Sitemap

Sitemap

Kadernota 2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Opbouw en leeswijzer Blz. 5  
Uitgangspunten voor de begroting 2022 Blz. 6  
Voorliggend besluit kadernota 2022 Blz. 7  
Domein 1: Sociaal Domein Blz. 8  
Visie op het domein Blz. 9  
Doelstellingen Blz. 10  
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 11  
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 12  
1.3 Inwoners leven gezond Blz. 13  
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 14  
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 15  
1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 16  
Domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 17  
Visie op het domein Blz. 18  
Doelstellingen Blz. 19  
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 20  
2.02 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 21  
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 22  
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 23  
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 24  
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 25  
2.07 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 Blz. 26  
2.08 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 27  
2.09 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 28  
2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 29  
Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 30  
Visie op het domein Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan Blz. 33  
3.02 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 34  
3.03 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming Blz. 35  
3.04 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 36  
3.05 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 37  
3.06 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Blz. 38  
3.07 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Blz. 39  
3.08 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 40  
3.09 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 41  
3.10 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode Blz. 42  
3.11 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis Blz. 43  
Bedrijfsvoering Blz. 44  
Bedrijfsvoering Blz. 45  
Update ombuigingen en concretisering taakstellingen Blz. 46  
Samenvatting Blz. 47  
Domein 1 Blz. 48  
Aanpassing ombuiging op de maatschappelijke partners Blz. 49  
Domein 2 Blz. 50  
Domein 3 Blz. 51  
Concretisering taakstellingen Blz. 52  
Prognose financieel meerjarenperspectief Blz. 53  
Inleiding Blz. 54  
Nieuwe startpostitie begroting 2022 - 2025 Blz. 55  
A. Raadsvoorstellen onderweg Blz. 56  
B. Afschrijvingslasten Blz. 57  
C. Autonome ontwikkelingen Blz. 58  
C. Toelichting op de Autonome ontwikkelingen Blz. 59  
D. Tabel structurele mutaties door beleidsontwikkelingen Blz. 60  
D. Toelichting structurele mutaties Kadernota 2022 Blz. 61  
E. Aanpassing op ombuigingen Blz. 62  
F. Reservering nieuw beleid Blz. 63  
G. Incidentele mutaties Kadernota 2022 Blz. 64  
G. Toelichting incidentele mutaties Kadernota 2022 Blz. 65  
H. Verwachte compensatie Rijk Blz. 66  
Ontwikkeling van de algemene reserve Blz. 67