Domeinen

Domein 1 | Sociaal domein

Domein 1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Visie

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

 

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

 

Sport en bewegen zijn bijna vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

B22 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

De Ronde Venen maakt zich er sterk voor dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. In 2022 focussen we ons op een aantal nieuwe ontwikkelingen om deze doelstelling te bereiken.

 

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen. Dit gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn kennis van de taal, onderwijs en werk de belangrijkste randvoorwaarden. De nieuwe Wet inburgering geeft de gemeente meer regie bij de begeleiding. We organiseren de cursussen zoveel mogelijk lokaal met lokale (welzijns)partner. Zodat mensen zich verbonden gaan voelen met De Ronde Venen.

 

16 Utrechtse gemeenten hebben een regionale koers ontwikkeld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeenteraden hebben deze regionale koers vastgesteld. We willen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig wonen met begeleiding in plaats van wonen in een instelling, zodat ze actief mee kunnen doen in de samenleving. In 2022 leggen we de afspraken vast in een regioplan en wordt dit plan voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Wij maken ons sterk voor goed vervoer voor kwetsbare inwoners. De regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur voor inwoners die zelfstandig of met begeleiding wil reizen. We kijken hoe we deze vorm van vervoer kunnen vernieuwen, zodat dit financieel houdbaar wordt en blijft. Ook zetten we in op toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het stimuleren van alternatieven voor lokaal vervoer.

 

Het Rijk gaf gemeenten in 2021 de opdracht om gedupeerden van de Toeslagenaffaire één op één te begeleiden en ondersteunen. Inwoners kunnen zich tot 1 januari 2024 melden bij de Belastingdienst. De gemeente is gevraagd tot 24 maanden nazorg te leveren. Ondersteuningstrajecten zijn gericht op het weer voldoende zelfredzaam maken van de inwoner om zonder aanvullende ondersteuning het leven op de rit te houden. In 2022 blijven wij ons inzetten om de benodigde ondersteuning te bieden.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

Om te zorgen dat iedereen in De Ronde Venen een prettige en veilige leefomgeving ervaart, hebben we aandacht voor inclusie in beleidsplannen en uitvoering. Met de inbreng van inwoners en ervaringsdeskundigen kijken we waar we acties inzetten.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 1.3 Inwoners leven gezond

In 2022 geven we uitvoering aan de gezondheidsnota die in 2021 is vastgesteld. We leggen hierbij verbinding met (regionale en landelijke) ontwikkelingen en kaders zoals Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Samenwerking met lokale zorgpartners en ook zorgverzekeraars is hierbij noodzakelijk. En daarbij is het gesprek over de financiering van preventie belangrijk. Thema’s voor 2022 zijn verder de veranderingen na en de gevolgen van corona. Dit gaat dan om de geestelijke gezondheid van met name jongeren en het in beweging krijgen en houden van jongeren en senioren (voortzetten sportakkoord).

 

De lokale samenwerkingsagenda met huisartsen Wilnis/Vinkeveen die in 2020 is opgesteld wordt in 2022 verbreed met andere huisartsen binnen de gemeente. Onder andere vanuit de regionale samenwerking met de zorgverzekeraars.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin. We sluiten aan bij de levensfase van de jeugdigen, zodat zij een positieve ontwikkeling kunnen doormaken. Het uitvoeringsprogramma Jeugd dat in 2020 is vastgesteld vormt ook voor 2022 het kader.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We zetten in op het beheersen van de kosten voor jeugd en WMO. Om de kosten niet verder te laten stijgen zetten wij in op een sterke sociale basis. We dagen zowel specialistische ondersteuning, als kernteam en voorliggende voorzieningen uit gebruik te maken van basisvoorzieningen. Daarvoor hebben we onder andere per 1 januari 2022 de nieuwe Regionale Inkoop Jeugd & Wmo gerealiseerd.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Landelijke actieprogramma's zoals Eén tegen Eenzaamheid en Langer Thuis zetten wij, waar mogelijk en haalbaar, in om samen met onze maatschappelijke partners de leefbaarheid binnen de kernen, dorpen en wijken te behouden en te bevorderen. We houden zicht op de (mentale en fysieke) gevolgen van corona voor onze inwoners. We stimuleren bewoners en partners om gebruik te maken van de diverse regelingen die hiervoor door de landelijke overheid worden ontwikkeld.

Wat gaan we doen in 2022?

Domein 1 | Indicatoren

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator 2019 2020 2021 2022
Meedoen        
1 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 161 357,1 300 300
2 Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) 71,5 [*] 70 70
3 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 644,1 [*] 650 650
4 Reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 90,4 130,6 130 130
5 Score voor participatie - 7,8 - [***]
Veilig leven        
6 Percentage senioren dat aangeeft voldoende ondersteuning te ondervangen om veiliger thuis te kunnen blijven wonen - 12 - [***]
Gezond leven        
7 Percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder [*] [*] [*] [*]
Opvoeden met vertrouwen        
8 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 3,8 [*] 4,5 4,5
9 Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 6,9 6,2[**] 6 6
10 Percentage jongeren met jeugdbescherming 0,7 0,8[**] 0,8 0,8
11 Percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar) 0,3 0,3[**] 0,3 0,3
12 Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen  21 [*] 25 25
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen 2,3 [*] 2 2
14 Percentage voortijdig schoolverlaters (alle onderwijsvormen) 1,4 0,9 0,9 0,9
Voor jezelf zorgen        
15 Mate van eenzaamheid onder volwassenen - 8,7 - [***]
16 Mate van eenzaamheid onder 65-plussers - 8,5 - [***]
17 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners 420 390 410 430
18 Score voor zelfredzaamheid - 8,3 - [***]
19 Score voor financiële zelfredzaamheid - 7,8 - [***]
Naar elkaar omkijken       [***]
20 Percentage volwassen mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn - 3 - [***]
21 Percentage mantelzorgers 65-plussers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn - 1 - [***]
22 Score voor sociale kwaliteit/cohesie - 6,8 - [***]
[*]   Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl
[**] Gegevens over het eerste halfjaar 2020
[***] Indicatoren komen uit de Monitor Sociale Kracht. Vanwege ombuigingen wordt deze niet meer uitgevoerd. We doen een onderzoek naar een alternatief.

Toelichting

De indicatoren 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. De overige indicatoren zijn specifiek voor de gemeente De Ronde Venen ontwikkeld conform besluitvorming door de raad in juni 2019. De metingen van deze indicatoren heeft in 2018 voor het eerst plaatsgevonden, met een vervolgmeting in 2020. Deze indicatoren komen voort uit de Sociale Kracht Monitor. Vanwege ombuigingen wordt deze meting niet meer uitgevoerd. We onderzoeken hoe we de indicatoren alsnog kunnen meten, bijvoorbeeld via het KPI-model van Sociaal Werk Nederland, GGD of inwonerpanel.

 

Nr. Toelichting
1 In verband met corona is er een hogere instroom geweest, we verwachten dat dit afvlakt.
2 De verwachting is dat dit percentage licht daalt.
3 De verwachting is dat deze indicator licht stijgt door de economische situatie.
4 Vanwege de inzet van het Werkcentrum wordt bij bijstandsgerechtigden een re-integratievoorziening ingezet.
5 Het heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven.
6 Betere informatievoorziening moet bijdragen aan het verhogen van dit cijfer.
7 Gegevens zijn niet beschikbaar omdat deze om de vier jaar bekend worden gemaakt. De laatst beschikbare cijfers gaan over de jaren 2012 - 2016.
8 Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwachten we dat dit percentage toeneemt.
9 Het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt daalt, maar de trajecten zijn langer en intensiever.
10 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
11 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
12 Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
13 Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
14 Percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
15 De mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van eenzaamheid en het hebben van een al dan niet beperkt sociaal netwerk.
16 Hoe hoger het cijfer, hoe minder de eenzaamheid.
17 Gezien de demografische ontwikkeling in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal zal toenemen.
18 Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks leven, het zelf organiserend vermogen en de weerbaarheid.
19 Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de draagkracht en -last van mensen.
20 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
21 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
22 Sociale samenhang gaat over samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt.

Domein 1 | Verbonden partijen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. 

