Sitemap

Sitemap

2e Bestuursrapportage 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Aanbiedingsnota Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Voorwoord van het college Blz. 5  
Beleidsmatige hoofdlijn Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting Blz. 8  
Algemeen Blz. 9  
Financiële analyse 2e bestuursrapportage 2019 Blz. 10  
Inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 11  
Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 12  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 13  
Bijstelling investeringen Blz. 14  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 15  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 16  
Visie op het domein Blz. 17  
1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen Blz. 18  
1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden Blz. 19  
1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente Blz. 20  
1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven Blz. 21  
1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg Blz. 22  
Budget domein 1: Sociaal domein Blz. 23  
Totaal domein 1 Blz. 24  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019 Blz. 25  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 26  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 27  
Visie op het domein Blz. 28  
2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente & 2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten Blz. 29  
2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld Blz. 30  
2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden & 2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen Blz. 31  
2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed Blz. 32  
Raadstoezegging Groene leges Blz. 33  
Verplaatsing voetbalkooi Rondweg Mijdrecht Blz. 34  
Budget domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 35  
Totaal domein 2 Blz. 36  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019 Blz. 37  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 38  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 39  
Visie op het domein Blz. 40  
3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten Blz. 41  
Bedrijfsvoering Blz. 42  
Capaciteitskosten 2019 Blz. 43  
Budget domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien Blz. 44  
Totaal domein 3 Blz. 45  
Mutatie reserves Blz. 46  
Begrotingsresultaat 2019 Blz. 47  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019 Blz. 48  
Bijlagen Blz. 49  
1. Voortgang aanbevelingen accountant Blz. 50  
Voortgang aanbevelingen accountant Blz. 51  
1. Preventieve controle op naleving Europese en interne aanbestedingsregels Blz. 52  
2. IT-beheersomgeving Blz. 53  
3. Doorontwikkelen administratieve organisatie en interne controle Blz. 54  
4. Rechtmatigheidsverantwoording van het college Blz. 55  
2. Voortgangsrapportage ICT Blz. 56  
Voortgangsrapportage ICT Blz. 57  
3. Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 58  
Ontwikkelingen grondexploitaties Blz. 59  
Land van Winkel Blz. 60  
Vinkeveld Blz. 61  
Stationslocatie Mijdrecht Blz. 62  
De Maricken Blz. 63