Jaarverslag 2018

Programma's

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Wat was ons doel voor 2018?

Wij blijven in 2018 samen met de partners, inwoners en bedrijven zorg dragen voor de veiligheid in onze gemeente. Wij baseren ons hierbij op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. Het betrekken van onze inwoners bij het veiliger maken van de woonomgeving, blijft onverminderd doorgaan. In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: persoonsgerichte aanpak, uitbreiding bevoegdheden burgemeester, big data in het veiligheidsdomein, valpreventie, betrokkenheid van inwoners en instanties op het gebied van veiligheid en de inzet van mediation.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

1.1 De Ronde Venen blijft een veilige gemeente 1.1.1 Het uitvoeren van het integraal veiligheidsplan (IVP) 2019 - 2022 Op koers
    1.1.2 Implementeren uitbreiding bevoegdheden burgemeester Afgerond
1.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven blijven onverminderd betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving en nemen hierin ook meer verantwoordelijkheid 1.2.1 Het stimuleren en faciliteren van de inzet van (wijk)netwerken Op koers
1.3 Raadsleden zijn meer betrokken bij het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente 1.3.1 Organiseren van een informatiemoment voor de nieuwe raad over de inhoud van het veiligheidsdomein. Verder zal in het najaar de raad uitgebreider geïnformeerd worden over de voortgang en uitvoering van het integraal veiligheidsplan Afgerond

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar 62 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,4 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
3 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,8 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
4 Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2,6 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
5 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 4,1 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Veiligheidsregio Utrecht Gemeenschappelijke regeling De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.
Het Veiligheidshuis Publiek-private samenwerkingsovereenkomst In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende oorzaken.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst SBB staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 In 2017 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de brandweerkazernes. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Er komt een apart voorstel om de brandweerkazernes te brengen op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau. Dit zal meer middelen vragen dan het hier vermelde voordeel. 149 V
2 Diversen zorgen voor een voordeel van € 43.000. 43 V
3 Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. 24 V
4 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld van € 45.000 om een start te maken met extra handhaving.  Hiervan is € 24.000 besteed en daardoor ontstaat een voordeel van € 21.000. In het 'Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022' zijn deze activiteiten structureel ingebed.  21 V
5 In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn goede stappen gezet om de jongerenwerkers in hun rol als hulpverlener duidelijk te maken. Aangezien de werkzaamheden zijn gestart met ingang van het tweede kwartaal en in de laatste twee maanden minder uren zijn ingezet dan gepland, zijn de kosten voor jongerenwerkers van Streetcornerwork in 2018 lager uitgevallen dan begroot.  In de jaren 2019 en 2020 worden de activiteiten voortgezet en hiervoor zijn al budgetten beschikbaar.  16 V
Totaal 253 V

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat was ons doel voor 2018?

Het bewaken van de bereikbaarheid van onze gemeente verdient in 2018 extra aandacht. Goede bereikbaarheid van de gemeente moet gewaarborgd zijn - zowel met het openbaar vervoer als met het eigen vervoer. In de huidige tijd vraagt het wegenonderhoud om een toekomstbestendige en duurzame, realistische oplossing. Dit noemen wij wegenonderhoud 2.0. Wegenonderhoud 2.0 gaat niet meer uit van traditioneel wegbeheer, maar er wordt gebruik gemaakt van de principes van assetmanagement. Dit betekent dat op basis van risicobeoordeling, zoals veiligheid, bereikbaarheid, imago, enz. de prioriteit en onderhoudsbehoefte van de wegen wordt afgewogen. In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: renovatie van wegen en bruggen, afvoeren van slootvuil, uitvoering van het beleidsplan verkeer, herinrichting centrum Mijdrecht en aanleg rotonde Veenweg.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

2.1 Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente 2.1.1 Nemen van maatregelen ter stimulering van het fietsgebruik Op koers
    2.1.2 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer Op koers
    2.1.3 Oplossen van parkeerproblemen en uitvoeren van vastgesteld parkeerbeleid Op koers
    2.1.4 Aanpassen van de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg Afgerond
2.2 Vergroten van de verkeersveiligheid in de gemeente 2.2.1 (Her)inrichten van wegen Op koers
    2.2.2 Aanpassen van schoolomgevingen en schoolroutes Op koers
    2.2.3 Intensiveren van de verkeershandhaving Op koers
2.3 Verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid binnen de gemeente 2.3.1 Nemen van maatregelen voor voetgangers Op koers
    2.3.2 Herinrichten van Burg. Haitsmaplein/Centrum Mijdrecht Op koers
2.4 Vinden van een duurzame oplossing voor een goede doorstroming op de N201 2.4.1 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in de door de provincie vast te stellen tracévisie Afgerond
2.5 Renovatie en onderhoud aan wegen en kunstwerken 2.5.1 Renovatie wegen Op koers
    2.5.2 Renovatie bruggen Op koers

 

2.1 Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente

Zo gaan we dat doen

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Bestuursovereenkomst project N201+ Publiek-private samenwerkingsovereenkomst Dit betreft de aanleg en financiering van de aansluiting bij Amstelhoek (rotonde)

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 Voor 2018 waren er diverse incidentele projecten zoals schadeherstel Pastoor Kannelaan, hondenpoepmaatregelen, achterstallig onderhoud kunstwerken en het aanleggen van watertappunten. Hiervoor is € 765.000 aan budget beschikbaar en is door vertraging in de uitvoering € 529.000 besteed. Hierdoor ontstaat een verschil van € 236.000. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  

236

V
2 De opbrengsten zijn toegenomen met € 108.000 dankzij een hogere bijdrage van de provincie in de kosten van de bushaltes Rondweg Mijdrecht, verkoop van bedrijfsmiddelen en leges. 

108

V
3 Binnen dit programma is een nadeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.

-76

N
4 Diverse kosten van onderhoud wegen, bruggen en verlichting zijn hoger uitgevallen, waardoor een nadeel  is ontstaan van 1,07% van het budget.

-62

N
Totaal 206 V

 

Programma 3 Economische zaken

Wat was ons doel voor 2018?

Het versterken van de samenwerking met ondernemers, een duurzame arbeidsmarkt en duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap zijn de doelen van programma 3. Initiatieven en een actieve houding uit de samenleving steunt de gemeente. Dit wordt vanuit het accountmanagement bedrijven gestimuleerd. Op het gebied van de arbeidsmarkt is de aandacht verschoven naar de verbinding met het onderwijs. De problematiek in de diverse werkgebieden pakt de gemeente samen met partners aan. De aanpak voor de winkel- en recreatiegebieden, bedrijventerreinen en buitengebied in de vorm van economische agenda’s vraagt om inzet van de gemeente op het snijvlak tussen beleid en uitvoering en leidt tot een professionalisering van de publiek private samenwerking die nodig is om tot uitvoering te komen. Door in 2018 in te zetten op regionale samenwerking, wil de gemeente kansen aanboren waar ons lokale bedrijfsleven van profiteert. Extra capaciteit wordt ingezet voor zowel regionale economie als het regionaal inbedden van recreatie. Dit alles in samenspraak met het bedrijfsleven.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: samenwerking en stimuleren van ondernemersinitiatieven, professionaliseren van het accountmanagement bedrijven, het verkennen van mogelijkheden van regionale samenwerking en de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid voor het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

3.1 Samenwerking met ondernemers en regionale partners versterken en regionaal inbedden 3.1.1 Het accountmanagement bedrijven professionaliseren, passend binnen de visie op dienstverlening Op  koers
    3.1.2 De kansen verkennen van regionale samenwerking ter bevordering van de groei van de lokale economie Op koers
3.2 Het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid, passende scholing en voldoende geschikt personeel (raakvlak met programma 4 en 6) 3.2.1 Samenbrengen van ondernemers en onderwijs zodat een betere aansluiting ontstaat van het onderwijs op de arbeidsmarkt Op koers
    3.2.2 Bundelen van de informatie over werk en het beter borgen van het onderhoud van het digitale werkplatform DeRondeVenerWerkt Afgerond
3.3 Duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap 3.3.1 Samen met de ondernemers werken aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van: de winkelgebieden, de recreatiegebieden, de bedrijventerreinen en het buitengebied Op koers
    3.3.2 Collectieve ondernemersinitiatieven ondersteunen ter verbetering van het ondernemersklimaat en het op de kaart zetten van de winkel- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen Op koers

3.2 Het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid, passende scholing en voldoende geschikt personeel (raakvlak met programma 4 en 6)

Zo gaan we dat doen

3.3 Duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Functie-menging (in %) 48,8%

gegevens niet

beschikbaar

gegevens niet

beschikbaar

2 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar 148,7

155,6

125,0

Programma 3 Economische zaken

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 338 542 602 556 47
Baten -543 -523 -614 -664 50

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 In 2018 hebben meer recreanten onze gemeente bezocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst  van de toeristenbelasting is toegenomen met € 20.000 en die van de forensenbelasting met € 44.000. In de paragraaf Lokale heffingen is een totaaloverzicht opgenomen van alle lokale heffingen.  64 V
2 Er zijn verschillende incidentele projecten uitgevoerd binnen dit programma. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van regionale samenwerking economie en recreatie, visie bedrijventerrein en het initiatief Abcoude Centrum. Voor deze projecten is bij elkaar € 112.000 aan budget beschikbaar, waarvan € 73.000 is besteed. Hierdoor ontstaat een verschil van € 39.000. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.   39 V
3

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 39.000 op de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 14.000 betrekking op de hierboven genoemde incidentele projecten. Na aftrek van het incidentele effect resteert een voordeel van € 25.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.

25 V
4 Uit de paragraaf Lokale heffingen blijkt dat de opbrengst van Bedrijveninvesteringszones € 15.000 lager is uitgevallen door met name een afname van het aantal winkels in het centrum van Mijdrecht. De ontvangen belastingopbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. Hierdoor is deze subsidie € 15.000 lager uitgevallen. Bij elkaar ontstaat er geen financieel effect voor het rekeningresultaat 2018 0 V
5 Diversen zorgen voor een nadeel van € 31.000. -31 N
Totaal 97 V

Programma 4 Onderwijs

Wat was ons doel voor 2018?

Goed onderwijs legt de basis voor een succesvolle samenleving. Samen met alle betrokken organisaties willen wij de samenwerking tussen het onderwijs, de ondersteuning en de zorg verbeteren met als gevolg een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarbij zetten wij in op preventieve maatregelen. Wij willen toekomstbestendige, veilige onderwijshuisvesting borgen en realiseren in De Ronde Venen.

 

In de Maatschappelijke Agenda staan zes thema’s geformuleerd die bij gaan dragen aan de maatschappelijke effecten die we willen halen. Het gaat dan om de thema’s meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar anderen omkijken. Om de doelstellingen die gekoppeld zijn aan de thema’s te halen worden jaarlijks activiteiten geformuleerd. Voor programma 4 zijn de thema’s meedoen, opvoeden met vertrouwen en voor jezelf zorgen belangrijk. Deze thema’s komen daarom terug in dit hoofdstuk. Het is mogelijk dat een actie zowel in programma 4 als 6 genoemd wordt, de specifieke activiteiten voor 2018 zijn verdeeld in de huidige structuur van de begroting (Sociaal domein over twee programma's).

 

De activiteiten die hierna worden genoemd zijn activiteiten die, naast onze reguliere werkzaamheden, in 2018 worden ingezet. We zitten in een transformatieproces, waarin gestreefd wordt naar een andere manier van werken. In de komende jaren worden onze maatschappelijke vraagstukken gehaald uit meerdere bronnen zoals bij de inwoner, bij onze maatschappelijke partners en uit big data. Deze andere manier van werken geven we in de komende jaren vorm met als einddoel te komen tot nog betere resultaatgerichte begroting. Daarom kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten nog niet optimaal aansluiten op de acties.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: betere aansluiting op de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en lokale inspanningen op het gebied van Multi-problem-benadering en jeugdwerkloosheid, het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude en het terugbrengen van het aantal schoollocaties in Mijdrecht Noord vanwege het afnemend aantal leerlingen.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

4.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee. (thema: Meedoen) 4.1.1 Faciliteren van inwoners om hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past Op koers
    4.1.2 Voeren van regie op een doorgaande lijn (startkwalificatie en aansluiting arbeidsmarkt) Op koers
    4.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald (inclusief onderwijs) Op koers
4.2 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen) 4.2.1 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet Op koers
4.3 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen) 4.3.1 Inwoners die dat nodig hebben krijgen (thuis) passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Op koers
4.4 Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners worden plannen ontwikkeld en gerealiseerd rondom onderwijshuisvesting aansluitend op lokale ontwikkelingen 4.4.1 Het onderzoek herschikking basisscholen Mijdrecht begeleiden Op koers
    4.4.2 Het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude Op koers

4.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee. (thema: Meedoen)

Zo gaan we dat doen

4.4 Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners worden plannen ontwikkeld en gerealiseerd rondom onderwijshuisvesting aansluitend op lokale ontwikkelingen

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar 0,9

Geen gegevens

beschikbaar

Geen gegevens

beschikbaar

2 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar 43,1

Geen gegevens

beschikbaar

Geen gegevens

beschikbaar

3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie van 12 - 23 jaar

Geen gegevens

beschikbaar

Geen gegevens

beschikbaar

Geen gegevens

beschikbaar

Programma 4 Onderwijs

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 3.098 3.566 3.990 4.232 -242
Baten -374 -311 -659 -759 100

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 In de tweede bestuursrapportage 2018 is vermeld de verkoopopbrengst van de voormalige Sint Jozefschool. Abusievelijk is verzuimd om het afwaarderen van de boekwaarde hierbij te betrekken. -239 N
2 Binnen dit programma is een nadeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. -38 N
3 Dankzij een aanbesteding in 2018 van leerlingenvervoer zijn de kosten hiervoor afgenomen met € 64.000 van € 666.000 naar € 602.000.  64 V
4 Het afwikkelen van de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid over de periode 2011 - 2018 zorgt voor een voordeel van € 45.000. 45 V
5 Diversen zorgen voor een voordeel van € 26.000. 26 V
Totaal -142 N

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Wat was ons doel voor 2018?

