Jaarrekening 2018

Financieel totaaloverzicht van de programma's

Algemeen

Wettelijk is bepaald dat per programma inzicht wordt gegeven in de ramingen voor en na wijziging en ook de realisatie. Een analyse tussen de begroting na wijziging en de realisatie is opgenomen in de tien programma's.

Totaal van de tien programma's inclusief inzet van reserves

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 90.893 90.599 98.829 90.995 7.834
Baten -97.208 -90.956 -92.494 -90.921 -1.573
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.315 -357 6.335 74 6.261
Onttrekkingen 3.048 6.163 12.210 8.233 3.977
Stortingen 3.208 5.702 5.817 5.488 329
Mutaties reserves 160 -461 -6.393 -2.745 -3.648

A. Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 2.607 2.543 2.758 2.598 160
Baten -3 -4 -4 -7 3

B. Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 363 404 548 465 83
Baten -42 -37 -37 -43 6

A. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 7.731 7.646 8.239 8.142 97
Baten -573 -184 -380 -488 108

A. Economische zaken

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 338 542 602 556 47
Baten -543 -523 -614 -664 50

A. Onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.195 1.459 1.680 1.928 -248
Baten -100 -91 -341 -331 -9

B. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.903 2.107 2.310 2.304 6
Baten -274 -221 -318 -427 109

C. Totaal programma Onderwijs

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 3.098 3.566 3.990 4.232 -242
Baten -374 -311 -659 -759 100

A. Sport

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 2.421 2.306 2.313 2.323 -10
Baten -329 -332 -332 -337 6

B. Cultuur

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.297 1.148 1.174 1.222 -48
Baten -149 -7 -7 -10 3

A. Algemene voorzieningen jeugd en Wmo

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 4.453 4.455 4.574 4.534 40
Baten -123 -41 -41 -101 60

B. Individuele voorzieningen jeugd en Wmo

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 13.233 12.706 14.431 13.856 575
Baten -667 -612 -611 -759 148

D. Gemeentelijk armoedebeleid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 906 1.037 1.109 994 115
Baten -54 -25 -43 -59 17

E. Totaal programma Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 28.385 28.282 30.855 29.861 994
Baten -7.083 -7.619 -7.774 -8.040 266

A. Reiniging

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 2.896 2.895 2.900 3.069 -169
Baten -4.325 -4.355 -4.355 -4.524 169

B. Riolering

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 2.891 3.175 3.175 3.135 39
Baten -4.428 -4.630 -4.630 -4.591 -39

C. Begraafplaatsen

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 270 305 305 294 11
Baten -291 -367 -259 -327 69

D. Milieu

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.424 1.256 1.317 1.327 -10
Baten -37 -7 -7 -1 -6

E. Totaal programma Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 7.480 7.630 7.696 7.826 -129
Baten -9.081 -9.359 -9.250 -9.443 192

A. Ruimtelijke ordening

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.369 1.745 1.858 1.551 308
Baten -47 -17 -90 -9 -81

B. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 13.871 9.761 10.430 7.000 3.429
Baten -18.897 -13.685 -12.348 -9.949 -2.400

C. Woningbouw

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.677 2.055 3.178 2.253 925
Baten -2.279 -1.662 -2.348 -1.796 -552

A. Bestuur

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.848 1.933 2.185 2.121 64

B. Burgerzaken

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 1.071 1.037 1.052 1.019 33
Baten -949 -803 -803 -874 71

D. Overhead

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 12.048 13.125 13.562 13.024 537
Baten -161 -51 -613 -702 89

A. Treasury

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten -14 3 64 76 -12
Baten -232 -198 -269 -293 24

B. Belastingen

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 898 2.857 4.032 2.332 1.700
Baten -10.161 -9.941 -10.003 -10.229 226

D. Algemene baten en lasten

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 92 346 338 112 226
Baten 0 0 0 -1 1

E. Mutatie reserves

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Onttrekkingen 3.048 6.163 12.210 8.233 3.977
Stortingen 3.208 5.702 5.817 5.488 329

G. Totaal programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Financiën Rekening 2017 Primaire begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
Lasten 975 3.206 4.435 2.520 1.915
Baten -54.281 -56.199 -56.912 -57.092 180
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -53.306 -52.993 -52.477 -54.572 2.095
Onttrekkingen 3.048 6.163 12.210 8.233 3.977
Stortingen 9.363 6.520 5.875 8.158 -2.283
Mutaties reserves 6.315 357 -6.335 -74 -6.261

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten

Algemeen

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de jaarrekening wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting, de post onvoorzien en overige stelposten.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Rekening

2017

Rekening

2018

Lokale heffingen:    
 • Onroerende zaakbelasting voor woningen
-5.517 -5.579
 • Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen
-2.052 -2.064
 • Precariobelasting
-2.261 -2.262
 • Forensenbelasting
-212 -245
 • Toeristenbelasting
-204 -217
 • Hondenbelasting
-162 -167
 • Roerende zaakbelasting
-80 -80
Algemene uitkering -43.887 -46.570
Dividend -197 -228
Renteresultaat -49 11

Toelichting op het overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting, precariobelasting en de toeristenbelasting. De forensen- en toeristenbelasting  zijn opgenomen in programma 3 Economische zaken. De overige belastingen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. In de paragraaf lokale heffingen is ook een specificatie opgenomen per belastingsoort.

 

Algemene uitkering

De algemene uitkering is eveneens opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. In de jaarrekening 2018 is rekening gehouden met de uitkomsten van de maart-, mei-, september- en decembercirculaire 2018.

 

Dividend

Het dividend bestaat uit die van BNG Bank en van Vitens. De opbrengst van het dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Zie voor beiden ook de toelichting in de paragraaf Verbonden partijen en de paragraaf Financiering.

 

Renteresultaat

Het renteresultaat bestaat uit de kosten en opbrengsten van rente na aftrek van de toegerekende rente met de boekwaarden van de bouwgronden in exploitatie en die van de investeringen. In de paragraaf Financiering is hiervan een specificatie opgenomen.

Overhead

Onder overheadkosten wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van automatisering, huisvesting, juridische advisering en inkoop.

 

Overhead (bedragen x € 1.000)
Omschrijving

Rekening

2017

Rekening

2018

1. Capaciteitskosten overhead 7.743 8.218
2. Informatievoorziening en ICT 2.370 2.486
3. Personeels- en organisatiebeleid 589 679
4. Facilitaire zaken en huisvesting 851 533
5. Regionaal inkoopbureau 131 127
6. Financiële administratie 73 130
7. Juridische zaken 58 59
8. Communicatie 48 72
9. Bestuurszaken en ondersteuning 26 20
Totaal overhead 11.887 12.322

 

De kosten van overhead zijn opgenomen in programma 9 Bestuur en ondersteuning. Deze kosten zijn ook zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting

Door de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In de jaarrekening 2018 is rekening gehouden met € 69.000 aan af te dragen belasting.

Post onvoorzien en overige stelposten

In de begroting 2018 was voor onvoorziene ontwikkelingen € 108.000 als budget opgenomen. Dit budget is bij de 2e bestuursrapportage 2018 toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

 

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de begroting 2018 was hiervoor een stelpost opgenomen van € 100.000. Deze stelpost is bij de 2e bestuursrapportage 2018 verrekend met het begrotingsresultaat.

Overzicht budgetaanpassingen 2018

Algemeen

In november 2017 heeft de gemeenteraad een sluitende begroting 2018 vastgesteld. Dit is in de programma's weergegeven als 'Primaire begroting 2018'. Er zijn vervolgens diverse raadsbesluiten genomen, die hebben geleid tot aanpassing van budgetten. Deze aanpassingen zijn verwerkt en opgenomen in de programma's als 'Actuele begroting 2018'. 

Budgetaanpassingen programma 1 Openbare orde en veiligheid

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit

Primaire begroting

2.906 2 november 2017

Aanpassingen:

   
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen -5 21 december 2017
Financiële uitwerking coalitieakkoord 45 26 april 2018

1e Bestuursrapportage 2018:

   

- Loon- en prijsontwikkeling VRU

62 28 juni 2018
- Onderhoud brandweerkazernes 158 28 juni 2018
- Inzet specialistisch jongerenwerk 42 28 juni 2018
- Extra toezicht snelvaren Vinkeveense Plassen 20 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Inzet specialistisch jongerenwerk 37 1 november 2018
- Diverse verschillen -1 1 november 2018
Actuele begroting 3.264  

Budgetaanpassingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 7.462 2 november 2017
Aanpassingen:    
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen 19 21 december 2017
Aanleg parkeersituatie Centrum Mijdrecht 10 22 februari 2018
Financiële uitwerking coalitieakkoord 30 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Inrichting hondenspeelplekken inclusief prullenbakken 63 28 juni 2018
- Pontveer keuring en werfbeurt inclusief reparaties 14 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Actualisatie afschrijvingen  15 1 november 2018
- Bediening en onderhoud pontveer 70 1 november 2018
- Schade aan de Pastoor Kannenlaan in Wilnis 170 1 november 2018
- Diverse verschillen 6 1 november 2018
Actuele begroting 7.859  

Budgetaanpassingen programma 3 Economische zaken

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 19 2 november 2017
Aanpassingen:    
Initiatief Abcoude Centrum 60 30 november 2017
2e Bestuursrapportage 2017:    

- Gedeeltelijke verschuiving van 2017 naar 2018 voor opstellen visie bedrijventerreinen

25 30 november 2017
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 Initiatief Abcoude Centrum -25 1 november 2018
- Projectbijdrage provincie Utrecht breedband buitengebied -91 1 november 2018
Actuele begroting -12  

Budgetaanpassingen programma 4 Onderwijs

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 3.255 2 november 2017
Aanpassingen:    
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen -1 21 december 2017
Financiële uitwerking coalitieakkoord 30 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Nieuwe tarieven Europese aanbesteding leerlingenvervoer  38 28 juni 2018
- Verhogen bijdrage Bureau Leerplicht 24 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Actualisatie afschrijvingen  223 1 november 2018
- Inzet jeugdhulpmedewerker VeenLanden College 23 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 uitwerking coalitieakkoord -15 1 november 2018
- Verkoopopbrengst pand Tuinderslaan 1 - 5 (voormalig schoolgebouw) -250 1 november 2018
- Diverse verschillen 4 1 november 2018
Actuele begroting 3.331  

Budgetaanpassingen programma 5 Cultuur, recreatie en sport

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 6.402 2 november 2017
Aanpassingen:    
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen -60 21 december 2017
Initiatief Abcoude Centrum 17 30 november 2017
Financiële uitwerking coalitieakkoord 40 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Bijdrage Sportpark De Hoef (onderhoud) 52 28 juni 2018
- Project "behoud erfgoed" 51 28 juni 2018
- Doorloop incidentele herplantingswerkzaamheden vanuit 2017 27 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Extra kosten voor onderhoud voertuigen 22 1 november 2018
- Effect capaciteitskosten door functiewaardering 12 1 november 2018
- Herijking subsidies naar aanleiding definitieve aanvragen -8 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 Initiatief Abcoude Centrum -17 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 project erfgoed -25 1 november 2018
- Actualisatie afschrijvingen  -29 1 november 2018
Actuele begroting 6.484  

Budgetaanpassingen programma 6 Sociaal Domein

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 20.663 2 november 2017
Aanpassingen:    
Initiatief Abcoude Centrum 10 30 november 2017
2e Bestuursrapportage 2017:    
- Gedeeltelijke verschuiving van 2017 naar 2018 voor innovatiebudget sociaal domein 110 30 november 2017
- Gedeeltelijke verschuiving van 2017 naar 2018 voor integratie en participatie van vluchtelingen 91 30 november 2017
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen -14 21 december 2017
Financiële uitwerking coalitieakkoord 155 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Zorgkosten Jeugd 400 28 juni 2018
- Huishoudelijke Hulp als gevolg van AMvB Reële Prijs WMO 150 28 juni 2018
- Innovatiebudget Sociaal Domein 140 28 juni 2018
- Beschikbaar houden middelen Kansen voor Kinderen 56 28 juni 2018
- Overige aanpassingen binnen maatwerkvoorzieningen 39 28 juni 2018
- Frictiekosten als gevolg van fusie Stichting Servicepunten met Tympaan de Baat 25 28 juni 2018
 - Intensivering Jongerencoach Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 17 28 juni 2018
- Overige aanpassingen binnen maatwerkvoorzieningen -16 28 juni 2018
- Lagere uitgaven cliëntondersteuning -21 28 juni 2018
- Bijstelling inkomsten BUIG -139 28 juni 2018
Toekomstige inrichting WSW 384 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Zorgkosten Jeugd 881 1 november 2018
- Ontwikkeling kosten bijstandsuitkeringen 200 1 november 2018
- Ontwikkeling kosten Wmo 71 1 november 2018
- Diverse verschillen -5 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 Initiatief Abcoude Centrum -10 1 november 2018
- Ontwikkeling kosten gemeentelijk armoedebeleid -27 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 voor uitwerking coalitieakkoord -30 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 voor transformatie sociaal domein -50 1 november 2018
Actuele begroting 23.080  

Budgetaanpassingen programma 7 Milieu en duurzaamheid

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting -1.729 2 november 2017
Aanpassingen:    
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen 5 21 december 2017
klimaatneutraal 2040 transitieplan elektriciteit 35 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Uitvoering Europese Energie-Efficiency Directive (EED) richtlijn door de ODRU 16 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Bodeminformatie door de ODRU 9 1 november 2018
- Lagere inkomsten bergraafplaatsen 109 1 november 2018
- Diverse verschillen 1 1 november 2018
Actuele begroting -1.554  

Budgetaanpassingen programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting -1.804 2 november 2017
Aanpassingen:    
Initiatief Abcoude Centrum 15 30 november 2017
2e Bestuursrapportage 2017:    
- Gedeeltelijke verschuiving van 2017 naar 2018 voor ritalisering woonwagencentrum 591 30 november 2017
Resulaten en uitwerking en vervolg centrumplan Vinkeveen 20 22 februari 2018
Financiële uitwerking coalitieakkoord 50 26 april 2018
Actualisatie grondexploitaties 2018 3.162 30 mei 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Achterblijvende overhead voor taken ODRU -100 28 juni 2018
 - Ontwikkeling inkomsten en werkzaamheden Omgevingsvergunningen -93 28 juni 2018
- Extra werkzaamheden toezicht en juridische procedures vanuit verstrekte leges 2017 70 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Diverse verschillen 2 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 voor uitwerking coalitieakkoord -45 1 november 2018
- Vrijval project spoedwoningen -50 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 werkzaamheden aanvragen omgevingsvergunning -57 1 november 2018
- Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitaties 2018 -1.081 1 november 2018
Actuele begroting 680  

Budgetaanpassingen programma 9 Bestuur en ondersteuning

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting 15.462 2 november 2017
Aanpassingen:    
Aankoop provinciale grond N201 in Mijdrecht 5 30 november 2017
Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen 102 21 december 2017
Financiële uitwerking coalitieakkoord (structureel) 70 26 april 2018
Financiële uitwerking coalitieakkoord (incidenteel) 20 26 april 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Gedeeltelijke verschuiving van 2017 naar 2018 voor o.m. implementatie i-burgerzaken 445 28 juni 2018
- Wachtgelden voormalig wethouders 106 28 juni 2018
- Diverse bedrijfsvoeringsonderdelen 28 28 juni 2018
- Aanpassing verzekeringspremies i.v.m. hogere schades afgelopen jaren 25 28 juni 2018
- Repro activiteiten uitvoeren in eigen beheer 20 28 juni 2018
- Incidentele bijstelling diverse budgetten beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen en verhuizing Kernteam sociaal Domein 12 28 juni 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden van 2017 naar 2017 voor de legal audit 8 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 63 1 november 2018
- Diverse extra lasten voor beheer, onderhoud en exploitatie gemeentelijke gebouwen 38 1 november 2018
- Personeelsbeleid: Arbo technische aanpassingen en werving & selectie 16 1 november 2018
- Kosten raadgevend referendum 15 1 november 2018
- Extra representatiekosten 13 1 november 2018
- Diverse verschillen 4 1 november 2018
- Doorbelasting effecten capaciteitskosten naar andere programma's -29 1 november 2018
- Gedeeltelijke verschuiving van 2018 naar 2019 voor het project Big Data -30 1 november 2018
- Actualisatie afschrijvingen  -276 1 november 2018
- Verkoopopbrengsten gebouwen en afboeken restant boekwaarde -438 1 november 2018
Actuele begroting 15.679  

Budgetaanpassingen programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 

Bedragen maal

€ 1.000

Datum raadsbesluit
Primaire begroting -52.636 2 november 2017
Aanpassingen baten en lasten:    
Initiatiefvoorstel precarioheffing Vitens  1.183 25 januari 2018
1e Bestuursrapportage 2018:    
- Uitkomsten maartcirculaire gemeentefonds 2018 -410 28 juni 2018
- Bijstellen opbrengst precariobelasting 123 28 juni 2018
2e Bestuursrapportage 2018:    
- Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2018 -880 1 november 2018
- Aanpassing opbrengst onroerende zaakbelastingen -185 1 november 2018
- Aanpassing dividend BNG Bank en Vitens -71 1 november 2018
- Verwerken post onvoorzien en stelpost onderuitputting t.g.v. begrotingsresultaat -8 1 november 2018
- Lagere bijdrage voor uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen -7 1 november 2018
- Rente 44 1 november 2018
Uitkomsten septembercirculaire gemeentefonds 2018 - als onderdeel begroting 2019 710 1 november 2018
Diverse verschillen 17 diversen
Aanpassing inzet reserves:    
Diverse besluiten in dit programma en de overige programma's zorgen ervoor dat de inzet van reserves toeneemt met € 5.932.000 van € 461.000 naar € 6.393.000. -5.932 diversen
Aanpassing begrotingsresultaat 2018:    
Diverse besluiten in dit programma en de overige programma's zorgen ervoor dat het begrotingsresulaat afneemt met € 760.000 van € 818.000 naar € 58.000. -760 diversen
Actuele begroting -58.812  

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel belangrijk. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan drie jaar achtereenvolgens plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen drie jaar blijven structureel van aard.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

(+ = toevoeging en - = onttrekkingen)

Nr. Omschrijving

Realisatie 2018

Naam van de reserve
1 Diverse afschrijvingen -100 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten
2 Veenweidebad in Mijdrecht -168 Bestemmingsreserve Veenweidebad
3 Piet Mondriaangebouw in Abcoude -37 Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
4 Gemeentewerf in Abcoude -37 Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
5 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40 Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge
6 Verkorten afschrijvingstermijn schoolgebouwen -321 Algemene reserve
Totaal -703  

1. Diverse afschrijvingen

Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen, waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.

6. Verkorten afschrijvingstermijn schoolgebouwen

Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten van in totaal € 3,4 mln. over een periode van 27 jaar worden opgevangen door het inzetten van de algemene reserve.

Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel belangrijk. Er is sprake van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves als dit minder dan drie jaar plaatsvindt.

 

De werkwijze voor het inzetten van reserves in de verantwoording is als volgt.

 1. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedragen € 130.000. In de verantwoording wordt dan € 130.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 20.000 komt tot uitdrukking in de omvang van de reserves.
 2. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedragen € 160.000. In de verantwoording wordt dan € 150.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 10.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.

 

Om meer duiding te geven bij een verschil tussen prognose en realisatie is voor de eerste keer in onderstaand overzicht vermeld of de geplande activiteit voor 2018 is afgerond of doorwerkt naar 2019 en volgende jaren.  Als er sprake is van een verschil bij een afgesloten activiteit dan kan dit als 'winst' worden bestempeld. 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. mutatie reserve: + = toevoeging en - = onttrekkingen

Nr. Omschrijving

Prognose

2018

Mutatie

reserve

2018

Verschil

+ = voordeel

en - = nadeel

Doorloop

2019 

e.v.

           
1 Onderhoud brandweerkazernes -158 -9 149 Ja
2 Inzet specialistische jongerenwerk -79 -63 16 Nee
3 Extra inzet handhaving -45 -24 21 Nee
  Totaal programma Openbare orde en veiligheid -282 -96 186  
           
4 Diverse incidentele aankopen materieelvervangingsplan -12 -6 6 Nee
5 Schadeherstel Pastoor Kannenlaan -170 -139 31 Nee
6 Hondenpoepmaatregelen -63 -18 45 Ja
7 Achterstallig onderhoud kunstwerken -155 -34 121 Ja
8 Amendement watertappunten -26 0 26 Ja
9 Verkeersveiligheid -30 -28 2 Nee
10 Uitvoering beleidsplan verkeer -300 -300 0 Nee
11 Aanpak parkeersituatie Mijdrecht -10 -4 6 Nee
  Totaal programma Verkeer, vervoer en water -765 -529 236  
           
12 Visie bedrijventerrein -25 -25 0 Nee
13 Economie- en recreatiefonds -30 -30 0 Nee
14 Professionaliseren digitaal platform DeRondeVenerWerkt -15 0 15 Nee
15 Initiatief Abcoude Centrum -35 -25 10 Ja
16 Projectbijdrage provincie Utrecht voor breedband buitengebied 91 91 0 Nee
17 Extra formatie economische zaken -25 -11 14 Nee
18 Projectbudget regionale samenwerking economie en recreatie -73 -73 0 Nee
  Totaal programma Economische zaken -112 -73 39  
           
19 Verkoop Tuinderslaan 1 - 5 250 250 0 Nee
20 Bijdrage techniekonderwijs -30 -30 0 Nee
21 Doorverwijzingen Regionaal Bureau Leerlingzaken -50 -50 0 Nee
  Totaal programma Onderwijs 170 170 0  
           
22 Behoud groene openbare ruimte -40 -40 0 Nee
23 Vervangingsplan Groen en Bomen en onderhoud bomen -75 -75 0 Nee
  Totaal programma Cultuur, recreatie en sport -115 -115 0  
           
24 Inwonersparticipatie -30 -6 24 Nee
25 Uitwerking bestuursakkoord verhoogde asielinstroom -91 -91 0 Ja
26 Dementievriendelijke gemeente -20 -13 7 Ja
27 Start ouderenbeleid -35 -24 11 Ja
28 Professionalisering Servicepunten -100 -100 0 Nee
29 Interne controle Sociaal Domein -22 -22 0 Nee
30 Armoedebestrijding kinderen -56 -56 0 Nee
31 Armoedebeleid -25 -12 13 Nee
32 Inrichting toekomstige uitvoering WSW -384 -210 174 Ja
33 Transformatie Sociaal Domein -50 -50 0 Nee
34 Innovatiebudget sociaal domein -250 -74 176 Ja
35 Beschermd wonen en transitie WLZ -96 -58 38 Nee
36 Onderzoek huisartsenpost -15 0 15 Ja
  Totaal programma Sociaal Domein -1.174 -716 458  
           
37 Programma duurzaamheid -164 -156 8 Nee
  Totaal programma Milieu en duurzaamheid -164 -156 8  
           
38 Bie: aanpassing rente vanwege BBV -136 -136 0 Nee
39 Actualisatie bestemmingsplannen -160 -133 27 Ja
40 Initiatief Abcoude Centrum -15 -15 0 Nee
41 Pilot omgevingswet   -5 -5 0 Nee
42 Centrumplan Vinkeveen -20 -15 5 Ja
43 Voorbereiding invoering omgevingswet -530 -342 188 Ja
44 Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken 430 430 0 Ja
45 Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 718 718 0 Ja
46 Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld 770 319 -451 Ja
47 Integraal handhavingsbeleid 2017- 2018 -136 -110 26 Nee
48 Revitalisering woonwagenstandplaats -591 -38 553 Ja
  Totaal programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 325 673 348  
           
