Jaarrekening 2020

01 | Financieel totaaloverzicht van de programma's

Financieel totaaloverzicht van de programma's

Wettelijk is bepaald dat per programma inzicht wordt gegeven in de ramingen voor en na wijziging en ook de realisatie. Een analyse tussen de begroting na wijziging en de realisatie is opgenomen bij de drie domeinen in het jaarverslag.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.389 3.583 -50 3.533 3.594 -61
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.797 9.006 -467 8.538 8.205 333
Programma 3 Economische zaken 546 616 11 627 615 13
Programma 4 Onderwijs 3.435 3.515 1 3.516 3.470 45
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.279 8.024 96 8.120 7.727 393
Programma 6 Sociaal domein 32.899 31.043 14.023 45.066 41.759 3.307
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 8.479 9.369 770 10.138 10.146 -7
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7.801 15.649 5.722 21.370 28.198 -6.828
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 19.682 18.636 -165 18.471 18.736 -265
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.307 2.665 458 3.123 2.663 460
Totaal 10 programma's 95.616 102.105 20.397 122.503 125.112 -2.609
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 43 44 116 160 162 -1
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 293 235 -10 225 311 -86
Programma 3 Economische zaken 690 598 38 636 624 13
Programma 4 Onderwijs 335 300 0 300 312 -12
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 497 394 0 394 444 -49
Programma 6 Sociaal domein 8.828 8.449 9.707 18.155 14.103 4.052
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 9.781 10.602 66 10.668 10.712 -44
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.408 16.264 5.282 21.546 29.662 -8.117
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.623 1.279 134 1.413 1.655 -241
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 61.178 63.160 1.344 64.504 64.414 90
Totaal 10 programma's 89.675 101.326 16.677 118.003 122.399 -4.396
Onttrekkingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -9.554 -8.149 -2.593 -10.742 -9.423 -1.319
Stortingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.284 6.519 1.726 8.245 8.245 0

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en stelposten

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting en verantwoording wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan:

 • Treasury
 • Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen
 • Overige belastingen
 • Algemene uitkering
 • Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien
 • Vennootschapsbelasting

 

In domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën zijn de verschillen tussen begroting 2020 en rekening 2020 toegelicht in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Rekening 2018 Rekening 2019 Rekening 2020
0.5 Treasury
Lasten -14 76 12 -32
Baten 232 293 177 54
0.61 OZB woningen
Lasten 435 482 511 596
Baten 5.517 5.579 5.955 5.760
0.62 OZB niet-woningen
Baten 2.052 2.064 2.031 2.049
0.63 Parkeerbelasting
Lasten 0 0 0 0
Baten 6 8 13 35
0.64 Belastingen overig
Lasten 462 1.850 3.678 2.088
Baten 2.586 2.578 2.582 2.551
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten 43.887 46.570 50.416 53.965
0.8 Overige baten en lasten
Lasten 172 43 122 60
Baten 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -80 69 -16 -50
Baten 0 1 4 0

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen

Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De onroerende zaakbelastingen zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten. Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uitmaken.

Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen

Onder de baten van overige belastingen zijn opgenomen:

 • parkeerbelasting
 • roerende zaakbelasting
 • hondenbelasting
 • precario.

De teruggave van precario en de uitvoeringskosten van de alle belastingen zijn opgenomen in de lasten. Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uitmaken.

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. De gemeenten ontvangen drie keer per jaar een circulaire van het Rijk waarin de ontwikkeling van de algemene uitkering is weergegeven. Via informatienota's is de raad op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in de rijksbijdragen.

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen was voor het jaar 2020 een post onvoorzien opgenomen van € 2,50 per inwoner. Hierdoor was € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. In de tweede bestuursrapportage 2020 is dit budget toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2020. Naast de post onvoorzien wordt bij het onderdeel overige baten en lasten verantwoord het afwikkelen van BTW en voormalig personeel.

Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; 
 • personeel en organisatie (P&O HRM) en organisatie- en formatieadvies;
 • inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
 • juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak; 
 • bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
 • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; 
 • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); 
 • documentaire informatievoorziening (DIV);

De kostenontwikkeling van overhead is hieronder vermeld. In de paragraaf bedrijfsvoering is hierop een toelichting opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil 2020
Lasten 15.654 14.168 14.275 -107
Baten 232 61 67 -7

03 | Overzicht budgetaanpassingen

Budgetaanpassingen

Na het vaststellen van de begroting 2020 in oktober 2019 zijn er in 2020 diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2020 en de inzet van reserves. Hieronder zijn effecten van de raadsbesluiten op de begroting 2020 vermeld. Hierbij is een specificatie opgenomen per domein.

In de tweede bestuursrapportage 2020 is een begrotingstekort vermeld van € 1.977.000. Dit tekort is toegenomen met € 26.000 door de besluitvorming over de begroting van de GGD in november 2020. Hiermee komt het begrotingstekort voor 2020 uit op € 2.003.000. 

 

Voor wijziging

Wijzigingen

Na wijziging

Domein:      
1 Sociaal domein 25.809 4.317 30.126
2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving 14.571 753 15.324
3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -39.599 -1.352 -40.951
Totaal lasten en baten 781 3.718 4.499
Inzet van reserves 1.630 866 2.496
Resultaat (+ = nadeel en - = voordeel) -849 2.852 2.003

 

Specificatie 1 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

1 Sociaal domein Bedrag  Raadsbesluit
Begroting voor wijziging 25.809 31 oktober 2019
Wijzigingen:    
 • Eerste bestuursrapportage 2020
2.516 2 juli 2020
 • Tweede bestuursrapportage 2020
1.775 26 november 2020
 • Begrotingswijziging GGD regio Utrecht
26 26 november 2020
Begroting na wijziging 30.126  

Specificatie 2 Economie, wonen en leefomgeving (bedragen x € 1.000)

2 Economie, wonen en leefomgeving

Bedrag Raadsbesluit

Begroting voor wijziging

14.571 31 oktober 2019
Wijzigingen:    
 • Beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2024
-242 17 december 2019
 • Recreatieve voorzieningen Marickenland
425 30 januari 2020
 • Aanpassen verkeerstructuur Vinkeveen
100 4 juni 2020
 • Eerste bestuursrapportage 2020
594 2 juli 2020
 • Actualisatie grondexploitaties 2020
-296 2 juli 2020
 • Tweede bestuursrapportage 2020
172 26 november 2020
Begroting na wijziging 15.324  

Specificatie 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën (bedragen x € 1.000)

3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Bedrag Raadsbesluit
Begroting voor wijziging -39.599 31 oktober 2019
Wijzigingen:    
 • Toegankelijke en inclusieve gemeente
30 17 december 2019
 • Revitalisatie brandweerkazernes
-206 23 april 2020
 • Digitaal documentmanagement
210 4 juni 2020
 • Eerste contour REP & beoordelingskader
37 2 juli 2020
 • Eerste bestuursrapportage 2020
223 2 juli 2020
 • Actualisatie grondexploitaties 2020
-245 2 juli 2020
 • Tweede bestuursrapportage 2020
-1.401 26 november 2020
Begroting na wijziging van lasten en baten -40.951  
Inzet reserves inclusief begrotingsresultaat    
Begroting voor wijziging -1.630 31 oktober 2019
Wijzigingen:    
 • Toegankelijke en inclusieve gemeente
-30 17 december 2019
 • Recreatieve voorzieningen Marickenland
-425 30 januari 2020
 • Revitalisatie brandweerkazernes
122 23 april 2020
 • Aanpassen verkeerstructuur Vinkeveen
-100 4 juni 2020
 • Digitaal documentmanagement
-210 4 juni 2020
 • Eerste bestuursrapportage 2020
-262 2 juli 2020
 • Eerste contour REP & beoordelingskader
-37 2 juli 2020
 • Actualisatie grondexploitaties 2020
296 2 juli 2020
 • Tweede bestuursrapportage 2020
-220 26 november 2020
 • Begrotingsresultaat 2020
-2.003 Diverse
Begroting na wijziging -4.499  

04 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. In dit onderdeel wordt ingegaan op de structurele inzet van de reserves in 2020.

Toelichting

Nr. Toelichting
1 Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.  In 2046 wordt voor de laatste keer deze reserve ingezet.
2 Jaarlijks wordt € 168.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen. In 2049 wordt voor de laatste keer deze reserve ingezet.
3 Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw om de huisvestingskosten deels te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2033.
4 Jaarlijks wordt € 37.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude. Dit is om een deel van de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2045.
5 Jaarlijks wordt € 40.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge om deels de huisvestingskosten te bekostigen. Dit vindt plaats tot en met 2025.
6 Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. De extra kosten hiervan zijn in 2019 bekostigd vanuit de algemene reserve en vanaf 2020 is hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve 'Afschrijvingstermijn schoolgebouwen' ingesteld. In 2044 vindt de laatste inzet vanuit de bestemmingsreserve plaats.

05 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het kan voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

De werkwijze voor het inzetten van reserves in de verantwoording is als volgt.

 1. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten zijn € 120.000. In de verantwoording wordt dan € 120.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 30.000 komt tot uitdrukking in de omvang van de reserves.
 2. Stel de raad heeft een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten zijn € 170.000. In de verantwoording wordt dan € 150.000 onttrokken aan de reserves en het verschil van € 20.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat.
 3. Voor verschuiving tussen twee kalenderjaren geldt als minimum € 25.000 voor een budgetoverheveling.

Om meer duiding te geven bij een verschil tussen prognose en realisatie is in onderstaand overzicht vermeld of de geplande activiteit voor 2020 is afgerond of doorwerkt naar 2021 en volgende jaren. Als er sprake is van een verschil bij een afgesloten activiteit dan kan dit als 'winst' worden bestempeld.

Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves 
 

Begroting

2020

Rekening

2020

Verschil
1 | Sociaal domein -327 -320 7
2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving -13 935 948
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -1.484 -1.120 364
Totaal -1.824 -504 1.319

Domein 1 | Sociaal domein

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 1 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

Rekening

Verschil

Effect voor

2021 e.v.

Programma 4 Onderwijs
1 Uitbreiding eerste inrichting meubilair, onderwijsleerpakket en vergoeding noodlokalen aan openbare basisschool De Pijlstaart -24 -24 0 Nee
Programma 6 Sociaal domein
2 Convenant samen dementievriendelijk -20 -18 2 Nee
3 Luchtbehandeling en zonwering Piet Mondriaan gebouw -25 -24 1 Nee
4 Intensivering participatiekoers -68 -68 0 Nee
5 Jeugdbeleidsplan - kwetsbare jongeren -65 -65 0 Nee
6 Maatschappelijke effectmeeting -25 -25 0 Nee
7 Innovatiebudget sociaal domein -100 -96 4 Nee
Totaal programma 6 -303 -296 7  
           
Totaal domein 1 | Sociaal domein -327 -320 7  
 1. Via de tweede bestuursrapportage 2020 is incidenteel € 24.000 toegekend voor de sloop en de huur van noodlokalen van OBS De Pijlstaart. De middelen zijn in overleg met het schoolbestuur aangewend voor het tijdelijk geschikt maken van de noodlokalen door noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden. Dit heeft in 2020 plaatsgevonden en de noodlokalen zijn naar tevredenheid van alle gebruikers voldoende geschikt voor het geven van onderwijs.
 2. In samenwerking met Tympaan de Baat is het project Dementievriendelijk voortgezet in 2020. Dit project gaat door in 2021.
 3. In 2020 is op het gemeentelijk deel van het Piet Mondriaangebouw de zonwering vervangen voor een bedrag van € 24.000. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd vanwege het deels ontbreken en slijtage van de zonwering. Er is sprake van een onderschrijding van € 4.000 op het incidentele budget van € 25.000. Dit is veroorzaakt door het niet tijdig kunnen plaatsen van een regeling om de luchtbehandeling te synchroniseren met de bestaande verwarming. Dit is wel benodigd vanwege klimaatklachten in het gebouw.
 4. In 2020 is vanuit de vastgestelde participatiekoers extra budget beschikbaar gesteld. Met behulp van dit budget is ingezet op het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand en het snel op gang helpen van de mensen die instromen.
 5. Met het budget van € 65.000 is de leerwerkplaats gefinancierd. De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, die niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar werk of terug naar school.
 6. Om de twee jaar voeren we een maatschappelijke effectmeeting uit.
 7. Met het innovatiebudget zijn in 2020 trajecten gefinancierd die innovatie in het sociaal domein bevorderen. Een gedeelte van het budget is via de tweede bestuursrapportage 2020 doorgeschoven naar 2021 om een aantal langer lopende trajecten te financieren.

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 2 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

Rekening 

Verschil

Effect voor

2021 e.v.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
1 Hondenbeleid -18 -16 2 Nee
2 Achterstallig onderhoud kunstwerken -267 -267 0 Nee
3 Zitbanken openbare ruimte -50 0 50 Ja
4 Begeleiding en toetsen werken van derden -80 -39 41 Ja
5 Uitvoering beleidsplan verkeer -152 -73 79 Ja
6 Uitvoeringsplan fietsen -196 -77 119 Ja
Totaal programma 2 -763 -472 291  
Programma 3 Economische zaken
7 Gebiedsmarketing -5 -5 0 Nee
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
8 Amendement dreamteams -25 -2 23 Ja
9 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten -19 -19 0 Nee
10 Project behoud bedreigd erfgoed -20 -15 5 Nee
11 Cultuurhistorie en landschap -7 -7 0 Nee
12 Natuurontwikkeling & -beleving -60 -48 12 Nee
13 Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul -150 0 150 Ja
14 Vervanging populieren -135 -87 48 Ja
15 Speelvoorzieningen -145 -72 73 Ja
16 Verplaatsen voetbalkooi -36 0 36 Ja
17 Vervangingsplan Groen en Bomen -100 -74 26 Nee
18 Bomen Scholeksterlaan -50 -19 31 Nee
19 Hoogwaardigere beplanting -75 -73 2 Nee
20 Verbeteren maaien en intensivering toezicht -175 -169 6 Nee
21 Investeren in biodiversiteit -45 -45 0 Nee
22 Natuurvriendelijker bermbeheer -25 -21 4 Nee
Totaal programma 5 -1.067 -651 416  
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
23 Bodemsanering Haitsmaplein -145 -145 0 Nee
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
24 Actualisatie bestemmingsplannen -175 -130 45 Ja
25 Implementatie Omgevingswet -525 -480 45 Ja
26 Centrumplan Vinkeveen -100 -31 69 Ja
27 Projectbudget voor initiatieffase -50 -50 0 Nee
28 (tussentijdse) winstneming De Maricken 2.760 2.760 0 Nee
29 (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 310 310 0 Nee
30 Verkoopopbrengst Koopgarantwoning via GroenWest 30 30 0 Nee
31 Groene leges -20 -3 17 Nee
32 Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West -75 -37 38 Nee
33 Voortzetten handhaving Plassengebied -100 -93 7 Nee
34 Revitalisering woonwagenstandplaats -20 -20 0 Nee
35 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 2 -5 -5 0 Nee
36 Afwikkeling overdracht VTH-taken ODRU -63 -43 20 Nee
Totaal programma 8 1.968

2.208

240  
           
Totaal domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving -13 935 948  

 1.  Dit budget is besteed aan inrichting van uitlaatplaatsen voor honden en is afgerond per 31 december 2020.
 2. Het achterstallig onderhoud aan diverse bruggen/kunstwerken is conform planning uitgevoerd en afgerond per 31 december 2020.
 3. In 2020 is de integrale inventarisatie van straatmeubilair, bebording, prullenbakken en banken gestart. Om een zo rustig mogelijk straatbeeld te creëren is ervoor gekozen om de bankjes op strategische plekken in 2021 te gaan vervangen. Deze bankjes voldoen aan een duurzaam principe (stuk is nieuw), bieden zitcomfort en sta-op-comfort aan ouderen door meerdere leuningen en een hogere zit. Ook passen ze beter in het straatbeeld doordat de kleur aansluit op ander straatmeubilair.
 4. De inzet van gemeentelijke regie op het kwalitatief goed aansluiten van diverse particuliere ontwikkelingen op het openbaar gebied loopt door tot in 2021.
 5. Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) veel tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden van 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor Burg. Des Tombeweg 30 km inrichting, Nieuwe Amsterdamseweg 30 km maatregelen, Groenlandsekade drempels en oversteekplaatsen verbeteren div. locaties.
 6. Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) veel tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden van 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor de Margrietlaan/v.d. Berghlaan (verbetering fietsers). Een deel van het budget is gereserveerd voor aanpassingen van fietsoversteken, rotondes en fietspaden tot rood asfalt. Hier is na een zoektocht gekozen voor een duurzamer en meer opvallend materiaal. Nadeel is dat dit alleen aangebracht kan worden bij hogere temperaturen en niet, zoals we normaal gewend zijn, in het najaar nog kan worden uitgevoerd. Dit staat nu voor voorjaar 2021 op de planning.
 7. Dit budget is besteed aan promotie activiteiten en aan een bijdrage voor het in 2020 uitgegeven wandel- en fietsboekje.
 8. Amendement dreamteams. In verband met de Coronacrisis zijn er weinig activiteiten gefinancierd in 2020. In 2021 wordt het project doorgezet binnen het sportakkoord.
 9. Het beschikbare budget is geheel besteed aan subsidies voor instandhouding van gemeente monumenten.
 10. Voor de actualisatie van het erfgoedregister hebben we een lijst met potentiële monumenten opgesteld. De daadwerkelijke selectie en toewijzing vindt, mede als gevolg van Corona, plaats in 2021. Aan 75 jaar Bevrijding is aandacht besteed, in aangepaste vorm als gevolg van corona.
 11. Uitvoeren van metingen bodemdaling is uitgevoerd en afgerond.
 12. De ecopassages zijn volgens planning aangelegd en afgerond.
 13. Aanpassing van het plan voor de aanleg van pad en brug in Marickenland is nodig om uitbreidingsmogelijkheid voor de sportverenigingen niet te blokkeren, dit heeft tot vertraging geleid. Uitvoering staat nu gepland voor voorjaar 2021.
 14. Het is niet gelukt 80 populieren gekapt te krijgen door overleg/ discussie milieuverenigingen. Dit geldt met name voor 24 stuks Nieuwe Amsterdamsestraatweg en 56 stuks Botsholsedwarsweg. Het vervangingsplan populieren is erop gericht om de populieren, die in slechte conditie zijn en een risico vormen voor de veiligheid op straat/weg, te vervangen.
 15. Dit budget is beschikbaar voor extra onderhoud aan speelvoorzieningen. Een deel van dit onderhoud is in 2020 uitgevoerd. In 2021 wordt het restant van dit budget besteed aan vervanging/onderhoud van speeltoestellen en veiligheidsmaatregelen.
 16. Afstemming met omgeving en het proces van vergunningverlening met ingediende bezwaren door de buurt vergde meer tijd dan gepland. Daarom wordt de voetbalkooi in de zomer van 2021 herplaatst.
 17. Project is uitgevoerd. Kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, omdat een aantal bomen een zodanige conditie hadden dat deze nog jaren kunnen blijven staan.
 18. Project is uitgevoerd. Bewoners zijn tevreden en de kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd.
 19. In 2020 hebben we op verschillende plekken in Mijdrecht vaste plantenvakken gerealiseerd. De entree van Mijdrecht, bij de stationsweg is opgefleurd met vaste planten. Maar ook bij de vijver aan de Midrethstraat, het vak op de hoek van de Koningin Julianalaan en Raadhuislaan en bij de Passage achter de Croonstadtlaan.  In Wilnis hebben we vaste planten geplant langs de Pieter Joostenlaan. Project is afgerond.
 20. Diverse onderhoudsbestekken worden nu aangepast voor kwaliteitsverbetering zoals gazon en bermenbestek. Diversen snoeiprojecten zijn door ons succesvol aangepakt en we zien al resultaat, omdat de kwaliteit van de buitenruimte is verbeterd. We zijn er nog lang niet, maar de verbeterpunten zijn duidelijk zichtbaar.
 21. Aanleg van 2 Tiny Forests en de subsidieregeling Groene Daken zijn uitgevoerd en afgerond met dit budget. Voor de aanleg van 3e Tiny Forest in sportpark Mijdrecht is in 2021 budget gereserveerd.
 22. De resultaten van het natuurvriendelijker bermbeheer in Abcoude zijn veelbelovend en dit gaan we continueren. Ook op de overige locaties blijven we de bloemrijke soorten stimuleren.
 23. De bodemsaneringsmaatregelen zijn uitgevoerd. 
 24. Het budget voor bestemmingsplannen is niet volledig benut. De reden hiervoor is dat de verwachte kosten voor het bestemmingsplan Plassengebied niet gemaakt zijn. Dit is mede veroorzaakt door de onzekerheid die is ontstaan over de omvang en financiering van de natuuropgave en de rol van de provincie hierin. Een uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek heeft ook gevolgen gehad voor het proces. Hierdoor hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen.  Inmiddels is er met de provincie overeenstemming om bestuurlijke afspraken te maken om de onzekerheden weg te nemen. Vervolgens worden de werkzaamheden voor het bestemmingsplan voortgezet. De planning is om in de tweede helft van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Het in 2020 niet uitgegeven budget voor het bestemmingsplan is in 2021 noodzakelijk om alle kosten voor het bestemmingsplan Plassengebied te kunnen voldoen.
 25. Voor de Omgevingswet is € 220.000 in de begroting 2021 opgenomen. Hiervan is € 140.000 gereserveerd voor inhuur personeel. Dit is volledig belegd door de kosten van de programmamanager en een casemanager voor 6 maanden. Daarnaast is € 50.000 gereserveerd voor het omgevingsplan en alles wat hier mee samenhangt en € 30.000 voor abonnementskosten ICT. Daarmee is er geen ruimte voor extra inhuur binnen dit budget. Door € 45.000 budget uit 2020 over te hevelen naar 2021 creëren we de ruimte om de ondersteuning op het casemanagement iets te verlengen. Dat geeft ruimte om meer medewerkers te betrekken bij het oefenen van nieuwe procedures en werkwijzen in aanloop naar de Omgevingswet. Testen en oefenen is essentieel voor de soepele implementatie van de Omgevingswet.
 26. Gezien de commissie/raadsbehandeling (aangehouden en uitgesteld tot april 2021) zijn er nog geen volledige onderzoeken uitgevoerd. Gemaakte kosten in 2020 zijn voornamelijk voor inhuur projectmanager. De geplande onderzoeken gaan nu (mits positief raadsbesluit) in 2021 worden uitgevoerd.
 27. De bouw van nieuwe woningen is een speerpunt van beleid. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van veel ruimtelijke projecten bijvoorbeeld De Meijert, Hofland en de Twistvliedschool. De kosten die we vorig jaar gemaakt hebben (en die drukken op deze begrotingspost) worden later meer dan goedgemaakt met de opbrengst van de locatieontwikkeling. Daarnaast zijn we gestart met het Ruimtelijk Perspectief, ook die kosten zijn ten laste van dit budget gebracht.
 28. Naar rato van de gerealiseerde grondverkopen/gemaakte kosten bedraagt de tussentijdse winstneming voor de grondexploitatie de Maricken in 2020 € 3.690.000 (geraamd was: € 2.760.000).
 29. Naar rato van de gerealiseerde grondverkopen/gemaakte kosten bedraagt de tussentijdse winstneming voor de grondexploitatie Land van Winkel in 2020 € 710.000 (geraamd was: €310.000).
 30. Door verkoop is voor 2 woningen de Koopgarantbijdrage gerestitueerd. De bijdrage van € 30.000 komt ten gunste aan de algemene middelen de bijdrage van € 25.000 wordt gestort in de Voorziening Wonen. Hierdoor blijven deze middelen- zoals bedoeld in de Rijksregeling Koopgarantwoningen - beschikbaar voor sociale woningbouw.
 31. De verordening Groene Leges was geldig tot 31 december 2020. Het niet bestede budget komt te vervallen.
 32. Dit project voorziet in het toezicht en de handhaving van het Buitengebied-west. Hiervoor is de inzet van juristen en handhavers van de ODRU ingezet. Dit project is afgerond.
 33. Project voorziet in het toezicht en de handhaving in het gebied van de Vinkeveense Plassen. Hiervoor is de inzet van juristen en handhavers van de ODRU ingezet. Dit project is afgerond.
 34. In de tweede bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd over de stand van zaken. In 2020 is budget besteed aan juridische kosten en onderhoud. In 2021 wordt dit project voortgezet.
 35. Dit budget is afgerond per 31 december 2020.
 36. Dit budget is ingezet voor extra capaciteit in de afwikkeling van de overdracht van de bouwtaken aan de ODRU. De medewerker, die deze werkzaamheden heeft verricht, heeft dit project per 1 augustus 2020 afgerond.

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Incidentele toevoegingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves voor domein 3 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

Begroting

Rekening

Verschil

Effect voor

2021 e.v.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1 Onderhoud en onderzoek brandweerkazernes -10 -10 0 Nee
2 Inzet specialistische jongerenwerk -55 -55 0 Nee
Totaal programma 1 -65 -65 0  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
3 Beheer i-Burgerzaken -70 -70 0 Nee
4 Flexibele schil KCC -55 -30 25 Ja
5 Toegankelijke en inclusieve gemeente -30 -30 0 Nee
6 Verkoopopbrengst voormalig Poldertrots 152 -152 0 Nee
7 Op orde brengen snippergroen -55 -55 0 Nee
8 Kwaliteit vastgoed- en grondzaken -110 -110 0 Nee
9 Webcare -115 -115 0 Nee
10 Functioneel beheer -70 -70 0 Nee
11 Doorontwikkeling digitaal documentmanagement -125 -61 64 Ja
12 Data gestuurd werken -80 -80 0 Nee
13 Programma- en projectleiding dienstverlening -171 -131 40 Nee
14 Frictiekosten personeel -200 -200 0 Nee
15 Informatieveiligheid & privacy -39 -39 0 Nee
16 Contentontwikkeling communicatie -60 -60 0 Nee
17 Arbeidsmarktcommunicatie -25 -13 12 Nee
18 Inwonersparticipatie -25 0 25 Ja
19 Implementatie business control framework -25 -11 14 Nee
20 Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control -70 -20 50 Ja
21 Eerste contour REP en beoordelingskader U10 -37 -37 0 Nee
22 Systeembeheer -100 -58 42 Ja
23 Informatiebeheer -50 -50 0 Nee
24 Doorontwikkeling digitaal documentmanagement -85 -36 49 Ja
25 Onderzoek gemeentehuis -61 -53 8 Nee
Totaal programma 9 -1.508 -1.179 329  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
26 Bie: aanpassing rente vanwege BBV -9 -9 0 Nee
27 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700 0 Nee
28 Teruggave precario -1.553 -1.553 0 Nee
29 Verschuldigde vennootschapsbelasting -49 -13 36 Nee
Totaal programma 10 89 125 36  
         
Totaal domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -1.484 -1.120 364  

 1. In 2020 is het onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van een andere locatie voor de brandweerkazerne te Abcoude. Voor brandweerkazerne Abcoude wordt een apart raadsvoorstel in 2021 aangeboden om een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van een kazerne.
 2. Er is verder gegaan met de inzet van specialistisch jongerenwerk om overlast te beperken. De behoefte aan specialistisch jongerenwerk is onverminderd gebleven vooral omdat de jongerenproblematiek (overlast) mede door Corona was toegenomen. Naast de reguliere inzet specialistisch jongerenwerk is er daarom ook extra ingezet op de naleving van de coronamaatregelen. 
 3. In 2020 is ingezet op het verder digitaliseren van onze dienstverlening.  Er is tijdelijk een functioneel beheerder aangesteld om onze digitale dienstverlening verder te ontwikkelen naar de behoefte van de klant en deze te beheren. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn hiervoor ook financiële middelen beschikbaar. 
 4. Het incidentele budget Flexibele schil KCC is ingezet om op piekmomenten en in geval van ziekte gebruik te kunnen maken van tijdelijke externe inzet. In 2020 was het aanvullende incidentele budget benodigd om kwalitatief een goede dienstverlening te kunnen leveren aan de burgers en bedrijven. Het restant 2020 ad € 25.000 is in 2021 ook additioneel benodigd naast het structurele budget flexibele schil KCC van € 20.000 om deze piekbelasting en om uitval zieke medewerkers op te kunnen vangen. Binnen het team is er sprake van langdurig zieken. Het structurele budget flexibele schil van € 20.000 is dan ook niet toereikend.
 5. Het budget van € 30.000 voor een toegankelijke en inclusieve gemeente is volledig gebruikt ten behoeve van de inventarisatie en het maken van een plan van aanpak voor de gemeentelijke gebouwen. In totaal is er € 40.000 uitgegeven en is er sprake van een overschrijding van € 10.000. De overschrijding op dit budget wordt veroorzaakt doordat de offertebedragen hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Verder zijn er op basis van het advies al voorzieningen in de doucheruimten geplaatst in de gymzalen De Brug en De Eendracht.
 6. De voormalige school "De Poldertrots" te Waverveen is in december 2020 verkocht. De verkoopopbrengst is ontvangen en de resterende boekwaarde is afgeboekt. 
 7. In 2020 is binnen de formatie ingezet op het op orde brengen van snippergroen. Dit heeft een positief effect gehad wat zich heeft vertaald in o.a. een relatief hoge opbrengst die verbonden is aan de verkoop van snippergroen.
 8. Het incidentele budget kwaliteit vastgoed en grondzaken is in 2020 volledig benut door naast het inhuren van externe expertise ook bestaande formatie in te zetten voor de versterking binnen het cluster Vastgoed. Er is geïnvesteerd in expertise op het gebied van anterieure overeenkomsten, kostenverhaal en verjaring.
 9. Er is ingezet op de doorontwikkeling en verbetering van (online) diensten  binnen het onderdeel communicatie. Voor de jaren 2021 en verder zijn hiervoor ook structurele middelen beschikbaar.  
 10. In de afgelopen jaren is het aantal applicaties uitgebreid. Het gaat hierbij om ondersteunende applicaties waar de gehele organisatie gebruik van maakt. Het functioneel beheer hiervan is niet voldoende ingericht. In huis is onvoldoende kennis om noodzakelijke aanpassingen zelf door te kunnen voeren. Bij vrijwel iedere wijziging of verstoring moet gebruik worden gemaakt van externe inhuur. Naast de kosten die dit met zich meebrengt, verstoort dit ook de continuïteit van de eerder genoemde processen die door deze applicaties worden ondersteund. Om dit te verbeteren is structureel € 75.000 nodig welke vanaf 2021 gedekt wordt vanuit de structurele middelen en in 2020 eenmalig als incidenteel budget is toegekend. In 2020 is vanuit deze middelen een functioneel beheerder aangenomen bij informatievoorziening en automatisering.
 11. Voor het programmaplan Digitaal documentmanagement is voor jaar 2020 in totaal € 210.000 aan incidentele financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is de implementatie van de nieuwe versie van het zaaksysteem afgerond, en is gestart met het inrichten van ca. 100 extra processen in dat systeem, het wegwerken van de achterstand in het dynamisch archief en het opstellen van beleid omtrent onderdelen van informatiebeheer. Er is een instrument ontwikkeld om andere, taakspecifieke, applicaties te beoordelen. Verwacht wordt dat voor verschillende van deze applicaties een verbeterplan moet worden opgesteld en uitgevoerd.
  Het restantbedrag bedraagt € 64.000 en vloeit terug naar de algemene reserves. De onderschrijding is voornamelijk ontstaan door het uitstellen van de uitfasering van de applicatie Corsa. Daarnaast is in de budgetraming van het programmaplan voor 2020 rekening gehouden met een post onvoorzien welke niet is aangewend. 
 12. In 2020 is ingezet op datagestuurd werken via tijdelijke formatie.  Ook voor de jaren 2021 en 2022 zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar. 
 13. Voor de aansturing en uitvoering van organisatie brede programma's waaronder het programma digitaal documentmanagement en programma digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming is het incidentele budget 2020 "Programma- en projectleiding dienstverlening" ingezet. 
 14. Het incidentele budget van € 200.000 is naast het structurele budget van € 200.000 voor personele frictiekosten in 2020 volledig benut. Voor het jaar 2021 is naast het structurele budget van € 200.000 ook een incidenteel budget van € 200.000 beschikbaar. 
 15. Via tijdelijke formatie is ingezet op Informatieveiligheid en privacy. Voor het jaar 2021 zijn hiervoor ook financiële middelen beschikbaar. 
 16. In 2019 en 2020 is geëxperimenteerd met inbesteden van fotografie en videoproductie. Hierdoor zijn in 2019 en 2020 meerdere projecten in eigen beheer uitgevoerd en zijn campagnes zoals arbeidsmarkt, sociaal domein en De Ronde Veense Toppers (kinderlintje) veel effectiever. Door de Corona crisis maken we steeds meer gebruik van online communicatie om de gemeentelijke activiteiten laagdrempelig en visueel onder de aandacht te brengen. Het incidentele budget 2020 voor contentontwikkeling communicatie is via vaste formatie volledig benut. Voor de jaren 2021 en verder is dit budget structureel beschikbaar en gaan we deze werkzaamheden structureel voortzetten. 
 17. Met dit budget zijn in 2020 uitgaven gedaan om een aantrekkelijke en zichtbare werkgever te zijn. De uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. 
 18. De beschikbaar gestelde incidentele financiële middelen voor inwonersparticipatie zijn in 2020 niet besteed. Via de 1e bestuursrapportage 2021 wordt voorgesteld om het incidentele budget 2020 over te hevelen naar 2021 voor het opstellen van het participatiebeleid. 
 19. Vanaf het boekjaar 2021 wordt het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring bij de verantwoording. De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoordt.
  In 2020 is verder gegaan met het inrichten van het zogeheten Business Control Framework. Hierin worden onderbouwingen van belangrijke (financiële) processen aan wet- en regelging, taken, rollen en financiën in vastgelegd. Dit ondersteunt de onderbouwing van de rechtmatigheidsverklaring.
 20. Eind 2020 is de gunning gedaan en gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden lopen door in 2021. De kosten voor Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control vallen lager uit dan voorzien. In de 1e bestuursrapportage 2021 wordt daarom voorgesteld om € 25.000 een deel van het restant per 31-12-2020 (€ 50.000) over te hevelen naar 2021. Het bedrag van € 25.000 mag terugvloeien naar de algemene reserve.
 21. Er is uitvoering gegeven aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP), fase 3 van het REP U10. De beschikbare incidentele financiële middelen zijn in 2020 benut.
 22. In 2020 is door Corona grotendeels gewerkt aan andere onderwerpen dan voorzien. De uitgaven in 2020 zijn hierdoor lager uitgevallen dan begroot. In de 1e bestuursrapportage 2021 wordt daarom voorgesteld om € 42.000 over te hevelen naar 2021.
 23. Het informatiebeheerplan is in 2020 opgesteld. In totaal is er € 55.000 uitgegeven voor het opstellen van dit plan. De uitgaven zijn met € 5.000 overschreden. Dit is ontstaan door zwaardere eisen die aan de opdracht zijn gesteld. Deze zwaardere eisen waren het gevolg van de aanbevelingen in het in 2020 opgeleverde archief inspectierapport.
 24.  Zie nr. 11
 25. In de eerste helft van 2020 heeft een adviesbureau gewerkt aan het uitwerken van de verschillende scenario’s voor een vernieuwd gemeentehuis. Rond de zomer heeft een koerswijziging plaatsgevonden. Dit bracht met zich mee dat er onderzoeken zijn uitgevoerd naar de bouwtechnische staat en de Arbo- omstandigheden van het gebouw. Daarnaast heeft er een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Voortvloeiend uit het bouwtechnische onderzoek is ook nader onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest. In 2021 wordt een raadsvoorstel aangeboden voor de renovatie van het gemeentehuis.
 26. Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de programmabegroting 2017.
 27. De ontvangen precariobelasting van Stedin wordt, in overeenstemming met amendement "Precario Restitutie", toegevoegd aan de algemene reserve.
 28. Betreft teruggave van precario.
 29. Betreft een schatting van de verschuldigde vennootschapsbelasting 2020.

06 | De stand en verloopoverzicht van reserves

Algemeen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd.

Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen:

 • Om later een (grote) investering te doen;
 • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 • Om risico's op te vangen;
 • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

Beleidskader

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves. In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

Algemene reserve

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten in de begroting en jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve.

Ondergrens van deze reserve is 10 miljoen euro tenzij de in de actuele of komende begroting een hoger bedrag aan risico’s is opgenomen. In dat geval zal de ondergrens in de eerstvolgende actualisatie van de nota reserves en voorzieningen opgehoogd worden tot het eerste veelvoud van € 500.000 boven het totaal van de gemelde risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserves

Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve.

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

    31/12/2019 Resultaat Verschuiving

Structurele

mutaties

Incidentele

mutaties

31/12/2020
A Algemene reserve 22.590 -669 -3.293 0 48 18.676
B Bestemmingsreserves:            
  1. Schoolgebouwen 0   2.740 -292   2.448
  2. Diverse afschrijvingslasten 1.690     -100   1.590
  3. Nieuwbouw Veenweidebad 5.031     -168   4.863
  4. Piet Mondriaangebouw 508     -37   471
  5. Gemeentewerf in Abcoude 966     -37   929
  6. Clubgebouw skeelerbaan 239     -40   199
  7. Precario 0   553 0 -553 0
  Totaal bestemmingsreserves 8.434 0 3.293 -674 -553 10.500
C Resultaat:            
 
 • Verdeeld resultaat 2019
-669 669       0
 
 • Nog te bestemmen resultaat 2020
          -1.535
D Totaal eigen vermogen 30.355 0 0 -674 -505 27.641

A. Algemene reserve

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties. Daarnaast is het van belang om te melden dat voor deze reserve een ondergrens is bepaald van 10 miljoen euro.

B. Bestemmingsreserves

1. Bestemmingsreserve schoolgebouwen
Doelstelling  Deze reserve heeft tot doel om een deel van de afschrijvingslasten van schoolgebouwen te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2044.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om het afgesproken deel van afschrijvingskosten op te vangen.
2. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Doelstelling Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2046.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen
3. Bestemmingsreserve Veenweidebad
Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.
4. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
5. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
6. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2025.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen
7. Bestemmingsreserve precario
Doelstelling Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de teruggave c.q. compensatie voor de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.
Looptijd De einddatum is 2021.
Gewenste omvang Deze reserve wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

07 | De stand en verloopoverzicht van voorzieningen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Beleidskaders:

 • Tot de voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.
 • Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.
 • De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.
 • In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

In 2020 is toegevoegd de voorziening juridische claims. Deze voorziening sluit aan bij de wet- en regelgeving. Het gaat het om verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen leiden, zoals juridische claims in afwachting van een uitspraak van de rechter (artikel 44 lid 1a BBV).

De volgende zeven voorzieningen zijn toegelicht:

 1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
 2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
 3. Juridische claims
 4. Gemeentelijke gebouwen
 5. Begraafplaatsen
 6. Rioolheffing
 7. Wonen.

Verloopoverzicht voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)
    31/12/'19 Toevoeging Aanwending Vrijval [1] 31/12/'20
Verplichtingen, verliezen en risico's
1 Afwikkelen vermogensweg e.o. 230 0 0 0 230
2 Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie 289 0 -253 0 35
3 Juridische claims 0 950 0 0 950
Onderhoud en vervanging
4 Gemeentelijke gebouwen 2.499 458 -344 -105 2.508
5 Begraafplaatsen 126 26 -29 0 123
Van door derden verkregen middelen
6 Rioolheffing 698 190 0 0 888
7 Wonen 71 25 0 0 96
Totaal 3.914 1.649 -626 -105 4.831

[1] De vrijval heeft betrekking op de verkoop van voormalig Poldertrots en een verschuiving van onderhoud brandweerkazernes naar investeringen

Toelichting

1 Afwikkelen vermogensweg e.o.
  Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden aan de Vermogensweg e.o. die vertraagd zijn door het faillissement van Memid in 2016. De uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van de verkoop van het laatste perceel grond aan de Vermogensweg. Dit perceel is inmiddels verkocht maar de bouw van het bedrijfspand op dit perceel is nog niet gereed. Daarom is het treffen van verbetermaatregelen aan de weg nog niet uitgevoerd. De verwachting is dat dit werk in 2021/2022 kan worden opgepakt, nadat de bouwactiviteiten zijn afgerond.
2 Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
  Per 31 december 2019 is de bouwgrond in exploitatie Vinkeveld afgesloten. In dit project is rekening gehouden met diverse infrastructurele werkzaamheden die in 2020 plaatsvinden. In 2020 is een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 zal het woonrijpmaken, herstel en eindinspectie van riolering en de overdracht van de openbare verlichting worden afgerond.
3 Juridische claims
  Voor het opvangen van kosten vanuit juridische claims is in 2020 een voorziening gevormd.
4 Gemeentelijke gebouwen
 

Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen. In december 2017 heeft de raad het voorstel 'Herijken voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' vastgesteld. De voorziening heeft betrekking op:

 • brugwachterswoningen
 • diverse gemeentelijke woningen
 • brandweerkazernes
 • gemeentehuis
 • werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht
 • kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
 • Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude
 • Rondweg 1A in Mijdrecht
 • jongerencentrum Tumult
 • NME-centrum
 • gymnastieklokaal De Brug en De Eendracht
 • Brede School Present
 • Veenweidebad.
5 Begraafplaatsen
  In januari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Financiële onderbouwing van de voorziening en tarieven met betrekking tot de algemene begraafplaatsen in De Ronde Venen'. De voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
6 Rioolheffing
  Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riolering opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
7 Wonen
  In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden. Uit deze voorziening worden incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden opgevangen. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 2020.

 

 

08 | Overzicht van de incidentele baten en lasten

Algemeen

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begroting- en rekeningsaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

Voorbeelden van incidentele baten:

 • Bijzondere ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen
 • Boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves)
 • Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Winsten uit grondexploitaties.

Voorbeelden van incidentele lasten:

 • Lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid
 • Bijzondere verstrekte subsidies en uitkeringen
 • Verrekeningen voorgaande jaren
 • Verliezen uit de grondexploitatie.

De incidentele baten en lasten van 2020 zijn per domein/programma vermeld waarbij de bedragen zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. De incidentele baten en lasten door corona zijn in dit overzicht gebundeld opgenomen. Een uitsplitsing hiervan is opgenomen in het onderdeel "Financiële effecten van de coronamaatregelen".

Totaaloverzicht

Incidentele baten en lasten
 

Lasten

Baten

Saldo
1 | Sociaal domein 6.410 5.828 582
2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving 25.808 27.172 -1.364
3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 3.716 3.115 601
Totaal 35.934 36.115 -181

Domein 1 | Sociaal domein

Overzicht incidentele baten en lasten van domein 1 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Lasten Baten Opmerking
Programma 4 Onderwijs
1 Uitbreiding eerste inrichting meubilair, onderwijsleerpakket en vergoeding noodlokalen aan openbare basisschool De Pijlstaart 21   verrekend met reserve
Totaal programma 4 21    
Programma 6 Sociaal domein
2 Convenant samen dementievriendelijk 18   verrekend met reserve
3 Luchtbehandeling en zonwering Piet Mondriaan gebouw 24   verrekend met reserve
4 Intensivering participatiekoers 68   verrekend met reserve
5 Jeugdbeleidsplan - kwetsbare jongeren 65   verrekend met reserve
6 Maatschappelijke effectmeeting 25   verrekend met reserve
7 Innovatiebudget sociaal domein 96   verrekend met reserve
8 Effecten van corona 6.093 5.828 Corona
Totaal programma 6 6.389 5.828  
         
Totaal domein 1 | Sociaal domein 6.410 5.828  

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Overzicht incidentele baten en lasten van domein 2 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Lasten Baten Opmerking
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
1 Hondenbeleid 16   verrekend met reserve
2 Achterstallig onderhoud kunstwerken 275   deels verrekend met reserve
3 Zitbanken openbare ruimte 0   verrekend met reserve
4 Begeleiding en toetsen werken van derden 39   verrekend met reserve
5 Uitvoering beleidsplan verkeer 73   verrekend met reserve
6 Uitvoeringsplan fietsen 77   verrekend met reserve
7 Verkoop voertuigen en materialen   57 onderdeel resultaat
Totaal programma 2 480 57  
Programma 3 Economische zaken
1 Gebiedsmarketing 5   verrekend met reserve
2 Lagere opbrengst toeristenbelasting  door corona   -10 onderdeel resultaat
3 Lagere opbrengst marktgelden door corona   -7 onderdeel resultaat
Totaal programma 3 5 -17  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
4 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten 19   verrekend met reserve
5 Project behoud bedreigd erfgoed (actualisatie erfgoedregister en 75 jaar bevrijding) 15   verrekend met reserve
6 Cultuurhistorie en landschap ( bodemdaling in kaart brengen) 7   verrekend met reserve
7 Natuurontwikkeling en-beleving (aanleg ecopassages) 48   verrekend met reserve
8 Vervangingsplan populieren 87   verrekend met reserve
9 Speelvoorzieningen 72   verrekend met reserve
10 Vervangingsplan groen en bomen 74   verrekend met reserve
11 Bomen Scholeksterlaan 19   verrekend met reserve
12 Hoogwaardigere beplanting 73   verrekend met reserve
13 Verbeteren maaien en intensivering toezicht 169   verrekend met reserve
14 Investeren biodiversiteit 45   verrekend met reserve
15 Natuurvriendelijk bermbeheer 21   verrekend met reserve
16 Amendement dreamteams 2   verrekend met reserve
Totaal programma 5 651    
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
17 Bodemsanering Burgemeester Haitsmaplein 180   deels verrekend met reserve
18 ODRU restitutie WW premie voorgaande jaren -70   onderdeel resultaat
Totaal programma 7 110    
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
19 Actualisatie bestemmingsplannen (Plassengebied) 130   verrekend met reserve
20 Implementatie Omgevingswet 480   verrekend met reserve
21 Projectbudget voor initiatieffase 74   deels verrekend met reserve
22 Centrumplan Vinkeveen 31   verrekend met reserve
23 Restitutie koopgarantbijdrage tgv verkoop woning door GroenWest 25 55 verrekend met reserve
24 Groene Leges 3   verrekend met reserve
25 Handhaving bestemmingsplan Buitengebied West 37   verrekend met reserve
26 Voortzetting handhaving Plassengebied 93   verrekend met reserve
27 Revitalisering woonwagencentrum Molenland 26   deels verrekend met reserve
28 Haalbaarheidsonderzoek De Mariken 2 5   verrekend met reserve
29 Afwikkeling overdracht taken ODRU 44   verrekend met reserve
30 Tussentijdse winstneming De Maricken  18.645 22.335 deels verrekend met reserve
31 Tussentijdse winstneming Land van Winkel 4.012 4.742 deels verrekend met reserve
32 BIE Stationslocatie mutatie verliesvoorziening 7   onderdeel resultaat
33 Instellen voorziening voor juridische claims 950 0 onderdeel resultaat
Totaal programma 8 24.562 27.132  
         
Totaal domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving 25.808 27.172  

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Overzicht incidentele baten en lasten van domein 3 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Lasten Baten Opmerking
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1 Onderhoud en onderzoek brandweerkazernes 11   Deels ten laste van reserve
2 Inzet specialistische jongerenwerk 55   Verrekend met reserves
3 Handhaving van de coronamaatregelen 110 -2 Corona
Totaal programma 1 176 -2  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
1 Beheer i-Burgerzaken 70   verrekend met reserve
2 Flexibele schil KCC 30   verrekend met reserve
3 Toegankelijke en inclusieve gemeente 40   deels verrekend met reserve
4 Verkoopopbrengst voormalig Poldertrots 448 600 verrekend met reserve
5 Op orde brengen snippergroen 55   verrekend met reserve
6 Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 110   verrekend met reserve
7 Webcare + Specialist Dienstverlening  115   verrekend met reserve
8 Functioneel beheer 75   verrekend met reserve
9 Doorontwikkeling digitaal documentmanagement 97   verrekend met reserve
10 Datagestuurd werken 80   verrekend met reserve
11 Programma- en projectleiding dienstverlening 131   verrekend met reserve
12 Frictiekosten personeel 200   verrekend met reserve
13 Informatieveiligheid & privacy 39   verrekend met reserve
14 Contentontwikkeling communicatie 60   verrekend met reserve
15 Arbeidsmarktcommunicatie 13   verrekend met reserve
16 Inwonersparticipatie 0   -
17 Implementatie business control framework 11   verrekend met reserve
18 Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control 20   verrekend met reserve
19 Eerste contour REP en beoordelingskader U10 37   verrekend met reserve
20 Systeembeheer 58   verrekend met reserve
21 Informatiebeheer 55   verrekend met reserve
22 Onderzoek gemeentehuis 53   verrekend met reserve
23 Coronamaatregelen 136 10 Corona
Totaal programma 9 1.933 610  
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
1 Bie: aanpassing rente vanwege BBV 9   verrekend met reserve
2 Inkomsten precario Stedin   1.700 verrekend met reserve
3 Teruggave precario 1.553   verrekend met reserve
4 Verschuldigde vennootschapsbelasting 13   verrekend met reserve
5 Afwikkelen vennootschapsbelastingen voorgaande jaren -63   onderdeel resultaat
6 Effecten van corona 95 807 Corona
Totaal programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.607 2.507  
         
Totaal domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 3.716 3.115  

09 | Voortgang investeringen

Algemeen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

 

Bij een bestaand actief is sprake van een investering als de uitgaven:

 • leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
 • leiden tot het verlengen van de levensduur; en/of
 • aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

Wanneer uitgaven worden gedaan voor het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

In 2020 heeft de gemeenteraad de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 vastgesteld. In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening staat dat in de programmarekening de voortgang wordt opgenomen van de lopende investeringen. De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.

Voortgang investeringen op concernniveau

Tot en met 2020 is 27,3 miljoen euro beschikbaar als investeringsbudget. Hiervan resteert per 31 december 2020 16,8 miljoen euro. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de voortgang van de investeringen.

 

Nr. Onderwerp Budget

Investering

tot en met 2020

Bijdragen van derden

in 2020

Restant
1 Bedrijfsmiddelen | huisvesting 86 105 0 -19
2 Bedrijfsmiddelen | automatisering 1.000 323 0 677
3 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen 205 160 0 45
4 Binnensportaccommodaties 4.140 4.115 0 25
5 Buitensportaccommodaties 904 585 -73 392
6 Recreatie 786 0 0 786
7 Riolering 1.170 525 0 645
8 Reiniging 1.609 132 0 1.477
9 Vastgoed 7.081 343 0 6.738
10 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 10.445 4.127 -31 6.349
11 Woningbouw -56 218 0 -274
  Totaal 27.368 10.633 -104 16.841

1. Bedrijfsmiddelen | huisvesting

 

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Verbouwing werkcentrum 86 64 0 0 22 '19 - '20 Ja
2 Aanpassen raadszaal 0 0 41 0 -41 '20 - '21 Ja
Totaal 86 64 41 0 -19    

Toelichting:

 1. De verbouwing van het werkcentrum is afgerond in 2019. 
 2. In mei 2020 is de gemeenteraad via een informatienota geïnformeerd over de vervanging van het meubilair en de vloerbedekking van de raadszaal. De werkzaamheden hebben in 2020 plaatsgevonden. Verzuimd is om een budget van € 47.000 op te nemen in de tweede bestuursrapportage 2020. De werkelijke gemaakte kosten voor de aanpassing van de raadszaal zijn € 41.000.

2. Bedrijfsmiddelen | automatisering

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Applicatie sociaal domein 100 57 6 0 37 '18 - '20 Nee
2 Automatisering 2019 563 59 201 0 303 '19 - '20 Ja
3 Mobiele telefoons 2019 100 0 0 0 100 '19 - '20 Ja
4 Automatisering 2020 237 0 0 0 237 '20 - '21 Ja
Totaal 1.000 116 207 0 677    

Toelichting:

 1. De werkzaamheden voor de BI-Dashboard tool SD zijn afgerond. Voor de implementatie regiesysteem I-samenleving is het restant per 31-12-2020 benodigd. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 vindt bijstelling plaats van de planning en de financiële middelen. 
 2. In 2019 en 2020 is een aanzienlijk deel van de centrale infrastructuur vervangen. Het restant per 31-12-2020 van € 303.000 is ontstaan doordat de investeringen die gepland stonden zijn opgeschort of vervallen i.v.m. de ontwikkelingen van investeren naar abonneren.
  Dit onderdeel is toegelicht in de tweede bestuursrapportage 2020. De vrijvallende afschrijvingslasten en toegerekende rentelasten die behoren bij het resterende investeringsbudget worden ingezet als dekking voor licentie en andere operationele kosten. De bijstelling van de toenemende operationele kosten vindt plaats via de eerste bestuursrapportage 2021 en via de programmabegroting 2022 - 2025.
 3. Kosten mobiele telefoons zijn deels uit exploitatie en deels vanuit investeringsbedrag 2019 voldaan. Het investeringsbudget aanschaf mobiele telefoons wordt daarom afgesloten per 31-12-2020.
 4. In verband met de kanteling van investeren naar abonneren worden de lopende ICT-investeringen met de jaarrekening 2020 afgesloten. De vrijvallende afschrijvingslasten en toegerekende rentelasten die behoren bij deze investeringsbudgetten worden ingezet als dekking voor licentie en andere operationele kosten. De bijstelling van de toenemende operationele kosten vindt plaats via de eerste bestuursrapportage 2021 en via de programmabegroting 2022-2025.

3. Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Bedrijfsvoertuig strooien 34 0 0 0 34 '19 - '20 Nee
2 Bedrijfsvoertuig Opel Vivaro 43 0 38 0 5 '20 - '21 Ja
3 Bedrijfsvoertuig Renault servicebus 52 0 48 0 4 '20 - '21 Ja
4 Bedrijfsvoertuig tractor 60 0 64 0 -4 '20 - '21 Ja
5 Kraan servicebus 16 0 10 0 6 '20 - '21 Ja
Totaal 205 0 160 0 45    

Toelichting:

 1. Vervanging strooier Abcoude is 1 jaar uitgesteld en wordt in 2021 vervangen.
 2. tot en met 5. is vervangen in 2020.

4. Binnensportaccommodaties

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Sporthuis Abcoude 4.140 4.040 75 0 25 '17 - '20 Nee
Totaal 4.140 4.040 75 0 25    

Toelichting:

 1. Het Sporthuis Abcoude is eind december 2020 aan Stichting Zwembad Abcoude opgeleverd en HSA is op zaterdag 2 januari 2021 officieel -digitaal- geopend. Het restant per 31-12-2020 is voor 2021 nog benodigd voor de afwikkeling gemeentelijke cofinanciering  Europese Leader subsidie. Bijstelling van de planning vindt plaats via de eerste bestuursrapportage 2021.

5. Buitensportaccommodaties

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 HVM veld 2 238 13 261 -37 1 '18  - '20 Ja
2 HVA veld 2 243 24 256 -36 -1 '19  - '20 Ja
3 Hertha veld 2 389 3 4 0 382 '19  - '20 Nee
4 CSW verlichting  34 0 24 0 10 '20 - '21 Nee
Totaal 904 40 545 -73 392    

Toelichting:

 1. Het vervangen van veld 2 van Hockeyvereniging Mijdrecht is uitgevoerd. De bijdragen van derden heeft betrekking op de doeluitkering sport.
 2. Het vervangen van veld 2 van Hockey Vereniging Abcoude is uitgevoerd. De bijdragen van derden heeft betrekking op de doeluitkering sport.
 3. Het vervangen van veld 2 van Sportvereniging Hertha vindt plaats in 2021. In de eerste bestuursrapportage 2021 vindt het bijstellen van de planning plaats.
 4. Verdere uitvoering vindt plaats in 2021.

6. Recreatie

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Tweede fase beschoeien legakkers 786 0 0 0 786 '20 - '21 Nee
Totaal 786 0 0 0 0    

Toelichting:

1. De voorbereiding van de aanbesteding start in 2021. Uitvoering start in 2022.

7. Riolering

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Vervangen minigemalen 5e fase 270 0 246 0 24 '18 - '20 Ja
2 Vervanging en renovatie 2019 200 54 0 0 146 '19 - '20 Nee
3 Maatregelen klimaatadaptie 200 0 30 0 170 '20 - '21 Nee
4 Vervanging en renovatie 2020 200 0 0 0 200 '20 - '21 Nee
5 Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht 300 0 195 0 105 '20 - '21 Nee
Totaal 1.170 54 471 0 645    

Toelichting:

 1. Werkzaamheden zijn uitgevoerd en budget kan worden afgesloten per 31-12 december 2020.
 2. Werk is in voorbereiding en naar verwachting medio 2021 in uitvoering.
 3. Werk is  in voorbereiding en naar verwachting eind 2021 begin 2022 in uitvoering.
 4. Werk is  in voorbereiding en naar verwachting medio 2021 uitvoering.
 5. Het werk is in 2020 voor een groot deel uitgevoerd. In 2021 vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats.

8. Reiniging

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Perscontainers  30 0 14 0 16 '20 - '21 Nee
2 Mobiele kraan 117 0 118 0 -1 '20 - '21 Ja
3 Invoeren Diftar 1.462 0 0 0 1.462 '20 - '21 Nee
Totaal 1.609 0 132 0 1.477    

Toelichting:

 1. Tweede perscontainer wordt in 2021 geleverd.
 2. De mobiele kraan is in 2020 vervangen en dit budget wordt per 31 december 2020 afgerond.
 3. De uitvoering start in 2021.

9. Vastgoed

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Revitaliseren brandweerkazernes 1.611 0 136 0 1.475 '20 - '21 Nee
2 Aanpassen buitenruimte De Trekvogel 35 25 0 0 10 '19 - '20 Ja
3 Verduurzamen diverse gemeentelijke panden 76 5 49 0 22 '19 - '20 Ja
4 Herstel dak basisschool De Fontein 259 0 0 0 259 '19 - '20 Nee
5 Nieuwbouw scholencomplex Hofland 5.100 40 88 0 4.972 '19 - '22 Nee
Totaal 7.081 70 273 0 6.738    

Toelichting:

 1. De voorbereiding en het aanbestedingsproces voor het revitaliseren van de brandweerkazernes Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis is gestart. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2021. Voor brandweerkazerne Abcoude wordt een apart raadsvoorstel in het tweede kwartaal 2021 aangeboden om een investeringsbudget beschikbaar te stellen om de nieuwbouw van deze kazerne mogelijk te maken.
 2. De aanpassingen van de buitenruimte voor parkeren en spelen van het voormalig schoolgebouw De Trekvogel is afgerond in 2019.
 3. In 2019 en in 2020 hebben er verduurzamingswerkzaamheden plaatsgevonden voor de gemeentewerven Abcoude, Mijdrecht en Wilnis, de gymzalen de Brug en de Eendracht, Sporthal de Phoenix, NME-centrum de Paraplu, de brede school Mijdrecht en de Polderbloesem. Het gaat hierbij om kleine verduurzamingswerkzaamheden zoals aanpassingen verlichting en het optimaliseren van de regelsystemen klimaatinstallaties. De geplande verduurzamingswerkzaamheden voor het gemeentehuis worden meegenomen in de herontwikkeling van het gemeentehuis. Voor brandweerkazerne Abcoude komt een apart raadsvoorstel om een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van deze brandweerkazerne. Bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne Abcoude wordt rekening gehouden met de verduurzamingsaspecten. De lopende investeringen voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen worden met de jaarrekening 2020 afgesloten.
 4. De basisschool De Fontein start het tweede kwartaal 2021 met het herstellen van het dak. De afrekening zal eind 2021 plaatsvinden. Bijstelling van de planning vindt plaats via de eerste bestuursrapportage 2021.
 5. Er is gestart met de voorbereiding van het nieuwe scholencomplex Hofland. Via een apart raadsvoorstel vindt bijstelling van de financiële middelen en planning plaats. De verwachting is dat op basis van de huidige planning het nieuwe schoolgebouw het eerste kwartaal 2023 wordt opgeleverd.

10. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Pontveer 910 135 282 0 493 '15 - '20 Nee
2 Hoofdweg in Waverveen 900 5 63 0 832 '18 - '20 Nee
3 Botholsedijk in Vinkeveen 164 0 141 0 23 '18 - '20 Ja
4 Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht 905 192 735 -31 9 '18 - '20 Nee
5 Ringdijk tweede bedijking 2.000 5 7 0 1.988 '19 - '21 Nee
6 Bovendijk in Wilnis 150 0 32 0 118 '19 - '21 Nee
7 Pieter Joostenlaan in Wilnis 1.200 1 918 0 281 '19 - '20 Nee
8 Proostdijlaantje in Mijdrecht 215 0 98 0 117 '19 - '20 Nee
9 Fietspad voormalig Spoorbaan 113 0 0 0 113 '19 - '20 Nee
10 Uitbreiden parkeerterrein Rondweg in Mijdrecht 645 0 344 0 301 '19 - '20 Nee
11 Reconstructie Voorbancken 260 0 239 0 21 '19 - '20 Nee
12 Deel Ringdijk derde bedijking 81 0 0 0 81 '20 - '21 Nee
13 Deel Ringdijk West 35 0 60 0 -25 '20 - '21 Ja
14 Fietspad Constructieweg 300 0 0 0 300 '20 - '21 Nee
15 Spoorbrug Vinkeveen 661 0 30 0 631 '20 - '21 Nee
16 Dorpsbrug Abcoude 600 0 27 0 573 '20 - '21 Nee
17 Houten bruggen Plaswijck 204 0 130 0 74 '20 - '21 Nee
18 Betonnen bruggen 288 0 96 0 192 '20 - '21 Nee
19 Masten openbare verlichting 244 0 69 0 175 '20 - '21 Nee
20 Armaturen openbare verlichting 330 0 339 0 -9 '20 - '21 Ja
21 Dynamische verlichting 60 0 21 0 39 '20 - '21 Nee
22 Fietsenstalling 2019 30 0 0 0 30 '19 - '20 Nee
23 Fietsenstalling 2020 25 0 0 0 25 '20 - '21 Nee
24 Uitbreiding parkeerterrein Rondweg Mijdrecht 125 35 123 0 -33 '19 - '20 Nee
Totaal 10.445 373 3.754 -31 6.349    

 

Toelichting:

 1. Pontveer wordt in 2021 geleverd en in gebruik genomen.
 2. Hoofdweg Waverveen:  voorbereiding is gestart in 2020 en loopt door naar 2021.  Start uitvoering  staat gepland voor april 2021, financiële afronding in 2022.
 3. Botsholsedijk Vinkeveen: uitvoering is gereed, investering kan worden afgesloten.
 4. Aanpassing openbare ruimte Mijdrecht: een groot deel van de werkzaamheden  is in 2020 uitgevoerd. In 2021 worden de laatste werkzaamheden ter afronding van dit project uitgevoerd.
 5. Ringdijk Tweede Bedijking: voorbereiding is gestart, start uitvoering verwacht in het voorjaar van 2022.
 6. Bovendijk Wilnis: voorbereiding is gestart, start uitvoering verwacht in het voorjaar van 2022.
 7. Pieter Joostenlaan, Wilnis: de uitvoeringswerkzaamheden zijn in de afrondende fase.  De afronding van de uitvoering en de financiële afwikkeling vindt plaats  in 2021. 
 8. Proostdijlaantje Mijdrecht: de werkzaamheden  worden begin 2021 afgerond.
 9. Fietspad voormalige spoorbaan, ter  uitvoering van de motie 141/19 en conform de  informatienota van 7 april 2020 wordt dit investeringsbudget ingezet voor het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt vd Berghlaan Mijdrecht, start uitvoering zomer 2021, afronding investering nov 2021.
 10. Uitbreiding parkeerterrein Rondweg Mijdrecht:  afronding van project vindt plaats in 2021.
 11. Reconstructie Voorbancken Vinkeveen: afronding van project vindt plaats in 2021.
 12. Deel Ringdijk Derde Bedijking: de  planning moet nog door Waternet met de gemeente worden afgestemd.
 13. Deel Ringdijk West: afgerond per 31 december 2020.
 14. Fietspad Constructieweg: start uitvoering zomervakantie 2021, afronding investering sept/okt 2021.
 15. Spoorbrug Vinkeveen: dit project is aanbesteed en in uitvoering.
 16. Dorpsbrug Abcoude: dit project is aanbesteed en in uitvoering. Wordt in 2021 voortgezet. 
 17. Houten bruggen Plaswijck, vervanging van de bruggen is in 2020 gestart en wordt in 2021 afgerond.
 18. Betonnen bruggen: dit project is aanbesteed en in uitvoering. Wordt in 2021 voortgezet. 
 19. Masten openbare verlichting: het uitvoeren van de vervanging van lichtmasten loopt door in 2021.
 20. Armaturen openbare verlichting: de armaturen zijn volgens planning vervangen. Dit budget kan worden afgesloten.
 21. Dynamische verlichting: dit werk is in uitvoering en loopt door tot in 2021.
 22. Fietsenstalling 2019: start uitvoering in 2021.
 23. Fietsenstalling 2020: start uitvoering in mei 2021, afronding wordt september 2021 verwacht.
 24. Uitbreiding parkeerterrein  Rondweg Mijdrecht, zie toelichting nummer 10.

11. Woningbouw

Nr. Omschrijving Budget

Investering

tot en met

2019

Investering

2020

Bijdragen

van 

derden

Restant

per 

31/12/'20

Looptijd

Afgerond per

31/12/'20

1 Aankoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats -56 218 0 0 -274 '14 - '20 Nee
Totaal -56 218 0 0 -274    

Toelichting:

 1. Zes (hoofd-) bewoners van de woonwagenlocatie weigeren verder mee te werken aan uitvoering van het revitaliseringsplan. Hierover lopen inmiddels bodemprocedures bij de rechtbank. Op dit moment is onzeker wanneer de revitaliseringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dat is afhankelijk van de uitspraak van de rechter, en eventuele procedures in hoger beroep. In de overeenkomst met GroenWest is vastgelegd dat de verkoop van de woonwagenlocatie aan GroenWest plaatsvindt na uitvoering van het revitaliseringsplan.

10 | Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2021

Algemeen

Bestuurlijk is toegezegd om zowel in de begroting als in de verantwoording een doorkijk te geven in de financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Dit onderdeel is een uitwerking van deze toezegging.

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2021

De verschillen tussen de begroting 2020 en de realisatie 2020 zijn toegelicht bij domein 1. In deze bijlage zijn meerjarige ontwikkelingen in het sociaal domein toegelicht.

 • Participatiewet en overige inkomensregelingen

In 2020 is in verband met de Coronamaatregelen is de TOZO-regeling ingevoerd. Deze regeling valt onder het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Van het Rijk worden voorschotten ontvangen om de tegemoetkomingen aan inwoners uit te keren. De regeling is budgetneutraal, dus de gemeente betaald te veel ontvangen voorschotten terug aan het rijk. De uitvoering van de TOZO-regeling verklaart de grote stijging van de lasten en de baten op dit taakveld in 2020.  

 • Jeugdwet

Voor de taakvelden 6.71 en 6.82 (de jeugdzorg) stijgen de kosten vanaf 2018. In 2018 waren de kosten voor de jeugdzorg € 6.170.000. De totale kosten in 2020 waren € 9.582.000, een stijging van € 1.659.000 ten opzichte van 2019. 

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Ook de kosten voor de WMO (taakvelden 6.6 en 6.71) stijgen. De stijging is op alle onderdelen: de maatwerkvoorzieningen, huishoudelijke hulp, begeleiding en het persoonsgebonden budget (PGB). In 2018 waren de uitgaven voor de WMO € 5.243.000. De kosten stegen naar € 6.301.000 in 2019 en zijn in 2020 verder gestegen naar € 7.380.000. 

Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2021

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Rekening 2019 Rekening 2020 Begroting 2021 na wijziging
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Lasten 3.034 2.875 2.947 2.817
Baten 90 83 48 46
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.943 2.792 2.899 2.771
6.2 Wijkteams
Lasten 1.531 1.728 2.102 1.256
6.3 Inkomensregelingen
Lasten 8.805 8.782 14.898 9.987
Baten 7.055 7.744 13.461 7.963
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 1.749 1.038 1.437 2.024
6.4 Begeleide participatie
Lasten 1.888 2.094 2.282 2.239
Baten 0 574 342 312
Totaal 6.4 Begeleide participatie 1.888 1.519 1.940 1.927
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten 778 1.112 525 674
Baten 124 114 4 0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 654 998 520 674
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten 2.064 2.247 2.428 2.284
Baten 200 96 68 110
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.864 2.151 2.359 2.174
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten 3.844 4.291 5.111 4.520
Baten 465 141 90 146
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.379 4.150 5.021 4.374
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 5.106 6.950 8.112 8.236
Baten 94 76 -3 0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.012 6.874 8.115 8.236
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 152 74 241 242
Baten 0 0 91 0
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 152 74 150 242
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 1.158 1.049 1.467 1.367
7.1 Volksgezondheid
Lasten 1.501 1.699 1.646 1.798
Baten 11 0 0 0
Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.490 1.699 1.646 1.798

Inhoud van de taakvelden

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgsociaal en cultureel werk;
 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW);
 • wijkopbouw; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen/ vreemdelingen;
 • Inclusie.

 

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

 

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

 • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de participatiewet;
 • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
 • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
 • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
 • gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

 

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

 • beschut werken;
 • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening,
 • bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekking;
 • dagbesteding.

 

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie instrument);
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc., loonwaardebepaling;
  inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

 

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen; hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen;
 • Parkeerbeleid invaliden (inclusief leges).

 

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

 

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-;
 • jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • Vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

 

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang -zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

 

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen;
 • aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

 

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's;
 • het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; 
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • ambulance en ziekenvervoer.

11 | Financiële effecten van de coronamaatregelen

Algemeen

In 2020 zijn landelijke en lokale maatregelen genomen voor het bestrijden van corona. Deze maatregelen hebben effecten op de financiële huishouding van gemeente De Ronde Venen. In dit onderdeel zijn de financiële effecten zichtbaar voor 2020 per domein. Hierbij is uitgegaan van vier invalshoeken:

 1. Meerkosten door corona
 2. Niet-gerealiseerde opbrengsten door corona
 3. Niet-gerealiseerde kosten door corona
 4. Meeropbrengsten door corona

Totaaloverzicht

Domein

1

2

3

Totaal
Nadeel:        
 • Meerkosten door corona
6.319.000 0 341.000 6.660.000
 • Niet-gerealiseerde opbrengsten door corona
50.000 89.000 51.000 190.000
Totaal nadeel 6.369.000 89.000 392.000 6.850.000
         
Voordeel:        
 • Niet-gerealiseerde kosten door corona
223.000 47.000 141.000 411.000
 • Meeropbrengsten door corona
5.875.000 72.000 817.000 6.764.000
Totaal voordeel 6.098.000 119.000 958.000 7.175.000
Financieel effect  271.000 -30.000 -566.000 -325.000

Domein 1 | Sociaal domein

Taak-

veld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Opmerking

Meer-

kosten

Niet-gerealiseerde opbrengsten

Niet-gerealiseerde kosten 

Meer-

opbrengsten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 51.000   51.000   Omzetcompensatie leerlingenvervoer
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 218.000       Coronacompensatie voor lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd
6.3 Inkomensregelingen 5.875.000     5.875.000 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 149.000 50.000 149.000  
 • Vergoeding vanwege omzetcompensatie en meerkosten aan zorgaanbieders
 • Lagere eigen bijdragen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 23.000   23.000   Vergoeding vanwege omzetcompensatie en meerkosten aan zorgaanbieders
Totaal domein 1 6.316.000 50.000 223.000  5.875.000  

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Taak-

veld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel


Opmerking

Meer-

kosten

Niet-gerealiseerde

opbrengsten

 

Niet-gerealiseerde kosten

Meer-

opbrengsten

2.1 Verkeer en vervoer     47.000   Het aantal uren brugbediening is lager geweest dan normaal. Dit leidt tot minder kosten. Dit is gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage 2020.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen   7.000     Lagere opbrengst marktgelden
3.4 Economische promotie   10.000     Lagere opbrengst toeristenbelasting
5.2 Sportaccommodaties   72.000   72.000 De derving aan huurinkomsten voor sportaccommodaties is gecompenseerd door een rijksbijdrage tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties.
Totaal domein 2 0 89.000 47.000 72.000  

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Taak-

veld

Omschrijving Nadeel
Voordeel Opmerking

Meer-

kosten

Niet-gerealiseerde opbrengsten Niet-gerealiseerde kosten

Meer-

opbrengsten

0.1 Bestuur     10.000   Lagere kosten representatie bestuur
0.4 Overhead 136.000   129.000 10.000

Betreft onder meer:

 • Meer communicatie
 • Minder opleidingen
 • Aanpassen kantoorruimte
0.5 Treasury   44.000     Lagere dividend BNG
0.64 Belastingen overig 95.000      
 • Extra dotatie van € 78.000 aan voorziening dubieuze debiteuren belastingen
 • Extra kosten van € 17.000 uitvoeringskosten belastingen
0.7 Algemene uitkering       807.000 Extra bijdragen vanuit de september- en decembercirculaire 2020
1.2 Openbare orde en veiligheid 110.000 7.000 2.000  

Betreft onder meer:

 • Hogere kosten van handhaving  en toezicht
 • Lagere legesopbrengsten van vergunningen voor evenementen
Totaal domein 3 341.000 51.000 141.000 817.000  

12 | Wet normering topinkomens

Algemeen

De Wet normering topinkomens heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoogste leidinggevenden niet meer mogen verdienen dan een minister. Van degenen die in 2020 topfunctionaris zijn worden ook de gegevens over 2019 verantwoord.

Topfunctionarissen zijn de hoogste leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling, die leidinggeven aan de gehele rechtspersoon of instelling. Voor de gemeente zijn dit de (waarnemend) gemeentesecretaris en de griffier.

Voor het jaar 2020 geldt voor alle gemeenten € 201.000 als algemene bezoldigingsmaximum. Deze norm heeft de gemeente De Ronde Venen niet overschreden.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag ontvangen.

WNT 2019 en 2020

Gegevens 2019

 

 

 

Naam

E.H.M. Schreurs

 

M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeente-

secretaris

 

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 – 31/12

 

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking

ja

 

ja

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 113.793

 

€ 86.422

Beloningen betaalbaar op termijn

 € 19.535

 

€ 14.579

Subtotaal

€ 133.328

 

 € 101.001

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000   € 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

 

N.v.t.

Bezoldiging

€ 133.328

 

€ 101.001

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

 

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

 

N.v.t.

 

 

 

 

Gegevens 2020

 

 

 

Naam

E.H.M. Schreurs T. Poot M. de Graaf

Functiegegevens

Gemeente-

secretaris

Waarnemend

gemeente-

secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 – 31/12 7/10 -31/12 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 1,0 1,0

Dienstbetrekking

ja ja ja

Bezoldiging

     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 117.435 € 25.110 € 88.451

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.329  € 3.821 € 15.575

Subtotaal

€ 137.764 € 28.931 € 104.026

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000 € 47.230 € 201.000

Bezoldiging

€ 137.764 € 28.931 € 104.026

 

     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t

13 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen 2016. In deze verordening zijn opgenomen de uitgangspunten voor:

 • Planning en controlcyclus
 • Autorisatie budgetten en informatieplicht
 • Financieel beleid
 • Financieel beheer en interne controle.

Algemeen:

 • Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden plaats op historische kosten.
 • Activa en passiva zijn opgenomen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
 • Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid.
 • Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
 • Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personele lasten

Personeelslasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden bij een jaarlijks terugkerende personele lasten van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken.

Dividendopbrengsten

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.

Algemene uitkering

Voor de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen volgens de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling. Dit was de septembercirculaire gemeentefonds 2020.

Eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Voor het verwerken van de eigen bijdrage CAK heeft de commissie BBV in januari 2021 een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat de verantwoording van de opbrengsten CAK het kasstelsel wordt gebruikt. Vertragingen bij het CAK en daardoor lagere opbrengsten in 2020 benadrukken het belang om voor 2020 dit stelsel toe te passen en geen geschatte opbrengst te verantwoorden en een ‘nog te ontvangen post’ op te nemen op basis van onzekere schattingen, waarvan de afdracht aan de gemeente ook onzeker is. Bovendien kan het CAK wel opleggen, maar het is – mede als gevolg van COVID19 - nog niet zeker dat het ook kan worden geïnd. Als de opbrengsten nu toch worden genomen, is er een risico dat de opbrengst te hoog is omdat een deel nooit binnenkomt en wordt afgedragen door het CAK. 

Vaste activa

In het onderdeel vaste activa zijn opgenomen:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa

 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe inzichten in de technische en/of de economische levensduur van activa. Duurzame waardevermindering van vaste activa boeken wij af.

Naast de BBV bevat ook de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen en de Nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 belangrijke bepalingen voor de waardering en afschrijving van vaste activa. Deze bepalingen zijn onder meer:

 • Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden.
 • Als eerste jaar van afschrijving wordt genomen het jaar volgend op het jaar waarin het activa tot stand is gekomen.
 • De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van disagio, kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht. 
 • Activa worden afgeschreven naar een boekwaarde van nihil. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.
 • Bij componentenbenadering een ondergrens van € 50.000 per component te gebruiken.

Bij de samenvoeging van de administraties in 2010 van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen zijn de vaste activa zonder aanpassingen in afschrijvingstermijn en/of -methodiek opgenomen.

 

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa vallen bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa vallen:

 • investeringen met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op basis van de verwachte gebruiksduur wordt de jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) verwerkt. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Vanaf 2018 worden de schoolgebouwen afgeschreven in 40 jaar in plaats van 60 jaar. De extra kosten hiervan worden opgevangen door het inzetten van de bestemmingsreserve schoolgebouwen.

 • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of voor de begraafplaatsen, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

 • investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een maatschappelijk doel hebben zoals wegen, bruggen en groenvoorziening vallen onder de noemer "Investeringen met een maatschappelijk nut". 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van aflossingen. Het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de deelnemingsovereenkomst met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen langlopend in te zetten en om deze via SVn structureel en opnieuw (revolverend) te benutten voor startersleningen.

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de voorraden in mindering wordt gebracht.

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het complex (POC-methode).

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen (Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan één jaar)

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Aan de hand van een individuele beoordeling is voor de verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering gebracht op de vorderingen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een raadsbesluit genomen voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden mogen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

14 | Balans per 31 december 2019 en 2020

Balans van de gemeente De Ronde - Activa- bedragen x € 1.000
   

31/12/2019

31/12/2020

 

  Vaste activa    
01 Immateriële vaste activa 5.341 5.383
 
 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden
5.341 5.383
02 Materiële vaste activa  81.636 82.664
 
 • Investeringen met een economisch nut
44.312 40.280
 
 • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
31.089 30.083
 
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
6.235 12.301
03 Financiële vaste activa 2.157 2.435
 
 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
133 133
 
 • Overige langlopende leningen
2.024 2.302
  Totaal vaste activa 89.134 90.482
04 Voorraden 16.830 -2.790
 
 • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
16.823 -2.795
 
 • Gereed product en handelsgoederen
7 5
05 Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.894 7.664
 
 • Vorderingen op openbare lichamen
8.300 2.773
 
 • Rekening-courantverhouding met het Rijk
0 0
 
 • Overige vorderingen
4.594 4.891
06 Liquide middelen 66 10.208
07 Overlopende activa 1.133 1.706
 
 • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
0 0
 
 • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
1.133 1.706
  Totaal vlottende activa 30.923 16.788
       
  Totaal generaal 120.057 107.270

Passiva

Balans van de gemeente De Ronde - Passiva- bedragen x € 1.000
   

31/12/2019

31/12/2020

  Vaste passiva    
08 Eigen vermogen 30.355 27.641
 
 • Algemene reserve
22.590 18.676
 
 • Bestemmingsreserves
8.434 10.500
 
 • Gerealiseerd resultaat
-669 -1.535
09 Voorzieningen 3.914 4.831
10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 50.530 53.773
 
 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
50.530 53.773
  Totaal vaste passiva 84.799 86.245
       
11 Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 33.702 10.118
 
 • Kasgeldleningen van openbare lichamen
8.000 0
 
 • Bank
12.247 0
 
 • Overige schulden
13.455 10.118
12 Overlopende passiva 1.556 10.907
 
 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
821 4.354
 
 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
735 6.553
 
 • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
0 0
  Totaal vlottende passiva 35.258 21.025
       
  Totaal generaal 120.057 107.270
       
13 Het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 154.184 153.950

15 | Toelichting op de balans

01 | Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa is opgenomen de gemeentelijke bijdrage aan het sporthuis Abcoude en die voor beschoeiingen van de legakkers aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

In 2019 is er een voortdurende erfpacht (40 jaar) aangegaan met een jaarlijkse canonbetaling van 100 euro met het sporthuis Abcoude.

  31/12/2019 Investering Afschrijvingen 31/12/2020

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

5.341 75 -33 5.383
Totaal 5.341 75 -33  5.383 

 

02 | Materiële vaste activa

De BBV schrijft voor onderscheid te maken tussen investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Bij investeringen met een maatschappelijk nut gaat het uitsluitend om investeringen in de openbare ruimte: (water)wegen, straten, pleinen, viaducten, geluidswallen, parken en openbare verlichting.

  31/12/2019 31/12/2020
 • Investeringen met een economisch nut
44.312 40.280
 • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
31.089 30.083
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
6.235 12.301
Totaal 81.636 82.664 

 

Over de voortgang van investeringen is een rapportage in deze jaarrekening opgenomen. Hieronder is een verloopoverzicht opgenomen van de boekwaarden per 31 december 2020.

  31/12/2019 Investering Afschrijvingen Bijdragen van derden [1] Afwaarderingen [2]  31/12/2020
 • Gronden en terreinen
7.936 0 0 0 -448 7.488
 • Woonruimten
30 0 -4 0 0 26
 • Bedrijfsgebouwen
25.367 225 -1.057 0 0 24.535
 • Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
42.908 4.578 -2.045 -104 0 45.337
 • Vervoermiddelen
1.026 433 -135 0 0 1.324
 • Machines, apparaten en installaties
3.079 439 -739 0 0 2.779
 • Overige materiële vaste activa
1.290 0 -115 0 0 1.175
Totaal 81.636 5.675 -4.095 -104  -448 82.664 

[1] Hierbij is onder meer de rijksbijdrage sport over de uitgevoerde investeringen opgenomen in het onderdeel 'Bijdragen van derden'.

[2] Verkoop van voormalig gebouw Poldertrots

03 | Financiële vaste activa

In 2020 heeft de raad besloten om de omvang van de startersleningen te verhogen met € 250.000. Daarnaast is € 28.000 toegevoegd aan de startersleningen vanwege de ontvangen rente en beheersvergoedingen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn). Hieronder is een verloopoverzicht opgenomen van de financiële vaste activa.

  31/12/2019 Vermeerdering Vermindering 31/12/2020
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen:        
 • BNG Bank
93     93
 • Vitens N.V.
40     40
Totaal deelnemingen 133     133
Overige langlopende leningen:        
 • Startersleningen SVn
2.024 278 0 2.302
Totaal 2.157  278  0 2.435 

04 | Voorraden

De voorraden zijn uitgesplitst naar onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie en gereed product en handelsgoederen.

 

31/12/2019 31/12/2020

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:

   
 • Waarvan boekwaarden
20.881 1.270
 • Waarvan verliesvoorziening
-4.058 -4.065
Gereed product en handelsgoederen (eigen verklaringen burgerzaken) 7 5
Totaal 16.830 -2.790 

 

Toelichting op de bouwgronden in exploitatie

Hieronder is een verloopoverzicht opgenomen van de bouwgronden in exploitatie. Dit overzicht sluit aan bij de rapportage actualisatie grondexploitaties 2021. Deze rapportage is apart ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000)
  De Maricken Land van Winkel

Stations-

locatie

Mijdrecht

Totaal
Boekwaarden per 31 december 2019 13.912 1.889 5.080 20.881
Vermeerderingen 1.972 919 155 3.046
Verminderingen -22.335 -4.742 0 -27.077
Tussentijdse winstneming 2020 3.690 730 0 4.420
Boekwaarden per 31 december 2020 -2.761 -1.204 5.235 1.270
 • Nog te maken kosten
3.358 1.059 528 4.945
 • Nog te realiseren opbrengsten
-1.570 0 -1.698 -3.268
 • Inzet van verliesvoorziening
0 0 -4.065 -4.065
Nog te realiseren resultaten 2021 e.v. 973 145 0 1.118
         
Winstnemingen:        
2017 tot en met 2019 1.940 3.050 0 4.990
2020 3.690 730 0 4.420
2021 e.v. 973 145 0 1.118
Eindresultaat 6.603 3.925 0 10.528

 

05 | Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Een specificatie van de kortlopende vorderingen is hieronder vermeld.

  31/12/2019 31/12/2020
 • Vorderingen op openbare lichamen
8.300 2.773

Overige vorderingen:

   
 • Overige vorderingen
5.620 -
 • Vorderingen | algemeen
  3.636
 • Vorderingen | lokale heffingen
  1.286
 • Vorderingen | sociale zekerheid
  1.419
 • Voorziening dubieuze debiteuren | algemeen
-2 -286
 • Voorziening dubieuze debiteuren | lokale heffingen
-260 -367
 • Voorziening dubieuze debiteuren | sociale zekerheid
-764 -797
Totaal overige vorderingen 4.594 4.891
Totaal 12.894 7.664 

 

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt € 750.000 als drempel.

We hebben een overzicht van elk kwartaal van 2020 hieronder opgenomen. Om de administratieve lasten te verminderen is in januari 2021 met BNG Bank afgesproken om de bankrekening automatisch af te romen.

Verloop schatkistbankieren 2020 (bedragen x € 1.000)
   

1e

kwartaal

2e

kwartaal

3e

kwartaal

4e

kwartaal

1 Drempelbedrag 750 750 750 750
2 Gemiddeld banksaldo 601 536 222 432
3a Ruimte (1 > 2) 515 214 528 318
3b Overschrijding (2 > 1)        

 

07 | Overlopende activa

Overlopende activa zijn bijvoorbeeld vooruitbetaalde bedragen of nog te ontvangen bedragen. Bij vooruitbetaalde bedragen worden de bijbehorende prestaties later aan de gemeente geleverd. Onder de nog te ontvangen bedragen zijn vorderingen verantwoord, voor geleverde prestaties waarvoor nog geen factuur is verzonden. 

  31/12/2019 31/12/2020
 • De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
0 0
 • Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
1.133 1.706
Totaal 1.133 1.706

 

 

08 | Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het rekeningresultaat. Bij onderdeel 06 van deze jaarrekening is een overzicht opgenomen waarin de aard en reden van elke reserve en toevoegingen en onttrekkingen daaraan is toegelicht.

    31/12/2019 Resultaat Verschuiving

Structurele

mutaties

Incidentele

mutaties

31/12/2020
A Algemene reserve 22.590 -669 -3.293 0 48 18.676
B Bestemmingsreserves:            
  1. Schoolgebouwen 0   2.740 -292   2.448
  2. Diverse afschrijvingslasten 1.690     -100   1.590
  3. Nieuwbouw Veenweidebad 5.031     -168   4.863
  4. Piet Mondriaangebouw 508     -37   471
  5. Gemeentewerf in Abcoude 966     -37   929
  6. Clubgebouw skeelerbaan 239     -40   199
  7. Precario 0   553 0 -553 0
  Totaal bestemmingsreserves 8.434 0 3.293 -674 -553 10.500
C Resultaat:            
 
 • Verdeeld resultaat 2019
-669 669       0
 
 • Nog te bestemmen resultaat 2020
          -1.535
D Totaal eigen vermogen 30.355 0 0 -674 -505 27.641

09 | Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Bij onderdeel 07 van deze jaarrekening is een overzicht opgenomen waarin de aard en het verloop zijn toegelicht van de voorzieningen.

  31/12/2019 31/12/2020

Voorzieningen

3.914 4.831
Totaal 3.914 4.831

10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

  31/12/2019 31/12/2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige instellingen 50.530 53.773
Totaal 50.530 53.773

De rentelasten van de bovengenoemde leningen over 2020 zijn € 1.138.000. In de paragraaf Financiering is meer informatie opgenomen over de omvang van de leningen en het verdelen van de rentelasten aan investeringen en bouwgronden in exploitatie.

11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Een specificatie van de kortlopende schulden is hieronder vermeld.

  31/12/2019 31/12/2020
 • Kasgeldleningen van openbare lichamen
8.000 0
 • BNG Bank
12.247 0
 • Overige schulden (crediteuren)
13.455 10.118
Totaal 33.702 10.118

 

 • De kasgeldlening van 8 miljoen euro is op 20 april 2020 terugbetaald.
 • In 2020 is de schuld aan BNG Bank omgezet in een vordering. Zie hiervoor het onderdeel 'Liquide middelen'. 
 • De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren).

12| Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan uit verplichtingen die in het verslagjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen. Onder de vooruit ontvangen bedragen zijn uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord, waarvan de ontvangen bedragen nog niet geheel zijn besteed. De besteding van deze middelen zal plaatsvinden in 2021 en volgende jaren.

  31/12/2019 31/12/2020
 • Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
821 4.354
 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
735 6.553
 • Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
0 0
Totaal 1.556 10.907

 

Een uitsplitsing van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is hierna vermeld.

  Bron 31/12/2019 Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen en de terug-betalingen

31/12/2020
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2018
Rijk 63 0 -63 0
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022
Rijk 124 303 -162 265
 • Regeling Reductie Energiegebruik
Rijk

428

0 -175 253
 • Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie
Rijk 0 21 -13 8
 • Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020 - 2021
Rijk 0 285 -12 273
 • Specifieke uitkering sport
Rijk 109 206 -149 166
 • Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden
Rijk 0 45 -15 30
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Rijk 0 11.025 -5.557 5.468
 • Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Rijk 0 22 0 22
 • Vergoeding zwerfafval
Overige overheden 11 0 -2 9
 • Uitbreiding fietsenstalling carpool A2 Abcoude
Overige overheden 0 36 0 36
 • Lood in de bodem
Overige overheden 0 113 -90 23
Totaal   735 12.056 -6.238 6.553

 

 

 

13 | Borg of garantstellingen

Buiten de balanstelling is opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Een uitsplitsing hiervan is hierna weergegeven.

Nr. Naam van de instelling Percentage

Oor-

spronkelijk

31/12/2019 31/12/2020
  Woningbouw:        
1 Stichting Groenwest 50% 146.675 146.675 146.675
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 100% 694 649 576
  Sport, welzijn en zorg:        
3 VV CSW 100% 23 18 0
4 FC Abcoude 100%   65 60
5 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 1.060 232 160
6 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 100% 1.400 1.400 1.344
7 Stichting dorpshuis Baambrugge (De Vijf Bogen) 100% 140 10 0
8 Sporthuis Abcoude 100% 5.135 5.135 5.135
Totaal     154.184 153.950

 

Stichting Groenwest via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De achtervang van de gemeenten (50%) en het Rijk (50%) is het sluitstuk van de zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel voor woningbouw. Pas als het WSW niet aan hun betaalverplichtingen (uit de overige buffers) kunnen voldoen, verstrekken de gemeenten en het Rijk renteloze leningen aan het WSW. Daarbij gelden de volgende afspraken:

 • het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen;
 • alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.
 • de schadegemeenten verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld staan in de leningen waarvan WSW de betaalverplichtingen overnam;
 • de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW
 • WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein.

Hypotheekfonds overheidspersoneel

Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen. Hierdoor zijn er geen nieuwe garanties verstrekt.

Betalingen voor de verstrekte borgstellingen

Er zijn in 2020 geen betalingen gedaan voor de verstrekte borgstellingen.

16 | Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële rechten en verplichtingen vermeld. Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen na 31 december 2020 zoals langlopende huurcontracten en diensten. Daarnaast is informatie opgenomen over precario en het nog te ontvangen Corona compensatiepakket 2020 via de algemene uitkering. 

Overige rechten en verplichtingen

Bij de bestuurlijke behandeling van de programmarekening 2017 is toegezegd om niet wettelijk afdwingbare rechten en verplichtingen zoals terugbetaling van precario zichtbaar te maken in de jaarrekening. Dit onderdeel is de uitwerking hiervan.

Precario

 • Voor 2021 is rekening gehouden met een korting op de lokale heffingen vanwege de opgelegde precario aan Stedin. Hiervoor is in de raming 1 miljoen euro opgenomen ten laste van de algemene reserve.
 • In 2018 is besloten om de jaarlijkse opbrengst van Vitens volledig terug te betalen aan de inwoners. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd die jaarlijks wordt gevoed met de opgelegde precariobelasting van  0,6 miljoen euro. In de raming 2021 is hiermee rekening gehouden.

Nog te ontvangen Corona compensatiepakket 2020 via de algemene uitkering

De raad is via een informatienota over de decembercirculaire 2020 geïnformeerd over een aanvullend compensatiepakket voor gemeenten. In de nog uit te brengen circulaires in 2021 is voorzien dat nog meer compensatie aan de gemeente wordt verstrekt over 2020. Het gaat om onder meer inkomstenderving van gemeente, hogere kosten van afvalinzameling en een (financiële) impuls aangeven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Deze opbrengst wordt in 2021 verwerkt, nadat het Rijk de bijdragen per gemeente bekend heeft gemaakt. Deze werkwijze geldt voor alle gemeenten en daardoor zijn de jaarrekeningen over 2020 op dit punt vergelijkbaar.

Overzicht meerjarige contracten

In onderstaand overzicht zijn meerjarige contracten opgenomen groter dan € 50.000. 

Onderwerp

 Toekomstige

verplichting 

tot einde

contract 

Looptijd met

verlengingen

1 Maaien ruw gras en slootonderhoud                            62.000 31 maart 2021
2 WMO Taxivervoer                         265.000 15 augustus 2021
3 Inkoop energie (DVEP)                         126.000 31 december 2021
4 WMO hulp bij het huishouden                      1.943.000 31 maart 2022
5 Brugbediening                         834.000 16 april 2022
6 Afvalverwerking                         157.000 30 april 2022
7 Onkruidbeheersing op verharding                         597.000 1 mei 2022
8 Accountant                         126.000 31 juli 2022
9 Kolkenreiniging                            66.000 31 oktober 2022
10 Asfaltonderhoud raamcontract                      1.500.000 31 december 2023
11 Elementenverharding raamcontract                      1.275.000 31 december 2023
12 Riolering raamcontract                      1.080.000 31 december 2023
13 Openbare verlichting en onderhoud                      1.986.000 5 maart 2024
14 Reiniging en inspectie Riolering                         569.000 1 april 2024
15 Hagen knippen                         243.000 1 mei 2024
16 Schuldhulpverlening                         660.000 1 juli 2026
17 Leerlingenvervoer                      2.154.000 31 juli 2024
18 Zaaksysteem Inproces                         297.000 15 december 2024
19 Gaslevering - DVEP                         204.000 31 december 2024
20 Uitzenden en Payrolling                   10.407.000 31 december 2024
21 Aansprakelijkheidsverzekering 404.000 31 december 2024
22 Huisvuilinzameling                      5.883.000 31 december 2026
23 Arbodienstverlening                         120.000 31 december 2026
24 Exploitatie Veerpont                      1.737.000 31 december 2027
25 Financieel systeem                         119.000 1 januari 2028
26 Huisvuilverwerking                   15.547.000 31 december 2028

17 | Gebeurtenissen na balansdatum