Bijlagen

1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties

Totaaloverzicht doelstellingen en acties

 • Indicator groen   -> actie is afgerond voor 1 september 2021
 • Indicator grijs      -> actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2021 weer ingehaald of afgerond.
 • Indicator rood     -> actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven

 

Doelstelling Actie Status 1e Berap 2021

 Status 2e Berap 2021

Domein 1 - Sociaal domein
B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

1.01.1 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren    
1.01.2 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen    
1.01.3 Inburgering    
1.01.4 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente    
1.01.5 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies    
1.01.6 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit    
B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren    
1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda    
B21 1.3 Inwoners leven gezond 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg    
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota    
1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven    
1.03.4 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord    
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen    
B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek    
1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid    
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren    
1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats    
1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel    
1.04.6 Inzetten op techniekonderwijs    
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland    
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan    
1.04.9 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026    
B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom    
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers    
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven    
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven    
B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen 1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat    
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving
B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat 2.01.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen    
2.01.2 Uitvoering bedrijventerrein strategie    
2.01.3 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie    
B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw    
2.02.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen    
2.02.3 Vereveningsfonds sociale woningbouw    
B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen    
2.03.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023    
2.03.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201    
B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd.    
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader.    
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.    
B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen    
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen    
2.05.3 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht.    
2.05.4 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)    
2.05.5 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem    
B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming    
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren    
2.06.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie    
2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16    
2.06.5 Stimuleren circulaire economie    
B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 2.07.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval    
B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte    
2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer    
B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.9.1 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden (AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA)    
2.9.2 We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen    
B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.10.1 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister    
2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten    
2.10.3 Afronden van de kerkenvisie    
2.10.4 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen    
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden    
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken    
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit    
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken    
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten    
B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.02.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering    
3.02.2 De nieuwe website wordt doorontwikkeld    
3.02.3 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal    
B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.03.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid    
B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld    
B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren    
3.05.2 We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen    
B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst    
B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 3.7.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen    
3.7.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving    
3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid    
B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken 3.8.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie.    
3.8.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data    
B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.9.1 Monitoren voortgang ombuigingen    
3.9.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college    
3.9.3 Evalueren financiële verordening    

2 | Financiële bijstellingen per domein

Financiën | Algemeen

Uitgangspunten:

 • We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 25.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
 • We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiën | domein 1

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2e berap 2021 Begroting 2021 na 2e berap
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.470 4.066 -266 3.800 4 3.804
Baten 312 300 170 470 0 470
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.158 3.766 -436 3.330 4 3.334
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
Lasten 41.759 35.369 3.835 39.204 2 39.206
Baten 14.103 8.577 2.770 11.347 23 11.370
Totaal Programma 6 Sociaal domein 27.656 26.792 1.065 27.858 -21 27.837
Totaal domein 1 30.814 30.558 630 31.188 -17 31.171

Financiën | domein 1 mutaties

.

Nr. Omschrijving

Resultaat of

reserve

Bedrag V of N
4.1 Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentekosten 2021 van programma 4. Resultaat 4 N
6.1 Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is € 79.000 aan de begroting toegevoegd om de uitkeringen volgend uit de TONK te bekostigen. Door de TONK-regeling worden inwoners ondersteund in een tegemoetkoming in de woonlasten als de inwoners geen draagkracht hebben om deze kosten te betalen. De kosten voor het beoordelen en afhandelen van de aanvragen zijn € 60.000 in 2021. Resultaat 60 N
6.2 Vergoeding meerkosten en omzetcompensatie zorgaanbieders in verband met Corona. Resultaat 45 N
6.3 Door een terugvordering bij een zorgaanbieder is de ombuiging 'terugvordering en verhaal' gehaald. Resultaat -126 V
  Totaal   -17 V

