Bestuurlijke hoofdlijnen

Leeswijzer

Inleiding

Deze begroting geeft zicht op de doelstellingen, acties en middelen voor 2022. De opzet hiervoor is opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening gemeente De Ronde Venen. Deze begroting is bedoeld om digitaal te lezen, daarom komt u af en toe een link tegen die in een geprinte versie geen waarde heeft maar digitaal makkelijk is om snel naar een onderwerp door te gaan.

 

De drie belangrijkste bestuurlijke vragen voor de begroting zijn samengevat in een overzicht.

 

Bestuurlijke vragen Uitwerking

1. Wat willen we bereiken?

2. Wat gaan we daarvoor doen?

 • Drie domeinen
 • Zevenentwintig doelstellingen
 • Zesenzestig acties
 • Eenenveertig indicatoren
 • Twintig verbonden partijen
3. Wat mag het kosten?
 • Tien programma's
 • Zestig landelijke taakvelden
 • Diverse dwarsdoorsneden in de financiële begroting

 

Bestuurlijke hoofdlijnen

In het algemene deel zijn de bestuurlijke hoofdlijnen en de financiële positie van onze gemeente toegelicht. Daarnaast zijn meerjarige kerngegevens opgenomen over onder meer de ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen.

 

Domeinen

Net als de vorige begroting rangschikt de begroting 2022 de beleidsdoelstellingen naar drie domeinen. Per domein staan de volgende onderdelen vermeld: de visie, doelstellingen, acties, indicatoren en de bijdragen van verbonden partijen om de beoogde resultaten te bereiken. 

 • De indicatoren die wettelijk verplicht zijn, zijn in de tabellen opgenomen. Deze geven duiding aan de behaalde resultaten maar zijn niet altijd eenduidig of in sommige gevallen alleen rekenkundig. Er zijn ook indicatoren die alleen periodiek worden gemeten en er geen vergelijking is met tussenliggende jaren.
 • Per verbonden partij is toegelicht op welke wijze een verbonden partij een relatie heeft met de beleidsdoelstellingen. Een totaaloverzicht van de verbonden partijen is opgenomen in de gelijknamige paragraaf. Overigens is het goed te melden dat we naast de verbonden partijen (partijen waarin we een bestuurlijk of financieel belang hebben) ook met een veelheid aan andere partijen samenwerken om onze doelstellingen te bereiken.
 • De financiële informatie is opgebouwd uit de tien programma's. Deze programma's zijn vervolgens verdeeld naar zestig landelijke taakvelden. Hierbij geldt dat de bedragen in de begroting zijn afgerond op een veelvoud van 1.000 euro. Hierdoor ontstaan in de presentatie van de financiële tabellen beperkte afrondingsverschillen. 

 

Paragrafen

Diverse beheersmatige zaken zoals lokale heffingen, bedrijfsvoering en risico's die over verschillende domeinen lopen zijn opgenomen in de paragrafen. Weergave daarvan op een centrale plek in de begroting waarborgt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen en maakt de informatie inzichtelijk.

 1. Lokale heffingen; geeft inzicht in de opbrengsten van belastingen en heffingen. In deze paragraaf wordt ook inzicht verschaft in de gemiddelde woonlasten en hoe die zich verhouden tot andere gemeenten.
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; geeft inzicht in de risico’s en in welke mate de gemeente in staat is deze op te vangen. Hierin zijn onder andere kengetallen over de schuldpositie, solvabiliteit en structurele exploitatieruimte opgenomen.
 3. Kapitaalgoederen; geeft inzicht in de onderhoudsstaat van de gemeentelijke bezittingen en openbare ruimte.
 4. Financiering; geeft inzicht in de schuldpositie en betaalde rente. In deze paragraaf wordt ook dieper ingegaan op de omvang en ontstaan van schulden. Er wordt uitgelegd met welk doel schulden zijn ontstaan, wat de hoogte van de schulden is en wat de vooruitzichten zijn.
 5. Bedrijfsvoering; geeft inzicht in de speerpunten van de interne bedrijfsvoering.
 6. Verbonden partijen; geeft inzicht in de samenwerkingsverbanden die de gemeente heeft.
 7. Grondbeleid; geeft inzicht in de wijze waarop het grondbeleid binnen de gemeente wordt ingezet.
 8. Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen; geeft inzicht van zowel de verstrekte als de ontvangen subsidies en bijdragen.

 

Financiële begroting

De financiële begroting bevat informatie vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij geven we onder meer inzicht in het verwachte verloop van investeringen, reserves, voorzieningen en het Sociaal Domein. Daarnaast hebben we gedetailleerde informatie opgenomen over bijvoorbeeld autonome en beleidsontwikkelingen.

Bestuurlijke aanbieding

Op verzoek van de Tweede Kamer liet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitvoeren naar de financiële positie van gemeenten. Het onderzoek is aangeboden en de uitkomsten zijn duidelijk: gemeenten zitten financieel in de knel. Dit geldt ook voor gemeente De Ronde Venen. Ondanks deze situatie presenteren wij een sluitende begroting voor 2022. Een jaar waarin de woonlasten in De Ronde Venen niet harder stijgen dan de inflatie van 1,6%.

 

Achter deze sluitende begroting zit een groter verhaal. Mede door de ombuigingen die de raad vorig jaar heeft vastgesteld ligt er nu een sluitende begroting. Ook is er de komende jaren nog een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op onze begroting. Het gaat hier onder andere om de herijking van het gemeentefonds, waarvan de uitkomsten nog niet vaststaan. Ook nemen bijvoorbeeld de investeringen de komende jaren toe, hiermee zorgen we voor veilige wegen en bruggen. Door deze investeringen groeien de afschrijvingslasten en neemt de beïnvloedbare ruimte van de begroting af.

 

De kosten van het sociaal domein in de begroting blijven fors, maar gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. In de Kadernota is rekening gehouden met extra middelen vanuit het rijk voor de jeugdzorg. Deze middelen heeft het rijk inmiddels toegezegd. Dit betekent dat De Ronde Venen in 2022 1,9 miljoen euro extra ontvangt. Voor 2023 en verder zijn extra middelen nog onzeker. Op basis van een afspraak tussen rijk, VNG en provincies nemen we voor de komende jaren 75% van de te verwachten inkomsten op in de begroting.

 

De coronacrisis is in een nieuwe fase beland. De periode van noodmaatregelen, financiële steunpakketten en inperkingen van de bewegingsvrijheid ligt gelukkig bijna achter ons, vooral dankzij de vaccinaties. Er kan steeds meer, maar waakzaamheid blijft geboden. Dit betekent dat wij ons in 2022 meer kunnen focussen op het herstel op de korte en middellange termijn. Dit doen wij op basis van aanbevelingen en initiatieven van VNG en het rijk.

 

De inwoners van De Ronde Venen kiezen in 2022 een nieuwe gemeenteraad. Dit maakt 2022 voor het gemeentebestuur een bijzonder jaar. Inwoners verwachten van ons dat 2022 geen verloren jaar wordt. Onze uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap en energie zijn groot. De afgelopen jaren is hard gewerkt om antwoorden te vinden op deze uitdagingen, zodat onze inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren in acht mooie dorpen, met veel groen en dicht bij de voorzieningen van de grote stad.

Uiteenzetting financiële positie