrische bladblazers (minder uitstoot CO2 en beperking geluid)  Resultaat -35 N
5.5 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 2.014.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 19.000 ofwel 0,9 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering Resultaat 19 V
  Totaal programma 5 Cultuur, recreatie en sport   443 V
7.1 Afval - lagere opbrengsten van Nedvang  voor PMD en glas (€ 112.000)  en lagere kosten (€ 5.000) leiden tot een nadeel van € 108.000 Resultaat -108 N
7.2  Riolering - zie hiervoor paragraaf lokale heffingen Resultaat 0 V
7.3 Milieubeheer - van de ODRU is incidenteel € 70.000 ontvangen voor restitutie afdracht WW premie van voorgaande jaren en diverse verschillen zorgen voor een voordeel van  € 6.000 Resultaat 76 V
7.4 Voor de bodemsanering van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht was een incidenteel budget beschikbaar van € 145.000. De sanering is afgerond. De kosten van de uitgevoerde saneringsmaatregelen bedroegen € 35.000 meer dan geraamd, Resultaat -35 N
7.5  Diverse verschillen leiden tot een voordeel van € 41.000.  Resultaat 41 V
7.6 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 1.900.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 87.000 ofwel 4,6 procent. Exclusief het gesloten stelsel van riolering bedraagt het voordeel € 62.000. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering Resultaat 62 V
  Totaal programma 7 Milieu en duurzaamheid   36 V
         
8.1 Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen wordt grotendeels verklaard door de gerealiseerde meeropbrengst voor leges omgevingsvergunningen.  Resultaat 574 V
8.2 Binnen programma 8 zijn er 4 van de 14 incidentele budgetten, waarvan de activiteiten voor een deel doorlopen in 2021 en het budget niet  volledig is besteed in 2020.  Verwezen wordt naar Overzicht  incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves Reserve 240 V
8.3 Extra tussentijdse winstneming De Mariken en Land  van Winkel, de in de 2e bestuursrapportage gemelde vertraging is in de laatste maanden van 2020 voor een groot deel ingelopen. Reserve 1.350 V
8.4

Diverse verschillen leiden tot een nadeel van € 7.000.

Resultaat -7

N

8.5 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 2.245.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 82.000 ofwel 3,7 procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering Resultaat 82 V
8.6 Instellen voorziening voor juridische claims Resultaat -950 N
  Totaal programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   1.289 V
         
  Totaal domein 2   2.186  

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatiecultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatie onafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

Overzicht doelstellingen en acties

Nr. Doelstelling Actie Status per 31/12/'20
3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden Afgerond
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken In uitvoering
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit In uitvoering
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken Afgerond
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten In uitvoering
3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren Uitgevoerd
3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college In uitvoering
3.02.3 Evalueren financiële verordening Vertraagd
3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meer-kanalenbenadering 3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Afgerond
3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren Uitgevoerd
3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld Afgerond
3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal In uitvoering
3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid In uitvoering
3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) Vertraagd
3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) Afgerond
3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan 3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed In uitvoering
3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase In uitvoering
3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld In uitvoering
3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren Afgerond
3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte In uitvoering
3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig 3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden Afgerond
3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd In uitvoering
3.09 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst In uitvoering
3.10 Bewustwording van datagestuurd werken 3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie Afgerond
3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data Uitgevoerd
3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen Vertraagd
3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving Vertraagd
3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken In uitvoering

3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Een veilige samenleving wordt niet in het gemeentehuis gemaakt, maar met inwoners en allerlei andere betrokkenen. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk werken we daarmee aan een veilige en plezierige woon- en werkomgeving. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn. Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord, maar is een logische uitkomst wanneer de eerder genomen (preventieve) stappen geen resultaat bieden.

Acties

3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

We zijn een financieel gezonde gemeente. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd. Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is. Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen. 