Financiën | Domein 2

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2e berap 2021 Begroting 2021 na 2e berap
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 8.205 8.264 150 8.414 -75 8.339
Baten 311 264 0 264 0 264
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.894 8.000 150 8.149 -75 8.074
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
Lasten 615 566 0 566 0 566
Baten 624 931 -88 843 0 843
Totaal Programma 3 Economische zaken -9 -365 88 -277 0 -277
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.727 8.824 -841 7.983 113 8.096
Baten 444 412 775 1.187 80 1.267
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.284 8.412 -1.616 6.796 33 6.829
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 10.146 10.651 48 10.700 -304 10.395
Baten 10.712 11.810 -30 11.780 -350 11.430
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -566 -1.159 78 -1.081 46 -1.035
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 28.198 3.729 4.762 8.491 -5 8.486
Baten 29.662 2.082 3.554 5.636 -360 5.276
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -1.465 1.647 1.208 2.855 355 3.210
Totaal domein 2 13.138 16.534 -93 16.442 359 16.801

Financiën | domein 2 mutaties

Nr. Omschrijving

Resultaat of

reserve

Bedrag V of N
2.1 Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentekosten 2021 van programma 2. Resultaat -63 V
2.2 Technische wijziging:  Het incidentele budget van € 80.000 voor 2021 voor afstemming initiatieven op openbare ruimte was opgenomen als inhuur budget. In plaats van inhuur wordt dit budget ingezet voor externe opdrachten. Daarom wordt dit budget verschoven van capaciteitskosten naar programmabudget (521001). Reserve 0 V/N
2.3 Diverse mutaties. Resultaat 10 N
5.1 Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentekosten 2021 van programma 5. Resultaat -17 V
5.2 In verband met de uitvoering van het sportakkoord ontvangen wij een specifieke uitkering van het rijk. Deze wordt budgetneutraal in de begroting 2022 ingevoerd. De verwachting is dat wij dit jaar € 80.000 uitgeven. Resultaat 0 V/N
5.3 Beheer openbaar groen: Door calamiteiten en  door weersomstandigheden is 2021 een uitzonderlijk jaar en zijn er onvoorziene kosten door lekkage aan peilscheiding, omgewaaide bomen, extra maairondes door extreem groeizaam weer, extra snoeirondes ter behoud van veiligheid langs wegen, fietspaden e.d., bestrijding van de berenklauw en distels.  Een aantal zaken zullen we doorschuiven naar 2022 maar desondanks hebben we een tekort op het budget van € 88.000. Dit betekent dat de ingeplande ombuiging van € 50.000 dit jaar niet wordt gerealiseerd. De overschrijding op het onderhoudsbudget compenseren we door lagere capaciteitskosten. Bij het team beheer openbare ruimte worden vacatures niet ingevuld in afwachting van het beheerplan Groen op beeldkwaliteit. Resultaat 0 V/N
5.4 De bij 5.3 verlaagde capaciteitskosten van € 88.000, worden voor € 23.000 gedekt uit een verlaging van de capaciteitskosten riool- en reiniging. Dit heeft tot gevolg dat dit wordt gecorrigeerd in de voorziening riool- en reiniging en niet ten gunste komt van het resultaat. Resultaat 23 N
7.1 Afval: In de initiële begroting is geraamd om € 77.000 toe te voegen aan de voorziening afvalstofheffing. Deze raming wordt door 4 mutaties bijgesteld. De raming voor inzameling en verwerking van papier  is verhoogd met € 45.000 (nadeel) en sluit nu aan op de begroting 2021 van de AVU. Voor de aanschaf van PMD-zakken is € 16.000 (nadeel) extra geraamd. Daarnaast zijn er nog lagere afschrijvings- en toegerekende rentekosten van € 10.000 (voordeel) geraamd en is een deel van de geraamde capaciteitskosten van € 13.000 (voordeel) ingezet voor extra budget openbaar groen (zie toelichting 5.3 en 5.4). De geraamde toevoeging van € 77.000 wordt door deze 4 mutaties met € 38.000 (nadeel) bijgesteld naar een toevoeging van € 39.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing. Resultaat 0 V/N
7.2 Technische wijziging:  "De provinciale subsidie en het bijbehorende kostenbudget voor het project Lood in Bodem zijn onjuist in de begroting opgenomen. De 1e tranche en het voorschot van 50% is  reeds in 2020 toegekend en ontvangen. De 2e tranche is aangevraagd maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de subsidiebeschikking wordt afgegeven. De uitvoeringskosten voor onderzoek en sanering komen ten laste van de subsidie. Dit project is budgetneutraal voor de gemeente met uitzondering van 10% gemeentelijk aandeel. Resultaat 0 V/N
7.3 Begraafplaats Abcoude: de uitgifte van nieuwe graven blijft achter bij de raming. Daarom worden de inkomsten uit grafrechten met € 50.000 verlaagd. Resultaat 50 N
8.1 Door het uitstel van de Omgevingswet zijn dit jaar niet alle voorgenomen kosten gemaakt, o.a de kosten voor het beheer van de planapplicaties, opleiding, het pilot omgevingsplan en communicatie. Het betreft implementatiekosten die nu in 2022 gemaakt moeten worden en daarom is een overheveling opgenomen in deze bestuursrapportage. Reserve -55 V
8.2 De werkzaamheden die volgen uit de motie “Participatie Herenweg 116-118 Wilnis” passen niet binnen de aanwezige capaciteit die op het moment beschikbaar is. Voor de uitvoering van deze motie is een eenmalig budget van € 50.000 benodigd. Na een jaar worden de resultaten hiervan geëvalueerd en beoordeeld of dit bedrag structureel opgenomen dient te worden. Resultaat 50 N
8.3 Omgevingsvergunningen:  Voor een aantal wat grotere bouwprojecten wordt de aanvraag omgevingsvergunning wat later ingediend dan eerder voorzien. Meerjarig is echter geen sprake van een tekort. Er is sprake van het verschuiven van legesopbrengsten, niet van het wegvallen daarvan.  Resultaat 360 N
  Afronding   1 N
  Totaal   359 N

Financiën | domein 3

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2e berap 2021 Begroting 2021 na 2e berap
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.594 3.554 31 3.585 8 3.594
Baten 162 79 30 109 0 109
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.432 3.475 1 3.476 8 3.484
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 18.736 18.114 899 19.013 -25 18.988
Baten 1.655 724 245 968 369 1.337
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 17.081 17.390 654 18.045 -393 17.651
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 2.663 2.778 -115 2.664 62 2.726
Baten 64.414 66.604 765 67.369 999 68.368
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -61.752 -63.826 -880 -64.705 -937 -65.642
Totaal saldo van baten en lasten van domein 3 -41.239 -42.960 -224 -43.184 -1.322 -44.506

Financiën | domein 3 mutaties

Nr. Omschrijving Resultaat of Reserve Bedrag V of N
1.1 Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentekosten 2021 van programma 1. Resultaat -7 V
1.2 Er is vanaf 2021 een wettelijke verplichting om periodiek een interne en externe audit uit te voeren op de gegevensverwerkingen door de BOA’s. Om een audit uit te voeren is extra budget opgenomen in deze bestuursrapportage. Resultaat 15 N
9.1 Verkoop van de voormalige wereldwinkel in Abcoude zorgt voor een voordeel van € 340.000.  Reserve -340 V
9.2 Bijstelling van de afschrijvingskosten en toegerekende rentelasten 2021 van programma 9. Resultaat -103 V
9.3 Bijstelling van de capaciteitskosten Resultaat -100 V
9.4 De gemeenteraad heeft verzocht om de gemeentepagina te handhaven waardoor de kosten hiervan met € 20.000 toenemen. Resultaat 20 N
9.5 Door de coronamaatregelen is in de bedrijfsvoering minder gebruikt van koffie en thee. Wel is meer gebruikt van diverse applicaties/vakliteratuur.  Resultaat  23 N
9.6 Het afwikkelen van fiscale verplichtingen uit voorgaande jaren zorgt voor een nadeel van € 70.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten. Reserve 70

