Sitemap

Sitemap

Programmarekening 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Jaarverslag Blz. 8  
Jaarrekening Blz. 9  
Bijlagen Blz. 10  
Inhoudelijke samenvatting per portefeuillehouder Blz. 11  
Burgemeester Maarten Divendal Blz. 12  
Wethouder Rein Kroon Blz. 13  
Wethouder Alberta Schuurs - Jensema Blz. 14  
Wethouder Kiki Hagen Blz. 15  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 16  
Algemeen Blz. 17  
Financieel resultaat 2019 Blz. 18  
Hoofdlijnenanalyse Blz. 19  
Onderscheid tussen structureel en incidenteel resultaat Blz. 20  
Doorwerking naar begroting 2020 en volgende jaren Blz. 21  
Lokale heffingen Blz. 22  
Investeringen Blz. 23  
Reservepositie Blz. 24  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 25  
Waar is het geld aan besteed? Blz. 26  
Kerngegevens 2016 - 2019 Blz. 27  
Kerngegevens 2016 - 2019 Blz. 28  
Jaarverslag 2019 Blz. 29  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 30  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 31  
Visie op het domein Blz. 32  
Wat hebben we bereikt in 2019? Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 35  
1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen Blz. 36  
1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk Blz. 37  
1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden Blz. 38  
1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid Blz. 39  
1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt Blz. 40  
1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers Blz. 41  
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 42  
1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen Blz. 43  
1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente Blz. 44  
1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid Blz. 45  
1.3 Inwoners leven gezond Blz. 46  
1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg Blz. 47  
1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven Blz. 48  
1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte Blz. 49  
1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren Blz. 50  
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 51  
1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek Blz. 52  
1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan Blz. 53  
1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties Blz. 54  
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 55  
1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners Blz. 56  
1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken Blz. 57  
1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd Blz. 58  
1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg Blz. 59  
1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 60  
1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners Blz. 61  
1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd Blz. 62  
1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein Blz. 63  
1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende sturingsinformatie Blz. 64  
1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel te komen tot een heldere terugkoppeling over de resultaten en de kosten Blz. 65  
1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020 Blz. 66  
Domein 1 - Indicatoren BBV Blz. 67  
Overzicht indicatoren BBV domein 1 Blz. 68  
Toelichting op de indicatoren Blz. 69  
Domein 1 - Verbonden partijen Blz. 70  
1. Kansis (Stichting Beschut Werk) Blz. 71  
2. WerkwIJs (Stichting Schoonmaakwerk) Blz. 72  
3. Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Blz. 73  
4. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 74  
Domein 1 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 75  
Sociaal domein Blz. 76  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 77  
Financiële analyse programma 4. Onderwijs (bedragen x € 1.000) Blz. 78  
Financiële analyse programma 6 Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Blz. 79  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 80  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 81  
Visie op het domein Blz. 82  
Wat hebben we bereikt in 2019? Blz. 83  
Doelstellingen Blz. 84  
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 85  
2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen Blz. 86  
2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven Blz. 87  
2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten Blz. 88  
2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen Blz. 89  
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 90  
2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen Blz. 91  
2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen Blz. 92  
2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw Blz. 93  
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 94  
2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201 Blz. 95  
2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden Blz. 96  
2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten Blz. 97  
2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren Blz. 98  
2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente Blz. 99  
2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug Blz. 100  
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 101  
2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed Blz. 102  
2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet Blz. 103  
2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente Blz. 104  
2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten Blz. 105  
2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid Blz. 106  
2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad Blz. 107  
2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld Blz. 108  
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 109  
2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet Blz. 110  
2.05.2 Aanpak van lood in bodem Blz. 111  
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 112  
2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren Blz. 113  
2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas Blz. 114  
2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie Blz. 115  
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 Blz. 116  
2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden Blz. 117  
2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen Blz. 118  
2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022 Blz. 119  
2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval Blz. 120  
2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs Blz. 121  
2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten Blz. 122  
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 123  
2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen Blz. 124  
2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken Blz. 125  
2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude Blz. 126  
2.09.4 (Facilliteren) groenonderhoud Blz. 127  
2.09.5 In samenwerking met inwoners wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd Blz. 128  
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie Blz. 129  
2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie Blz. 130  
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 131  
2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5 Blz. 132  
2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht brengen Blz. 133  
2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie Blz. 134  
2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden Blz. 135  
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 136  
2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken Blz. 137  
2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed Blz. 138  
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 139  
Domein 2 - Indicatoren BBV Blz. 140  
Overzicht indicatoren BBV domein 2 Blz. 141  
Toelichting op de indicatoren Blz. 142  
Domein 2 - Verbonden partijen Blz. 143  
1. Bestuursovereenkomst project N201+ Blz. 144  
2. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 145  
3. Stichting MooiSticht Blz. 146  
4. Afvalverwerking Utrecht Blz. 147  
5. Omgevingsdienst regio Utrecht Blz. 148  
6. Marickenland (groenfonds) Blz. 149  
7. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 150  
Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 151  
Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 152  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 153  
Financiële analyse van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) Blz. 154  
Financiële analyse van programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000) Blz. 155  
Financiële analyse van programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000) Blz. 156  
Financiële analyse van programma 7 Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000) Blz. 157  
Financiële analyse van programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000) Blz. 158  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 159  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 160  
Visie op het domein Blz. 161  
Wat hebben we bereikt in 2019? Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden Blz. 164  
3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid Blz. 165  
3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen aan buurtwhatsappgroepen Blz. 166  
3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten Blz. 167  
3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren Blz. 168  
3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen Blz. 169  
3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blz. 170  
3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld Blz. 171  
3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers Blz. 172  
3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) Blz. 173  
3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 174  
3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid Blz. 175  
3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle Blz. 176  
3.03.3 Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne doelmatigheidsonderzoeken Blz. 177  
3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 178  
3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren Blz. 179  
3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke dienstverlening(sproducten) Blz. 180  
3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Blz. 181  
3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid Blz. 182  
3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan Blz. 183  
3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten Blz. 184  
3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 185  
3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen Blz. 186  
3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 187  
3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren Blz. 188  
3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol Blz. 189  
3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en toerisme Blz. 190  
3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van cultureel erfgoed Blz. 191  
3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig Blz. 192  
3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties Blz. 193  
3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd Blz. 194  
3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude Blz. 195  
3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen Blz. 196  
3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht Blz. 197  
3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de exploitatievergoeding Blz. 198  
3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is Blz. 199  
3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen Blz. 200  
3.11 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 201  
3.11.1 Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s) Blz. 202  
3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze medewerkers hiermee bekend maken Blz. 203  
3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit Blz. 204  
Wat was ons doel voor 2019? Blz. 205  
Domein 3 - Indicatoren BBV Blz. 206  
Overzicht indicatoren BBV domein 3 Blz. 207  
Toelichting op de indicatoren Blz. 208  
Domein 3 - Verbonden partijen Blz. 209  
1. Veiligheidsregio Utrecht Blz. 210  
2. Het veiligheidshuis Blz. 211  
3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) Blz. 212  
4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Blz. 213  
5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Blz. 214  
6. Amstelland-Meerlandenoverleg Blz. 215  
7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Blz. 216  
8. Belastingsamenwerking Amstelland Blz. 217  
9. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 218  
10. N.V. Vitens Blz. 219  
Domein 3 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost? Blz. 220  
Veiligheid, bestuur, dienstverlening & financiën Blz. 221  
Toelichting op het financieel resultaat Blz. 222  
Financiële analyse van programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000) Blz. 223  
Financiële analyse van programma 9 Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000) Blz. 224  
Financiële analyse van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Blz. 225  
Paragrafen Blz. 226  
Paragrafen Blz. 227  
Lokale heffingen Blz. 228  
Samenvatting lokale heffingen Blz. 229  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 230  
Meerjarig overzicht lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Blz. 231  
Onroerendezaakbelasting Blz. 232  
Rioolheffing - algemeen Blz. 233  
Rioolheffing - specificatie kostendekkendheid (bedragen x € 1.000 en + = voordeel en - = nadeel) Blz. 234  
Afvalstoffenheffing - algemeen Blz. 235  
Afvalstoffenheffing - specificatie kostendekkendheid (bedragen x € 1.000 en + = voordeel en - = nadeel) Blz. 236  
Precariobelasting Blz. 237  
Toeristenbelasting Blz. 238  
Hondenbelasting Blz. 239  
Ontwikkeling lokale woonlasten Blz. 240  
Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 241  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 242  
Samenvatting Blz. 243  
Beleidskader voor weerstandsvermogen en risico's Blz. 244  
Financiële kengetallen - algemeen Blz. 245  
Financiële kengetallen - meerjarig beeld Blz. 246  
Financiële kengetallen - toelichting Blz. 247  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 248  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en aflossingen Blz. 249  
Weerstandscapaciteit - algemeen Blz. 250  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 251  
Risico's - Top tien Blz. 252  
Coronavirus Blz. 253  
Weerstandsvermogen Blz. 254  
Onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 255  
Samenvatting Blz. 256  
Wegen - beleid Blz. 257  
Wegen - uitvoering Blz. 258  
Wegen - financiën Blz. 259  
Riolering - beleid Blz. 260  
Riolering - uitvoering Blz. 261  
Riolering - financiën Blz. 262  
Water - beleid Blz. 263  
Water - uitvoering Blz. 264  
Water - financiën Blz. 265  
Groen - beleid Blz. 266  
Groen - uitvoering Blz. 267  
Groen - financiën Blz. 268  
Gebouwen - beleid Blz. 269  
Gebouwen - uitvoering Blz. 270  
Gebouwen - financiën Blz. 271  
Financiering Blz. 272  
Samenvatting Blz. 273  
Beleidskader Blz. 274  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 275  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Blz. 276  
Risicobeheersing - Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Blz. 277  
Ontwikkeling langlopende leningen Blz. 278  
Opbouw leningenportefeuille Blz. 279  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 280  
Toelichting op de geldstromen Blz. 281  
Schatkistbankieren Blz. 282  
Rente- en treasuryresultaat Blz. 283  
Bedrijfsvoering Blz. 284  
Samenvatting Blz. 285  
Personeel en organisatie Blz. 286  
Automatisering (ICT) Blz. 287  
Financiën & Control Blz. 288  
Juridische zaken Blz. 289  
Huisvesting Blz. 290  
Formatie en bezetting Blz. 291  
Financiën bedrijfsvoering - algemeen Blz. 292  
1a. Capaciteitskosten per programma (exclusief griffie en bestuur) Blz. 293  
2a. Overhead - algemeen Blz. 294  
2b. Overhead - financiën Blz. 295  
2c. Overhead -Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 296  
Verbonden partijen Blz. 297  
Samenvatting Blz. 298  
Beleidskader Blz. 299  
Gemeenschappelijke regelingen - Algemeen Blz. 300  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 301  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 302  
03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 303  
04. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 304  
05. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 305  
06. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 306  
07. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg Blz. 307  
08. Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 308  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (bedragen x € 1.000) Blz. 309  
Deelnemingen Blz. 310  
09. BNG Bank N.V. Blz. 311  
10. Vitens N.V. Blz. 312  
Overige verbonden partijen Blz. 313  
11. Veiligheidshuis Utrecht Blz. 314  
12. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen Blz. 315  
13. Bestuursovereenkomst project N201+ Blz. 316  
14. Stichting Mooisticht Blz. 317  
15. Stichting BeschutWerk Blz. 318  
16. Stichting Schoonmaakwerk Blz. 319  
17. Stichting Groenwerk Blz. 320  
18. Marickenland Blz. 321  
19. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 322  
20. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) Blz. 323  
21. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 324  
Grondbeleid Blz. 325  
Samenvatting Blz. 326  
Bouwgronden in exploitatie - Algemeen Blz. 327  