49 Verkiezingen -55 -55 0 Nee
50 Verkoop Raadhuislaan 27 -45 101 101 0 Ja
51 Verkoop vml. Weidesticht 337 337 0 Nee
52 Optimalisatie afdeling Dienstverlening - borgen intern en externe dienstverlening -96 -96 0 Nee
53 Privacy en informatiebeveiliging -35 -35 0 Nee
54 Continuering structurele juridische en fiscale kwaliteit -35 -35 0 Nee
55 Data-analyse/Big Data -110 -100 10 Nee
56 Uitvoering visie op dienstverlening -248 -86 162 Ja
57 Licentiekosten voor Sociaal Domein -100 -100 0 Nee
58 ICT -843 -575 268 Ja
59 Uitvoeringsagenda dienstverlening -180 -61 119 Ja
60 Onderzoek gemeentehuis -20 -11 9 Nee
  Totaal programma Bestuur en ondersteuning -1.284 -716 568  
           
61 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700 0 Nee
62 Verrekening precario Stedin -2.000 -1.405 595 Ja
63 Verrekening precario Vitens -1.183 0 1.183 Ja
64 Daling algemene uitkering (septembercirculaire 2018) -710 -710 0 Nee
65 Verschuldigde vennootschapsbelasting -96 -69 27  
  Totaal programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen -2.289 -484 1.805  
           
  Totaal alle programma's -5.690 -2.042 3.648  

Toelichting

Nr. Toelichting
1 In 2017 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de brandweerkazernes. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Er komt een apart voorstel om de brandweerkazernes op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau te brengen.
2 In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwerk gestart. Er zijn goede stappen gezet om de jongerenwerkers in hun rol als hulpverlener duidelijk te maken. In de jaren 2019 en 2020 worden de activiteiten voortgezet en hiervoor zijn budgetten beschikbaar.
3 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken met extra handhaving. In het 'Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022' zijn deze activiteiten structureel ingebed.
4 Conform de financiële verordening van de gemeente De Ronde Venen worden investeringsbudgetten kleiner dan € 15.000 in de exploitatie opgenomen. Hierdoor is voor 2018 diverse incidentele aankopen opgenomen vanuit het materieelvervangingsplan.
5 Door zware belasting van zeer frequente grondtransporten is de staat van het wegdek van de Pastoor Kannelaan in Wilnis zo verslechterd dat noodreparaties zijn uitgevoerd om gevaarlijke (verkeers)situaties te voorkomen. 
6 Voor het inrichten van het in 2017 opgezette hondenuitlaatbeleid zijn kosten gemaakt in 2018. Een deel van de uitvoering en de daarbij behorende kosten zal in 2019 plaatsvinden. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
7 Om de kwaliteit van de bruggen op orde te houden worden er zeven beweegbare bruggen en diverse vaste bruggen grootschalig gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats in de jaren 2018, 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
8 In samenwerking met Vitens wordt op een centrale plek in elke kern van de gemeente tenminste één openbaar watertappunt gerealiseerd. De opdrachtverlening heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering daarvan vindt in 2019 plaats. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
9 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken met het verbeteren van de verkeersveiligheid.
10 Om de ambities uit het Beleidsplan Verkeer van november 2016 te realiseren zijn voor de jaren 2018 - 2020 incidentele budgetten opgenomen. De grootste kostenpost is het aanpassen van de gemeentelijke wegen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
11 Er zijn onderzoekskosten gemaakt voor de parkeersituatie in het centrum van Mijdrecht.
12 In 2017 is gestart met het opstellen van visie bedrijventerrein, die in 2018 verder is gegaan.
13 Voor het verbeteren van het economisch functioneren van de gemeente en haar individuele winkel- en werkgebieden is een incidenteel budget van € 30.000 ingezet.
14 Door het inzetten van andere media is het onderhouden en uitbouwen van het digitale platform derondevenerwerkt.nl gestopt.
15 In het raadsbesluit van november 2017 over Initiatief Abcoude Centrum waren verschillende budgetten opgenomen waarvan een deel betrekking had op economische zaken. Een deel van de uitvoering en de daarbij behorende kosten zal in 2019 plaatsvinden.  Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
16 In de 2e bestuursrapportage 2018 is aangegeven dat we een bijdrage hebben ontvangen voor de ons al eerder gemaakte kosten voor het project Vraagbundeling Internet Buitengebied.
17 Om economische zaken een impuls te geven heeft er een tijdelijke uitbreiding van de formatie plaatsgevonden voor de jaren 2017 en 2018.
18 In 2018 hebben we ons ingezet om de regionale samenwerking economie en recreatie vorm te geven.
19 Er is een eenmalige verkoopopbrengst voor de verkoop van voormalig gebouw tuinderslaan 1 - 5
20 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken om techniekonderwijs te promoten.
21 Om een betere aansluiting te krijgen op de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht zijn in 2018 extra inspanningen verricht.
22 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ zijn middelen vrijgemaakt om een start te maken met behoud groene openbare ruimte.
23 Voor vervanging en renovatie van bomen en groen is voor de jaren 2018 - 2020 incidenteel budget opgenomen. 
24 Voor inwonersparticipatie zijn middelen vrijgemaakt via het  coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten'. Deze middelen zijn onder meer ingezet voor het organiseren van buurtnetwerken.
25 Er zijn extra kosten gemaakt, waaronder voor meer bijstandsuitkeringen, voor de vergunningshouders. 
26 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken met het uitvoeren van dementievriendelijke gemeente. Vanaf 2019 zijn deze activiteiten structureel ingebed.
27 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken met het uitvoeren van het ouderenbeleid. Vanaf 2019 zijn deze activiteiten structureel ingebed.
28 Om de servicepunten als hoogwaardige toegang tot de dienstverlening van de gemeente en als centrale spil in het preventieve landschap te houden is voor de jaren 2018 en 2019 incidenteel budget beschikbaar.
29 Voor het continueren van de interne controles op de verantwoording van de gemaakte zorgkosten zijn voor de jaren 2018 en 2019 incidentele middelen beschikbaar. Vanaf 2020 zijn deze activiteiten structureel ingebed.
30 Voor armoedebestrijding kinderen was voor 2018 een incidenteel budget beschikbaar. Vanaf 2019 is hiervoor structureel budget beschikbaar.
31 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld om een start te maken met het samenstellen van armoedebeleid. Ook voor de jaren 2019 en 2020 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
32 Voor het inrichten van de toekomstige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
33 Voor de transformatie van het sociaal domein zijn middelen ingezet. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
34 Voor innovaties bij zorgtrajecten is zowel voor 2018 als 2019 incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
35 Om de wettelijke taak van beschermd wonen en de transitie Wet Langdurige Zorg voor te bereiden is zowel voor 2018 als 2019 incidenteel budget beschikbaar.
36 Uit het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’ was een budget beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van een huisartsenpost. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
37 In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een klimaat neutrale gemeente in 2040 geschetst. In 2018 zijn hiervoor incidentele kosten gemaakt. In 2019 is hiervoor ook incidentele budget beschikbaar.
38 Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen en wordt vervolgens toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende boekjaar. Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. De aanpassingen hebben effecten op de rentekosten, de verliesvoorzieningen en hogere winstprognoses. Deze aanpassingen zorgen voor verschuivingen tussen de jaren. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de programmabegroting 2017.
39 Voor het actualiseren van bestemmingsplannen zijn in 2018 kosten gemaakt. In 2019 is hiervoor ook incidentele budget beschikbaar.
40 In het raadsbesluit van november 2017 over Initiatief Abcoude Centrum waren verschillende budgetten opgenomen waarvan een deel betrekking had op ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
41 Naar aanleiding van coalitieakkoord is eenmalig budget beschikbaar gesteld om een extra innovatie-impuls te geven aan het werken op basis van de Omgevingswet in een concreet ruimtelijk (herontwikkelings)project. Hiervoor worden momenteel de mogelijkheden verkend. De uitvoering van deze concrete pilot zal in 2019 worden opgepakt. Hiervoor zijn in de tweede bestuursrapportage 2018 middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2019.
42 Voor het ontwikkelen van centrumplan Vinkeveen zijn kosten gemaakt. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
43 Voor het voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet zijn kosten gemaakt.  In 2019 is hiervoor ook incidentele budget beschikbaar. Echter de mogelijkheid bestaat dat het onbenutte deel van 2018 benodigd zal zijn. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
44 De tussentijdse winstneming van De Maricken voor 2018 is uitgekomen op € 1.214.000. Rekening was gehouden met € 430.000. Het verschil van € 784.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2021 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.
45 De tussentijdse winstneming van Land van Winkel voor 2018 is uitgekomen op € 1.244.000. Rekening was gehouden met € 718.000. Het verschil van € 526.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2020 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.
46 De tussentijdse winstneming van Vinkeveld voor 2018 is uitgekomen op € 319.000. Rekening was gehouden met € 770.000. Hierdoor ontstaat een verschil van € 451.000. Voor het jaar 2019 zal de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.
47 Voor het uitvoeren van het integraal handhavingsbeleid zijn in 2018 kosten gemaakt. In 2019 is hiervoor ook incidentele budget beschikbaar.
48 Voor het in 2014 gestarte project revitaliseren woonwagenstandplaats zijn in 2018 beperkte kosten gemaakt. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
49 Er zijn kosten gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
50 In de tweede bestuursrapportage 2018 is gemeld dat er verkoopopbrengsten zijn voor de percelen Raadhuislaan 27 - 45. In totaal is € 307.000 aan opbrengsten gerealiseerd. Hiervan wordt € 101.000 verrekend met de reserves. Het restant van € 206.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in 2019 de laatste verkoop van twee percelen zal plaatsvinden.
51 In 2018 is een verkoopopbrengst gerealiseerd van het voormalig perceel Weidesticht. Dit is ook gemeld in de tweede bestuursrapportage 2018.
52 Het borgen van de interne en externe dienstverlening leiden tot incidentele kosten in 2018. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
53 Voor het uitvoeren van de verscherpte landelijke eisen rondom privacy en informatiebeveiliging zijn kosten gemaakt. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
54 Naast de structurele kosten voor juridische en fiscale kwaliteit zijn er in 2018 eenmalige kosten gemaakt. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
55 Het beter benutten van data voor verbeteringen in beleid en sturing neemt een steeds prominentere plaats in. Hiervoor zijn in 2018 kosten gemaakt. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
56 In 2018 is later gestart met de uitvoering visie op dienstverlening en hiervoor is € 86.000 aan incidentele kosten gemaakt. De uitvoering van dit project heeft een doorlooptijd naar 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
57 Er zijn eenmalige kosten gemaakt voor de ICT van het sociaal domein. 
58 Voor het ondersteunen van primaire processen zijn aanpassingen gedaan in de ICT. Dit is inhoudelijk toegelicht in programma 9 Bestuur en ondersteuning. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
59 Voor het uitwerken van de vastgestelde visie op dienstverlening zijn kosten gemaakt. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.
60 In 2018 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis. Ook voor het jaar 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
61 De opgelegde precariobelasting voor 2018 is € 1.706.000. Hiervan wordt € 1.700.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant van € 6.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.
62 In 2018 heeft iedere huishouden een korting gekregen van € 80 op de gemeentelijke belastingen. De kosten hiervan zijn lager dan geschat. 
63 In januari 2018 hebben wij de gemeenteraad op de hoogte gebracht dat de compensatie voor de precario over het waterleidingnetwerk niet realiseerbaar was in 2018. Hierdoor schuift de terugbetaling door naar 2019. 
64 De uitkomsten van de septembercirculaire 2018 is voor 2018 € 710.000 lager dan die van meicirculaire 2018. Dit nadeel is opgevangen door het inzetten van de algemene reserve.
65 Voor de verschuldigde vennootschapsbelasting over het jaar 2018 is een kostenpost opgenomen. Ook voor de jaren 2019 - 2021 zijn hiervoor middelen beschikbaar.

Overzicht vorming en besteding reserves

Algemeen

Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd. Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen: 

 • Om later een (grote) investering te doen;
 • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 • Om risico's op te vangen; 
 • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves.

 

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve.

