Jaarrekening 2019

In de jaarrekening is vanuit verschillende perspectieven informatie opgenomen over financiën. Daarbij is de balans opgenomen waarin de bezittingen, schulden en eigen vermogen tot uitdrukking komen.

01. Financieel totaaloverzicht van de programma's

Totaaloverzicht van de programma's

Wettelijk is bepaald dat per programma inzicht wordt gegeven in de ramingen voor en na wijziging en ook de realisatie. Een analyse tussen de begroting na wijziging en de realisatie is opgenomen bij de drie domeinen in het jaarverslag.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 voor wijziging Wijzigingen 2019 Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019 Verschil 2019
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.062 3.280 62 3.341 3.389 -48
Baten 50 41 0 41 43 -2
Totaal 3.012 3.239 62 3.300 3.346 -46
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 8.142 8.209 164 8.372 7.797 575
Baten 488 251 0 251 293 -42
Totaal 7.654 7.957 164 8.121 7.504 617
Programma 3 Economische zaken
Lasten 556 587 20 607 546 61
Baten 664 535 60 595 690 -95
Totaal -108 52 -40 12 -144 156
Programma 4 Onderwijs
Lasten 4.232 3.746 -28 3.718 3.435 283
Baten 759 298 0 298 335 -37
Totaal 3.473 3.448 -28 3.420 3.100 320
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.036 6.973 199 7.173 7.279 -106
Baten 354 339 0 339 497 -158
Totaal 6.682 6.635 199 6.834 6.783 51
Programma 6 Sociaal domein
Lasten 29.861 30.528 575 31.103 32.899 -1.796
Baten 8.040 8.139 404 8.543 8.828 -285
Totaal 21.821 22.389 171 22.560 24.071 -1.511
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 7.826 8.359 0 8.359 8.479 -121
Baten 9.443 9.666 -55 9.611 9.781 -170
Totaal -1.617 -1.308 55 -1.253 -1.301 49
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 10.804 16.573 3.967 20.540 7.801 12.739
Baten 11.754 16.042 3.519 19.561 6.408 13.153
Totaal -950 531 448 979 1.394 -414
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 16.956 17.799 539 18.338 19.682 -1.344
Baten 2.276 804 16 820 1.623 -803
Totaal 14.680 16.995 522 17.518 18.059 -541
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 2.520 2.602 2.810 5.411 4.307 1.105
Baten 57.092 60.494 460 60.954 61.178 -224
Totaal -54.572 -57.892 2.350 -55.542 -56.871 1.329
Onttrekkingen 8.233 7.164 5.838 13.001 9.554 3.447
Stortingen 5.488 4.446 1.557 6.003 4.284 1.719
Totaal inzet reserves -2.745 -2.718 -4.281 -6.998 -5.270 -1.728
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -57.317 -60.610 -1.931 -62.541 -62.142 -399

02. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige stelposten

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting en verantwoording wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting. Aanvullend hierop is informatie opgenomen over het geraamde bedrag voor onvoorzien en de stelpost onderuitputting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

 

Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Rekening

2018

Rekening

2019

1. Lokale heffingen    
 
 • Onroerendezaakbelasting voor woningen
[formula not found] 5.955
 
 •  Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen
[formula not found] 2.031
 
 •  Precariobelasting
[formula not found] 2.261
 
 •  Forensenbelasting
[formula not found] 271
 
 •  Toeristenbelasting
[formula not found] 270
 
 •  Hondenbelasting
[formula not found] 171
 
 •  Roerende zaakbelasting
[formula not found] 81
2. Algemene uitkering [formula not found] 50.416
3. Dividend [formula not found] 143
4. Renteresultaat [formula not found] -24

 

1. Lokale heffingen

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting.

 

De lokale heffingen zijn verantwoord in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (onroerendezaakbelastingen, precariobelasting en hondenbelasting) en in programma 3 Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting). Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een specificatie opgenomen per belastingsoort. 

2. Algemene uitkering

De algemene uitkering is verantwoord in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. De opbrengst 2019 is gebaseerd op de uitkomsten van de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds. Hierover is in januari 2020 een informatienota uitgebracht.

3. Dividend

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Vitens. De opbrengst van het dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Meer informatie over beide instellingen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen en de paragraaf Financiering.

Overhead 2018 - 2019

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van ICT, huisvesting, financiële administratie en inkoop. Over deze onderwerpen is in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting opgenomen

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019 Verschil 2019
E040 Overhead 9.036 10.352 -1.316
E041 Personeel en organisatiebeleid 786 821 -35
E042 Regionaal inkoopbureau 159 159 -1
E043 Communicatie 118 129 -11
E044 Juridische zaken 174 215 -41
E045 Bestuurszaken bestuursonderst 123 103 20
E046 I&A 2.450 2.392 57
E047 DIV 425 456 -31
E048 Facilitaire zaken huisvesting 768 759 9
E049 Financiële adminstratie 181 36 145

Post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen was voor het jaar 2019 een post onvoorzien opgenomen van € 2,50 per inwoner. Hierdoor was € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. In de tweede bestuursrapportage 2019 is dit budget toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2019.

Stelpost onderuitputting

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2019 was rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. In de tweede bestuursrapportage 2019 is deze stelpost volledig verrekend met het begrotingsresultaat 2019

03. Overzicht budgetaanpassingen 2019

In november 2018 heeft de gemeenteraad de begroting 2019 vastgesteld. Dit is in de programma's weergegeven als 'Begroting 2019 voor wijziging'. Vervolgens zijn er diverse raadsbesluiten genomen, die hebben geleid tot aanpassing van budgetten. Deze aanpassingen zijn verwerkt en opgenomen in de programma's als 'Begroting 2019 na wijziging'. 

 

Om inzicht te geven in de budgetaanpassingen zijn deze per programma vermeld met daarbij het onderwerp en de datum van het raadsbesluit.

Budgetaanpassingen 2019 (bedragen x € 1.000)

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 3.239 1 november 2018
Wijzigingen:    
Integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 45 18 april 2019
1e bestuursrapportage 2019: onderhoud brandweerkazerne 149 27 juni 2019
2e bestuursrapportage 2019: onderhoud brandweerkazerne -132 31 oktober 2019
Afronding -1  
Begroting na wijziging 3.300  
     
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 7.957 1 november 2018
Wijzigingen:    
1e Bestuursrapportage 2019:    
 • Doorschuiven uitvoeren amendement watertappunten van 2018 naar 2019
36 27 juni 2019
 • Doorschuiven hondenpoepmaatregelen van 2018 naar 2019
45 27 juni 2019
 • Doorschuiven onderhoud kunstwerken van 2018 naar 2019
121 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 • Bijstellen lasten voor afschrijvingen
-22 31 oktober 2019
 • Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
-16 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 8.121  
     
Programma 3 Economische zaken Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 52 1 november 2018
Wijzigingen:    
2e Bestuursrapportage 2018: Doorschuiven Initiatief Abcoude Centrum van 2018 naar 2019 25 1 november 2018
1e Bestuursrapportage 2019: Doorschuiven Initiatief Abcoude Centrum van 2018 naar 2019 10 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 • Digitaal platform De Ronde Vener werkt
-15 31 oktober 2019
 • Aanpassen toeristen- en forensenbelasting
-60 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 12  
     
Programma 4 Onderwijs Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 3.448 1 november 2018
Wijzigingen:    
Hergebruik Trekvogelschool door maatschappelijke organisaties -79 27 mei 2019
1e Bestuursrapportage 2019: techniekonderwijs 15 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 • Bijstellen lasten voor afschrijvingen
-16 31 oktober 2019
 • Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
-18 31 oktober 2019
Onderwijshuisvestingsprogramma 70 17 december 2019
 Begroting na wijziging 3.420  
     
Programma 5 Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 6.635 1 november 2018
Wijzigingen:    
2e Bestuursrapportage 2018:    
 •  Doorschuiven project behoud cultureel erfgoed van 2018 naar 2019
25 1 november 2018
 •  Doorschuiven Initiatief Abcoude Centrum van 2018 naar 2019
17 1 november 2018
1e Bestuursrapportage 2019: Doorschuiven dreamteam van 2018 naar 2019 30 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 • Bijstellen lasten voor afschrijvingen
-60 31 oktober 2019
 • Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
-24 31 oktober 2019
 • Herstel bomen vanwege stormschade
200 31 oktober 2019
 • Verplaatsen voetbalkooi
36 31 oktober 2019
 • Doorschuiven dreamteam van 2019 naar 2020
-25 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 6.834  
     
Programma 6 Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 22.389 1 november 2018
Wijzigingen:    
Huisvesting werkcentrum Rondweg 1a -35 20 december 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
 •  Doorschuiven projecten transformatie, Initiatief Abcoude Centrum en aanpak laaggeletterheid van 2018 naar 2019
90 1 november 2018
1e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Doorschuiven projecten ouderenbeleid, armoedebestrijding kinderen, uitvoeringsorganisatie WSW, bedrijfsvoering en innovatie van 2018 naar 2019
605 27 juni 2019
 •  Onderhoud Piet Mondriaan Gebouw
25 27 juni 2019
 •  Hulp bij het huishouden
51 27 juni 2019
 •  Bijstellen persoonsgebonden budgetten
150 27 juni 2019
 •  Bijstellen rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen
-334 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 • Bijstellen lasten voor afschrijvingen
1 31 oktober 2019
 • Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
-2 31 oktober 2019
 •  Verspreiden uitvoeren Participatiekoers over de jaren 2020 - 2022
-335 31 oktober 2019
 •  Verspreiden uitvoeren dementievriendelijke gemeente over de jaren 2020 - 2022
-45 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 22.560  
     
Programma 7 Milieu en duurzaamheid Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing -1.308 1 november 2018
Wijzigingen:    
2e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Lagere opbrengst begraafplaatsen
55 31 oktober 2019
 •  Hogere kosten afval
200 31 oktober 2019
 •  Hogere inzet voorziening afvalstoffenheffing
-200 31 oktober 2019
 •  Lagere kosten riolering
-53 31 oktober 2019
 •  Lagere inzet voorziening rioolheffing
53 31 oktober 2019
Begroting na wijziging -1.253  
     