Onze recreatieve mogelijkheden zijn een van onze belangrijkste kernkwaliteiten die we, samen met de recreatieondernemers, meer willen benutten en uitdragen. Dit geldt ook voor onze voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Deze voorzieningen dragen bij aan de sociale cohesie tussen onze inwoners. Het sturen op gewenste maatschappelijke resultaten, als onderdeel van de Maatschappelijke Agenda, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: het stimuleren van regionale samenwerking (impuls geven aan initiatieven van (recreatie)ondernemers), rechtsopvolging van het Recreatieschap, het renoveren van diverse speelvoorzieningen en uitvoering van het groenbeleidsplan.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

5.1 Het behouden van cultureel erfgoed, kunst en cultuur en het bevorderen van de toegankelijkheid 5.1.1 Nieuwe ambities cultuur en cultuurhistorie bepalen Op koers
    5.1.2 Uitvoeren cultuurpact Op koers
    5.1.3 Heropening van Museum De Ronde Venen Vertraagd
    5.1.4 Aanpak verwaarloosd erfgoed Op koers
5.2 Het bevorderen van een leefbare groene omgeving 5.2.1 Meer kleur en fleur aanbrengen in de wijken Op koers
    5.2.2 Ontwikkelen van een duurzaam bomenbestand door in te zetten op de kwaliteit van bomen Op koers
    5.2.3 Uitvoeren stimuleringsproject ‘leilindes Voordijk Abcoude' Op koers
    5.2.4 Blijvende aandacht voor goed onderhoud in de openbare ruimte Op koers
5.3 Het benutten van de recreatieve potentie van gebieden in onze gemeente 5.3.1 Aanleg zwemstrand Abcoudermeer Vertraagd
    5.3.2 Het uitwerken van een plan voor de ‘Klinkhamerstrook’ en eilanden 4 & 5 Op koers
    5.3.3 Rechtsopvolging recreatieschap Afgerond
    5.3.4 Het graven van een doorvaart op Kavels Omtzigt aan de Herenweg te Vinkeveen Vertraagd
    5.3.5 Verbeteren doorvaart knelpunt De Heul te Vinkeveen Vertraagd
5.4 Sport en bewegen mogelijk maken en stimuleren door het hebben, houden en beschikbaar stellen van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties aan sportverenigingen en onderwijs 5.4.1 Continuering - en waar nodig intensivering - van sportstimuleringsprojecten en het voorzieningenbeleid voor sport en bewegen Op koers

5.2 Het bevorderen van een leefbare groene omgeving

Zo gaan we dat doen

5.3 Het benutten van de recreatieve potentie van gebieden in onze gemeente

Zo gaan we dat doen

5.4 Sport en bewegen mogelijk maken en stimuleren door het hebben, houden en beschikbaar stellen van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties aan sportverenigingen en onderwijs

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Recreatieschap Stichtse Groenlanden Gemeenschappelijke regeling Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen.
Stichting Mooisticht Gemeenschappelijke regeling Deze stichting heeft welstands- en monumentenadviezen gegeven bij diverse omgevingsvergunningen.
Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal Publiek private samenwerkingsovereenkomst Op 7 september 2018 is de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht feestelijk geopend. Deze brug is tot stand gekomen door samenwerking met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 6.785 6.741 6.823 7.036 -213
Baten -504 -339 -339 -354 15

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 Door het inzetten van extra personele capaciteit op de beleidsterreinen sport en cultureel erfgoed ontstaat een nadelig verschil van € 105.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. -105 N
2 Door het opruimen van stormschade aan de bomen, het vervangen van bomen en planten door de extreme droogte in 2018 en het onvoorzien snoeien/ kappen van bomen in de Reigerstraat van Vinkeveen ontstaat een nadeel van € 100.000. -100 N
3 Verschillende overige mutaties zorgen voor een nadelig verschil van € 23.000. -23 N
4 In de tweede bestuursrapportage 2018 is besloten om € 30.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een wekelijkse activiteit voor het Sport Dreamteam in een sportkantine in de kernen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude en De Hoef. De voorbereiding is in 2018 gestart en zal in 2019 een vervolg krijgen. Bijstelling van de planning en middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. 30 V
Totaal -198 N

Programma 6 Sociaal domein

Wat was ons doel voor 2018?

Met het vaststellen van de Maatschappelijke Agenda is de basis gelegd waarlangs de transformatie in het sociaal domein verder kan worden vormgegeven. De inwoners en hun leefwereld staan centraal. Zelfregie en eigen kracht van de inwoners zijn belangrijk, er is een samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht afkomst, beperking, gender of welke grond dan ook. De schotten tussen wet- en regelgeving bij het oplossen van vraagstukken verdwijnen en ondersteuning wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Deze ontwikkelopgaven vormen tezamen de basis voor de verdere transformatie naar een andere manier van denken en werken. Een invulling van de gewijzigde rolverdeling tussen de inwoners, de maatschappelijke partners, de ondernemers en de gemeente bepaalt uiteindelijk het succes van deze transformatie. Succes kwalitatief (in de vorm van het voorkomen van problemen of goede zorg waar nodig), maar ook kwantitatief, zodat we de dalende inkomsten van het Rijk op kunnen vangen.

 

We zetten in op preventieve maatregelen en een stevige basis om te voorkomen dat inwoners in zware zorg terecht komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen dicht bij de inwoner. Het moet voor inwoners duidelijk zijn hoe de toegang tot het sociaal domein is georganiseerd en daarom worden plannen gemaakt voor een Huis van Alles.

 

In de Maatschappelijke Agenda staan zes thema’s geformuleerd die bij gaan dragen aan de maatschappelijke effecten die we willen halen. Het gaat dan om de thema’s meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar anderen omkijken. Om de aan de thema’s gekoppelde doelstellingen te halen worden jaarlijks activiteiten geformuleerd.

 

De komende tijd wordt een dynamisch proces bewandeld, waarbij we ons ervan bewust zijn dat het transformatieproces tijd in beslag neemt en de komende jaren continu onze aandacht behoeft. We gaan in de komende jaren onze maatschappelijke vraagstukken halen uit meerdere bronnen zoals bij de inwoner, bij onze maatschappelijke partners en uit big data. Deze andere manier van werken wordt ontwikkeld en is nog niet gereed. Daarom kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten nog niet optimaal aansluiten op de acties.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: o.a. professionalisering en doorontwikkeling van de servicepunten, extra investering in de backoffice waardoor resultaatgericht werken mogelijk is, het structureel inbedden van de transformatie, big-data in het sociaal domein en de uitvoeringsagenda 2018 van de Maatschappelijke Agenda.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

6.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee (thema: meedoen) 6.1.1 We faciliteren inwoners hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past. We faciliteren projecten die het zelfvertrouwen van jeugdigen vergroten Op koers
    6.1.2 We bieden passende ondersteuning en verwijzen door naar gespecialiseerde aanbieders waar de inwoners tevreden over zijn Op koers
    6.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald Op koers
    6.1.4 Iedere werkzoekende zet zich naar vermogen in om werk te verkrijgen, om op die manier zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten Op koers
    6.1.5 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen passende ondersteuning. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Op koers
6.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving (thema: veilig leven) 6.2.1 Er is een lokaal klimaat van alertheid voor de veiligheid van alle inwoners. Inwoners, de naaste omgeving, maatschappelijke organisaties en gemeente vormen samen dat klimaat Op koers
    6.2.2 De buurt of wijk is een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners Op koers
    6.2.3 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor inwoners, die geen veilige huisomgeving hebben Op koers
    6.2.4 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen Op koers
    6.2.5 De informatie, advies en hulp met betrekking tot veilig leven is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners Op koers
6.3 Inwoners leven gezond (thema: gezond leven) 6.3.1 Inwoners zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid Op koers
    6.3.2 Inwoners zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig en ongezond eten en drinken, van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en te weinig bewegen Op koers
    6.3.3 Informatie en advies over gezondheid is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners Vertraagd
    6.3.4 Inwoners ervaren een lokaal klimaat dat gezond leven stimuleert. Dat klimaat wordt gevormd door henzelf, de omgeving en maatschappelijke organisaties Op koers
6.4  Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen) 6.4.1 Ouders hebben de verantwoordelijkheid en opvoedvaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een gezonde stabiele basis te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen Op koers
    6.4.2 Ouders ervaren een open en positief pedagogisch klimaat, dat gevormd wordt door henzelf, mensen in de naaste omgeving en maatschappelijke organisaties Op koers
    6.4.3 We faciliteren organisaties, die ouders stimuleren om met anderen te praten over opvoeden en om elkaar ondersteuning bij de opvoeding te vragen Op koers
    6.4.4 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet Op koers
6.5 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen) 6.5.1 Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid Op koers
    6.5.2 Inwoners zijn zelf de eigenaar van hun hulpvragen én oplossingen Op koers
    6.5.3 Inwoners zijn in staat zelfstandig thuis te wonen Op koers
    6.5.4 Inwoners die dat nodig hebben krijgen thuis passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk Op koers
    6.5.5 Informatie en advies over ondersteuning is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners. Inwoners vinden het vanzelfsprekend elkaar om hulp te vragen en om deze hulp te accepteren Op koers
6.6 De inwoners kijken om naar anderen (thema: naar elkaar omkijken) 6.6.1 Inwoners helpen hun familie, vrienden en buurtgenoten, binnen de mogelijkheden die zij hebben Op koers
    6.6.2 Inwoners zijn betrokken in hun wijk, buurt of dorp, bij maatschappelijke organisaties en sport- en cultuurverenigingen Op koers
    6.6.3 Inwoners die andere inwoners steunen weten waar zijzelf terecht kunnen voor advies of ondersteuning Op koers
6.7 Transformatie in het sociaal domein 6.7.1 De ontwikkelopgaven uit de Maatschappelijke Agenda (zie bovenstaand kader) worden gerealiseerd Op koers
    6.7.2 We komen verder in control in het sociaal domein Op koers
    6.7.3 Zorg voor inwoners van De Ronde Venen is ingekocht en de contractrelaties worden beheerd Op koers

6.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee (thema: meedoen)

Zo gaan we dat doen

6.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving (thema: veilig leven)

Zo gaan we dat doen

6.3 Inwoners leven gezond (thema: gezond leven)

Zo gaan we dat doen

6.4 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen)

Zo gaan we dat doen

6.5 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen)

Zo gaan we dat doen

6.6 De inwoners kijken om naar anderen (thema: naar elkaar omkijken)

Zo gaan we dat doen

6.7 Transformatie in het sociaal domein

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 618,8 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
2 Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
3 Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
4 Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 69,4% Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
5 Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar
6 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 17,9 18,1 40,1
7 Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar) 10,5 13,2 30,5
8 Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) 6,8 5,8 9,2
9 Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) 0,5 0,6 1,0
10 Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) 0,3 0,3 0,3
11 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners 33 35

58

Toelichting op de indicatoren

1 Gegevens niet beschikbaar
2 Gegevens niet beschikbaar
3 Gegevens niet beschikbaar
4 Gegevens niet beschikbaar
5 Gegevens niet beschikbaar
6 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Eigen kwartaalcijfers laten een daling zien.
7 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Toename is een landelijke trend
8 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
9 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
10 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
11 Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Verhoging betreft voornamelijk een toename in vervoersvoorzieningen.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven (in liquidatie) Gemeenschappelijke regeling Het jaar 2018 was het laatste jaar dat PAUW Bedrijven volledig heeft gefunctioneerd. Per 1 januari 2019 is PAUW Bedrijven opgeheven. De werkzaamheden voor de Wsw’ers en de brede participatie doelgroep is overgeheveld aan verschillende stichtingen.
Stichting BeschutWerk (in oprichting) Publiek-private samenwerkingsovereenkomst De gemeente De Ronde Venen is geen mede oprichter van deze stichting. Deze stichting is het leer-werkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken in voor de doelgroep.
Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting) Publiek-private samenwerkingsovereenkomst Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting.
Stichting Groenwerk (in oprichting) Publiek-private samenwerkingsovereenkomst Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting.
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Gemeenschappelijke regeling Namens de gemeenten voert de GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit De Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties. Ook gaat het om voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën. De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 jaar is ook een taak die bij de GGDrU is belegd. Daarnaast heeft de GGDrU de taak om de gezondheidstoestand te monitoren. Tenslotte heeft de GGDrU-taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van Kindercentra.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Programma 6 Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 28.385 28.282 30.855 29.861 994
Baten -7.083 -7.619 -7.774 -8.040 266

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 De zorgkosten voor onder meer de jeugd, bijstandsverlening, re-integratie en Wmo-voorzieningen zijn € 189.000 lager uitgevallen. In de jaarrekening is een aparte analyse opgenomen waarin de zorgkosten zijn gespecificeerd over meerdere jaren. 189 V
2 Door strak te sturen op budgetten en capaciteit en het deels nog niet in huis hebben van de juiste medewerkers is er op de capaciteitskosten ruimte ontstaan. Hierdoor is een aantal projecten en activiteiten later gestart dan gepland. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. 410 V
3 Voor het bekostigen van bijstandsuitkeringen heeft het Rijk de bijdrage verhoogd met € 203.000 van € 6.766.000 naar € 6.969.000. 203 V
4 Voor innovaties bij zorgtrajecten is zowel voor 2018 als 2019 incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. 176 V
5 Voor het inrichten van de toekomstige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. 174 V
6 Naast de al genoemde incidentele budgetten bij 4 en 5 zijn er nog diverse kleinere incidentele budgetten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 108.000. Dit is toegelicht in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  108 V
Totaal 1.260 V

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Wat was ons doel voor 2018?

Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst. Daarbij zetten wij in het bijzonder in op een klimaatneutrale gemeente in 2040. Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om zelf stappen te ondernemen om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: klimaatneutrale gemeente in 2040, actualisatie van milieubeleid (i.v.m. komst nieuwe omgevingswet), actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan en de uitvoering van het afvalbeleidsplan.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

7.1 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 7.1.1 Uitvoeren van spoor 1: Duurzame meters maken In uitvoering
    7.1.2 Uitvoeren van spoor 2: Duurzame meters voorbereiden In uitvoering
7.2 Het uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2016 - 2020 7.2.1 75% afvalscheiding in 2020 In uitvoering
7.3 Het borgen van een goed ingericht rioleringsstelsel wat bijdraagt aan een goed milieu 7.3.1 Uitvoeren GRP 2018 - 2022 In uitvoering
7.4 Het uitvoeren van milieutaken voor de bescherming van het milieu (leefomgeving), de natuur en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid (gevaarlijke stoffen) 7.4.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma ODRU In uitvoering
7.5 De milieutaken voorbereiden op de komst van de Omgevingswet 7.5.1 Overdracht bodemtaken naar gemeente In uitvoering

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Omvang huishoudelijk restafval per kg en per inwoner

180 kg

per inwoner

 

gegevens niet

beschikbaar

gegevens niet

beschikbaar

2 Hernieuwbare elektriciteit (in %) (laatste Klimaatmonitor 2016)

6,8%

gegevens niet

beschikbaar

gegevens niet

beschikbaar

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Afvalverwijdering Utrecht Gemeenschappelijk regeling Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.
Omgevingsdienst regio Utrecht Gemeenschappelijk regeling Het behartigen van adviserende en uitvoerende taken op het gebied van omgeving in de ruimste zin.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 7.480 7.630 7.696 7.826 -129
Baten -9.081 -9.359 -9.250 -9.443 192

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1

In de tweede bestuursrapportage 2018 is aangegeven dat de grafrechten naar beneden zijn bijgesteld. In deze verantwoording blijkt dat in de tweede helft van 2018 het aantal begrafenissen hoger is uitgevallen dan verwacht. Dit zorgt voor een voordeel van € 69.000. Hier bovenop komt € 24.000 aan lagere kosten voor de begraafplaatsen. Samen maakt dit een voordeel van € 93.000.

93 V
2 In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een klimaat neutrale gemeente in 2040 geschetst. In 2018 zijn hiervoor incidentele kosten gemaakt die € 8.000 lager zijn uitgevallen. Dit staat eveneens vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 8 V
3 De kosten en opbrengsten van afval en riool behoren tot de gesloten stelsels. Hierbij worden de voor- en nadelen verrekend met een voorziening. Meer informatie over de kostendekkend van riool en afval is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. 0 V
4 Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 43.000 op de personele capaciteitskosten. Na verrekening met de gesloten stelsels van afval en riool slaat het voordeel om naar een nadeel van € 1.000 op de capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. -1 N
5

Diversen zorgen voor een nadeel van € 33.000.

-33 N
Totaal 67 V

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat was ons doel voor 2018?

De Ronde Venen is een gemeente waar het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is en daarvoor blijven wij ons actief inzetten. Kansrijke particuliere initiatieven willen wij in een vroeg stadium ondersteunen en inwoners willen wij de ruimte geven om actief mee te denken over ruimtelijke plannen en projecten. Verder bereiden wij ons voor op de komst van nieuwe wetgeving binnen het omgevingsrecht.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: voorbereiding komst Omgevingswet, voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen, initiatief Abcoude centrum, ambities kernrandzones, ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek/ Pothuizen en de actualisatie van bestemmingsplannen.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

8.1 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 8.1.1 Uitvoering geven aan nieuwe woonvisie in 2018 Op koers
    8.1.2 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeente Op koers
    8.1.3 Bijdragen aan voldoende betaalbare en geschikte woningen Op koers
    8.1.4 Bijdragen aan het langer veilig en comfortabel thuiswonen voor senioren Op koers
    8.1.5 Duurzame nieuwbouw en verduurzaming van particuliere woningen en sociale huurwoningen Op koers
8.2 Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door gebiedsgerichte ontwikkelingen 8.2.1 Voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen Afgerond
    8.2.2 Initiatief Abcoude Centrum Op koers
    8.2.3 Ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek /Pothuizen Op koers
    8.2.4 Kernrandzones Abcoude Zuid en Demmeriklanden Op koers
    8.2.5 Het beïnvloeden van de regeling voor recreatieverblijven door overleg met de provincie Op koers
8.3 Het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving door adequate inzet van het instrumentarium van de huidige en toekomstige regelgeving 8.3.1 Voorbereiding Omgevingswet algemeen Op koers
    8.3.2 Pilot omgevingsvisie & omgevingsplan Bedrijventerreinen en pilot omgevingsvisie Mijdrecht Op koers
    8.3.3 Actualisatie bestemmingsplannen Op koers
    8.3.4 Adequate inzet van VTH-instrumentarium (vergunningverlening, toezicht en handhaving) om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te borgen Op koers
    8.3.5 Een plan van aanpak opstellen om de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe planologische situatie binnen de gebieden van de bestemmingsplannen Buitengebied-West en Plassengebied Op koers

8.1 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

Zo gaan we dat doen

8.2 Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door gebiedsgerichte ontwikkelingen

Zo gaan we dat doen

8.3 Het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving door adequate inzet van het instrumentarium van de huidige en toekomstige regelgeving

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Gemiddelde WOZ waarde woningen in euro’s € 304.000 € 322.000 € 230.000
2 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 20

gegevens niet

beschikbaar

gegevens niet

beschikbaar

3 Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %) 75,0% 74,4% 69,6%
4 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro’s € 672 € 681 € 649
5 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s € 721 € 732 € 721

Toelichting op de indicatoren

1 De gemiddelde waarde van woningen in De Ronde Venen is ten opzichte van 2017 met 5,9% gestegen naar € 322.000.
2 De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
3 In de kerngegevens is een meerjarig overzicht opgenomen van de inwonersontwikkeling.
4 en 5  De gemeentelijke woonlasten zijn toegelicht in de 'Uiteenzetting van de financiële positie' en in de paragraaf lokale heffingen.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Marickenland (groenfonds) Publiek-private samenwerkingsovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is gekoppeld aan woningbouw in De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd. In het bestuurlijke overleg (provincie, waterschap en gemeente) van 9 december 2015 is afgesproken dat het resterende saldo van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (circa € 760.000) tezamen met de saldi van provincie en waterschap vooralsnog blijft gereserveerd, in afwachting van besluitvorming over het inrichtingsplan Marickenland. Besluitvorming is voorzien in juni 2019.
Gebiedsprogramma Utrecht-West Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

Gebiedscommissie Utrecht-West organiseert de uitvoering van de opgaven uit het Gebiedprogramma Utrecht-West 2016 - 2019. Ook zet zij zich in om kansen te verzilveren die zich in het gebied voordoen, bijvoorbeeld voor het thema Versterken leefbaarheid en kleine kernen. Zo maakt zij haar hoofdambitie waar. Deze luidt: ‘De gebiedscommissie Utrecht-West werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied.’ De speerpunten uit het gebiedsprogramma zijn: 

 1.  Natuur
 2.  Recreatie
 3. Bodem en water en programma aanpak Veenweiden
 4.  Landbouw en energie
 5.  Landschap en cultuurhistorie
 6.  Samenwerken aan leefbaarheid
 7.  Marickenland.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 De tussentijdse winstneming van De Maricken voor 2018 is uitgekomen op € 1.214.000. Rekening was gehouden met € 430.000. Het verschil van € 784.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2021 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden. 784 V
2

Voor het in 2014 gestarte project revitaliseren woonwagenstandplaats zijn in 2018 beperkte kosten gemaakt. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. 

553 V
3 De tussentijdse winstneming van Land van Winkel voor 2018 is uitgekomen op € 1.244.000. Rekening was gehouden met € 718.000. Het verschil van € 526.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2020 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden. 526 V
4 Voor het invoeren van de nieuwe Omgevingswet is in 2018 € 500.000 aan incidenteel budget beschikbaar. Hiervan is € 208.000 besteed aan personele capaciteitskosten en € 104.000 aan overige kosten. Hierdoor resteert € 188.000. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.  188 V
5 Uit de actualisatie van de bouwgrondexploitatie Stationslocatie Mijdrecht is gebleken dat de verkoopopbrengsten hoger zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat de verliesvoorziening voor dit project daalt met € 162.000 van € 4.188.000 naar € 4.026.000. 162 V
6

Naast het invoeren van de nieuwe Omgevingswet zijn diverse andere incidentele projecten uitgevoerd. Het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen, centrumplan Vinkeveen en het Integraal handhavingsplan 2017 - 2018. Hiervoor zijn incidentele budgetten beschikbaar die niet volledig zijn benut. Dit is toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. 

68 V
7

Diversen zorgen voor een voordeel van € 32.000.

32 V
8

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 37.000 op de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 112.000 betrekking op een incidenteel budget invoeren nieuwe Omgevingswet en de grondexploitatie. Na verrekening ontstaat een nadeel van € 75.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.

-75 N
9

Het aantal in behandeling genomen omgevingsvergunningen is lager uitgevallen dan verwacht. Dit zorgt ervoor dat de leges voor wonen is afgenomen met € 404.000 van € 2.145.000 naar € 1.741.000.  De kosten van de uitvoering van deze vergunningen is € 238.000 lager. Samen zorgt dit voor een nadeel van € 166.000.

-166 N
10 De tussentijdse winstneming van Vinkeveld voor 2018 is uitgekomen op € 327.000. Rekening was gehouden met € 770.000. Hierdoor ontstaat een verschil van € 443.000. Voor het jaar 2019 zal de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden. -443 N
Totaal 1.629 V

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Wat was ons doel voor 2018?

We blijven investeren in het verbeteren van onze ‘e-dienstverlening’. We willen dat onze inwoners en ondernemers tijd en plaats onafhankelijk hun zaken met de overheid meer en meer digitaal kunnen afhandelen. Dit is conform onze visie op dienstverlening die richtinggevend is voor de wijze waarop wij contact hebben met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en voor de wijze waarop wij onze dienstverlening organiseren.

 

We zetten onze samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voort. We betrekken hen bij zaken en onderwerpen, waarin we – het zelf nemen van initiatief - aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Zo ontstaat netwerksamenwerking met partners. Ook geven we in 2018 opvolging aan de ontwikkelde strategische aanpak van gemeentelijk vastgoed.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: uitvoering van wettelijke taken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, aansluiting op landelijke voorzieningen, (door)ontwikkeling van de dienstverlening, data-analyses (big data) en uitvoeren van de strategische aanpak gemeentelijk vastgoed (implementatie nota vastgoed)

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

9.1 Een goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers 9.1.1 De uitvoeringsagenda Visie op Dienstverlening doorvoeren Op koers
9.2 Invulling geven aan de ‘Digitale overheid’ 9.2.1 De ICT-basis op orde houden Op koers
    9.2.2 Aansluiten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Op koers
    9.2.3 De gemeentelijke informatiesystemen voorzien in veilige digitale processen, veilige opslag van data en bescherming van de privacy van inwoners en bedrijven Op koers
    9.2.4 Beter benutten van data Op koers
9.3 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed 9.3.1 Het implementeren van de nota vastgoed en bijbehorend uitvoeringsplan Op koers

9.2 Invulling geven aan de ‘Digitale overheid’

Zo gaan we dat doen

Indicatoren BBV

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

De Ronde Venen

Realisatie

2018

De Ronde Venen

Realisatie

2018

Nederland

1 Formatie per 1.000 inwoners 6,7 6,9 Niet van toepassing
2 Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 5,8 Niet van toepassing
3 Apparaatskosten per inwoner € 568 € 635 Niet van toepassing
4 Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur 30% 26% Niet van toepassing
5 Overhead als % van totale lasten 13% 14% Niet van toepassing

Toelichting op de indicatoren

1 Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2018 op peildatum 1 januari 2018 genomen en 43.620 als het aantal inwoners per 1 januari 2018. De vastgestelde formatie op peildatum 1 januari 2018 was 300.
2

Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de gemiddelde bezetting over begrotingsjaar 2018 genomen en 43.620 als het aantal inwoners per 1 januari 2018 . De werkelijke gemiddelde bezetting voor begrotingsjaar 2018 bedraagt 254.

3 De totale apparaatskosten (organisatiekosten) in 2018 bedraagt € 27.687.000. De apparaatskosten per inwoner zijn met 12% gestegen ten opzichte van de apparaatskosten per inwoner in 2017.
4 De totale kosten externe inhuur bedraagt in 2018 € 6.155.000. De totale externe inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale kosten voor personele inzet in 2018 (€ 23.582.000) is afgerond 26%. In 2017 was dit percentage 30%. Dit betreft een vermindering van afgerond 4% ten opzichte van het voorgaande jaar.
5

Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De totale overheadkosten zijn € 12.322.000. Het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) bedraagt € 90.992.000.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Gemeenschappelijke regeling Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief. Het RHC is aangesloten bij de Open Overheid. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Deelname aan stichting via samenwerkingsovereenkomst Via samenwerking, waarbij ondersteuning is verkregen bij inkoop en aanbesteden, zijn kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten behaald.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stichting Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Ook is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.
AmstellandMeerlandenoverleg Gemeenschappelijke regeling Via deze netwerksamenwerking worden de relaties met de Noord-vleugel op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie versterkt.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 16.212 16.478 17.417 16.956 460
Baten -3.501 -1.016 -1.738 -2.276 538

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en  N = nadeel

1

Voor het ondersteunen van primaire processen zijn aanpassingen gedaan in de ICT. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.

268 V
2

Verkoop van de percelen Raadshuislaan 27- 45 levert een extra opbrengst op van € 206.000. Hier bovenop komt de verkoopopbrengst van € 45.000 van het perceel Anselmusstraat 40 in Mijdrecht.

251 V
3

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 150.000 op de begrote personele capaciteitskosten van € 9 miljoen op dit programma. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 162.000 betrekking op incidentele capaciteitskosten vanuit de uitvoering visie op dienstverlening. Deze uitvoering loopt door naar 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. Het nadeel van € 12.000 heeft betrekking op verschillende kosten.

150 V
4

Diverse voordelen zijn ontstaan op bijvoorbeeld ICT, huisvesting, juridische advisering e.d. Het gaat om € 122.000 waarvan € 19.000 betrekking heeft op incidentele projecten.  De voortgang van de incidentele projecten is toegelicht in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 

122 V
5

Voor de uitvoeringsagenda Dienstverlening is een eenmalig (incidenteel) budget beschikbaar gesteld van € 180.000. Eind 2018 is gestart met de implementatie van iBurgerzaken en het werken op afspraak. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.

