Domein 1: Sociaal Domein

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

Sport en bewegen zijn bijna vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

De Ronde Venen maakt zich er sterk voor dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. In 2022 focussen we ons op een aantal nieuwe ontwikkelingen om deze doelstelling te bereiken.

 

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen. Dit gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn kennis van de taal, onderwijs en werk de belangrijkste randvoorwaarden. De nieuwe Wet inburgering geeft de gemeente meer regie bij de begeleiding. We organiseren de cursussen zoveel mogelijk lokaal met lokale (welzijns)partner. Zodat mensen zich verbonden gaan voelen met De Ronde Venen.

 

16 Utrechtse gemeenten hebben een regionale koers ontwikkeld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeenteraden hebben deze regionale koers vastgesteld. We willen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig wonen met begeleiding in plaats van wonen in een instelling, zodat ze actief mee kunnen doen in de samenleving. In 2022 leggen we de afspraken vast in een regioplan en wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Wij maken ons sterk voor goed vervoer voor kwetsbare inwoners. De regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur voor inwoners die zelfstandig of met begeleiding wil reizen. We kijken hoe we deze vorm van vervoer kunnen vernieuwen, zodat dit financieel houdbaar wordt en blijft. Ook zetten we in op toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het stimuleren van alternatieven voor lokaal vervoer.

 

Het Rijk gaf gemeenten in 2021 de opdracht om gedupeerden van de Toeslagenaffaire één op één te begeleiden en ondersteunen. Inwoners kunnen zich tot 1 januari 2024 melden bij de Belastingdienst. De gemeente is gevraagd tot 24 maanden nazorg te leveren. Ondersteuningstrajecten zijn gericht op het weer voldoende zelfredzaam maken van de inwoner om zonder aanvullende ondersteuning het leven op de rit te houden. In 2022 blijven wij ons inzetten om de benodigde ondersteuning te bieden.

1.3 Inwoners leven gezond

In 2022 geven we uitvoering aan de gezondheidsnota die in 2021 is vastgesteld. We leggen hierbij verbinding met (regionale en landelijke) ontwikkelingen en kaders zoals Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Samenwerking met lokale zorgpartners en ook zorgverzekeraars is hierbij noodzakelijk. En daarbij is het gesprek over de financiering van preventie belangrijk. Thema’s voor 2022 zijn verder de veranderingen na en de gevolgen van corona. Dit gaat dan om de geestelijke gezondheid van met name jongeren en het in beweging krijgen en houden van jongeren en senioren (voortzetten sportakkoord).

 

De lokale samenwerkingsagenda met huisartsen Wilnis/Vinkeveen die in 2020 is opgesteld wordt in 2022 verbreed met andere huisartsen binnen de gemeente.  Onder andere vanuit de regionale samenwerking met de zorgverzekeraars.

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin. We sluiten aan bij de levensfase van de jeugdigen, zodat zij een positieve ontwikkeling kunnen doormaken. Het uitvoeringsprogramma Jeugd dat in 2020 is vastgesteld vormt ook voor 2022 het kader.

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We zetten in op het beheersen van de kosten voor Jeugd en WMO. Om de kosten niet verder te laten stijgen zetten wij in op een sterke sociale basis. We dagen zowel specialistische ondersteuning, als kernteam en voorliggende voorzieningen uit gebruik te maken van basisvoorzieningen. Daarvoor hebben we onder andere per 1 januari 2022 de nieuwe Regionale Inkoop Jeugd & Wmo gerealiseerd. 

1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Landelijke actieprogramma's zoals 1 tegen Eenzaamheid en Langer Thuis zetten wij, waar mogelijk en haalbaar,  in om samen met onze maatschappelijke partners de leefbaarheid binnen de kernen, dorpen en wijken te behouden en te bevorderen.  We houden zicht op de (mentale en fysieke) gevolgen van corona voor onze inwoners. We stimuleren bewoners en partners om gebruik te maken van de diverse regelingen die hiervoor door de landelijke overheid worden ontwikkeld.