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 531 1 november 2018
Wijzigingen:    
2e Bestuursrapportage 2018:     
 • Doorschuiven kosten Omgevingswet van 2018 naar 2019
45 1 november 2018
Afwikkeling overdracht VTH-taken aan de ODRU 118 20 december 2018
Subsidieverordening Groene leges 20 20 december 2018
Uitvoering haalbaarheidsonderzoek De Maricken 50 24 januari 2019
Actualisatie grondexploitaties 2019 -319 28 mei 2019
1e Bestuursrapportage 2019:    
 • Doorschuiven kosten bestemmingsplannen van 2018 naar 2019
27 27 juni 2019
 •  Doorschuiven project Initiatief Abcoude van 2018 naar 2019
10 27 juni 2019
 •  Doorschuiven project centrumplan Vinkeveen van 2018 naar 2019
15 27 juni 2019
 •  Doorschuiven kosten Omgevingswet van 2018 naar 2019
188 27 juni 2019
 •  Doorschuiven project woonwagencentrum van 2018 naar 2019
553 27 juni 2019
Afronden planproces bestemmingsplan Plassengebied 65 26 september 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Doorschuiven kosten Omgevingswet van 2019 naar 2020
-100 31 oktober 2019
 •  Kernrandzones Tuinderslaan
28 31 oktober 2019
 •  Tussentijdse winstneming Land van Winkel
415 31 oktober 2019
 •  Diversen
-4 31 oktober 2019
 •  Verbod op asbestdaken
-20 31 oktober 2019
 •  Handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen
-110 31 oktober 2019
 •  Doorschuiven project woonwagencentrum van 2019 naar 2020
-503 31 oktober 2019
 •  Doorschuiven haalbaarheidsonderzoek De Maricken 2e fase
-30 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 979  
     
Programma 9 Bestuur en ondersteuning Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing 16.995 1 november 2018
Wijzigingen:    
2e Bestuursrapportage 2018:    
 •  Doorschuiven project Big Data van 2018 naar 2019
30 1 november 2018
Project Snippergroen 70 21 maart 2019
Accountantscontrole 2019 - 2021 22 27 juni 2019
Hergebruik De Trekvogel 104 27 juni 2019
Huisvesting werkcentrum Rondweg 1a  35 27 juni 2019
Onderzoek toekomst gemeentehuis 65 27 juni 2019
1e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Doorschuiven project ICT van 2018 naar 2019
268 27 juni 2019
 •  Bijdrage aan het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG
63 27 juni 2019
 •  Externe advocaatkosten
55 27 juni 2019
 •  Beveiliger werkcentrum
49 27 juni 2019
 •  Aansprakelijkheidsverzekering
20 27 juni 2019
 •  Rekenkamercommissie
17 27 juni 2019
 •  Verkoop vml. school De Poldertrots in Waverveen
-140 27 juni 2019
2e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Doorschuiven verkoop vml. school De Poldertrots in Waverveen 
152 31 oktober 2019
 •  Technische verschuiving tussen programma 10 en programma 9
30 31 oktober 2019
 •  Ruimtelijk-economisch programma
28 31 oktober 2019
 • Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
-17 31 oktober 2019
 •  Besparing wachtgelduitkeringen
-21 31 oktober 2019
 •  Incidenteel budget verkiezingen
-30 31 oktober 2019
 •  Doorschuiven project snippergroen van 2019 naar 2020
-55 31 oktober 2019
 • Bijstellen lasten voor afschrijvingen
-222 31 oktober 2019
Begroting na wijziging 17.518  
     
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor aanpassing excl. inzet reserves -57.892 1 november 2018
Wijzigingen:    
Actualisatie grondexploitaties -28 28 mei 2019
1e Bestuursrapportage 2019:    
 •  Precariobelasting
2.765 27 juni 2019
 •  Toename dividend BNG
-54 27 juni 2019
 •  Afname kosten voormalig personeel
-60 27 juni 2019
 •  Hogere ozb-opbrengst
-300 27 juni 2019
Notitie lokale heffingen 10 26 september 2019
2e Bestuuursrapportage 2019:    
 •  Bijstellen toegerekende rente aan investeringen
110 31 oktober 2019
 •  Stelpost onderuitputting 
100 31 oktober 2019
 •  Afname dividend Vitens
94 31 oktober 2019
 •  Nagekomen kosten voormalig personeel
55 31 oktober 2019
 •  Werkzaamheden door gemeentelijke belastingen Amstelveen
30 31 oktober 2019
 •  Rente langlopende leningen
-15 31 oktober 2019
 •  Bijstellen toegerekende rente aan bouwgronden in exploitatie
-16 31 oktober 2019
 •  Technische verschuiving tussen programma 10 en programma 9
-30 31 oktober 2019
 •  Post onvoorzien
-111 31 oktober 2019
 •  Uitkomsten meicirculaire 2019 gemeentefonds
-500 31 oktober 2019
Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds 300 31 oktober 2019
Begroting na aanpassing exclusief inzet reserves -55.542  
     
Inzet reserves    
Begroting voor aanpassing -2.718 1 november 2018
Wijzigingen:    
 • 2e Bestuursrapportage 2018
-232 1 november 2018
 • Afwikkeling overdracht VTH-taken aan de ODRU
-118 20 december 2018
 • Subsidieverordening Groene leges
-20 20 december 2018
 • Uitvoering haalbaarheidsonderzoek De Maricken
-50 24 januari 2019
 • Project Snippergroen
-70 21 maart 2019
 • Integraal veiligheidsplan 2019 - 2022
-9 28 april 2019
 • Actualisatie grondexploitaties
318 28 mei 2019
 • 1e Bestuursrapportage 2019
-4.811 27 juni 2019
 • Onderzoek toekomst gemeentehuis
-65 27 juni 2019
 • Notitie lokale heffingen
-10 26 september 2019
 • Afronden planproces bestemmingsplan Plassengebied
-65 26 september 2019
 • 2e Bestuursrapportage 2019
922 31 oktober 2019
 • Onderwijshuisvestingsprogramma
-70 17 december 2019
Begroting na wijziging -6.998  

04. Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. 

 

De structurele lasten die verrekend zijn met de reserves is hieronder vermeld. 

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Structurele onttrekkingen aan de reserves

Nr. Omschrijving

Rekening 2019

1 Diverse afschrijvingen -100
2 Veenweidebad -168
3 Piet Mondriaangebouw -37
4 Gemeentewerf in Abcoude -37
5 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40
6 Afschrijvingstermijn schoolgebouwen -321
  Totaal -703
Nr. Toelichting
1 Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.  In 2046 wordt voor de laatste keer deze reserve ingezet.
2 Jaarlijks wordt € 168.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met het einde van de afschrijvingsduur. 
3 Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw om de huisvestingskosten deels te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met het einde van de afschrijvingsduur.
4 Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude. Dit is om een deel van de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met het einde van de afschrijvingsduur.
5 Jaarlijks wordt € 40.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge om deels de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met het einde van de afschrijvingsduur.
6 Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. De extra kosten hiervan zijn in 2019 bekostigd vanuit de algemene reserve en vanaf 2020 is hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve ingesteld.

05. Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. 


Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten.  Het kan voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

 

De werkwijze voor het inzetten van reserves in de verantwoording is als volgt.

 1. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedragen € 120.000. In de verantwoording wordt dan € 120.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 30.000 komt tot uitdrukking in de omvang van de reserves.
 2. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedragen € 170.000. In de verantwoording wordt dan € 150.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 20.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.
 3. Voor verschuiving tussen twee kalenderjaren geldt als minimum € 25.000 voor een budgetoverheveling

 

Om meer duiding te geven bij een verschil tussen prognose en realisatie is in onderstaand overzicht vermeld of de geplande activiteit voor 2019 is afgerond of doorwerkt naar 2020 en volgende jaren.  Als er sprake is van een verschil bij een afgesloten activiteit dan kan dit als 'winst' worden bestempeld. 

Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x €1.000)

Mutatie reserve + = toevoeging en - = onttrekking (bedragen x € 1.000)
Domein  Omschrijving

Begroting

2019

Rekening

2019

Verschil

+ = voordeel

- = nadeel

1 Sociaal domein -990 -811 -179
2 Economie, wonen, en fysieke leefomgeving -562 -487 -75
3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -4.744 -3.270 -1.474
Totaal -6.296 -4.568 -1.728

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein

Mutatie reserve + = toevoeging en - = onttrekking (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

2019

Rekening

2019

Verschil

+ = voordeel

- = nadeel

Door-

werking

naar

2020 e.v.

Programma 4 Onderwijs
1 Onderwijshuisvesting -70 -70 0 Nee
Programma 6 Sociaal Domein
2 Initiatief Abcoude -10 0 -10 Nee
3 Convenant samen dementievriendelijk -25 -19 -6 Nee
4 Start ouderenbeleid -18 -2 -16 Nee
5 Professionalisering Servicepunten -50 -16 -34 Nee
6 Interne controle Sociaal Domein -22 -20 -2 Nee
7 Armoedebestrijding kinderen -54 -54 0 Nee
8 Impuls re-integratietrajecten -97 -97 0 Nee
9 ESF-subsidie 70 61 -9 Nee
10 Leerwerkplaats -65 -65 0 Nee
11 Mantelzorgondersteuning via huishoudelijke hulp -54 -54 0 Nee
12 Transformatie Sociaal Domein -128 -128 0 Nee
13 Innovatiebudget Sociaal Domein -326 -212 -114 Ja
14 Beschermd wonen en transitie WLZ -96 -96 0 Nee
15 Onderzoek huisartsenpost -15 -9 6 Nee
16 Amendement verdubbelen AED -30 -30 0 Nee
  Totaal programma 6 -920 -741 -179  
           
Totaal domein 1: Sociaal Domein -990 -811 -179  

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein

 1. In 2019 heeft de Rooms-Katholieke basisschool Driehuis noodlokalen verwijderd waarvan de kosten zijn vergoed door de gemeente.
 2. Uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit in 2017 over het initiatief Abcoude echter zonder extra kosten.
 3. Bij actie 1.2.2 zijn de bereikte resultaten toegelicht.
 4. Het ouderenbeleid krijgt in 2020 verder vorm. 
 5. Om de servicepunten als hoogwaardige toegang tot de dienstverlening van de gemeente en als centrale spil in het preventieve landschap te houden zijn voor de jaren 2018 en 2019 incidenteel kosten gemaakt.
 6. Voor het continueren van de interne controles op de verantwoording van de gemaakte zorgkosten zijn voor de jaren 2018 en 2019 incidentele kosten gemaakt. Vanaf 2020 zijn deze activiteiten structureel ingebed.
 7. In 2019 is het incidenteel budget ingezet voor maatregelen om te voorkomen dat kinderen armoede ervaren.
 8. Er is extra ingezet op het versterken van het aansluiten van onderwijs en de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is de techniekdagen.
 9. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds voor bijstandsuitkeringen.
 10. De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, die niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich nog steeds verder door. De doorontwikkeling richt zich op preventie/ kortdurende begeleiding.
 11. Dit betreft de kosten voor mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp in 2019.
 12. Er is geïnvesteerd in de transformatie van het sociaal domein.
 13. Aan innovaties binnen het sociaal domein is € 212.000 besteed. Er resteert € 114.000 ten opzichte van het budget. Een deel van het restant zal in 2020 worden ingezet. Het bijstellen van het budget 2020 vindt plaats via de bestuursrapportages 2020.
 14. Er zijn kosten gemaakt om de wettelijke taak van beschermd wonen en de transitie Wet Langdurige Zorg voor te bereiden.
 15. Dit betreft een onderzoek van de spoedzorgketen naar de huisartsenposten.
 16.  In 2019 is ingezet op de 'witte vlekken' om ervoor te zorgen dat in de gemeente overal een AED in de buurt is.

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving

Mutatie reserve + = toevoeging en - = onttrekking (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

2019

Rekening

2019

Verschil

+ = voordeel

- = nadeel

Door-

werking

naar

2020 e.v.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
1 Hondenpoepmaatregelen -45 0 -45 Ja
2 Achterstallig onderhoud kunstwerken -357 -147 -210 Nee
3 Amendement watertapwater -36 -22 -14 Nee
4 Uitvoering beleidsplan verkeer -250 -233 -17 Nee
5 Amendement De Ronde Venen op de fiets -65 -2 -63 Ja
  Totaal -753 -404 -349  
Programma 3 Economische zaken
6 Initiatief Abcoude -35 -28 -7 Nee
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
7 Amendement Dreamteams -5 0 -5 Nee
8 Initiatief Abcoude  -17 -17 0 Nee
9 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten -19 -19 0 Nee
10 Behoud cultureel erfgoed -25 0 -25 Ja
11 Vervangen populieren -100 -51 -49 Ja
12 Verplaatsen voetbalkooi -36 0 -36 Ja
13 Vervangingsplan Groen en Bomen -125 -125 0 Nee
  Totaal -327 -212 -115  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
14 Programma duurzaamheid -129 -129 0 Nee
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
15 Actualisatie bestemmingsplannen -252 -162 -90 Ja
16 Invoeren Omgevingswet -763 -470 -293 Ja
17 Centrumplan Vinkeveen -15 -4 -11 Nee
18 Projectbudget voor initiatieffase -28 -15 -13 Nee
19 Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken 745 160 585 Ja
20 Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 1.033 730 303 Ja
21 Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld 320 304 16 Nee
22 Afwikkelen overdracht VTH-taken aan ODRU -118 -118 0 Nee
23 Groene leges -20 0 -20 Nee
24 Toezicht en handhaving -150 -117 -33 Nee
25 Revitaliseren woonwagenstandplaats -50 -14 -36 Ja
26 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken -20 -8 -12 Nee
  Totaal 683 287 396  
           
  Totaal Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving -562 -487 -75  

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving

 1.  De aanleg van onder meer hondenspeelplekken zijn voorbereid in 2019 en de uitvoering daarvan vindt plaats in 2020.
 2.  De werkzaamheden rondom bruggen zijn verschoven naar 2020 en volgende jaren aan de hand van een nieuw vastgesteld beheerplan.
 3.  Het amendement watertappunt is uitgevoerd.
 4.  Het beleidsplan verkeer is in uitvoering en loopt door tot en met 2020.
 5.  In 2020, in plaats van 2019, vindt de uitvoering plaats van het amendement De Ronde Venen op de fiets. 
 6.  Uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit in 2017 over het initiatief Abcoude.
 7.  Zoals ook is aangegeven in de 2e bestuursrapportage 2019 vindt de uitvoering plaats in 2020.
 8.  Uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit in 2017 over het initiatief Abcoude.
 9.  In 2019 is € 34.000 besteed aan subsidies voor gemeentelijke monumenten. Hiervan heeft € 19.000 betrekking op het incidentele budget en € 15.000 op het structurele budget.
 10. Doordat de procedures langer duren dan verwacht is het project behoud bedreigd erfgoed niet in 2019 afgerond.
 11. Het vervangen van populieren is uitgevoerd.
 12. De voetbalkooi bij de Rondweg in Mijdrecht is verwijderd in 2019 en wordt in 2020 herplaatst in Mijdrecht Noord.
 13. Er is uitvoering gegeven aan het vervangingsplan Groen en Bomen.
 14. In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een klimaat neutrale gemeente in 2040 is geschetst. In 2019 zijn hiervoor incidentele kosten gemaakt. 
 15. Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen is niet afgerond in 2019. Het onderzoek naar de kosten voor de natuuropgave heeft langer geduurd dan gepland.  Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn alle werkzaamheden voor het bestemmingsplan volledig hervat.   
 16. Het budget voor de Omgevingswet is niet volledig benut. Dit is het gevolg van de keuze van begin 2019 om te focussen op wat direct nodig is als de wet in werking gaat. Het kostte tijd om deze koerswijziging door te voeren. De Pilot Omgevingsvisie en Omgevingsplan is in afgeslankte vorm en langzamer voortgezet. Hierdoor is minder uitgegeven. 
 17.  De voorbereidingen voor het centrumplan Vinkeveen gaan verder in 2020.
 18.  Betreft voorbereidingskosten.
 19.  Rekening was gehouden met een tussentijdse winstneming van € 745.000 bij bouwgrond in exploitatie van De Maricken. Dit is voor 2019 uitgekomen op € 160.000 en zorgt voor een verschil van € 585.000. In de jaren 2020/2021 wordt dit verschil rechtgetrokken.
 20. Rekening was gehouden met een tussentijdse winstneming van € 1.033.000 bij bouwgrond in exploitatie van Land van Winkel. Dit is voor 2019 uitgekomen op € 730.000 en zorgt voor een verschil van € 303.000. In de jaren 2020/2021 wordt dit verschil goed gemaakt.
 21.  In 2019 is de laatste winstneming gerealiseerd bij bouwgrond in exploitatie Vinkeveld.
 22.  Er zijn opstartkosten gemaakt voor het overhevelen van taken naar de Odru.
 23.  In de tweede bestuursrapportage 2019 is aangegeven dat beperkt gebruik is gemaakt subsidieregeling ‘Groene leges’.  De kosten hiervoor zijn minder dan € 1.000.
 24.  Er is extra ingezet op toezicht en handhaving voor onder de Vinkeveense Plassen.
 25.  In 2014 startte het revitaliseringsproject van de woonwagens. De tijdsduur van het revitaliseringsproject is langer dan voorzien. De verdere uitvoering van dit project vindt plaats in 2020 e.v. 
 26.  Door externe partijen is meer tijd nodig om milieuonderzoeken voor De Maricken fase 2. Hierdoor loopt dit project door naar 2020.

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Mutatie reserve + = toevoeging en - = onttrekking (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

2019

Rekening

2019

Verschil

+ = voordeel

- = nadeel

Door-

werking

naar

2020 e.v.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1 Veiligheidsregio Utrecht -17 -17 0 Nee
2 Onderhoud brandweerkazernes -17 -17 0 Nee
3 Inzet specialistisch jongerenwerk -55 -55 0 Nee
4 Integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 -9 -4 -5 Nee
  Totaal -98 -93 -5  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
5 Verbetering dienstverlening -1.252 -1.073 -179 Nee
6 Zaakgericht werken, informatiebeheer en Digitale Agenda -443 -303 -140 Ja
7 Onderzoek gemeentehuis -140 -79 -61 Ja
8 Verkiezingen -110 -110 0 Nee
  Totaal -1.945 -1.565 -380  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
9 Bie: aanpassing rente BBV -51 -51 0 Nee
10 Notitie lokale belastingen -10 0 -10 Nee
11 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700 0 Nee
12 Teruggave precario -4.318 -3.261 -1.057 Ja
13 Verschuldigde vennootschapsbelasting -22 0 -22 Nee
  Totaal -2.701 -1.612 -1.089  
           
Totaal 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -4.744 -3.270 -1.474  

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

 1. De Veiligheidsregio Utrecht heeft incidentele beleidsontwikkelingen uitgevoerd.
 2. In 2019 is onderzoek gedaan naar het revitaliseren van de brandweerkazernes.
 3. Verder is gegaan met de inzet van specialistisch jongerenwerk om overlast te beperken.
 4. Betreft het uitvoeren van het integraal veiligheidsplan 2019 - 2022.
 5. Binnen dit programma is € 1.252.000 beschikbaar voor onder meer het verbeteren van de dienstverlening, arbeidsmarktcommunicatie en het uitvoeren van de algemene gegevensbescherming. De bestedingen hiervan zijn € 179.000 lager.
 6. Voor zaakgericht werken, informatiebeheerplan en Digitale Agenda 2019 is € 443.000 beschikbaar. De bestedingen waren € 140.000 lager dan de raming. Dit is het gevolg van het doorschuiven van de uitvoering naar 2020. 
 7. Voor onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis is € 140.000 beschikbaar. De bestedingen zijn € 61.000 lager uitgevallen doordat het onderzoek doorloopt naar 2020.
 8. In 2019 zijn er twee verkiezingen geweest. De verkiezingen voor de provinciale staten zijn op 20 maart 2019 gehouden en die voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.
 9. Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de programmabegroting 2017.
 10. De lokale lastenmeter geeft een integraal overzicht van de gemeentelijke heffingen. Deze zal begin 2020 in plaats van eind 2019 beschikbaar zijn.
 11. De ontvangen precariobelasting van Stedin wordt, in overeenstemming met amendement "Precario Restitutie", toegevoegd aan de algemene reserve.
 12.  In 2019 waren de bestedingen van teruggave precario € 3.261.000. Hiervan is € 2.512.000 verrekend met de bestemmingsreserve precario en € 749.000 via de algemene reserve. Voor de jaren 2020 en 2021 is rekening gehouden met compensatie van de opgelegde precariobelasting.
 13. Doordat verkopen van grondexploitaties zijn verschoven van 2019 naar 2020/2021 schuiven de kosten van vennootschapsbelasting mee naar 2020/2021.