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

 

31 december 2017

Te bestemmen

resultaat

Verschuiving

tussen

reserves

Structurele

mutaties

Incidentele

mutaties

 

31 december 2018

Algemene reserve 20.657 6.155 -824 -321 -2.042 23.625
Bestemmingsreserves 9.557   824 -382 0 9.999
Gerealiseerd resultaat 6.155         2.671
Totaal 36.369 6.155 0 -703 -2.042 36.295

Algemene reserve

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties. Daarnaast is het van belang om te melden dat ten aanzien van deze reserve een ondergrens is bepaald van € 10 mln.

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Naam van de reserve

31 december

2017

Verschuiving

tussen

reserves

Vermindering

in verband met

afschrijving

op activa

Incidentele

mutaties

31 december

2018

Afschrijvingslasten 2.249 -359 -100 0 1.790
Veenweidebad 5.367 0 -168 0 5.199
Piet Mondriaangebouw 582 0 -37 0 545
Gemeentewerf in Abcoude 1.040 0 -37 0 1.003
Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge 319 0 -40 0 279
Precariobelasting 0 1.183 0 0 1.183
Totaal bestemmingsreserves 9.557 824 -382 0 9.999

Toelichting per bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Doelstelling Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.
Bestemmingsreserve Veenweidebad
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.
Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van het Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum is 2025.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
Bestemmingsreserve precariobelasting
Doelstelling Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.
Looptijd De einddatum is 2022.
Gewenste omvang Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

Overzicht vorming en besteding voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  

 

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt ook in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.

 

De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.

 

In de raadsvergadering van juni 2017  is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

Totaaloverzicht voorzieningen

 

Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

31 december

2017

Toe-

voegingen

Aan-

wendingen

31 december

2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

       

1. Afwikkelen vermogensweg e.o.

230 0 0 230

Onderhouds-

egalisatievoorzieningen:

       

2. Gemeentelijke gebouwen en woningen

2.503 466 411 2.558
3. Begraafplaatsen 189 24 98 115
Voorzieningen van door derden verkregen middelen:        
4. Afvalstoffenheffing 966   192 774
5. Rioolheffing 566   44 522
6.  Wonen 25 50   75
Totaal 4.479 540 745 4.273

Toelichting op de voorzieningen

 

1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
Doelstelling Het afwikkelen van verplichtingen vanwege het faillissement van Memid.
Datum actualisatie Maart 2019
Bijzonderheden Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden die vertraagd zijn door het faillissement van Memid.
2. Gemeentelijke gebouwen en woningen
Doelstelling Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.
Datum actualisatie Raadsbesluit van december 2017.
Bijzonderheden De voorziening heeft betrekking op brugwachterswoningen, diverse gemeentelijke woningen, brandweerkazernes, gemeentehuis, werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht,  kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis, Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude,  Rondweg 1A in Mijdrecht, De Polderbloesem, Jongerencentrum Tumult, NME-centrum, Gymnastieklokaal De Brug, Gymnastieklokaal De Eendracht, Brede School Present en het Veenweidebad.
3. Begraafplaatsen
Doelstelling Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
Datum actualisatie Raadsbesluit van januari 2017.
Bijzonderheden -
4. Afvalstoffenheffing
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Datum actualisatie Maart 2019
Bijzonderheden -
5. Rioolheffing
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riool worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Datum actualisatie Maart 2019
Bijzonderheden -
6. Wonen
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden worden opgevangen.
Datum actualisatie Maart 2019
Bijzonderheden In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden.

Overzicht incidentele baten en lasten

Algemeen

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotings- en rekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.  

 

Voorbeelden van incidentele baten: 

 • Bijzondere ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen 
 • Boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves)
 • Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Winsten uit grondexploitaties.


Voorbeelden van incidentele lasten: 

 • Lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid
 • Bijzondere verstrekte subsidies en uitkeringen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Verliezen uit de grondexploitatie.

 

De incidentele baten en lasten 2018 zijn per programma vermeld waarbij de bedragen zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000.

Incidentele baten en lasten 2018

Overzicht incidentele baten en lasten 2018 (Bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Baten Lasten Opmerking
1 Onderhoud brandweerkazernes   9 Verrekend via reserves
2 Inzet specialistisch jongerenwerk   63 Verrekend via reserves
3 Extra inzet handhaving   24 Verrekend via reserves
  Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid   96  
4 Diverse incidentele aankopen materieelvervangingsplan   6 Verrekend via reserves
5 Schadeherstel Pastoor Kannenlaan   139 Verrekend via reserves
6 Hondenpoepmaatregelen   18 Verrekend via reserves
7 Achterstallig onderhoud kunstwerken   34 Verrekend via reserves
8 Verkeersveiligheid   28 Verrekend via reserves
9 Uitvoering beleidsplan verkeer   300 Verrekend via reserves
10 Aanpak parkeersituatie Mijdrecht   4 Verrekend via reserves
11 Verkoop bedrijfsmiddelen -20   Onderdeel van het financieel resultaat
  Totaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -20 529  
12 Visie bedrijventerrein   25 Verrekend via reserves
13 Economie en recreatiefonds   30 Verrekend via reserves
14 Initiatief Abcoude   25 Verrekend via reserves
15 Projectbijdrage provincie Utrecht voor breedband buitengebied -91   Verrekend via reserves
16 Extra formatie economische zaken   11 Verrekend via reserves
17 Projectbudget regionale samenwerking economie en recreatie   73 Verrekend via reserves
  Totaal programma 3 Economische zaken -91 164  
18 Verkoop Tuinderslaan 1 - 5  -250   Verrekend via reserves
19 Bijdrage techniekonderwijs   30 Verrekend via reserves
20 Doorverwijzingen Regionaal Bureau Leerlingzaken   50 Verrekend via reserves
21 Afwaarderen boekwaarde voormalige Sint Jozefschool   239 Onderdeel van financieel resultaat
  Totaal programma 4 Onderwijs -250 319  
22 Behoud groene openbare ruimte   40 Verrekend via reserves
23 Vervangingsplan groen en bomen   75 Verrekend via reserves
24 Opruimen stormschade aan de bomen e.d.   100 Onderdeel van financieel resultaat
  Totaal programma 5 Cultuur, recreatie en sport   215  
25 Inwonersparticipatie   6 Verrekend via reserves
26 Uitwerking bestuursakkoord verhoogde asielinstroom   91 Verrekend via reserves
27 Dementievriendelijke gemeente   13 Verrekend via reserves
28 Start ouderenbeleid   24 Verrekend via reserves
29 Professionalisering Servicepunten    100 Verrekend via reserves
30 Interne controle sociaal domein   22 Verrekend via reserves
31 Armoedebestrijding kinderen   56 Verrekend via reserves
32 Armoedebeleid   12 Verrekend via reserves
33 Inrichting toekomstige uitvoering WSW   210 Verrekend via reserves
34 Transformatie sociaal domein   50 Verrekend via reserves
35 Innovatiebudget sociaal domein   74 Verrekend via reserves
36 Beschermd wonen en transitie Wet Langdurige Zorg   58 Verrekend via reserves
37 Europese bijdrage voor re-integratie -90   Onderdeel van financieel resultaat
  Totaal programma 6 Sociaal Domein -90 716  
38 Programma duurzaamheid   156 Verrekend via reserves
  Totaal programma 7 Milieu en duurzaamheid   156  
39 Bie: aanpassing rente vanwege BBV   136 Verrekend via reserves
40 Actualisatie bestemmingsplannen   133 Verrekend via reserves
41 Initiatief Abcoude Centrum   15 Verrekend via reserves
42 Pilot Omgevingswet   5 Verrekend via reserves
43 Centrumplan Vinkeveen   5 Verrekend via reserves
44 Voorbereiding invoering Omgevingswet   342 Verrekend via reserves
45 Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken -3.442 2.228 Deels verrekend via reserves
46 Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel -5.272 4.028 Deels verrekend via reserves
47 Bie: (tussentijdse) winstneming Vinkeveld -1.071 752 Verrekend via reserves
48 Bie: aanpassen verliesvoorziening Stationslocatie Mijdrecht -162   Onderdeel van financieel resultaat
49 Integraal handhavingsbeleid 2017 - 2018   110 Verrekend via reserves
50 Revitalisering woonwagenstandplaats   38 Verrekend via reserves
  Totaal programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -9.947 7.792  
51 Verkiezingen   55 Verrekend via reserves
52 Verkoop raadshuislaan 27 - 45 -426 119 Deels verrekend via reserves
53 Verkoop voormalig Weidesticht -562 225 Verrekend via reserves
54 Optimalisatie afdeling Dienstverlening - borgen intern en externe dienstverlening   96 Verrekend via reserves
55 Privacy en informatiebeveiliging   35 Verrekend via reserves
56 Continuering structurele juridische en fiscale kwaliteit   35 Verrekend via reserves
57 Data-analyse/Big Data   100 Verrekend via reserves
58 Uitvoering visie op dienstverlening   86 Verrekend via reserves
59 Licentiekosten voor sociaal domein   100 Verrekend via reserves
60 ICT   575 Verrekend via reserves
61 Uitvoeringsagenda dienstverlening   61 Verrekend via reserves
62 Onderzoek gemeentehuis   11 Verrekend via reserves
63 Verkoop perceel Anselmustraat 40 in Mijdrecht -45   Onderdeel van het financieel resultaat
  Totaal programma 9 Bestuur en ondersteuning -1.033 1.498  
64 Inkomsten precario Stedin -1.706   Verrekend via reserves
65 Verrekening precario Stedin   1.405 Verrekend via reserves
66 Daling algemene uitkering (septembercirculaire 2018) 710   Verrekend via reserves
67 Verschuldigde vennootschapsbelasting   69 Verrekend via reserves
  Totaal programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -996 1.474  
  Totaal alle programma's -12.427 12.959  

Investeringsrapportage

Algemeen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

 

Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de uitgaven:

• leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of

• leiden tot een levensduurverlenging; en/of

• aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

 

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

 

In 2017 heeft de gemeenteraad de nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 - 2020 vastgesteld. In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening staat dat in de programmarekening de voortgang is vermeld van de lopende investeringen.

 

Financiële voortgang investeringen

In de balans zijn de investeringen zichtbaar bij de onderdelen 'immateriële vaste activa' en 'materiële vaste activa' . In deze rapportage is voor de vergelijkbaarheid dezelfde opzet aangehouden.

 

Totaaloverzicht investeringen 2018 (bedragen x € 1.000)-
Onderdeel Budget

Invester-

ingen

tot en met

2017

Invester-

ingen

in 2018

Bij-

dragen

van derden

in 2018

Restant per

31 december 2018

Immateriële vaste activa:          
 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden
3.600 100 0 0 3.500
Materiële vaste activa:          
 • Investeringen met een economisch nut
7.464 1.466 3.329 0 2.669
 • Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
2.253 725 832 -32 728
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
7.876 1.783 3.331 0 2.762
Totaal 21.193 4.074 7.492 -32 9.659

 

Hierna zijn de bovenstaande investeringen gedetailleerder weergegeven. Uit de rapportage blijkt dat diverse investeringen een doorlooptijd hebben van meer dan twee jaar. In de 1e bestuursrapportage 2019 zal worden gerapporteerd over de investeringen die niet zijn afgerond en waarvan de planning was om dit te doen uiterlijk in 2018.

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Nr. Beleidsterrein Omschrijving Budget

Investeringen

tot en met

2017

Investeringen

2018

Bijdragen van

derden

2018

Totaal

investeringen

min bijdragen

van derden

Restant per

31 december

2018

Looptijd Afgerond
1 Sport Sporthuis Abcoude 3.600 100 0 0 100 3.500 2017 - 2019 Nee

Toelichting op immateriële vaste activa

1

In 2017 heeft de gemeenteraad bijna unaniem besloten in te stemmen met het oprichten van Het Sporthuis Abcoude (HSA) door de initiatiefnemers, Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport. Dit toekomstige gebouw voorziet in onder andere een zwembad en sportzalen voor bewegingsonderwijs voor de vier basisscholen in Abcoude.  De gemeentelijke investeringsbijdrage van € 3,6 mln. zijn de berekende kosten voor de sportzalen/gymzalen van Het Sporthuis Abcoude (HSA) aangezien de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft voor de huisvesting voor het bewegingsonderwijs (gymnastiek).  De totale investering voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude bedraagt € 8,5 mln. In december 2017 heeft er een eerste voorschotbetaling plaatsgevonden van € 100.000 van de gemeente aan Stichting Zwembad Abcoude ten behoeve van de voorbereidingskosten.  