Beleidskader Blz. 328  
Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht Blz. 329  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken De Maricken Blz. 330  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Land van Winkel Blz. 331  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Vinkeveld Blz. 332  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht Blz. 333  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 334  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Lijst Blz. 335  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Stille reserve Blz. 336  
Subsidies Blz. 337  
Samenvatting Blz. 338  
Beleidskader Blz. 339  
Financieel totaaloverzicht subsidies Blz. 340  
Toelichting op de verstrekte subsidies Blz. 341  
Jaarrekening 2019 Blz. 342  
01. Financieel totaaloverzicht van de programma's Blz. 343  
Totaaloverzicht van de programma's Blz. 344  
02. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige stelposten Blz. 345  
Algemeen Blz. 346  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 347  
1. Lokale heffingen Blz. 348  
2. Algemene uitkering Blz. 349  
3. Dividend Blz. 350  
4. Renteresultaat Blz. 351  
Overhead 2018 - 2019 Blz. 352  
Vennootschapsbelasting Blz. 353  
Post onvoorzien Blz. 354  
Stelpost onderuitputting Blz. 355  
03. Overzicht budgetaanpassingen 2019 Blz. 356  
Algemeen Blz. 357  
Budgetaanpassingen 2019 (bedragen x € 1.000) Blz. 358  
04. Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 359  
Algemeen Blz. 360  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 361  
Toelichting Blz. 362  
05. Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 363  
Algemeen Blz. 364  
Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x €1.000) Blz. 365  
Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein Blz. 366  
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein Blz. 367  
Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving Blz. 368  
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving Blz. 369  
Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 370  
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 371  
06. De stand en het gespecificeerde verloop van reserves Blz. 372  
Algemeen Blz. 373  
Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) Blz. 374  
A. Algemene reserve Blz. 375  
B. Bestemmingsreserves Blz. 376  
Toelichting op de bestemmingsreserves Blz. 377  
C. Rekeningresultaat Blz. 378  
07. De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen Blz. 379  
Algemeen Blz. 380  
Overzicht voorzieningen Blz. 381  
1 Afwikkelen vermogenweg e.o. Blz. 382  
2 Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie Blz. 383  
3 Gemeentelijke gebouwen Blz. 384  
4 Begraafplaatsen Blz. 385  
5 Afvalstoffenheffing Blz. 386  
6 Rioolheffing Blz. 387  
7 Wonen Blz. 388  
08. Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 389  
Algemeen Blz. 390  
Incidentele baten en lasten 2019 Blz. 391  
09. Investeringsrapportage Blz. 392  
Algemeen Blz. 393  
Voortgang investeringen op concernniveau Blz. 394  
1. Bedrijfsmiddelen - huisvesting Blz. 395  
2. Bedrijfsmiddelen - automatisering Blz. 396  
3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen Blz. 397  
4a. Binnensportaccommodaties Blz. 398  
4b. Buitensportaccommodaties Blz. 399  
5. Onderwijshuisvesting Blz. 400  
6. Recreatie Blz. 401  
7. Riolering Blz. 402  
8. Vastgoed Blz. 403  
9. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Blz. 404  
10. Woningbouw Blz. 405  
10. Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023 Blz. 406  
Algemeen Blz. 407  
Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000) Blz. 408  
A. Algemene voorzieningen Blz. 409  
B. Individuele voorzieningen jeugd en Wmo Blz. 410  
C. Inkomensregelingen Blz. 411  
D. Gemeentelijk armoedebeleid Blz. 412  
E. Capaciteitskosten Blz. 413  
11. Wet normering topinkomens Blz. 414  
Algemeen Blz. 415  
Wet normering topinkomens - verantwoording 2019 & 2018 Blz. 416  
12. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 417  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 418  
Vaste activa Blz. 419  
Vlottende activa Blz. 420  
Vaste passiva Blz. 421  
Vlottende passiva Blz. 422  
Borg- en garantstellingen Blz. 423  
13. Balans per 31 december 2018 en 2019 Blz. 424  
Balans van de gemeente De Ronde Venen - Activa - bedragen maal € 1.000 Blz. 425  
Balans van de gemeente De Ronde Venen - Passiva - bedragen maal € 1.000 Blz. 426  
14. Toelichting op de balans Blz. 427  
Algemeen Blz. 428  
01 Immateriële vaste activa Blz. 429  
02 Materiële vaste activa Blz. 430  
Toelichting op de materiële vaste activa Blz. 431  
03 Financiële vaste activa Blz. 432  
04 Voorraden Blz. 433  
05 Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 434  
06 Liquide middelen Blz. 435  
07 Overlopende avtiva Blz. 436  
08 Eigen vermogen Blz. 437  
09 Voorzieningen Blz. 438  
10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 439  
11 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 440  
12 Overlopende passiva Blz. 441  
13 Borg- of garantstellingen Blz. 442  
15. Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 443  
Algemeen Blz. 444  
Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 445  
Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 446  
16. Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 447  
Coronavirus Blz. 448  
Bijlagen Blz. 449  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 450  
Algemeen Blz. 451  
SiSa bijlage 2019 Blz. 452  
Overzicht van de taakvelden per programma Blz. 453  
Algemeen Blz. 454  
Overzicht taakvelden Blz. 455  
Begrippenlijst Blz. 456  
Inleiding Blz. 457  
Begrippenlijst Blz. 458  
Afkortingen Blz. 459  
Inleiding Blz. 460  
Gebruikte afkortingen Blz. 461  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2019 Blz. 462  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2019 Blz. 463