Sitemap

Sitemap

Programmarekening 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Algemeen Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Inhoudelijke samenvatting per portefeuillehouder Blz. 8  
Terugblik burgemeester Maarten Divendal Blz. 9  
Terugblik wethouder drs. Rein Kroon (eerste locoburgemeester) Blz. 10  
Terugblik wethouder drs. Alberta Schuurs - Jensema (tweede locoburgemeester) Blz. 11  
Terugblik wethouder Kiki Hagen (derde locoburgemeester) Blz. 12  
Terugblik wethouder ing. Marja Becker (vierde locoburgemeester) Blz. 13  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 14  
Algemeen Blz. 15  
Financieel resultaat 2018 Blz. 16  
Hoofdlijnenanalyse Blz. 17  
Hoofdlijnenanalyse - bouwgronden in explotatie Blz. 18  
Hoofdlijnenanalyse - overige Blz. 19  
Hoofdlijnenanalyse - sociaal domein Blz. 20  
Onderscheid tussen structureel en incidenteel resultaat Blz. 21  
Doorwerking naar begroting 2019 en volgende jaren Blz. 22  
Lokale heffingen Blz. 23  
Investeringen Blz. 24  
Reservepositie Blz. 25  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 26  
Waar is het geld aan besteed? Blz. 27  
Kerngegevens 2015 -2018 Blz. 28  
Kerngegevens 2015 - 2018 Blz. 29  
Jaarverslag 2018 Blz. 30  
Programma's Blz. 31  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 32  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 33  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 34  
Doelstellingen Blz. 35  
1.1 De Ronde Venen blijft een veilige gemeente Blz. 36  
1.1.1 Het opzetten van het integraal veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 Blz. 37  
1.1.2 Implementeren uitbreiding bevoegdheden burgemeester Blz. 38  
1.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven blijven onverminderd betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving en nemen hierin ook meer verantwoordelijkheid Blz. 39  
1.2.1 Het stimuleren en faciliteren van de inzet van (wijk)netwerken. Blz. 40  
1.3 Raadsleden zijn meer betrokken bij het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Blz. 41  
1.3.1 Organiseren van een informatiemoment voor de nieuwe raad over de inhoud van het veiligheidsdomein. Verder zal in het najaar de raad uitgebreider geïnformeerd worden over de voortgang en uitvoering van het integraal veiligheidsplan. Blz. 42  
Indicatoren BBV Blz. 43  
Toelichting op de indicatoren Blz. 44  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 45  
Wat heeft het gekost? Blz. 46  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 47  
Financiële analyse Blz. 48  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 49  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 50  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 51  
Doelstellingen Blz. 52  
2.1 Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente Blz. 53  
2.1.1 Nemen van maatregelen ter stimulering van het fietsgebruik Blz. 54  
2.1.2 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer Blz. 55  
2.1.3 Oplossen van parkeerproblemen en uitvoeren van vastgesteld parkeerbeleid Blz. 56  
2.1.4 Aanpassen van de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg Blz. 57  
2.2 Vergroten van de verkeersveiligheid in de gemeente Blz. 58  
2.2.1 (Her)inrichten van wegen Blz. 59  
2.2.2 Aanpassen van schoolomgevingen en schoolroutes Blz. 60  
2.2.3 Intensiveren van de verkeershandhaving Blz. 61  
2.3 Verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid binnen de gemeente Blz. 62  
2.3.1 Nemen van maatregelen voor voetgangers Blz. 63  
2.3.2 Herinrichten van Burg. Haitsmaplein/Centrum Mijdrecht Blz. 64  
2.3.3 Amendement watertappunt Blz. 65  
2.4 Vinden van een duurzame oplossing voor een goede doorstroming op de N201 Blz. 66  
2.4.1 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in de door de provincie vast te stellen tracévisie Blz. 67  
2.5 Renovatie en onderhoud aan wegen en kunstwerken Blz. 68  
2.5.1 Renovatie wegen Blz. 69  
2.5.2 Renovatie bruggen Blz. 70  
Indicatoren BBV Blz. 71  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 72  
Wat heeft het gekost? Blz. 73  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 74  
Financiële analyse Blz. 75  
Programma 3 Economische zaken Blz. 76  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 77  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
3.1 Samenwerking met ondernemers en regionale partners versterken en regionaal inbedden Blz. 80  
3.1.1 Het accountmanagement bedrijven professionaliseren, passend binnen de visie op dienstverlening Blz. 81  
3.1.2 De kansen verkennen van regionale samenwerking ter bevordering van de groei van de lokale economie Blz. 82  
3.2 Het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid, passende scholing en voldoende geschikt personeel (raakvlak met programma 4 en 6) Blz. 83  
3.2.1 Samenbrengen van ondernemers en onderwijs zodat een betere aansluiting ontstaat van het onderwijs op de arbeidsmarkt Blz. 84  
3.2.2 Bundelen van de informatie over werk en het beter borgen van het onderhoud van het digitale werkplatform DeRondeVenerWerkt Blz. 85  
3.3 Duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap Blz. 86  
3.3.1 Samen met de ondernemers werken aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van: de winkelgebieden, de recreatiegebieden, de bedrijventerreinen en het buitengebied Blz. 87  
3.3.2 Collectieve ondernemersinitiatieven ondersteunen ter verbetering van het ondernemersklimaat en het op de kaart zetten van de winkel- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen Blz. 88  
Indicatoren BBV Blz. 89  
Toelichting op de indicatoren Blz. 90  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Programma 3 Economische zaken Blz. 93  
Financiële analyse Blz. 94  
Programma 4 Onderwijs Blz. 95  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 96  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 97  
Doelstellingen Blz. 98  
4.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee. (thema: Meedoen) Blz. 99  
4.1.1 Faciliteren van inwoners om hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past Blz. 100  
4.1.2 Voeren van regie op een doorgaande lijn (startkwalificatie en aansluiting arbeidsmarkt) Blz. 101  
4.1.3 b Motie Doorontwikkeling technische opleidingen Blz. 102  
4.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald (inclusief onderwijs) Blz. 103  
4.2 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen) Blz. 104  
4.2.1 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet Blz. 105  
4.3 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen) Blz. 106  
4.3.1 Inwoners die dat nodig hebben krijgen (thuis) passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Blz. 107  
4.4 Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners worden plannen ontwikkeld en gerealiseerd rondom onderwijshuisvesting aansluitend op lokale ontwikkelingen Blz. 108  
4.4.1 Het onderzoek herschikking basisscholen Mijdrecht begeleiden Blz. 109  
4.4.2 Het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude Blz. 110  
Indicatoren BBV Blz. 111  
Toelichting op de indicatoren Blz. 112  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 113  
Wat heeft het gekost? Blz. 114  
Programma 4 Onderwijs Blz. 115  
Financiële analyse Blz. 116  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Blz. 117  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 118  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
5.1 Het behouden van cultureel erfgoed, kunst en cultuur en het bevorderen van de toegankelijkheid Blz. 121  
5.1.1 Nieuwe ambities cultuur en cultuurhistorie bepalen Blz. 122  
5.1.2 Uitvoeren cultuurpact Blz. 123  
5.1.3 Heropening van Museum De Ronde Venen Blz. 124  
5.1.4 Voortgang project ‘Behoud Erfgoed’ Blz. 125  
5.2 Het bevorderen van een leefbare groene omgeving Blz. 126  
5.2.1 Meer kleur en fleur aanbrengen in de wijken Blz. 127  
5.2.2 Ontwikkelen van een duurzaam bomenbestand door in te zetten op de kwaliteit van bomen Blz. 128  
5.2.3 Uitvoeren stimuleringsproject ‘leilindes Voordijk Abcoude' Blz. 129  
5.2.4 b Uitvoering motie aanpak onkruidbestrijding 2018 Blz. 130  
5.2.4 Blijvende aandacht voor goed onderhoud in de openbare ruimte Blz. 131  
5.3 Het benutten van de recreatieve potentie van gebieden in onze gemeente Blz. 132  
5.3.1 Aanleg zwemstrand Abcoudermeer Blz. 133  
5.3.2 Het uitwerken van een plan voor de ‘Klinkhamerstrook’ en eilanden 4 & 5 Blz. 134  
5.3.3 Rechtsopvolging recreatieschap Blz. 135  
5.3.4 Het graven van een doorvaart op Kavels Omtzigt aan de Herenweg te Vinkeveen Blz. 136  
5.3.5 b Motie uitvoering evenementen 2018 Blz. 137  
5.3.5 Verbeteren doorvaart knelpunt De Heul te Vinkeveen Blz. 138  
