Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2021 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2021 - 2024, met 3 domeinen waarin de 10 beleidsprogramma's zijn opgenomen.

 

In de tweede bestuursrapportage is een splitsing gemaakt tussen de:

  1. de inhoudelijke voortgang 
  2. de financiële verantwoording.

 

In de inhoudelijk samenvatting informeren wij u over de voortgang en realisatie van onze acties. De bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsrapportage en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. We hebben in deze rapportage een verbetering doorgevoerd door bij de voortgangsindicatoren zowel de stand van zaken van de eerste als de tweede bestuursrapportage weer te geven. Daarbij is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

Indicator groen actie is afgerond voor 1 september 2021
Indicator grijs    actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2021 weer ingehaald of afgerond.
Indicator rood actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven

  

Bij het financiële deel vindt u de voorgestelde mutaties in de budgetten uitgesplitst in mutaties die ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat en van de algemene reserve. Daarnaast rapporteren we over de voortgang van de ombuigingen, de bijstelling van de investeringsbudgetten en de kosten die we maken naar aanleiding van COVID-19 afgezet tegen de dekking die we voor COVID-19 ontvangen. In de bijlage is informatie uit de begroting 2021 opgenomen, zodat u aansluiting en inzicht heeft in het verloop van de budgetten per programma. 

 

De uitvoering van de acties uit de begroting ligt hoofdzakelijk op schema. Op financieel gebied worden de bijstellingen met name veroorzaakt door:

  • Rijksbijdrage algemene uitkering
  • Corona
  • Aanvragen bouwvergunningen

 

Wij stellen u voor om de begroting 2021 te wijzigen, zoals aangegeven in deze bestuursrapportage. 

 

Ik wens u een goede raadsbehandeling.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Alberta Schuurs, wethouder Financiën