N

9.7 Diversen mutaties binnen overhead zorgen voor een nadeel van € 37.000. Resultaat 37

N

10.1 Voor de jaren 2021 - 2023  ontvangen we geen dividend om daarmee de kosten van verouderde waterleidingen te kunnen opvangen en het verbeteren van de financiële positie van Vitens.  Resultaat 36 N
10.2 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 112.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2021 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat. Resultaat -112 V
10.3 In de begroting 2021 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € -100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerder onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. Resultaat 100 N
10.4 Diverse mutaties binnen financiering en algemene dekkingsmiddelen zorgen voor een voordeel van € 4.000. Resultaat -4 V
10.5

De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 1.280.000. Hierover is de raad geïnformeerd via een informatienota. 

Resultaat -1.280 V
10.6 Op de opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor woningen verwachten we een afwijking van 0,8% ofwel € 50.000. Resultaat 50 N
10.7 Op de opbrengst van onroerendezaakbelastingen voor niet-woningen verwachten we een afwijking van 6,3% ofwel € 200.000. Resultaat 200 N
10.8 Bijstelling van de toekenning van rentekosten 2021 aan de investeringen. Resultaat 73 N
  Totaal   -1.322 V

3 | Financiële effecten van de coronacrisis

Inleiding

In 2021 zijn landelijke en lokale maatregelen genomen voor het bestrijden van corona. Deze maatregelen hebben effecten op de financiële huishouding van gemeente De Ronde Venen. In dit onderdeel zijn de financiële effecten zichtbaar voor 2021. Hierbij is uitgegaan van vier invalshoeken:

 1. Meer uitgaven door corona
 2. Niet te realiseren opbrengsten door corona
 3. Minder uitgaven door corona
 4. Meeropbrengsten door corona

Financiële effecten door corona

Taak-

veld

Omschrijving  Nadeel Voordeel
Meer uitgaven Niet te realiseren opbrengsten Minder uitgaven [meevaller]  Meer opbrengsten
1.2 Extra kosten voor Toezicht en Handhaving door coronamaatregelen. 37.000     37.000
5.2 Compensatie zwembaden door het Rijk. 373.000     373.000
5.2 Compensatie huurders buitensportaccommodaties 31.000     31.000
5.3 Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000. 87.000      
6.1

Vanuit de maartcirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor coronacompensatie ter besteding aan jeugd en ouderen.

Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen heeft geleid tot budgetbijstellingen in de WMO van € 500.000 en bij de jeugd van € 370.000. De ontvangen coronacompensatie willen we hiervoor inzetten.

280.000      
6.3

Voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2021 is tot nu toe € 2.493.000 aan voorschotten ontvangen van het Rijk. De verwachting is dat deze middelen volledig worden ingezet voor het ondersteunen van ondernemers en voor een beperkt deel aan uitvoeringskosten. De uitvoering vindt plaats door de gemeente Utrecht.

2.493.000     2.493.000
6.3 De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche is in de maartcirculaire 2021 € 79.000 ontvangen. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen via nog uit brengen circulaires over de algemene uitkering. 79.000      
6.3 Uitvoering van de TONK-regeling 60.000      
0.2 Vanwege coronamaatregelen zijn de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen met € 77.000 toegenomen.  77.000      
0.4 Door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.     25.000  
0.4 Door het thuiswerken wordt er meer gebruik gemaakt van digitale applicaties 33.000      
0.4 Als compensatie voor de sluiting van de horeca wordt een lagere huur in rekening gebracht.   25.000    
10.7 Hogere opbrengst algemene uitkering.       690.000
  Totaal (- = voordeel, + = nadeel) 3.550.000 25.000 25.000 3.624.000

 

Tot op heden dekt de financiële compensatie die we hebben ontvangen de extra incidentele kosten die ontstaan door Corona. In totaal is het financiële effect € -74.000 (voordelig).

4 | Voortgang ombuigingen 2021

Inleiding

In dit onderdeel geven we inzicht in de voortgang van de te realiseren ombuigingen in 2021. Uitsluitend de ombuigingen die achter lopen op onze verwachtingen zijn toegelicht.

Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021

Nr. Cluster Ombuiging Gerealiseerd volgens
1e Berap 2021 2e Berap 2021
1 Onderwijs [schoolbegeleiding] 45.000 45.000 45.000
2 Onderwijs [peuterspeelzalen] 114.000 114.000 114.000
3 Huishoudelijke hulp 127.000 0 127.000
4 Jeugdzorg 125.000 35.000 125.000
5 Samenkracht [website CJG] 13.000 13.000 13.000
6 Samenkracht [ontwikkelkosten wijkopbouw] 20.000 20.000 20.000
7 Samenkracht [wijkcomités] 10.000 10.000 10.000
8 Samenkracht [ouderenbeleid] 35.000 35.000 35.000
9 Samenkracht [familiegroepsplan] 10.000 10.000 10.000
10 Samenkracht [Stichting Mee] 15.000 15.000 15.000
11 Terugvordering en verhaal [opbrengsten] 150.000 0 150.000
12 Terugvordering en verhaal [kosten] -50.000 -41.000 -41.000
13 Personele kosten 52.000 52.000 52.000
Totaal 666.000 308.000 666.000

Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Nr. Cluster Ombuiging Gerealiseerd volgens
1e Berap 2021 2e Berap 2021
1 Onderhoud wegen 200.000 200.000 200.000
2 Bewegwijzering 25.000 25.000 25.000
3 Gladheidsbestrijding 15.000 0 0
4 Straatreiniging 15.000 15.000 15.000
5 Onkruid op verharding 10.000 10.000 10.000
6 Voertuigen en materialen 13.000 0 0
7 Fietsplan DRV fietst 50.000 50.000 50.000
8 Landtoeristenbelasting 140.000 0 140.000
9 Watertoeristenbelasting 26.000 0 26.000
10 Monumenten 5.000 5.000 5.000
11 Molens 5.000 5.000 5.000
12 Duurzaamheid 10.000 10.000 10.000
13 Ruimtelijke ordening [bestemmingsplannen] 4.000 4.000 4.000
14 Ruimtelijke ordening [Overige ruimtelijke ordening] 1.000 1.000 1.000
15 Ruimtelijke ordening [Planschade] 5.000 0 0
16 Handhaving Plassengebied 160.000 160.000 160.000
17 Openbaar groen 50.000 50.000 0
18 Personele kosten 139.000 139.000 139.000
19 Maatschappelijke partners [Ontwikkelingssamenwerking] 8.000 8.000 8.000
20 Maatschappelijke partners [Museum} 40.000 40.000 40.000
21 Maatschappelijke partners [Stimulering sport] 15.000 15.000 15.000
22 Maatschappelijke partners [Kunstonderwijs] 19.000 19.000 19.000
23 Maatschappelijke partners [Cultuurconsulent] 25.000 25.000 25.000
24 Economie [Amendement andere keuze] 25.000 25.000 25.000
25 Toerisme [Amendement andere keuze] 30.000 30.000 30.000
26  Forensenbelasting [Amendement] 46.000 46.000 46.000
27 Afrondingsverschillen -6.000 -6.000 -6.000
Totaal 1.075.000 876.000 992.000

Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen

3. Gladheidsbestrijding - In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht/materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Ten opzichte van voorgaande jaren was dit een grote toename in strooien, zowel qua manuren als strooizout, ondanks dat we een grote voorraad hadden. Hierdoor is de in 2021 geplande ombuiging van € 15.000 niet realiseerbaar.