De conjuncturele kostenontwikkeling maakt dat de marktprijzen tussen begin 2017 en heden met 15% zijn toegenomen voor sportgebouwen. Voor het realiseren van de sportzalen/gymzalen is een aanvullend budget aangevraagd en door de raad beschikbaar gesteld van € 540.000. De gemeentelijke investeringsbijdrage wordt € 4,14 mln. Daarnaast loopt de bouw door naar 2019/2020 en de verwachting is dat  Het Sporthuis Abcoude in 2020 wordt gerealiseerd en opgeleverd.

Investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Nr. Beleidsterrein Omschrijving Budget

Investeringen

tot en met 2017

Investeringen

2018

Bijdragen van derden

2018

Totaal investeringen min bijdragen van derden

Restant per 31 december

2018

Looptijd Afgerond
1 Bestuur I-pads  voor de gemeenteraad 25 0 46 0 46 -21 2018 - 2019 Ja
2 Overhead- ICT Automatisering 2016 1.112 574 184 0 758 354 2016 - 2018 Ja
3 Overhead - ICT Automatisering 2017 736 298 30 0 328 408 2017 - 2018 Nee
4 Overhead - ICT Automatisering 2018 189 0 0 0 0 189 2018 - 2019 Nee
5 Overhead - ICT Applicatie sociaal domein 360 0 2 0 0 358 2018 -2019 Nee
6 Overhead - Huisvesting Fysieke veiligheid gemeentehuis 80 33 65 0 98 -18 2017 - 2018 Ja
7 Overhead - Huisvesting Inventaris gemeentehuis 31 0 29 0 29 2 2017 - 2018 Ja
8 Overhead - Huisvesting Verbouwing hal gemeentehuis 167 0 159 0 159 8 2017 - 2018 Ja
9 Overhead - Huisvesting Aanschaf koffiemachines 30 0 24 0 24 6 2018 -2019 Ja
10 Verkeer en vervoer Overname armaturen CityTec 2.449 0 2.449 0 2.449 0 2018 - 2019 Ja
11 Verkeer en vervoer Bedrijfsmiddelen (strooier 1) 31 0 35 0 35 -4 2018 - 2019 Ja
12 Verkeer en vervoer Bedrijfsmiddelen (strooier 2) 28 0 35 0 35 -7 2018 - 2019 Ja
13 Verkeer en vervoer Bedrijfsmiddelen (strooier 3) 36 0 0 0 0 36 2018 - 2019 Nee
14 Verkeer en vervoer Openbare verlichting Winkeldijk Noord 49 24 0 0 24 25 2017 - 2018 Nee
15 Verkeer en vervoer Bedrijfsmiddelen (voertuig) 37 0 36 0 36 1 2017 -2018 Ja
16 Verkeer en vervoer Pontveer 420 56 17 0 73 347 2015 - 2018 Nee
17 Onderwijshuisvesting Verbouw Jozefschool 350 263 0 0 263 87 2017 - 2018 Nee
18 Onderwijshuisvesting Voorbereidingsbudget  scholencomplex Hofland 400 0 0 0 0 400 2018 -2019 Nee
19 Onderwijshuisvesting Herstel constructie pcbs Fontein 54 0 0 0 0 54 2017 - 2018 Nee
20 Sportvelden HVM veld 2 231 0 0 0 0 231 2016 - 2018 Ja
21 Sportvelden Argon veld 7 30 0 0 0 0 30 2018 - 2019 Nee
22 Sportvelden HVM veld 2 238 0 0 0 0 238 2018 -2019 Nee
23 Sportvelden Hertha veld 5 40 0 0 0 0 40 2018 - 2019 Nee
24 (Openlucht) recreatie Speelvoorzieningen 100 0 0 0 0 100 2018 - 2019 Nee
25 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Voertuig 1 41 0 35 0 35 6 2018 - 2019 Ja
26 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Voertuig 2 41 0 53 0 53 -12 2018 - 2019 Ja
27 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Voertuig 3 41 0 53 0 53 -12 2018 - 2019 Ja
28 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Maaimachine 28 0 26 0 26 2 2018 - 2019 Ja
29 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Zelfrijdende cirkelmaaier 1 45 0 0 0 0 45 2018 - 2019 Nee
30 Openbaar groen - bedrijfsmiddelen Zelfrijdende cirkelmaaier 2 45 0 0 0 0 45 2018 - 2019 Nee
31 Samenkracht en burgerparticipatie Uitbreiding opslagruimte dorpshuis De Springbok 0 0 51 0 0 -51 2017 - 2018 Ja
32 Woningbouw Aankoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats 0 218 0 0 218 -218 2014 - 2018 Nee
Totaal 7.464 1.466 3.329 0 4.795 2.669  

Toelichting op investeringen met een economisch nut

1

De aanschaf van de I-pads voor het gemeentebestuur heeft in 2018 plaatsgevonden. Het presidium heeft in november 2017 ingestemd met de aanschaf van de I-pads waarvoor een bedrag van € 50.000 benodigd was. Verzuimd is om het extra budget op te nemen in de bestuursrapportage.

2 Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is een drietal investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Nader onderzoek en voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de investering “Automatisering 2016” kan worden afgesloten met een onderschrijding. Deze is onder andere veroorzaakt door het niet uitvoeren van de vervanging van de telefooncentrale en het later uitvoeren van de implementatie van iBurgerzaken.
3

Voor investering "Automatisering 2017" kan door gebrek aan capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden en voortschrijdend inzicht om iets anders te doen of niet te doen, niet worden afgesloten in 2018.  Hierdoor kent investering Automatisering 2017 een langere doorlooptijd. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de eerste bestuursrapportage 2019.

4 De uitvoering van de investering en de daarbij behorende kosten zal in 2019 plaatsvinden.
5

Voor het verbeteren van monitor- en sturingsinformatie in het Sociaal Domein is er vanuit de Kadernota 2017 een investeringsbudget van € 360.000 opgenomen. Voor de onderbouwing van dit budget is destijds aangegeven dat de benodigde investering wordt ingezet om de huidige vak-applicatie Sociaal Domein (CivisionSamenlevingzaken) te vervangen. Vanuit de aanname dat de bestaande vak-applicatie Sociaal Domein niet meer aan deze veranderende eisen kon voldoen is er eind 2017 een project gestart om te onderzoeken of deze vervangen moest worden. In de loop van dit project werd echter duidelijk dat kon worden volstaan met het handhaven van de bestaande vak-applicatie, als deze wordt aangevuld met een regieapplicatie en een Business Intelligence-applicatie (BI) of Bl-Dashboard.
De invulling van het investeringsbudget wordt gewijzigd  van "de huidige vak-applicatie Sociaal Domein te vervangen" naar "het aanpassen/uitbreiden van de huidige vak-applicatie".  Door de gewijzigde invulling van deze investering kan het beschikbaar gestelde investeringsbudget van € 360.000 naar beneden worden bijgesteld tot het benodigde bedrag van € 100.000.  De opdrachtverlening voor de ontwikkeling van aanvullende regieapplicatie heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering daarvan vindt in 2019 plaats. In 2019 zal ook Business Intelligence-applicatie (BI) of Bl-Dashboard worden uitgevoerd en geïmplementeerd. De bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de eerste bestuursrapportage 2019. 

6

Er is een investeringsbudget van € 80.000  beschikbaar gesteld voor het inzetten van de maatregelen voor het verbeteren van de fysieke veiligheid. Deze investering betreft de grootschalige vervanging van het toegangscontrolesysteem en het inbraakbeveiligingssysteem. De uitvoering van deze fysieke veiligheidsaanpassingen hebben plaatsgevonden in 2018. Daarnaast zijn er voor € 7.000 additionele beveiligingsaanpassingen geëffectueerd voor de vier nieuwe spreekkamers in de publiekshal en voor € 11.000 zijn alle gemeentewerven voorzien van camera’s. Hierdoor zijn de werkelijke kosten € 18.000 hoger dan begroot.

7 Voor het gedeeltelijke vervangen van het kantoormeubilair is een investeringsbudget van € 31.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze investering is binnen het beschikbare budget in 2018 gerealiseerd.
8

Via een apart raadsvoorstel in 2018 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de verbouwing centrale hal gemeentehuis. Binnen dit budget is de verbouwing van de centrale hal in 2018 gerealiseerd.

9

Via de eerste bestuursrapportage 2018 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging en aanschaf van drie koffiemachines in het gemeentehuis en drie koffiemachines op de gemeentewerven. In 2018 zijn de desbetreffende koffiemachines vervangen binnen het beschikbaar gestelde investeringsbudget.

10 Het eigendom van de openbare verlichting is door de gemeente overgenomen van Citytec.
11 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
12 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018
13 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
14 De aanleg van de openbare verlichting is uitgevoerd. De oplevering/ financiële afwikkeling vindt plaats tegelijkertijd met de oplevering en overdracht van  het wegdek op het dijklichaam van Winkeldijk-Noord door Waternet.
15 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
16 Het onderzoek ten behoeve van de afweging om het pontveer te renoveren danwel te vervangen door nieuwbouw heeft geleid tot het raadsbesluit  21 februari 2019 om tot nieuwbouw van het pontveer over te gaan.  In 2019 zal het aanbestedingsproces voor de nieuwbouw worden gestart.
17

In november 2016 heeft de gemeenteraad besloten een  investeringsbudget van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Sint Jozefschool. De uitvoering is afgerond. Het schoolbestuur gaat de eindbalans opmaken en de gemeente de eindafrekening toesturen.  De verwachting is dat de investering in het tweede kwartaal van 2019 kan worden afgerond. De investering kent een doorlooptijd van meer dan twee jaar. In de eerste bestuursrapportage 2019 zal een voorstel worden gedaan om de planning bij te stellen.

18

Via een raadsvoorstel is in september 2018 een voorbereidingsbudget van € 400.000  beschikbaar gesteld als onderdeel van het totale investeringsbudget ad € 5,1 mln. dat is opgenomen in de begroting 2019 voor de voorbereidende kosten van de vervangende nieuwbouw van het scholencomplex Hofland Noord. Het doel van het bouwvoorbereidingsbudget is om de plannen voor het realiseren van een nieuw gebouw ten behoeve van twee basisscholen (De Eendracht en De Hofland) met ruimten voor kinderopvang nader uit te werken en om de daadwerkelijke realisatie voor te bereiden.  Deze voorbereiding met scholen, schoolbesturen, gemeente en kinderopvangorganisatie loopt tot in 2019 door. De daadwerkelijke sloop van het bestaande gebouw en realisatie van het nieuwe gebouw zal niet eerder dan in 2020 plaatsvinden.

19

Na de vaststelling van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2017 is het schoolbestuur van de pc basisschool Fontein gemachtigd om de goedgekeurde voorziening in 2017 te realiseren, en om de kosten hiervan tot een bedrag van ten hoogste € 54.000 bij de gemeente te declareren. In 2017 bleek het schoolbestuur dat de problemen met het dak aanmerkelijk groter zijn dan aanvankelijk kon worden vastgesteld.  Het schoolbestuur heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Met de vaststelling van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2019 is voor het schoolbestuur een totaal bedrag van € 266.000 beschikbaar voor het herstellen van de (dak)constructiefouten. De bijstelling van de financiële middelen heeft plaatsgevonden via de programmabegroting 2019 welke door de gemeenteraad is vastgesteld. De bestuurlijke besluitvorming voor de gewijzigde planning qua doorlooptijd zal plaatsvinden via de eerste bestuursrapportage 2019. Het schoolbestuur probeert de noodzakelijke herstelwerkzaamheden in 2019 te laten uitvoeren.

20 Abusievelijk is twee keer een investeringsbudget opgenomen voor veld 2 van hockeyvereniging Mijdrecht (HVM). Eén van de twee investeringen wordt daarom afgesloten.
21 De buitensportinvesteringen 2018 - 2021 zijn gebaseerd op het MIP en MOP van het beheerplan buitensportaccommodaties 2017-2032. Voor voetbalveld 7 van voetbalvereniging Argon in Mijdrecht is voor 2018 een investering gepland van € 30.000. De uitvoering en de daarbij behorende kosten vinden plaats in 2019.
22 De buitensportinvesteringen 2018 - 2021 zijn gebaseerd op het MIP en MOP van het beheerplan buitensportaccommodaties 2017-2032. Voor veld 2 van hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) is voor 2018 een investering gepland van € 238.000. De uitvoer van deze investering heeft in 2018 nog niet plaatsgevonden aangezien de hockeyvereniging liever  een andere invulling ziet van deze investering. De hockeyvereniging Mijdrecht wil graag het kustgrasveld vervangen voor een waterveld in plaats van een zand ingestrooid kunstgrasveld. Indien bijstelling van de planning en middelen benodigd is zal dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
23 De buitensportinvesteringen 2018 - 2021 zijn gebaseerd op het MIP en MOP van het beheerplan buitensportaccommodaties 2017-2032. Voor voetbalveld 5 van voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen is voor 2018 een investering gepland van € 40.000. De uitvoering en de daarbij behorende kosten vinden plaats in 2019.
24 De aanschaf/vervanging van speelvoorzieningen vindt plaats in 2019.
25 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
26 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
27 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
28 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
29 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
30 De aanschaf heeft plaatsgevonden in 2018.
31

In november 2017 is de gemeenteraad via een informatienota geïnformeerd over de aankoop van een garage nabij Oostzijde 61a in de Hoef. Er is besloten om een garage inclusief ondergrond nabij Oostzijde 61a in De Hoef aan te kopen ten behoeve van het dorpshuis De Springbok, zodat het dorpshuis extra opslagruimte kan creëren. De koopprijs van de garage wordt door de gemeente en het dorpshuis gedeeld op basis van 50/50. De grond blijft in eigendom bij de gemeente en de opstal (garage) verkoopt de gemeente aan het dorpshuis.  De gemeente heeft in 2018 in eerste instantie in zijn geheel de garage gekocht en verkoopt de opstal (garage) in 2019 door aan het dorpshuis. In 2019 vestigt de gemeente vervolgens een opstalrecht op de grond ten gunste van het dorpshuis.  Verzuimd is om deze aankoop mee te nemen in de programmabegroting 2018 via een begrotingswijziging.

32 Het project revitalisering woonwagencentrum Wilnis is vertraagd. In 2018 heeft intensief overleg plaatsgevonden met de bewoners.

investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (bedragen x € 1.000)

Nr. Beleidsterrein Omschrijving Budget

Investeringen

tot en met

2017

Investeringen

2018

Bijdragen van derden

2018

Totaal investeringen min bijdragen van derden

Restant per 31 december

2018

Looptijd Afgerond
1 Riolering Vervangen minigemalen 3e fase 260 192 36 0 228 32 2015 - 2018 Nee
2 Riolering Renovatie  265 150 117 0 267 -2 2015 - 2018 Ja
3 Riolering Vervangen minigemalen 4e fase 230 29 9 0 38 192 2016 - 2018 Nee
4 Riolering Renovatie 423 354 65 0 419 4 2017- 2018 Ja
5 Riolering Vervangen minigemalen 5e fase 270 0 0 0 0 270 2018 - 2019 Nee
6 Riolering Renovatie 215 0 248 -32 216 -1 2018 - 2019 Ja
7 Riolering Verbetermaatregelen Burgemeester Dedelstraat in Abcoude 50 0 54 0 54 -4 2018 - 2019 Ja
8 Riolering Renovatie 300 0 223 0 223 77 2018 - 2019 Nee
9 Riolering Bedrijfsvoertuig 61 0 65 0 65 -4 2018 - 2019 Ja
10 Afval Bedrijfsvoertuig 150 0 0 0 0 150 2018 - 2019 Nee
11 Afval Afvalcontainers 29 0 15 0 15 14 2018 - 2019 Ja
Totaal 2.253 725 832 -32 1.525    

Toelichting op investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

1 De vervanging van E/M minigemalen fase 3 is grotendeels uitgevoerd in 2018 en wordt in 2019 afgerond.
2 De renovatie is uitgevoerd en afgerond.
3 Voor de vervanging van E/M minigemalen fase 4 is opdracht gegeven en wordt in 2019 uitgevoerd.
4 De renovatie is uitgevoerd en afgerond.
5 De vervanging van E/M minigemalen fase 5 is in voorbereiding en wordt voortgezet in 2019
6 De renovatie is uitgevoerd en afgerond.
7 De verbetermaatregelen Burgemeester Dedelstraat zijn uitgevoerd en afgerond.
8 De vervanging en renovatie naar leiding van de inspectie 2016 is in uitvoering en wordt in 2019 afgerond
9 De aanschaf heeft plaatsgevonden.
10 De vervanging van de DAF vrachtwagen ten behoeve transport van afval vindt plaats in 2019 in plaats van 2018. Tengevolge van meer afval, meer afvalfracties en meer transportbewegingen is besloten een groter type aan te schaffen, de meerkosten zijn € 40.000 en dit wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2019.
11 De afvalcontainers zijn aangeschaft.

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

 

Nr. Beleidsterrein Omschrijving Budget

Investeringen

tot en met 2017

Investeringen

2018

Bijdragen van derden

Totaal investeringen min bijdragen van derden

Restant per 31 december

2018

Looptijd Afgerond
1 Verkeer en vervoer Plaswijk Vinkeveen 650 426 257 0 683 -33 2017 - 2018 Ja
2 Verkeer en vervoer  Herenweg Wilnis 1.075 27 1.053 0 1.080 -5 2017 - 2018 Ja
3 Verkeer en vervoer Heulweg Vinkeveen 900 863 118 0 981 -81 2017 -2018 Ja
4 Verkeer en vervoer Achter de Kerken Abcoude 425 0 461 0 461 -36 2017 - 2018 Ja
5 Verkeer en vervoer Vervanging bruggen Plaswijk 445 381 51 0 432 13 2017 - 2018 Ja
6 Verkeer en vervoer Winkeldijk Noord 203 0 0 0 0 203 2017 - 2018 Nee
7 Verkeer en vervoer Waverveen rijbaan 1e deel 850 0 0 0 0 850 2018 - 2019 Nee
8 Verkeer en vervoer Pastoor Kannelaan Wilnis 685 0 50 0 50 635 2018 - 2019 Nee
9 Verkeer en vervoer Botsholsedijk  Vinkeveen 164 0 0 0 0 164 2018 - 2019 Nee
10 Verkeer en vervoer Brug Abcoude 80 0 0 0 0 80 2018 -2019 Nee
11 Verkeer en vervoer Brug Baambrugge 205 0 0 0 0 205 2018 -2019 Nee
12 Verkeer en vervoer Vervanging diverse houten bruggen 50 0 26 0 26 24 2018 - 2019 Nee
13 Verkeer en vervoer Aanpassen openbare ruimte Mijdrecht 750 0 15 0 15 735 2018 - 2019 Nee
14 Verkeer en vervoer Rotonde Veenweg - Mijdrechtsedwarsweg 60 0 52 0 52 8 2018 - 2019 Ja
15 (Openlucht) recreatie Beschoeiing legakkers 1.334 86 1.248 0 1.334 0 2017 - 2018 Ja
Totaal 7.876 1.783 3.331 0 5.114 2.672  

Toelichting op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1 De wegrenovatie van Plaswijk Vinkeveen is uitgevoerd en afgerond met een  overschrijding van € 33.000. Er zijn diverse oorzaken  voor de overschrijding , zoals het aanvullen van sleuven van nutstraces met granulight i.p.v. zand, meerkosten t.g.v. herstellen aansluiting particuliere tuinen en herstellen van schades aan particulieren.
2 De reconstructie van de Herenweg, Wilnis is uitgevoerd en afgerond.
3 Het project Heulweg Vinkeveen is uitgevoerd en afgerond. De overschrijding van € 81.000 is vooral te wijten aan  grondsanering van aangetroffen oliehoudende grond, afvoer van meer asfalt dan berekend en aanbrengen van meer funderingsmateriaal dan gepland.
4 Het project Achter De Kerken in Abcoude is uitgevoerd en afgerond. De overschrijding is te verklaren uit aanpassing van bestrating en meer m2 bestrating om voor de hele wijk een uniform kwaliteitsbeeld te krijgen.
5 De vervanging van de bruggen in Plaswijk, Vinkeveen is uitgevoerd en afgerond binnen het budget.
6 De dijkverbetering en de  aanleg van de nieuwe weg is uitgevoerd door Waternet. De oplevering en de overdracht alsmede de financiele afwikkeling vindt plaats in 2019.
7 Dit project is in 2018 voorbereid en de uitvoering start in 2019.
8 In 2018 is ten gevolge van grondtransporten het project Pastoor Kannelaan, Wilnis uitgesteld. Wel is dit project voorbereid. De uitvoering  gaat in 2019 van start.
9 De dijkverbetering van de Botsholsedijk wordt uitgevoerd door Waternet. De aanleg van de nieuwe weg is afhankelijk van de start en uitvoering van de dijkverbetering. De dijkverbetering loopt door naar 2019.
10 Door de opgetreden vertraging bij de Dorpsbrug Baambrugge wordt de renovatie van de Dorpsbrug Abcoude doorgeschoven naar 2019.
11 Uit nadere inspectie is gebleken dat de staat van onderhoud van de brug een andere aanpak vereist. De gemeenteraad heeft in februari 2019 hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. De aanbesteding is in het voorjaar 2019 en daarna wordt de uitvoering gestart.
12 De vervanging van de houten bruggen is gestart in 2018 en loopt door tot in 2019.
13 Het aanpassen van het parkeerterrein bij De Lindeboom is in 2018 voorbereid. De uitvoering start in de zomer van 2019.
14 De werkzaamheden aan de  rotonde Veenweg-Mijdrechtsedwarsweg zijn in 2018 uitgevoerd en afgerond binnen het budget.
15 De eerste fase van de beschoeiing van de legakkers Vinkeveense Plassen is in 2018 afgerond.

Analyse sociaal domein 2016 - 2018

Algemeen

In de afgelopen jaren is de focus binnen het sociaal domein regelmatig gewijzigd op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Waar in 2016 met name de nadruk lag op de transitie van de jeugdhulp lag in 2017 en 2018 de nadruk op het transformeren van het sociaal domein. In 2018 en verder zal de nadruk niet alleen op verdere transformatie liggen maar ook op consolidatie en consistentie. Wij zetten dus verder in op preventieve maatregelen en het vormen van een zo stevig mogelijke basis. De in gang gezette ontwikkeling van investeren in algemene en individuele voorzieningen en armoedebeleid met de daarbij behorende capaciteit en budgetten  en het naar beneden bijstellen van (financiële) investeringen in de diverse inkomensregelingen is ook in 2018 doorgezet.  In de realisatie 2018 blijkt dat deze ontwikkeling vruchten afwerpt. Hierbij moet worden aangegeven dat dit ook gedeeltelijk door de gunstige economische ontwikkelingen wordt beïnvloedt. Deze economische ontwikkeling heeft er echter ook voor gezorgd dat er minder capaciteit aangetrokken kon worden voor de geplande impulsen en ontwikkelingen. Hierdoor is er in 2018 een aantal incidentele en capaciteitsbudgetten niet (geheel) benut.     

Financiële samenvatting sociaal domein 2016 - 2018 (bedragen x € 1.000)

Nr. Onderwerp

Realisatie

2016

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Begroting

2018

Verschil 

2018

(+ = voordeel

en - = nadeel)

  Algemene voorzieningen          
1 Volksgezondheid  1.394 1.465 1.490 1.547 57
2 Dorpshuizen en mantelzorg 2.697 2.769 2.856 2.876 20
  Individuele voorzieningen jeugd en Wmo          
3 Sociale infrastructuur 1.337 1.083 1.230 1.268 38
4 Schuldhulpverlening 105 90 98 100 2
5 Wmo - begeleiding 1.096 1.229 1.471 1.343 -128
6 Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen 1.017 1.134 959 1.171 212
7 Wmo - huishoudelijke hulp 1.484 1.454 1.526 1.613 87
8 Wmo - eigen bijdragen -632 -445 -464 -450 14
9 Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo 840 466 512 550 38
10 Jeugdwet 4.909 5.250 5.511 5.686 175
11 Beschermd wonen 1 0 58 96 38
12 Innovatiebudget 0 242 125 250 125
13 Bedrijfsvoeringsimpuls 0 252 187 265 78
  Inkomensregelingen          
14 Bijstandsuitkeringen BUIG 5.986 6.283 6.387 6.300 -87
15 Rijksbijdrage BUIG -5.424 -6.114 -6.969 -6.766 203
16 Overige bijstandsuitkeringen 158 204 485 102 -384
17 Re-integratie 365 431 246 363 117
18 Sociale werkvoorziening 1.777 1.685 1.814 2.017 203
  Gemeentelijk armoedebeleid          
19 Bijzondere bijstand 426 381 361 363 2
20 Inkomensregeling Chronisch Zieken en Gehandicapten 164 166 160 180 20
21 Armoedebestrijding kinderen 0 89 147 201 54
22 Overige maatregelen w.o. kwijtschelding belastingen en Stichting Jongeren Actief 150 180 246 212 -34
  Capaciteitskosten          
23 Capaciteitskosten 4.570 3.008 3.385 3.794 410
  Totaal 22.418 21.302 21.821 23.080  1.260 

Toelichting op de belangrijkste verschillen

 1. Op het onderdeel individuele voorzieningen jeugd en Wmo is er in 2018 per saldo een onderschrijding op de budgetten van € 679.000. Hiervoor is op hoofdlijnen een drietal verklaringen te geven.  
  1. In 2018 wordt er stevig geïnvesteerd in innovatie en bedrijfsvoering, echter in de huidige arbeidsmarkt is het lastig om op korte termijn medewerkers te vinden. Hierdoor lopen de projecten in het kader van bedrijfsvoering en innovatie vertraging op waardoor er op dit onderdeel een onderschrijding is van ongeveer € 203.000.
  2. Een tweede verklaring heeft betrekking op de Wmo waarbij meer geïnvesteerd is in begeleiding (€ 128.000) hetgeen geresulteerd heeft in lagere uitgaven voor voorzieningen(€ 313.000).
  3. De derde verklaring heeft betrekking op de beperkt lagere (3 %) kosten voor jeugdwet waarvoor de verklaring voor een groot gedeelte de terugvordering over oudere jaren is en de (eigen) bijdragen.
 2. Voor het onderdeel inkomensregelingen is er in 2018 een budgetvoordeel van € 52.000 te melden. Hiervoor zijn de vier belangrijkste verklaringen:
  1. Voor de BUIG spelen twee ontwikkelingen te weten de hogere rijksbijdrage van € 203.000, zoals ook elders gemeld, en beperkt niet of nauwelijks op korte termijn beïnvloedbare kosten te weten € 87.000 wat met ongeveer 1,4 % van het uitgavenbudget overeen komt.
  2. Bij het onderdeel sociale werkvoorziening is een budget onderschrijding van € 203.000 te melden die voor het overgrote gedeelte veroorzaakt wordt door het project inrichten van de toekomstige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening van € 174.000. Dit is ook gemeld in het onderdeel incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
  3. Dankzij een Europese bijdrage van € 90.000 ontstaan per saldo lagere kosten voor re-integratie van € 117.000.
  4. Door mutaties in de omvang van vorderingen op verstrekte uitkeringen en een hoger risicoprofiel voor de berekeningen van dubieuze debiteuren ontstaat een nadeel van € 401.000.
 3. Op het onderdeel capaciteitskosten zien we in 2017 een daling van € 1.562.000 ten opzichte van 2016 door de voorgeschreven wijzigingen vanuit de BBV. Deze zorgde ervoor dat alle overhead kosten centraal verantwoord moet worden en geen onderdeel meer mogen uitmaken van de kosten op de verschillende programma's. In 2018 zien we een stijging van de werkelijke capaciteitskosten van ongeveer € 377.000 en in 2019 zal naar verwachting een verdere stijging optreden van de capaciteitskosten. Dit zal een verdere stijging van de verwachte werkelijke kosten van ongeveer € 400.000 inhouden. De onderuitputting in 2018 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de huidige arbeidsmarkt waarin het lastig is om vacatures te vervullen of zelfs om op korte termijn medewerkers op projectbasis te vinden. Verdere toelichting op de capaciteitskosten kunt u vinden bij programma 6 Sociaal Domein en de paragraaf bedrijfsvoering waarin een totaaloverzicht en toelichting is opgenomen van de personele capaciteitskosten.         

EMU-saldo

Algemeen

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.  


Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort ervan op nationaal niveau om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden. Aangezien de decentrale overheden onderdeel uitmaken van de sector overheid in de economische statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat, is daarbij bepaald dat niet alleen het saldo van de centrale overheid meetelt, maar ook het saldo van de decentrale overheden. In de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) is daarom bepaald dat de verschillende overheidslagen een gelijkwaardige inspanningsverplichting hebben om te voldoen aan de Europese begrotingseisen en daarmee bij te dragen aan een gunstige budgettaire positie voor Nederland.


Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven is het belang van het hebben van voldoende geld (liquide middelen) toegenomen: ‘Cash is King’ is het daarbij veelgehoorde credo. Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de liquide middelen, financiële positie (eigen vermogen en schulden), kwaliteit van het resultaat en de mate waarin een onderneming geld kan genereren, is in het bedrijfsleven een kasstroomoverzicht voorgeschreven. Daarin moet een onderneming laten zien hoeveel inkomsten en uitgaven er zijn uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Voor gemeenten geldt niet de verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen. Onze gemeente neemt dit geconsolideerde overzicht al meerdere jaren op in de paragraaf financiering.

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

  Omschrijving 2018
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -71
2. Mutatie (im)materiële vaste activa -3.191
3. Mutatie voorzieningen -206
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -1.237
Berekend EMU-saldo 4.151

Wet normering topinkomens

Algemeen

De Wet normering topinkomens heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoogste leidinggevenden niet meer mogen verdienen dan een minister.

 

Topfunctionarissen zijn de hoogste leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling, die leidinggeven aan de gehele rechtspersoon of instelling. Voor de gemeente zijn dit de gemeentesecretaris en de griffier.

 

Wettelijk is bepaald dat verantwoord wordt over de jaren 2017 en 2018. 

 

Voor het jaar 2018 geldt als algemene bezoldigingsmaximum € 189.000. Deze norm heeft de gemeente De Ronde Venen niet overschreden.

Wet normering topinkomens - verantwoording 2018

 

E.H.M. Schreurs

M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja ja

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 111.667 € 84.849

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.885 € 13.640

Subtotaal

€ 129.553 € 98.489

 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000 € 189.000

 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 129.553 € 98.489

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Wet normering topinkomens - verantwoording 2017

 

E.H.M. Schreurs

M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 112.661 € 92.282

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.591 € 13.183

Subtotaal

€129.252 €105.464

 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 181.000 € 181.000
     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 129.252 € 105.464

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten  en de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

 

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Personele lasten

Personeelslasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en verlofaanspraken. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

Dividendopbrengsten

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Algemene uitkering

Voor de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. Dit was de septembercirculaire gemeentefonds 2018.

Eigen bijdragen CAK

Bij de WMO vraagt de gemeente een eigen bijdrage aan de burger. De oplegging en inning is landelijk belegd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een rapportage van de huisaccountant van het CAK heeft de gemeente voldoende zekerheid over de juistheid van de eigen bijdragen. Echter, over de volledigheid bestaat onvoldoende zekerheid. Eventuele niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet materieel.

Vaste activa

In het onderdeel vaste activa zijn opgenomen:

 1. Immateriële vaste activa
 2. Materiële vaste activa
 3. Financiële vaste activa

 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe inzichten in de technische en/of de economische levensduur van activa. Duurzame waardevermindering van vaste activa boeken wij af.

 

Naast de BBV bevat ook de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen en de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2017 - 2020 belangrijke bepalingen voor de waardering en afschrijving van vaste activa. Deze bepalingen zijn onder meer:

 • Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden.
 • Als eerste jaar van afschrijving wordt genomen het jaar volgend op het jaar waarin het activa tot stand is gekomen.
 • De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van disagio, kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht. 
 • Activa worden afgeschreven naar een boekwaarde van nihil. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.

Bij de samenvoeging van de administraties in 2010 van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen zijn de vaste activa zonder aanpassingen in afschrijvingstermijn en/of -methodiek opgenomen.

 

1. Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa vallen bijdragen aan activa in eigendom van derden.

 

2. Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa vallen:

 1. investeringen met een economisch nut;
 2. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
 3. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

 

1. Investeringen met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op basis van de verwachte gebruiksduur wordt de jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) verwerkt. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

 

Vanaf 2018 worden de schoolgebouwen afgeschreven in 40 jaar in plaats van 60 jaar. In 2018 is de functie van de basisschool De Trekvogel verandert van onderwijshuisvesting naar overige gebouwen.

 

2.  Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of voor de begraafplaatsen, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

 

3. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een maatschappelijk doel hebben zoals wegen, bruggen en groenvoorziening vallen onder de noemer "Investeringen met een maatschappelijk nut". Deze categorie van investeringen geldt vanaf 2017 voor alle gemeenten.

 

3. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van aflossingen. Het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de deelnemingsovereenkomst met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen langlopend in te zetten en om deze via SVn structureel en revolverend te benutten voor startersleningen.

Vlottende activa

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de voorraden in mindering wordt gebracht.

 

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel , het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het complex (POC-methode).

 

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.


Vorderingen (Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan één jaar)

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Aan de hand van een individuele beoordeling is voor de verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht op de vorderingen.


Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen staan opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

 

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Balans per 31 december 2017 en 2018

Balans van de gemeente De Ronde - Activa- bedragen x € 1.000
   

31 december

2017

31 december

2018

  Vaste activa    
01 Immateriële vaste activa 100 100
  Bijdragen aan activa in eigendom van derden 100 100
02 Materiële vaste activa  80.158 83.350
  Investeringen met een economisch nut 45.567 47.192
  Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 31.899 31.338
  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.692 4.820
03 Financiële vaste activa 2.112 2.131
  Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 133 133
  Overige langlopende leningen 1.979 1.998
  Totaal vaste activa 82.370 85.581
04 Voorraden 13.655  12.418
  Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 13.650  12.412
  Gereed product en handelsgoederen 5 6
05 Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 16.478 13.532
  Vorderingen op openbare lichamen 8.319 8.205
  Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.750 0
  Overige vorderingen 5.409 5.327
06 Liquide middelen 243 21
07 Overlopende activa 967 1.559
  De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0 0
  Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 969 1.559
  Totaal vlottende activa 31.345 27.530
       
  Totaal generaal 113.715 113.111

 

Balans van de gemeente De Ronde - Passiva- bedragen x € 1.000
   

31 december

2017

31 december

2018

  Vaste passiva    
08 Eigen vermogen 36.369 36.295
  Algemene reserve 20.657 23.625
  Bestemmingsreserves 9.557 9.999
  Gerealiseerd resultaat 6.155 2.671
09 Voorzieningen 4.479 4.273
10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 57.310 48.564
  Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 57.310 48.564
  Totaal vaste passiva 98.158 89.132
       
11 Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 13.052 22.376
  Bank 0 12.829
  Overige schulden 13.052 9.547
12 Overlopende passiva 2.505 1.603
  Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 2.332 1.505
  De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 170 72
  Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen 2 26
  Totaal vlottende passiva 15.557  23.979
       
  Totaal generaal 113.715 113.111
       
13 Het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 125.750 142.441

 

Toelichting op de balans

01 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden Bedrag
Stand per 31 december 2017 100
Investeringen -
Desinvesteringen -
Afschrijvingen -
Bijdragen van derden -
Duurzame waardeverminderingen -
Stand per 31 december 2018 100

 

Toelichting:

De investering betreft het sporthuis Abcoude. De verdere uitvoering vindt plaats in 2019/2020.