06. De stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Algemeen

Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd. Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen: 

 • Om later een (grote) investering te doen;
 • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 • Om risico's op te vangen; 
 • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves.

 

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve.

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

In 2020 is vastgesteld een nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022. Hierbij is besloten om vanaf 2020 een nieuwe bestemmingsreserve schoolgebouwen in te stellen. Het gaat om het verkorten van de afschrijvingsduur van schoolgebouwen. In 2020 vindt een verschuiving plaats van € 2,7 miljoen van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve schoolgebouwen.

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

    31/12/2018

Resultaat

 

Verschuiving

Structurele mutaties Incidentele mutaties 31/12/2019
A Algemene reserve 23.625 2.671 -1.329 -321 -2.056 22.590
B Bestemmingsreserves 9.999   1.329 -382 -2.512 8.434
  Totaal reserves 33.624 2.671 0 -703 -4.568 31.024
C Resultaat:            
  Verdeeld resultaat 2018 2.671 -2.671       0
  Nog te verrekenen resultaat 2019   -669       -669
  Totaal eigen vermogen  36.295 -669 0 -703 -4.568 30.355

A. Algemene reserve

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 geen voeding plaatsvindt uit de bouwgronden in exploitatie door het aflopend karakter. Daarnaast is het van belang om te melden dat ten aanzien van deze reserve een ondergrens is bepaald van € 10 miljoen.

B. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)
    2018

Verschuiving

tussen

reserves

Ont-

trekking

Ont-

trekking

voor

afschrijvingen

2019
1 Afschrijvingslasten 1.790 0   -100 1.690
2 Veenweidebad 5.199 0   -168 5.031
3 Piet Mondriaangebouw 545 0   -37 508
4 Gemeentewerf in Abcoude 1.003 0   -37 966
5 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge 279 0   -40 239
6 Precariobelasting 1.183 1.329 -2.512   0
    9.999 1.329 -2.512 -382 8.434

Toelichting op de bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Doelstelling

Diverse investeringen zijn deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.

 

Bestemmingsreserve Veenweidebad

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.

 

Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

 

Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

 

Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel om een deel van het Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum is 2025.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

 

Bestemmingsreserve precariobelasting

Doelstelling

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.

 

Looptijd

De einddatum is 2022.

 

Gewenste omvang

Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

 

07. De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  

 

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt ook in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.

 

De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

Overzicht voorzieningen

Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
    31/12/'18

Toe-

voegingen

Aanwending 31/12/'19
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:        
1 Afwikkelen Vermogensweg e.o. 230 0 0 230
2 Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie 0 289 0 289
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:        
3 Gemeentelijke gebouwen 2.558 453 -510 2.499
4 Begraafplaatsen 115 19 -8 126
Voorzieningen van de door derden verkregen middelen:        
5 Afvalstofffenheffing 774   -774 0
6 Rioolheffing 522 176   698
7 Wonen 75   -4 71
    4.273 937 -1.296 3.914

3 Gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.

 

De voorziening heeft betrekking op:

 • brugwachterswoningen
 • diverse gemeentelijke woningen
 • brandweerkazernes
 • gemeentehuis
 • werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht
 • kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
 • Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude
 • Rondweg 1A in Mijdrecht
 • Jongerencentrum Tumult
 • NME-centrum
 • gymnastieklokaal De Brug en De Eendracht
 • Brede School Present
 • Veenweidebad.

 

In december 2017 heeft de raad het voorstel 'Herijken voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' vastgesteld.

4 Begraafplaatsen

Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.

 

In januari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Financiële onderbouwing van de voorziening en tarieven met betrekking tot de algemene begraafplaatsen in De Ronde Venen'. 

5 Afvalstoffenheffing

Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 2020.

6 Rioolheffing

Deze voorziening is bedoeld om incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riool op te vangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 2020.

7 Wonen

In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden. Uit deze voorziening worden incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden opgevangen. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 2020.

08. Overzicht van de incidentele baten en lasten

Algemeen

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begroting- en rekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.  

 

Voorbeelden van incidentele baten: 

 • Bijzondere ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen 
 • Boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves)
 • Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Winsten uit grondexploitaties.


Voorbeelden van incidentele lasten: 

 • Lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid
 • Bijzondere verstrekte subsidies en uitkeringen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Verliezen uit de grondexploitatie.

 

De incidentele baten en lasten van 2019 zijn per domein/programma vermeld waarbij de bedragen zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000.

Incidentele baten en lasten 2019

Overzicht incidentele baten en lasten van 2019 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Baten Lasten Opmerking
Domein 1: Sociaal Domein
Programma 4 Onderwijs
1 Onderwijshuisvestingsprogramma   70 Verrekend met reserves
  Totaal   70  
Programma 6 Sociaal domein
2 Convenant samen dementievriendelijk   19 Verrekend met reserves
3 Start ouderenbeleid   2 Verrekend met reserves
4 Professionalisering Servicepunten   16 Verrekend met reserves
5 Interne controle Sociaal Domein   20 Verrekend met reserves
6 Armoedebestrijding kinderen   54 Verrekend met reserves
7 Impuls re-integratietrajecten   97 Verrekend met reserves
8 ESF-subsidie -61   Verrekend met reserves
9 Leerwerkplaats   65 Verrekend met reserves
10 Mantelzorgondersteuning via huishoudelijke hulp   54 Verrekend met reserves
11 Transformatie Sociaal Domein   128 Verrekend met reserves
12 Innovatiebudget Sociaal Domein   212 Verrekend met reserves
13 Beschermd wonen en transitie WLZ   96 Verrekend met reserves
14 Onderzoek huisartsenpost   9 Verrekend met reserves
15 Amendement verdubbelen AED   30 Verrekend met reserves
16 Afwikkelen subsidies 2018   -46 Onderdeel van het rekeningresultaat
17 Garage De Springbok in De Hoef -25 25 Onderdeel van het rekeningresultaat
  Totaal -86 781  
         
Totaal domein 1 -86 851  
         
Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
18 Achterstallig onderhoud kunstwerken   147 Verrekend met reserves
19 Uitvoering beleidsplan verkeer   233 Verrekend met reserves
20 Amendement De Ronde Venen op de fiets   2 Verrekend met reserves
21 Amendement watertappunten   22 Verrekend met reserves
22 Afwikkelen provinciale bijdrage voor project N201/Amstelhoek -44   Onderdeel van het rekeningresultaat
  Totaal -44 404  
Programma 3 Economische zaken
23 Initiatief Abcoude   28 Verrekend met reserves
  Totaal 0 28  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
24 Initiatief Abcoude Centrum   17 Verrekend met reserves
25 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten   19 Verrekend met reserves
26 Vervangen populieren   51 Verrekend met reserves
27 Vervangingsplan Groen en Bomen   138 Deels verrekend met reserves
28 Brandschade kunstgrasveld bij Argon -100 100 Neutraal
29 Afwikkelen subsidies voorgaande jaren   -30 Onderdeel van het rekeningresultaat
  Totaal -100 295  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
30 Programma duurzaamheid   129 Verrekend met reserves
  Totaal 0 129  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
31 Actualisatie bestemmingsplannen   162 Verrekend met reserves
32 Voorbereiden Omgevingswet   470 Verrekend met reserves
33 Centrumplan Vinkeveen   4 Verrekend met reserves
34 Projectbudget voor initiatieffase   15 Verrekend met reserves
35 Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken -14 -146 Verrekend met reserves
36 Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel -4.613 3.883 Verrekend met reserves
37 Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld -2 -302 Verrekend met reserves
38 Afwikkelen overdracht VTH-taken aan ODRU   118 Verrekend met reserves
39 Toezicht en handhaving   117 Verrekend met reserves
40 Revitaliseren woonwagenstandplaats   14 Verrekend met reserves
41 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken   8 Verrekend met reserves
  Totaal -4.629 4.343  
         
Totaal domein 2 -4.773 5.199  
         
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
42 Veiligheidsregio Utrecht   17 Verrekend met de reserves
43 Revitaliseren brandweerkazernes   68 Deels verrekend met de reserves
44 Inzet specialistische jongerenwerk   86 Deels verrekend met de reserves
45 Uitvoeren integraal veiligheidsplan   4 Verrekend met de reserves
  Totaal   175  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
46 Verbetering dienstverlening   1.073 Verrekend met de reserves
47 Zaakgericht werken, informatiebeheer en Digitale Agenda   303 Verrekend met de reserves
48 Onderzoek gemeentehuis   79 Verrekend met de reserves
49 Verkiezingen   110 Verrekend met de reserves
50 Afrekening pensioenen van bestuurders -225   Onderdeel van het rekeningresultaat
51 Afwikkelen van BTW met de Belastingdienst over voorgaande jaren -138   Onderdeel van het rekeningresultaat
52 Verkoop van een perceel Raadshuislaan in Mijdrecht -267 100 Onderdeel van het rekeningresultaat
53 Verkoop van diverse gronden -86   Onderdeel van het rekeningresultaat
  Totaal -716 1.665  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
54 Bie: aanpassing rente BBV   -51 Onderdeel van het rekeningresultaat
55 Inkomsten precario Stedin -1.707   Deels verrekend met de reserves
56 Teruggave precario   3.261 Verrekend met de reserves
  Totaal -1.707 3.210  
         
Totaal domein 3  -2.423 5.050  
         
Totaal domein 1, 2 & 3 -7.282 11.100  

09. Investeringsrapportage

Algemeen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

 

Bij een bestaand actief is sprake van een investering als de uitgaven:

• leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of

• leiden tot het verlengen van de levensduur; en/of

• aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

 

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

 

In 2017 heeft de gemeenteraad de nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 - 2019 vastgesteld. In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening staat dat in de programmarekening de voortgang is vermeld van de lopende investeringen. De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.

Voortgang investeringen op concernniveau

In 2019 is € 22,6 miljoen beschikbaar voor investeringen. Hiervan is 59% besteed ofwel € 9,3 miljoen. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de voortgang van de investeringen. 

 

    Budget Investering

Bijdragen

van

derden

Restant
1 Bedrijfsmiddelen - huisvesting 86 64 0 22
2 Bedrijfsmiddelen - automatisering 1.688 1.016 0 672
3 Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen 448 333 0 115
4a Binnensportaccomodaties 4.140 4.040 0 100
4b Buitensportaccommmodaties 826 126 -18 718
5 Onderwijshuisvesting 5.709 390 0 5.319
6 Recreatie 100 74 0 26
7 Riolering 1.260 856 0 404
8 Vastgoed 133 30 0 103
9 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 8.323 2.124 0 6.199
10 Woningbouw -56 218 0 -274
  Totaal 22.657 9.271 -18 13.404

 

De voortgang van de investeringen is hierna per onderwerp vermeld.

1. Bedrijfsmiddelen - huisvesting

 

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Verbouwing werkcentrum 86 0 64 0 22 '19 - '20 Nee

 

Toelichting:

Het verbouwen van het werkcentrum loopt door naar 2020.

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Automatisering 2017 736 328 362 0 46 '17 - '19 Ja
2 Applicatie sociaal domein 100 2 55 0 43 '18 - '19 Nee
3 Automatisering 2018 189 0 210 0 -21 '18 - '19 Ja
4 Automatisering  2019 563 0 59 0 504 '19 - '20 Nee
5 Mobiele telefoons 2019 100 0 0 0 100 '19 - '20 Nee
  Totaal 1.688 330 686 0 672    

 

Toelichting:

 1. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is er een drietal investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor automatisering. ICT automatisering 2017 kan worden afgesloten met een onderschrijding van € 46.000. In de tweede bestuursrapportage 2019 is in de voortgangsrapportage ICT al aangegeven dat eind 2019 een onderschrijding wordt verwacht van circa € 31.000. De werkelijke onderschrijding van € 46.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet starten van het project telefonie in 2019.
 2. Er is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor het in gebruik nemen van een Business Intelligence (BI) Dashboard. In 2019 is de opdracht verleend voor een implementatie van de BI dashboards. In 2020 vinden de diverse koppelingen met de vakapplicatie Sociaal domein plaats en worden de werkzaamheden afgerond. De investering kent een langere doorlooptijd. Bijstelling van de planning en de daarbij behorende middelen vinden plaats via de eerste Bestuursrapportage 2020.
 3. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is er een drietal investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor automatisering. ICT automatisering 2018 kan worden afgesloten met een overschrijding van € 21.000. Het verschil is ontstaan door hogere kosten van de hardware vervangingen.  
 4. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is er een drietal investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor automatisering. De uitvoering van ICT vervangingsplan 2019 is gestart in 2019 en loopt door tot in 2020. De volgende zaken zijn in 2019 uitgevoerd: vervanging switches, vervanging scanner en vervanging hardware. In de tweede bestuursrapportage 2019 is in de voortgangsrapportage ICT aangegeven dat er eind 2019 een restant beschikbaar blijft van ruim €500.000. In 2020 zal hier verdere invulling aan gegeven worden.
 5. Voor de aanschaf en uitrol van mobiele telefonie is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 100.000. De uitvoering van de investering en de daarbij behorende kosten zal in 2020 plaatsvinden.

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Bedrijfsvoertuig afval 150 0 188 0 -38 '18 - '19 Ja
2 Bedrijfsvoertuig groen 37 0 41 0 -4 '19 - '20 Ja
3 Bedrijfsvoertuig groen 43 0 47 0 -4 '19 - '20 Ja
4 Bedrijfsvoertuig afval 40 0 0 0 40 '19 - '20 Ja
5 Bedrijfsvoertuig strooien 34 0 0 0 34 '19 - '20 Nee
6 Bedrijfsvoertuig strooien 36 0 40 0 -4 '19 - '20 Ja
7 Materialen groen cirkelmaaier 45 0 0 0 45 '19 - '20 Ja
8 Materialen groen cirkelmaaier 45 0 0 0 45 '19 - '20 Ja
9 Perscontainers 18 0 17 0 1 '19 - '20 Ja
  Totaal 448 0 333 0 115    

 

Toelichting:

 1. De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2019. De aanschaf van het voertuig bij nummer 4 is op deze investering terecht gekomen. Investering nummer 4 is dus ook aangeschaft.
 2. De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2019.
 3. De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2019.
 4. Zie toelichting bij nummer 1.
 5. Aanschaf vindt plaats in 2020.
 6. De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2019.
 7. De investering komt te vervallen, omdat het maaien is uitbesteed inclusief materialen.
 8. Idem.
 9. De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2019.

4a. Binnensportaccommodaties

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Sporthuis Abcoude 4.140 100 3.940 0 100 '17 - '20 Nee

 

Toelichting:

1. De bouw van het sporthuis Abcoude loopt door naar 2020.

4b. Buitensportaccommodaties

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Argon Veld 7 30 0 35 -5 0 '18 - '19 Ja
2 HVM veld 2 238 0 15 -2 225 '18 - '19 Nee
3 Hertha veld 5 40 0 44 -6 2 '19 - '20 Ja
4 HVA veld 2 243 0 28 -4 219 '19 - '20 Nee
5 Hertha veld 2 275 0 4 -1 272 '19 - '20 Nee
  Totaal 826 0 126 -18 718    

 

Toelichting:

 1. De uitvoering en de daarbij behorende kosten van de investering voetbalveld 7 van voetbalvereniging Argon in Mijdrecht heeft in 2019 plaatsgevonden binnen het beschikbare budget.   
 2. De vervanging van het zandingestrooide kunstgrasveld bij HV Mijdrecht is eind 2019 begonnen en wordt begin 2020 afgerond. De uitvoering werd vertraagd aangezien HV Mijdrecht aanvankelijk voorkeur had voor een waterveld. In verband met de omvang van de hiermee gepaard gaande (en door HV Mijdrecht op te brengen) meerkosten, is uiteindelijk besloten om te kiezen voor een zandingestrooid kunstgrasveld. Vervanging tijdens de zomerstop in het hockeyseizoen was niet meer mogelijk, zodat vervanging nu tijdens de winterstop plaatsvindt. Deze investering kent derhalve een langere doorlooptijd. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de eerste bestuursrapportage 2020.
 3. Voor voetbalveld 5 van voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen zijn in 2019 de werkzaamheden uitgevoerd binnen het beschikbare budget.
 4. De vervanging van het zandingestrooide kunstgrasveld bij HV Abcoude is eind 2019 begonnen en wordt begin 2020 afgerond. De uitvoering werd vertraagd aangezien HV Abcoude aanvankelijk voorkeur had voor een waterveld. In verband met de omvang van de hiermee gepaard gaande (en door HV Abcoude op te brengen) meerkosten, is uiteindelijk besloten om te kiezen voor een zandingestrooid kunstgrasveld. Vervanging tijdens de zomerstop in het hockeyseizoen was niet meer mogelijk, zodat vervanging nu tijdens de winterstop plaatsvindt.
 5. De uitvoering van het investeringsbudget vervanging van de toplaag kunstgrasveld 2 bij Hertha in Vinkeveen vindt plaats in 2020.  Via een apart raadsvoorstel in december 2019 "

  Herijking Evaluatie Harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties" is voor 2020 een aanvullend investeringsbudget van € 114.000 beschikbaar gesteld i.v.m. hogere kosten alternatief voor rubbergranulaat als infill. Het investeringsbudget voor 2020 komt daarmee uit op € 389.000.

5. Onderwijshuisvesting

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Verbouw Jozefschool 350 263 87 0 0 '17 - '19 Ja
1 Nieuwbouw scholencomplex Hofland - De Eendracht 5.100 0 40 0 5.060 '19 - '22 Nee
2 Herstel dak Fontein 259 0 0 0 259 '19 - '20 Nee
  Totaal 5.709 263 127 0 5.319    

 

Toelichting:

 1. In 2019 is de eindafrekening afgerond.
 2. Volgens de huidige planning wordt verwacht dat het scholencomplex Hofland - De Eendracht wordt opgeleverd in 2022.
 3. Het herstellen van de dak van school Fontein vindt plaats in 2020.

