Financiële begroting

01 | Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

In de financiële verslagleggingsregels voor gemeenten (BBV) staat vermeld dat de baten, lasten en het saldo van de programma’s meerjarig worden weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten 125.112 104.420 96.763 96.050 95.428 94.412
Baten 122.399 99.974 95.368 93.846 93.891 94.340
Saldo van baten en lasten 2.713 4.446 1.395 2.204 1.536 71
Onttrekkingen -9.423 -7.346 -2.923 -2.385 -1.587 -475
Stortingen 8.245 3.823 1.517 0 0 0
Mutaties reserves -1.178 -3.523 -1.406 -2.385 -1.587 -475

Totaal van de drie domeinen en de tien programma's

Verdeling van de drie domeinen over tien programma's.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.594 3.585 3.645 3.695 3.684 3.683
Baten 162 109 79 79 79 79
Totaal programma 3.432 3.476 3.566 3.615 3.604 3.604
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 8.205 8.414 8.223 8.619 8.649 8.771
Baten 311 264 286 286 286 286
Totaal programma 7.894 8.149 7.938 8.334 8.364 8.485
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
Lasten 615 566 627 597 591 591
Baten 624 843 944 944 944 943
Totaal programma -9 -277 -317 -347 -352 -352
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.470 3.800 3.470 3.729 3.621 3.581
Baten 312 470 471 509 521 521
Totaal programma 3.158 3.330 2.999 3.221 3.100 3.060
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.727 7.983 8.023 8.543 8.395 7.241
Baten 444 1.187 412 412 412 412
Totaal programma 7.284 6.796 7.610 8.131 7.983 6.828
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
Lasten 41.759 39.204 37.052 36.526 36.319 36.319
Baten 14.103 11.347 8.780 8.922 8.966 8.966
Totaal programma 27.656 27.858 28.272 27.605 27.354 27.353
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 10.146 10.700 10.954 10.836 10.834 10.830
Baten 10.712 11.780 11.882 11.882 11.882 11.882
Totaal programma -566 -1.081 -929 -1.046 -1.048 -1.052
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 28.198 8.491 4.151 4.408 4.191 4.141
Baten 29.662 5.636 1.974 2.366 1.670 1.463
Totaal programma -1.465 2.855 2.178 2.042 2.521 2.678
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 18.736 19.013 19.200 17.834 17.718 17.928
Baten 1.655 968 1.917 617 987 1.064
Totaal programma 17.081 18.045 17.282 17.217 16.731 16.864
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 2.663 2.664 1.417 1.262 1.424 1.327
Baten 64.414 67.369 68.622 67.828 68.144 68.723
Totaal programma -61.752 -64.705 -67.205 -66.566 -66.720 -67.396
Onttrekkingen -9.423 -7.346 -2.923 -2.385 -1.587 -475
Stortingen 8.245 3.823 1.517 0 0 0
Mutaties reserves -1.178 -3.523 -1.406 -2.385 -1.587 -475
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -62.930 -68.228 -68.611 -68.951 -68.306 -67.871

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten

Inleiding

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting en verantwoording wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen en de kosten van overhead.

Algemene dekkingsmiddelen | Financieel meerjarenoverzicht

Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan:

 • Treasury
 • Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen
 • Overige belastingen
 • Algemene uitkering
 • Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien
 • Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
XT-05 0.5 Treasury
Lasten -32 3 40 -117 -156 -254
Baten 54 217 76 76 112 112
XT-061 0.61 OZB woningen
Lasten 596 587 604 604 604 604
Baten 5.760 5.940 6.050 6.050 6.050 6.050
XT-062 0.62 OZB niet-woningen
Baten 2.049 3.150 3.900 4.200 4.200 4.200
XT-063 0.63 Parkeerbelasting
Lasten 0 0 0 0 0 0
Baten 35 6 6 6 6 35
XT-064 0.64 Belastingen overig
Lasten 2.088 1.993 442 442 441 441
Baten 2.551 2.586 340 340 340 340
XT-07 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten 53.965 55.470 58.250 57.156 57.436 57.986
XT-08 0.8 Overige baten en lasten
Lasten 60 71 322 323 525 526
XT-09 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -50 10 10 10 10 10
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -61.752 -64.705 -67.205 -66.566 -66.720 -67.396

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De onroerendezaakbelastingen zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uitmaken.

Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen

Onder de lasten en baten van overige belastingen zijn opgenomen:

 • parkeerbelasting
 • roerende zaakbelasting
 • hondenbelasting
 • precario [vanaf 2022 vervalt dit onderdeel door landelijke regels].

De teruggave van precario tot en met 2021 en de uitvoeringskosten van de belastingen zijn opgenomen in de lasten.  Meer informatie over de overige belastingen is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

De uitkomsten van de circulaires van het gemeentefonds hebben een belangrijke impact op de financiële positie van onze gemeente. Via een informatienota is de raad op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de meicirculaire 2021. Vier kanttekeningen bij de uitkomsten van de meicirculaire 2021:

 1. Vlak voor het bekend maken van de meicirculaire 2021 heeft het Rijk aangegeven 1,3 miljard euro te verstrekken aan de gemeenten voor de jeugdzorg in 2022. De wijze waarop dit bedrag verdeeld wordt naar de gemeenten wordt in de zomer van 2021 bekend gemaakt. Hierdoor kunnen we rekening houden met deze bijdrage bij het samenstellen van de begroting 2022. 
 2. Voor extra budgetten voor de jeugdzorg aan gemeenten vanaf 2023 neemt het nieuwe kabinet besluiten.
 3. Er is een herverdeling voorzien van de algemene uitkering waarover het nieuwe kabinet besluiten neemt. De verwachting is dat dit in zal gaan per 2023. Of we een voor-of nadeelgemeente worden ontvangen we in de tweede helft van 2021 meer duidelijkheid over.
 4. Voor de jaren 2021 en 2022 komt het Rijk in latere circulaires met aanvullende coronacompensatie.

 

Landelijke afspraken over de maximale omvang van de stelpost jeugdzorg
In juli 2021 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop gemeenten een stelpost mogen opnemen voor de te verwachte rijkbijdrage ter compensatie van de jeugdzorgkosten. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat voor de jaren 2023 tot en met 2025 maximaal 75% meegenomen mag worden in de ramingen. De effecten hiervan zijn toegelicht  in de "uiteenzetting financiële positie". 


De landelijke afspraken stelpost voor de jaren 2023 - 2025 biedt geen budgettaire garantie. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. Hierover volgt meer informatie nadat een nieuw kabinet is gevormd.

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Bij het onderdeel overige baten en lasten is rekening gehouden met:

 • een structurele post onvoorzien voor 2022 van € 113.000 oplopend naar € 117.000 in 2025.
 • een structurele stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. 
 • loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.
 • een budget voor nieuw beleid van € 250.000 in 2022 en € 450.000 vanaf 2024.

Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. 

Overhead

Onder overhead vallen alle kosten en opbrengsten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
 • personeel en organisatie (P&O HRM) en organisatie- en formatieadvies;
 • inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
 • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 • documentaire informatievoorziening (DIV).

De kostenontwikkeling van overhead is hieronder vermeld. In de paragraaf bedrijfsvoering is hierop een toelichting opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten 14.275 14.898 14.939 14.005 13.751 13.916
Baten 67 147 112 52 52 52

03 | Beleidsontwikkelingen

Totaaloverzicht

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) 2022 2023 2024 2025
1 | Sociaal domein 72 70 70 70
2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving 573 522 398 398
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 811 619 718 718
Totaal 1.456 1.211 1.186 1.186
 • Waarvan bekostigd via reserves
250  125 
 • Waarvan bekostigd via begrotingsresultaten 2022 - 2025
1.206 1.086 1.186 1.186

Specificatie beleidsontwikkelingen

 

Specificatie beleidsontwikkelingen (bedragen x  € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) 
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025
1 Kadernota 2022 | Transformatiebudget 50 50 50 50
2 Aanvulling | Transformatiebudget komt te vervallen -50 -50 -50 -50
3 Kadernota 2022 | Beëindigen subsidie maatschappelijk werk -370 -370 -370 -370
4 Kadernota 2022 | Uitbreiding formatie team Toegang 370 370 370 370
5 Kadernota 2022 | Gemeenschappelijke regelingen 72 70 70 70
Totaal domein 1 72 70 70 70
6 Kadernota 2022 | Snelle internetverbinding voor onze inwoners 25 0 0 0
7 Kadernota 2022 | Extra capaciteit ruimtelijke projectleiding 100 100 100 100
8 Kadernota 2022 | Versnelling woningbouw 50 50 50 50
9 Kadernota 2022 | Gemeenschappelijke regelingen 102 126 127 127
10 Kadernota 2022 | Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte 50 50 0 0
11 Kadernota 2022 | Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven 50 0 0 0
12 Kadernota 2022 | Handhaving Buitengebied West 75 75 0 0
13 Aanvulling | Onkruidbestrijding 121 121 121 121
Totaal domein 2 573 522 398 398
14 Kadernota 2022 | Functie van functioneel beheerder burgerzaken structureel maken 75 75 75 75
15 Kadernota 2022 | Verbetering bedrijfsvoering 40 40 40 40
16 Kadernota 2022 | Versterking handhaving 80 80 80 80
17 Kadernota 2022 | Versterking informatieveiligheid en privacy 30 30 30 30
18 Kadernota 2022 | Gemeenschappelijke regelingen 36 44 43 43
19 Kadernota 2022 | Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties 25 0 0 0
20 Kadernota 2022 | Invoeren rechtsmatigheidsverklaring door het college 25 0 0 0
21 Kadernota 2022 | Programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement 150 0 0 0
22 Aanvulling| Budget voor programmaplan Digitaal Documentair informatiemanagement komt te vervallen -150 0 0 0
23 Kadernota 2022 | Reservering voor nieuw beleid 2022 - 2025 0 250 500 500
24 Aanvulling |Reservering voor nieuw beleid 2022 - 2025 250 0 -50 -50
25 Aanvulling | Organisatieontwikkeling 250 100 0 0
Totaal domein 3 811 619 718 718

Toelichting op de aanvullingen op de Kadernota 2022

[13] Onkruidbestrijding

Door de aangenomen motie ‘Gifvrij bestrijden van onkruid op verharding’ van PvdA/GroenLinks zijn extra middelen nodig om het onkruid tijdig en vaker te bestrijden. Deze extra middelen bedragen 121.000 euro. Het totaalbedrag voor onkruidbestrijding stijgt hiermee structureel van 224.000 naar 345.000 euro. Op deze manier blijft het kwaliteitsniveau op B/C (centrumgebieden A) en wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd. Deze middelen zorgen niet voor een kwaliteitsimpuls van het onderhoudsniveau.

 

[24] Reservering voor nieuw beleid 2022-2025

In de Kadernota zijn extra middelen vrijgemaakt voor nieuwe afwegingen / beleid in de nieuwe bestuursperiode voor 2023 en verder. Voor 2022 was deze ruimte er niet. Deze ruimte is er nu wel. Het bedrag voor 2024 en 2025 is met 50.000 teruggebracht. Dit is ter dekking van de extra middelen voor onkruidbestrijding.

 

[25] Organisatieontwikkeling

Voor een toelichting op de organisatieontwikkeling verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Personeel & Organisatie.

04 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2021

Na het vaststellen van de begroting 2021 in november 2020 zijn er diverse raadsbesluiten genomen tot en met juli 2021 die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten en de inzet van reserves. Dit is hieronder weergegeven voor de drie domeinen gezamenlijk. Daarna is een specificatie opgenomen per domein en onderwerp.

Totaaloverzicht

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) 2022 2023 2024 2025
1 | Sociaal domein 1.298 1.481 1.458 1.458
2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving -405 -132 -178 -270
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -726 10 -13 -13
Totaal saldo van baten en lasten 167 1.359 1.267 1.175
 • Waarvan bekostigd via reserves
-979 75 0 0
 • Waarvan bekostigd via begrotingsresultaten 2022 - 2025
1.146 1.284 1.267 1.175

 

Specificatie raadsbesluiten

Specificatie raadsbesluiten ( bedragen x  € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) 
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025
1 Kadernota 2022 | Structurele autonome ontwikkelingen jeugd en Wmo 1.475 1.475 1.475 1.475
2 Nieuwbouw kindcentrum Hofland -177 6 -17 -17
Totaal domein 1 1.298 1.481 1.458 1.458
3 Kadernota 2022 | Afschrijvingen -168 -132 -178 -270
4 Beleidsnota zoekgebieden Zon en Wind 80 0 0 0
5 Actualisatie grondexploitaties 2021 -317 0 0 0
Totaal domein 2 -405 -132 -178 -270
6 Nieuwbouw kindcentrum Hofland -6 -15 -13 -13
7 Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 -742 25 0 0
8 Actualisatie grondexploitaties 2021 22 0 0 0
Totaal domein 3 726 10 -13 -13

05 | Autonome ontwikkelingen

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2022 - 2025 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden. In dit onderdeel is een specificatie van de autonome ontwikkelingen per domein opgenomen.

Totaaloverzicht

Autonome ontwikkelingen x € 1.000 2022 2023 2024 2025
1 | Sociaal domein 124 61 -99 -114
2 | Economie, wonen en fysieke leegomgeving 57 1.397 1.030 292
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -2.133 -710 -318 -802
Totaal -1.952 748 613 -624

Domein 1 | Sociaal domein

Autonome ontwikkelingen domein 1 2022 2023 2024 2025
1 Ontwikkeling capaciteitskosten 68 -46 -146 -146
2 Toegerekende rente aan investeringen 23 88 14 6
3 Correctie ombuiging Woudreus 19 19 19 19
4 Afschrijvingskosten 9 9 23 16
5 Overig 25 11 11 11
6 Verschuiving ICT-budget naar domein 3 -20 -20 -20 -20
  Totaal 124 61 -99 -114

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Autonome ontwikkelingen domein 2 2022 2023 2024 2025
1 Ontwikkeling capaciteitskosten 11 -90 -179 -179
2 Toegerekende rente aan investeringen -40 71 49 97
3 Afschrijvingskosten -121 109 82 59
4 Project Marickenland 63 1.087 975 0
5 Inspectie kunstwerken 0 128 0 0
6 Areaal en prijsontwikkeling verkeer, vervoer en waterstaat 208 215 211 237
7 Areaal en prijsontwikkeling economie -13 -13 -13 -13
8 Areaal en prijsontwikkeling sport, cultuur en recreatie 50 53 69 53
9 Areaal en prijsontwikkeling milieu 48 17 17 17
10 Areaal en prijsontwikkeling riolering 98 91 89 88
11 Areaal en prijsontwikkeling afval 40 28 24 21
12 Areaal en prijsontwikkeling wonen en bouwen (w.o. omgevingsvergunning) -248 -260 -255 -49
13 Verschuiving ICT-budget naar domein 3 -39 -39 -39

-39

  Totaal 57 1.397 1.030 292

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien

Autonome ontwikkelingen domein 3 2022 2023 2024 2025
1 Algemene uitkering | Stelpost jeugdzorg -1.890 -1.560 -1.470 -1.350
2 Algemene uitkering | Meicirculaire 2021 -890 84 484 -186
3 Afschrijvingskosten -327 -298 -277 -134
4 Opbrengst ozb woning en niet-woningen -160 -160 -160 -160
5 Parkeerbelasting 0 0 0 -29
6 Diversen -9 -8 -9 -6
7 Toegerekende rente aan investeringen 1 -185 -91 -119
8 Areaal en prijsontwikkeling burgerzaken 22 20 18 51
9 Areaal en prijsontwikkeling uitvoering belastingen 27 27 27 27
10 Rentekosten | Extern 36 220 -6 -72
11 Dividend Vitens 36 36 0 0
12 Areaal en prijsontwikkeling veiligheid 38 38 38 38
13 Vierde fase REP | Openbaar bestuur 45 0 0 0
14 Verschuiving ICT-budget uit domein 1 en 2 59 59 59 59
15 Areaal en prijsontwikkeling bestuur inclusief Griffie 93 89 91 86
16 Wet open overheid 122 137 153 168
17 Areaal en prijsontwikkeling overhead 182 204 225 225
18 Ontwikkeling capaciteitskosten 482 587 600 600
  Totaal -2.133 -710 -318 -802

06 | Ontwikkeling sociaal domein

Inleiding

Bestuurlijk is toegezegd om zowel in de begroting als in de verantwoording een doorkijk te geven in de financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Dit onderdeel is een uitwerking van deze toezegging.

Toelichting op de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein

De voornaamste ontwikkeling binnen het sociaal domein is de stijging in de zorgkosten. Dit betreft voornamelijk open-einde regelingen. De stijging betreft voornamelijk de jeugdzorg, taakvelden 6.72 en 6.82. Daarnaast stijgen de kosten voor de Wmo. Hieronder vallen de huishoudelijke hulp, begeleiding en de PGB`s voor Wmo (taakveld 6.71). 

Er zijn verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein van 2021 naar 2022 en verder:

 • Op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- een stijging van de lasten door de indexatie voor de jeugdzorg.
 • Voor de wet inburgering wordt een specifieke uitkering van het rijk ontvangen, het effect voor de begroting is budgetneutraal. Evenwel stijgen hierdoor de baten voor het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De lasten stijgen niet door het omzetten van subsidies naar formatie. De kosten voor de formatie zijn over alle taakvelden verspreid.
 • Ten slotte dalen de totale lasten de komende jaren door de voorgestelde ombuigingen.