02 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
 

31 december 

2017

31 december

2018

 •  Investeringen met een economisch nut
45.567 47.192
 • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
31.899 31.338
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
2.692 4.820
Totaal 80.158 83.350

 

Toelichting:

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn activa die geen economisch, maar een maatschappelijk nut hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken en openbare verlichting. 

 

Er zijn geen investeringen in erfpacht uitgegeven.

 

Over de voortgang van de investeringen is een aparte rapportage in deze jaarrekening opgenomen. 

 

De boekwaarde van de investeringen heeft over 2018 het volgende verloop.

 

Materiële vaste activa

31 december

2017

Investeringen 

Des-

investeringen

Af-

schrijvingen

Bijdragen

van

derden

Duurzame afwaar-

dering

31 december

2018

Gronden en ruimten

8.346 25 -344 0 0 0 8.027

Woonruimten

37 0 0 -4 0 0 33
Bedrijfsgebouwen 27.836 249 -229 -1.424 0 0 26.432
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 38.958 6.531 0 -1.633 -32 0 43.824
Vervoermiddelen 635 260 0 -99 0 0 796
Machines, apparaten en installaties 2.904 397 0 -388 0 0 2.913
Overige materiële vaste activa 1.442 30 -9 -138 0 0 1.325
Totaal 80.158 7.492 -582 -3.686 -32 0 83.350

 

Toelichting:

De desinvesteringen hebben betrekking op verkoop van percelen en bedrijfsmiddelen.

03 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

31 december

2017

Investering Aflossing

31 december

2018

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:        
 • BNG Bank
93     93
 •  Vitens N.V.
40     40
Totaal kapitaalverstrekkingen 133     133
Overige langlopende leningen - Startersleningen SVn 1.979 19   1.998
Totaal 2.112 19 0 2.131

 

Toelichting:

Mutaties binnen de startersleningen die worden beheerd door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zoals ontvangen rente en beheervergoeding leiden per saldo tot een toevoeging aan het fonds.

04 Voorraden

Voorraden

31 december

2017

31 december

2018

     
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:    
 • Waarvan boekwaarden
17.838 16.438
 • Waarvan verliesvoorziening
-4.188 -4.026
Gereed product en handelsgoederen 5 6
Totaal 13.655 12.418

 

De grondexploitaties worden binnen de wettelijke termijn van tien jaar afgerond. Een nadere toelichting per project is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. Deze toelichting is gebaseerd op de rapportage actualisatie grondexploitaties 2019. Deze rapportage wordt apart door de raad besloten.

 

  De maricken

Land van

Winkel

Vinkeveld

Stations-

locatie

Mijdrecht

Totaal
Boekwaarde per 31 december 207 10.482 4.525 -1.722 4.553 17.838
Vermeerderingen 1.586 2.757 952 290 5.585
Verminderingen -3.442 -5.257 -1.071 0 -9.770
Tussentijdse winstneming 2018 1.214 1.244 327 0 2.785
Boekwaarder per 31 december 2018 9.840 3.269 -1.514 4.843 16.438
Nog te maken kosten 8.271 4.036 1.134 654 14.095
Nog te realiseren opbrengsten -22.827 -8.582 0 -1.471 -32.880
Inzet verliesvoorziening - - - -4.026 -4.026
Geraamd eindresultaat -4.716 -1.277 -380 0 6.373

05 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31 december

2017

31 december

2018

Vorderingen op openbare lichamen 8.319 8.205
Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.750 0
Overige vorderingen 5.409 5.327
Totaal 16.478 13.532

 

Toelichting:

Zie voor een nadere toelichting op de rekening-courantverhouding met het Rijk de paragraaf Financiering.

Schatkistbankieren

De gemeente mag per kwartaal een deel van de liquide middelen buiten het schatkistbankieren houden. Het verloop hiervan over 2018 is opgenomen in onderstaande tabel.

 

 

1e kwartaal

2018

2e kwartaal

2018

3e kwartaal

2018

4e kwartaal

2018

Op dagbasis buiten 's Rijksschatkist gehouden middelen 36 43 1.898 15
Drempelbedrag 680 680 680 680
Ruimte onder het drempelbedrag 644 637   665
Overschrijding van het drempelbedrag     1.218  

 

Toelichting:

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat in drie kwartalen binnen de ruimte is gebleven en dat in één kwartaal er sprake is van een overschrijding van het drempelbedrag. Hierop staat geen sanctie van het Rijk.

06 Liquide middelen

Liquide middelen

31 december

2017

31 december

2018

BNG Bank 160 0
ABN AMRO Bank N.V. 65 0
Rabobank 11 18
Kas 7 3
Totaal 243 21

 

Toelichting:

Het saldo van BNG Bank vertoont een tekort op 31 december 2018. Dit tekort is zichtbaar in het onderdeel kortlopende schulden.

07 Overlopende activa

Overlopende activa

31 december

2017

31 december

2018

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0 0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 967 1.559
Totaal 967 1.559

08 Eigen vermogen

Eigen vermogen
 

31 december

2017

Bestemming

resultaat

2017

Verschuiving

tussen

reserves

Toevoeging Onttrekking

Vermindering

i.v.m.

afschrijvingen

op activa

31 december
2018
Algemene reserve 20.657 6.155 -824 3.946 -5.988 -321 23.625
Bestemmingsreserves 9.557   824 0 0 -382 9.999
Totaal reserves 30.214 6.155 0 3.946 -5.988 -703 33.624
Resultaat 2017 6.155            
Resultaat 2018             2.671
Totaal eigen vermogen 36.369 6.155 0 3.946 -5.988

-703

36.295

 

Toelichting:

In de jaarrekening 2018 zijn overzichten opgenomen waarin de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan is toegelicht.

09 Voorzieningen

Voorzieningen
 

31 december

2017

Toevoeging vrijval

Aan-

wendingen

31 december

2018

Voorzieningen voor verplichtingen,

verliezen en risico's

230 0 0 0 230

Onderhouds-

egalisatievoorzieningen

2.692 490 0 509 2.673

Voorzieningen van derden

verkregen middelen die specifiek

besteed moeten worden

1.557 50 0 236 1.371
Totaal 4.479 540 0 736 4.273

 

Toelichting:

In de jaarrekening 2018 is een apart overzicht opgenomen waarin de aard en reden van de voorzieningen zijn toegelicht.

10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden

31 december

2017

31 december

2018

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 57.310 48.564
Totaal 57.310 48.564

 

Toelichting:

De rentelasten van de bovengenoemde leningen over 2018 is € 1.415.000. In de paragraaf Financiering is meer informatie opgenomen over de omvang van de leningen en de daarbij behorende rentekosten en de toerekening van rente aan investeringen en bouwgronden in exploitatie.

11 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31 december

2017

31 december

2018

BNG Bank 0 12.829
Overige schulden 13.052 9.547
Totaal 13.052 22.376

 

Toelichting:

Op 31 december 2018 was het saldo van de kredietfaciliteit van de  BNG Bank volledig gebruikt. Hierdoor is in 2019 een langlopende geldlening aangegaan.

12 Overlopende passiva

Overlopende passiva

31 december

2017

31 december

2018

 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
2.332 1.505
 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
170 72
 • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
2 26
Totaal 2.505 1.603

Opbouw geoormerkte ontvangen rijksbijdragen

Opbouw van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
  Bron

31 december

2017

Ontvangen

bedragen

Vrijgevallen

bedragen

31 december

2018

 • Onderwijsachterstanden beleid 2011 - 2018
Rijk 163   -100 63
 • Vergoeding zwerfafval

Overige

Nederlandse

Oveheids-

lichamen

7 2   9
Totaal   170 2 -100 72

 

13 Borg- of garantstellingen

Nr. Naam van de instelling

% van de

borg

Oorsponkelijk

31 december

2017

31 december

2018

  Woningbouw:        
1 Stichting Groenwest 50% 160.013 121.713 135.923
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 100% 928 843 657
  Sport, welzijn en zorg:        
3 Stichting Abcouder Sport 100% 206 166 0
4 VV CSW 100% 23 18 18
5 FC Abcoude 100%   75 70
6 Hockeyvereniging Abcoude 100% 310 150 0
7 Stichting openbare bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 100% 339 32 16
8 Zonnehuisgroep Amstelland 100% 2.000 860 0
9 Zonnehuisgroep Amstelland 100% 550 376 0
10 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 68 10 5
11 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 1.060 364 300
12 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 100% 1.750 1.099 1.026
13 Stichting dorpshuis Baambrugge (De Vijf Bogen) 100% 140 44 26
14 Borgstelling zwembad Abcoude 100% 4.400 0 4.400
  Totaal     125.750 142.441

 

Toelichting:

 •  WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:
  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.
  • WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein.
 • Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen en zijn er geen nieuwe garanties verstrekt.
 • De borgstelling zwembad Abcoude is de meest recente borgstelling.

 

Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Algemeen

In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld. Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen zoals langlopende huurcontracten en diensten. In onderstaand overzicht zijn meerjarige contracten opgenomen voor verplichtingen groter dan € 50.000.

Financieel overzicht

Aard van de dienstverlening

 Indicatie van de

jaarlijkse

contractwaarde 

 Indicatie van de totale

verplichting

vanaf 31 december 2018

tot einde contract 

Looptijd inclusief  eventuele

verlengingen

1 Huisvuilinzameling                            980.000                      7.845.000 31 december 2026
2 WMO hulp bij het huishouden                        1.559.000                      5.066.000 31 maart 2022
3 Leerlingenvervoer                            601.000                      3.357.000 31 juli 2024
4 Exploitatie veerpont                            248.000                      2.233.000 31 december 2027
5 Brugbediening                            646.000                      2.127.000 16 april 2022
6 Huisvuilverwerking                            907.000                      1.816.000 31 december 2020
7 Inkoop energie (DVEP)                            126.000                      378.000 31 december 2021
8 WMO Taxivervoer                            426.000                      1.118.000 15 augustus 2021
9 Schoonmaak gemeentelijke gebouwen                            153.000                         459.000 31 december 2021
10 Asfaltonderhoud raamcontract                            456.000                         456.000 31 december 2019
11 Zaaksysteem Inproces                              75.000                         447.000 15 december 2024
12 Afvalverwerking                            118.000                         393.000 30 april 2022
13 Elementenverharding raamcontract                            368.000                         368.000 31 december 2019
14 Riolering raamcontract                            333.000                         333.000 31 december 2019
15 Maaien ruw gras en slootonderhoud                            250.000                         312.000 31 maart 2020
16 Onkruidbeheersing op verharding                            448.000                   1.494.000 1 mei 2022
17 Financieel systeem                              17.000                        153.000 1 januari 2028
18 Eigendommenverzekering                              81.000                         203.000 1 juli 2021
19 Schuldhulpverlening                            148.000                         148.000 31 december 2019
20 Onderhoud openbare verlichting                            146.000                         146.000 31 december 2019
21 Inspectie en reiniging van riolering                              92.000                         100.000 31 januari 2020
22 Kringkoop en textiel                              95.000                            95.000 31 december 2019
23 Wagenparkverzekering                              33.000                            66.000 31 december 2020

 

Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bij de bestuurlijke behandeling van de programmarekening 2017 is toegezegd om niet wettelijk afdwingbare rechten en verplichtingen zoals terugbetaling van precario zichtbaar te maken in de jaarrekening. Dit onderdeel is de uitwerking hiervan.

 

Voor de jaren 2019 - 2021 is rekening gehouden met een korting op de lokale heffingen vanwege de opgelegde precario aan Stedin. Hiervoor is in de ramingen € 1,0 mln. per jaar opgenomen ten laste van de algemene reserve.

 

In 2018 is besloten om de jaarlijkse opbrengst van Vitens volledig terug te betalen aan de inwoners. Dit zal eveneens plaatsvinden in de jaren 2019 - 2021. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd die jaarlijks wordt gevoed met de opgelegde precariobelasting van € 0,6 mln. In een informatienota van januari 2019 is de raad geïnformeerd over de uitvoering hiervan.