Bijlagen

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Algemeen

Gemeenten en provincies zijn verplicht om elk jaar aan de Rijksoverheid te melden of en hoe ze het geld hebben besteed van doeluitkeringen. Dit vindt plaats via de methodiek SiSa (Single information, Single audit). In de praktijk houdt dit in zowel een eenmalige informatieverstrekking als accountantscontrole.

 

De gemeente De Ronde Venen legt over 2018 verantwoording af over de volgende doeluitkeringen:

1. Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

2. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet

3. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Overzicht van taakvelden naar programma's

Algemeen

Het volgende overzicht laat de baten en lasten per taakveld zien, waarbij rekening is gehouden met de verdeling over de programma's. De indeling van de taakvelden geldt voor alle gemeenten en vergroot daarmee de vergelijkbaarheid.

 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-11 Crisisbeheersing en brandweer TV-11 Crisisbeheersing en brandweer -3 2.607 2.604 -4 2.543 2.539 -4 2.758 2.754 -7 2.598 2.590
TV-12 Openbare orde en veiligheid TV-12 Openbare orde en veiligheid -42 363 322 -37 404 367 -37 548 511 -43 465 421

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-21 Verkeer en vervoer TV-21 Verkeer en vervoer -537 7.077 6.540 -179 7.041 6.862 -375 7.558 7.182 -470 7.451 6.982
TV-22 Parkeren TV-22 Parkeren 0 70 70 0 69 69 0 79 79 0 66 66
TV-24 Economische havens en waterwegen TV-24 Economische havens en waterwegen 0 405 405 0 388 388 0 388 388 0 396 396
TV-25 Openbaar vervoer TV-25 Openbaar vervoer -36 179 143 -5 148 144 -5 215 211 -18 229 210

Programma 3 Economische zaken

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-31 Economische ontwikkeling TV-31 Economische ontwikkeling 0 173 173 0 224 224 -91 274 183 -91 275 184
TV-33 Bedr. loket en bedr. Regelingen TV-33 Bedr. loket en bedr. regelingen -126 124 -3 -125 157 32 -125 157 32 -110 154 44
TV-34 Economische promotie TV-34 Economische promotie -417 42 -375 -398 161 -237 -398 171 -227 -463 127 -336

Programma 4 Onderwijs

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-41 Openbaar basisonderwijs TV-41 Openbaar basisonderwijs 0 99 99 0 108 108 0 108 108 0 98 98
TV-42 Onderwijshuisvesting TV-42 Onderwijshuisvesting -100 1.096 996 -91 1.351 1.260 -341 1.572 1.231 -331 1.830 1.498
TV-43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken TV-43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -274 1.903 1.629 -221 2.107 1.886 -318 2.310 1.992 -427 2.304 1.876

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-51 Sportbeleid en activering TV-51 Sportbeleid en activering 0 246 246 0 254 254 0 242 242 0 141 141
TV-52 Sportaccommodaties TV-52 Sportaccommodaties -329 2.175 1.846 -332 2.051 1.719 -332 2.072 1.740 -337 2.182 1.844
TV-53 Cultuurpresentatie, prod.partic TV-53 Cultuurpresentatie, prod.partic -20 242 222 0 213 213 0 214 214 0 208 208
TV-54 Musea TV-54 Musea 0 58 58 0 53 53 0 52 52 0 48 48
TV-55 Cultureel erfgoed TV-55 Cultureel erfgoed -129 302 173 -7 180 173 -7 201 193 -10 262 252
TV-56 Media TV-56 Media 0 695 695 0 701 701 0 708 708 0 704 704
TV-57 Openbaar groen en recreatie TV-57 Openbaar groen en recreatie -26 3.067 3.041 0 3.287 3.287 0 3.336 3.336 -7 3.491 3.484

Programma 6 Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-61 Samenkracht en burgerparticip. TV-61 Samenkracht en burgerparticip. -123 2.988 2.865 -41 2.929 2.888 -41 3.028 2.986 -90 3.034 2.943
TV-62 Wijkteams TV-62 Wijkteams -3 1.397 1.394 0 1.639 1.639 0 1.679 1.679 0 1.531 1.531
TV-63 Inkomensregelingen TV-63 Inkomensregelingen -6.223 8.251 2.029 -6.965 8.508 1.543 -7.122 8.792 1.670 -7.055 8.805 1.749
TV-64 Begeleide participatie TV-64 Begeleide participatie 0 1.773 1.773 0 1.731 1.731 0 2.115 2.115 0 1.888 1.888
TV-65 Arbeidsparticipatie TV-65 Arbeidsparticipatie -70 674 604 0 882 882 0 942 942 -124 778 654
TV-66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) TV-66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -165 2.037 1.872 -117 2.035 1.917 -161 2.057 1.895 -200 2.064 1.864
TV-671 Maatwerkdienstverlening 18+ TV-671 Maatwerkdienstverlening 18+ -457 3.620 3.163 -495 3.749 3.254 -450 3.882 3.432 -465 3.844 3.379
TV-672 Maatwerkdienstverlening 18- TV-672 Maatwerkdienstverlening 18- -44 5.055 5.011 0 3.675 3.675 0 5.312 5.312 -94 5.106 5.012
TV-681 Geescaleerde zorg 18+ TV-681 Geescaleerde zorg 18+ 0 72 72 0 198 198 0 198 198 0 152 152
TV-682 Geescaleerde zorg 18- TV-682 Geescaleerde zorg 18- 0 1.052 1.052 0 1.411 1.411 0 1.305 1.305 0 1.158 1.158
TV-71 Volksgezondheid TV-71 Volksgezondheid 0 1.465 1.465 0 1.526 1.526 0 1.547 1.547 -11 1.501 1.490

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-72 Riolering TV-72 Riolering -4.428 2.891 -1.537 -4.630 3.175 -1.456 -4.630 3.175 -1.456 -4.591 3.135 -1.456
TV-73 Afval TV-73 Afval -4.325 2.896 -1.429 -4.355 2.895 -1.460 -4.355 2.900 -1.455 -4.524 3.069 -1.455
TV-74 Milieubeheer TV-74 Milieubeheer -37 1.424 1.387 -7 1.256 1.249 -7 1.317 1.310 -1 1.327 1.327
TV-75 Begraafplaatsen en crematoria TV-75 Begraafplaatsen en crematoria -291 270 -22 -367 305 -62 -259 305 46 -327 294 -33

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-81 Ruimtelijke ordening TV-81 Ruimtelijke ordening -47 1.369 1.322 -17 1.745 1.728 -90 1.858 1.768 -9 1.551 1.542
TV-82 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) TV-82 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) -18.897 13.871 -5.026 -13.685 9.761 -3.924 -12.348 10.430 -1.919 -9.949 7.000 -2.948
TV-83 Wonen en bouwen TV-83 Wonen en bouwen -2.279 1.677 -602 -1.662 2.055 393 -2.348 3.178 830 -1.796 2.253 457

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-01 Bestuur TV-01 Bestuur 0 1.848 1.848 0 1.933 1.933 0 2.185 2.185 0 2.121 2.121
TV-02 Burgerzaken TV-02 Burgerzaken -949 1.071 123 -803 1.037 233 -803 1.052 248 -874 1.019 144
TV-03 Beheer ov. gebouwen en gronden TV-03 Beheer ov. gebouwen en gronden -2.392 1.245 -1.146 -162 383 221 -322 619 296 -700 793 92
TV-04 Overhead TV-04 Overhead -161 12.048 11.887 -51 13.125 13.075 -613 13.562 12.949 -702 13.024 12.322

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
TV-05 Treasury TV-05 Treasury -232 -14 -246 -198 3 -195 -269 64 -205 -293 76 -217
TV-061 OZB woningen TV-061 OZB woningen -5.517 435 -5.081 -5.264 478 -4.786 -5.524 478 -5.046 -5.579 482 -5.097
TV-062 OZB niet-woningen TV-062 OZB niet-woningen -2.052 0 -2.052 -1.973 0 -1.973 -1.898 0 -1.898 -2.064 0 -2.064
TV-063 Parkeerbelasting TV-063 Parkeerbelasting -6 0 -6 -6 0 -6 -6 0 -6 -8 0 -8
TV-064 Belastingen overig TV-064 Belastingen overig -2.586 462 -2.124 -2.698 2.379 -319 -2.575 3.555 980 -2.578 1.850 -728
TV-07 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds TV-07 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds -43.887 0 -43.887 -46.060 0 -46.060 -46.640 0 -46.640 -46.570 0 -46.570
TV-08 Overige baten en lasten TV-08 Overige baten en lasten 0 172 172 0 220 220 0 212 212 0 43 43
TV-09 Vennootschapsbelasting (VpB) TV-09 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -80 -80 0 126 126 0 126 126 -1 69 68

Inzet reserves en resultaat van de rekening van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018
Stortingen Ontrekkingen Saldo Stortingen Ontrekkingen Saldo Stortingen Ontrekkingen Saldo Stortingen Ontrekkingen Saldo
TV-010 Mutaties reserves TV-010 Mutaties reserves 3.208 3.048 160 5.702 6.163 -461 5.817 12.210 -6.393 5.488 8.233 -2.745
TV-011 Res. v.de rek. van baten lasten TV-011 Res. v.de rek. van baten lasten 6.155 0 6.155 818 0 818 58 0 58 2.671 0 2.671

Begrippenlijst

Inleiding

Bestuurlijk is toegezegd om de gebruikte (financiële) begrippen in de programmabegroting in de programmarekening in een overzicht op te nemen. Hieronder is voor de eerste keer dit overzicht opgenomen.

Begrippenlijst

Begrip Definitie
Accres Groei van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Annuïtaire afschrijvingssystematiek methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat de jaarlijks lasten (rente en afschrijving) gelijk blijven.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
Egalisatie reserve Reserve om tot een gelijkmatige lastenverdeling te komen.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar ook van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan*: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (ook wel jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

• waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,

• waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,

• waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en

• waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

Verbonden Partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

Gebruikte afkortingen

Inleiding

Bestuurlijk is toegezegd om bij de begroting en programmarekening een overzicht op te nemen van de meest gebruikte afkortingen in beleidsstukken. Hieronder is voor de eerste keer het toegezegde overzicht opgenomen.

Gebruikte afkortingen

 

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AED Automatisch Externe Defibrillatoren
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB Bijzondere bijstand
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BDU Bijzondere Doeluitkering
BHV Bedrijfshulpverlening
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BKR Bureau Krediet Registratie
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB Centraal PlanBureau
CVZ Centrum Voor Zorgverzekeringen
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
DigiD Digitale Identiteit
EKD Elektronisch Kind Dossier
EMU Economische en Monetaire Unie
Esco Energie Service Companies
ESF Europees Sociaal Fonds
EZ Economische Zaken
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS (College van) Gedeputeerde Staten
Hbh Hulp bij huishouden
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHT Huishoudelijke hulp toelage
HRM Human Resource Management
IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KCC Klanten Contact Centrum
KGA Klein gevaarlijk afval
KvK Kamer van Koophandel
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen
KWO Koude Warmte Opslag
LEA Lokale Educatieve Agenda
LHBT lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
LLV Leerlingenvervoer
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
MBO Middelbaarberoepsonderwijs
mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie
MIP Meerjarig InvesteringsProgramma
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MTO Medewerkersteredenheidsonderzoek
MOP Meerjaren Onderhoudsplanning huisvesting
NUG Niet Uitkerings Gerechtigden
NUTW Nog uit te voeren werken
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ Openbare Gezondheidszorg
OHV Onderwijshuisvesting
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerend Zaak Belasting
PGB Persoonsgebonden Budget
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
SSC Shared Service Centre
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI VerkeersRegelInstallatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIJ Wet Investeren In Jongeren
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet Onroerendzaakbelasting
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWI Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket