Financiële samenvatting

 

Financiële positie
In onderstaand tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2021. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2e berap 2021 Begroting 2021 na 2e berap
Lasten 125.112 95.917 8.504 104.420 -220 104.201
Baten 122.399 91.784 8.191 99.974 761 100.735
Saldo van baten en lasten 2.713 4.133 313 4.446 -980 3.466
Onttrekkingen -9.423 -6.460 -886 -7.346 -15 -7.361
Stortingen 8.245 3.099 724 3.823 340 4.163
Mutaties reserves -1.178 -3.361 -162 -3.523 325 -3.198

Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2021

 

In de eerste bestuursrapportage 2021 was er sprake van een tekort van € 1.037.000. Dankzij het vaststellen van de actualisatie grondexploitaties is het tekort vervolgens verlaagd met € 114.000 naar € 923.000. Het laatste bedrag is zichtbaar in de kolom "Begroting 2021 na wijziging". 

 

In deze bestuursrapportage wordt het begrotingstekort verder beperkt met € 655.000 tot € 267.000. De oorzaken hiervan zijn hieronder toegelicht.

 

Nr. Omschrijving Bedrag Voor- of nadeel
1 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met 1.280.000 euro. Hierover is de raad geïnformeerd via een informatienota.  -1.280 Voordeel
2 Door een terugvordering bij een zorgaanbieder is de ombuiging 'terugvordering en verhaal' gehaald. -126 Voordeel
3 Geactualiseerde stand van de afschrijving- en rentekosten 2021. -115 Voordeel
4 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 112.000. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2021 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat. -112 Voordeel
5 Bijstelling van de capaciteitskosten -100 Voordeel
6 Er is vanaf 2021 een wettelijke verplichting om periodiek een interne en externe audit uit te voeren op de gegevensverwerkingen door de BOA’s. Om een audit uit te voeren is extra budget opgenomen in deze bestuursrapportage. 15 Nadeel
7 De gemeenteraad heeft verzocht om de gemeentepagina te handhaven waardoor de kosten hiervan met € 20.000 toenemen. 20 Nadeel
8 Voor de jaren 2021 - 2023 ontvangen we geen dividend om daarmee de kosten van verouderde waterleidingen te kunnen opvangen en het verbeteren van de financiële positie van Vitens.  36 Nadeel
9 Het aantal begrafenissen op onze begraafplaats in Abcoude blijft achter bij de verwachting. 50 Nadeel
10

De opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor woningen verwachten we een afwijking van 0,8% ofwel € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door een minder hoge stijging van de woz-waarden dan verwacht.

50 Nadeel
11 De werkzaamheden die volgen uit de motie “Participatie Herenweg 116-118 Wilnis” passen niet binnen de aanwezige capaciteit die op het moment beschikbaar is. Voor de uitvoering van deze motie is een eenmalig budget van €50.000 benodigd. Na een jaar worden de resultaten hiervan geëvalueerd en beoordeeld of dit bedrag structureel opgenomen dient te worden. [zie voetnote] 50 Nadeel
12 Diverse kleinere posten zorgen voor een nadeel van € 69.000. 69 Nadeel
13 In de begroting 2021 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerdere onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. 100 Nadeel
14 De effecten van corona zorgen voor een kostenstijging van € 128.000. Hiervan heeft € 105.000 betrekking op het sociaal domein en € 23.000 op de bedrijfsvoeringskosten. 128 Nadeel
15

Op de opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor niet-woningen verwachten we een afwijking van 6,3% ofwel € 200.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoge leegstand waardoor met name de opbrengst van het gebruikersgedeelte achterblijft.

200 Nadeel
16 De ontwikkellocaties Taxicentrale en Voorbij lopen achter op planning. Dat betekent o.a. dit jaar geen legesopbrengsten voor deze projecten. Die legesopbrengsten schuiven door 360 Nadeel
  Totaal (- = voordeel, + = nadeel) -655 Voordeel

 

[11]  Het budget van € 50.000 wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de motie “Participatie Herenweg 116-118 Wilnis”. Dit betreft:

  • na vaststelling van het stedenbouwkundig kader herontwikkeling Herenweg 116-118 Wilnis een faciliterende rol te nemen in het betrekken van omwonenden van de Herenweg 116-118. Zodat op meerdere momenten in het proces tot bestemmingswijziging er inspraak plaatsvindt met alle bewoners samen;
  • de Raad over dit participatietraject middels een participatie rapportage te informeren;
  • de casus Herenweg 116-118 te gebruiken als voorbeeld in het voorstel, dat u t.z.t. aan de Raad voorlegt, over de eisen die gemeente stelt aan de participatie door de initiatiefnemer.

Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten

In deze rapportage zijn er drie ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van de algemene reserve.

 

Nr. Omschrijving 2021 2022
1 Het invoeren van de nieuwe omgevingswet is verschoven van 2021 naar 2022. Hierdoor valt een deel van de kosten in 2022 in plaats 2021. -55 55
2 Verkoop van de voormalige wereldwinkel in Abcoude zorgt voor een voordeel van € 340.000.  De wereldwinkel had geen resterende boekwaarde meer in de vaste activa registratie.  -340 0
3 Het afwikkelen van fiscale verplichtingen uit voorgaande jaren zorgt voor een nadeel van € 70.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten. 70 0
  Totaal effect incidentele baten en lasten op de algemene reserve (- = voordeel, + = nadeel) -325 55

Ontwikkeling algemene reserve

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve verbetert. Dit is danken aan de verkoop van de voormalige wereldwinkel en het het verbeteren van het begrotingsresultaat 2021.