In 2020 en 2021 zijn er verhoogde baten en lasten op het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Met deze middelen van het Rijk wordt de TOZO uitgevoerd. Deze regeling is ingesteld naar aanleiding van de gevolgen van corona voor zelfstandigen. Voor het saldo van baten en lasten heeft de TOZO een budgetneutraal effect. 

Meerjarige financiële ontwikkeling sociaal domein

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
XT-61 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.947 2.720 2.663 2.784 2.822 2.821
XT-62 6.2 Wijkteams 2.102 1.588 1.427 1.417 1.400 1.400
XT-63 6.3 Inkomensregelingen 14.898 12.274 10.213 10.147 10.110 10.110
XT-64 6.4 Begeleide participatie 2.282 2.239 2.299 2.204 2.194 2.194
XT-65 6.5 Arbeidsparticipatie 525 574 604 470 467 467
XT-66 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.428 2.284 2.296 2.250 2.219 2.219
XT-671 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.111 5.065 5.082 4.963 4.995 4.995
XT-672 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.112 8.651 9.060 8.887 8.730 8.730
XT-681 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 241 645 254 253 249 249
XT-682 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.467 1.367 1.355 1.352 1.336 1.336
XT-71 7.1 Volksgezondheid 1.646 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798
Totaal Lasten 41.759 39.204 37.052 36.526 36.319 36.319
Baten
XT-61 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 48 46 366 526 566 566
XT-63 6.3 Inkomensregelingen 13.461 10.330 7.863 7.863 7.863 7.863
XT-64 6.4 Begeleide participatie 342 312 307 301 301 301
XT-65 6.5 Arbeidsparticipatie 4 0 0 0 0 0
XT-66 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 68 110 94 79 79 79
XT-671 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 90 146 150 153 157 157
XT-672 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3 0 0 0 0 0
XT-681 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 91 403 0 0 0 0
Totaal Baten 14.103 11.347 8.780 8.922 8.966 8.966

07 | Borg- en garantstellingen

De gemeente De Ronde Venen heeft borgstellingen afgegeven voor het betalen van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen die zijn aangegaan door woningbouwverenigingen, sport, welzijn en zorg voor het financieren van vaste activa. We hanteren hierbij de afspraken die vastgelegd zijn in de Nota borg- en garantstellingen van 2019.

Overzicht borg- en garantstellingen 2020 - 2022 (bedragen x € 1.000)

Nr. Naam van de instelling 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
1 Stichting Groenwest 146.675 156.675 166.675
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 576 540 500
3 FC Abcoude 60 54 49
4 Stichting dorpscentrum Wilnis 160 80 0
5 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 1.344 1.288 1.232
6 Sporthuis Abcoude 5.135 5.135 4.842
Totaal 153.950 163.772 173.298

Toelichting

 • Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de Stichting GroenWest (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. 
 • Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen. Hierdoor is er sprake van een aflopend karakter.
 • Vanaf 2022 vinden er aflossingen plaats op de leningen van sporthuis Abcoude.

08 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Inleiding

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

 

Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma, actualisatie grondexploitaties 2021 en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2020 - 2025 (bedragen x € 1.000)

 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 (Im)materiële vaste activa 88.047 91.004 110.567 110.215 113.282 110.506
2 Financiële vaste activa 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435
3 Voorraden -2.790 -646 5 5 5 5
4 Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 7.664 7.664 7.664 7.664 7.664 7.664
5 Liquide middelen 10.208 119 119 119 119 119
6 Overlopende activa 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706
  Totaal activa 107.270 102.282 122.496 122.144 125.211 122.435
7 Eigen vermogen (reserves) 27.641 23.196 21.801 19.598 18.061 17.989
8 Voorzieningen 4.831 4.208 4.526 5.527 6.524 6.920
9 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 53.773 48.303 74.033 74.451 74.910 75.319
10 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 10.118 21.136 16.697 17.129 20.277 17.678
11 Overlopende passiva 10.907 5.439 5.439 5.439 5.439 5.439
  Totaal passiva 107.270 102.282 122.496 122.144 125.211 122.435

EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2021 – 2023.

 

De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

 

Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 2022 komt uit op 20,7 miljoen euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

 

Berekening EMU-saldo 2021- 2023 (bedragen x € 1.000)
    2021 2022 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.446 -755 -1.964
2 Mutatie (im)materiële vaste activa 2.957 19.563 -352
3 Mutatie voorzieningen -623 243 926
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 2.144 651 0
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
6 Berekend EMU-saldo -10.170 -20.726 -686

 

09 | Overzicht incidentele baten en lasten 2022 - 2025

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. In de begroting en verantwoording moet een limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt een belangrijke rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. Dit overzicht is hieronder opgenomen.

 

In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel en incidentele lasten zijn de uitzondering.

 

In dit overzicht worden uitsluitend incidentele baten en lasten opgenomen die groter zijn dan € 25.000.

Totaaloverzicht incidentele baten en lasten

+  = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000) 

2022 2023 2024 2025
1 | Sociaal domein -143 -222 0 0
2 | Economie, wonen en fysieke leegomgeving -898 -1.545 -1.025 0
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 151 -105 -60 0
Totaal -890 -1.872 -1.085 0

01 | Sociaal domein

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)

2022 2023 2024 2025
1 Kindcentrum Hofland | Afboeken restant boekwaarde   -172    
2 Kindcentrum Hofland | Inrichting   -50    
3 Convenant samen dementievriendelijk -10      
4 Intensivering participatiekoers -133      
Totaal -143 -222 0 0

 

Toelichting:

 1. In april 2021 heeft de raad ingestemd met een aanvullend budget voor Kindcentrum Hofland.
 2. Idem
 3. Het uitvoeren van het convenant samen dementievriendelijk vindt plaats over de jaren 2018 - 2022.
 4. Dit betreft kosten voor de in 2019 ingezette intensivering van de participatiekoers.

02 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)
 
2022 2023 2024 2025
1  Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte -50  -50     
2 Inspectie kunstwerken   -128    
3 Uitvoeringsplan fietsen -82      
4 Snelle internetverbinding voor onze inwoners -25      
5 Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul -413 -1.087 -975  
6 Vervanging populieren -40 -45    
7 Verbeteren maaien en intensivering toezicht -175      
8 Natuurvriendelijker natuurbeheer -25      
9 Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven -50      
10 Beleidsnota zoekgebieden zon en wind -80      
11 Implementatie Omgevingswet -45      
12 Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan -55 -160 -50  
13 Tussentijdse winstneming Grondexploitatie De Maricken 317      
14 Implementatie Wet kwaliteitsborging -100      
15 Handhaven bestemmingsplan Buitengebied-West -75 -75    
  Totaal -898 -1.545 -1.025 0

 

Toelichting:

 1. De verbetering is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het onderhoud van de openbare ruimte, de huidige en toekomstige kosten en risico's. Dit zorgt voor extra duidelijkheid voor de toekomst.
 2. In 2023 worden de kunstwerken opnieuw geïnspecteerd. Hiermee kan de onderhoudsstatus opnieuw worden beoordeeld voor de nieuwe periode 2025 - 2029. Dit komt voort uit het raadsvoorstel Vaststelling beheerplan bruggen 2020 - 2024.
 3. In de periode 2020 - 2022 vindt de realisatie plaats van de uitvoeringsmaatregelen uit het fietsplan.
 4. Wij zetten - gezamenlijk met de omliggende gemeenten - in op snel internet voor onze inwoners. In onze samenleving is digitale bereikbaarheid van groot belang.
 5. Voor het uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht is € 2,8 miljoen beschikbaar voor de periode 2021 - 2024. Hiermee investeren we in recreatieve voorzieningen in Marickenland en knelpunt De Heul.
 6. Dit budget zetten we in voor het vervangen van populieren in het buitengebied.
 7. Wij zetten in op de kwaliteit van onze gazons en intensiveren het toezicht op het groenonderhoud. Daarnaast wordt er meer kleur in de wijk aangebracht door hoogwaardige beplanting. Kwalitatief groen draagt bij aan een fijne woonomgeving.
 8. In de periode 2020 - 2022 zetten wij in op natuurvriendelijk bermbeheer.
 9. De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. We kiezen hierin de positie van snelle volger en willen daarom lokale pioniers ondersteunen in hun activiteiten. Belangrijk hierbij is dat het gaat om collectieve initiatieven en niet een particulier initiatief.
 10. Het begeleiden van het gebiedsproces van zoekgebieden vereist extra inzet. Daarom is voor 2022 een incidenteel budget beschikbaar voor de inhuur van een gebiedscoördinator.
 11. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 1 juli 2022. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de invoering van de nieuwe wet.
 12. Door de Omgevingswet heeft de gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan nodig. Onderzoek en participatie vereisen extra eenmalige middelen.
 13. Uit de Actualisatie grondexploitaties 2021 blijkt dat de grondexploitatie De Maricken met een positief eindresultaat sluit. Daarom wordt in 2022 de winst genomen.
 14. Per 1 juli 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking. De nieuwe wet heeft grote impact voor de gemeentelijke taken van vergunningverlening en toezicht. In het eerste jaar van inwerkingtreding is hiervoor extra inzet nodig.
 15. Voor 2022 en 2023 wordt een vervolg gegeven aan de handhavingsactiviteiten die volgen uit het bestemmingsplan Buitengebied West.

03 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)
 
2022 2023 2024 2025
1 Verkiezingen -60 -80 -60 -
2 Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46  742 -25    
3 Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering -551      
4 Datagestuurd werken  -80      
5 Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties -25      
6 Invoeren rechtsmatigheidsverklaring door het college -25      
  Totaal 151 -105 -60 0

 

Toelichting:

 1. In de ramingen is rekening gehouden met verkiezingen. Het verkiezingsschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. Vanaf 2025 beschouwen we dit soort kosten als structureel. Alleen onverwachte verkiezingen (bijvoorbeeld als het kabinet valt) leiden tot incidentele lasten.
 2. In juli 2021 heeft de raad ingestemd met Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46. Onderdeel hiervan is de verkoop van grond en het maken plankosten.
 3. Deze middelen worden onder meer ingezet om de omslag naar digitaal informatiebeheer te maken, het begeleiden van het programmaplan, om het archief over te brengen en om externe expertise in te huren.
 4. Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is in de periode 2020 - 2022 incidenteel budget beschikbaar. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op datagestuurd werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven om bij aan te sluiten.
 5. Het vervangen van applicaties verloopt naar verwachting via een Europese aanbesteding. Een dergelijke aanbesteding is complex, evenals de implementatie. We starten in 2022 de voorbereiding voor deze Europese aanbesteding. Het inventariseren van de wensen en het voorbereiden van de aanbesteding vraagt kennis op het snijvlak van informatiemanagement en inkoop. Voor deze aanbesteding zijn extra middelen beschikbaar, omdat deze kennis intern niet beschikbaar is.
 6. Vanaf 2022 is het college zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring. Deze verklaring is onderdeel van de jaarstukken. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. We werken aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.

10 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2022 - 2025

Inleiding

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven structureel van aard.

 

Er zijn in het verleden diverse investeringen uitgevoerd zoals het zwembad Mijdrecht en de gemeentewerf in Abcoude waarbij de raad heeft aangegeven om een deel van de structurele afschrijvingskosten te bekostigen via een bestemmingsreserve. Daarnaast is in 2020 besloten om het verkorten van de afschrijvingsduur van onderwijshuisvesting van 60 naar 40 jaar op te vangen via een bestemmingsreserve. 

 

In de ramingen 2022 - 2025 zijn uitsluitend structurele onttrekkingen opgenomen. Deze zijn hieronder vermeld. Daarnaast zijn deze mutaties zichtbaar in deze begroting bij het onderdeel 'Totaaloverzicht reserves'.

Structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025
1 Diverse afschrijvingen -88 -88 -88 -88
2 Veenweidebad -168 -168 -168 -168
3 Piet Mondriaangebouw -37 -37 -37 -37
4 Gemeentewerf in Abcoude -37 -37 -37 -37
5 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40 -40 -40 -39
6 Afschrijvingstermijn schoolgebouwen -146 -143 -132 -106
  Totaal -516 -513 -502 -475

 

Toelichting:

 1. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd. In 2046 wordt voor de laatste keer deze reserve ingezet.
 2. Jaarlijks wordt € 168.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen. In 2049 wordt voor de laatste keer deze reserve ingezet.
 3. Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw om de huisvestingskosten deels te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2033.
 4. Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude. Dit is om een deel van de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2045.
 5. Jaarlijks wordt € 40.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge om deels de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2025.
 6. Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. De extra kosten hiervan zijn in 2019 bekostigd vanuit de algemene reserve en vanaf 2020 is hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve 'Afschrijvingstermijn schoolgebouwen' ingesteld. In 2044 vindt de laatste inzet vanuit de bestemmingsreserve plaats.

11 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Inleiding

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de begroting. Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd. 

 

Beleidskader

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves. In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

Algemene reserve

 • De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. 
 • Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.
 • Tekorten en overschotten in de begroting en jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve.
 • Ondergrens van deze reserve is 10 miljoen euro tenzij de in de actuele of komende begroting een hoger bedrag aan risico’s is opgenomen. In dat geval zal de ondergrens in de eerstvolgende actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen opgehoogd worden tot het eerste veelvoud van 500.000 euro boven het totaal van de gemelde risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

 

Bestemmingsreserves

Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve.

Algemene reseve

Algemene reserve:

 1. De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten.
 2. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties.
 3. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties.
 4. Voor de algemene reserve is een ondergrens bepaald van 10 miljoen euro.

 

Verloopoverzicht algemene reserve 2020 - 2025 (bedragen x € 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand per 1 januari 22.560 18.676 14.287 12.474 10.613 9.709
Te bestemmen resultaat (T-1) -669 -1.535 -923 11 181 50
Verschuiving tussen reserves -3.293 -553 0 0 0 0
Incidentele mutaties 48 -2.301 -890 -1.872 -1.085 0
Stand per 31 december 18.676 14.287 12.474 10.613 9.709 9.759

 

Bestemmingsreserves

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2020 - 2025 (bedragen x € 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Schoolgebouwen            
Stand per 1 januari 0 2.448 2.156 2.010 1.867 1.735
Verschuiving tussen reserves 2.740 0 0 0 0 0
Structurele mutaties -292 -292 -146 -143 -132 -106
Stand per 31 december 2.448 2.156 2.010 1.867 1.735 1.629
2. Diverse afschrijvingslasten            
Stand per 1 januari 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319 1.231
Structurele mutaties -100 -95 -88 -88 -88 -88
Stand per 31 december 1.590 1.495 1.407 1.319 1.231 1.143
3. Nieuwbouw Veenweidebad            
Stand per 1 januari 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359 4.191
Structurele mutaties -168 -168 -168 -168 -168 -168
Stand per 31 december 4.863 4.695 4.527 4.359 4.191 4.023
4. Piet Mondriaangebouw            
Stand per 1 januari 508 471 434 397 360 323
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Stand per 31 december 471 434 397 360 323 286
5.  Gemeentewerf in Abcoude            
Stand per 1 januari 966 929 892 855 818 781
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Stand per 31 december 929 892 855 818 781 744
6. Clubgebouw skeelerbaan            
Stand per 1 januari 239 199 159 119 79 39
Structurele mutaties -40 -40 -40 40 40 39
Stand per 31 december 199 159 119 79 39 0
7. Precario            
Stand per 1 januari 0 0 0 0 0 0
Verschuiving tussen reserves 553 553 0 0 0 0
Incidentele mutaties -553 -553 0 0 0 0
Stand per 31 december 0 0 0 0 0 0
             

Toelichting op de bestemmingsreserves

1. Schoolgebouwen
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de afschrijvingslasten van schoolgebouwen te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2044.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om het afgesproken deel van afschrijvingskosten op te vangen.
2. Diverse afschrijvingslasten
Doelstelling Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2046.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.
3. Nieuwbouw Veenweidebad
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.
4. Piet Mondriaangebouw
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
5. Gemeentewerf in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
6. Clubgebouw skeelerbaan
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2025.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
7. Precario
Doelstelling Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de teruggave c.q. compensatie voor de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.
Looptijd De einddatum is 2021.
Gewenste omvang Deze reserve wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

12 | De stand en het gespecificeerde verloop van voorzieningen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Beleidskaders

 • Tot de voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.
 • Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.
 • De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.
 • In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.
 • In 2020 is toegevoegd de voorziening juridische claims. Deze voorziening sluit aan bij de wet- en regelgeving. Het gaat het om verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen leiden, zoals juridische claims in afwachting van een uitspraak van de rechter (artikel 44 lid 1a BBV).

 

De volgende acht voorzieningen zijn toegelicht:

 1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
 2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
 3. Juridische claims
 4. Gemeentelijke gebouwen
 5. Begraafplaatsen
 6. Rioolheffing
 7. Afvalstoffenheffing
 8. Wonen.

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen 2020 -2025 (bedragen x € 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
Stand per 1 januari 230 230 230 0 0 0
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Vrijval  0 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 -230 0 0 0
Stand per 31 december 230 230 0 0 0 0
2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
Stand per 1 januari 289 35 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen -253 -35 0 0 0 0
Stand per 31 december 35 0 0 0 0 0
3. Juridische claims
Stand per 1 januari  0 950 0 0 0 0
Toevoegingen 950 0 0 0 0 0
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 -950 0 0 0 0
Stand per 31 december 950 0 0 0 0 0
4. Gemeentelijke gebouwen
Stand per 1 januari 2.499 2.508 2.559 2.569 2.477 2.473
Toevoegingen 458 336 336 336 336 336
Vrijval -344 -28 0 0 0 0
Bestedingen -105 -257 -326 -428 -340 -982
Stand per 31 december 2.508 2.559 2.569 2.477 2.473 1.827
5. Begraafplaatsen
Stand per 1 januari 126 123 137 154 167 161
Toevoegingen 26 27 27 27 27 27
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen -29 -13 -10 -14 -33 -32
Stand per 31 december 123 137 154 167 161 156
6. Rioolheffing
Stand per 1 januari 698 888 1.046 1.485 2.028 2.653
Toevoegingen 190 158 439 543 625 649
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 888 1.046 1.485 2.028 2.653 3.302
7. Afvalstoffenheffing
Stand per 1 januari 0 0 77 159 695 1.076
Toevoegingen 0 77 82 537 381 366
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 0 77 159 695 1.076 1.443
8. Wonen
Stand per 1 januari  71 96 96 96 96 96
Toevoegingen 25 0 0 0 0 0
Vrijval 0 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 96 96 96 96 96 96

Toelichting op de voorzieningen

1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
Doelstelling Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden aan de Vermogensweg e.o. die vertraagd zijn door het faillissement van Memid in 2016. 
Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Actualisatie Maart 2021
Bijzonderheden De uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van de verkoop van het laatste perceel grond aan de Vermogensweg. Dit perceel is inmiddels verkocht maar de bouw van het bedrijfspand op dit perceel is nog niet gereed. Daarom is het treffen van verbetermaatregelen aan de weg nog niet uitgevoerd. De verwachting is dat dit werk in 2022 kan worden opgepakt, nadat de bouwactiviteiten zijn afgerond.
2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
Doelstelling Per 31 december 2019 is de bouwgrond in exploitatie Vinkeveld afgesloten. In dit project is rekening gehouden met diverse infrastructurele werkzaamheden. Voor deze nog uit te voeren werkzaamheden is een voorziening gevormd.
Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Actualisatie Maart 2021
Bijzonderheden In 2021 zal het woonrijpmaken, herstel en eindinspectie van riolering en de overdracht van de openbare verlichting worden afgerond.
3. Juridische claims
Doelstelling Voor het opvangen van kosten vanuit juridische claims is in 2020 een voorziening gevormd.
Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Actualisatie Maart 2021
Bijzonderheden -
4. Gebouwen
Doelstelling Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen. 
Soort voorziening Onderhoud en vervanging
Actualisatie In december 2017 heeft de raad het voorstel 'Herijken voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' vastgesteld.
Bijzonderheden

De voorziening heeft betrekking op:

 • brugwachterswoningen
 • diverse gemeentelijke woningen
 • brandweerkazernes
 • gemeentehuis
 • werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht
 • kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
 • Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude
 • Rondweg 1A in Mijdrecht
 • jongerencentrum Tumult
 • NME-centrum
 • gymnastieklokaal De Brug en De Eendracht
 • Brede School Present
 • Veenweidebad.
5. Begraafplaatsen
Doelstelling De voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
Soort voorziening Onderhoud en vervanging
Actualisatie In januari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Financiële onderbouwing van de voorziening en tarieven met betrekking tot de algemene begraafplaatsen in De Ronde Venen'.
Bijzonderheden -
6. Rioolheffing
Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riolering opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Soort voorziening Van door derden verkregen middelen
Actualisatie Maart 2020
Bijzonderheden Bij het actualiseren van het huidige meerjarenbeleidsplan riolering 2018 - 2022 wordt de omvang van deze voorziening betrokken.
7. Afvalstoffenheffing
Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Soort voorziening Van door derden verkregen middelen
Actualisatie Maart 2020
Bijzonderheden In 2022 worden keuzes gemaakt over tariefdifferentiatie en daarbij wordt de omvang van deze voorziening betrokken.
8. Wonen
Doelstelling In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden. Uit deze voorziening worden incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden opgevangen.
Soort voorziening Van door derden verkregen middelen
Actualisatie Maart 2020
Bijzonderheden -

13 | Overzicht investeringen 2022 - 2025

Investeringen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

Bij een bestaand actief is sprake van een investering als de uitgaven:

 • leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
 • leiden tot het verlengen van de levensduur; en/of
 • aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

In 2020 heeft de gemeenteraad de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 vastgesteld. In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening staat dat in de programmarekening de voortgang wordt opgenomen van de lopende investeringen.

De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000. De cumulatieve afschrijvingen hebben betrekking op de jaarlijkse effecten tot en met 2025.

In onderstaande tabellen, presenteren we u de nieuwe investeringsbudgetten van 2022 t/m 2025,.Er zijn daarnaast nog investeringsbudgetten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld en nog doorlopen in 2022 en verder. De al reeds beschikbaar gestelde investeringsbudgetten zijn niet meegenomen in onderstaande tabel.

Totaaloverzicht investeringen 2022 - 2025

Nr. Onderwerp Investeringen

Cumulatieve

afschrijvingen

2022 2023 2024 2025
1 Afval   218 59   35
2 Bedrijfsmiddelen - automatisering 144 247 1.136 294 579
3 Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen 158 168 72 237 84
4 Bestuur - automatisering 50       17
5 Openbaar groen en (openlucht) recreatie   1.196     30
6 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 2.432 1.599 6.699   307
7 Riolering 200 267 350   31
8 Sportaccommodaties 99 460   1.930 205
  Totaal 3.083 4.155 8.316 2.461  1.288 

 

1. Afval

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025  Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten 
1 Perscontainers   38 59   17
2 Mobiele kraan   180     18
  Totaal   218 59   35 

 

Toelichting:

Vervanging van diverse perscontainers (1) staan gepland voor de jaren 2023 - 2024.  Vervanging van de mobiele kraan (2) staat gepland voor het jaar 2023. De hieruit voortvloeiende rente en afschrijving worden toegerekend aan de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en maken onderdeel uit van de afvalstoffenheffing.

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten 
1 Verbindingen, netwerk  en bekabeling   27 72 35 34
2 Verwerking, opslag- en backupcapaciteit     900   300
3 Werkplekken en Mobiele Devices 144 144 144 144 192
4 Beveiliging   76 20 115 53
  Totaal 144 247 1.136 294  579 

 

Toelichting:

 1. Voor verbindingen, netwerk en bekabeling zijn meerjarig investeringsbedragen opgenomen.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 4  jaar. De afschrijvingstermijn van 4  jaar wijkt af van de afschrijvingstermijn van 5 jaar zoals vermeld staat in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje technische installatie. De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar.
 2. Het huidige, in 2024 opgenomen investeringsbedrag voor verwerking, opslag en backup is gebaseerd op de vervanging van de huidige in de eigen datacenters aanwezige hardware en software (niet zijnde vakapplicaties). Dit omdat we nu nog geen reële schatting van de nieuwe werkelijkheid kunnen maken, immers we zijn nog volop aan het “verclouden” en omdat de kosten van hardware sterk aan wisseling onderhevig is.
 3. Voor werkplekken en mobiele devices is rekening gehouden met een meerjarig vervangingsplan. Voor de meerjarig vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar in plaats van 5 jaar.
 4. Vanaf 2023 vinden vervangingen plaats die voortkomen uit het meerjarig vervangingsplan.

 

Algemene toelichting meerjarig investeringsplan ICT/automatisering:

In deze begroting is rekening gehouden met een meerjarig vervangingsplan. De verwachting is dat in de toekomst een verandering plaatsvindt van een koop-model naar een abonnement-model.

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Maaimachine     26   3
2 Bedrijfsvoertuig 80 168 46 117 55
3 Houtversnipperaar       28 3
4 Pickup Kieper       92 12
5 Strooimachine 78       11
  Totaal 158 168 72 237  84 

 

Toelichting:

De investeringen 1 tot en met 5 in de bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving hebben betrekking op onder meer voertuigen, maaimachines, houtversnipperaar e.d.

4. Bestuur - automatisering

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Mobiele devices gemeenteraad 50       17
  Totaal 50       17

 

Toelichting:

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2022. Er is een vervangingsinvestering voor mobiele devices opgenomen voor de nieuwe gemeenteraad ter ondersteuning aan de uitvoering van hun raadswerkzaamheden.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Deze termijn wijkt af van het afschrijvingstermijn van 5 jaar dat vermeld staat in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje automatisering.  De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar.

5. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Beschoeien van legakkers/zandeilanden   1.196     30
  Totaal   1.196     30

 

Toelichting:

Vervanging van beschoeiingen legakkers vindt plaats tot en met 2023.

6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen 50 50 4.900   100
2 Wegen - Herenweg in Vinkeveen     670   22
3 Bruggen - Voetangelbrug   505     10
4 Bruggen - hout 334 25 19   19
5 Bruggen - beton 187 416 254   14
6 Bruggen - Heulbrug 776       31
7 Bruggen - Stokkelaarsbrug 498       24
8 Bruggen - Geuzenbrug 55       2
9 Bruggen - Nellesteinbrug     455   21
10 Verlichting - masten 202 273 71   14
11 Verlichting - armaturen 330 330 330   50
  Totaal 2.432 1.599 6.699   307 

 

Toelichting:

1 t/m 3.  In 2022 - 2024 worden diverse wegen vervangen.

4 t/m 10.  Op grond van het beheerplan kunstwerken zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor de jaren 2022 - 2024.

11 t/m 12. Op grond van het beleidsplan openbare verlichting zijn de vervangingsinvesteringen voor masten en armaturen voor de jaren 2022 - 2024 verwerkt.

 

De beheerplannen van openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) lopen t/m 2024. Hierdoor zijn de investeringsbedragen van 2025 nog niet concreet uitgewerkt voor de programmabegroting 2022-2025. Na actualisatie van de beheerplannen, presenteren we de investeringsbudgetten voor 2025.

7. Riolering

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Vervanging en renovatie riool 200 186     11
2 Rioolboot   16     2
3 Voertuig   65     8
4 Vervangen riolering in samenhang met reconstructie Herenweg     350   10
  Totaal 200 267 350   31 

 

Toelichting:

 1. t/m 4. In de periode 2022 - 2025 staan vervangingsinvesteringen voor het rioleringsstelsel gepland en vervanging van materieel dat wordt ingezet voor de riolering.  De hieruit jaarlijks voortkomende kosten van rente en afschrijving maken onderdeel uit van de rioolheffing.

8. Sportaccommodaties

 

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Financieel effect op de jaarlijkse afschrijvingskosten
1 Sportpark Mijdrecht, Argon veld 7 Stergrazo 69       5
2 Sportpark Mijdrecht, HVM miniveld hockey 30       2
3 Sportpark Abcoude, FCA veld 2   460     38
4 Sportpark Wilnis, CSW veld 1       460 38
5 Sportpark Vinkeveen, Hertha veld 1       460 38
6 Sportpark Mijdrecht, Argon veld 1       460 38
7 Sportpark Abcoude, FC Abcoude veld 1       460 38
8 Sportpark Abcoude, Miniveld       90 8
  Totaal 99 460 0 1.930 205 

 

Toelichting:

 1. Het betreft een vervangingsinvestering van het Stergrazoveld 7 (voetbalveld van gras met een speciale onderlaag) van Sportvereniging Argon in Mijdrecht. Voor deze investering is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. 
 2. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras minihockeyveld van Hockey Vereniging Mijdrecht. Voor kunstgras hockeyvelden is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024.
 3. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras voetbalveld (veld 2) van FC Abcoude. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. In verband met de nieuwe onderhoudsmethode voor kunstgrasvelden  is de verwachte levensduur langer geworden. Deze termijn sluit aan bij de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. 
 4. t/m 8 Vanaf 2025 wordt veld 1 van alle voetbalverenigingen vervangen. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Deze termijn sluit aan bij de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een duurdere infill in verband met veiligheids- en milieuaspecten.

 

Algemene toelichting

In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met  een rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK) voor de compensatie van BTW.

14 | Overzicht afschrijvingslasten

Meerjarig overzicht van de afschrijvingslasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
173000 Afschrijvingen
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
XT-11 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 19 66 65 65
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
XT-21 2.1 Verkeer en vervoer 682 1.059 1.276 1.312
XT-25 2.5 Openbaar vervoer 32 32 32 32
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 714 1.092 1.308 1.344
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
XT-42 4.2 Onderwijshuisvesting 462 458 595 561
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
XT-52 5.2 Sportaccommodaties 994 992 989 840
XT-57 5.7 Openbaar groen en recreatie 85 138 166 164
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 1.079 1.131 1.155 1.004
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
XT-61 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 77 77 77 77
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
XT-72 7.2 Riolering 1.303 1.278 1.231 1.219
XT-73 7.3 Afval 108 108 315 320
XT-75 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 3 3 3
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.413 1.389 1.549 1.542
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
XT-01 0.1 Bestuur 4 21 21 21
XT-03 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 13 7 7 7
XT-04 0.4 Overhead 561 416 471 614
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 578 444 499 642
Totaal 173000 4.343 4.657 5.247 5.235

Toelichting op het meerjarig overzicht van de afschrijvingslasten.

De toename in afschrijvingslasten wordt veroorzaakt, doordat er in de periode 2022 t/m 2025 voor € 39.252.000 aan investeringen gepland staan (dit bedrag is exclusief investeringsbudgetten die nog voor 2021 gepland staan).

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Totaal 
Totaal geplande investeringen per periode           24.171            4.304           8.316           2.461 39.252

 

De beheerplannen van openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) lopen t/m 2024. Hierdoor zijn de investeringsbedragen van 2025 nog niet concreet uitgewerkt voor de programmabegroting 2022-2025. Na actualisatie van de beheerplannen, presenteren we een volledig beeld van de investeringsbudgetten voor 2025.

Hieronder treft u een overzicht aan, van de grootste investeringen in 2022 t/m 2025. (NB: onderstaande bedragen kunnen afwijken van originele investeringsbudgetten, als deze  al deels in 2021 of eerder lopen)

Onderwerp Omschrijving Bedrag
Vastgoed Nieuwbouw scholencomplex Hofland            5.922
Openbare ruimte Wegen - Hoofdweg in Waverveen            3.972
Openbare ruimte Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen            5.000
Openbare ruimte Wegen - Bovendijk in Wilnis            3.368
Openbare ruimte Ringdijk tweede bedijking            1.988
Openbare ruimte Bruggen            4.593
Openbare ruimte Straatverlichting & Armaturen            1.536
Openbaar Groen Beschoeien van legakkers/zandeilanden            3.132
Rivitalisering brandweerkazernes Revitaliseren brandweerkazernes             1.151
Buitensportaccommodaties Sportvelden            2.489
Bedrijfsmiddelen - automatisering Diverse geplande investeringen in ICT            1.821
Afval Diverse geplande investeringen in afval            1.557
Riool Diverse geplande investeringen in riool                817
Bedrijfsvoertuigen Diverse geplande investeringen in bedrijfsvoertuigen                635
Overig Overige investeringen            1.271
Totaal             39.252

 

15 | Ombuigingen 2022 - 2025

Samenvatting

Uw raad heeft vorig jaar bij het vaststellen van de programmabegroting 2021-2024 ingestemd met een aantal ombuigingen om de financiën van de gemeente op lange termijn in balans te houden. Er zijn twee mutaties ten opzichte van de kadernota. Deze mutaties worden nader toegelicht. Naast deze mutaties zijn er geen wijzigingen en worden de ombuigingen naar verwachting gerealiseerd.

Voor de taakstellingen geldt dat deze concreet gemaakt zijn op het onderdeel personele en materiële overhead. Voor de invulling van taakstelling op de apparaatskosten doen wij een procesvoorstel. Een uitgebreide toelichting leest u later in dit hoofdstuk.

Domein 1 | Sociaal domein

De ombuigingen in het sociaal domein zetten we, met uitzondering van de ombuiging op de maatschappelijke partners, in 2022 voort. De toelichting op het terugdraaien van de ombuiging op de maatschappelijke partners leest u onderstaand.

Zoals gerapporteerd in de kadernota 2022-2025 Aanpassing ombuigingen in de begroting 2022-2025
Ombuigingen (- = voordeel, + = nadeel) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Totaal
1. Onderwijs -159 -100 -100 -100 -459
2. Huishoudelijke hulp -127 -260 -403 -413 -1.203
3.  Jeugdzorg -125 -125 -275 -425 -950
4. Samenkracht -103 -128 -103 -128 -462
5. Terugvordering en verhaal -100 -100 -100 -100 -400
6. Personele kosten -52 -178 -253 -305 -788
7. Maatschappelijke partners 0 -169 -169 -169 169 169 169 0
8. Wet sociale werkvoorziening  (WSW) 0 0 -55 -55 -110
Totaal -666 -1.060 -1.458 -1.695 169 169 169 -4.372

Toelichting op de aanpassingen van de ombuigingen in domein 1

 

7. Ombuiging op de maatschappelijk partners

2022 2023 2024 Totaal
7.1 Teruggedraaide ombuiging op maatschappelijke partners (voorveld) 150 150 150 450
7.2 Teruggedraaide ombuiging op de Woudreus 19 19 19 57
Totaal 169 169 169 507

Toelichting

7.1 De raad heeft een amendement ingediend om een plan te maken voor deze ombuiging. Het college kiest ervoor om het plan niet op te leveren. Hiermee is de ombuiging teruggedraaid. Dit betekent dat het transformatiebudget van 50.000 euro wordt teruggedraaid.

7.2 De ombuiging op de Woudreus is teruggedraaid. Deze ombuiging is per abuis opgenomen en draaien wij nu terug.

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Zoals gerapporteerd in de kadernota 2022-2025 Aanpassing ombuigingen in de begroting 2022-2025
Ombuigingen (- = voordeel, + = nadeel) 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Totaal
1. Onderhoud wegen -200 -250 -250 -250 -950
2. Verkeer 0 -25 -25 -25 -75
3. Bewegwijzering -25 -25 -25 -25 -100
4. Gladheidsbestrijding -15 -15 -15 -15 -60
5. Straatreiniging -15 -15 -15 -15 -60
6. Onkruid op verharding -10 -10 -10 -10 -40
7. Voertuigen en materialen -13 -13 -13 -13 -52
8. Fietsplan DRV fietst -50 0 0 0 -50
9. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 0 -100 -100 -100 -300
10. Toeristenbelasting (land en water) -166 -166 -166 -166 -664
11. Monumenten/ molens -10 -10 -10 -10 -40
12. Duurzaamheid -10 -10 -10 -10 -40
13. Ruimtelijke ordening -10 -10 -10 -10 -40
14. Handhaving Plassengebied -160 -160 -110 -110 -540
15. Openbaar groen -50 -50 -50 -50 -200
16. Brugbediening 0 0 -150 -150 -300
17. Personele kosten -139 -228 -228 -246 -841
18. Ombuigingen gekoppeld aan de maatschappelijke partners -101 -169 -169 -169 -608
19. Gebiedsmarketing -25 0 0 0 -25
20. Economie en toerisme -30 -30 -30 -30 -120
21. Woonforensenbelasting -46 -46 -46 -46 -184
Totaal -1.075 -1.332 -1.432 -1.450 - - - -5.289

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Zoals gerapporteerd in de kadernota 2022-2025 Aanpassing ombuigingen in de begroting 2022-2025
Ombuigingen (- = voordeel, + = nadeel)  2021  2022 2023 2024  2022  2023 2024 Totaal
1. Kwaliteit vastgoed en grondzaken -60 0 0 0 -60
2. Personele kosten -431 -598 -798 -1.003 -2.830
3. Lokale heffingen -1.000 -1.700 -2.000 -2.000 -6.700
4. Materiële budgetten overhead -50 -100 -150 -200 -500
5. Onderhoud gemeentelijke gebouwen -113 -113 -113 -113 -452
6. Gemeentehuis 0 -500 -400 -400 -1.300
7. Taakstelling apparaatskosten -250 -500 -550 -600 -1.900
Totaal -1.904 -3.511 -4.011 -4.316 -13.742

Concretisering taakstelling

In de begroting 2021 staan diverse taakstellingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. De taakstellingen op het gebied van personele kosten overhead, materiële kosten overhead en apparaatskosten zijn in de Kadernota 2022 deels concreet gemaakt. Hieronder treft u het voorstel aan voor de begroting 2022-2025.

 

 

2022

2023

2024

2025

1. Doorontwikkeling management

0

0

180

180

2. Sturing op personeelsbudgetten, vergroten wendbaarheid

0

300

600

600

3. Structurele bezuiniging diverse posten

57

57

57

57

4. Besparing beveiliging werkcentrum

65

65

65

65

5. Vermindering secretariële ondersteuning

60

60

60

60

6. CAO-ontwikkeling

345

345

345

345

Totaal nieuwe ombuigingen

527 827 1.307 1.307

Totaal taakstellingen

600

900

1.200

1.200

Meer/minder gerealiseerd

-73

-73

107

107

 

Hieronder gaan we per punt in op de concrete voorstellen. In 2022 en 2023 wordt op 73.000 euro na invulling gegeven aan de taakstelling. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Vanaf 2024 wordt 107.000 euro meer bezuinigd op de bedrijfsvoering.

 

1. Doorontwikkeling management

Vanaf 2024 bezuinigen we 180.000 euro op leidinggevende functies. De afgelopen jaren is het aantal leidinggevenden gestegen door specifieke uitdagingen op verschillende plekken binnen de organisatie. Vanuit organisatieontwikkeling is nu het moment om de balans op te maken. Dit voorstel was reeds verwerkt in de Kadernota.

2.  Sturing op personeelsbudgetten, vergroten wendbaarheid

In het kader van een meer wendbare organisatie werken we toe naar een directere sturing van het management op de personeelskosten. Het management krijgt meer flexibiliteit om het personeelsbudget in te zetten. Wij verwachten dat met deze flexibiliteit ook meer efficiency behaald kan worden. Daarom geven we het management een taakstellend budget dat gebaseerd is per medewerker het max van de schaal - 1 trede. Ook willen we een goede mix stimuleren van ervaren en jonge medewerkers, inzetten op talentontwikkeling en een lerende organisatie. Hiermee bouwen we een prikkel in om te sturen op een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.  Dit levert uiteindelijk een besparing op van gemiddeld 2000 euro per FTE. In 2022 bereiden we dit voor. Vanaf 2023 realiseren we de helft van deze opbrengst (300.000 euro) en vanaf 2024 de volledige opbrengst. Dit heeft niet alleen effect op de kosten die worden toegerekend aan de overhead, maar ook op overige capaciteitskosten. Voor de duidelijkheid, deze maatregel betreft sturing aan de budgetkant en heeft geen gevolgen voor bestaande salarisafspraken met medewerkers. Dit voorstel was reeds verwerkt in de Kadernota.

3.  Structurele bezuiniging diverse posten

In de Kadernota is reeds 50.000 euro structureel ingevuld. Hier bovenop is een bezuiniging gerealiseerd van 7.000 euro op inkoop (vermindering bijdrage aan Stichting RIJK).

4. Besparing beveiliging werkcentrum

Het werk wordt anders georganiseerd waardoor geen separate beveiliging nodig is op de locatie werkcentrum. De besparing bedraagt 65.000 euro. Dit is het resultaat van de besluitvorming over de Kadernota.

5. Vermindering secretariële ondersteuning

Een interne verschuiving maakt het mogelijk om een vacature voor secretariële ondersteuning van het management te laten vervallen. Er wordt nu meer zelfwerkzaamheid van het management gevraagd op dit terrein.

6. CAO-ontwikkeling

Er is in de begroting 2021 rekening gehouden met een loonstijging van 4% (inclusief sociale lasten). Met de huidige stand van zaken rond de CAO-onderhandeling is 2,5% nodig. In de tabel is het verschil van 1,5% weergegeven. In de begroting wordt gerekend met 2% indexering voor 2022 en verder. In de meicirculaire is de toename van het accres gepresenteerd. Deze toename gebruiken we voor stijging van lonen en prijzen.

16 | Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten.

Overzicht lasten en baten per taakveld 2020 - 2025

Bedragen x €1.000
Taakvelden Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
XT-11 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.886 2.992 3.063 3.119 3.113 3.112
XT-12 1.2 Openbare orde en veiligheid 708 594 582 576 571 571
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.594 3.585 3.645 3.695 3.684 3.683
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
XT-21 2.1 Verkeer en vervoer 7.567 7.739 7.513 7.911 7.944 8.066
XT-22 2.2 Parkeren 65 72 69 68 68 68
XT-24 2.4 Economische havens en waterwegen 423 425 428 427 426 426
XT-25 2.5 Openbaar vervoer 150 177 214 213 212 212
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.205 8.414 8.223 8.619 8.649 8.771
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
XT-31 3.1 Economische ontwikkeling 293 292 318 290 287 287
XT-33 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 226 216 219 218 217 217
XT-34 3.4 Economische promotie 96 58 89 88 88 88
Totaal Programma 3 Economische zaken 615 566 627 597 591 591
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
XT-41 4.1 Openbaar basisonderwijs 108 118 116 116 116 116
XT-42 4.2 Onderwijshuisvesting 1.172 1.447 1.091 1.357 1.266 1.225
XT-43 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.190 2.236 2.263 2.256 2.240 2.240
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.470 3.800 3.470 3.729 3.621 3.581
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
XT-51 5.1 Sportbeleid en activering 279 264 262 261 258 258
XT-52 5.2 Sportaccommodaties 2.159 2.252 2.389 2.375 2.364 2.204
XT-53 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 216 299 218 218 216 216
XT-54 5.4 Musea 39 10 15 15 14 14
XT-55 5.5 Cultureel erfgoed 227 202 156 155 154 154
XT-56 5.6 Media 737 705 646 645 644 644
XT-57 5.7 Openbaar groen en recreatie 4.071 4.252 4.336 4.873 4.745 3.750
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.727 7.983 8.023 8.543 8.395 7.241
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
XT-61 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.947 2.720 2.663 2.784 2.822 2.821
XT-62 6.2 Wijkteams 2.102 1.588 1.427 1.417 1.400 1.400
XT-63 6.3 Inkomensregelingen 14.898 12.274 10.213 10.147 10.110 10.110
XT-64 6.4 Begeleide participatie 2.282 2.239 2.299 2.204 2.194 2.194
XT-65 6.5 Arbeidsparticipatie 525 574 604 470 467 467
XT-66 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.428 2.284 2.296 2.250 2.219 2.219
XT-671 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.111 5.065 5.082 4.963 4.995 4.995
XT-672 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.112 8.651 9.060 8.887 8.730 8.730
XT-681 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 241 645 254 253 249 249
XT-682 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.467 1.367 1.355 1.352 1.336 1.336
XT-71 7.1 Volksgezondheid 1.646 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798
Totaal Programma 6 Sociaal domein 41.759 39.204 37.052 36.526 36.319 36.319
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
XT-72 7.2 Riolering 3.538 3.607 3.857 3.890 3.898 3.897
XT-73 7.3 Afval 4.216 4.628 4.871 4.890 4.890 4.887
XT-74 7.4 Milieubeheer 2.113 2.183 1.947 1.780 1.773 1.773
XT-75 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 279 281 278 275 273 273
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 10.146 10.700 10.954 10.836 10.834 10.830
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
XT-81 8.1 Ruimtelijke en leefomgeving 2.776 1.946 1.426 1.471 1.346 1.296
XT-82 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 22.666 2.549 -317 0 0 0
XT-83 8.3 Wonen en bouwen 2.757 3.996 3.042 2.937 2.845 2.845
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 28.198 8.491 4.151 4.408 4.191 4.141
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
XT-01 0.1 Bestuur 2.311 2.243 2.305 2.269 2.270 2.265
XT-02 0.2 Burgerzaken 828 963 912 907 1.073 1.123
XT-03 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 1.322 910 1.044 654 624 624
XT-04 0.4 Overhead 14.275 14.898 14.939 14.005 13.751 13.916
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.736 19.013 19.200 17.834 17.718 17.928
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
XT-05 0.5 Treasury -32 3 40 -117 -156 -254
XT-061 0.61 OZB woningen 596 587 604 604 604 604
XT-063 0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0
XT-064 0.64 Belastingen overig 2.088 1.993 442 442 441 441
XT-08 0.8 Overige baten en lasten 60 71 322 323 525 526
XT-09 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -50 10 10 10 10 10
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.663 2.664 1.417 1.262 1.424 1.327
Totaal Lasten 125.112 104.420 96.763 96.050 95.428 94.412
Baten
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
XT-11 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 92 4 4 4 4 4
XT-12 1.2 Openbare orde en veiligheid 70 105 75 75 75 75
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 162 109 79 79 79 79
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
XT-21 2.1 Verkeer en vervoer 293 220 241 241 241 241
XT-22 2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
XT-25 2.5 Openbaar vervoer 18 45 45 45 45 45
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 311 264 286 286 286 286
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
XT-33 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 164 168 169 169 169 168
XT-34 3.4 Economische promotie 460 675 775 775 775 775
Totaal Programma 3 Economische zaken 624 843 944 944 944 943
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
XT-42 4.2 Onderwijshuisvesting 91 93 93 131 143 143
XT-43 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 222 377 378 378 378 378
Totaal Programma 4 Onderwijs 312 470 471 509 521 521
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
XT-51 5.1 Sportbeleid en activering 15 0 0 0 0 0
XT-52 5.2 Sportaccommodaties 406 405 405 405 405 405
XT-55 5.5 Cultureel erfgoed 20 7 7 7 7 7
XT-57 5.7 Openbaar groen en recreatie 3 775 0 0 0 0
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 444 1.187 412 412 412 412
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
XT-61 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 48 46 366 526 566 566
XT-63 6.3 Inkomensregelingen 13.461 10.330 7.863 7.863 7.863 7.863
XT-64 6.4 Begeleide participatie 342 312 307 301 301 301
XT-65 6.5 Arbeidsparticipatie 4 0 0 0 0 0
XT-66 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 68 110 94 79 79 79
XT-671 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 90 146 150 153 157 157
XT-672 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3 0 0 0 0 0
XT-681 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 91 403 0 0 0 0
Totaal Programma 6 Sociaal domein 14.103 11.347 8.780 8.922 8.966 8.966
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
XT-72 7.2 Riolering 4.938 4.990 5.146 5.146 5.146 5.146
XT-73 7.3 Afval 5.130 6.146 6.362 6.362 6.362 6.362
XT-74 7.4 Milieubeheer 290 307 7 7 7 7
XT-75 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 354 337 367 367 367 367
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 10.712 11.780 11.882 11.882 11.882 11.882
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
XT-81 8.1 Ruimtelijke en leefomgeving 58 120 70 70 70 70
XT-82 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 27.077 3.268 0 0 0 0
XT-83 8.3 Wonen en bouwen 2.527 2.248 1.904 2.296 1.600 1.393
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 29.662 5.636 1.974 2.366 1.670 1.463
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
XT-02 0.2 Burgerzaken 488 463 401 361 731 808
XT-03 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 1.099 359 1.405 205 205 205
XT-04 0.4 Overhead 67 147 112 52 52 52
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.655 968 1.917 617 987 1.064
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
XT-05 0.5 Treasury 54 217 76 76 112 112
XT-061 0.61 OZB woningen 5.760 5.940 6.050 6.050 6.050 6.050
XT-062 0.62 OZB niet-woningen 2.049 3.150 3.900 4.200 4.200 4.200
XT-063 0.63 Parkeerbelasting 35 6 6 6 6 35
XT-064 0.64 Belastingen overig 2.551 2.586 340 340 340 340
XT-07 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 53.965 55.470 58.250 57.156 57.436 57.986
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 64.414 67.369 68.622 67.828 68.144 68.723
Totaal Baten 122.399 99.974 95.368 93.846 93.891 94.340
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.713 4.446 1.395 2.204 1.536 71
Onttrekkingen
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
XT-010 0.10 Mutaties reserves -9.423 -7.346 -2.923 -2.385 -1.587 -475
XT-011 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten -1.535 -923 0 0 0 0
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -10.958 -8.269 -2.923 -2.385 -1.587 -475
Stortingen
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
XT-010 0.10 Mutaties reserves 8.245 3.823 1.517 0 0 0
XT-011 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 0 0 11 181 50 403
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 8.245 3.823 1.528 181 50 403
Mutaties reserves -2.713 -4.446 -1.395 -2.204 -1.536 -71

17 | Begrippenlijst

In dit onderdeel van de begroting lichten we financiële begrippen toe.

Begrip Definitie
Accres Groei of krimp van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.

Begrotingsoverschot

Een begrotingsoverschot treedt op wanneer de baten hoger zijn dan de lasten.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
Levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
Routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Stelsel van baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de bijbehorende prestaties betrekking hebben. Dit betekent dat - als er bijvoorbeeld een congres is georganiseerd aan het einde van het jaar - de lasten op dat jaar worden geboekt; ook als de rekening pas in het volgende kalenderjaar binnenkomt en wordt betaald. Dit betekent ook dat uitgaven voor investeringen in bijvoorbeeld een gebouw dat x jaar meegaat niet ten laste komen van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin het gebouw wordt gebruikt. Achterliggend idee hierbij is dat de gebruiker betaalt en er een relatie kan worden gelegd met geleverde prestaties. Door uitgaven en inkomsten toe te rekenen aan de jaren waarop ze betrekking hebben, wordt het inzicht in de kosten van taakvelden en programma’s bevorderd.
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

 • waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,
 • waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,
 • waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en
 • waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.
Verbonden partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

 

18 | Afkortingen

Bestuurlijk is toegezegd om bij de begroting en de verantwoording een overzicht op te nemen van de meest gebuikte afkortingen in beleidsstukken.

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BCF Business Control Framework
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
EMU Economische en Monetaire Unie
Formatie De hoeveelheid arbeidscapaciteit die is toegekend om de gemeentelijke output/de producten te kunnen realiseren. Het aantal formatieplaatsen wordt uitgedrukt in voltijdbanen (op basis van een volledige werkweek) oftewel fulltime equivalenten (fte).
FG Functionaris voor de gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
GBA Gemeente Belastingen Amstelveen
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GS (College van) Gedeputeerde Staten
HRM Human Resource Management
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
KCC Klanten Contact Centrum
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MJOP Meer jaren onderhoudsplanning huisvesting
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerendezaak belasting
PGB Persoonsgebonden Budget
PAS Programma Aanpak Stikstof
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
REP Regeling elektronische publicaties
RES Regionale Energiestrategie
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
TCF Tax Control Framework
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI Verkeers Regel Installatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket

19 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling