Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbiedingsnota Blz. 4  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 5  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 9  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 10  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
Financiële resultaten 2019 - 2022 Blz. 13  
1. Startpositie Blz. 14  
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2018 Blz. 15  
3. Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten tot en met juli 2018 Blz. 16  
4a. Beleidsontwikkelingen Blz. 17  
4b. Autonome ontwikkelingen Blz. 18  
4c. inzet reserves voor autonome en beleidsontwikkelingen Blz. 19  
5. Aanvullende mutaties besluitvorming begroting 2019 - 2022 op 1 november 2018 Blz. 20  
6. Begrotingsresultaten Blz. 21  
Interbestuurlijk Programma (IBP) Blz. 22  
Lokale heffingen en woonlasten Blz. 23  
Incidentele baten en lasten Blz. 24  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 25  
Waar komt het geld vandaan? Blz. 26  
Waar wordt het geld aan besteed? Blz. 27  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 28  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 29  
Visie op het domein Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee Blz. 32  
1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen Blz. 33  
1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk Blz. 34  
1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden Blz. 35  
1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid Blz. 36  
1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt Blz. 37  
1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers Blz. 38  
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving Blz. 39  
1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen Blz. 40  
1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente Blz. 41  
1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid Blz. 42  
1.3 Inwoners leven gezond Blz. 43  
1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg Blz. 44  
1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven Blz. 45  
1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte Blz. 46  
1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren Blz. 47  
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen Blz. 48  
1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan Blz. 49  
1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek Blz. 50  
1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties Blz. 51  
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf Blz. 52  
1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners Blz. 53  
1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken Blz. 54  
1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd Blz. 55  
1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg Blz. 56  
1.6 Inwoners kijken om naar anderen Blz. 57  
1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners Blz. 58  
1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd Blz. 59  
1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein Blz. 60  
1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende sturingsinformatie Blz. 61  
1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel te komen tot een heldere terugkoppeling over de resultaten en de kosten Blz. 62  
1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020 Blz. 63  
Domein 1 - Indicatoren BBV Blz. 64  
Overzicht indicatoren BBV domein 1 Blz. 65  
Domein 1 - Verbonden partijen Blz. 66  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 67  
Budget programma 4. Onderwijs Blz. 68  
Onderwijshuisvesting Blz. 69  
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 70  
Totaal programma 4 Blz. 71  
Totaal programma 4 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 72  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 73  
Toelichting op de mutaties Blz. 74  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 75  
Budget programma 6. Sociaal domein Blz. 76  
Algemene voorzieningen Jeugd en WMO Blz. 77  
Individuele voorzieningen jeugd en WMO beleid Blz. 78  
Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie Blz. 79  
Gemeentelijk armoedebeleid Blz. 80  
Totaal programma 6 Blz. 81  
Totaal programma 6 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 82  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 83  
Toelichting op de mutaties Blz. 84  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 85  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 86  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 87  
Visie op het domein Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers Blz. 90  
2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen Blz. 91  
2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven Blz. 92  
2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten Blz. 93  
2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen Blz. 94  
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen Blz. 95  
2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen Blz. 96  
2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen Blz. 97  
2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw Blz. 98  
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid Blz. 99  