Acties

3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

In 2017 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Deze visie fungeert als kader om de dienstverlening aan onze inwoners de komende jaren te verbeteren. Een aantal belangrijke principes uit de Visie zijn digitale selfservice en de meerkanalenbenadering, waarbij inwoners via ieder gewenst kanaal door ons geholpen worden. Wij blijven de meer traditionele dienstverleningskanalen ondersteunen (receptie, balie, post, telefoon) voor inwoners die minder digi-vaardig zijn of kiezen voor persoonlijk contact en een warm welkom. Belangrijk aandachtspunt is de toegang van het sociaal domein.

Acties

3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is daarnaast in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of samenwerkingspartners. Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen en de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van gemeenten.

Acties

3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke taken. Samen met partners gaan we actief kijken naar de mogelijkheden van ons eigen (leegstaande) vastgoed. 

Acties

3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college, raad en organisatie belangrijk. 

Acties

3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Door middel van regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk daarnaast aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijk inkoop voor wat betreft Jeugdzorg vanuit de inkooporganisatie Utrecht-West.

Acties

3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig

De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik.

Acties

3.10 Bewustwording van datagestuurd werken

Het meenemen van medewerkers in de methodiek van datagestuurd werken is een doorlopend proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie.

Acties

3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

Het coalitieakkoord heeft de naam 'Verbinden, innovatie en ondernemend, met de blik naar buiten'. Het college wil invulling geven aan deze wijze van besturen en wil hierbij alle inwoners nauw betrekken.

Acties

Domein 3 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Realisatie

2020

1. Veiligheid
1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 90 95 80
2 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6

0,5

0,8
3 Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2,6

1,9

2,0
4 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,5

2,7

2,4
5 Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 4,3 3,8 3,2
2. Bestuur en ondersteuning
6 Formatie per 1.000 inwoners 6,9 6,8 6,8
7 Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 6,1 6,5
8 Apparaatskosten per inwoner € 635 € 692 € 680
9 Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 26% 25% 17%
10 Overhead als percentage van totale lasten 14% 16% 11%

 

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

Nr. Toelichting
1. Het aantal verwijzingen naar HALT ligt iets lager ten opzichte van 2019. In 2019 was er sprake van 33 doorverwijzingen.  Het aantal verwijzingen naar bureau Halt  in 2020 van 26  wordt uitgedrukt ten opzichte van het aantal inwoners per 10.000  in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar (3.261). Het aantal doorverwijzingen 2020 van 26 wijkt niet af van het gemiddelde van de afgelopen 8 jaren (27 doorverwijzingen). 
2. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners is in 2020 toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren. 
3. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners in 2020 is vergelijkbaar met het voorgaande jaar 2019. 
4. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners is vergeleken met de voorgaande jaren gedaald. 
5. Het aantal vernielingen en misdrijven per 1.000 inwoners is gedaald in de afgelopen jaren. 
6. Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2020 op peildatum 1 januari 2020 genomen en 44.727 als het aantal inwoners per 31 december 2020. De vastgestelde formatie op peildatum 1 januari 2020 was 304 FTE.
7. Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de gemiddelde bezetting over begrotingsjaar 2020 genomen en 44.727 als het aantal inwoners per 31 december 2020. De werkelijke gemiddelde bezetting voor begrotingsjaar 2020 bedraagt  289 FTE. 
8. De totale apparaatskosten bedraagt in 2020 afgerond € 30.414.000.  De totale apparaatskosten (organisatiekosten) zijn met 1,7% gedaald ten opzichte van de apparaatskosten per inwoner in 2019.
9. De totale kosten externe inhuur bedraagt in 2020 afgerond €  4.227.000. De totale externe inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale kosten voor personele inzet in 2020 (€ 25.429.000) is afgerond 17%. In 2019 was dit percentage 25%. Dit betreft een vermindering van afgerond 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
10. Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De totale overheadkosten zijn € 14.208.000. Het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) bedraagt € 125.112.000. De overheadkosten als percentage van de totale lasten zijn met 5%  gedaald ten opzichte van 2019.

Domein 3 - Verbonden partijen

2. Het veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen. Het RHCVV heeft naar aanleiding van een tijdig gesignaleerd "datalek" ingezet op het scannen van de collectie en de taakuitvoering in overeenstemming gebracht met de AVG. Om de dienstverlening aan de bezoekers zoveel mogelijk te continueren is de studiezaal aangepast aan de noodzakelijke Corona aanpassingen. Verder is samen met de deelnemende gemeenten gewerkt aan een pilot e-depot zodat in de toekomst digitale archieven kunnen worden overgedragen aan het RHCVV.

 

6. Amstelland-Meerlandenoverleg

Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg  (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland verstrekt op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is,  dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt. 

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Meer informatie over de gezamenlijke uitvoering in 2020 is opgenomen via de link  VNG GGU.

8. Belastingsamenwerking Amstelland

In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.

Domein 3 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil 2020
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.389 3.533 3.594 -61
Baten 43 160 162 -1
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.346 3.372 3.432 -59
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 19.682 18.471 18.736 -265
Baten 1.623 1.413 1.655 -241
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.059 17.058 17.081 -24
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 4.307 3.123 2.663 460
Baten 61.178 64.504 64.414 90
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -56.871 -61.381 -61.752 371
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -35.466 -40.951 -41.239 288
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Onttrekkingen -10.223 -12.745 -10.958 -1.787
Stortingen 4.284 8.245 8.245 0
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -5.939 -4.500 -2.713 -1.787

Toelichting op het financieel resultaat

 • We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
 • In dit domein komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen".
 • We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiële analyse domein 3

Nr. Toelichting

Resultaat

of reserve

Bedrag

V

of

N

1.1

In de tweede helft van 2020 zijn extra kosten gemaakt voor het handhaven van maatregelen tegen corona. Deze overschrijding is deels gecompenseerd door een opgenomen reservering voor nog op te vangen coronakosten. De reservering van € 284.000 vanuit de tweede bestuursrapportage 2020 is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. In de bestuurlijke hoofdlijnen is ingegaan op de financiële effecten van corona over alle programma's.

Resultaat 31 N
1.2 Diverse kleine posten zorgen voor een nadeel van € 27.000. Resultaat 27 N
1.3 De kosten van beheer en onderhoud van de brandweerkazernes is toegenomen met € 16.000. Resultaat 16 N
1.4 Binnen dit programma was rekening gehouden met € 593.000 aan capaciteitskosten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 15.000 ofwel drie procent. Een totaaloverzicht van de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Resultaat -15 V
  Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid   59 N
9.1

Binnen de structurele materiële overheadkosten is een nadeel ontstaan van € 430.000. Dit nadeel wordt onderbouwd in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel Overhead.

Resultaat 430 N
9.2

Dit nadeel is voornamelijk ontstaan door een  aanvullende storting om het hiaat tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed aan te vullen om aan de ouderdoms- en nabestaanden- pensioenverplichting voor de Wethouders te kunnen voldoen. Daarnaast is er sprake van verschillende voor- en nadelen binnen het onderdeel bestuur op het gebied van salariskosten.

Resultaat 143 N
9.3

Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd op de burgerzaken producten waaronder optie en naturalisatie, reisdocumenten, huwelijk of partnerregistratie en burgerlijke stand.

Resultaat -27 V
9.4

Er is een voordeel van € 162.000 ontstaan op de capaciteitskosten. Hiervan wordt in mindering gebracht € 129.000 vanuit incidentele budgetten. Zodat per saldo een voordeel ontstaat van € 33.000 na inzet van de reserves. 

Resultaat -33 V
9.5

Er is sprake van een voordeel van € 160.000 op vastgoed. Dit is opgebouwd uit:

 • € 143.000 verkoop/uitgifte en pachtopbrengsten openbaar groen
 • € 14.000 hogere huur opbrengsten diverse locaties
 • € 13.000 voordeel door verschillen binnen de beheerkosten van diverse gebouwen en gronden zoals onderhoud, schoonmaken energie e.d..
 • € 10.000 incidenteel nadeel toegankelijke en inclusieve gemeente
Resultaat -160 V
9.6

Binnen programma 9 zijn er 23 incidentele budgetten waarvan er 12 zijn gealloceerd bij de capaciteitskosten van programma 9.  Van de 23 incidentele budgetten zijn er 10 incidentele budgetten waarvan het budget niet volledig is besteed in 2020. 

 • € 129.000 betreft een incidenteel voordeel op de incidentele budgetten van de capaciteitskosten. Het gaat hierbij om het personele stuk voor de doorontwikkeling digitaal documentmanagement € 64.000, Programma- en Projectleiding dienstverlening € 40.000 en Flexibele schil KCC € 25.000.
 • € 200.000 betreft een incidenteel voordeel op de materiele budgetten van programma 9. Het gaat hierbij om Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control € 50.000, Doorontwikkeling digitaal documentmanagement € 49.000, Systeembeheer € 42.000, Inwonersparticipatie € 25.000,  Implementatie business control framework € 14.000, arbeidsmarktcommunicatie € 12.000 en onderzoek toekomst gemeentehuis € 8.000. 

Voor de toelichting op de incidentele budgetten wordt verwezen naar het overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

Reserve -329 V
  Totaal programma 9 Bestuur en ondersteuning   24 N
10.1 In de tweede bestuursrapportage 2020 is een reservering opgenomen van € 284.000 nog op te vangen corona kosten. In dit onderdeel valt dit budget vrij en bij andere domeinen staan hier kosten tegenover. Resultaat 284 V
10.2 Het afwikkelen van vennootschapsbelasting over de jaren 2016 - 2019 zorgt voor een voordeel van € 63.000. Resultaat 63 V
10.3 De kosten van het uitvoeren van diverse belastingen geeft een voordeel van € 49.000. Dit is opgebouwd uit een voordeel € 122.000 door een lagere benodigde toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren voor belastingen en een nadeel van € 73.000 door hogere uitvoeringskosten. Resultaat 49 V
10.4 Door het opnemen van een vordering op de BNG voor dividend 2019 en hogere renteopbrengsten ontstaat een voordeel van € 44.000. Resultaat 44 V
10.5 Door een lagere schatting van de te betalen vennootschapsbelasting over 2020 ontstaat een voordeel van € 36.000. Reserve 36 V
10.6 De rijksbijdrage algemene uitkering is € 15.000 lager uitgevallen. Dit  is samengesteld uit een nadeel van € 105.000 door afrekeningen over voorgaande jaren en een voordeel van € 90.000 vanuit de decembercirculaire 2020. Resultaat -15 N
10.7 In 2020 is rekening gehouden met een opbrengst van € 7.899.000 aan onroerende zaakbelastingen. Hierop is een verschil ontstaan van 1,14 procent ofwel € 90.000. Resultaat -90 N
  Totaal programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen   371 V
  Inzet reserves      
10.7 Uit deze en de overige negen programma's blijkt dat incidentele budgetten niet volledig zijn benut. Een totaaloverzicht van alle verrekende budgetten is opgenomen in de jaarrekening bij het onderdeel Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tegenover de voordelen op de programma's is in dit programma een nadeel van € 1.319.000 door lagere onttrekkingen aan de reserves. Reserves -1.319 N
  Rekeningresultaat      
10.8 Rekening was gehouden met een begrotingstekort van € 2.003.000. Door diverse oorzaken is dit nadeel verlaagd naar € 1.535.000. In de bestuurlijke hoofdlijnen is een financiële samenvatting opgenomen.  Resultaat -468  
  Totaal inzet van reserves en resultaat   -1.787 N
  Totaal domein 3   1.499 N