Inleiding

Inleiding

Wij zijn onder de indruk van de veerkracht die De Ronde Venen heeft laten zien in het afgelopen jaar. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Dit jaar ontvangt u van ons weer een volwaardige Kadernota. Met deze Kadernota zetten we de eerste stap naar de programmabegroting en leggen wij u keuzes voor binnen de mogelijkheden die er zijn. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is gekozen om ons volgend jaar te focussen op de uitvoering van reeds vastgesteld beleid en de kwaliteit hiervan.

 

Net als andere gemeenten wordt De Ronde Venen geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die onze financiële positie onder druk zet. De grootste uitdaging blijft de stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo, maar we blijven gezamenlijk op zoek naar perspectief. Door onze verantwoordelijkheid te nemen en de kosten te beheersen, maar ook door ons actief in te zetten om van het Rijk een reële bijdrage te ontvangen om de zorg voor onze jeugdigen te kunnen blijven betalen. De arbitrage die VNG heeft ingeroepen, de Kabinetsformatie en de herverdeling van het Gemeentefonds maken dit naar verwachting mogelijk.

 

Ook de coronacrisis blijft een onzekere factor bij het opstellen van deze Kadernota. De realiteit is dat de situatie ten opzichte van vorig jaar voor een groot deel onveranderd is. We blijven ons inzetten om de gevolgen voor onze lokale samenleving zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te herstellen. Voor het succes van deze aanpak zijn wij voor een groot deel afhankelijk van het Rijk.

 

Ondanks deze ontwikkelingen staat de samenleving niet stil. De samenleving vraagt om een sterke lokale overheid die antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag en morgen. We blijven in gesprek met onze inwoners en ondernemers om gezamenlijk deze antwoorden te formuleren. Onze uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap en energie zijn groot. In het Lokaal Ruimtelijk Perspectief maken we keuzes om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Daarnaast zien we het als onze opdracht om de zorg dicht bij de inwoners te organiseren. We zetten de hulpvraag van inwoners centraal en werken samen met onze partners aan passende hulp. Tot slot is een leefbare gemeente van groot belang. Onze BOA’s leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Om die reden zetten we in op uitbreiding van de capaciteit en de samenwerking tussen onze handhavers.

 

Het behalen van onze ambities valt of staat bij een lokale overheid en een wendbare gemeentelijke organisatie. Een organisatie met voldoende slagkracht, zodat de dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers op niveau blijft. In 2022 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie om het fundament toekomstgericht te versterken. Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie en zijn direct gekoppeld aan de ambities die wij hebben. We geven het komende jaar, samen met onze partners, uitvoering aan het vastgestelde beleid om onze ambities te realiseren. Op hetzelfde moment gaat onze aandacht uit naar het realiseren van de ombuigingen en het invullen van de taakstellingen. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij de komende jaren blijvend worden uitgedaagd om focus aan te brengen.

Opbouw en leeswijzer

In deze Kadernota beschrijven we alleen de belangrijkste doelstellingen voor 2022. De Kadernota is opgedeeld in drie domeinen. De verschillende programma's zijn verdeeld over deze thema's.

Domein1 - Sociaal Domein

 • Programma 4: Onderwijs
 • Programma 5: Sport
 • Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

 • Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Programma 3: Economische zaken
 • Programma 5: Cultuur en recreatie
 • Programma 7: Milieu en duurzaamheid
 • Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

 • Programma 1: Openbare orde en veiligheid
 • Programma 9: Algemeen bestuur en samen werken
 • Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 

Na de drie domeinen ontvangt u met deze Kadernota meer informatie over de bedrijfsvoering, een update van de ombuigingen, een concrete invulling van (een deel van) de taakstellingen en het prognose financieel meerjarenperspectief.

Uitgangspunten voor de begroting 2022

Algemeen

Naast de richtlijnen van de provincie, hebben wij ook een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het opstellen van de Kadernota 2022-2025. Wij vragen u om, net als voorgaande jaren, in te stemmen met deze uitgangspunten, als kader voor de programmabegroting 2022-2025.

 1. De onroerende zaakbelasting ontwikkelt zich in lijn met de programmabegroting 2021. In 2022 passen we prijsindexatie toe.
 2. De lokale woonlasten, met uitzondering van de afvalstoffenheffing, worden voor het jaar 2022 geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing komen we bij de begroting definitief terug op de tarieven naar aanleiding van de motie die is aangenomen op 6 april 2021.
 3. Wij bieden een structureel sluitend meerjarenperspectief aan bij de programmabegroting 2022-2025, waarbij we uitgaan van volledige compensatie van de zorgkosten (Jeugd en Wmo) door het Rijk.

Voorliggend besluit kadernota 2022

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorliggend besluit ten aanzien van de Kadernota 2022 en de bijbehorende prognose van het financieel meerjarenperspectief 2022-2025.

 1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2022-2025.