2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201 Blz. 100  
2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden Blz. 101  
2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten Blz. 102  
2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren Blz. 103  
2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente Blz. 104  
2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug Blz. 105  
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners Blz. 106  
2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed Blz. 107  
2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet Blz. 108  
2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente Blz. 109  
2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten Blz. 110  
2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid Blz. 111  
2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad Blz. 112  
2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld Blz. 113  
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst Blz. 114  
2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet Blz. 115  
2.05.2 Aanpak van lood in bodem Blz. 116  
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) Blz. 117  
2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren Blz. 118  
2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas Blz. 119  
2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie Blz. 120  
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 Blz. 121  
2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden Blz. 122  
2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen Blz. 123  
2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022 Blz. 124  
2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval Blz. 125  
2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs Blz. 126  
2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten Blz. 127  
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit Blz. 128  
2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen Blz. 129  
2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken Blz. 130  
2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude Blz. 131  
2.09.4 (Facilliteren) groenonderhoud Blz. 132  
2.09.5 In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd Blz. 133  
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie Blz. 134  
2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie Blz. 135  
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers Blz. 136  
2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5 Blz. 137  
2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht brengen Blz. 138  
2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie Blz. 139  
2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden Blz. 140  
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente Blz. 141  
2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken Blz. 142  
2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed Blz. 143  
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten Blz. 144  
Domein 2 - Indicatoren BBV Blz. 145  
Overzicht indicatoren BBV domein 2 Blz. 146  
Domein 2 - Verbonden partijen Blz. 147  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 148  
Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 149  
Verkeer, vervoer en waterwegen Blz. 150  
Totaal programma 2 Blz. 151  
Totaal programma 2 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 152  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 153  
Toelichting op de mutaties Blz. 154  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 155  
Budget programma 3. Economische zaken Blz. 156  
Economische zaken Blz. 157  
Totaal programma 3 Blz. 158  
Totaal programma 3 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 159  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 160  
Toelichting op de mutaties Blz. 161  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 162  
Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport Blz. 163  
Sport Blz. 164  
Cultuur Blz. 165  
Openbaar groen (openlucht) recreatie Blz. 166  
Totaal programma 5 Blz. 167  
Totaal programma 5 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 168  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 169  
Toelichting op de mutaties Blz. 170  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 171  
Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid Blz. 172  
Reiniging Blz. 173  
Riolering Blz. 174  
Milieu Blz. 175  
Begraafplaatsen Blz. 176  
Totaal programma 7 Blz. 177  
Totaal programma 7 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 178  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 179  
Toelichting op de mutaties Blz. 180  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 181  
Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 182  
Ruimtelijke ordening Blz. 183  
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 184  
Woningbouw Blz. 185  
Totaal programma 8 Blz. 186  
Totaal programma 8 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 187  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 188  
Toelichting op de mutaties Blz. 189  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 190  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 191  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 192  
Visie op het domein Blz. 193  
Doelstellingen Blz. 194  
3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden Blz. 195  
3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid Blz. 196  
3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen aan buurtwhatsappgroepen Blz. 197  
3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten Blz. 198  
3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren Blz. 199  
3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen Blz. 200  
3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blz. 201  
3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld Blz. 202  
3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers Blz. 203  
3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) Blz. 204  
3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid Blz. 205  
3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid Blz. 206  
3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle Blz. 207  
3.03.3 Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne doelmatigheidsonderzoeken Blz. 208  
3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering Blz. 209  
3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren Blz. 210  
3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke dienstverlening(sproducten) Blz. 211  
3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners Blz. 212  
3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid Blz. 213  
3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan Blz. 214  
3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten Blz. 215  
3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis Blz. 216  
3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen Blz. 217  
3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren Blz. 218  
3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren Blz. 219  
3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol Blz. 220  
3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en toerisme Blz. 221  
3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van cultureel erfgoed Blz. 222  
3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig Blz. 223  
3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties Blz. 224  
3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd Blz. 225  
3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude Blz. 226  
3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen Blz. 227  
3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht Blz. 228  
3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de exploitatievergoeding Blz. 229  
3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is Blz. 230  
3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen Blz. 231  
3.11 Bewustwording van datagestuurd werken Blz. 232  
3.11.1 Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s) Blz. 233  
3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze medewerkers hiermee bekend maken Blz. 234  
3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit Blz. 235  
Domein 3 - Indicatoren BBV Blz. 236  
Overzicht indicatoren BBV domein 3 Blz. 237  
Domein 3 - Verbonden partijen Blz. 238  
Bijdrage van verbonden partijen Blz. 239  
Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid Blz. 240  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 241  
Openbare orde en veiligheid Blz. 242  
Totaal programma 1 Blz. 243  
Totaal programma 1 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 244  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 245  
Toelichting op de mutaties Blz. 246  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 247  
Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 248  
Bestuur Blz. 249  
Burgerzaken Blz. 250  
Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 251  
Overhead Blz. 252  
Totaal programma 9 Blz. 253  
Totaal programma 9 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 254  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 255  
Toelichting op de mutaties Blz. 256  
Incidentele mutaties 2019 - 2022 Blz. 257  
Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 258  
Treasury Blz. 259  
Belastingen Blz. 260  
Algemene uitkering Blz. 261  
Algemene baten en lasten Blz. 262  
Mutatie reserves Blz. 263  
Begrotingsresultaat 2019 - 2022 Blz. 264  
Totaal programma 10 Blz. 265  
Totaal programma 10 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018 Blz. 266  
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 Blz. 267  
Toelichting op de mutaties Blz. 268  
Incidentele mutaties 2019 -2022 Blz. 269  
Paragrafen Blz. 270  
Lokale heffingen Blz. 271  
Samenvatting lokale heffingen Blz. 272  
Totaaloverzicht van de lokale heffingen Blz. 273  
Beleid voor lokale heffingen Blz. 274  
Toelichting op lokale heffingen Blz. 275  
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 276  
Toelichting op de ontwikkeling van de OZB inkomsten/ tariefstelling Blz. 277  
Rioolheffing Blz. 278  
Afvalstoffenheffing Blz. 279  
Precariobelasting Blz. 280  
Overige heffingen en tarieven Blz. 281  
Ontwikkeling woonlasten Blz. 282  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 283  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 284  
Samenvatting Blz. 285  
Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's Blz. 286  
Financiële kengetallen Blz. 287  
Toelichting op de financiële kengetallen Blz. 288  
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut Blz. 289  
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen Blz. 290  
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen Blz. 291  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 292  
Risico's en weerstandsvermogen Blz. 293  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 294  
Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen Blz. 295  
Wegen Blz. 296  
Riolering Blz. 297  
Water Blz. 298  
Groen Blz. 299  
Gebouwen Blz. 300  
Financiering Blz. 301  
Samenvatting Blz. 302  
Beleidskader Blz. 303  
Risicobeheersing - Algemeen Blz. 304  
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Blz. 305  
Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Blz. 306  
Ontwikkeling langlopende leningen 2018 - 2022 Blz. 307  
Opbouw van de leningenportefeuille Blz. 308  
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet Blz. 309  
Toelichting op de geldstromen Blz. 310  
Schatkistbankieren Blz. 311  
Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 312  
Bedrijfsvoering Blz. 313  
Samenvatting en inleiding Blz. 314  
Beleidskader omtrent bedrijfsvoering Blz. 315  
Personeel en organisatie Blz. 316  
Automatisering (ICT) Blz. 317  
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2019 Blz. 318  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 319  
Financiën bedrijfsvoering 2019 Blz. 320  
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 321  
Verbonden partijen Blz. 322  
Samenvatting Blz. 323  
Beleidskader omtrent verbonden partijen Blz. 324  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 325  
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Blz. 326  
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden Blz. 327  
03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Blz. 328  
04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 329  
05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Blz. 330  
06. PAUW Bedrijven (in liquidatie) Blz. 331  
07. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) Blz. 332  
08. Regionale Sociale Recherche Nieuwegein Blz. 333  
09. Amstelland Meerlanden overleg Blz. 334  
10. Gemeentebelastingen Amstelland Blz. 335  
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen Blz. 336  
Deelnemingen Blz. 337  
11. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 338  
12. N.V. Vitens Blz. 339  
Overige verbonden partijen Blz. 340  
13. Gebiedsprogramma Utrecht-West Blz. 341  
14. Bestuursovereenkomst project N201+ Blz. 342  
15. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen Blz. 343  
16. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) Blz. 344  
17. Veiligheidshuis Utrecht Blz. 345  
18. Marickenland Blz. 346  
19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Blz. 347  
20. Stichting Mooisticht Blz. 348  
Grondbeleid Blz. 349  
Samenvatting grondbeleid 2019 Blz. 350  
Beleidskader omtrent grondbeleid Blz. 351  
Bouwgronden in exploitatie - wat willen we bereiken in 2019? Blz. 352  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken Blz. 353  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel Blz. 354  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Vinkveld Blz. 355  
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht Blz. 356  
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd Blz. 357  
Subsidies Blz. 358  
Beleidskader omtrent subsidies Blz. 359  
Samenvatting subsidies 2019 Blz. 360  
Subsidies 2019 Blz. 361  
Financiële begroting Blz. 362  
01. Financieel totaaloverzicht van de programma’s Blz. 363  
Algemeen Blz. 364  
Totaal van de programma's inclusief mutatie reserve Blz. 365  
Financiële gegevens per programma Blz. 366  
Programma 1. Openbare orde en veiligheid Blz. 367  
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 368  
Programma 3. Economische zaken Blz. 369  
Programma 4. Onderwijs Blz. 370  
Programma 5. Cultuur, recreatie en sport Blz. 371  
Programma 6. Sociaal domein Blz. 372  
Programma 7. Milieu en duurzaamheid Blz. 373  
Programma 8. Ruimtelijke ordening Blz. 374  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 375  
Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 376  
02. Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 377  
Algemeen Blz. 378  
Programma 1. Openbare orde Blz. 379  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 380  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 381  
Totaal programma 1. Openbare orde en veiligheid Blz. 382  
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 383  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 384  
2.2 Parkeren Blz. 385  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 386  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 387  
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 388  
Programma 3. Economische zaken Blz. 389  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 390  
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 391  
3.4 Economische promotie Blz. 392  
Totaal programma 3. Economische zaken Blz. 393  
Programma 4. Onderwijs Blz. 394  
4.1 Openbaar onderwijs Blz. 395  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 396  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 397  
Totaal programma 4. Onderwijs Blz. 398  
Programma 5. Cultuur, recreatie en sport Blz. 399  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 400  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 401  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 402  
5.4 Musea Blz. 403  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 404  
5.6 Media Blz. 405  
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 406  
Totaal programma 5. Cultuur, recreatie en sport Blz. 407  
Programma 6. Sociaal domein Blz. 408  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 409  
6.2 Wijkteams Blz. 410  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 411  
6.4 Begeleide participatie Blz. 412  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 413  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 414  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 415  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 416  
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 417  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 418  
7.1 Volksgezondheid Blz. 419  
Totaal programma 6. Sociaal domein Blz. 420  
Programma 7. Milieu en duurzaamheid Blz. 421  
7.2 Riolering Blz. 422  
7.3 Afval Blz. 423  
7.4 Milieubeheer Blz. 424  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 425  
Totaal programma 7. Milieu en duurzaamheid Blz. 426  
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 427  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 428  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 429  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 430  
Totaal programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 431  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 432  
0.1 Bestuur Blz. 433  
0.2 Burgerzaken Blz. 434  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 435  
0.4 Overhead Blz. 436  
Totaal programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 437  
Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Blz. 438  
0.5 Treasury Blz. 439  
0.61 OZB woningen Blz. 440  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 441  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 442  
0.64 Belastingen overig Blz. 443  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 444  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 445  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 446  
0.10 Mutaties reserves Blz. 447  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 448  
Totaal taakvelden Blz. 449  
Totaal taakvelden Blz. 450  
03. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en stelposten Blz. 451  
Algemeen Blz. 452  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 453  
Overhead Blz. 454  
Vennootschapsbelasting Blz. 455  
Post onvoorzien Blz. 456  
Stelpost onderuitputting Blz. 457  
Stelpost Interbestuuurlijk programma Blz. 458  
04. Meerjarenprognose balans en EMU-saldo Blz. 459  
Samenvatting Blz. 460  
Algemeen Blz. 461  
Meerjarenprognose balans Blz. 462  
EMU-saldo Blz. 463  
Berekening EMU-saldo Blz. 464  
05. Borg- en garantstellingen Blz. 465  
Algemeen Blz. 466  
Overzicht borg- en garantstellingen Blz. 467  
06. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 468  
Algemeen Blz. 469  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking) Blz. 470  
Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 471  
1. Diverse afschrijvingen Blz. 472  
2. Veenweidebad Blz. 473  
3. Piet Mondriaangebouw Blz. 474  
4. Gemeentewerf in Abcoude Blz. 475  
5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge Blz. 476  
6. Afschrijvingstermijn schoolgebouwen Blz. 477  
07. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 478  
Algemeen Blz. 479  
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking) Blz. 480  
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 481  
1. Veiligheidsregio Utrecht Blz. 482  
2. Inzet specialistische jongerenwerk Blz. 483  
3. Achterstallig onderhoud kunstwerken Blz. 484  
4. Uitvoering beleidsplan verkeer Blz. 485  
5. Professionaliseren digitaal platform De RondeVenerWerkt Blz. 486  
6. Afboeken restant boekwaarde Hofland scholencomplex Blz. 487  
7. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten Blz. 488  
8. Vervanging populieren Blz. 489  
9. Vervangingsplan Groen en Bomen Blz. 490  
10. Convenant samen dementievriendelijk Blz. 491  
11. Professionalisering Servicepunten Blz. 492  
12. Interne controle sociaal domein Blz. 493  
13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt Blz. 494  
14. Impuls re-integratietrajecten Blz. 495  
15. Leerwerkplaats Blz. 496  
16. Mantelzorgondersteuning Blz. 497  
17. Maatschappelijke effectmeting Blz. 498  
18. Innovatiebudget sociaal domein Blz. 499  
19. Beschermd wonen en transitie WLZ Blz. 500  
20. Programma duurzaamheid Blz. 501  
21. Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 502  
22 en 23. Voorbereiding invoering Omgevingswet Blz. 503  
24. Integraal handhavingsbeleid 2017 -2018 Blz. 504  
25. Asbest - nieuwe wetgeving Blz. 505  
26. Bouwgrond in exploitatie: aanpassing rente vanwege BBV Blz. 506  
27: Bouwgrond in exploitatie: (tussentijdse) winstneming De Maricken Blz. 507  
28: Bouwgronden in exploitatie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel Blz. 508  
29. Representatiebudget college Blz. 509  
30. Verkiezingen Blz. 510  
31. Optimalisatie afdeling Dienstverlening - borgen intern en externe dienstverlening Blz. 511  
32. Privacy en informatiebeveiliging Blz. 512  
33. Continueren structurele juridische en fiscale kwaliteit Blz. 513  
34. Data-analyse & Big Data Blz. 514  
35. Kwaliteitsimpuls administratie Blz. 515  
36. Frictiekosten personeel Blz. 516  
37. Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren Blz. 517  
38. Arbeidsmarktcommunicatie Blz. 518  
39. Versterken digitale dienstverlening Blz. 519  
40. Algemene verordening gegevensbescherming Blz. 520  
41. Versterken interne controles Blz. 521  
42. Beheercapaciteit mobiele apparaten Blz. 522  
43. Zaakgericht werken, informatieplan en Digitale Agenda 2020 Blz. 523  
44. Dienstverlening: Trainen en begeleiden Blz. 524  
45. Dienstverlening: Meten & verbeteren Blz. 525  
46. Onderzoek gemeentehuis Blz. 526  
47. Inkomsten precario Stedin Blz. 527  
48. Verrekening precario Stedin Blz. 528  
49. Verrekening precario Vitens Blz. 529  
50. Vennootschapsbelasting Blz. 530  
51. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen Blz. 531  
52. Amendement verdubbelen AED in DRV Blz. 532  
53. Amendement De Ronde Venen op de fiets Blz. 533  
08. Overzicht vorming en besteding reserves Blz. 534  
Algemeen Blz. 535  
Ontwikkeling reserves 2017 - 2022 Blz. 536  
Algemene reserve 2018 - 2022 Blz. 537  
Bestemmingsreserves 2018 - 2022 Blz. 538  
Verloopoverzicht bestemmingsreserves Blz. 539  
Toelichting op de bestemmingsreserves Blz. 540  
Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten Blz. 541  
Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad Blz. 542  
Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw Blz. 543  
Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude Blz. 544  
Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude Blz. 545  
Bestemmingsreserve precario Blz. 546  
09. Overzicht vorming en besteding voorzieningen Blz. 547  
Algemeen Blz. 548  
Ontwikkeling voorzieningen 2017 - 2022 Blz. 549  
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 550  
Toelichting op de voorziening afwikkelen Vermogensweg e.o. Blz. 551  
Onderhoudsegalisatievoorzieningen Blz. 552  
Toelichting op de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed Blz. 553  
Toelichting op de voorziening begraafplaatsen Blz. 554  
Voorziening van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Blz. 555  
Toelichting op de voorziening afvalstoffenheffing Blz. 556  
Toelichting op de voorziening rioolheffing Blz. 557  
Toelichting op de voorziening wonen Blz. 558  
10. Overzicht investeringen 2019 - 2022 Blz. 559  
Algemeen Blz. 560  
Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022 Blz. 561  
Investeringen met een economische nut Blz. 562  
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven; Blz. 563  
Investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 564  
11. Analyse sociaal domein 2016 - 2022 Blz. 565  
Algemeen Blz. 566  
Financiële samenvatting sociaal domein 2016 - 2022 Blz. 567  
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2019 - 2022 Blz. 568  
12. Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2018 Blz. 569  
Inleiding Blz. 570  
Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juli 2018 Blz. 571  
13. Financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen 2019 - 2022 Blz. 572  
Inleiding Blz. 573  
Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2019 - 2022 Blz. 574  
1. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) Blz. 575  
2. Diverse investeringen wegen Blz. 576  
3. Regionale samenwerking economie & recreatie Blz. 577  
4. Huisvestingsprograam 2019: Herstel dak Fontein Blz. 578  
5. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten Blz. 579  
6. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen Blz. 580  
7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen jeugdzorg Blz. 581  
8. Maatschappelijke effectmeeting Blz. 582  
9. Interne controle Sociaal Domein Blz. 583  
10. Subsidie zorginfrastructuur Blz. 584  
11. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt Blz. 585  
12. Leerwerkplaats Blz. 586  
13. Impuls re-integratietrajecten Blz. 587  
14. Transitieplan warmte Blz. 588  
15. Transitieplan elektriciteit Blz. 589  
16. Circulaire economie Blz. 590  
17. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte Blz. 591  
18. Asbest - nieuwe wetgeving Blz. 592  
19. Frictiekosten personeel Blz. 593  
20. Dienstverlening; trainen en begeleiden Blz. 594  
21. Dienstverlening: meten & verbeteren Blz. 595  
22. Kwaliteitsimpuls administratie Blz. 596  
23. Aanschaf mobiele telefoons Blz. 597  
24. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Blz. 598  
25. Toekomst gemeentehuis Blz. 599  
26. Versterken digitale dienstverlening Blz. 600  
27. Arbeidsmarktcommunicatie Blz. 601  
28. Versterken bestuursondersteuning Blz. 602  
29. Versterken interne controles Blz. 603  
30. Representatiebudget college Blz. 604  
31. Beheercapaciteit mobiele apparaten Blz. 605