Bijlagen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Algemeen

Gemeenten en provincies zijn verplicht om elk jaar aan de Rijksoverheid te melden of en hoe ze het geld hebben besteed van doeluitkeringen. Dit vindt plaats via de methodiek SiSa (Single information, Single audit). In de praktijk houdt dit in zowel een eenmalige informatieverstrekking als accountantscontrole.

 

De gemeente De Ronde Venen legt over 2019 verantwoording af over de volgende doeluitkeringen:

  1.  Specifieke uitkering reductie energiegebruik
  2.  Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 (OAB)
  3.  Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet
  4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
  5. Specifieke uitkering Sport.

Overzicht van de taakvelden per programma

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniform set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de ‘taakvelden’. Landelijk is voorgeschreven dat gemeenten deze taakvelden opnemen in de programmarekening. 

Overzicht taakvelden

Bedragen x €1.000
Taakvelden Rekening 2019
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
0.1 Bestuur
Lasten 0 2.328 0 0 2.328
Baten 225 0 0 0 -225
Totaal taakveld 225 2.328 0 0 2.104
0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0 0 0 9.554 -9.554
Stortingen 0 0 4.284 0 4.284
Totaal inzet reserves 0 0 4.284 9.554 -5.270
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten
Onttrekkingen 0 0 0 669 -669
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal inzet reserves 0 0 0 669 -669
0.2 Burgerzaken
Lasten 0 941 0 0 941
Baten 609 0 0 0 -609
Totaal taakveld 609 941 0 0 333
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Lasten 0 758 0 0 758
Baten 558 0 0 0 -558
Totaal taakveld 558 758 0 0 201
0.4 Overhead
Lasten 0 15.654 0 0 15.654
Baten 232 0 0 0 -232
Totaal taakveld 232 15.654 0 0 15.422
0.5 Treasury
Lasten 0 12 0 0 12
Baten 177 0 0 0 -177
Totaal taakveld 177 12 0 0 -165
0.61 OZB woningen
Lasten 0 511 0 0 511
Baten 5.955 0 0 0 -5.955
Totaal taakveld 5.955 511 0 0 -5.444
0.62 OZB niet-woningen
Baten 2.031 0 0 0 -2.031
0.63 Parkeerbelasting
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 13 0 0 0 -13
Totaal taakveld 13 0 0 0 -13
0.64 Belastingen overig
Lasten 0 3.678 0 0 3.678
Baten 2.582 0 0 0 -2.582
Totaal taakveld 2.582 3.678 0 0 1.096
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten 50.416 0 0 0 -50.416
0.8 Overige baten en lasten
Lasten 0 122 0 0 122
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten 0 -16 0 0 -16
Baten 4 0 0 0 -4
Totaal taakveld 4 -16 0 0 -20
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten 0 2.822 0 0 2.822
Baten 5 0 0 0 -5
Totaal taakveld 5 2.822 0 0 2.818
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 0 567 0 0 567
Baten 38 0 0 0 -38
Totaal taakveld 38 567 0 0 529
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten 0 7.183 0 0 7.183
Baten 280 0 0 0 -280
Totaal taakveld 280 7.183 0 0 6.903
2.2 Parkeren
Lasten 0 69 0 0 69
Baten 0 0 0 0 0
Totaal taakveld 0 69 0 0 69
2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten 0 390 0 0 390
2.5 Openbaar vervoer
Lasten 0 155 0 0 155
Baten 13 0 0 0 -13
Totaal taakveld 13 155 0 0 142
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten 0 337 0 0 337
Baten 5 0 0 0 -5
Totaal taakveld 5 337 0 0 331
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Lasten 0 140 0 0 140
Baten 144 0 0 0 -144
Totaal taakveld 144 140 0 0 -4
3.4 Economische promotie
Lasten 0 70 0 0 70
Baten 541 0 0 0 -541
Totaal taakveld 541 70 0 0 -471
4.1 Openbaar basisonderwijs
Lasten 0 98 0 0 98
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten 0 1.297 0 0 1.297
Baten 108 0 0 0 -108
Totaal taakveld 108 1.297 0 0 1.189
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten 0 2.041 0 0 2.041
Baten 227 0 0 0 -227
Totaal taakveld 227 2.041 0 0 1.814
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 0 215 0 0 215
5.2 Sportaccommodaties
Lasten 0 2.071 0 0 2.071
Baten 484 0 0 0 -484
Totaal taakveld 484 2.071 0 0 1.587
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Lasten 0 226 0 0 226
5.4 Musea
Lasten 0 -1 0 0 -1
Baten 0 0 0 0 0
Totaal taakveld 0 -1 0 0 -1
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten 0 168 0 0 168
Baten 2 0 0 0 -2
Totaal taakveld 2 168 0 0 165
5.6 Media
Lasten 0 724 0 0 724
5.7 Openbaar groen en recreatie
Lasten 0 3.876 0 0 3.876
Baten 11 0 0 0 -11
Totaal taakveld 11 3.876 0 0 3.866
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Lasten 0 2.875 0 0 2.875
Baten 83 0 0 0 -83
Totaal taakveld 83 2.875 0 0 2.792
6.2 Wijkteams
Lasten 0 1.728 0 0 1.728
6.3 Inkomensregelingen
Lasten 0 8.782 0 0 8.782
Baten 7.744 0 0 0 -7.744
Totaal taakveld 7.744 8.782 0 0 1.038
6.4 Begeleide participatie
Lasten 0 2.094 0 0 2.094
Baten 574 0 0 0 -574
Totaal taakveld 574 2.094 0 0 1.519
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten 0 1.112 0 0 1.112
Baten 114 0 0 0 -114
Totaal taakveld 114 1.112 0 0 998
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten 0 2.247 0 0 2.247
Baten 96 0 0 0 -96
Totaal taakveld 96 2.247 0 0 2.151
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten 0 4.291 0 0 4.291
Baten 141 0 0 0 -141
Totaal taakveld 141 4.291 0 0 4.150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 0 6.950 0 0 6.950
Baten 76 0 0 0 -76
Totaal taakveld 76 6.950 0 0 6.874
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 0 74 0 0 74
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 0 1.049 0 0 1.049
7.1 Volksgezondheid
Lasten 0 1.699 0 0 1.699
7.2 Riolering
Lasten 0 3.342 0 0 3.342
Baten 4.797 0 0 0 -4.797
Totaal taakveld 4.797 3.342 0 0 -1.455
7.3 Afval
Lasten 0 3.308 0 0 3.308
Baten 4.629 0 0 0 -4.629
Totaal taakveld 4.629 3.308 0 0 -1.320
7.4 Milieubeheer
Lasten 0 1.555 0 0 1.555
Baten 7 0 0 0 -7
Totaal taakveld 7 1.555 0 0 1.548
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten 0 274 0 0 274
Baten 348 0 0 0 -348
Totaal taakveld 348 274 0 0 -74
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten 0 1.985 0 0 1.985
Baten 18 0 0 0 -18
Totaal taakveld 18 1.985 0 0 1.967
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Lasten 0 3.467 0 0 3.467
Baten 4.630 0 0 0 -4.630
Totaal taakveld 4.630 3.467 0 0 -1.163
8.3 Wonen en bouwen
Lasten 0 2.349 0 0 2.349
Baten 1.759 0 0 0 -1.759
Totaal taakveld 1.759 2.349 0 0 590

Begrippenlijst

Begrip Definitie
Accres Groei of krimp van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
Egalisatie reserve Reserve om tot een gelijkmatige lastenverdeling te komen.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen.
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand.
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar.
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis.
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

• waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,

• waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,

• waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en

• waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

Verbonden partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

Afkortingen

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AED Automatisch Externe Defibrillatoren
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB Bijzondere bijstand
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BCF Business Control Framework
BDU Bijzondere Doeluitkering
BHV Bedrijfshulpverlening
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BKR Bureau Krediet Registratie
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB Centraal PlanBureau
CVZ Centrum Voor Zorgverzekeringen
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
DigiD Digitale Identiteit
EKD Elektronisch Kind Dossier
EMU Economische en Monetaire Unie
Esco Energie Service Companies
ESF Europees Sociaal Fonds
EZ Economische Zaken
FG Functionaris voor de gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS (College van) Gedeputeerde Staten
Hbh Hulp bij huishouden
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHT Huishoudelijke hulp toelage
HRM Human Resource Management
IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KCC Klanten Contact Centrum
KGA Klein gevaarlijk afval
KvK Kamer van Koophandel
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen
KWO Koude Warmte Opslag
LEA Lokale Educatieve Agenda
LHBT Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
LLV Leerlingenvervoer
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
MBO Middelbaarberoepsonderwijs
mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie
MIP Meerjarig InvesteringsProgramma
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MTO Medewerkersteredenheidsonderzoek
MOP Meerjaren Onderhoudsplanning huisvesting
NUG Niet Uitkerings Gerechtigden
NUTW Nog uit te voeren werken
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ Openbare Gezondheidszorg
OHV Onderwijshuisvesting
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerend Zaak Belasting
PAS Programma Aanpak Stikstof
PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

Poly- en perfluoralkylstoffen is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomen

PGB Persoonsgebonden Budget
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
SSC Shared Service Centre
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
TCF Tax Control Framework
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI VerkeersRegelInstallatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO Warmte- en koudeopslag
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWI Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2019