Taken:

 • De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties
 • Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën
 • De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar
 • Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand
 • Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

Kansis (Stichting Beschut Werk)

Bij Kansis werken mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij Kansis werken 13 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere: in- en ompakwerkzaamheden, montage- en assemblagewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, catering- en schoonmaakwerkzaamheden.

Domein 1 | Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.470 3.800 3.470 3.729 3.621 3.581
Baten 312 470 471 509 521 521
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.158 3.330 2.999 3.221 3.100 3.060
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
Lasten 41.759 39.204 37.052 36.526 36.319 36.319
Baten 14.103 11.347 8.780 8.922 8.966 8.966
Totaal Programma 6 Sociaal domein 27.656 27.858 28.272 27.605 27.354 27.353

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 - 2024 in november 2020 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting. 

 

  2022 2023 2024 2025
Basis begroting 2021 - 2024  29.778 29.213 29.025 28.999
Mutaties:        
1. Beleidsontwikkelingen 72 70 70 70
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2021 1.298 1.481 1.458 1.458
3. Autonome ontwikkelingen 124 61 -99 -114
Herziene stand 2022 - 2025 31.272 30.825 30.454 30.413

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Visie

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave.

 

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

B22 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

De Ronde Venen zet verder in op het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit doen wij in samenwerking met ondernemers en ondernemersverenigingen. Daarbij is aandacht voor de ontwikkeling van detailhandel in de dorpen en de toekomst van de bedrijventerreinen. Hierbij kijken we vanuit economisch perspectief en zien de samenhang met ontwikkelingen en ambities op gebied van duurzaamheid, verkeer en wonen. In 2022 hopen we extra bedrijventerreinen toegekend te krijgen.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

De Ronde Venen heeft woningen nodig om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. We hebben de ambitie om tot 2040 te groeien door 4.800 woningen te bouwen. Met dit programma geven we antwoord op de behoefte door te bouwen aan projecten zoals Maricken II, De Meyert en Hoflandschool.

 

Er is grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een aanbod van woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de woonwensen van leeftijdsgroepen tot 35 jaar en op de woonwensen van onze 75+'ers. Aspecten als duurzaamheid, zorg bij langer thuis wonen, doorstroming en betaalbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Om goed wonen voor onze inwoners te realiseren is goede bereikbaarheid, voldoende recreatieve mogelijkheden en voorzieningen gewenst. Daarnaast wordt integraal gewerkt aan het 'Ruimtelijk Perspectief 2040' voor onze gemeente.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid vergen continue aandacht vanuit de gemeente. In het Beleidsplan Verkeer zijn de doelstellingen op deze gebieden geformuleerd. Voor bereikbaarheid geldt dat we streven naar een vergelijkbare bereikbaarheid in 2030 als in 2014. Voor leefbaarheid is de doelstelling een leefbare gemeente met kleinschalige uitstraling in 2030. De verkeersveiligheid houden we op hetzelfde peil. Om dit te bereiken zijn we met de provincie in gesprek over de toekomst van de N201, hebben we een Strategisch OV-plan, een gemeentelijk fietsplan en een Parkeervisie Abcoude. Verder spelen we in op meldingen vanuit de inwoners en (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en Provincie. Het jaar 2022 staat in het teken van de verdere uitvoering van deze projecten en plannen. Daarnaast speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol bij verkeer. Het gaat daarbij om de elektrische infrastructuur, maar ook op het inspelen op ontwikkelingen als deelauto's en flexibele vormen van vervoer.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

De verwachting is dat we in 2022 werken met de Omgevingswet. Hierbij ligt de focus op het oplossen van mogelijke knelpunten en het werken in de geest van de Omgevingswet. Dat betekent proactief samenwerken met inwoners en ketenpartners aan initiatieven en plannen in de fysieke leefomgeving. Het digitale loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) biedt inwoners toegang tot de informatie. Daarnaast starten we met het verder vormgeven van de omgevingsvisie en het opbouwen van het omgevingsplan. Met behulp van deze nieuwe instrumenten worden de doelen van de Omgevingswet steeds beter benut.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

In 2022 blijven we ons inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Zo is de intentie om in 2022 te starten met een meerjarenprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten. We volgen het rijksbeleid op het gebied van de luchtvaart op de voet. Daar waar mogelijk behartigen we de belangen van De Ronde Venen. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en provincies.

 

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen passen we onze omgeving aan op de veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). Zo is bij ruimtelijke projecten de klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces, en stimuleren we onze inwoners om hun tuin te vergroenen. In beleidsdocumenten en in lokale regelgeving nemen wij op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Om ons doel te bereiken werken wij samen met de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en het samenwerkingsverband "Bestuurlijk Overleg Water in de regio Amstel Gooi & Vecht" (BOWA).

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In 2040 willen we een klimaatneutrale (CO2-neutraal) gemeente zijn. Dit betekent dat we evenveel elektriciteit duurzaam opwekken als dat we gebruiken. We maken geen gebruik meer van aardgas om onze woningen en gebouwen te verwarmen. We zetten ook in op een circulaire economie. Hierbij gebruiken we producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw, zodat generaties na ons geen last hebben van ons afval. Bij ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en verkeer is duurzaamheid ook een belangrijk thema.

 

Om ons doel te bereiken is samenwerking essentieel. Dit vindt op verschillende schaalniveaus plaats. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven. We brengen duurzaamheidskoplopers samen en bieden hen een podium. We vragen inwoners, bedrijven en andere stakeholders om mee te denken bij initiatieven in specifieke gebieden. We informeren en stimuleren inwoners en bedrijven om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in eigen huis of bedrijf. Regionaal werken we samen in U16-verband en hebben we nauw contact met omliggende gemeentes. Landelijke ontwikkelingen houden we scherp in de gaten en we zijn alert op subsidiemogelijkheden.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

In 2022 werken we verder toe naar de doelstelling van 75% afvalscheiding. We beschouwen afval als grondstof en door voorlichting stimuleren we inwoners afval te scheiden en te verminderen. Dit doen we door de afvalcampagne "Aan de bak, met meer gemak" in 2022 voort te zetten. We breiden het aantal afvalstromen welke gescheiden ingezameld worden uit. Hierdoor blijft er steeds minder restafval over. Daarnaast optimaliseren we de duurzame sortering en verwerking van het textiel. Dit draagt bij aan meer circulaire economie in De Ronde Venen.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het vastgestelde groenbeleidsplan. Met het versterken van de biodiversiteit hebben we al een start gemaakt door meer vaste planten toe te passen in de openbare ruimte en door op een aantal locaties de bermen natuurvriendelijk te beheren. Ook steeds meer bewoners komen met initiatieven om de biodiversiteit in hun woonomgeving te versterken, zoals het ontwikkelen van bloemenweides. In 2022 blijft het versterken van de biodiversiteit van belang. Daarnaast willen we inzetten op het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. In 2020 is een risico-inventarisatie uitgevoerd, waaruit duidelijk is geworden welke locaties een verhoogd risico kennen en waar we de Japanse Duizendknoop moeten bestrijden.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat. Recreatie dichtbij huis is een belangrijk thema bij verdere woningbouwontwikkeling. Daarnaast is onze gemeente een aantrekkelijk gebied voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We sluiten voor gebiedspromotie aan bij het Groene Hart en ondersteunen lokale initiatieven. Bij recreatieve ontwikkelingen en de ontsluiting hiervan zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

We bevorderen de beleefbaarheid van onze waardevolle cultuurlandschappen, het gebouwd erfgoed en van onze archeologische vondsten in de bodem. Hierdoor houden we onze inwoners betrokken bij het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waarden. Dit zorgt voor binding tussen onze inwoners en het gebied waarin ze wonen. Daarnaast creëren we bekendheid en betrokkenheid bij bezoekers van buiten de gemeente voor ons cultureel erfgoed. Bij beide doelgroepen genereert dit aandacht voor de instandhouding van onze forten, buitenplaatsen, vrijkomende agrarische bebouwing en ons cultuurhistorisch landschap.

Wat gaan we doen in 2022?

Domein 2 | Indicatoren

Indicatoren

Naam van de indicator 2018 2019 2020 2021 2022
Economie          
1 Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 49,3% 49,6% 49,5% 49,5% 49,5%
2 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 Jaar 185,7 192,6 203,0 203,0 203,0
Milieu          
3 Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner 183 kg 180 kg [*] [*] [*]
4 Percentage hernieuwbare elektriciteit 9% 10,8% [*] [*] [*]
Bouwen en wonen          
5 Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro's 322.000 349.000 378.000 400.000 438.000
6 Nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 10,3 10,3 10,9 8,1 13,3
7 Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %) 74,4% 74,3% 74,9% 75,2% 75,2%
8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's 681 517 684 739 791
9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's 732 568 746 815 869
[*] Gegevens ontbreken

Toelichting

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

Nr. Toelichting
1 De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar rond de 49%. De prognose 2021 en 2022 zijn gelijk gehouden aan het reële percentage van 2020.
2 Dit cijfer geeft inzicht in de toename van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.
3 [*] Informatie over deze indicator voor 2020 komt in december 2021 beschikbaar. Hierdoor is voor de jaren 2021 en 2022 geen raming opgenomen.
4 [*] Informatie over deze indicator voor 2020 komt in december 2021 beschikbaar. Hierdoor is voor de jaren 2021 en 2022 geen raming opgenomen.
5 De WOZ waarde 2022 betreft de prognose van de WOZ waarde van 2021, aangepast met prijsontwikkeling voor koopwoningen van het CBS (mei 2021)
6 Zoals blijkt uit de kerngegevens is het aantal nieuwbouwwoningen toegenomen.
7 Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
8 De woonlasten bestaan uit onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze zijn toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.
9 Idem.

 

Domein 2 | Verbonden partijen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied.

Om toekomstbestendig beheer en onderhoud van het gebied te borgen, liquideert het recreatieschap uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland en onderzoekt andere samenwerkingsvormen.

Stichting Mooisticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

Marickenland

 • Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.
 • Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.
 • De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2021 - 2024.

N.b. De titel aanpassen. Loopt niet meer via Groenfonds. Voorstel om hier alleen Marickenland als titel te gebruiken. Of anders  : samenwerkingsovereenkomst Marickenland.

Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn in 2019 de moerasblokken 3 en 4 opgeleverd.

De inrichting van Natuur Netwerk Nederland gebied Marickenland is een van de projecten waarvan de planvorming in 2019 verder tot uitwerking is gekomen. Er is een schetsontwerp opgesteld en er is overleg gevoerd met bewoners en in het gebied is in 2019 een pilot opgestart voor de natte teelten.  Op 9 juni 2020 is besloten tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen; Provincie, Waternet, SBB en de gemeente. 

In de komende jaren wordt in Groot Mijdrecht NO moerasblok 1 gerealiseerd.  In 2021 - 2022 wordt het ontwerp voor Marickenland uitgewerkt in een definitief ontwerp en wordt het plan technisch uitgewerkt. Dit plan wordt toegelicht aan bewoners en belangstellenden. 

Domein 2 | Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 8.205 8.414 8.223 8.619 8.649 8.771
Baten 311 264 286 286 286 286
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.894 8.149 7.938 8.334 8.364 8.485
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
Lasten 615 566 627 597 591 591
Baten 624 843 944 944 944 943
Totaal Programma 3 Economische zaken -9 -277 -317 -347 -352 -352
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.727 7.983 8.023 8.543 8.395 7.241
Baten 444 1.187 412 412 412 412
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.284 6.796 7.610 8.131 7.983 6.828
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 10.146 10.700 10.954 10.836 10.834 10.830
Baten 10.712 11.780 11.882 11.882 11.882 11.882
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -566 -1.081 -929 -1.046 -1.048 -1.052
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 28.198 8.491 4.151 4.408 4.191 4.141
Baten 29.662 5.636 1.974 2.366 1.670 1.463
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -1.465 2.855 2.178 2.042 2.521 2.678

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 - 2024 in november 2020 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

 

  2022 2023 2024 2025
Basis begroting 2021 - 2024  16.255 15.325 16.217 16.167
Mutaties:        
1. Beleidsontwikkelingen 573 522 398 398
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2021 -405 -132 -178 -270
3. Autonome ontwikkelingen 57 1.397 1.030 292
Herziene stand 2022 - 2025 16.480 17.112 17.467 16.587

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Visie

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

 

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatiecultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

 

In onze gemeente staat in onze dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

 

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

 

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. 

 

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen.

 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

 

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

B22 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan

Voor 2022 focussen we ons op de volgende doelstellingen:

 • We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar.
 • We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid.
 • We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid.
 • We pakken de georganiseerde criminaliteit aan.
 • We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode

In 2022 vinden op woensdag 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een wisseling van het gemeentebestuur vraagt om praktische inzet van de ambtelijke organisatie en griffie om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen, door raadsleden en wethouders (deels opnieuw) kennis te laten maken met de gemeentelijke organisatie, onze positie in de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio en van de juiste informatie te voorzien.

 

Na de verkiezingen gaan de partijen met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen. Deze gesprekken leiden tot een coalitieakkoord en nieuwe ambities. Er is voor gekozen om (meerjarig) financiële ruimte vrij te houden om deze nieuwe ambities waar te maken. De nieuwe gemeenteraad beslist uiteindelijk over de invulling van deze keuzes.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Om de komende jaren onze lokale opgaven en doelen te behalen is regionale samenwerking nodig en wenselijk. Lokale opgaven, zoals de energietransitie, het versnellen van de woningbouw, werkgelegenheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen stoppen namelijk niet bij onze gemeentegrenzen. Door regionaal krachten te bundelen kunnen we op onderdelen onze slagkracht vergroten en onze doelen te realiseren.

 

Er is blijvende aandacht nodig voor de spanningen die samenwerking in regionaal verband met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als het gaat om de democratische verantwoording, de verschillende belangen en het samenspel tussen het regionale en lokale niveau. Een succesvolle samenwerking vraagt om een gezamenlijke inzet van raad en college. Hierbij blijft een belangrijk punt om – rekening houdend met ieders rol – de raad in een vroegtijdig stadium te betrekken bij regionale afspraken en samenwerking.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

Verbindend, innovatief en ondernemend zijn de kernthema's van het huidige coalitieakkoord. Het nieuwe gemeentebestuur zal na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 uiteraard eigen accenten leggen. De onderliggende opgaven die wij de komende periode zien zijn op de eerste plaats het goed vormgeven en uitvoeren van het participatiebeleid en ten tweede het blijvend goed verbinden van de gemeente met kinderen en jongeren.

 

Inwoners willen meer verantwoordelijkheid nemen en in een eerder stadium bij besluitvorming betrokken worden. Nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau vragen ons om hier beleid op te ontwikkelen. Hiervoor zetten we in 2021 al flinke stappen. In 2022 moet het participatiebeleid verder in de praktijk vorm krijgen.

 

Dat je als overheid meer rekening moet houden met kinderen en jongeren is iets dat in toenemende mate overal nadrukkelijk de aandacht krijgt. Dat geldt zowel in het betrekken bij wat je doet als gemeente, maar is vooral gericht op hun toekomst. Er spelen veel lange termijn opgaven voor de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken (opleiding en arbeidsperspectief) en duurzaamheid. Tegelijkertijd spelen er in het hier en nu uitdagingen, zoals hoe het voor kinderen zoveel mogelijk leuk, actief en gezond kan blijven, juist in deze tijd. Daarnaast zijn er vanwege de coronacrisis ingrijpende beslissingen genomen die op de lange termijn gevolgen hebben. Kortom, het is belangrijk om vanuit de gemeente de verbinding met kinderen en jongeren te blijven zoeken. Zowel om hen kennis te laten maken met de rol van de gemeente en burgerschap, als door hen te betrekken op voor hen relevante beleidsonderwerpen.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

Wij verbeteren en breiden onze digitale dienstverlening uit in overeenstemming met de bestaande plannen. Dit betekent meer selfservice door de inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Direct contact met een medewerker blijft altijd mogelijk. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige behandeling verwachten, welk kanaal ook gekozen wordt.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming

‘Informatie’ en de systemen waarin dat verwerkt wordt zijn wellicht wel de grootste bedrijfsmiddelen binnen de gemeente. Dit maakt het belang van een veilige omgang met deze informatie groot. Veilig betekent in deze zin enerzijds dat we de privacy van de gegevens waarmee we werken goed waarborgen en anderzijds dat we ons wapenen tegen cyberdreiging. Deze dreiging blijft groot. Meer thuiswerken en werken op verschillende locaties veranderen de veiligheidsrisico’s. Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn het werken met steeds meer cloud toepassingen en een beter inzicht krijgen in de staat van onze beveiliging. Het is van belang om onze maatregelen aan te passen op de veranderende risico-inschatting en onze kennis op peil te houden, zodat we cybercriminelen een stap voor blijven. Naast technische maatregelen speelt bewustwording daarbij een grote rol.

 

Recente voorbeelden, zoals het datalek bij de GGD en de hack bij gemeente Hof van Twente, laten de gevolgen zien van een cybercrisis in de fysieke wereld. Bedrijfscontinuïteit en dienstverlening zijn dan in gevaar en financiële en imagoschade zijn vaak het gevolg. Op dit moment zijn werkprocessen ingericht om bij crises te handelen. Om goed voorbereid te zijn op grootschaligere crises is regelmatiger oefenen en het maken van afspraken met derde partijen van belang.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken

Datagestuurd werken heeft als doel efficiëntere en effectievere beleidsvoering, met als ultieme doel; meer maatschappelijke waarde voor de inwoners. Dit is (1) werken op basis van feiten uit de samenleving, (2) die verzameld worden in de vorm van data, (3) geanalyseerd worden naar informatie, (4) samen met domein- en domein overstijgende kennis op de juiste manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, (5) om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen voor beleid. Het project datagestuurd werken, in de huidige vorm, loopt eind 2022 af. Gezien de opgaven die er zijn is het van belang komend jaar de koers te bepalen hoe verder te gaan met datagestuurd werken.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 en vervolgens de programmabegroting 2021 is besloten de focus van het project te veranderen. We onderzoeken de mogelijkheden van het bestaande gebouw, binnen de huidige financiële kaders en verbonden aan de visie op hybride werken. Het doel is om, op basis van het besluit over de (grondige) renovatie van ons gemeentehuis, de verdere voorbereidingen te treffen en vervolgens tot uitvoering over te gaan.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

Wij hechten veel waarde aan vitale en leefbare dorpen. De aanwezigheid van dorpshuizen is hiervoor van groot belang. In 2022 komen de kaders van het toekomstbestendig maken en houden van de dorpshuizen naar aanleiding van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek dat in 2021 is gehouden.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal en is op dit moment een grote onzekere factor. Dat de coronacrisis effecten heeft op de samenleving in De Ronde Venen staat vast. In de afgelopen periode zijn er ingrijpende beslissingen genomen die onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard raken. Hoe groot het effect op onze samenleving is, is nu nog niet bekend. Veel hangt af van landelijke maatregelen en ontwikkelingen. Ondanks dat we het uiteindelijke effect niet weten, heeft de coronacrisis grote gevolgen voor onze winkeliers en ondernemers.

De gemeente doet, in samenwerking met andere overheden, nu zoveel mogelijk om de negatieve gevolgen op te vangen. In 2022 brengen we de gevolgen van de coronacrisis verder in kaart en maken we concreet welke (vervolg)acties er noodzakelijk zijn om de samenkracht, zelfredzaamheid en sociale cohesie van onze lokale samenleving te versterken. Dit doen we door in gesprek te blijven met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners.

Wat gaan we doen in 2022?

B22 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

Onze uitgangspunten voor het borgen van de controlfunctie en het hebben van een stabiel financieel beleid zijn:

 • We zijn een financieel gezonde gemeente.
 • Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is.
 • Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd.
 • Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen.
 • De interne controle is op orde zodat de accountant een goed oordeel kan vellen.
 • De informatievoorziening over belangrijke processen is op orde zodat het college een financiële rechtmatigheidsverklaring kan verstrekken aan de gemeenteraad.

Het goed beheersen van onze interne processen heeft de continue aandacht. Na een verbeterslag in 2021, maken we in 2022 de stap om ons meer te richten op het sturen van maatschappelijke resultaten.

Wat gaan we doen in 2022?

Domein 3 | Indicatoren

Indicatoren

Naam van de indicator 2018 2019 2020 2021 2022
Veiligheid          
1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 9,0 9,5 8,0 8,0 8,0
2 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7
3 Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2,6 1,9 2,0 2,0

2,0

4 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,5 2,7 2,4 2,4 2,4
5 Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 4,3 3,8 3,4 3,4 3,3
Bestuur en ondersteuning          
6 Toegestane formatie per 1.000 inwoners 6,9 6,8 6,8 6,8 7,0
7 Werkelijke bezetting per 1.000 inwoners 5,8 6,1 6,5 6,5 6,7
8 Apparaatskosten in euro's per inwoner 635 692 684 691 696
9 Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 26% 25% 17% 17% 17%
10 Overhead als percentage van totale lasten 14% 16% 11% 14% 15%

Toelichting

De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

 

Nr. Toelichting
1 Jongeren van12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat de trend van de afgelopen jaren zich doorzet in 2022 en verder.  
2 De trend van het aantal winkeldiefstallen vertoont lichte schommelingen en zal naar verwachting zo blijven of mogelijk stabiliseren. 
3 We zetten in op een stabilisering en mogelijk een daling van het aantal diefstallen uit woningen door intensieve samenwerking met de politie en de inwoners.
4 Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslagen door en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.). We verwachten dat de dalende trend in het aantal geweldmisdrijven zich zal voortzetten. 
5 Wij verwachten dat ook in 2022 de stabilisatie of licht dalende trend zich ook voortzet voor het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. 
6 In de paragraaf bedrijfsvoering is een verloopoverzicht formatie opgenomen.
7 De werkelijke bezetting is in de praktijk lager dan de toegestane formatie en wordt ingevuld door inhuur.
8 De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2021 en 2022.
9 We verwachten dat de ingezette trend om minder in te huren in 2020 doorzet naar 2021 en 2022.
10 Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering.

 

Domein 3 | Verbonden partijen

Het veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen.

Amstelland-Meerlandenoverleg

Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.

 

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 

Belastingsamenwerking Amstelland

In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.

U10

De U10 werkt als een bestuurlijk netwerk. Ook werkt de U10 samen met andere overheden en private partners. Wij werken  samen in U10-verband aan het realiseren van lokale opgaven door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.

 

Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Dit gebeurt aan zes bestuurstafels: Duurzame bereikbaarheid, Economische positionering, Gezonde en inclusieve regio, Gezonde woon- en leefomgeving, Groen en landschap en Klimaatneutrale regio. Er is een opgaveteam Regionaal Economisch Programma (REP) actief dat werkt aan een Ruimtelijk integraal perspectief (IRP). Ook wordt samengewerkt in de Regionale Energiestrategie U16 en de Woondeal.

Domein 3 | Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

In dit domein komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen".

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.594 3.585 3.645 3.695 3.684 3.683
Baten 162 109 79 79 79 79
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.432 3.476 3.566 3.615 3.604 3.604
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 18.736 19.013 19.200 17.834 17.718 17.928
Baten 1.655 968 1.917 617 987 1.064
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 17.081 18.045 17.282 17.217 16.731 16.864
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 2.663 2.664 1.417 1.262 1.424 1.327
Baten 64.414 67.369 68.622 67.828 68.144 68.723
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -61.752 -64.705 -67.205 -66.566 -66.720 -67.396
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -41.239 -43.184 -46.357 -45.734 -46.385 -46.929
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Onttrekkingen -10.958 -8.269 -2.923 -2.385 -1.587 -475
Stortingen 8.245 3.823 1.528 181 50 403
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -2.713 -4.446 -1.395 -2.204 -1.536 -71

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 - 2024 in november 2020 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

 

  2022 2023 2024 2025
Basis begroting 2021 - 2024  -46.034 -44.538 -45.242 -45.166
Mutaties:        
1. Beleidsontwikkelingen 811 619 718 718
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2021 -726 10 -13 -13
3. Autonome ontwikkelingen -2.133 -710 -318 -802
4. Inzet reserves domeinen 666 -1.587 -975 1
5. Effect op financieel resultaat -336 -1.732 -2.091 -1.738
Herziene stand 2022 - 2025 -47.752 -47.938 -47.921 -47.000