Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Van kaderbrief naar begroting Blz. 8  
Van kaderbrief naar begroting Blz. 9  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 10  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 11  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 12  
Conclusie financiële positie Blz. 13  
Financieel resultaat 2021 - 2024 Blz. 14  
Financiële effecten amendementen Blz. 15  
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 Blz. 16  
Incidenteel en structureel begrotingsresultaat 2021 Blz. 17  
Lokale heffingen en woonlasten Blz. 18  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 19  
Investeringen Blz. 20  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 21  
Waar wordt het geld aan besteed? Blz. 22  
Kerngegevens Blz. 23  
Kerngegevens 2017 - 2021 Blz. 24  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 25  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 26  
Visie op het domein Blz. 27  
Doelstelling Blz. 28  
B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 29  
1.01.2 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen Blz. 30  
1.01.3 Inburgering Blz. 31  
1.01.1 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren Blz. 32  
1.01.4 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente Blz. 33  
1.01.5 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies Blz. 34  
1.01.6 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit Blz. 35  
B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 36  
1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren Blz. 37  
1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda Blz. 38  
B21 1.3 Inwoners leven gezond Blz. 39  
1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg Blz. 40  
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota Blz. 41  
1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven Blz. 42  
1.03.4 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord Blz. 43  
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen Blz. 44  
B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 45  
1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek Blz. 46  
1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 47  
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren Blz. 48  
1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats Blz. 49  
1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel Blz. 50  
1.04.6 Inzetten op techniekonderwijs Blz. 51  
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland Blz. 52  
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan Blz. 53  
1.04.9 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 Blz. 54  
B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 55  
1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom Blz. 56  
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Blz. 57  
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven Blz. 58  
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven Blz. 59  
B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 60  
1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat Blz. 61  
Domein 1 - Indicatoren BBV Blz. 62  
Indicatoren Blz. 63  
Toelichting op de indicatoren Blz. 64  
Domein 1 - Verbonden partijen Blz. 65  
1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 66  
2. Kansis (Stichting Beschut Werk) Blz. 67  
3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk) Blz. 68  
4. Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Blz. 69  
Domein 1 - Wat mag het kosten? Blz. 70  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 71  
Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023 Blz. 72  
Toelichting op de beleidsontwikkelingen Blz. 73  
Toelichting op de ombuigingen Blz. 74  
Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 Blz. 75  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 76  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 77  
Visie op het domein Blz. 78  
Doelstelling Blz. 79  
B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat Blz. 80  
2.01.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen Blz. 81  
2.01.2 Uitvoering bedrijventerrein strategie Blz. 82  
2.01.3 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie Blz. 83  
B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 84  
2.02.1 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw Blz. 85  
2.02.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen Blz. 86  
2.02.3 Vereveningsfonds sociale woningbouw Blz. 87  
B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 88  
2.03.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen Blz. 89  
2.03.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023 Blz. 90  
2.03.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201 Blz. 91  
B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 92  
2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd. Blz. 93  
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. Blz. 94  
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 95  
B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 96  
2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen Blz. 97  
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen Blz. 98  
2.05.3 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. Blz. 99  
2.05.4 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) Blz. 100  
2.05.5 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem Blz. 101  
B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 102  
2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Blz. 103  
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren Blz. 104  
2.06.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie Blz. 105  
2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 Blz. 106  
2.06.5 Stimuleren circulaire economie Blz. 107  
B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 Blz. 108  
2.07.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval Blz. 109  
B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 110  
2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte Blz. 111  
2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer Blz. 112  
B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 113  
2.9.1 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) Blz. 114  
2.9.2 We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen Blz. 115  
B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 116  
2.10.1 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister Blz. 117  
2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 118  
2.10.3 Afronden van de kerkenvisie Blz. 119  
2.10.4 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen Blz. 120  
Domein 2 - Indicatoren BBV Blz. 121  
Indicatoren Blz. 122  
Toelichting op de indicatoren Blz. 123  
Domein 2 - Verbonden partijen Blz. 124  
1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 125  
2. Stichting MooiSticht Blz. 126  
3. Afvalverwerking Utrecht Blz. 127  
4. Omgevingsdienst regio Utrecht Blz. 128  
5. Marickenland (Groenfonds) Blz. 129  
6. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 130  
Domein 2 - Wat mag het kosten? Blz. 131  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 132  
Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023 Blz. 133  
Toelichting op de beleidsontwikkelingen Blz. 134  
Toelichting op de ombuigingen Blz. 135  
Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 Blz. 136  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 137  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 138  
Visie op het domein Blz. 139  
Doelstelling Blz. 140  
B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 Blz. 141  
3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden Blz. 142  
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken Blz. 143  
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit Blz. 144  
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken Blz. 145  
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten Blz. 146  
B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 147  
3.02.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 148  
3.02.2 De nieuwe website wordt doorontwikkeld Blz. 149  
3.02.3 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal Blz. 150  
B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Blz. 151  
3.03.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid. Blz. 152  
B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 153  
3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld Blz. 154  
B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 155  
3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren Blz. 156  
3.05.2 We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen Blz. 157  
B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Blz. 158  
3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst Blz. 159  
B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Blz. 160  
3.7.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen Blz. 161  
3.7.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving Blz. 162  
3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid Blz. 163  
B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 164  
3.8.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Blz. 165  
3.8.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data Blz. 166  
B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 167  
3.9.1 Monitoren voortgang ombuigingen Blz. 168  
3.9.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college Blz. 169  
3.9.3 Evalueren financiële verordening Blz. 170  
Domein 3 - Indicatoren BBV Blz. 171  
Indicatoren Blz. 172  
Toelichting op de indicatoren Blz. 173  
Domein 3 - Verbonden partijen Blz. 174  
1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 175  
2. Het veiligheidshuis Blz. 176  
3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) Blz. 177  
4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) Blz. 178  
5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) Blz. 179  
6. Amstelland-Meerlandenoverleg Blz. 180  
7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Blz. 181  
8. Belastingsamenwerking Amstelland Blz. 182  
9. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 183  
10. N.V. Vitens Blz. 184  
Domein 3 - Wat mag het kosten? Blz. 185  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 186  
Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023 Blz. 187  
Toelichting op de beleidsontwikkelingen Blz. 188  
Toelichting op de ombuigingen Blz. 189  
Toelichting op de inzet van reserves Blz. 190  
Toelichting op de ontwikkeling van de begrotingsresultaten Blz. 191  
Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 Blz. 192  
Paragrafen Blz. 193  
Ombuigingen Blz. 194  
Samenvatting Blz. 195  
Domein 1 Blz. 196  
Domein 2 Blz. 197  
Domein 3 Blz. 198  
Lokale heffingen Blz. 199  
Samenvatting lokale heffingen Blz. 200  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 201  
Meerjarig overzicht van de lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Blz. 202  
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 203  
Rioolheffing Blz. 204  
Afvalstoffenheffing Blz. 205  
Precariobelasting Blz. 206  
Overige heffingen en tarieven Blz. 207  
Forensenbelasting Blz. 208  
Toeristenbelasting Blz. 209  
Hondenbelasting Blz. 210  
Ontwikkeling woonlasten Blz. 211  
Belastingdruk ondernemers Blz. 212  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 213  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 214  
Samenvatting Blz. 215  
Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's Blz. 216  
Financiële kengetallen Blz. 217  
Toelichting op de financiële kengetallen Blz. 218  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 219  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 220  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen Blz. 221  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 222  
Top tien van de risico's (bedragen x € 1.000) Blz. 223  
Weerstandsvermogen Blz. 224  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 225  
Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen Blz. 226  
Wegen Blz. 227  
Riolering Blz. 228  
Water Blz. 229  
Groen Blz. 230  
Gebouwen Blz. 231  
Financiering Blz. 232  
Samenvatting Blz. 233  
Beleidskader Blz. 234  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 235  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Blz. 236  
Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Blz. 237  
Ontwikkeling langlopende leningen 2020 - 2024 Blz. 238  
Opbouw van de leningenportefeuille Blz. 239  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 240  
Toelichting op de geldstromen Blz. 241  
Schatkistbankieren Blz. 242  
Rente- en treasuryresultaat 2020 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 243  
Bedrijfsvoering Blz. 244  
Inleiding Blz. 245  
Financiën Blz. 246  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 247  
Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 2021 Blz. 248  
Informatievoorziening, Digitalisering, ICT Blz. 249  
Personeel en organisatie Blz. 250  
Organisatieontwikkeling Blz. 251  
Juridische zaken Blz. 252  
Communicatie Blz. 253  
Huisvesting Blz. 254  
Formatie en bezetting Blz. 255  
Financiën - bedrijfsvoering algemeen Blz. 256  
1. Capaciteitskosten 2020 - 2024 Blz. 257  
2. Overhead 2020 - 2024 Blz. 258  
3. Apparaatskosten 2020 - 2024 Blz. 259  
Specificatie apparaatskosten Blz. 260  
Verbonden partijen Blz. 261  
Samenvatting Blz. 262  
Beleidskader omtrent verbonden partijen Blz. 263  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 264  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 265  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 266  
03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 267  
04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 268  
05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 269  
06. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 270  
07. Amstelland Meerlanden overleg Blz. 271  
08. Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 272  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen Blz. 273  
Deelnemingen Blz. 274  
09. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 275  
10. N.V. Vitens Blz. 276  
Overige verbonden partijen Blz. 277  
11. Stichting Kansis Blz. 278  
12. Stichting WerkwIJSS-Schoon Blz. 279  
13. Stichting Kansis groen Blz. 280  
14. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 281  
15. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen Blz. 282  
16. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) Blz. 283  
17. Veiligheidshuis Utrecht Blz. 284  
18. Marickenland Blz. 285  
19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 286  
20. Stichting MooiSticht Blz. 287  
Grondbeleid Blz. 288  
Samenvatting Blz. 289  
Beleidskader omtrent grondbeleid Blz. 290  
Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht Blz. 291  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken Blz. 292  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel Blz. 293  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht Blz. 294  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 295  
Subsidies & Bijdragen Blz. 296  
Samenvatting Blz. 297  
Beleidskader Blz. 298  
Financieel totaaloverzicht subsidies & bijdragen Blz. 299  
Toelichting op de subsidies & bijdragen Blz. 300  
Financiële begroting Blz. 301  
Financieel totaaloverzicht van de programma’s Blz. 302  
Algemeen Blz. 303  
Totaal van de drie domeinen en de tien programma's Blz. 304  
Totaal per programma Blz. 305  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten Blz. 306  
Algemeen Blz. 307  
A. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 308  
1. Lokale heffingen Blz. 309  
2. Algemene uitkering Blz. 310  
3. Dividend Blz. 311  
4. Renteresultaat Blz. 312  
B. Overhead Blz. 313  
Kostenontwikkeling overhead Blz. 314  
C. Vennootschapsbelasting Blz. 315  
D. Post onvoorzien Blz. 316  
E. Stelpost onderuitputting Blz. 317  
Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 Blz. 318  
Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 Blz. 319  
Specificatie domein 1 - Sociaal domein Blz. 320  
Specificatie domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 321  
Specificatie domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 322  
Overzicht autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 Blz. 323  
Inleiding Blz. 324  
Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 2021 - 2023 Blz. 325  
Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 1 Sociaal domein Blz. 326  
Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 327  
Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 328  
Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024 Blz. 329  
Algemeen Blz. 330  
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2024 Blz. 331  
Ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024 Blz. 332  
Inhoud van de taakvelden Blz. 333  
Borg- en garantstellingen Blz. 334  
Toelichting Blz. 335  
Overzicht borg- en garantstellingen 2019 - 2021 (bedragen x € 1.000) Blz. 336  
Toelichting op overzicht Blz. 337  
Meerjarenprognose balans en EMU-saldo Blz. 338  
Algemeen Blz. 339  
Balansprognose per 31 december voor de jaren 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 340  
EMU-saldo Blz. 341  
Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 Blz. 342  
Algemeen Blz. 343  
Totaaloverzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024 Blz. 344  
Domein 1 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 345  
Domein 2 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 346  
Domein 3 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 347  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2021 - 2024 Blz. 348  
Algemeen Blz. 349  
Structurele onttrekkingen (-) aan de reserves 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 350  
Toelichting Blz. 351  
De stand en het gespecificeerde verloop van reserves Blz. 352  
Algemeen Blz. 353  
Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 354  
Algemene reserve 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 355  
Bestemmingsreserves 2019 -2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 356  
Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000) Blz. 357  
Toelichting op de bestemmingsreserves Blz. 358  
Overzicht vorming en besteding voorzieningen Blz. 359  
Algemeen Blz. 360  
1. Afwikkelen vermogensweg e.o. Blz. 361  
2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie Blz. 362  
3. Gemeentelijke gebouwen Blz. 363  
4. Begraafplaatsen Blz. 364  
5. Afvalstoffenheffing Blz. 365  
6. Rioolheffing Blz. 366  
7. Wonen Blz. 367  
Overzicht investeringen 2021 - 2024 Blz. 368  
Investeringen Blz. 369  
Totaaloverzicht investeringen 2021 - 2024 Blz. 370  
1. Afval Blz. 371  
2. Bedrijfsmiddelen - automatisering Blz. 372  
3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen Blz. 373  
4. Bestuur - automatisering Blz. 374  
5. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 375  
6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Blz. 376  
7. Riolering Blz. 377  
8. Sportaccommodaties Blz. 378  
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 379  
Overzicht baten en lasten per taakveld 2019 - 2024 Blz. 380  
Begrippenlijst Blz. 381  
Inleiding Blz. 382  
Begrippenlijst Blz. 383  
Gebruikte afkortingen Blz. 384  
Inleiding Blz. 385  
Afkortingen Blz. 386  
Beleidskeuzes in beeld Blz. 387  
Inleiding Blz. 388  
Beleidskeuzes Blz. 389  
Vastgestelde moties Blz. 390  
Vastgestelde moties uit de begrotingsraad van 2 november 2020 Blz. 391