Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 6  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 7  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 8  
Begroting 2022 in één oogopslag Blz. 9  
Conclusie financiële positie Blz. 10  
Financiële resultaten 2022 -2025 Blz. 11  
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2021 - 2024 Blz. 12  
Onderscheid naar incidenteel en structureel resultaat Blz. 13  
Lokale heffingen en woonlasten Blz. 14  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 15  
Investeringen Blz. 16  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 17  
Waar wordt het geld aan besteed? Blz. 18  
Kerngegevens Blz. 19  
Kerngegevens Blz. 20  
Domeinen Blz. 21  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 22  
Domein 1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 23  
Visie Blz. 24  
Wat willen we bereiken in 2022? Blz. 25  
B22 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 26  
B22 | 1.1.1 Regie op de ondersteuning van nieuwkomers Blz. 27  
B22 | 1.1.2 Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving Blz. 28  
B22 | 1.1.3 Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire Blz. 29  
B22 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 30  
B22 | 1.2.1 In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie Blz. 31  
B22 | 1.2.2 Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren Blz. 32  
B22 1.3 Inwoners leven gezond Blz. 33  
B22 | 1.3.1 Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie Blz. 34  
B22 | 1.3.2 Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda Blz. 35  
B22 | 1.3.3 We stimuleren sport en bewegen voor iedereen Blz. 36  
B22 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 37  
B22 | 1.4.1 We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin Blz. 38  
B22 | 1.4.2 Start met de bouw van het kindcentrum Blz. 39  
B22 | 1.4.3 We stimuleren techniekonderwijs Blz. 40  
B22 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 41  
B22 | 1.5.1 Wij zetten in op een sterke sociale basis Blz. 42  
B22 | 1.5.2 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom Blz. 43  
B22 | 1.5.3 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven Blz. 44  
B22 1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 45  
B22 | 1.6.1 We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert Blz. 46  
Domein 1 | Indicatoren Blz. 47  
Indicatoren Blz. 48  
Toelichting Blz. 49  
Domein 1 | Verbonden partijen Blz. 50  
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 51  
Kansis (Stichting Beschut Werk) Blz. 52  
Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Blz. 53  
Domein 1 | Wat mag het kosten? Blz. 54  
Wat mag het kosten? Blz. 55  
Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024 Blz. 56  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 57  
Domein 2 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 58  
Visie Blz. 59  
Wat willen we bereiken in 2022? Blz. 60  
B22 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 61  
B22 | 2.1.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen Blz. 62  
B22 | 2.1.2 Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West Blz. 63  
B22 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 64  
B22 | 2.2.1 Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw Blz. 65  
B22 | 2.2.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen Blz. 66  
B22 | 2.2.3 Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw Blz. 67  
B22 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 68  
B22 | 2.3.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen Blz. 69  
B22 | 2.3.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023 Blz. 70  
B22 | 2.3.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201 Blz. 71  
B22 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 72  
B22 | 2.4.1 De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed Blz. 73  
B22 | | 2.4.2. Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart Blz. 74  
B22 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 75  
B22 | 2.5.1 Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd Blz. 76  
B22 | 2.5.2 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht Blz. 77  
B22 | 2.5.3 Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces Blz. 78  
B22 | 2.5.4 De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen. Blz. 79  
B22 | 2.5.5 De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 80  
B22 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 81  
B22 | 2.6.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Blz. 82  
B22 | 2.6.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren Blz. 83  
B22 | 2.6.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie Blz. 84  
B22 | 2.6.4 Opleveren van Regionale Energiestrategie U16 Blz. 85  
B22 | 2.6.5 Stimuleren circulaire economie Blz. 86  
B22 | 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040 Blz. 87  
B22 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 Blz. 88  
B22 | 2.7.1 Stimuleren van meer afvalscheiding Blz. 89  
B22 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 90  
B22 | 2.8.1 We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties Blz. 91  
B22 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 92  
B22 | 2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie Blz. 93  
B22 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 94  
B22 | 2.10.1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten Blz. 95  
B22 | 2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 96  
B22 | 2.10.3 Afronding en uitvoering kerkenvisie Blz. 97  
Domein 2 | Indicatoren Blz. 98  
Indicatoren Blz. 99  
Toelichting Blz. 100  
Domein 2 | Verbonden partijen Blz. 101  
Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 102  
Stichting Mooisticht Blz. 103  
Afvalverwerking Utrecht Blz. 104  
Omgevingsdienst regio Utrecht Blz. 105  
Marickenland Blz. 106  
Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 107  
Domein 2 | Wat mag het kosten? Blz. 108  
Wat mag het kosten? Blz. 109  
Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024 Blz. 110  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 111  
Domein 3 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 112  
Visie Blz. 113  
Wat willen we bereiken in 2022? Blz. 114  
B22 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan Blz. 115  
B22 | 3.1.1 We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar Blz. 116  
B22 | 3.1.2 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid Blz. 117  
B22 | 3.1.3 We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid Blz. 118  
B22 | 3.1.4 We pakken de georganiseerde criminaliteit aan Blz. 119  
B22 | 3.1.5 We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) Blz. 120  
B22 | 3.1.6 We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld Blz. 121  
B22 | 3.1.7 We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer Blz. 122  
B22 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode Blz. 123  
B22 | 3.2.1 We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken Blz. 124  
B22 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 125  
B22 | 3.3.1 Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart Blz. 126  
B22 | 3.3.2 Herzien Nota Verbonden Partijen Blz. 127  
B22 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Blz. 128  
B22 | 3.4.1 Participatiebeleid Blz. 129  
B22 | 3.4.2 Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren Blz. 130  
B22 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 131  
B22 | 3.5.1 Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig Blz. 132  
B22 | 3.5.2 De website wordt doorontwikkeld Blz. 133  
B22 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming Blz. 134  
B22 | 3.6.1 Stimuleren bewustwording Blz. 135  
B22 | 3.6.2 Beter voorbereid zijn op incidenten Blz. 136  
B22 | 3.6.3 Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen Blz. 137  
B22 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 138  
B22 | 3.7.1 Evaluatie project datagestuurd werken Blz. 139  
B22 | 3.7.2 Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken Blz. 140  
B22 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 141  
B22 | 3.8.1 Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg Blz. 142  
B22 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Blz. 143  
B22 | 3.9.1 Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen Blz. 144  
B22 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis Blz. 145  
B22 | 3.10.1 Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn Blz. 146  
B22 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 147  
B22 | 3.11.1 Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle Blz. 148  
B22 | 3.11.2 Actueel houden financieel beleid Blz. 149  
B22 | 3.11.3 Maatschappelijke effectsturing Blz. 150  
Domein 3 | Indicatoren Blz. 151  
Indicatoren Blz. 152  
Toelichting Blz. 153  
Domein 3 | Verbonden partijen Blz. 154  
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 155  
Het veiligheidshuis Blz. 156  
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) Blz. 157  
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Blz. 158  
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Blz. 159  
Amstelland-Meerlandenoverleg Blz. 160  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Blz. 161  
Belastingsamenwerking Amstelland Blz. 162  
BNG Bank Blz. 163  
N.V. Vitens Blz. 164  
U10 Blz. 165  
Domein 3 | Wat mag het kosten? Blz. 166  
Wat mag het kosten? Blz. 167  
Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024 Blz. 168  
Paragrafen Blz. 169  
Lokale heffingen Blz. 170  
Samenvatting Blz. 171  
Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Blz. 172  
Onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen Blz. 173  
Onroerende zaakbelastingen en de relatie met de algemene uitkering Blz. 174  
Onroerende zaakbelastingen in vergelijking met omliggende gemeenten Blz. 175  
Rioolheffing Blz. 176  
Afvalstoffenheffing Blz. 177  
Precariobelasting Blz. 178  
Overige heffingen en tarieven Blz. 179  
Forensenbelasting Blz. 180  
Landtoeristenbelasting Blz. 181  
Watertoeristenbelasting Blz. 182  
Hondenbelasting Blz. 183  
Ontwikkeling woonlasten voor inwoners Blz. 184  
Ontwikkeling belastingdruk voor ondernemers Blz. 185  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 186  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 187  
Samenvatting Blz. 188  
Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 189  
Financiële kengetallen Blz. 190  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 191  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 192  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 193  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen Blz. 194  
Top tien van de risico's Blz. 195  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 196  
Kapitaalgoederen Blz. 197  
Samenvatting Blz. 198  
Wegen | Beleid Blz. 199  
Wegen | Uitvoering Blz. 200  
Wegen | Financiën Blz. 201  
Riolering | Beleid Blz. 202  
Riolering | Uitvoering Blz. 203  
Riolering | Financiën Blz. 204  
Water | Beleid Blz. 205  
Water | Uitvoering Blz. 206  
Water | Financiën Blz. 207  
Groen | Beleid Blz. 208  
Groen | Uitvoering Blz. 209  
Groen | Financiën Blz. 210  
Gebouwen | Beleid Blz. 211  
Gebouwen | Uitvoering Blz. 212  
Gebouwen | Financiën Blz. 213  
Financiering Blz. 214  
Samenvatting Blz. 215  
Beleidskader Blz. 216  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 217  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet Blz. 218  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 219  
Risicobeheersing - Renterisiconorm Blz. 220  
Ontwikkeling langlopende leningen Blz. 221  
Leningenportefeuille Blz. 222  
Schatkistbankieren Blz. 223  
Rente- en treasuryresultaat Blz. 224  
Bedrijfsvoering Blz. 225  
Samenvatting Blz. 226  
Beleidskader voor bedrijfsvoering Blz. 227  
Bedrijfsvoering | Personeel & organisatie Blz. 228  
Bedrijfsvoering | Informatievoorziening & automatisering Blz. 229  
Bedrijfsvoering | Juridische zaken Blz. 230  
Bedrijfsvoering | Communicatie Blz. 231  
Bedrijfsvoering | Facilitaire zaken & huisvesting Blz. 232  
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Blz. 233  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 234  
Ontwikkeling formatie Blz. 235  
Bedrijfsvoeringskosten | Definities Blz. 236  
Overhead Blz. 237  
Apparaatskosten Blz. 238  
Verbonden partijen Blz. 239  
Samenvatting Blz. 240  
Beleidskader voor verbonden partijen Blz. 241  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 242  
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 243  
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 244  
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 245  
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 246  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 247  
Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 248  
Amstelland Meerlanden overleg Blz. 249  
Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 250  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (x € 1.000 ) Blz. 251  
Deelnemingen Blz. 252  
Overige deelnemeningen Blz. 253  
Grondbeleid Blz. 254  
Samenvatting Blz. 255  
Bouwgronden in exploitatie | Algemeen Blz. 256  
Bouwgronden in exploitatie | Beleidskader Blz. 257  
Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht Blz. 258  
De Maricken | Stand van zaken Blz. 259  
Land van Winkel | Stand van zaken Blz. 260  
Stationslocatie Mijdrecht | Stand van zaken Blz. 261  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 262  
Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
Financieel overzicht van te verstrekken subsidies en bijdragen Blz. 265  
Toelichting op de te verstrekken subsidies en bijdragen Blz. 266  
Financieel overzicht van te ontvangen subsidies en bijdragen Blz. 267  
Financiële begroting Blz. 268  
01 | Financieel totaaloverzicht Blz. 269  
Financieel totaaloverzicht Blz. 270  
Totaal van de drie domeinen en de tien programma's Blz. 271  
02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten Blz. 272  
Inleiding Blz. 273  
Algemene dekkingsmiddelen | Financieel meerjarenoverzicht Blz. 274  
Algemene dekkingsmiddelen | Treasury Blz. 275  
Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen Blz. 276  
Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen Blz. 277  
Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering Blz. 278  
Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien Blz. 279  
Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting Blz. 280  
Overhead Blz. 281  
03 | Beleidsontwikkelingen Blz. 282  
Inleiding Blz. 283  
Totaaloverzicht Blz. 284  
Specificatie beleidsontwikkelingen Blz. 285  
Toelichting op de aanvullingen op de Kadernota 2022 Blz. 286  
04 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2021 Blz. 287  
Inleiding Blz. 288  
Totaaloverzicht Blz. 289  
Specificatie raadsbesluiten Blz. 290  
05 | Autonome ontwikkelingen Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Totaaloverzicht Blz. 293  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 294  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 295  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien Blz. 296  
06 | Ontwikkeling sociaal domein Blz. 297  
Inleiding Blz. 298  
Toelichting op de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein Blz. 299  
Meerjarige financiële ontwikkeling sociaal domein Blz. 300  
07 | Borg- en garantstellingen Blz. 301  
Inleiding Blz. 302  
Overzicht borg- en garantstellingen 2020 - 2022 (bedragen x € 1.000) Blz. 303  
Toelichting Blz. 304  
08 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo Blz. 305  
Inleiding Blz. 306  
Balansprognose per 31 december voor de jaren 2020 - 2025 (bedragen x € 1.000) Blz. 307  
EMU-saldo Blz. 308  
09 | Overzicht incidentele baten en lasten 2022 - 2025 Blz. 309  
Inleiding Blz. 310  
Totaaloverzicht incidentele baten en lasten Blz. 311  
01 | Sociaal domein Blz. 312  
02 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 313  
03 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 314  
10 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2022 - 2025 Blz. 315  
Inleiding Blz. 316  
Structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 317  
11 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves Blz. 318  
Inleiding Blz. 319  
Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2020- 2025 (bedragen x € 1.000) Blz. 320  
Algemene reseve Blz. 321  
Bestemmingsreserves Blz. 322  
Toelichting op de bestemmingsreserves Blz. 323  
12 | De stand en het gespecificeerde verloop van voorzieningen Blz. 324  
Inleiding Blz. 325  
Voorzieningen Blz. 326  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 327  
13 | Overzicht investeringen 2022 - 2025 Blz. 328  
Investeringen Blz. 329  
Totaaloverzicht investeringen 2022 - 2025 Blz. 330  
1. Afval Blz. 331  
2. Bedrijfsmiddelen - automatisering Blz. 332  
3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen Blz. 333  
4. Bestuur - automatisering Blz. 334  
5. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 335  
6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Blz. 336  
7. Riolering Blz. 337  
8. Sportaccommodaties Blz. 338  
14 | Overzicht afschrijvingslasten Blz. 339  
Meerjarig overzicht van de afschrijvingslasten Blz. 340  
Toelichting op het meerjarig overzicht van de afschrijvingslasten. Blz. 341  
15 | Ombuigingen 2022 - 2025 Blz. 342  
Samenvatting Blz. 343  
Domein 1 | Sociaal domein Blz. 344  
Toelichting op de aanpassingen van de ombuigingen in domein 1 Blz. 345  
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 346  
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 347  
Concretisering taakstelling Blz. 348  
16 | Overzicht taakvelden Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Overzicht lasten en baten per taakveld 2020 - 2025 Blz. 351  
17 | Begrippenlijst Blz. 352  
Begrippenlijst Blz. 353  
18 | Afkortingen Blz. 354  
Afkortingen Blz. 355  
19 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling Blz. 356  
Inleiding Blz. 357