 

Omschrijving Huidige stand

Tweede

bestuurs-

rapportage

Herziene stand
Stand op 1 januari 18.676.000 0 18.676.000
Bestemming rekeningresultaat (T - 1) -1.535.000 0 -1.535.000
Verschuiving tussen reserves -553.000 0 -553.000
Incidentele toevoegingen en aanwendingen -2.301.000 325.000 -1.976.000
Stand op 31 december 2021 14.287.000 325.000 14.612.000
Begrotingsresultaat 2021 -923.000 655.000 -267.000
Stand na verwerking begrotingsresultaat 2021 13.364.000 980.000 14.345.000

Bijstellen investeringsbudgetten

In deze bestuursrapportage stellen we twee bijstellingen voor in de budgetten voor in de investeringen. Het gaat om:

  1. Het herstellen van het dak van basisschool De Fontein in Mijdrecht. De extra kosten zijn € 56.000 waarvan € 25.000 voor rekening komt van de school en het restant van € 31.000 van de gemeente.
  2. Voor het aanpassen van de nieuwe veerpont ontvingen we een bijdrage van € 150.000 van de gemeente Amstelveen. Met deze eenmalige bijdrage vervalt de jaarlijkse bijdrage van € 4.500 van de gemeente Amstelveen voor de veerpont.

Voor 14 investeringen stellen we de looptijd bij. 

Voor meer informatie zie Bijlage 5 | Bijstellingen van de investeringen.

Capaciteitskosten

Bedragen x €1.000
Capaciteitskosten Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2e berap 2021 Begroting 2021 na 2e berap

Ontwikkeling capaciteitskosten

In onderstaande tabel is een dwarsdoornede opgenomen van de capaciteitskosten voor 2021. Uit deze tabel blijkt dat de capaciteitskosten afnemen met € 192.000 van € 25.734.000 naar € 25.542.000.

 

Ontwikkeling capaciteitskosten 2021
1 Huidige stand 25.734.000
2 Mutatie Tweede bestuursrapportage 2021:  
  a. Bijstelling van de capaciteitskosten -100.000
  b. Omzetten capaciteitskosten naar budget voor openbaar groen -88.000
  c. Afstemmen initiatieven op openbare ruimte -80.000
  d. Uitvoeren taken burgerzaken 16.000
  e. Uitvoeren Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)  60.000
3 Herziene stand 25.542.000
Toelichting:
a.

De capaciteitskosten vallen lager uit dan begroot op basis van de huidige prognoses. Er zijn echter nog onzekerheden, onder andere vanwege de lopende CAO onderhandelingen.

b. Omzetten capaciteitskosten naar budget voor openbaar groen.
c. Het incidentele budget van € 80.000 voor 2021 voor afstemming initiatieven op openbare ruimte was opgenomen als inhuur. In plaats van inhuur wordt dit budget ingezet voor externe opdrachten. Hierdoor wordt dit budget verschoven van capaciteitskosten naar programmabudget.
d.  Dit betreft een beperkte aanpassing van de personeelskosten van burgerzaken. 
e. Voor de TONK is € 316.000 ontvangen aan rijksgelden. Bij de eerste bestuursrapportage is € 79.000 opgenomen voor de daadwerkelijke uitkeringen volgend uit deze regeling. De capaciteitskosten voor inhuur waren vooraf ingeschat op € 60.000. De uren inzet inhuur liggen op dit moment lager dan vooraf ingeschat. De TONK regeling is extra onder de aandacht gebracht richting mogelijke aanvragers. Er kunnen tot 1 oktober 2021 nog aanvragen gedaan worden. Een definitief resultaat over uitgaven en kosten wordt opgenomen in de jaarrekening.

Financiële effecten van de coronacrisis

Zoals aangekondigd in de eerste bestuursrapportage geven we een update van de financiële effecten van de coronacrisis.

 

De compensatie van het Rijk is voldoende om de kosten van coronamaatregelen op te vangen. Dit blijkt uit onderstaand tabel.

 

Financiële effecten van de coronacrisis
1 Meer inkomsten van het Rijk 3.624.000  
2 Meevallers in de uitgaven 25.000  
3 Totaal voordelen   3.649.000
4 Hogere uitgaven 3.550.000  
5 Lagere opbrengsten 25.000  
6 Totaal nadelen   3.575.000
7 Saldo    74.000

 

Een specificatie is opgenomen in de bijlagen bij onderdeel 3 | Financiële effecten van de coronacrisis. In de jaarrekening 2021 vindt de volgende actualisatie plaats van de financiële effecten van corona.

Samenvatting voortgang ombuigingen

Voor 2021 is rekening gehouden met een te realiseren ombuiging van € 3.645.000 verdeeld over drie domeinen. Uit onderstaand tabel en grafiek blijkt dat de ombuiging voor € 3.362.000  wordt gerealiseerd en voor 283.000 niet wordt gerealiseerd. Op de volgende onderdelen wordt de ombuiging niet gerealiseerd.

 

Ombuiging Niet gerealiseerd
Gladheidsbestrijding 15.000
Voertuigen en materialen 13.000
Planschade 5.000
Openbaar groen 50.000

Lokale Heffingen [Opbrengst OZB niet-woningen] 

200.000
Totaal 283.000

 

Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijlagen.