Inhoudelijke samenvatting

Inleiding

In deze inhoudelijke samenvatting geven we inzicht in de voortgang van de acties die waren gepresenteerd in de Programmabegroting 2021 - 2024.  We nemen u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en presenteren vervolgens de voortgang van de individuele acties. In Bijlage 1 presenteren we u een tabel, die een totaaloverzicht bevat van de voortgang van alle acties van 2021 .

Domein 1 Sociaal Domein | Belangrijke ontwikkelingen

Ook in de periode van deze bestuursrapportage spelen de gevolgen van corona nog steeds een rol. Zo heeft de TONK de nodige aandacht gevraagd en is er inzet gepleegd op het ondersteunen van de slachtoffers van de toeslagen affaire. En op het uitvoeren van de steunmaatregel voor culturele en creatieve organisaties, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties.

 

De nieuwe Wet inburgering wordt per 1 januari 2022 van kracht. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. We verwachten voldoende op orde te zijn bij het ingaan van de nieuwe Wet inburgering. We werken in de voorbereiding samen met lokale partners.

 

We werken ook in deze periode aan de bestuurlijke opdrachten in het Sociaal Domein, om de oplopende kosten in onder andere de jeugdhulp te analyseren. Binnen de toegang is in september aan de raad een voorstel voorgelegd om over te gaan naar Toegang 2.1 waarbij extra aandacht is voor de beheersmaatregelen.

 

In 2021 starten we met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Het opstellen neemt minimaal 1 jaar in beslag. Dit betekent dat het IHP in 2022 ter vaststelling wordt aangeboden.

 

In opdracht van het Oranje Fonds, dat de afgelopen 3 jaren een substantiële financiële bijdrage heeft geleverd aan de Leerwerkplaats, heeft het Jonker Verweij Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de werkzaamheden van de Leerwerkplaats. Er is een businessplan gemaakt door de Leerwerkplaats over het vervolg.

 

Conform het amendement (5 juli 2021) 'Lokale Inclusie Agenda' wordt de Lokale Inclusie Agenda afgerond en uitgevoerd. Met andere afdelingen is overleg geweest over het belang van inclusie in hun beleid. Gezien de personele bezetting zal de Lokale Inclusie agenda worden opgeleverd in Q1 van 2022. De uitvoering zal in 2022 worden gerealiseerd en wordt gecontinueerd in de jaren daarna.

 

Na besluitvorming over de Kadernota is het document Toegang 2.0 geactualiseerd. Het document Toegang 2.1 is in september in de raad besproken als voorbereiding op de bespreking van de begroting 2022.

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving | Belangrijke ontwikkelingen

Het overkoepelende toekomstbeeld ‘het Ruimtelijke Perspectief De Ronde Venen’ krijgt steeds meer vorm en inhoud. We brengen de verschillende ambities en opgaven voor wonen, werken, landschap (inclusief bodemdaling), mobiliteit en duurzaamheid met elkaar in verband en plaatsen ze in ruimtelijk perspectief. U bent hier in verschillende raadssessies in meegenomen. Ook in regionaal verband spraken we uitgebreid over onze ruimtelijke ambities en opgaven. Concreet leidde dit tot een concept Integraal Ruimtelijk Perspectief, een belangrijke bouwsteen voor verdere regionale programmering. De definitieve versie leggen wij dit najaar aan u voor.

 

We werken onverminderd door aan onze woningbouwambitie. Een belangrijk instrument daarbij is het vereveningsfonds sociale woningbouw. U heeft hier inmiddels het raadsvoorstel voor ontvangen. Verder zetten we ons gericht in voor de voortgang van verschillende woningbouwprojecten en zijn we met woningbouwcorporatie GroenWest in gesprek over meerjarige prestatieafspraken.

 

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de energietransitie en zijn er voor het zomerreces een aantal belangrijke besluiten genomen op basis waarvan we verdere invulling geven aan het vervolgproces voor de zoekgebieden zon.

 

De toekomst van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie RMN gaat veranderen. Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht. De samenwerking met de ODRU wordt de komende maanden geëvalueerd.

 

Over het bestemmingsplan Plassengebied is de afgelopen periode intensief overlegd met de provincie. Op basis van dat overleg worden nadere onderzoeken verricht door Arcadis, het adviesbureau dat het plan opstelt. De financiële afspraken met Arcadis worden aangepast op basis van de afspraken met de provincie. Het proces van opstellen van het bestemmingsplan Plassengebied loopt door in 2022 en vraagt mogelijk extra budget (winstwaarschuwing!). Het budget voor de herziening van de bestemmingsplannen voor dit jaar zal naar verwachting voldoende zijn.

 

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en gaat volgens huidige berichtgeving in op 1 juli 2022 (actie 2.4.1)

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën | Belangrijke ontwikkelingen

Met het vaststellen van de Kadernota heeft de raad de uitgangspunten voor de programmabegroting vastgesteld. De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van de programmabegroting. Dit vormt de basis voor de plannen die we in 2022 uitvoeren.

 

Door de huidige situatie van de coronacrisis worden steeds meer maatregelen teruggedraaid. Dit betekent dat er weer meer ruimte komt in de samenleving, zoals evenementen en andere bijeenkomsten. We hebben de afgelopen periode met organisatoren gekeken welke mogelijkheden er zijn om evenementen door te laten gaan.

 

De openingstijden van het gemeentehuis zijn terug op het oude niveau. Inwoners kunnen na het maken van een afspraak op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur terecht op het gemeentehuis. Ook is het gemeentehuis geopend op maandagavond en vrijdagochtend.

 

We meten met het huidige zaaksysteem en de vak applicaties de aantallen en de voortgang van diverse aspecten van dienstverlening, met name de kanalen telefonie en fysieke dienstverlening bij burgerzaken. De komende periode zal ook op andere onderdelen van dienstverlening sturingsinformatie volgen. Denk hierbij aan de afhandeling van digitale aanvragen (toezegging 57/21).

 

We blijven ons inzetten om inwoners meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet loopt het opstellen van participatiebeleid enige vertraging op. Betrokkenheid betekent ook dat het college zichtbaar is in de gemeente. Vanwege de coronacrisis gaat de Dorpentour niet door. Het college bezoekt regelmatig de verschillende dorpen binnen de gemeente op basis van reguliere uitnodigingen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (actie 3.7.1 en 3.7.3).

 

Door de corona zijn de verantwoording en controle voor dit jaar complexer geworden. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is om deze reden met een jaar uitgesteld. Ondanks dit uitstel gaan we door met de voorbereidingen aan processen, systemen en cultuur om volgend jaar aan deze eis te kunnen voldoen (actie 3.9.2).