119 V
6

Doordat voormalig wethouders ander werk hebben gevonden zijn de kosten hiervoor met € 57.000 afgenomen.

57 V
7 Door vooral het verstrekken van meer reisdocumenten en een toename van naturalisaties zijn de opbrengsten met € 62.000 toegenomen. Hiervan heeft € 30.000  betrekking op leges die de gemeente afdraagt aan het Rijk. Na vermindering van de rijksleges ontstaat een voordeel van € 32.000. 32 V
Totaal 999 V

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Wat was ons doel voor 2018?

Wij bouwen in 2018 verder aan het solide maken van onze financiële positie. Wij ramen onze inkomsten en uitgaven realistisch en hanteren als harde norm om structurele uitgaven te betalen uit structurele middelen. De ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën worden nauwlettend gevolgd.

 

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: bouwen aan het toekomstbestendig maken en houden van onze financiële positie, het opstellen/ actualiseren van diverse financiële nota's, verrekening van de opgelegde precario en afbouw van de taakstelling takendiscussie.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr. Doelstelling Actie

Status per

31 december

2018

10.1 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 10.1.1 Optimaliseren financiële processen Op koers
    10.1.2 Drie aparte financiële nota’s aanbieden aan de raad Op koers
    10.1.3 Lastenverzwaring door opgelegde precario van nutsbedrijven compenseren Op koers
    10.1.4 Het optimaliseren van de belastingsamenwerking Amstelland Op koers
    10.1.5 Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus Afgerond
    10.1.6 Convenant over Horizontaal Toezicht afsluiten met de belastingdienst Afgerond

10.1 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

Zo gaan we dat doen

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij Samenwerkingsvorm Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Belastingsamenwerking Amstelland Gemeenschappelijk regeling Het ambtelijk en bestuurlijk borgen van de samenwerking conform een dienstverleningsovereenkomst zorgt ervoor dat de belastingen rechtmatig en tijdig worden geëind. Daarnaast is de bestuurlijke informatievoorziening verbeterd.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Deelneming De BNG is de huisbankier van de gemeente.
N.V. Vitens Deelneming Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.

 

Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 975 3.206 4.435 2.520 1.915
Baten -54.281 -56.199 -56.912 -57.092 180
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -53.306 -52.993 -52.477 -54.572 2.095
Onttrekkingen 3.048 6.163 12.210 8.233 3.977
Stortingen 9.363 6.520 5.875 8.158 -2.283
Mutaties reserves 6.315 357 -6.335 -74 -6.261

Financiële analyse

Nr. Toelichting Bedrag

+ en V = voordeel

- en N = nadeel

1 In januari 2018 hebben wij de gemeenteraad op de hoogte gebracht dat de compensatie voor de precario over het waterleidingnetwerk niet realiseerbaar was in 2018. Hierdoor schuift de terugbetaling door naar 2019. Dit staat eveneens vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 1.183 V
2 In 2018 heeft ieder huishouden een korting gekregen van € 80 op de gemeentelijke belastingen.  De kosten hiervan zijn lager dan geschat. Dit staat op dezelfde wijze vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 595 V
3 Doordat de woz-waarden 2018 (peildatum 1 januari 2017) van woningen en niet-woningen hoger zijn uitgevallen dan de prognoses zijn de opbrengsten hiervoor € 55.000 respectievelijk € 165.000 hoger. In de paragraaf lokale heffingen zijn de opbrengsten van alle heffingen zichtbaar. 220 V
4 Door vooral minder financiële verplichtingen voor voormalig personeel ontstaat een voordeel van € 169.000 op de personele capaciteitskosten. 169 V
5 De kosten voor de af te dragen vennootschapsbelasting over vooral de winsten op de grondexploitaties is € 27.000 lager uitgevallen. Dit is ook vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. 27 V
6 Op het onderdeel financiering is € 9.000 aan voordeel ontstaan op rentekosten en -opbrengsten. In de paragraaf financiering is het renteresultaat toegelicht.  9 V
7 Diversen verschillen zorgen voor een nadeel van € 38.000. -38 N
8 Diversen maatstaven van de algemene uitkering en afrekeningen over voorgaande jaren zorgen voor 0,15% verschil ofwel € 70.000. -70 N
  Mutaties reserves:    
9 Uit het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'  blijkt dat diverse budgetten niet volledig zijn besteed. Dit blijkt ook uit de analyses van de andere programma's. Tegenover de voordelen op de programma's is in dit programma een nadeel opgenomen van € 3.648.000 door per saldo lagere onttrekkingen aan de reserves. -3.648 N
10 Ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2018 is het rekeningresultaat toegenomen met € 2.613.000. Deze toename is op hoofdlijnen toegelicht in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in het begin van de verantwoording over 2018. -2.613 V
Totaal -4.166  

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Samenvatting

De opbrengsten van de lokale heffingen zijn in lijn met de ramingen. In 2018 is verder gewerkt aan het versterken van de samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland. De bestuurlijke informatievoorziening over de uitvoering van de diverse belastingen is verbeterd.

 

In 2018 heeft (gedeeltelijke) compensatie plaatsgevonden aan inwoners en bedrijven van de in rekening gebrachte precariobelastingen via de aanslag gecombineerde gemeentelijke belastingen. 

Toelichting op de lokale heffingen

Het heffen van lokale heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Ook stellen heffingen de gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan stelt het heffen van lokale heffingen de gemeente in staat een sluitend meerjarenperspectief te bereiken. 

Beleid voor lokale heffingen

Voor 2018 is een prijsontwikkeling voor de belastingen en tarieven gehanteerd van 1,4% conform het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit de meicirculaire 2017. Het tarief voor de OZB is gecorrigeerd voor prijs- en waardeontwikkeling.

 

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt als uitgangspunt 100% kostendekking.

 

De belastingtaken zijn uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. Het gaat om taken op het gebied van uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, watertoeristenbelasting en de Bedrijveninvesteringszones (BIZ).

Totaaloverzicht van de lokale heffingen

In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de lokale heffingen.

 

Nr. Naam  van de heffing Realisatie
2017
Begroting
2018
Realisatie
2018

Verschil

(+ = voordeel en

- = nadeel)

           
1 Onroerende zaakbelasting voor woningen -5.517.000 -5.524.000 -5.579.000 55.000
2 Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen -2.052.000 -1.898.000 -2.064.000 165.000
3 Rioolheffing -4.428.000 -4.630.000 -4.590.000 -40.000
4 Afvalstoffenheffing -3.557.000 -3.630.000 -3.702.000 72.000
5 Precariobelasting -2.261.000 -2.253.000 -2.262.000 9.000
6 Leges wonen en bouwen -2.032.000 -2.145.000 -1.741.000 -404.000
7 Leges burgerzaken -922.000 -787.000 -849.000 62.000
8 Begraafplaatsrechten -291.000 -259.000 -327.000 69.000
9 Forensenbelasting -212.000 -201.000 -245.000 44.000
10 Toeristenbelasting -204.000 -197.000 -217.000 20.000
11 Hondenbelasting -162.000 -174.000 -167.000 -7.000
12 Overige leges -123.000 -112.000 -144.000 33.000
13 Roerende zaakbelasting -80.000 -71.000 -80.000 9.000
14 Bedrijveninvesteringszones -74.000 -70.000 -55.000 -15.000
15 Marktgelden -48.000 -52.000 -49.000 -2.000
16 Parkeerheffingen -6.000 -6.000 -8.000 2.000
17 Baatbelasting 254.000 0 0 0

 

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen (OZB) is een algemene heffing. De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen. De opbrengst wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting en berekend op basis van de totale WOZ-waarden van de objecten in de gemeente. De opbrengst van 2017 wordt aangepast aan de inflatie. Er vindt vervolgens een correctie plaats naar aanleiding van de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente per peildatum 1 januari 2017. De peildatum 1 januari 2017 geldt voor het belastingjaar 2018. Het tarief wordt bepaald door de gewenste opbrengst te delen door de totale WOZ-waarde. 

Rioolheffing - algemeen

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. Bij een waterverbruik boven de 300 m3 ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik.  Het tarief voor 2018 is € 205,20 (2017: € 202,80) en voor het meerverbruik boven de 300 m3 € 0,80 per m3  (2017: € 0,80). Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendekkende tarieven.

Rioolheffing - specificatie kostendekkendheid

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing
 

Begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil

(+ = voordeel

en - = nadeel)

Opbrengsten:      
 • Rioolheffing
-4.630.000 -4.590.000 -40.000
 • Overige opbrengsten
0 -1.000 1.000
Totaal opbrengsten -4.630.000 -4.591.000 -39.000
       
Kosten:      
 • Directe kosten
1.022.000 1.002.000 20.000
 • Afschrijvingen
1.245.000 1.245.000 0
 • Toegerekende rente
414.000 414.000 0
 • Capaciteitskosten
524.000 518.000 6.000
 • Toegerekende kosten overhead e.d.
1.042.000 1.042.000 0
 • Toegerekende BTW
414.000 414.000 0
 • Verrekening met voorziening rioolheffing
-31.000 -44.000 13.000
Totaal kosten 4.630.000 4.591.000 39.000
       
Dekkingspercentage 100% 100%  

 

Toelichting:

De dekkingsgraad voor de rioolheffing is 99% zonder de inzet van de voorziening rioolheffing. Na inzet van deze voorziening is de dekkingsgraad 100%.

 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 is de basis voor de uitvoering. Voor meer informatie over riolering verwijzen we u naar de paragraaf kapitaalgoederen en de investeringsrapportage waarin de rioolinvesteringen staan vermeld. 

Afvalstoffenheffing - algemeen

De afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens en recreanten. 

 

 

Tarief 2017

Tarief 2018

Eenpersoonshuishouden € 166,20 € 168,00
Meerpersoonshuishouden € 215,40 € 218,40
Recreatiewoning € 166,20 € 168,00
Extra container 140 liter (grijs) € 116,40 € 117,60
Extra container 240 liter (grijs) € 151,20 € 152,40

 

Afvalstoffenheffing - specificatie kostendekkendheid

Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing
 

Begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil 

(+ = voordeel

en - = nadeel)

Opbrengsten:      
 • Afvalstoffenheffing
-3.641.000 -3.702.000 61.000
 • Overige opbrengsten
-714.000 -822.000 108.000
Totaal opbrengsten -4.355.000 -4.524.000 169.000
       
Kosten:      
 • Directe kosten
2.367.000 2.649.000 -282.000
 • Afschrijvingen
95.000 95.000 0
 • Toegerekende rente
20.000 20.000 0
 • Capaciteitskosten
530.000 492.000 38.000
 • Toegerekende kosten overhead e.d.
782.000 782.000 0
 • Toegerekende BTW
678.000 678.000 0
 • Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing
-117.000 -192.000 75.000
Totaal kosten 4.355.000 4.524.000 -169.000
       
Dekkingspercentage 100% 100%  

 

Toelichting:

De dekkingsgraad voor de afvalstoffenheffing is 96% zonder de inzet van de voorziening afvalstoffenheffing. Na inzet van deze voorziening is de dekkingsgraad 100%. 

 

In 2018 is de inzameling en het transport van GFT-, rest- en PMD-afval opnieuw aanbesteed. Deze Europese aanbesteding (met 10 andere Utrechtse gemeenten) heeft geleid tot een contract met een nieuwe inzamelaar met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van 4 jaar.

Precariobelasting

De gemeente heft Precariobelasting op nutsnetwerken (ondergrondse kabels en leidingen) op basis van de geldende overgangsregeling. Die houdt in dat nog tot 1 januari 2022 precariobelasting mag worden geheven. Het tarief mag maximaal het tarief zijn dat op 10 februari 2016 gold.

 

Begin 2018 is op basis van een initiatiefvoorstel door 3 raadsfracties door de gemeenteraad besloten om de inwoners (via een bestemmingsreserve precario) te compenseren voor de door Vitens 1 op 1 aan haar klanten doorberekende precariobelasting, verhoogd met bijkomende kosten, op het waterleidingnetwerk. Het initiatiefvoorstel beoogt teruggave van € 553.000 (+ bijkomende kosten) per jaar aan inwoners in onze gemeente als compensatie voor de heffing van het waterleidingnetwerk in tot en met 2021. Daarnaast is al eerder, bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2018, een amendement aangenomen om de komende jaren € 1 mln. terug te geven aan inwoners en bedrijven als compensatie voor de doorbelaste precariobelasting op gas- en electriciteitsnetwerken.

In 2018 is aan inwoners, bij de aanslag gecombineerde gemeentelijke belastingen, een compensatie verstrekt van € 80,00. Dit betrof de compensatie van de precariobelasting op gas- en electriciteitsbedrijven. In de loop van 2018 heeft verdere uitwerking plaatsgevonden van de gehele compensatieregeling, die in de uitvoering uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen in 2019.

Ontwikkeling woonlasten

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit van Groningen vergelijkt periodiek onder andere de diverse lokale lasten met elkaar. Het COELO brengt hierover jaarlijks de 'Atlas van lokale lasten' uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland.

 

In de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning is begrepen de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In onderstaande tabel is vermeld de woonlasten van de  laagste, de hoogste, de gemiddelde gemeente en die van de gemeente De Ronde Venen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in 2018 € 80 compensatie is verstrekt als teruggave precariobelasting. Rekening houdend met deze teruggave bedraagt de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018 € 652 in plaats van € 732.  Met deze teruggave is in de landelijke vergelijking geen rekening gehouden. 

 

Woonlasten meerpersoonshuishouden met eigen woning voor de jaren 2016 tot en met 2018
Omschrijving 2016 2017 2018
Rangorde Bedrag Rangorde Bedrag Rangorde Bedrag
             
Gemeente met de laagste woonlasten 1 € 539 1 € 487 1  € 505
Gemiddelde woonlasten van alle gemeenten   € 723   € 723   € 721
Gemeenten met de hoogste woonlasten 396 € 1.215 398 € 1.211 387 € 1.234
Gemeente De Ronde Venen 121 € 703 147 € 721 170 € 732

Kwijtscheldingsbeleid

Niet iedere inwoner van De Ronde Venen is in staat om de gemeentelijke belastingen en rechten te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelding worden verleend voor onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. 

 

Voor kwijtschelding van lokale heffingen is € 103.000 besteed in 2018. Dit was in 2017 € 105.000. De kosten van kwijtschelding zijn opgenomen bij programma 6 Sociaal domein, onderdeel gemeentelijk armoedebeleid.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicoheersing

Samenvatting

De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is gezond. Dit blijkt onder meer uit de relatie tussen de risico's en de mogelijkheden om deze op te vangen, de structurele exploitatieruimte en de afname van de boekwaarden van grondexploitaties.

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

We willen bereiken dat er sprake is van een gezonde financiële positie om voldoende slagkracht te hebben voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vergt niet alleen een structureel sluitende begroting, maar ook voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Informatie over de financiële positie, het weerstandsvermogen en de risico's zijn beschreven in deze paragraaf.

Financiële kengetallen

Landelijk is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening of de balans en helpen bij het beoordelen van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om de gemeentelijke financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.

 

Om meerjarig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële kengetallen zijn naast de cijfers van 2018 ook die van de jaren 2015 tot en met 2017 opgenomen.

 

 

Rekening

2015

Rekening

2016

Rekening

2017

Rekening

2018

1a Netto schuldquote 84% 65% 57% 63%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 82% 63% 55% 61%
2 Solvabiliteitsratio 23% 25% 32% 32%
3 Structurele exploitatieruimte 3,2% 4,4% 0,6% 1,3%
4 Grondexploitatie 34% 22% 14% 12%
5 Belastingcapaciteit 95% 97% 100% 89%

 

1. Netto schuldquote 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De schuldpositie neemt af van 84% in 2015 naar 63% in 2017. Deze daling is vooral te danken aan de verkoopopbrengsten van de bouwgronden in exploitatie. Hierdoor zijn er geen nieuwe leningen aangegaan in 2016, 2017 en 2018 en zijn de geplande aflossingen gedaan. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging met 6% van 57% naar 63%. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de baten ten opzichte van 2017 zijn afgenomen met € 6,3 mln. 

 

Ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, zoals Het startersfonds SVn, vertoont hetzelfde beeld.

 

2. Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit kengetal vertoont een gunstig beeld.

 

3. Structurele exploitatieruimte

Ook voor deze indicator geldt: hoe hoger het percentage, hoe beter. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten geeft meer slagkracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld salarissen, afschrijvingen, rente en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

 

4. Grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. In de periode 2015 - 2018 is dankzij verkopen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie fors gedaald. De verwachting is dat deze daling zich voortzet naar de jaren 2019 - 2022.

 

5. Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijk gemiddelde en dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

 

Door een teruggave van € 80 per huishouden in 2018 daalt het percentage ten opzichte van 2017.

Ontwikkeling plafond voor investeringen met een maatschappelijk nut

Bij het behandelen van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om te komen tot een investeringsplafond voor investeringen met een maatschappelijk nut. Door aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zorgen deze investeringen namelijk voor nieuwe kosten van afschrijvingen en rente in het meerjarenperspectief.

 

Door onszelf een norm op te leggen die gebaseerd is op het investeringsvolume in relatie tot de onbenutte belastingcapaciteit ontstaat automatisch een waarschuwingsmechanisme. Dit mechanisme houdt in dat naarmate er minder onbenutte belastingcapaciteit is – en dus minder mogelijkheden om meer inkomsten te genereren – er minder risico’s genomen kan worden op het gebied van investeringen. Als maatstaf voor het investeringsvolume werkt daarbij het beste om uit te gaan van de totale boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Immers, de boekwaarde en daarmee het risico voor de gemeente loopt ieder jaar per investering af. Zo ontstaat er bij een continu onderhoudscyclus steeds ruimte voor vervangingsinvesteringen.

 

Aangezien we vanaf 2017 begonnen zijn met het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is er nog geen sprake van een continu niveau. Het is niet aannemelijk dat de raad besluit om in enig jaar de volledige onbenutte belastingcapaciteit in te zetten. Daarom is deze belastingcapaciteit op 50% gesteld maal de factor 7.

 

We zijn de eerste gemeente die een investeringsplafond koppelen aan de onbenutte belastingcapaciteit. Om ervaring op te doen zal in 2021 het investeringsplafond worden herijkt.

 

  2017 2018
Investeringsplafond: 50% van de onbenutte belastingcapaciteit maal de factor 7 € 21,3 mln. € 24,2 mln.
Boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut € 2,7 mln. € 4,8 mln.
Verschil € 18,6 mln. € 19,4 mln.

 

De komende jaren staan diverse investeringen met een maatschappelijk nut gepland waardoor het verschil tussen investeringsplafond en de boekwaarde van deze investeringen naar elkaar groeit. Deze ontwikkeling zal meer zichtbaar zijn in de begroting 2019 - 2022.

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

In december 2017 heeft de raad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in zowel de verantwoording als in de begroting inzicht wordt verstrekt tussen de relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen. 

 

Afschrijvingen en aflossingen 2018

 

Vanuit financieel oogpunt is het verstandig dat de kosten van afschrijvingen ongeveer gelijk zijn aan die aflossingen. Echter uit de grafiek blijkt dat in de jaren 2015 tot en met 2018 de afschrijvingen lager zijn dan die aflossingen. Dit heeft vooral te maken met de 'voorfinanciering' van bouwgronden in exploitatie. Vanaf 2022 eindigen de bouwgronden in exploitatie en dan ontstaat een zuiver verband tussen de afschrijvingen en de aflossingen. Door het inzetten van een plafond voor investeringen met een maatschappelijk nut en het aantrekken van leningen met een lange looptijd ontstaat vanaf 2033 een positieve geldstroom doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de aflossingen.

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en en weerstandsvemogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onvoorziene en (mogelijk) materiële kosten te dekken. De weerstandscapaciteit kan structureel en incidenteel van aard zijn. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vermogen van de gemeente om eenmalige risico’s te dekken, zonder dat dit invloed heeft op het bestaande beleid. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent kunnen worden ingezet om risico’s af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het beleid.
 

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Dit gevolg kan zowel een kans (positief) als een bedreiging (negatief) vormen. Beleidswensen worden niet als risico benoemd. 

 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. We hebben de laatste jaren een verbeterslag doorgevoerd met betrekking tot deze paragraaf. Bij verschillende P&C-documenten worden de risico's geactualiseerd en het effect op het weerstandsvermogen bepaald.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De middelen waarover de gemeente De Ronde Venen kan beschikken per 31 december 2018 om niet begrote kosten te dekken zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000) Structureel Incidenteel
1. Begrotingsresultaat (conform de 2e bestuursrapportage 2018)   50.000
2. Algemene reserve   23.600.000
3. Onbenutte belastingcapaciteit 6.900.000  
4. Stille reserves   3.900.000
5. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 6.900.000 27.550.000

 

1.     Begrotingsresultaat 2018

Na het verwerken van de raadsbesluiten tot en met december 2018 is rekening gehouden met een positief begrotingsresultaat van afgerond € 50.000. Dit saldo sluit aan met de 2e bestuursrapportage 2018.

2.     Algemene reserve

De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist. Op 31 december 2018 heeft de algemene reserve een omvang van afgerond € 23,6 mln.

3.     Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan structureel (extra) middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen meer kostendekkend te maken (voor zover daar nog mogelijkheden voor bestaan). Het structureel genereren van extra middelen kan worden ingezet om de weerstandscapaciteit te versterken. De belastingruimte is hoofdzakelijk te vinden bij de onroerende zaakbelasting, omdat kostendekkende tarieven het uitgangspunt is bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De onbenutte belastingcapaciteit is afgeleid uit de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex artikel 12. Voor 2018 is deze capaciteit € 6,9 mln.


4.     Stille reserves

De stille reserves worden gevormd door de eigendommen die niet voor de publieke taak zijn waarvan de taxatiewaarde hoger ligt dan de boekwaarde.  De omvang van de stille reserves is afgerond € 3.900.000 per 31 december 2018. Zie hiervoor ook de paragraaf Grondbeleid. De gemeente bezit ook aandelen van de BNG en Vitens. Deze kunnen op termijn verkocht worden. Doordat de aandelen van deze partijen in het bezit zijn van het Rijk, provincies en gemeenten is hiervoor geen ‘markt’. Hierdoor wordt volstaan met een melding in deze paragraaf.

5.     Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is € 34.450.000 voor het jaar 2018. Hiervan heeft € 6.900.000 een structureel karakter en € 27.550.000 een incidenteel karakter.

 

Top tien van de risico's (bedragen x € 1.000)

In het onderstaande overzicht is de top tien van de totale risico inventarisatie opgenomen.

 

Nr. Onderwerp

Gemiddeld effect op

weerstands

vermogen

Beheersmaatregelen
1. Algemene uitkering 1.520 Ontwikkelingen vanuit het Rijk worden nauwlettend gevolgd.
2. Algemene verordening gegevensbescherming (wet AVG) 1.200 Privacybeleid en procedurebeschrijvingen.
3. Openeinderegelingen sociaal domein 500 Monitoren van inkomsten & uitgaven, ontwikkelingen volgen vanuit het Rijk.
4. Borg- en garantstellingen 500
 • Er is begin 2019 een beleidsnota borg- en garantstellingen vastgesteld met daarin uitgangspunten en werkwijze voor nieuwe borg- en garantstellingen .
 •  Toetsen van jaarrekeningen van de betrokken instellingen.
 •  Vastleggen van onderzoek- en informatieplicht van deelnemende partijen
 •  Bij nieuwe borg- en garantstellingen deelnemen in het stakeholdersoverleg.
5. Integriteit (ambtenaren/ bestuurders) 175 Sturen op integer handelen: regels en instructies vaststellen, afleggen van ambtseed en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag.
6. Financiering 175 Spreiding van leningen portefeuille. Overleg met de bank om geldleningen met een lagere rente af te sluiten.
7. Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis) 175 Focus op voorkomen van ziekteverzuim; indien verzuim optreedt vroegtijdig aandacht om zieke werknemer aan werk te houden/ te krijgen.
8. Cybercrime 175 Voorzien van veilige verbindingen en toegang. Vergroten risicobewustzijn bij medewerkers. Aansluiten bij informatiebeveiligingsdienst van de VNG.
9. Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen) 175 Vastgesteld beheerplan in 2017. Jaarlijkse actualisatie van de wegenprojecten. Overige wegen onderhouden ter borging van de veiligheid en functionaliteit.
10. Gemeentelijk armoedebeleid 175 Sturing op preventie. Monitoren van inkomsten & uitgaven.
Totaal   4.770  

 

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn er nieuwe risico's toegevoegd aan de inventarisatie. Dit betreft onder andere de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden en diverse juridische dossiers. De totale risico inventarisatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld. In de programmabegroting 2020 vindt een volgende actualisatie van de risico's plaats.

 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ risico's = € 34.450.000  / € 4.770.000  = 7,2. Dit ratio wordt landelijk gezien als "uitstekend" beoordeeld.

Paragraaf kapitaalgoederen

Samenvatting

De gemeentelijke  kapitaalgoederen, zoals wegen, de openbare verlichting, de riolering en het water, het openbaar groen en onze gemeentelijke gebouwen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer, vervoer en recreatie. Onderhoud en beheer is bovendien noodzakelijk om kapitaalvernietiging te voorkomen.

 

In 2018 zijn op basis van het wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan diverse investeringen aan de wegen en riolering  uitgevoerd en heeft voor het areaal geleid tot een kwaliteitsimpuls.

 

Doelstelling van deze paragraaf is u inzicht te geven in de beleidskaders, ontwikkelingen, in 2018 uitgevoerde werken en de daarmee samenhangende investerings- en exploitatiekosten van onze kapitaalgoederen.

Wegen - beleid

In de raad van 21 december 2017 is het wegenbeheerplan 2018 - 2022 vastgesteld. Dit wegenbeheerplan is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor het wegenbeheer in de periode 2018-2022. Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen. Onder het onderdeel wegen vallen ook de civieltechnische kunstwerken. In 2018 is gestart met het opstellen van een beheerplan civieltechnische kunstwerken, waarin wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van bruggen. Aandachtspunt bij dit plan is in ieder geval de ARBO-veiligheid van de beweegbare kunstwerken.

Wegen - uitvoering

In 2018 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan de volgende wegen:

 • Achter de Kerken Abcoude;
 • Herenweg Wilnis;
 • Heulweg Vinkeveen;
 • Reigerstraat Vinkeveen;
 • Hoofdweg Waverveen (1e deel rijbaan tussen N201 en Cliffordweg) is voorbereid en gaat in 2019 van start;
 • Pastoor Kannelaan Wilnis is voorbereid. De werkzaamheden gaan in 2019 van start.

Daarnaast is het dagelijks klein onderhoud aan wegen uitgevoerd.

Voor de kunstwerken  speelde er in 2018 het volgende:

 • Dorpsbrug Baambrugge is vertraagd. De verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge zal in 2019 worden uitgevoerd;
 • Dorpsbrug Abcoude wordt als gevolg van de vertraging van de Dorpsbrug Baambrugge uitgevoerd in 2019.

Wegen -financiën

De exploitatiekosten van wegen, bruggen en openbare verlichting 2018 bedragen € 6,0 miljoen en staan verantwoord in programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De kosten van de uitgevoerde investeringen 2018 voor wegen en openbare verlichting bedragen € 4,6 miljoen. Verwezen wordt naar de investeringsrapportage en de toelichting op de balans.

Riolering - beleid

Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk rioleringsplan van 30 november 2017 geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Riolering - uitvoering

Het aanbrengen van een nieuwe binnenzijde (relinen) in de riolering in Hofland-Noord en Abcoude is uitgevoerd. Tevens is in uitvoering meerjarig project voor het vervangen van de elektrotechnische installatie van minigemalen van de drukriolering in het buitengebied.

Riolering - financiën

De exploitatiekosten van riolering 2018 zijn opgenomen en toegelicht in programma 7 Milieu en duurzaamheid.  De investeringskosten voor riolering bedragen in 2018   € 0,8 miljoen.  Verwezen wordt naar de investeringsrapportage en de toelichting op de balans.

Water - uitvoering

Het schonen van de watergangen is uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele watergangen uitgebaggerd en is voldaan aan de ontvangstplicht van Waternet. Tevens is aan een aantal stukken beschoeiing calamiteitenonderhoud uitgevoerd.

Water - financiën

In programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud van watergangen en beschoeiingen opgenomen. De onderhoudskosten 2018 bedragen € 0,4 miljoen.  De werkzaamheden aan de watergangen zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Groen - beleid

In 2017 is het groenbeleidsplan 2017 - 2040 vastgesteld. Met dit beleidsplan wordt, aan de hand van streefbeelden, duidelijk hoe we de komende jaren om willen gaan met het openbaar groen. In 2018 zijn, als uitwerking van het groenbeleidsplan, beleidsregels opgesteld voor bomen.

Groen - uitvoering

In 2018 zijn diverse werkzaamheden voor groen verricht:

 •  Er is uitvoering gegeven aan het realiseren van een duurzaam boombestand. Zo zijn de moerascipressen (metasequoia's) in de Reigerstraat in Vinkeveen gedund en heeft een dunning plaats gevonden in het Smaragdparkje (Mijdrecht).
 • Er zijn op diverse locaties langs hoofdontsluitingswegen bollen gepoot.
 • Er is een start gemaakt met de renovatie van het Zwanenpark.
 • Daarnaast is het reguliere onderhoud aan het groen en de bomen uitgevoerd.

Groen - financiën

In programma 5 Cultuur, recreatie en sport staan de kosten van onderhoud van openbaar groen en speelvoorzieningen. De onderhoudskosten 2018 bedragen € 2,7 miljoen.

Er zijn extra kosten gemaakt in 2018 vanwege de storm op 18 januari 2018. De kosten die gemoeid waren met het opruimen van de  omgewaaide bomen konden niet gedekt worden uit het reguliere budget voor groenonderhoud. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de droge zomer van 2018. Ondanks het extra water geven is toch veel beplanting dood gegaan.

Gebouwen - beleid

De nota Vastgoed en het beheerplan gebouwen zijn in 2017 vastgesteld. Deze plannen vormen samen het beleid voor de komende jaren. Daarnaast is in 2018 besloten om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. 

 

Gebouwen - uitvoering

De uitvoering van werkzaamheden aan klimaatinstallatie gemeentehuis stonden gepland in 2018 maar worden uitgevoerd in 2019.

Afgelopen jaar zijn alle gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest, bij 13 gebouwen is asbest vastgesteld. Ook zijn alle gebouwen voorzien van een energielabel.

Gebouwen - financiën

In verschillende programma's staan de kosten van gemeentelijk vastgoed. Deze kosten hebben betrekking op contractonderhoud, verzekering, energie, belastingen en de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen.

Paragraaf financiering

Beleidskader

Het gemeentelijke financieringsbeleid is erop gericht om:

 1. te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
 2. het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
 3. het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;
 4. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Ook de aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut zijn mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. In december 2017 heeft de gemeenteraad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld.

Risicobeheersing - Algemeen

Onder renterisico wordt verstaan de onzekerheid over de hoogte van toekomstige rente uitgaven. Deze onzekerheid geldt alleen voor de nieuw aan te trekken geldleningen. In 2018 is er geen nieuwe geldlening aangetrokken. Wel is in de periode 2019 - 2022 rekening gehouden met € 33 miljoen aan nieuwe langlopende geldleningen. Voor de rentekosten is uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel € 495.000. Dit risico is opgenomen in de risico-inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

 

Landelijk gelden er twee andere risicobeheersingsrichtlijnen waaraan de gemeente De Ronde Venen moet voldoen, te weten de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Aan beide normen voldoet de gemeente De Ronde Venen.

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)

Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Dit risico wordt beperkt door een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet financiering decentrale overheden. Dit houdt in dat de omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn.
 
Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende leningen (kasgeldleningen). Voor 2018 betekent dit een limietbedrag van € 7,7 miljoen. Gezien de historisch lage rente op kortlopende leningen wordt de kasgeldlimiet goed benut.

Risicobeheersing - Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. De jaarlijkse aflossingen en het aantrekken van nieuwe leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden verspreid.

 

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
  2017 2018

1. Renteherzieningen

0 0

2. Aflossingen

8.849 8.747
3.  Renterisiconorm (1 + 2) 8.849 8.747
4. Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal) 17.888 18.100
5. Ruimte onder renterisiconorm 9.039 9.353

 

Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de geldgever.

 

In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruimschoots onder de vastgestelde norm gebleven.

Ontwikkeling langlopende leningen

De ontwikkeling van de langlopende leningen over de afgelopen vijf jaar is in een tabel weergegeven.

 

Ontwikkeling langlopende leningen (bedragen x € 1.000)
 

Rekening

2014

Rekening

2015

Rekening

2016

Rekening

2017

Rekening

2018

Stand per 1 januari 71.923 81.107 75.008 66.159 57.310
Nieuwe leningen 19.000 5.000 0 0 0
Aflossingen -9.816 -11.099 -8.849 -8.849 -8.747
Stand per 31 december 81.107 75.008 66.159 57.310 48.563

 

Opbouw leningenportefuille

De opbouw van de aangetrokken leningen is hierna vermeld per 31 december 2018 met daarbij het oorspronkelijk bedrag, de geldgever, het laatste jaar van aflossing en het rentepercentage.

 

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Oor-

spronkelijk

bedrag

Geldgever

Jaar van

laatste

aflossing

Rente

Saldo op

31 december 2018

2.269 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 5,570% 113
4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2031 4,150% 2.080
4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 4,560% 2.320
6.000 ASN Bank N.V. 2019 3,850% 600
6.000 ASN Bank N.V. 2019 3,315% 600
4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2019 3,220% 400
6.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2020 3,070% 1.200
8.000 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2021 3,350% 2.400
4.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2021 2,635% 1.200
5.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2022 2,650% 1.625
8.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2032 2,745% 5.600
6.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,800% 4.275
10.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2033 2,860% 7.500
8.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2034 2,180% 6.300
11.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2029 1,215% 8.067
5.000 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2020 0,360% 1.750
1.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2024 4,190% 450
2.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2023 5,045% 833
2.500 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2028 5,035% 1.250
        48.563

 

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen. Deze geldstromen hebben effecten op de omvang van de liquide middelen. Hieronder wordt verstaan het totaal van de kas en banksaldi. De geldstromen van 2018 zijn opgenomen in onderstaand tabel, waarbij ter vergelijking ook de jaren 2016 en 2017 zijn toegevoegd.

 

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

   

Realisatie

2016

Realisatie

2017

Realisatie

2018

1 Kas en banksaldi per 1 januari -318 1.052 243
2 Geldstromen:      
  a. Operationele activiteiten 12.353 13.847 2.592
  b. Investeringsactiviteiten -2.106 -5.781 -6.878
  c. Financieringsactiviteiten -8.877 -8.875 -8.765
3 Kas en banksaldi per 31 december 1.052 243 -12.808
         
4 Kasgeldlimiet -8.000 -8.000 -7.700
         
5 Ruimte onder de kasgeldlimiet (4>3) 9.052 8.243  
  Overschrijding van de kasgeldimiet (3>4)     5.108

 

1 Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2016 tot en met 2018.
2a In de operationele activiteiten zijn onder meer opgenomen de geldstromen uit bouwgronden in exploitatie, de inzet van reserves en voorzieningen, ontwikkelingen in de vorderingen en schulden.
2b De bestedingen aan investeringen, de effecten van desinvesteringen en bijdragen van derden vallen onder de investeringsactiviteiten. Dit is in de balans toegelicht bij het onderdeel (im)materiële vaste activa.
2c De aflossingen op de al aangegane geldleningen en ontwikkelingen binnen de Starterslening SVn maken onderdeel uit van de financieringsactiviteiten. Dit is in de balans toegelicht bij de onderdelen vaste schuld met een rentetypische looptijd langer dan een jaar en die van financiële vaste activa.
3 Dit betreft de kas en banksaldi per 31 december van de jaren 2016 tot en met 2018. Dit is ook zichtbaar in de balans bij het onderdeel liquide middelen en bij het onderdeel netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
4 De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.
5 In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruim binnen de vastgestelde norm gebleven. Uitzondering hierop is 2018. Om binnen de norm te blijven is begin 2019 een langlopende geldlening aangegaan.

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt voor 2018 als drempelbedrag € 680.000. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden.

 

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.

 

Op 1 januari 2018 was € 2.750.000 uitgezet en op 31 december 2018 is dit gedaald naar nul.

Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De kosten van rente wordt in overeenstemming met landelijke verslagleggingsrichtlijnen toegerekend aan bouwgronden in exploitatie en investeringen. De verdeling is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Toerekening rentelasten (bedragen x € 1.000)
  2017 2018
1 De externe rentelasten over de korte en lange financiering 1.669 1.415
2 De externe rentebaten over de korte en lange financiering -35 -65
3 Saldo rentelasten en rentebaten 1.634 1.350
  Toerekening:    
4 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -491 -270
5 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -1.195 -1.071
6 Renteresultaat door afrondingsverschillen in de toe te rekenen rente -51 9

 

Naast het renteresultaat wordt ook het dividend van de BNG en Vitens verantwoord op het onderdeel Treasury. Deze zijn samen met de renteresultaten zichtbaar in onderstaande tabel.

 

Renteresultaat inclusief de ontvangen dividend (bedragen x € 1.000)
  2017 2018
1 Renteresultaat door afrondingsverschillen in de toe te rekenen rente -51 9
2 Dividendopbrengst BNG Bank -61 -94
3  Dividendopbrengst Vitens -136 -133
4 Totaal resultaat -246 -217 

 

Paragraaf bedrijfsvoering

Samenvatting

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet, vragen een andere manier van werken en andere competenties van onze medewerkers. Bij deze benodigde cultuuromslag zijn  goede communicatie vaardigheden, oog voor de omgeving, politieke sensitiviteit, versterkte aandacht voor digitalisering en denken in oplossingen belangrijker dan ooit. Deels vindt dit plaats middels de strategische personeels planning. Daarnaast is ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, met als doel het verbeteren van deze vaardigheden, hierbij van essentieel belang. Als werkgever vinden wij het belangrijk, zeker in de huidige aantrekkende markt, om medewerkers te boeien en te binden. Eind 2018 zijn we gestart met het inzetten op een eigentijdse en een voor de Ronde Venen karakteristieke arbeidsmarktcommunicatie. We zetten steeds meer in op verbetering van onze (digitale) dienstverlening. Zo is in 2018  bij het KCC succesvol WhatsApp voor vragen van inwoners als kanaal geïmplementeerd. Onze medewerkers en hun dienstverlening zijn het visitekaartje van de gemeente. Als uitvoering van de Visie op Dienstverlening is in 2018 een Plan van Aanpak Programma Dienstverlening ontwikkeld. Ook is in 2018 veel aandacht besteed aan de  informatieveiligheid en blijven we de bewustwording hiervoor stimuleren, onder andere door interne campagnes.  

Beleidskader

 In deze paragraaf is de stand van zaken en ontwikkelingen van organisatie en personeel  opgenomen. Ontwikkelingen zoals in de samenvatting zijn benoemd vragen om een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie. De volgende activiteiten en werkwijzen dragen daaraan bij.    

Personeel en organisatie

Stand van zaken en ontwikkelingen personeel  en organisatie                                              

 1. De organisatie moet zich toekomstbestendig blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op de veranderende en dynamische omgeving. De gemeente krijgt meer taken, de werkzaamheden veranderen en we gaan meer omgevingsgericht werken. Zoals in het coalitieakkoord ook aangegeven vraagt dit een andere manier van werken en andere competenties van de medewerkers. Ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers om daarbij aangesloten te blijven is van essentieel belang. Met behulp van de Strategische Personeels Planning (SPP)  wordt meer inzicht verkregen in kennis en kunde van het aanwezige personeel. Door het management wordt kritisch gekeken naar houding en gedrag (bv. eigenaarschap en het kunnen meebewegen met de veranderingen) van medewerkers. Daarop wordt waar nodig adequaat actie ondernomen. Er vindt een jaarlijkse beoordeling plaats van alle medewerkers op hun huidig functioneren (performance) en groei potentie. Er is ook ingezet op het verbeteren van de vaardigheden t.a.v. omgevingsgericht werken. Vanuit met name het Sociaal Domein en Ruimte hebben 60 medewerkers deelgenomen aan de training ‘Factor 3’ (omgevingsgericht werken) en hebben 48 medewerkers deelgenomen aan de training ‘Helder denken, helder schrijven’. Daarnaast heeft iedere vakafdeling het eigen opleidingsbudget gebruikt voor vakgerichte opleidingen.
 2. Er is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waarbij het steeds belangrijker is om een aantrekkelijk werkgever te zijn. In het coalitieakkoord wordt extra aandacht gevraagd voor de ingezette acties op het gebied van aantrekken van personeel en opleidingen. Eind 2018 zijn we gestart met het inzetten op een eigentijdse en een voor de Ronde Venen karakteristieke arbeidsmarktcommunicatie. We profileren ons daarin niet alleen als een goed werkgever, maar ook als verbindende, innovatieve en ondernemende gemeente. In de huidige arbeidsmarkt willen wij ook een aantrekkelijke werkgever blijven voor mensen die instromen in de arbeidsmarkt. In 2018 is er één werkervaringsplaats met behoud van uitkering Participatiewet en één op vrijwillige basis tot stand gekomen. Beide lopen mogelijk over in een vaste aanstelling. Samen met een al bestaande vacature voldoen we daarmee voor twee derde aan de quota garantiebanen. Daarnaast zijn er tien stagiairs (jongeren), verbonden aan een opleidingsinstituut, gedurende stageperiodes van vijf tot tien maanden actief geweest. Ook zijn er diverse korte maatschappelijke stages verzorgd. Er zijn een drietal leerwerktrajecten verzorgd. Deze betreffen meestal oudere instromers, verbonden aan een opleidingsinstituut. Momenteel is er een verhoogde uitstroom; er is het natuurlijk verloop, de arbeidsmarkt buiten de Ronde Venen is ook aantrekkelijk; we sturen op de uitstroom/doorstroom van medewerkers en tegelijkertijd er is een verjonging zichtbaar in de instroom.
 3. In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de digitale infrastructuur. Zo is de invoering van het nieuwe financieel management systeem per 1 januari 2019 aanleiding geweest een aantal financiële processen te digitaliseren. Met name met het proces rondom het vastleggen van verplichtingen is een  belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering. Andere financiële en personele processen worden nu geanalyseerd om verder te digitaliseren.
 4. Vanaf 1 augustus 2016 biedt het Generatiepact oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken waardoor zij langer en vitaal kunnen doorwerken. Per 1 januari 2018 is de regeling Generatiepact verlengd met 1 jaar, tot 1 januari 2019. De ingangsleeftijd is verhoogd naar 58 jaar en voor 57-jarigen geldt een overgangsrecht in 2018. Er zijn 38 medewerkers die deelnemen aan de regeling. Dit betekent een deelname van 70,37% (38 van de 54 potentiële deelnemers). Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe regeling van kracht, waarbij de ingangsleeftijd gefaseerd wordt opgehoogd naar 60 jaar.
 5. In oktober 2018 is een Medewerkers tevredenheid onderzoek gehouden (MTO). Een MTO levert de organisatie informatie op over de wijze waarop medewerkers enerzijds tegen de organisatie aankijken en anderzijds hun eigen functioneren binnen de organisatie ervaren.  De respons was 73%. Voor de totale organisatie is de score wat betreft werkplezier een 6,5. De belangrijkste aandachtspunten zijn werkdruk, samenwerking, leiderschap en resultaatgerichtheid. De aandachtspunten worden op teamniveau opgepakt. Tegelijkertijd wordt er gekeken welke punten voor meerdere teams/ afdelingen gelden of organisatiebreed kunnen worden opgepakt. In 2019 wordt hieraan uitvoering gegeven. In 2020 vindt het volgende MTO plaats.
 6. Ondanks het actief ziekteverzuimpreventiebeleid dat wij voeren is het verzuimpercentage in 2018  substantieel hoger dan het streefgetal < 4,5%, namelijk 6,03 procent. Het hogere percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door niet beïnvloedbare uitval. Denk hierbij aan de langdurige griepepidemie van begin 2018 en langdurige uitval van een aantal medewerkers veroorzaakt door medische problematiek. Daar waar invloed mogelijk is op ziekteverzuim re-integreren medewerkers naar vermogen in eigen of aangepast werk. Dit gebeurt onder begeleiding van de bedrijfsarts.
 7. Onze medewerkers en hun dienstverlening zijn het visitekaartje van de gemeente. Als uitvoering van de Visie op Dienstverlening is in 2018 een Plan van Aanpak Programma Dienstverlening ontwikkeld. Het Plan van Aanpak Programma Dienstverlening is in januari 2019 door het college vastgesteld en hierover is ook de raad geïnformeerd. In 2019 wordt de 1e fase van het programma uitgerold.
 8. Eind 2018 is door de gemeentesecretaris een ontwikkelopdracht uitgezet voor een route naar een duurzame organisatie. Een organisatie die wendbaarder en slagvaardiger wordt en beter toegerust om in te spelen op de steeds sneller veranderende samenleving. Deze ontwikkelopdracht wordt organisatiebreed opgepakt en naar verwachting wordt de route rond de zomer van 2019 afgerond. De hierboven genoemde punten zullen in deze route een plek krijgen.
 9. De uitkomsten van het onderzoek naar de optimalisatie van de afdeling Dienstverlening hebben geleid tot een nieuwe inrichting van de afdeling per 16 maart 2018 waarbij de afdeling per die datum bestaat uit 5 teams. Per 18 december 2018 is door het college besloten de vastgoedtaken van Team Vastgoed & Facilitair onder te brengen bij de afdeling Ruimte. De facilitaire taken van dit team zijn binnen de afdeling Dienstverlening ondergebracht bij team Juridische Zaken & Communicatie.

 

Informatievoorziening & ICT

De verantwoording op alle onderdelen uit de paragraaf bedrijfsvoering  inzake de stand van zaken en ontwikkelingen ICT zijn in programma 9, onderdelen 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.3 geïntegreerd opgenomen. Derhalve is de tekst bij de paragraaf bedrijfsvoering voor het ICT gedeelte komen te vervallen.

Informatieveiligheid & Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

In 2018 is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) over 2017 succesvol afgerond. Deze audit bevat onderdelen van Burgerzaken (BRP en PUN), Ruimte (BAG en BGT), Sociaal Domein (SUWI) en een tweetal DigiD-aansluitingen. Eind 2018 is de zelf-evaluatie van eerder genoemde processen over 2018 succesvol en ruim binnen de gestelde tijd afgerond.

Privacy/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het afgelopen jaar hebben we ingezet op de voorbereiding en implementatie van deze Europese verordening. Dit resulteerde o.a. in het aanstellen van een wettelijk vereiste toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming), het opstellen van verwerkersovereenkomsten en deze bundelen in een register van (gegevens)verwerkingen. Er zijn 11 datalekken tijdig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vier hiervan gaven aanleiding  tot een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  De inzageverzoeken zijn binnen het wettelijk gestelde termijn behandeld.

 

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2018

In 2018 is het doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd naar de inkoop van de Wmo binnen het Sociaal Domein. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in november 2018 met de raad gedeeld. Daarnaast is eind 2018 een start gemaakt met het doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek naar de bouwleges (het beleid rondom de heffing en de kostendekkendheid), de raad wordt hierover begin 2019 geinformeerd. 

Gemeentelijke klachtenregeling

In 2018 zijn 23 klachten ontvangen en 42 ergernissen. Van de 23 klachten zijn er 20 informeel afgehandeld en 3 formeel. Het aantal klachten is iets lager dan voorgaande jaren, het aantal ergernissen is in lijn met voorgaande jaren. Alle klachten en ergernissen zijn conform de gemeentelijke klachtenregeling afgehandeld. 

Interbestuurlijk toezicht

De provincie is toezichthouder voor de beleidsonderwerpen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, monumenten, archieven en constructieve veiligheid van bouwwerken. Het Rijk is toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken. Deze werkwijze is geregeld in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.

 

De provincie Utrecht heeft op haar website een overzicht opgenomen van de resultaten van de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente De Ronde Venen en overige gemeenten binnen de provincie Utrecht. Deze resultaten zijn raadpleegbaar via https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/.

Financiën bedrijfsvoering - Algemeen

Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur. 

 

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Een groot deel hiervan bestaat uit capaciteitskosten van medewerkers van ondersteunende afdelingen en van leidinggevenden. Daarnaast zijn er kosten voortkomend uit ondersteunende taken die gedekt worden uit voor die taken opgenomen budgetten, zoals informatievoorziening en ICT. De kosten van overhead zijn opgenomen in programma 9 Bestuur en dienstverlening.

 

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

 

De hiervoor beschreven definities zijn landelijk bepaald en gelden voor alle gemeenten.

1. Capaciteitskosten

In onderstaand overzicht zijn vermeld de kosten van salarissen, sociale lasten en inhuur van de jaren 2017 en 2018. 

 

Nr. Onderdeel

Realisatie

2017

Begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil

(+ = voordeel en

- = nadeel)

1. Capaciteitskosten alle taakvelden exclusief overhead, griffie en bestuur 12.371.000 13.844.000 13.356.000 488.000
2. Capaciteitskosten overhead 7.743.000 8.382.000 8.218.000 164.000
3. Totaal capaciteitskosten 20.114.000 22.226.000 21.574.000 652.000

 

De capaciteitskosten zijn verdeeld over tien programma's. De verdeling over 2018 is hierna weergegeven.

 

Nr. Programma

Begroting

2018

Loonkosten,

sociale

premies e.d.

van

eigen

personeel

Inhuur

derden

Realisatie

2018

Verschil

(+ = voordeel en

- = nadeel)

             
01 Openbare orde en veiligheid 411.000 387.000 0 387.000 24.000
02 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.437.000 1.406.000 108.000 1.514.000 -76.000
03 Economische zaken 359.000 189.000 132.000 320.000 39.000
04 Onderwijs 499.000 392.000 145.000 537.000 -38.000
05 Cultuur, recreatie en sport 1.936.000 1.908.000 133.000 2.041.000 -105.000
06 Sociaal domein 3.794.000 2.321.000 1.064.000 3.385.000 410.000
07 Milieu en duurzaamheid 1.491.000 1.402.000 47.000 1.448.000 43.000
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.967.000 1.806.000 1.125.000 2.930.000 37.000
09 Bestuur en ondersteuning inclusief overhead 9.117.000 7.574.000 1.394.000 8.967.000 150.000
10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 213.000 44.000 0 44.000 169.000
  Totaal capaciteitskosten 22.226.000 17.427.000 4.147.000 21.574.000 652.000

 

Voor het begrotingsjaar 2018 was € 22,2 mln. begroot aan personele capaciteit en dit is uitgekomen op € 21,5 mln. Er is een voordeel ontstaan op de capaciteitskosten van € 0,7 mln. ofwel 2,9%.  Dit blijkt uit vorenstaande overzicht waarin de kosten per programma zijn vermeld. 

 

De inhuur van derden is ook inzichtelijk gemaakt. De realisatie laat een bedrag van € 4.147.000 zien aan kosten voor externe inhuur. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor externe inhuur dat elders is verantwoord dan op de capaciteitskosten. Deze externe inhuurkosten bedragen € 2.008.000. De totale omvang van externe inhuur binnen de gemeente De Ronde Venen is € 6.155.000 en bedraagt 26% in relatie tot de totale kosten voor personele inzet.

 

Inhuur wordt onder andere ingezet omdat er behoefte is aan wisselende expertises bijvoorbeeld voor grote projecten waaronder ICT-projecten, projecten van het sociaal domein en grondexploitaties. Inhuur wordt ook ingezet omdat er behoefte is aan ruimte om mee te bewegen met fluctuaties in klantvragen (bijvoorbeeld bouwaanvragen, WMO). Daarnaast is de vraag naar structurele personele capaciteit onverminderd groot. Het afgelopen jaar zijn circa 55 vacatures structureel ingevuld.  In de loop van het jaar zijn ook circa 50 nieuwe vacatures ontstaan. Dit betekent dat er structureel vacatures zijn, maar wel steeds op verschillende plekken of functies. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de omvang van inhuur te verminderen.

 

In 2018 zijn stappen gezet om de gegevens van personele inzet waaronder inhuur van derden inzichtelijk te maken. De gemeente De Ronde Venen is bezig met het verbeteren van dit proces en het verbetertraject wordt vervolgd in 2019.

2. Overhead

In onderstaand overzicht zijn de nettokosten opgenomen van de overhead van de jaren 2017 en 2018.

 

Nr. Onderdeel

Realisatie

2017

Begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil

(+ = voordeel en

- = nadeel)

1 Capaciteitskosten overhead 7.743.000 8.382.000 8.218.000 164.000
2 Informatievoorziening en ICT 2.370.000 2.922.000 2.486.000 437.000
3 Personeels- en organisatiebeleid 589.000 681.000 679.000 2.000
4 Facilitaire zaken en huisvesting 851.000 526.000 533.000 -7.000
5 Regionaal inkoopbureau 131.000 115.000 127.000 -12.000
6 Financiële administratie 73.000 131.000 130.000 1.000
7 Juridische zaken 58.000 77.000 59.000 18.000
8 Communicatie 48.000 68.000 72.000 -3.000
9 Bestuurszaken en bestuursondersteuning 26.000 48.000 20.000 28.000
  Totaal overhead 11.887.000 12.949.000 12.322.000 627.000

 

3. Apparaatskosten (capaciteitskosten + overhead)

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

 

In onderstaand overzicht zijn de apparaatskosten opgenomen van de jaren 2017 en 2018.

 

Nr. Onderdeel

Realisatie

2017

Begroting

2018

Realisatie

2018

Verschil

(+ = voordeel en

- = nadeel)

1 Capaciteitskosten alle taakvelden exclusief overhead, griffie en bestuur 12.371.000 13.844.000 13.356.000 488.000
2 Overhead 11.887.000 12.949.000 12.322.000 627.000
3 Totaal apparaatskosten 24.259.000 26.793.000 25.557.000 1.115.000

Paragraaf verbonden partijen

Samenvatting

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. 


In 2018 is besloten dat de samenwerking met de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht per 1 januari 2019 wordt uitgebreid met (een deel van) de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).

 

De gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven is per 1 januari 2019 opgeheven.  De afwikkeling van het liquidatieplan van de Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven vindt plaats in 2019. De dienstverlening aan en de begeleiding van de Wsw- medewerkers is vanaf dat moment door de deelnemende gemeenten zelf georganiseerd. Daartoe is een aantal nieuwe entiteiten opgericht. Gemeente De Ronde Venen is medeoprichter van Kansis Groen en WerkwIJSS Schoon en zit in de Raad van Commissarissen van beide stichtingen. De stichtingen zijn vooral een middel om mensen door te geleiden naar regulier werk en het doel is dan ook deze in te zetten voor de brede participatiedoelgroep. 

Beleidskader

Voor de uitvoering van het beleid wordt samenwerking opgezocht met andere partijen. De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen. De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de mate van verbondenheid en beschrijft belangrijke ontwikkelingen.

 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Er is sprake van bestuurlijk belang als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, ofwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

 

In de Gemeentewet staat in artikel 160, lid 2 een bepaling voor het aangaan van verbonden partijen. Deze bepaling luidt als volgt: “Het college besluit slechts tot de oprichting van en deelnemingen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Ook het besluit tot beëindiging van verbonden partijen wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de bevoegdheden opgenomen voor het aangaan of beëindigen van een gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor geldt dat de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit geldt ook voor het wijzigen of het uittreden uit een regeling.

 

In december 2018 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld.

Gemeenschappelijke regelingen - Algemeen

De gemeenschappelijke regelingen voeren verschillende taken en regelingen uit namens de gemeente. Per gemeenschappelijke regeling zijn gegevens opgenomen over:

 • De vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling;
 • Een toelichting op het openbaar belang;
 • Aan welk programma de verbonden partij een bijdrage levert;
 • Welke deelnemers uitmaken van de gemeenschappelijke regeling;
 • Eventuele risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie.

 

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in een totaaloverzicht "Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen". Dit betreft onder andere de gemeentelijke bijdrage, de omvang van het eigen vermogen (EV) en de omvang van het vreemd vermogen (VV). Deze twee vormen samen het balans totaal.

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Vestigingsplaats Utrecht
Openbaar belang De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:de brandweerzorg; de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en tot slot de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing
Programma 01. Openbare orde en veiligheid
Deelnemers De 26 Utrechtse gemeenten
Financiële risico's -

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Vestigingsplaats Utrecht
Openbaar belang Het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap
Programma 5. Cultuur, recreatie en sport
Deelnemers Gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede Provincie Utrecht
Financiële risico's

1. Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP
De eerste tranche is gerealiseerd. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan was berekend. Daar tegenover staat dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche aanzienlijk hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit heeft onder andere met de aantrekkende markt en kostenstijging van materiaal e.d. te maken. 

2. Ondervangen van wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam in 2024
Het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan beheer en onderhoud van het gebied Vinkeveense Plassen dient te worden ondervangen door extra inkomsten te genereren en kosten voor beheer en onderhoud te verlagen. Om die reden is er een toekomstplan vastgesteld en een programmamanager aangesteld.  De komende jaren zal de verdere uitvoering van het toekomstplan worden gerealiseerd in een (meer samenhangend) programma. Het risico bestaat echter dat extra inkomsten tegenvallen (deels ook afhankelijk van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied) en kosten voor beheer en onderhoud niet voldoende verlaagd kunnen worden.

03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht

Vestingsplaats Zeist
Openbaar belang De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in te stellen en in stand te houden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 2013 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Voordien nam de gemeente Utrecht niet deel (had een eigen GGD). Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit de Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, i.s.m. andere veiligheidsorganisaties. Ook gaat het om voorkomen en bestrijding van ziekteepidemieën. De Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 is ook een taak van de gemeente die bij de GGD is neergelegd. Tenslotte heeft de GGD de taak de gezondheidstoestand te monitoren. Met de cijfers die dat oplevert kunnen gemeenten zien welke problemen in hun gebied extra aandacht nodig hebben. In onze gemeente is relatief veel overgewicht en wordt relatief veel alcohol gedronken, ook door jongeren. Daarnaast heeft de GGDrU taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van kindercentra.
Programma 6. Sociaal domein
Deelnemers De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht
Financiële risico's -

04. Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven (in liquidatie)

Vestigingsplaats Breukelen
Openbaar belang Het (doen) uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening binnen het werkgebied alsmede het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening en de daarmee verband houdende vraagstukken.
Programma 6. Sociaal domein
Deelnemers De gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein
Financiële risico's In 2019 vindt de afwikkeling van het liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 betekent dit dat er geen gemeenschappelijke regeling meer is met PAUWbedrijven.

05. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats Soest
Openbaar belang De AVU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Daarnaast is in 1995 een NV opgericht waarvan de gemeenschappelijk regeling AVU de enige aandeelhouder is. De N.V. AVU biedt de mogelijkheid tot maatwerkcontracten waaraan niet alle gemeenten behoeven deel te nemen.
Programma 7. Milieu en duurzaamheid
Deelnemers De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht
Financiële risico's

1. Nieuw beleid van de rijksoverheid in de vorm van belastingmaatregelen, dat van invloed is op verwerkingstarieven.

2. Discontinuïteit in afvoer en verwerking van huishoudelijk rest en gft-afval, dat kan leiden tot kortdurende inzet van middelen.

De kans van optreden wordt als zeer klein ingeschat. Daarom heeft de AVU geen buffer. Indien tegenvallers zich toch zouden voordoen worden deze direct verrekend met de deelnemende gemeenten.

06. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Vestigingsplaats Utrecht
Openbaar belang Het behartigen van de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin.
Programma 7. Milieu en duurzaamheid / 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Deelnemers De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist
Financiële risico's De implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. De omvang van dit risico staat als pro memorie opgenomen vanwege het ontbreken van inzicht in de impact voor de bedrijfsvoering van de ODRU.

07. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Vestingsplaats Breukelen
Openbaar belang Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.
Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Deelnemers De gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, Weesp en De Ronde Venen
Financiële risico's -

08. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg

Vestigingsplaats Haarlemmermeer
Openbaar belang Het Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) fungeert als platform, waardoor de zeven deelnemende gemeenten elkaar op diverse terreinen snel en effectief kunnen vinden wanneer dat nodig is. Het gebied van AM vormt de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is aangewezen als een deelregio binnen MRA. Het platform wordt benut om de gezamenlijke belangen van het AM-gebied te behartigen in de MRA en in de vervoersregio Amsterdam.
Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Deelnemers De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.
Financiële risico's -

09. Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Vestigingsplaats Amstelveen
Openbaar belang Het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.
Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Deelnemers De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen. De gemeente Aalsmeer is ook een rechtstreekse deelnemer van de gemeenschappelijke regeling “Gemeentebelastingen Amstelland”.
Financiële risico's -

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (bedragen x € 1.000)

Nr. Naam

2017

2018

Financieel

resultaat 

Eigen

vermogen

Vreemd

vermogen

Gemeente-

lijke

bijdrage

Financieel

resultaat

Eigen

vermogen

Vreemd

vermogen

Gemeente-

lijke

bijdrage

01 Veiligheidsregio Utrecht 233 6.943 30.041 2.243 1.694 9.684 49.192 2.303
02 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 539 1.979 701 445 -108 1.189 1.413 455
03 Gezondheidsdienst Regio Utrecht 117 2.756 11.823 1.339 1.219 3.517 13.155 1.348
04 PAUW Bedrijven -337 1.839 4.872 1.579 gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar 1.604
05 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 150 539 14.912 1.145 160 734 13.666 956
06 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) 238 1.045 6.337 1.045 245 1.144 7.337 1.098
07 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 6 109 128 179 7 47 104 186
08 Amstelland Meerlanden overleg n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4
09 Gemeentebelastingen Amstelland n.v.t. n.v.t. n.v.t. 689 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 765

10. BNG Bank N.V.

De gemeente bezit 37.323 aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Hiervoor is in 2018 € -94.000 aan dividendopbrengst ontvangen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, onderdeel Treasury.

11. Vitens N.V.

De gemeente heeft 40.426 aandelen Vitens. Hiervoor is in 2018 € -133.000 aan dividendopbrengst ontvangen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, onderdeel Treasury.

Overige verbonden partijen

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen kent de gemeente ook overige verbonden partijen. Het gaat om de volgende verbonden partijen:

 • Veiligheidshuis Utrecht
 • Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen
 • Bestuursovereenkomst project N201+
 • Stichting Mooisticht
 • Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal
 • Stichting Beschut Werk (in oprichting)
 • Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting)
 • Stichting Groenwerk (in oprichting)
 • Marickenland
 • Gebiedsprogramma Utrecht-West
 • Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

12. Veiligheidshuis Utrecht

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte. De gemeente is indirect vertegenwoordigd in het bestuur van het Veiligheidshuis.

14. Bestuursovereenkomst project N201+

De doelstelling van het project N201+ is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid, door omlegging van de huidige N201 en een verbeterde aansluiting van de N201 op het rijkswegennet. In mei 2014 is het aquaduct onder de Amstel en de omlegging Amstelhoek opengesteld. Dit wegdeel vormde de laatste schakel van de om te leggen N201. Door de openstelling is de omlegging van de N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is de afronding van de deelaansluitingen, Amstelhoek in juni 2017 afgerond. De werkzaamheden zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit het project N201+.

 

Beëindiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats nadat de provincie Noord-Holland de financiële afrekening van het totale project heeft opgesteld. De verwachting is dat de kosten binnen de projectbegroting blijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincie Noord-Holland de Realisatieovereenkomst formeel gaat beëindigen.

15. Stichting Mooisticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij lastige kwesties en complexe vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen.

17. Stichting BeschutWerk (in oprichting)

Het beschut werken blijft plaatsvinden aan De Corridor in Breukelen. De Ronde Venen koopt hier werkplekken in zodat plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom.
De Stichting is per 1 januari 2019 opgericht. De nieuwe naam van beschut werken is Kansis. De gemeente De Ronde Venen is geen mede oprichter van deze stichting.  Deze stichting is het leer-werkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken in voor de doelgroep.

18. Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting. De nieuwe naam van de stichting is WerkwIJS Schoon.

19. Stichting Groenwerk (in oprichting)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting.  De nieuwe naam van de Stichting is Kansis Groen.

20. Marickenland

Marickenland is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer.  Onder regie van de Gebiedscommissie / het Programmabureau Utrecht-West is een inrichtingsplan gemaakt. Het plan voorziet in aanleg van natuur, recreatief medegebruik, en invulling van de waterbergingsopgave. Daarbij is sprake van een uitgebreid participatietraject. Het jaar 2019 wordt gebruikt voor het volgen van procedures,  waarna in 2020 tot realisering kan worden overgegaan. De mogelijkheid om al in 2019 een pilot met lisdoddeteelt uit te voeren wordt onderzocht.

 

Het gemeentelijke aandeel van het saldo van de gezamenlijke projectrekening Marickenland bedraagt circa € 760.000. De aanwending van het saldo wordt conform daarover gemaakte afspraken afgestemd in het Bestuurlijke Overleg Marickenland (provincie, gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer).  Daarnaast vindt, conform de in het Bestuurlijke Overleg Marickenland gemaakte afspraken, overleg met de provincie plaats over mogelijke investeringen in het gebied vanuit het project Marickenland.

21. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering is gegeven aan het Gebiedsprogramma voor de periode 2016 – 2019 en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie.

22. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Het doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit en het proces van de inkoop, hetgeen moet resulteren in een professionalisering van het inkoopproces en het verkrijgen van financieel voordeel bij inkopen voor de gemeenten. Hiertoe wordt bij inkoop zoveel mogelijk ingezet op het gezamenlijk inkopen door meerdere deelnemers. Om dit te bereiken wordt jaarlijks vooraf door iedere deelnemende gemeente een inkoopplan opgesteld. Bij inkoop en aanbesteding maakt de gemeente De Ronde Venen gebruik van de diensten van de stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Hiertoe is in augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de toetreding en de samenwerking is uitgewerkt. Door de toetreding is de gemeente lid van het algemeen bestuur van de stichting.

23. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren.

Paragraaf grondbeleid

Samenvatting

Het algemene beeld van de bouwgronden in exploitatie zijn positief. De bouwprojecten zijn gestart en de woningmarkt is al enkele jaren heel positief. Dit positieve resultaat is terug te zien in de toenemende winstprognoses en vermindering van de verliesvoorziening. Het benodigde weerstandsvermogen is beperkt.

 

De zogeheten 'stille reserves' van gebouwen en gronden waarbij het voornemen bestaat tot verkoop neemt toe met € 0,1 mln. naar € 3,9 mln. Dit wordt veroorzaakt door toevoeging van de voormalige basisschool De Trekvogel aan deze voorraad en door de verkoop van de Croonstadtlaan 102 - 103 in Mijdrecht.

Beleidskader

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het grondbeleid van de gemeente. De woningmarkt heeft de afgelopen periode veel beweging gekend.  De nota grondbeleid 2018 - 2021, vastgesteld op 22 februari 2018, bevat een actualisatie van het grondbeleid. Uitgangspunt van het beleid is een regisserende houding binnen het faciliterende grondbeleid. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als aankoop of het dragen van kosten noodzakelijk is om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

 

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de voorraden in mindering wordt gebracht.

 

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel , het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het complex (POC-methode; percentage of completion methode).

 

De winsten en verliezen van de grondexploitaties worden via resultaatbestemming verrekend met de algemene reserve.

Bouwgronden in exploitatie - Algemeen

Jaarlijks vindt de actualisatie van de grondexploitaties plaats. Uitgangspunt voor de actualisatie zijn de door de raad vastgestelde grondexploitaties, vastgestelde plannen en woningbouwprogramma's. De grondexploitaties zijn een financiële weergave van eerder genomen besluiten, waarbij de voortgang van de projecten is verwerkt en de onderliggende aannames van kosten, opbrengsten en parameters zijn geactualiseerd.

 

De relatie tussen de jaarrekening 2018 en de actualisatie grondexploitaties 2019 is als volgt:

 • De boekwaarde is het "onderhanden werk, waarbij wordt aangetoond dat deze boekwaarde wordt terugverdiend binnen de grondexploitatie;
 • Voor een grondexploitatie met een negatief exploitatieresultaat is een verliesvoorziening nodig;
 • Bij winstgevende grondexploitaties wordt conform de regelgeving van het Besluit Begroting Verantwoording de winst genomen; 
 • Negatieve risico's moeten worden opgevangen binnen het beschikbare weerstandvermogen.

De gemeenteraad behandelt de rapportage "actualisatie grondexploitaties 2019" in het tweede kwartaal van 2019. Deze rapportage is een uitgebreide toelichting op de actualisatie en bevat de financiële impact voor de jaarrekening 2018.

 

Risicoanalyses worden binnen de projecten op een gestructureerde manier aangepakt. Risico's worden geïnventariseerd en waar mogelijk voorzien van een beheersmaatregel. Niet alle risico's vertalen zich in directe tegenvallers. Bij winstgevende grondexploitaties gaan de risico's in eerste instantie ten koste van de winst. Bij een verliesgevende exploitatie is een buffer nodig binnen het weerstandsvermogen van de gemeente.

Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht

Totaaloverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000)
  De maricken

Land van

Winkel

Vinkeveld

Stations-

locatie

Mijdrecht

Totaal
Boekwaarde per 31 december 2017 10.482 4.525 -1.722 4.553 17.838
Vermeerderingen 1.586 2.757 952 290 5.585
Verminderingen -3.442 -5.257 -1.071 0 -9.770
Tussentijdse winstneming 2018 1.214 1.244 327 0 2.785
Boekwaarde per 31 december 2018 9.840 3.269 -1.514 4.843 16.438
Nog te maken kosten 8.271 4.036 1.134 654 14.095
Nog te realiseren opbrengsten -22.827 -8.582 0 -1.471 -32.880
Inzet verliesvoorziening - - - -4.026 -4.026
Geraamd eindresultaat