6. Recreatie

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Speelvoorzieningen 2018 100 0 74 0 26 '18 - '19 Ja

 

Toelichting:

1. De aanleg en renovatie van nieuwe speelvoorzieningen is afgerond in 2019.

7. Riolering

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Vervangen minigemalen 3e fase 260 228 23 0 9 '15 - '19 Ja
2 Vervangen minigemalen 4e fase 230 38 213 0 -21 '16 - '19 Ja
3 Vervangen minigemalen 5e fase 270 0 0 0 270 '18 - '19 Nee
4 Renovatie 2018 300 223 77 0 0 '18 - '19 Ja
5 Renovatie 2019 200 0 54 0 146 '19 - '20 Nee
  Totaal 1.260 489 367 0 404    

 

Toelichting:

 1. De vervanging van E/M minigemalen fase 3 is afgerond in 2019.
 2. De vervanging van E/M minigemalen fase 4 is afgerond in 2019.
 3. Voor de vervanging van E/M minigemalen fase 5 is opdracht gegeven en wordt in 2020 uitgevoerd.
 4. De renovatie is uitgevoerd en afgerond.
 5. De vervanging en renovatie is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond.

8. Vastgoed

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Aanpassen buitenruimte De Trekvogel 35 0 25 0 10 '19 - '20 Nee
2 Verduurzamen gemeentehuis 30 0 0 0 30 '19 - '20 Nee
3 Verduurzamen gemeentewerf Abcoude 3 0 3 0 0 '19 - '20 Nee
4 Verduurzamen gemeentewerf Mijdrecht 10 0 0 0 10 '19 - '20 Nee
5 Verduurzamen gemeentewerf Wilnis 6 0 2 0 4 '19 - '20 Nee
6 Verduurzamen brandweerkazerne Mijdrecht 10 0 0 0 10 '19 - '20 Ja
7 Verduurzamen brandweerkazerne Abcoude 8 0 0 0 8 '19 - '20 Nee
8 Verduurzamen brandweerkazerne Vinkeveen 6 0 0 0 6 '19 - '20 Ja
9 Verduurzamen brandweerkazerne Wilnis 6 0 0 0 6 '19 - '20 Ja
10 Verduurzamen De Brug 2 0 0 0 2 '19 - '20 Nee
11 Verduurzamen De Eendracht 2 0 0 0 2 '19 - '20 Nee
12 Verduurzamen De Phoenix 0 0 0 0 0 '19 - '20 Nee
13 Verduurzamen NME/De Paraplu 3 0 0 0 3 '19 - '20 Nee
14 Verduurzamen Brede School Mijdrecht 6 0 0 0 6 '19 - '20 Nee
15 Verduurzamen Polderbloesem 6 0 0 0 6 '19 - '20 Nee
  Totaal 133 0 30 0 103    

 

Toelichting:

Het verduurzamen van gebouwen is in 2019 voorbereid en de uitvoering vindt plaats in 2020. De verduurzaming van de brandweerkazernes maakt onderdeel uit van het in 2020 genomen besluit tot het revitaliseren van de brandweerkazernes.

9. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Pontveer 420 73 62 0 285 '15 - '19 Nee
2 Winkeldijk Noord 203 0 186 0 17 '17 - '19 Ja
3 Hoofdweg in Waverveen 850 0 5 0 845 '18 - '19 Nee
4 Pastoor Kannelaan in Wilnis 1.090 50 1.045 0 -5 '18 - '19 Ja
5 Botholtsedijk in Vinkeveen 164 0 0 0 164 '18 - '19 Nee
6 Elektronische installatie en aandrijving dorpsbrug in Abcoude 80 0 0 0 80 '18 - '19 N.v.t.
7 Dorpsbrug in Baambrugge 394 0 361 0 33 '18 - '19 Ja
8 Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht 750 15 146 0 589 '18 - '19 Nee
9 Ringdijk 2e bedijking 2.000 0 5 0 1.995 '19 - '21 Nee
10 Bovendijk in Wilnis 100 0 0 0 100 '19 - '21 Nee
11 Pieter Joostenlaan 1.200 0 1 0 1.199 '19 - '20 Nee
12 Proostdijlaantje 215 0 0 0 215 '19 - '20 Nee
13 Reconstructie elektronische installaties Middenweteringbrug Vinkeveen 110 0 0 0 110 '19 - '20 N.v.t.
14 Reconstructie elektronische installaties Heulbrug 130 0 0 0 130 '19 - '20 N.v.t.
15 Vervangen houten bruggen 2018 en 2019 100 26 67 0 7 '18 - '20 Ja
16 Fietspad voormalig spoorbaan 113 0 0 0 113 '19 - '20 Nee
17 Uitbreiding parkeerterrein Rondweg in Mijdrecht 125 0 35 0 90 '19 - '20 Nee
18 Reconstructie Voorbancken 200 0 0 0 200 '19 - '20 Nee
19 Openbare verlichting Winkelveld 49 0 47 0 2 '19 - '20 Ja
20 Aanschaf fietsenstalling (OV haltes) 30 0 0 0 30 '19 - '20 Nee
  Totaal 8.323 164 1.960 0 6.199    

 

Toelichting:

 1. Het aanbestedingsproces voor nieuwbouw van de pontveer is doorlopen. In 2020 zal het definitieve voorstel aan de raad worden voorgelegd.
 2. Uitgevoerd in 2019.
 3. Uitvoering van het project Hoofdweg in Waverveen staat gepland in 2021.
 4. Uitvoering van de Pastoor Kannelaan in Wilnis is in 2019 afgerond.
 5. De reconstructie van de  Boltholtsedrijk in Vinkeveen  staat op de planning bij Waternet voor 2020.
 6. Voor 2019 was de planning om de dorpsbrug in Abcoude te renoveren. Door het nieuwe beheerplan kunstwerken, vastgesteld eind 2019, is er een duidelijke prioritering gekomen voor het renoveren van de bruggen. Met het vaststellen van het beheerplan, is de renovatie van een aantal bruggen naar de toekomst verschoven.
 7. De Dorpsbrug in Baambrugge is afgerond.
 8.  De aanpassing van het Haitsmaplein start in 2020. De uitvoering is onder andere vertraagd door geconstateerde bodemvervuiling.
 9. De reconstructie staat gepland voor 2020/2021.
 10. De reconstructie staat gepland voor 2020/2021.
 11. De reconstructie staat gepland voor 2020
 12. De reconstructie staat gepland voor 2020
 13. Voor 2019 was de planning om de Middenweteringbrug Vinkeveen te renoveren. Door het nieuwe beheerplan kunstwerken, vastgesteld eind 2019, is er een duidelijke prioritering gekomen voor het renoveren van de bruggen. Met het vaststellen van het beheerplan, is de renovatie van een aantal bruggen naar de toekomst verschoven.
 14. Voor 2019 was de planning om de Heulbrug te renoveren. Door het nieuwe beheerplan kunstwerken, vastgesteld eind 2019, is er een duidelijke prioritering gekomen voor het renoveren van de bruggen. Met het vaststellen van het beheerplan, is de renovatie van een aantal bruggen naar de toekomst verschoven.
 15. De vervanging van de houten bruggen 2018 en 2019 is in 2019 afgerond. De overige houten bruggen zijn opgenomen in het beheerplan kunstwerken.
 16. De aanleg van het Fietspad  voormalig spoorbaan start  in 2020.
 17. De Uitbreiding parkeerterrein Rondweg in Mijdrecht staat gepland voor 2020.
 18. De reconstructie Voorbancken start in 2020.
 19. De vervanging van de  openbare verlichting Winkelveld is voltooid in 2019.
 20. De aanleg van de fietsenstalling (OV haltes) start  in 2020.

10. Woningbouw

Nr. Omschrijving Budget

Investeringen

< 2018

Investeringen

2019

Bijdragen

van

derden

Restant

per

31/12/'19

Looptijd Afgerond
1 Aankoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats -56 218 0 0 274 '14 - '20 Nee

 

Toelichting:

In 2020 vindt het vervolg plaats van het revitaliseren van een woonwagenstandplaats. 

10. Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023

Bestuurlijk is afgesproken om inzicht te verstrekken in de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Hieronder is deze financiële ontwikkeling weergegeven voor de periode 2017 tot en met 2019 aangevuld met de ramingen voor 2020 tot en met 2023. In deze verantwoording is vervolgens een toelichting opgenomen over de belangrijkste ontwikkelingen 2017 tot en met 2019. Effecten hieruit voor 2020 - 2023 worden betrokken bij de bestuursrapportages 2020 en begrotingen 2021 e.v.

Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000)

Nr. Onderwerp

Rekening

2017

Rekening

2018

Begroting

2019

Rekening

2019 

Verschil

2019 

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

  Algemene voorzieningen
1 Volksgezondheid  1.465 1.490 [formula not found] 1.689 -57 1.741 1.741 1.741 1.741
2 Dorpshuizen, mantelzorg, sociaal en cultureel werk 2.769 2.856 [formula not found] 2.700 -94 2.775 2.773 2.767 2.756
  Individuele voorzieningen jeugd en Wmo
3 Sociale infrastructuur 1.083 1.230 [formula not found] 671 40 1.175 1.175 1.175 1.175
4 Schuldhulpverlening 90 98 155 110 45 155 155 155 155
5 Wmo - begeleiding 1.229 1.471 [formula not found] 1.581 -281 1.350 1.350 1.350 1.350
6 Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen 1.134 959 [formula not found] 1.331 22 1.279 1.294 1.310 1.325
7 Wmo - huishoudelijke hulp 1.454 1.526 1.820 1.778 43 1.715 1.715 1.715 1.715
8 Wmo - eigen bijdragen 445 -464 [formula not found] 176 98 274 274 274 274
9 Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo 466 512 [formula not found] 800 -100 550 550 550 550
10 Jeugdwet 5.250 5.511 [formula not found] 6.931 -1.458 5.626 5.626 5.560 5.560
11 Beschermd wonen 0 58 [formula not found] 4 -4 135 145 155 155
12 Innovatiebudget 242 125 [formula not found] 131 115 150 0 0 0
13 Bedrijfsvoeringsimpuls 252 187 [formula not found] 18 -15 40 15 40 15
  Inkomensregelingen
14 Bijstandsuitkeringen BUIG 6.283 6.387 [formula not found] 6.070 72 6.350 6.350 6.350 6.350
15 Rijksbijdrage BUIG -6.114 -6.969 [formula not found] 7.226 -65 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
16 Overige bijstandsuitkeringen 204 485 [formula not found] 129 -67 129 129 129 129
17 Re-integratie [formula not found] [formula not found] [formula not found] 422 -41 608 558 558 425
18 Begeleid werk w.o. sociale werkvoorziening 1.685 1.814 [formula not found] 1.306 -328 1.042 982 938 938
  Gemeentelijk armoedebeleid
19 Bijzondere bijstand 381 361 [formula not found] 257 105 363 363 363 363
20 Inkomensregeling Chronisch Zieken en Gehandicapten 166 160 [formula not found] 143 71 214 214 214 214
21 Armoedebestrijding kinderen 89 147 [formula not found] 169 30 145 145 145 145
22 Overige maatregelen w.o. kwijtschelding belastingen en Stichting Jongeren Actief 180 246 230 238 -8 230 180 180 180
  Capaciteitskosten
23 Capaciteitskosten 3.008 3.385 5.429 4.995 434 4.397 4.394 4.394 4.394
  Totaal 21.302 21.821 [formula not found] 24.071 -1.511  22.594  22.280  22.214  22.060 

 

B. Individuele voorzieningen jeugd en Wmo

Op het onderdeel individuele voorzieningen jeugd en Wmo is er in 2019 per saldo een overschrijding van € 1.691.000. Hiervoor zijn op hoofdlijnen de volgende verklaringen te geven. Er zijn extra kosten gemaakt voor de jeugdhulp. De stijging wordt verklaard doordat meer jeugdigen (intensievere) hulp nodig hebben. Dit resulteert in een nadeel van € 1.457.000. Daarnaast is het aantal personen dat gebruikt maakt van begeleiding toegenomen. Door deze toename is er op dit onderdeel een nadeel van € 281.000. Ten slotte zijn ook de persoonsgebonden budgetten voor jeugd en Wmo gestegen.

C. Inkomensregelingen

Voor het onderdeel inkomensregelingen is er in 2019 een nadeel van € 299.000 te melden. Hiervoor zijn enkele verklaringen. Er is extra ingezet om het aantal mensen in de bijstand te verlagen, waardoor er meer kosten zijn gemaakt. Dit heeft geresulteerd in lagere uitgaven voor de bijstandsuitkeringen. Ook is de rijksbijdrage hoger uitgevallen. De kosten voor overige bijstandsuitkeringen zijn € 67.000 hoger. Ten slotte is er een nadeel van € 328.000 voor de sociale werkvoorzieningen. Door CAO-verhogingen zijn de salarissen hoger. Daarnaast zijn de detacheringsinkomsten lager dan verwacht en zijn de opstartkosten hoger uitgevallen.

D. Gemeentelijk armoedebeleid

Van het budget voor gemeentelijk armoedebeleid is € 807.000 besteed, wat resulteert in een voordeel van € 198.000. Dit voordeel is ontstaan door lagere uitgaven voor de bijzondere bijstand en tevens lagere uitgaven voor de inkomensregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

E. Capaciteitskosten

Er is een voordeel ontstaan van € 434.000 op de capaciteitskosten binnen het programma Sociaal Domein. Er is in 2019 ingezet op het versterken van managementtaken ter bevordering van de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Deze kosten zijn in overeenstemming met landelijke richtlijnen verantwoord binnen programma 9, bestuur en ondersteuning.

11. Wet normering topinkomens

Algemeen

De Wet normering topinkomens heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoogste leidinggevenden niet meer mogen verdienen dan een minister.

 

Topfunctionarissen zijn de hoogste leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling, die leidinggeven aan de gehele rechtspersoon of instelling. Voor de gemeente zijn dit de gemeentesecretaris en de griffier.

 

Wettelijk is bepaald dat verantwoord wordt over de jaren 2018 en 2019. 

 

Voor het jaar 2019 geldt voor de gemeente De Ronde Venen als algemene bezoldigingsmaximum 194.000 euro. Deze norm heeft de gemeente De Ronde Venen niet overschreden.

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking  die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag ontvangen. 

Wet normering topinkomens - verantwoording 2019 & 2018

Gegevens 2019

 

 

Naam

E.H.M. Schreurs

M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 113.793

€ 86.422

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 19.535

€ 14.579

Subtotaal

€ 133.328

 € 101.001

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000 € 194.000

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

Bezoldiging

€ 133.328

€ 101.001

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

Gegevens 2018

 

 

Naam

E.H.M. Schreurs

M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 111.667

€ 84.849

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.885

€ 13.640 

Subtotaal

€ 129.553

€ 98.489

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

 

 

 

Bezoldiging

€ 129.553

€ 98.489

12. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

 

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Personele lasten

Personeelslasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en verlofaanspraken. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

Dividendopbrengsten

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Algemene uitkering

Voor de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen volgens de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. Dit was de septembercirculaire over het gemeentefonds 2019.

Eigen bijdragen CAK

Bij de WMO vraagt de gemeente een eigen bijdrage aan de burger. De oplegging en inning is landelijk belegd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een rapportage van de huisaccountant van het CAK heeft de gemeente voldoende zekerheid over de juistheid van de eigen bijdragen. Echter, over de volledigheid bestaat onvoldoende zekerheid. Eventuele niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet materieel.

Vaste activa

In het onderdeel vaste activa zijn opgenomen:

 1. Immateriële vaste activa
 2. Materiële vaste activa
 3. Financiële vaste activa

 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe inzichten in de technische en/of de economische levensduur van activa. Duurzame waardevermindering van vaste activa boeken wij af.

 

Naast de BBV bevat ook de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen en de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 - 2019 belangrijke bepalingen voor de waardering en afschrijving van vaste activa. Deze bepalingen zijn onder meer:

 • Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden.
 • Als eerste jaar van afschrijving wordt genomen het jaar volgend op het jaar waarin het activa tot stand is gekomen.
 • De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van disagio, kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht. 
 • Activa worden afgeschreven naar een boekwaarde van nihil. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.

Bij de samenvoeging van de administraties in 2010 van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen zijn de vaste activa zonder aanpassingen in afschrijvingstermijn en/of -methodiek opgenomen.

 

1. Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa vallen bijdragen aan activa in eigendom van derden.

 

2. Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa vallen:

 1. investeringen met een economisch nut;
 2. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
 3. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

 

1. Investeringen met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op basis van de verwachte gebruiksduur wordt de jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) verwerkt. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

 

Vanaf 2018 worden de schoolgebouwen afgeschreven in 40 jaar in plaats van 60 jaar.

 

2.  Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of voor de begraafplaatsen, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

 

3. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een maatschappelijk doel hebben zoals wegen, bruggen en groenvoorziening vallen onder de noemer "Investeringen met een maatschappelijk nut". 

 

3. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van aflossingen. Het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de deelnemingsovereenkomst met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen langlopend in te zetten en om deze via SVn structureel en revolverend te benutten voor startersleningen.

Vlottende activa

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de voorraden in mindering wordt gebracht.

 

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het complex (POC-methode).

 

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.


Vorderingen (Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan één jaar)

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Aan de hand van een individuele beoordeling is voor de verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht op de vorderingen.


Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen staan opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

 

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

13. Balans per 31 december 2018 en 2019

Balans van de gemeente De Ronde - Activa- bedragen x € 1.000
   

31/12/2018

31/12/2019

 

  Vaste activa    
01 Immateriële vaste activa 100 5.341
 
 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden
100 5.341
02 Materiële vaste activa  83.350 81.636 
 
 • Investeringen met een economisch nut
47.192 44.312
 
 • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
31.338 31.089
 
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
4.820 6.235
03 Financiële vaste activa 2.131 2.157
 
 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
133 133
 
 • Overige langlopende leningen
1.998 2.024
  Totaal vaste activa 85.581 89.134
04 Voorraden 12.418 16.830 
 
 • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
12.412 16.823
 
 • Gereed product en handelsgoederen
6 7
05 Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 13.532 12.894
 
 • Vorderingen op openbare lichamen
8.205 8.300
 
 • Rekening-courantverhouding met het Rijk
0 0
 
 • Overige vorderingen
5.327 4.594
06 Liquide middelen 21 66
07 Overlopende activa 1.559  1.133
 
 • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
0 0
 
 • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
1.559 1.133
  Totaal vlottende activa 27.530 30.923 
       
  Totaal generaal 113.111 120.057 

Balans van de gemeente De Ronde - Passiva- bedragen x € 1.000
   

31/12/2018

31/12/2019

  Vaste passiva    
08 Eigen vermogen 36.295 30.355
 
 • Algemene reserve
23.625 22.590
 
 • Bestemmingsreserves
9.999 8.434
 
 • Gerealiseerd resultaat
2.671 -669
09 Voorzieningen 4.273 3.914
10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 48.564  50.530
 
 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
48.564 50.530
  Totaal vaste passiva 89.132 84.799
       
11 Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 22.376 33.702
 
 • Kasgeldleningen van openbare lichamen
0 8.000
 
 • Bank
12.829 12.247
 
 • Overige schulden
9.547 13.455
12 Overlopende passiva 1.603 1.556
 
 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
1.505 821
 
 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
72 735
 
 • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
26 0
  Totaal vlottende passiva 23.979 35.258
       
  Totaal generaal 113.111 120.057
       
13 Het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 142.441 154.184 

 

14. Toelichting op de balans

01 Immateriële vaste activa

  2018

Her-

rubricering

In-

vestering

Des-

investering

Af-

schrijving

2019

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

100 1.334 3.940 0 -33 5.341

 

Onder de immateriële vaste activa is opgenomen de gemeentelijke bijdrage aan het sporthuis Abcoude en die voor beschoeiingen van de legakkers aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De beschoeiingen van de legakkkers is in de presentatie verschoven van materiële vaste activa naar immateriële vaste activa. 

 

In 2019 is er een voortdurende erfpacht (40 jaar) aangegaan met een jaarlijkse canonbetaling van 100 euro met het sporthuis Abcoude. 

02 Materiële vaste activa

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Bij Investeringen met een maatschappelijk nut gaat het uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken en openbare verlichting. 

 

Materiële vaste activa 2018 2019

Investeringen met een economisch nut

47.192 44.312
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 31.338 31.089
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.820 6.235
Totaal 83.350 81.636

Over de voortgang van investeringen is een rapportage in deze jaarrekening opgenomen.

 

De boekwaarden van de investeringen over 2019 heeft het volgende verloop. Hierbij zijn er twee bijzonderheden:

 1. Onder 'Desinvestering" is opgenomen het afboeken van boekwaarden door verkoop van een perceel Raadhuislaan in Mijdrecht en een garage bij dorpshuis.
 2. De rijksbijdrage sport over de uitgevoerde investeringen is opgenomen in het onderdeel 'Bijdragen van derden'.

 

Materiële vaste activa 2018

Her-

rubricering

In-

vestering

Des-

investering

Af-

schrijving

Bijdragen

van

derden

2019
Gronden en ruimten 8.027     -91     7.936
Woonruimten 33       -3   30
Bedrijfsgebouwen 26.432   191 -25 -1.231   25.367
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 43.824 -1.334 2.370   -1.934 -18 42.908
Vervoermiddelen 796   337   -107   1.026
Machines, apparaten en installaties 2.913   749   -583   3.079
Overige materiële vaste activa 1.325   94   -129   1.290
Totaal 83.350 -1.334 3.741 -116 -3.987 -18 81.636

03 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 31/12/2018 Vermeerdering Aflossing 31/12/2019
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen:        
 •  BNG Bank
93 0 0 93
 • Vitens N.V.
40 0 0 40
Totaal deelnemingen 133 0 0 133
Overige langlopende leningen:         
 • Startersleningen SVn
1.998 26 0 2.024
Totaal 2.131 26 0 2.157

 

Mutaties binnen de startersleningen die worden beheerd door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zoals ontvangen rente en beheervergoeding leiden per saldo tot een toevoeging aan het fonds.

04 Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie en gereed product en handelsgoederen.

 

Voorraden

2018 2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:    
 •  Waarvan boekwaarden
16.438 20.881
 •  Waarvan verliesvoorziening
-4.026 -4.058
Gereed product en handelsgoederen 6 7
Totaal 12.418 16.830

 

In deze toelichting wordt ingegaan op de bouwgronden in exploitatie.

 

Een nadere toelichting per project is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. Deze toelichting is gebaseerd op de rapportage actualisatie grondexploitaties 2020. Deze rapportage is apart ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

 

 

05 Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen vorderingen korter dan één jaar zijn volgt gespecificeerd.

 

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2018 2019
 •  Vorderingen op openbare lichamen
8.205 8.300
 •  Rekening courant verhouding met het Rijk
0 0
 •  Overige vorderingen
5.327 4.594
Totaal 13.532 12.894

 

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Met uitzondering van een drempelbedrag voor 2019 van € 750.000 (0,75% van het begrotingstotaal) per kwartaal. In de paragraaf financiering is een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat De Ronde Venen in 2019 binnen het drempelbedrag is gebleven. Hierdoor zijn er geen middelen aangehouden in de schatkist van het Rijk.

06 Liquide middelen

Liquide middelen

2018 2019
 •  BNG Bank
0 0
 •  Rabobank
18 62
 •  Kas
3 4
Totaal 21 66

 

Het saldo van BNG Bank vertoont een tekort op 31 december 2019. Dit tekort is zichtbaar in het onderdeel kortlopende schulden.

07 Overlopende avtiva

Overlopende activa

2018 2019
 •  De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
0 0
 • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
1.559 1.133
Totaal 1.559 1.133

 

08 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het rekeningresultaat.

 

Eigen vermogen

  2018

Resultaat

Verschuiving

tussen

reserves

Toevoeging Onttrekking

Vermindering

i.v.m.

afschrijvingen

op activa

2019
Reserves:              
 • Algemene reserve
23.625 2.671 -1.329 2.955 -5.011 -321 22.590
 • Bestemmingsreserves
9.999 0 1.329 0 -2.512 -382 8.434
Totaal reserves 33.624 2.671 0 2.955 -7.523 -703 31.024
Resultaat:              
 • Verdeeld resultaat 2018
2.671 -2.671         0
 • Nog te verrekenen resultaat  2019
  -669         -669
Totaal eigen vermogen 36.295 -669 0 2.955 -7.523 -703 30.355

 

In de jaarrekening 2019 is een overzicht opgenomen waarin de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan is toegelicht.

09 Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

 

Voorzieningen

2018 2019
 • Voorzieningen
4.273 3.914
Totaal 4.273 3.914

 

In de jaarrekening 2019 is een overzicht opgenomen waarin de aard en het verloop van de voorzieningen zijn toegelicht.

10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2018 2019
 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
48.564 50.530
Totaal 48.564 50.530

 

De rentelasten van de bovengenoemde leningen over 2019 is € 1.272.000. In de paragraaf Financiering is meer informatie opgenomen over de omvang van de leningen en de daarbij behorende rentekosten en de toerekening van rente aan investeringen en bouwgronden in exploitatie.

12 Overlopende passiva

Overlopende passiva

2018 2019
 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
1.505 821
 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
72 735
 • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
26 0
Totaal 1.603 1.556

 

Een uitsplitsing van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is hierna vermeld.

 

  Bron 2018

Ontvangen

bedragen

Vrijgevallen

bedragen

2019
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2018
Rijk 63 0 0 63
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022
Rijk 0 299 -175 124
 • Regeling Reductie Energiegebruik
Rijk 0 428 0 428
 • Specifieke uitkering Sport
Rijk 0 161 -52 109
 • Vergoeding zwerfafval

Overige

overheden

9 2 0 11
Totaal   72 890 -227 735

13 Borg- of garantstellingen

Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Een uitsplitsing hiervan is hierna weergegeven.

 

Nr. Naam van de instelling

%

Oor-

spronkelijk

2018 2019
  Woningbouw:        
1 Stichting Groenwest 50% 146.675 135.923 146.675
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 100% 755 657 649
  Sport, welzijn en zorg:        
3 VV CSW 100% 23 18 18
4 FC Abcoude 100%   70 65
5 Stichting openbare bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 100% 339 16 0
6 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 68 5 0
7 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 1.060 300 232
8 Stichting Ons Dorpshuis (De boei) 100% 1.750 1.026 0
9 Stichting Ons Dorpshuis (De boei) 100% 1.400 0 1.400
10 Stichting dorpshuis Baambrugge (De Vijf Bogen) 100% 140 26 10
11 Sporthuis Abcoude 100% 5.135 4.400 5.135
  Totaal     142.441 154.184

 

 •  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de Stichting Groenwest (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:
  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.
  • WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein.
 • Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen. Hierdoor zijn er geen nieuwe garanties verstrekt. 
 • De borgstelling aan dorpshuis De Boei is de meest recente borgstelling.
 • Er zijn in 2019 geen betalingen gedaan voor de verstrekte borgstellingen.

15. Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Algemeen

In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld. Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen zoals langlopende huurcontracten en diensten. In onderstaand overzicht zijn meerjarige contracten opgenomen voor verplichtingen groter dan € 50.000.

Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Aard van de dienstverlening

Jaarlijkse

contract-

waarde 

 Verplichting 

vanaf 31 /12/'19

tot einde contract 

Looptijd inclusief

eventuele verlengingen

1 Huisvuilinzameling                            980.000                      6.865.000 31 december 2026
2 Asfaltonderhoud raamcontract                        1.000.000                      5.005.000 31 december 2024
3 Elementenverharding raamcontract                            800.000                      4.004.000 31 december 2024
4 WMO hulp bij het huishouden                        1.559.000                      3.507.000 31 maart 2022
5 Riolering raamcontract                            715.000                      2.862.000 31 december 2023
6 Leerlingenvervoer                            601.000                      2.756.000 31 juli 2024
7 Exploitatie Veerpont                            248.000                      1.985.000 31 december 2027
8 Brugbediening                            646.000                      1.481.000 16 april 2022
9 Onkruidbeheersing op verharding                            448.000                      1.046.000 1 mei 2022
10 Huisvuilverwerking                            907.000                         909.000 31 december 2020
11 WMO Taxivervoer                            426.000                         692.000 15 augustus 2021
12 Zaaksysteem Inproces                              75.000                         372.000 15 december 2024
13 Maaien ruw gras en slootonderhoud                            250.000                         312.000 31 maart 2021
14 Schoonmaak gemeentelijke gebouwen                            153.000                         306.000 31 december 2021
15 Afvalverwerking                            118.000                         275.000 30 april 2022
16 Inkoop energie (DVEP)                            126.000                         252.000 31 december 2021
17 Accountantsdiensten                              79.550                         206.000 31 juli 2022
18 Gaslevering - DVEP                              51.000                         204.000 31 december 2023
19 Financieel systeem                              17.000                         136.000 31 december 2027
20 Eigendommenverzekering                              81.000                         122.000 1 juli 2021
21 Kolkenreiniging                              36.000                         108.000 31 december 2022
22 Arbodienstverlening                              20.000                         100.000 31 december 2024
23 Schuldhulpverlening                            148.000                            74.000 1 juli 2020

Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bij de bestuurlijke behandeling van de programmarekening 2017 is toegezegd om niet wettelijk afdwingbare rechten en verplichtingen zoals terugbetaling van precario zichtbaar te maken in de jaarrekening. Dit onderdeel is de uitwerking hiervan.

 

Voor de jaren 2020 en 2021 is rekening gehouden met een korting op de lokale heffingen vanwege de opgelegde precario aan Stedin. Hiervoor is in de ramingen € 1,0 mln. per jaar opgenomen ten laste van de algemene reserve.

 

In 2018 is besloten om de jaarlijkse opbrengst van Vitens volledig terug te betalen aan de inwoners. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd die jaarlijks wordt gevoed met de opgelegde precariobelasting van € 0,6 mln.  In de ramingen voor 2020 en 2021 is hiermee rekening gehouden.

16. Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor, naar verwachting, veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.