Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Voor een goed toegeruste en professionele organisatie en bestuur is de bedrijfsvoering van wezenlijk belang. Alleen op deze manier zijn wij in staat om onze dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te kunnen garanderen, onze opgaves te realiseren en de uitvoering ter hand te nemen. Contact tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijft van groot belang. Om iedereen te bereiken vernieuwen wij onze communicatiemiddelen en houden wij de website voor iedereen toegankelijk.

 

Om ervoor te zorgen dat onze inzet aansluit bij onze ambities is wendbaarheid van de organisatie essentieel. Hiervoor is een routekaart ontwikkeld. Met de routekaart geven we richting en sturen we op de pijlers: bedrijfsvoering, sturing, kwaliteit en houding en gedrag. Daarmee versterken we het fundament. Dit maken we concreet met onderwerpen als het inrichten van een contract- en verplichtingenadministratie, het verstevigen van het financieel bewustzijn en budgetbeheer. Ook het hybride werken (tijd- en plaats onafhankelijk werken), ontwikkelen we in 2022 verder door.

 

Een goede, digitale en veilige informatievoorziening moet de dienstverlening en de interne processen zo goed mogelijk ondersteunen. Aanpassingen aan de software en vernieuwingen van de hardware volgen zich in hoog tempo op. Dat is enerzijds noodzakelijk om de huidige operatie functioneel en veilig te houden en anderzijds om stevig te vernieuwen waar dat nodig is. Naast de techniek ontwikkelen we organisatiebreed kennis en kunde op het gebied van informatiemanagement, dataveiligheid, informatiebeheer en functioneel beheer van applicaties. Ook zetten we in op het vergroten van de digitale vaardigheden.

 

Effecten Kadernota op formatie

Hieronder ziet u een overzicht van de effecten op de formatie van de voorstellen in deze Kadernota. Bij de programmabegroting ontvangt u weer een integraal overzicht van de totale formatie in de paragraaf bedrijfsvoering. Door de raad is het amendement 'toegang sociaal domein herijken' aangenomen, welke de formatie uitbreiding in onderstaande tabel genoemd bij D3 'Uitbreiding formatie team Toegang' van 5 FTE opschort tot na de herziening van het document Toegang 2.0 uit 2017.

Bijbehorende mutatie in financieel meerjarenperspectief Effect op formatie Nadere toelichting (zie ook toelichting bij financiële mutatie)
D3 Uitbreiding formatie team Toegang 5 Dekking uit beëindigen subsidie maatschappelijk werk
D5 Ruimtelijke projectleiding 1 Dit zal naar verwachting ook meer inkomsten genereren, deze zijn lastig te ramen en daardoor niet begroot
D6 Functioneel Beheerder burgerzaken 1 Afgelopen jaren tijdelijk ingevuld, nu structureel nodig
D8 Handhavingsregisseur 1 Omzet van inhuur naar in dienst met uitbreiding van het aantal uur, van omgerekend 0,67 FTE tot full time.
D8 Junior BOA 1 Door inzet van de junior BOA kunnen ook drie extra stagiaires worden aangetrokken. Hierdoor neemt de inzetcapaciteit sterk toe.