Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbiedingsnota Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 9  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 10  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
Financiële resultaten 2020 - 2023 Blz. 13  
Nog te verwachten financiële ontwikkelingen voor de toekomst Blz. 14  
1. Startpositie Blz. 15  
2. Raadsbesluiten tot en met juni 2019 Blz. 16  
3. Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten tot en met juni 2019 Blz. 17  
4a/4b. Beleidsontwikkelingen Blz. 18  
4c/4d. Autonome ontwikkelingen Blz. 19  
5/6/7. Stelpost, wijzigingen n.a.v. besluitvorming begroting en begrotingsresultaten Blz. 20  
Incidenteel en structureel begrotingsresultaat 2020 Blz. 21  
Lokale heffingen en woonlasten Blz. 22  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 23  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 24  
Waar wordt het geld aan besteed? Blz. 25  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 26  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 27  
Visie op het domein Blz. 28  
Doelstelling Blz. 29  
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 30  
1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020-2023 Blz. 31  
1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021 Blz. 32  
1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies Blz. 33  
1.01.4 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren Blz. 34  
1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 35  
1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren Blz. 36  
1.01.7 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen Blz. 37  
1.01.8 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente Blz. 38  
1.01.9 Inburgering Blz. 39  
1.01.10 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Blz. 40  
1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit Blz. 41  
1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit Blz. 42  
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 43  
1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren Blz. 44  
1.3 Inwoners leven gezond Blz. 45  
1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg Blz. 46  
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota Blz. 47  
1.03.3 Stimuleren van gezondheidsbevorderende activiteiten en initiatieven Blz. 48  
1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd Blz. 49  
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen Blz. 50  
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 51  
1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan Blz. 52  
1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 53  
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoole Educatie (VVE)-uren Blz. 54  
1.04.4 Naar aan leiding van de evaluatie van de Leerwerkplaats in 2019 al dan niet structureel financieren van de Leerwerkplaats Blz. 55  
1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel Blz. 56  
1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden Blz. 57  
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland Blz. 58  
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan Blz. 59  
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 60  
1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom Blz. 61  
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Blz. 62  
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven Blz. 63  
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven Blz. 64  
1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 65  
1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat Blz. 66  
Domein 1 - Indicatoren BBV Blz. 67  
Indicatoren Blz. 68  
Toelichting op de indicatoren Blz. 69  
Domein 1 - Verbonden partijen Blz. 70  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 71  
Budget programma 4. Onderwijs Blz. 72  
Totaal programma 4 Blz. 73  
Mutatie begroting 2020 - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 Blz. 74  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 75  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 76  
Budget programma 6. Sociaal domein Blz. 77  
Totaal programma 6 Blz. 78  
Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 Blz. 79  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 80  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 81  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 82  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 83  
Visie op het domein Blz. 84  
Doelstelling Blz. 85  
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 86  
2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed Blz. 87  
2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd. Blz. 88  
2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie Blz. 89  
2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie Blz. 90  
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 91  
2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen Blz. 92  
2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur / betaalbare koop bij nieuwbouw Blz. 93  
2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen Blz. 94  
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 95  
2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen. Blz. 96  
2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc. Blz. 97  
2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen. Blz. 98  
2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd Blz. 99  
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 100  
2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd. Blz. 101  
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. Blz. 102  
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 103  
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 104  
2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen Blz. 105  
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen Blz. 106  
2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes Blz. 107  
2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. Blz. 108  
2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) Blz. 109  
2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem Blz. 110  
2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen Blz. 111  
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 112  
2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming Blz. 113  
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren Blz. 114  
2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren Blz. 115  
2.06.4 Concept Regionale Energiestrategie U16 opleveren Blz. 116  
2.06.5 Circulaire economie stimuleren Blz. 117  
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 Blz. 118  
2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden Blz. 119  
2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 Blz. 120  
2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval Blz. 121  
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 122  
2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte Blz. 123  
2.09.2 Aanleggen Tiny Forests Blz. 124  
2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer Blz. 125  
2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan Blz. 126  
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie Blz. 127  
2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen Blz. 128  
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 129  
2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen Blz. 130  
2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) Blz. 131  
2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente. Blz. 132  
2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders Blz. 133  
2.11.5 Het realiseren van ecopassages ten behoeve van de migratie van de otter Blz. 134  
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 135  
2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' Blz. 136  
2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister Blz. 137  
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 138  
2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren Blz. 139  
2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen Blz. 140  
Domein 2 - Indicatoren BBV Blz. 141  
Indicatoren Blz. 142  
Toelichting op de indicatoren Blz. 143  
Domein 2 - Verbonden partijen Blz. 144  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 145  
Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 146  
Totaal programma 2 Blz. 147  
Mutatie begroting 2020 - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 Blz. 148  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 149  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 150  
Budget programma 3. Economische zaken Blz. 151  
Totaal programma 3 Blz. 152  
Mutatie begroting 2020 -2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 Blz. 153  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 154  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 155  
Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport Blz. 156  
Totaal programma 5 Blz. 157  
Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 Blz. 158  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 159  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 160  
Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid Blz. 161  
Totaal programma 7 Blz. 162  
Mutatie begroting 2020 - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 Blz. 163  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 164  
Incidentele mutaties 2020- 2023 Blz. 165  
Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 166  
Totaal programma 8 Blz. 167  
Mutatie begroting 2020 - 2023 t.o.v. begroting 2019 - 2022 Blz. 168  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 169  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 170  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 171  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 172  
Visie op het domein Blz. 173  
Doelstelling Blz. 174  
3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden Blz. 175  
3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden Blz. 176  
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken Blz. 177  
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit Blz. 178  
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken Blz. 179  
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten Blz. 180  
3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 181  
3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren Blz. 182  
3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college Blz. 183  
3.02.3 Evalueren financiële verordening Blz. 184  
3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 185  
3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 186  
3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren Blz. 187  
3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld Blz. 188  
3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal Blz. 189  
3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Blz. 190  
3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid. Blz. 191  
3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) Blz. 192  
3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) Blz. 193  
3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan Blz. 194  
3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed. Blz. 195  
3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 196  
3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase Blz. 197  
3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld Blz. 198  
3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 199  
3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren Blz. 200  
3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte Blz. 201  
3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig Blz. 202  
3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden Blz. 203  
3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd. Blz. 204  
3.09 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig Blz. 205  
3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst Blz. 206  
3.10 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 207  
3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Blz. 208  
3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data Blz. 209  
3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen Blz. 210  
3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen Blz. 211  
3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving Blz. 212  
3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken Blz. 213  
Domein 3 - Indicatoren BBV Blz. 214  
Indicatoren Blz. 215  
Toelichting op de indicatoren Blz. 216  
Domein 3 - Verbonden partijen Blz. 217  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 218  
Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid Blz. 219  
Totaal programma 1 Blz. 220  
Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 Blz. 221  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 222  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 223  
Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 224  
Totaal programma 9 Blz. 225  
Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 Blz. 226  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 227  
Incidentele mutaties 2020 - 2023 Blz. 228  
Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 229  
Totaal programma 10 Blz. 230  
Begrotingsresultaat 2020 - 2023 Blz. 231  
Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 Blz. 232  
Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022 Blz. 233  
Incidentele mutaties 2020 -2023 Blz. 234  
Paragrafen Blz. 235  
Lokale heffingen Blz. 236  
Samenvatting lokale heffingen Blz. 237  
Meerjarig totaaloverzicht van de lokale heffingen (bedragen x € 1.000) Blz. 238  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 239  
Toelichting op lokale heffingen Blz. 240  
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 241  
Toelichting op de ontwikkeling van de OZB inkomsten/ tariefstelling Blz. 242  
Rioolheffing Blz. 243  
Afvalstoffenheffing Blz. 244  
Precariobelasting Blz. 245  
Overige heffingen en tarieven Blz. 246  
Ontwikkeling woonlasten Blz. 247  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 248  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 249  
Samenvatting Blz. 250  
Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's Blz. 251  
Financiële kengetallen Blz. 252  
Toelichting op de financiële kengetallen Blz. 253  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 254  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 255  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen Blz. 256  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 257  
Risico's/ risicomanagement en een top tien van de risico's (bedragen x € 1.000) Blz. 258  
Weerstandsvermogen Blz. 259  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 260  
Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen Blz. 261  
Wegen Blz. 262  
Riolering Blz. 263  
Water Blz. 264  
Groen Blz. 265  
Gebouwen Blz. 266  
Financiering Blz. 267  
Samenvatting Blz. 268  
Beleidskader Blz. 269  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 270  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Blz. 271  
Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Blz. 272  
Ontwikkeling langlopende leningen 2019 - 2023 Blz. 273  
Opbouw van de leningenportefeuille Blz. 274  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 275  
Toelichting op de geldstromen Blz. 276  
Schatkistbankieren Blz. 277  
Rente- en treasuryresultaat 2018 - 2023 Blz. 278  
Bedrijfsvoering Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Beleidskader omtrent bedrijfsvoering Blz. 281  
Speerpunten Blz. 282  
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2020 Blz. 283  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 284  
Formatie en bezetting Blz. 285  
Financiën bedrijfsvoering - Algemeen Blz. 286  
1. Capaciteitskosten Blz. 287  
1 b. Capaciteitkosten verdeeld Blz. 288  
2. Overhead Blz. 289  
3. Apparaatskosten (capaciteitskosten + overhead) Blz. 290  
Verbonden partijen Blz. 291  
Samenvatting Blz. 292  
Beleidskader omtrent verbonden partijen Blz. 293  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 294  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 295  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 296  
03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 297  
04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 298  
05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 299  
06. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 300  
07. Amstelland Meerlanden overleg Blz. 301  
08. Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 302  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen Blz. 303  
Deelnemingen Blz. 304  
09. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 305  
10. N.V. Vitens Blz. 306  
Overige verbonden partijen Blz. 307  
11. Stichting Kansis Blz. 308  
12. Stichting WerkwIJSS-Schoon Blz. 309  
13. Stichting Kansis groen Blz. 310  
14. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 311  
15. Bestuursovereenkomst project N201+ Blz. 312  
16. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen Blz. 313  
17. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) Blz. 314  
18. Veiligheidshuis Utrecht Blz. 315  
19. Marickenland Blz. 316  
20. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 317  
21. Stichting Mooisticht Blz. 318  
Grondbeleid Blz. 319  
Samenvatting grondbeleid 2020 Blz. 320  
Beleidskader omtrent grondbeleid Blz. 321  
Bouwgronden in exploitatie - wat willen we bereiken in 2020? Blz. 322  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken Blz. 323  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel Blz. 324  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Vinkeveld Blz. 325  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht Blz. 326  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 327  
Subsidies Blz. 328  
Beleidskader omtrent subsidies Blz. 329  
Samenvatting subsidies 2020 Blz. 330  
Subsidies 2020 Blz. 331  
Financiële begroting Blz. 332  
Financieel totaaloverzicht van de programma’s Blz. 333  
Algemeen Blz. 334  
Totaal per programma Blz. 335  
Totaal per programma Blz. 336  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten Blz. 337  
Algemeen Blz. 338  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 339  
1. Lokale heffingen Blz. 340  
2. Algemene uitkering Blz. 341  
3. Dividend Blz. 342  
4. Renteresultaat Blz. 343  
Overhead Blz. 344  
Vennootschapsbelasting Blz. 345  
Post onvoorzien Blz. 346  
Stelpost onderuitputting Blz. 347  
Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juni 2019 Blz. 348  
Inleiding Blz. 349  
Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juni 2019 (bedragen x € 1.000) Blz. 350  
Overzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023 Blz. 351  
Inleiding Blz. 352  
Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023 Blz. 353  
Overzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023 Blz. 354  
Inleiding Blz. 355  
Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023 Blz. 356  
Toelichting op de beleidsontwikkelingen Blz. 357  
Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023 Blz. 358  
Algemeen Blz. 359  
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2017 - 2023 Blz. 360  
Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000) Blz. 361  
Borg- en garantstellingen Blz. 362  
Algemeen Blz. 363  
Overzicht borg- en garantstellingen 2018 - 2020 Blz. 364  
Meerjarenprognose balans en EMU-saldo Blz. 365  
Samenvatting Blz. 366  
Algemeen Blz. 367  
Balansprognose per 31 december voor de jaren 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000) Blz. 368  
EMU-saldo Blz. 369  
Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) Blz. 370  
Overzicht incidentele baten en lasten 2020 - 2023 Blz. 371  
Algemeen Blz. 372  
Incidentele baten en lasten 2020 - 2023 Blz. 373  
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 374  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023 Blz. 375  
Algemeen Blz. 376  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023 (+ = toevoeging en - = onttrekking) Blz. 377  
Toelichting Blz. 378  
Overzicht vorming en besteding reserves 2018 - 2023 Blz. 379  
Algemeen Blz. 380  
Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2018 - 2023 Blz. 381  
Algemene reserve 2018 - 2023 Blz. 382  
Bestemmingsreserves 2018 - 2022 Blz. 383  
Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2018 - 2023 Blz. 384  
Toelichting op de bestemmingsreserves Blz. 385  
Overzicht vorming en besteding voorzieningen 2018 - 2023 Blz. 386  
Algemeen Blz. 387  
Verloopoverzicht voorzieningen 2018 - 2023 Blz. 388  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 389  
Overzicht investeringen 2020 - 2023 Blz. 390  
Algemeen Blz. 391  
Totaaloverzicht investeringen 2020 - 2023 Blz. 392  
1. Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023 Blz. 393  
Toelichting op de investeringen met een economisch nut Blz. 394  
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 2020 - 2023 Blz. 395  
Toelichting op investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 396  
Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023 Blz. 397  
Toelichting op investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 398  
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 399  
Overzicht baten en lasten per taakveld 2020 - 2023 Blz. 400  
Begrippenlijst Blz. 401  
Inleiding Blz. 402  
Begrippenlijst Blz. 403  
Gebruikte afkortingen Blz. 404  
Inleiding Blz. 405  
Gebruikte afkortingen begroting 2020 Blz. 406