5.4 Sport en bewegen mogelijk maken en stimuleren door het hebben, houden en beschikbaar stellen van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties aan sportverenigingen en onderwijs Blz. 139  
5.4.1 Continuering - en waar nodig intensivering - van sportstimuleringsprojecten en het voorzieningenbeleid voor sport en bewegen Blz. 140  
Indicatoren BBV Blz. 141  
Toelichting op de indicatoren Blz. 142  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 143  
Wat heeft het gekost? Blz. 144  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Blz. 145  
Financiële analyse Blz. 146  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 147  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 148  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
6.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee (thema: meedoen) Blz. 151  
6.1.1 We faciliteren inwoners hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past. We faciliteren projecten die het zelfvertrouwen van jeugdigen vergroten Blz. 152  
6.1.2 We bieden passende ondersteuning en verwijzen door naar gespecialiseerde aanbieders waar de inwoners tevreden over zijn Blz. 153  
6.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald Blz. 154  
6.1.4 Iedere werkzoekende zet zich naar vermogen in om werk te verkrijgen, om op die manier zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten Blz. 155  
6.1.5 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen passende ondersteuning. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Blz. 156  
6.1.6a Motie: te onderzoeken hoe sport en cultuur beter toegankelijk gemaakt kan worden voor volwassenen met een minimum besteedbaar inkomen in De Ronde Venen Blz. 157  
6.1.6b Motie: nadere informatie over het aantal gebruikers en de kosten van loonkostensubsidie Blz. 158  
6.1.6c Motie: een lobby te starten richting het Rijk om de loonkostensubsidie als instrument te behouden Blz. 159  
6.1.6d Motie: actieplan over een inclusieve samenleving Blz. 160  
6.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving (thema: veilig leven) Blz. 161  
6.2.1 Er is een lokaal klimaat van alertheid voor de veiligheid van alle inwoners. Inwoners, de naaste omgeving, maatschappelijke organisaties en gemeente vormen samen dat klimaat Blz. 162  
6.2.2 De buurt of wijk is een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners Blz. 163  
6.2.3 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor inwoners, die geen veilige huisomgeving hebben Blz. 164  
6.2.4 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen Blz. 165  
6.2.5 De informatie, advies en hulp met betrekking tot veilig leven is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners Blz. 166  
6.3 Inwoners leven gezond (thema: gezond leven) Blz. 167  
6.3.1 Inwoners zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid Blz. 168  
6.3.2 Inwoners zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig en ongezond eten en drinken, van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en te weinig bewegen Blz. 169  
6.3.3 Informatie en advies over gezondheid is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners Blz. 170  
6.3.4 Inwoners ervaren een lokaal klimaat dat gezond leven stimuleert. Dat klimaat wordt gevormd door henzelf, de omgeving en maatschappelijke organisaties Blz. 171  
6.4 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen) Blz. 172  
6.4.1 Ouders hebben de verantwoordelijkheid en opvoedvaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een gezonde stabiele basis te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen Blz. 173  
6.4.2 Ouders ervaren een open en positief pedagogisch klimaat, dat gevormd wordt door henzelf, mensen in de naaste omgeving en maatschappelijke organisaties Blz. 174  
6.4.3 We faciliteren organisaties, die ouders stimuleren om met anderen te praten over opvoeden en om elkaar ondersteuning bij de opvoeding te vragen Blz. 175  
6.4.4 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet Blz. 176  
6.5 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen) Blz. 177  
6.5.1 Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid Blz. 178  
6.5.2 Inwoners zijn zelf de eigenaar van hun hulpvragen én oplossingen Blz. 179  
6.5.3 Inwoners zijn in staat zelfstandig thuis te wonen Blz. 180  
6.5.4 Inwoners die dat nodig hebben krijgen thuis passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Blz. 181  
6.5.5 Informatie en advies over ondersteuning is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners. Inwoners vinden het vanzelfsprekend elkaar om hulp te vragen en om deze hulp te accepteren Blz. 182  
6.6 De inwoners kijken om naar anderen (thema: naar elkaar omkijken) Blz. 183  
6.6.1 Inwoners helpen hun familie, vrienden en buurtgenoten, binnen de mogelijkheden die zij hebben Blz. 184  
6.6.2 Inwoners zijn betrokken in hun wijk, buurt of dorp, bij maatschappelijke organisaties en sport- en cultuurverenigingen Blz. 185  
6.6.3 Inwoners die andere inwoners steunen weten waar zijzelf terecht kunnen voor advies of ondersteuning Blz. 186  
6.6.3 Motie: een onderzoek te starten om jonge mantelzorgers en meest kwetsbare jongeren in kaart te brengen Blz. 187  
6.7 Transformatie in het sociaal domein Blz. 188  
6.7.1 De ontwikkelopgaven uit de Maatschappelijke Agenda (zie bovenstaand kader) worden gerealiseerd Blz. 189  
6.7.2 We komen verder in control in het sociaal domein Blz. 190  
6.7.3 Zorg voor inwoners van De Ronde Venen is ingekocht en de contractrelaties worden beheerd Blz. 191  
Indicatoren BBV Blz. 192  
Toelichting op de indicatoren Blz. 193  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 194  
Wat heeft het gekost? Blz. 195  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 196  
Financiële analyse Blz. 197  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid Blz. 198  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 199  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 200  
Doelstellingen Blz. 201  
7.1 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 Blz. 202  
7.1.1 Uitvoeren van spoor 1: Duurzame meters maken Blz. 203  
7.1.2 Uitvoeren van spoor 2: Duurzame meters voorbereiden Blz. 204  
7.2 Het uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2016-2020 Blz. 205  
7.2.1 75% afvalscheiding in 2020 Blz. 206  
7.3 Het borgen van een goed ingericht rioleringsstelsel wat bijdraagt aan een goed milieu Blz. 207  
7.3.1 Uitvoeren GRP 2018-2022 Blz. 208  
7.4 Het uitvoeren van milieutaken voor de bescherming van het milieu (leefomgeving), de natuur en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid (gevaarlijke stoffen) Blz. 209  
7.4.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma ODRU Blz. 210  
7.5 De milieutaken voorbereiden op de komst van de Omgevingswet Blz. 211  
7.5.1 Overdracht bodemtaken naar gemeente Blz. 212  
7.5.2 Geluid wegverkeer Blz. 213  
Indicatoren BBV Blz. 214  
Toelichting op de indicatoren Blz. 215  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 216  
Wat heeft het gekost? Blz. 217  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid Blz. 218  
Financiële analyse Blz. 219  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 220  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 221  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
8.1 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 224  
8.1.1 Uitvoering geven aan nieuwe woonvisie in 2018 Blz. 225  
8.1.2 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeente Blz. 226  
8.1.3 Bijdragen aan voldoende betaalbare en geschikte woningen Blz. 227  
8.1.4 Bijdragen aan het langer veilig en comfortabel thuiswonen voor senioren Blz. 228  
8.1.5 Duurzame nieuwbouw en verduurzaming van particuliere woningen en sociale huurwoningen Blz. 229  
8.1.5 Motie begrotingsraad november 2017 - Onderzoek Tiny Houses Blz. 230  
8.2 Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door gebiedsgerichte ontwikkelingen Blz. 231  
8.2.1 Voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen Blz. 232  
8.2.2 Initiatief Abcoude Centrum Blz. 233  
8.2.3 Ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek / Pothuizen Blz. 234  
8.2.4 Kernrandzones Abcoude Zuid, Demmeriklanden en Tuinderslaan Blz. 235  
8.2.5 Het beïnvloeden van de regeling voor recreatieverblijven door overleg met de provincie Blz. 236  
8.2.5 Motie begrotingsraad november 2017 - Sociale woningbouw betrekken bij op te stellen kernrandzones Blz. 237  
8.3 Het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving door adequate inzet van het instrumentarium van de huidige en toekomstige regelgeving Blz. 238  
8.3.1 Voorbereiding Omgevingswet algemeen Blz. 239  
8.3.2 Pilot omgevingsvisie & omgevingsplan Bedrijventerreinen en pilot omgevingsvisie Mijdrecht Blz. 240  
8.3.3 Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 241  
8.3.4 Adequate inzet van VTH-instrumentarium (vergunningverlening, toezicht en handhaving) om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te borgen Blz. 242  
8.3.5 Een plan van aanpak opstellen om de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe planologische situatie binnen de gebieden van de bestemmingsplannen Buitengebied-West en Plassengebied Blz. 243  
Indicatoren BBV Blz. 244  
Toelichting op de indicatoren Blz. 245  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 246  
Wat heeft het gekost? Blz. 247  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 248  
Financiële analyse Blz. 249  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 250  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 251  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
9.1 Een goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers Blz. 254  
9.1.1 De uitvoeringsagenda Visie op Dienstverlening doorvoeren Blz. 255  
9.2 Invulling geven aan de ‘Digitale overheid’ Blz. 256  
9.2.1 De ICT-basis op orde houden Blz. 257  
9.2.2. Aansluiten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Blz. 258  
9.2.3 De gemeentelijke informatiesystemen voorzien in veilige digitale processen, veilige opslag van data en bescherming van de privacy van inwoners en bedrijven Blz. 259  
9.2.4 Beter benutten van data Blz. 260  
9.3 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed Blz. 261  
9.3.1 Het implementeren van de nota vastgoed en bijbehorend uitvoeringsplan Blz. 262  
Indicatoren BBV Blz. 263  
Toelichting op de indicatoren Blz. 264  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 265  
Wat heeft het gekost? Blz. 266  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 267  
Financiële analyse Blz. 268  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 269  
Wat was ons doel voor 2018? Blz. 270  
Wat hebben we bereikt in 2018? Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
10.1 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 273  
10.1.1 Optimaliseren financiele processen Blz. 274  
10.1.2 Drie aparte financiele nota’s aanbieden aan de raad Blz. 275  
10.1.3 Lastenverzwaring door opgelegde precario van nutsbedrijven compenseren Blz. 276  
10.1.4 Het optimaliseren van de belastingsamenwerking Amstelland Blz. 277  
10.1.5 Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus Blz. 278  
10.1.6 Convenant over Horizontaal Toezicht afsluiten met de belastingdienst Blz. 279  
10.1.7 Amendement verlaging ozb met 3% incidenteel en 3% structureel Blz. 280  
Indicatoren BBV Blz. 281  
Wat was de bijdrage van de verbonden partijen? Blz. 282  
Wat heeft het gekost? Blz. 283  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 284  
Financiële analyse Blz. 285  
Paragrafen Blz. 286  
Paragraaf lokale heffingen Blz. 287  
Samenvatting Blz. 288  
Toelichting op de lokale heffingen Blz. 289  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 290  
Totaaloverzicht van de lokale heffingen Blz. 291  
Onroerende zaakbelastingen Blz. 292  
Rioolheffing - algemeen Blz. 293  
Rioolheffing - specificatie kostendekkendheid Blz. 294  
Afvalstoffenheffing - algemeen Blz. 295  
Afvalstoffenheffing - specificatie kostendekkendheid Blz. 296  
Precariobelasting Blz. 297  
Ontwikkeling woonlasten Blz. 298  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 299  
Paragraaf weerstandsvermogen en risicoheersing Blz. 300  
Samenvatting Blz. 301  
Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 302  
Financiële kengetallen Blz. 303  
Toelichting op de financiële kengetallen Blz. 304  
Ontwikkeling plafond voor investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 305  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 306  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en en weerstandsvemogen Blz. 307  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 308  
Top tien van de risico's (bedragen x € 1.000) Blz. 309  
Weerstandsvermogen Blz. 310  
Paragraaf kapitaalgoederen Blz. 311  
Samenvatting Blz. 312  
Wegen - beleid Blz. 313  
Wegen - uitvoering Blz. 314  
Wegen -financiën Blz. 315  
Riolering - beleid Blz. 316  
Riolering - uitvoering Blz. 317  
Riolering - financiën Blz. 318  
Water - beleid Blz. 319  
Water - uitvoering Blz. 320  
Water - financiën Blz. 321  
Groen - beleid Blz. 322  
Groen - uitvoering Blz. 323  
Groen - financiën Blz. 324  
Gebouwen - beleid Blz. 325  
Gebouwen - uitvoering Blz. 326  
Gebouwen - financiën Blz. 327  
Paragraaf financiering Blz. 328  
Samenvatting Blz. 329  
Beleidskader Blz. 330  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 331  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Blz. 332  
Risicobeheersing - Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Blz. 333  
Ontwikkeling langlopende leningen Blz. 334  
Opbouw leningenportefuille Blz. 335  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 336  
Toelichting op de geldstromen Blz. 337  
Schatkistbankieren Blz. 338  
Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 339  
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 340  
Samenvatting Blz. 341  
Beleidskader Blz. 342  
Personeel en organisatie Blz. 343  
Informatievoorziening & ICT Blz. 344  
Informatieveiligheid & Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) Blz. 345  
Privacy/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Blz. 346  
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2018 Blz. 347  
Gemeentelijke klachtenregeling Blz. 348  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 349  
Formatie en bezetting Blz. 350  
Financiën bedrijfsvoering - Algemeen Blz. 351  
1. Capaciteitskosten Blz. 352  
Financiën bedrijfsvoering - Verdeling capaciteitskosten over de programma's Blz. 353  
Financiën bedrijfsvoering - Toelichting op de capaciteitskosten Blz. 354  
2. Overhead Blz. 355  
Financiën bedrijfsvoering - Toelichting op de kosten van overhead Blz. 356  
3. Apparaatskosten (capaciteitskosten + overhead) Blz. 357  
Paragraaf verbonden partijen Blz. 358  
Samenvatting Blz. 359  
Beleidskader Blz. 360  
Gemeenschappelijke regelingen - Algemeen Blz. 361  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 362  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 363  
03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 364  
04. Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven (in liquidatie) Blz. 365  
05. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 366  
06. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 367  
07. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 368  
08. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg Blz. 369  
09. Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 370  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (bedragen x € 1.000) Blz. 371  
Deelnemingen Blz. 372  
10. BNG Bank N.V. Blz. 373  
11. Vitens N.V. Blz. 374  
Overige verbonden partijen Blz. 375  
12. Veiligheidshuis Utrecht Blz. 376  
13. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen Blz. 377  
14. Bestuursovereenkomst project N201+ Blz. 378  
15. Stichting Mooisticht Blz. 379  
16. Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal Blz. 380  
17. Stichting BeschutWerk (in oprichting) Blz. 381  
18. Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting) Blz. 382  
19. Stichting Groenwerk (in oprichting) Blz. 383  
20. Marickenland Blz. 384  
21. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 385  
22. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) Blz. 386  
23. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 387  
Paragraaf grondbeleid Blz. 388  
Samenvatting Blz. 389  
Beleidskader Blz. 390  
Bouwgronden in exploitatie - Algemeen Blz. 391  
Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht Blz. 392  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken De Maricken Blz. 393  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Land van Winkel Blz. 394  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Vinkeveld Blz. 395  
Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht Blz. 396  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 397  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Lijst Blz. 398  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Stille reserve Blz. 399  
Paragraaf subsidies Blz. 400  
Samenvatting Blz. 401  
Beleidskader Blz. 402  
Financieel totaaloverzicht subsidies Blz. 403  
Toelichting op de verstrekte subsidies Blz. 404  
Jaarrekening 2018 Blz. 405  
Financieel totaaloverzicht van de programma's Blz. 406  
Algemeen Blz. 407  
Totaal van de tien programma's inclusief inzet reserves Blz. 408  
Totaal van de tien programma's inclusief inzet van reserves Blz. 409  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid incl. programmaonderdelen Blz. 410  
A. Crisisbeheersing en brandweer Blz. 411  
B. Openbare orde en veiligheid Blz. 412  
C. Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 413  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat incl. programmaonderdelen Blz. 414  
A. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 415  
Programma 3 Economische zaken incl. programmaonderdelen Blz. 416  
A. Economische zaken Blz. 417  
Programma 4 Onderwijs incl. programmaonderdelen Blz. 418  
A. Onderwijshuisvesting Blz. 419  
B. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 420  
C. Totaal programma Onderwijs Blz. 421  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport incl. programmaonderdelen Blz. 422  
A. Sport Blz. 423  
B. Cultuur Blz. 424  
C. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 425  
D. Totaal programma Cultuur, recreatie en sport Blz. 426  
Programma 6 Sociaaal domein incl. programmaonderdelen Blz. 427  
A. Algemene voorzieningen jeugd en Wmo Blz. 428  
B. Individuele voorzieningen jeugd en Wmo Blz. 429  
C. Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie Blz. 430  
D. Gemeentelijk armoedebeleid Blz. 431  
E. Totaal programma Sociaal domein Blz. 432  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid incl. programmaonderdelen Blz. 433  
A. Reiniging Blz. 434  
B. Riolering Blz. 435  
C. Begraafplaatsen Blz. 436  
D. Milieu Blz. 437  
E. Totaal programma Milieu en duurzaamheid Blz. 438  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting incl. programmaonderdelen Blz. 439  
A. Ruimtelijke ordening Blz. 440  
B. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 441  
C. Woningbouw Blz. 442  
D. Totaal programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 443  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning incl. programmaonderdelen Blz. 444  
A. Bestuur Blz. 445  
B. Burgerzaken Blz. 446  
C. Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 447  
D. Overhead Blz. 448  
E. Totaal programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 449  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen incl. programmaonderdelen Blz. 450  
A. Treasury Blz. 451  
B. Belastingen Blz. 452  
C. Algemene uitkering Blz. 453  
D. Algemene baten en lasten Blz. 454  
E. Mutatie reserves Blz. 455  
F. Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 456  
G. Totaal programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 457  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten Blz. 458  
Algemeen Blz. 459  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Blz. 460  
Toelichting op het overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 461  
Overhead Blz. 462  
Vennootschapsbelasting Blz. 463  
Post onvoorzien en overige stelposten Blz. 464  
Overzicht budgetaanpassingen 2018 Blz. 465  
Algemeen Blz. 466  
Budgetaanpassingen per programma Blz. 467  
Budgetaanpassingen programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 468  
Budgetaanpassingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 469  
Budgetaanpassingen programma 3 Economische zaken Blz. 470  
Budgetaanpassingen programma 4 Onderwijs Blz. 471  
Budgetaanpassingen programma 5 Cultuur, recreatie en sport Blz. 472  
Budgetaanpassingen programma 6 Sociaal Domein Blz. 473  
Budgetaanpassingen programma 7 Milieu en duurzaamheid Blz. 474  
Budgetaanpassingen programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 475  
Budgetaanpassingen programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 476  
Budgetaanpassingen programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 477  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 478  
Algemeen Blz. 479  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 480  
Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 481  
1. Diverse afschrijvingen Blz. 482  
2. Veenweidebad in Mijdrecht Blz. 483  
3. Piet Mondriaangebouw in Abcoude Blz. 484  
4. Gemeentewerf in Abcoude Blz. 485  
5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge Blz. 486  
6. Verkorten afschrijvingstermijn schoolgebouwen Blz. 487  
Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 488  
Algemeen Blz. 489  
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 490  
Toelichting Blz. 491  
Overzicht vorming en besteding reserves Blz. 492  
Algemeen Blz. 493  
Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) Blz. 494  
Algemene reserve Blz. 495  
Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000) Blz. 496  
Toelichting per bestemmingsreserve Blz. 497  
Overzicht vorming en besteding voorzieningen Blz. 498  
Algemeen Blz. 499  
Totaaloverzicht voorzieningen Blz. 500  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 501  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 502  
Algemeen Blz. 503  
Incidentele baten en lasten 2018 Blz. 504  
Investeringsrapportage Blz. 505  
Algemeen Blz. 506  
Financiële voortgang investeringen Blz. 507  
Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000) Blz. 508  
Toelichting op immateriële vaste activa Blz. 509  
Investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000) Blz. 510  
Toelichting op investeringen met een economisch nut Blz. 511  
investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (bedragen x € 1.000) Blz. 512  
Toelichting op investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 513  
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 514  
Toelichting op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 515  
Analyse sociaal domein 2016 - 2018 Blz. 516  
Algemeen Blz. 517  
Financiële samenvatting sociaal domein 2016 - 2018 (bedragen x € 1.000) Blz. 518  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 519  
EMU-saldo Blz. 520  
Samenvatting Blz. 521  
Algemeen Blz. 522  
Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) Blz. 523  
Wet normering topinkomens Blz. 524  
Algemeen Blz. 525  
Wet normering topinkomens - verantwoording 2018 Blz. 526  
Wet normering topinkomens - verantwoording 2017 Blz. 527  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 528  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 529  
Vaste activa Blz. 530  
Vlottende activa Blz. 531  
Vaste passiva Blz. 532  
Vlottende passiva Blz. 533  
Borg- en garantstellingen Blz. 534  
Balans per 31 december 2017 en 2018 Blz. 535  
Balans van de gemeente De Ronde Venen - Activa - bedragen maal € 1.000 Blz. 536  
Balans van de gemeente De Ronde Venen - Passiva - bedragen maal € 1.000 Blz. 537  
Toelichting op de balans Blz. 538  
Algemeen Blz. 539  
01 Immateriële vaste activa Blz. 540  
02 Materiële vaste activa Blz. 541  
02 Materiële vaste activa - verloopoverzicht Blz. 542  
03 Financiële vaste activa Blz. 543  
04 Voorraden Blz. 544  
04 b Specificatie grondexploitaties Blz. 545  
05 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 546  
Schatkistbankieren Blz. 547  
06 Liquide middelen Blz. 548  
07 Overlopende activa Blz. 549  
08 Eigen vermogen Blz. 550  
09 Voorzieningen Blz. 551  
10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 552  
11 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 553  
12 Overlopende passiva Blz. 554  
Opbouw geoormerkte ontvangen rijksbijdragen Blz. 555  
13 Borg- of garantstellingen Blz. 556  
Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 557  
Algemeen Blz. 558  
Financieel overzicht Blz. 559  
Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 560  
Bijlagen Blz. 561  
Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 562  
Algemeen Blz. 563  
Sisa-bijlage 2018 Blz. 564  
Overzicht van taakvelden naar programma's Blz. 565  
Algemeen Blz. 566  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 567  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 568  
Programma 3 Economische zaken Blz. 569  
Programma 4 Onderwijs Blz. 570  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Blz. 571  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 572  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid Blz. 573  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 574  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 575  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 576  
Inzet reserves en resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 577  
Begrippenlijst Blz. 578  
Inleiding Blz. 579  
Begrippenlijst Blz. 580  
Gebruikte afkortingen Blz. 581  
Inleiding Blz. 582  
Gebruikte afkortingen Blz. 583  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2018 Blz. 584  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2018 Blz. 585  
blz. 2 Blz. 586  
blz. 3 Blz. 587  
blz. 4 Blz. 588  
blz. 5 Blz. 589