Domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave.

 

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

De Ronde Venen zet verder in op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit doen wij in samenwerking met ondernemers en ondernemersverenigingen. Daarbij is aandacht voor de ontwikkeling van detailhandel in de dorpen en de toekomst van de bedrijventerreinen. Hierbij kijken we vanuit economisch perspectief en zien de samenhang met ontwikkelingen en ambities op gebied van duurzaamheid, verkeer en wonen. In 2022 hopen we extra bedrijventerrein toegekend te krijgen.

2.02 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

De Ronde Venen heeft woningen nodig om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. We hebben de ambitie om tot 2040 te groeien door 4800 woningen te bouwen. Met dit programma geven we antwoord op de behoefte door te bouwen aan projecten zoals Maricken II, De Meyert en Hoflandschool.

 

Er is grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een aanbod van woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de woonwensen van leeftijdsgroepen tot 35 jaar en op de woonwensen van onze 75+'ers. Aspecten als duurzaamheid, zorg bij langer thuis wonen, doorstroming en betaalbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Om goed wonen voor onze inwoners te realiseren is goede bereikbaarheid, voldoende recreatieve mogelijkheden en voorzieningen gewenst. Daarnaast wordt integraal gewerkt aan het 'Ruimtelijk Perspectief 2040' voor onze gemeente.

In de raad is de motie 'instrumentenkoffer betaalbare woningen' aangenomen.

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid vergen continue aandacht vanuit de gemeente. In het Beleidsplan Verkeer zijn de doelstellingen op deze gebieden geformuleerd. Voor bereikbaarheid geldt dat we streven naar een vergelijkbare bereikbaarheid in 2030 als in 2014. Voor leefbaarheid is de doelstelling een leefbare gemeente met kleinschalige uitstraling in 2030. De verkeersveiligheid houden we op hetzelfde peil. Om dit te bereiken zijn we met de provincie in gesprek over de toekomst van de N201, hebben we een Strategisch OV-plan, een gemeentelijk fietsplan en een Parkeervisie Abcoude. Verder spelen we in op meldingen vanuit de inwoners en (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en Provincie. Het jaar 2022 staat in het teken van de verdere uitvoering van deze projecten en plannen. Daarnaast speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol bij verkeer. Het gaat daarbij om de elektrische infrastructuur, maar ook op het inspelen op ontwikkelingen als deelauto's en flexibele vormen van vervoer.

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

De verwachting is dat we in 2022 werken met de Omgevingswet. Hierbij ligt de focus op het oplossen van mogelijke knelpunten en het werken in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent proactief samenwerken met inwoners en ketenpartners aan initiatieven en plannen in de fysieke leefomgeving. Het digitale loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) biedt inwoners toegang tot de informatie. Daarnaast starten we met het verder vormgeven van de omgevingsvisie en het opbouwen van het omgevingsplan. Met behulp van deze nieuwe instrumenten worden de doelen van de Omgevingswet steeds beter benut.

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

In 2022 blijven we ons inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Zo is de intentie om in 2022 te starten met een meerjarenprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten. We volgen het rijksbeleid op het gebied van de luchtvaart op de voet. Daar waar mogelijk behartigen we de belangen van De Ronde Venen. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en provincies.

 

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen passen we onze omgeving aan op de veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). Zo is bij ruimtelijke projecten de klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces, en stimuleren we onze inwoners om hun tuin te vergroenen. In beleidsdocumenten en in lokale regelgeving nemen wij op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Om ons doel te bereiken werken wij samen met de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en het samenwerkingsverband "Bestuurlijk Overleg Water in de regio Amstel Gooi & Vecht" (BOWA).

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In 2040 willen we een klimaatneutrale (CO2-neutraal) gemeente zijn. Dit betekent dat we evenveel elektriciteit duurzaam opwekken als dat we gebruiken. We maken geen gebruik meer van aardgas om onze woningen en gebouwen te verwarmen. We zetten ook in op een circulaire economie. Hierbij gebruiken we producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw, zodat generaties na ons geen last hebben van ons afval. Bij ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en verkeer is duurzaamheid ook een belangrijk thema. 

 

Om ons doel te bereiken is samenwerking essentieel. Dit vindt op verschillende schaalniveaus plaats. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven. We brengen duurzaamheidskoplopers samen en bieden hen een podium. We vragen inwoners, bedrijven en andere stakeholders om mee te denken bij initiatieven in specifieke gebieden. We informeren en stimuleren inwoners en bedrijven om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in eigen huis of bedrijf.  Regionaal werken we samen in U16-verband en hebben we nauw contact met omliggende gemeentes. Landelijke ontwikkelingen houden we scherp in de gaten en we zijn alert op subsidiemogelijkheden.

2.07 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

In 2022 werken we verder toe naar de doelstelling van 75% afvalscheiding. We beschouwen afval als grondstof en door voorlichting stimuleren we inwoners afval te scheiden en te verminderen. Dit doen we door de afvalcampagne "Aan de bak, met meer gemak" in 2022 voort te zetten. We breiden het aantal afvalstromen welke gescheiden ingezameld worden uit. Hierdoor blijft er steeds minder restafval over. Daarnaast optimaliseren we de duurzame sortering en verwerking van het textiel. Dit draagt bij aan meer circulaire economie in De Ronde Venen.

2.08 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het vastgestelde groenbeleidsplan. Met het versterken van de biodiversiteit hebben we al een start gemaakt door meer vaste planten toe te passen in de openbare ruimte en door op een aantal locaties de bermen natuurvriendelijk te beheren. Ook steeds meer bewoners komen met initiatieven om de biodiversiteit in hun woonomgeving te versterken, zoals het ontwikkelen van bloemenweides. In 2022 blijft het versterken van de biodiversiteit van belang. Daarnaast willen we inzetten op het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. In 2020 is een risico-inventarisatie uitgevoerd, waaruit duidelijk is geworden welke locaties een verhoogd risico kennen en waar we de Japanse Duizendknoop moeten bestrijden.

2.09 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat. Recreatie dichtbij huis is een belangrijk thema bij verdere woningbouwontwikkeling. Daarnaast is onze gemeente een aantrekkelijk gebied voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We sluiten voor gebiedspromotie aan bij het Groene Hart en ondersteunen lokale initiatieven. Bij recreatieve ontwikkelingen en de ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

In de raad is de motie 'Recreatieve blik op het noorden' aangenomen.

2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

We bevorderen de beleefbaarheid van onze waardevolle cultuurlandschappen, het gebouwd erfgoed en van onze archeologische vondsten in de bodem. Hierdoor houden we onze inwoners betrokken bij het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waarden. Dit zorgt voor binding tussen onze inwoners en het gebied waarin ze wonen. Daarnaast creëren we bekendheid en betrokkenheid bij bezoekers van buiten de gemeente voor ons cultureel erfgoed. Bij beide doelgroepen genereert dit aandacht voor de instandhouding van onze forten, buitenplaatsen, vrijkomende agrarische bebouwing en ons cultuurhistorisch landschap.