6. Voertuigen en materialen - Deze ombuiging is opgenomen vanuit de aanname dat elektrische voertuigen minder onderhoud vragen. De vervanging van het wagenpark door elektrische (fossiele brandstofvrije) voertuigen start in 2021 en wordt geleidelijk doorgevoerd de komende jaren. Dit betekent dat besparing op brandstof en onderhoud de komende jaren geleidelijk wordt ingevuld. Dat betekent dat de ombuiging dit jaar incidenteel niet gehaald wordt.

8 & 9. De aanslagen voor land- en watertoeristen- en forensenbelasting worden pas aan het einde van het jaar opgelegd. Dus op dit moment is er niet met zekerheid te zeggen of de ramingen gerealiseerd gaan worden. De ramingen voor 2020 zijn gehaald waardoor de verwachting gerechtvaardigd is dat ook de ramingen voor 2021 gehaald zullen worden omdat er geen of nauwelijks hoeveelheidsverschillen te verwachten zijn ten opzichte van 2020. Er bestaat hierin nog een onzekerheid vanwege corona. 

15. Ruimtelijke ordening (planschade): We denken dat deze bezuiniging gehaald kan worden, maar kunnen deze nog niet formeel inboeken.

17. Openbaar Groen: Deze ombuiging kan dit jaar toch niet gerealiseerd worden. Dit ondanks het lager uitvallen van het maaibestek, zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage. De reden is het extreem groeizame weer van 2021. Door het warme en droge voorjaar en de warme en relatief natte zomer groeien het onkruid, de berenklauw en distels extreem hard. Dit heeft tot onvoorziene hogere kosten geleid.

Om de verkeersveiligheid te garanderen zijn er verschillende extra werkzaamheden uitgevoerd: Het overhangend groen langs fiets- en voetpaden is extra gesnoeid, verkeersbegeleidende hagen zijn extra geknipt en het onkruid op zichthoeken is extra gemaaid. Verder zijn ook in de sportparken de bosplantsoenen extra gesnoeid. In Abcoude waren er ook herstelwerkzaamheden aan de Bleekerhof door omgevallen bomen en takken en moest de peilscheiding worden hersteld van lekkage.

Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Nr. Cluster Ombuiging Gerealiseerd volgens
1e Berap 2021 2e Berap 2021
1 Kwaliteit vastgoed en grondzaken 60.000 60.000 60.000
2 Personele kosten 431.000 431.000 431.000
3 Lokale heffingen [opbrengsten] 1.000.000 700.000 800.000
4 Materiële budgetten 50.000 50.000 50.000
5 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 113.000 113.000 113.000
6 Amendement taakstelling apparaatskosten 250.000 250.000 250.000
Totaal 1.904.000 1.604.000 1.704.000

Domein 3 | Toelichting op de ombuigingen

3. De ombuiging op de OZB niet-woningen lijkt  voor circa € 200.000 niet gerealiseerd te worden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken. Leegstand van objecten speelt in ieder geval een rol. Bij de bepaling van de tarieven voor 2022 zal gezorgd worden dat deze onderschrijding niet structureel doorwerkt.

De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

5 | Bijstellingen van de investeringen

Bijstellen investeringen | Domein 1 - Sociaal domein

 

Bijstellen Investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Tweede

bestuurs-

rapportage

Investering na bestuurs-

rapportage

Geactualiseerde

looptijd

Bijstellen

budget

Bijstellen

planning

1

Vastgoed Herstel dak fontein 259 56 315 2019 - 2021 Ja Ja

2

Vastgoed Herstel dak fontein (Bijdrage school) 0 -25 -25 2019 - 2021 Ja Ja
  Totaal   259 31 290      

Bijstellen investeringen | Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Tweede

bestuurs-

rapportage

Investering na bestuurs-

rapportage

Geactualiseerde

looptijd

Bijstellen

budget

Bijstellen

planning

1

Afval Verschillende investeringen rondom afval 1.462 0 1.462 2020-2023 Nee Ja

2

Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen Strooimachine 34 -34 0 n.v.t. Ja Nee

3

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beschoeiing zandeilanden fase 2 786 0 786 2022-2023 Nee Ja

4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beschoeiing zandeilanden fase 3 1.150 0 1.150 2022-2023 Nee Ja

5

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Toegangsysteem Dorpsstraat in Mijdrecht 70 0 70 2021-2022 Nee Ja

6

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Bruggen - Overzetbrug 505 458 963 n.v.t. Ja nee

7

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Bruggen - Overzetbrug (bijdrage gemeente nieuwkoop) - -458 -458 n.v.t. Ja nee

8

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Pontveer 910 0 910 2015-2022 Nee Ja

9

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Pontveer 0 -150 -150 2015-2022 Ja Nee

10

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht 1.172 0 1.172 2018-2022 Nee Ja

11

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Fietspad voormalig Spoorbaan 113 0 113 2019-2022 Nee Ja

12

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Spoorbrug Vinkeveen 661 0 661 2020-2022 Nee Ja

13

Riolering Maatregelen klimaatadaptie 200 0 200 2020-2022 Nee Ja

14

Buitensportaccommodaties Hertha veld 2 389 0 389 2019-2021 Nee Ja

15

Binnensportaccommodaties Sporthuis Abcoude 4.140 0 4.140 2017-2021 Nee Ja

 

Totaal   11.592 -184 11.408      

 

Toelichting

1.  Afval:  De looptijd van de  investeringsbudgetten uit het Grondstoffenbeleidsplan (nieuwe ondergrondse containers, containerbehuizing gft, chippen containers, etc.) wordt verlengd in afwachting van besluitvorming in 2022.

2. De vervanging van de strooimachine is doorgeschoven en maakt onderdeel uit van het materieelvervangingsplan 2022, het budget uit 2019 komt te vervallen.

3/4. De  aanbesteding van fase 2/3 van de beschoeiiing van de zandeilanden vindt eind 2021 plaats. Uitvoering start in 2022,  de looptijd van de investering is hierop aangepast.

5. Toegangssysteem  Dorpsstraat Mijdrecht: de looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering.

6/7. Bruggen:  Overzetbrug:  Het in de begroting opgenomen investeringsbudget is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft.   Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten.  Per saldo is dit een budgetneutrale aanpassing.

8. De pontveer is sinds 2021 in gebruik genomen. Echter een onderdeel van de investering, namelijk vervanging remmingwerk, loopt uit naar 2022.

9. De gemeente Amstelveen verleent een bijdrage in de kosten van het nieuwe pontveer van € 150.000. Met deze eenmalige bijdrage vervalt de jaarlijkse bijdrage van € 4.500 van de gemeente Amstelveen voor de veerpont.

10. De looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering.

11.  Het budget wordt ingezet voor het oplossen van het knelpunt  m.b.t. de verkeersveiligheid van fietsers aan de Margrietlaan, Mijdrecht. Uitvoering staat gepland voor 2022.

12-15. De looptijd van de investering is aangepast aan de actuele planning van uitvoering.

 

Bijstellen investeringen | Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Tweede

bestuurs-

rapportage

Investering na bestuurs-

rapportage

Geactualiseerde

looptijd

Bijstellen

budget

Bijstellen

planning

1

Vastgoed Revitaliseren brandweerkazernes 1.611 0 1.611 2020 - 2022 Nee Ja
  Totaal   1.611 0 1.611      

6 | Stand van zaken accountant en landelijke ontwikkelingen

Inleiding

In juni 2021 heeft onze accountant hun rapport van bevindingen uitgebracht over onze verantwoording 2020. In dit rapport staan drie belangrijkste aandachtspunten voor 2021:

 1. Verstevigen proces rondom EU-aanbestedingen
 2. De rechtmatigheidsverantwoording door het college, aan de hand van het Business Control Framework
 3. IT-beheersomgeving en functiescheiding binnen het financiële systeem.

In deze bestuursrapportage geven we een stand van zaken over de bovenstaande aandachtspunten.

Stand van zaken

1

Verstevigen proces rondom EU-aanbestedingen

 • We werken aan het verder inrichten van een contractenregister om eerder signalen te krijgen over bijvoorbeeld de einddatum en financiële omvang van contracten.
 • We overleggen met een landelijk Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over praktische tips over het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten in de publieke sector. 
 • We gaan de kennis vergroten in de ambtelijke organisatie van de spelregels rondom inkopen en aanbestedingen.

Met deze drie acties verstevigen we het proces rondom EU-aanbestedingen.

2

De rechtmatigheidsverantwoording door het college, aan de hand van het Business Control Framework

Het Rijk heeft in juni 2021 aangegeven dat de rechtmatigheidsverklaring door het college doorschuift van het verslagjaar 2021 naar het verslagjaar 2022. Deze verschuiving is nodig omdat:

 • Door corona zijn de verantwoording en controle voor 2021 al complexer geworden, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn niet opportuun is. 
 • Gemeenten en provincies kunnen nu te laat kennisnemen van veranderingen, zoals de nog door te voeren wijzigingen in de regelgeving, in onder meer het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). 
 • De (interne en externe) controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2021 zijn al begonnen.


Ondanks dat er sprake is van uitstel met een jaar gaan we door met de voorbereidingen aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.

3

IT-beheersomgeving en functiescheiding binnen het financiële systeem

In de tweede helft van 2021 staat gepland om het 'vierogenprincipe' binnen ons financieel systeem beter inzichtelijk te maken en vast te leggen. Dit principe stelt dat voor bepaalde financiële handelingen altijd twee mensen nodig zijn, zodat zij elkaar kunnen controleren. 

 

7 | ICT-rapportage

Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd?

De teams Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Documentaire Informatievoorziening (DIV) zijn onderdeel van de afdeling Dienstverlening en voeren centrale activiteiten uit. Deze teams zorgen er in essentie voor dat:

 • De basisarchitectuur aanwezig is en werkt.
 • Primaire processen zoals postverwerking, archivering en gebruikersondersteuning op orde zijn.
 • Er beleid is ten aanzien van het sturen op en inrichten van ICT en informatievoorziening.
 • Er beleid is ten aanzien van de omgang met en archivering van informatie binnen de organisatie en de aanwezig ICT architectuur.
 • De afdelingen worden geholpen bij de invulling en het gebruik van voor hen benodigde applicaties, hierbij worden alle aspecten meegenomen (archivering, digitalisering, informatieveiligheid, privacy, ICT vereisten, technisch en functioneel beheer, kosten).

 

Hiernaast worden ook elders in de organisatie activiteiten uitgevoerd, en bekostigd, op het gebied van ICT:

 • Binnen concern control met betrekking tot de beveiliging van gegevens en de controle op naleving van de privacywetgeving.
 • Afdelingen kunnen er voor kiezen, of worden door de omgeving gedwongen om nieuwe toepassingen aan te schaffen. Deze kosten worden in eerste instantie door de afdeling gedragen. Na succesvolle invoering worden de licentie kosten onderdeel van de ICT kosten. Afhankelijk van het type toepassing kan beheer in de afdeling blijven of worden belegd bij ICT. 
 • Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten i n h et betreffende taakveld worden geregistreerd. De overheadkosten worden centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via het taakveld Overhead. Informatievoorziening en automatisering (ICT) valt volgens de BBV onder het taakveld overhead. ICT kosten voor een specifieke taak (directe kosten) worden daarentegen begroot en verantwoord op het betreffende taakveld. taakveld. (Bron: Notitie overhead, commissie BBV)
 • De invoering van de Omgevingswet inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in een apart programma ondergebracht, vanuit dit programma wordt gerapporteerd. 
 • ICT kosten in bijdragen die verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen in rekening brengen bij gemeenten. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld/ de taakvelden waar de verbonden partij(en) werkzaam voor zijn, ook als hier een ICT component in verwerkt zit (dit betreft inkomensoverdrachten, verbonden partijen).
  Hierbij valt te denken aan bijdragen aan het GBA, ODRU en DUO+.