Financiële begroting

Financieel totaaloverzicht van de programma’s

Totaal van de drie domeinen en de tien programma's

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879
Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408
Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529
Onttrekkingen 9.554 11.831 6.460 2.072 798 612
Stortingen 4.284 9.555 3.099 0 0 0
Mutaties reserves -5.270 -2.276 -3.361 -2.072 -798 -612

Totaal per programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479
Programma 3 Economische zaken 546 616 566 566 566 566
Programma 4 Onderwijs 3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240
Programma 6 Sociaal domein 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034
Totaal Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 43 160 79 79 79 79
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 293 257 264 264 264 264
Programma 3 Economische zaken 690 598 931 931 931 931
Programma 4 Onderwijs 335 300 300 300 300 300
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 497 394 412 412 412 412
Programma 6 Sociaal domein 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.623 1.279 724 646 607 962
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991
Totaal Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408
Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529
Onttrekkingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.554 11.831 6.460 2.072 798 612
Stortingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.284 9.555 3.099 0 0 0
Mutaties reserves -5.270 -2.276 -3.361 -2.072 -798 -612

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten

In dit onderdeel wordt ingegaan op:

A. Algemene dekkingsmiddelen

B. Overhead

C. Het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting

D. Post onvoorzien

E. Stelpost onderuitputting.

 

De onderdelen A tot en met C gelden voor alle gemeenten. De onderdelen D en E zijn voor het financieel inzicht hieraan toegevoegd.

A. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen). De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen is hieronder vermeld.

 

Algemene dekkingsmiddelen 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Lokale heffingen            
 
 • Onroerende zaakbelasting woningen
5.955 5.780 5.940 5.940 5.940 5.940
 
 • Onroerende zaakbelasting niet-woningen
2.031 2.119 3.150 3.850 4.150 4.150
 
 • Precariobelasting
2.261 2.253 2.253 0 0 0
 
 • Forensenbelasting
271 248 322 322 322 322
 
 • Toeristenbelasting
270 222 441 441 441 441
 
 • Hondenbelasting
171 170 174 174 174 174
 
 • Roerende zaakbelasting
81 76 82 82 82 82
2. Algemene uitkering 50.416 52.460 54.810 53.400 55.680 56.450
3. Dividend 143 61 83 83 83 83
4. Renteresultaat -24 -233 89 -80 -200 -107

 

1. Lokale heffingen

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting.

 

De opbrengsten van de lokale heffingen zijn opgenomen in domein 2 en 3 bij programma 3 Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting) en programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een specificatie opgenomen per belastingsoort. 

3. Dividend

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van N.V. Vitens. De opbrengst van de dividend is opgenomen in domein 3 bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen over deze twee partijen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen en in de paragraaf Financiering.

B. Overhead

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hieronder vallen:

 • Financiën
 • Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie)
 • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen
 • Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)
 • Documentaire informatievoorziening (DIV)
 • Managementondersteuning primair proces.

 

De kostenontwikkeling van overhead is hieronder weergegeven.

Kostenontwikkeling overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
E040 Overhead 9.573 9.565 8.741 8.258 8.003
E041 Personeel en organisatiebeleid 688 669 666 624 603
E042 Regionaal inkoopbureau 165 157 164 162 162
E043 Communicatie 127 113 103 91 80
E044 Juridische zaken 69 81 101 81 101
E045 Bestuurszaken bestuursonderst 53 85 55 55 55
E046 I&A 2.369 2.409 2.727 2.450 2.492
E047 DIV 597 483 547 459 462
E048 Facilitaire zaken huisvesting 706 625 616 704 676
E049 Financiële adminstratie 188 193 193 193 193

C. Vennootschapsbelasting

In de ramingen 2021 -2024 is structureel rekening gehouden met te betalen kosten van 10.000 euro voor vennootschapsbelasting. Deze kosten zijn opgenomen in domein 3 bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.  

D. Post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2021– 2024 een post onvoorzien opgenomen. Uitgegaan is van 2 euro 50 per inwoner. Hierdoor is 112.000 euro beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in domein 3 bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

E. Stelpost onderuitputting

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2021 – 2024 is rekening gehouden met een stelpost van 100.000 euro als onderuitputting op de programma’s. Dit is gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar.

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020

Na het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 zijn er diverse raadsbesluiten genomen tot en met juli 2020 die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten en de inzet van reserves. Dit is hieronder weergegeven voor de drie domeinen gezamenlijk. Daarna is een specificatie opgenomen per domein naar programma en onderwerp.

 

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020  (bedragen x  € 1.000)
Domein 2021 2022 2023 2024
Sociaal domein 2.430 2.430 2.430 2.430
Economie, wonen en fysieke leefomgeving 1.325 359 39 50
Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -137 -105 -106 -107
Totaal netto kosten 3.618 2.684 2.363 2.373
Inzet reserves -1.324 -350 0 0
Effect op begrotingsresultaten (+ = nadeel en - = voordeel) 2.294 2.334 2.363 2.373

 

Specificatie domein 1 - Sociaal domein

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het sociaal domein (bedragen x  € 1.000)
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum
Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2020:         2 juli 2020
 • Kostenontwikkeling van begeleide participatie (voormalig WSW)
450 450 450 450  
 • Kostenontwikkeling Wet maatschappelijke opvang (WMO)
310 310 310 310  
 • Kostenontwikkeling jeugdzorg
1.670 1.670 1.670 1.670  
Totaal domein 1 2.430 2.430 2.430 2.430  

Specificatie domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het domein Economie, wonen en fysieke leefomgeving (bedragen x  € 1.000)
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat:          

Beheerplan kunstwerken 2020 - 2024

85 60 61 61 28 november 2019

Beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2024

-237 -220 -190 -177 17 december 2019

Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2020 - Aanpassing pachten openbare verlichting

10 10 10 10 2 juli 2020
Totaal programma 2 -142 -150 -119 -106  
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport:          

Herijking evaluatie harmonisatie en actualisatie van buitensportaccommodaties

14 13 13 13 17 december 2019

Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul

1.265 350 0 0 30 januari 2020

Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2020:

        2 juli 2020
 • Onkruidbestrijding
77 77 77 77  
 • Onderhoudskosten sportpark Abcoude
40 40 40 40  
 • Belastingen van bedrijfsmiddelen
7 7 7 7  
 • Hogere bijdrage voor sporthal De Phoenix
10 10 10 10  
 • Openbaar groen
9 9 9 9  
Totaal programma 5 1.422 506 156 156  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:          
Aanpassing verkeerstructuur (centrumplan) Vinkeveen 45 0 0 0 4 juni 2020
Totaal programma 8 45 0 0 0  
Totaal domein 2 1.325 356 37 50  

 

Specificatie domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020 voor het domein Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën (bedragen x  € 1.000)
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Datum
Programma 1 Openbare orde en veiligheid:          
Revitalisatie brandweerkazernes 30 76 75 74 23 april 2020
Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2020 - overeenkomst sandwichborden -35 -35 -35 -35 2 juli 2020
Totaal programma 1 -5 41 40 39  
Programma 9 Bestuur en ondersteuning:          
Eerste contour REP en beoordelingskader U10 14 0 0 0 2 juli 2020
Structurele doorwerking 1e bestuursrapportage 2020 - wegvallen 4e wethouder -146 -146 -146 -146 2 juli 2020
Totaal programma 9 -132 -146 -146 -146  
Totaal domein 3 voor inzet van reserves -137 -105 -106 -107  
Inzet van reserves -1.324 -350 0 0  
Totaal domein 3 na inzet van reserves -1.461 -455 -106 -107  

Overzicht autonome ontwikkelingen 2021 - 2024

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2021 - 2024 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden (volumeontwikkeling). In dit onderdeel is een specificatie van de autonome ontwikkelingen per domein opgenomen.

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 1 Sociaal domein

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking
1 Kostenontwikkeling  jeugdzorg 1.525 1.525 1.525 1.525  
2 Kostenontwikkeling Wmo 514 558 603 647  
3 Ontwikkeling capaciteitskosten 384 385 385 385  
4 Ontwikkeling kosten en opbrengsten Buig 83 183 183 183  
5 Kostenontwikkeling overig incl. gemeenschappelijke regelingen 72 72 70 72  
6 Kostenontwikkeling WSW 0 0 -25 -25  
7 Afschrijvingskosten -9 -9 -9 -23  
8 Toegerekende rente aan investeringen -51 -50 -46 -52  
  Totaal 2.518 2.664 2.686 2.712  

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024: Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking
1 Ontwikkeling capaciteitskosten 375 302 302 302  
2 Ontwikkeling omgevingsvergunningen 294 -264 -438 -436  
3 Kostenontwikkeling wegen, bruggen en verlichting 109 109 109 109  
4 Kostenontwikkeling sportaccommodaties 65 65 65 65  
5 Kostenontwikkeling ODRU 64 64 64 64  
6 Diverse -12 -9 34 72  
7 Kostenontwikkeling openbaar groen -41 84 89 44 Deels verschuiving tussen jaren
8 Actualisatie Land-, watertoeristen en woonforensenbelasting -82 -82 -82 -82  
9 Afschrijvingskosten -92 -78 -195 -12  
10 Toegerekende rente aan investeringen -103 -97 -86 -57  
11 (Tussentijdse) winstneming grondexploitaties -519       Verrekend met de algemene reserve
  Totaal 58 94 -138 72  

Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Opmerking
1 Uitkomsten meicirculaire Gemeentefonds 2020 -940 -1.560 -1.680 -1.850 Aparte informatienota verstrekt
2 Onroerende zaakbelastingen -191 -191 -191 -191 Areaal + inflatie
3 (Toegerekende) rente -31 -222 -338 -249  
4 Afschrijvingen -29 -26 -8 -98  
5 Diverse -12 -25 -22 -21  
6 Kostenontwikkeling bestuur 27 60 55 55 Raad, griffie, college en VNG
7 Kostenontwikkeling openbare orde 36 36 36 36  
8 Kostenontwikkeling uitvoering heffingen 42 42 42 42  
9 Kostenontwikkeling overhead 43 55 58 63  
10 Dividend BNG & Vitens 93 93 93 93  
11 Kostenontwikkeling brandweer 97 80 39 39  
12 Ontwikkeling capaciteitskosten 392 433 433 433  
13 Ontwikkeling reisdocumenten       -191  
14 Uitkomsten septembercirculaire Gemeentefonds 2020 -320 -510 -260 -470  
  Totaal -793 -1.735 -1.743 -2.309  

Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024

Bestuurlijk is toegezegd om zowel in de begroting als in de verantwoording een doorkijk te geven in de financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Dit onderdeel is een uitwerking van deze toezegging.

 

De meerjarenbegroting Sociaal Domein laat op totaalniveau een opbouw in middelen zien van 25,1 mln. euro in 2020 naar 25,8 mln. euro in 2024. Bij deze ontwikkelingen worden uitgangspunten zoals onder andere: gezond en veilig opgroeien, zo gezond mogelijk oud worden en nadruk op preventie bij hulp, ondersteuning en zorg, zo goed mogelijk gevolgd.

 

Het overzicht is anders opgebouwd dan vorig jaar. De baten en lasten zijn apart weergegeven. Daarnaast is het overzicht op taakveldniveau.

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2024

De voornaamste ontwikkeling binnen het sociaal domein vanaf 2018 is de stijging in de zorgkosten. Dit betreft voornamelijk open-einde regelingen. De stijging betreft voornamelijk de jeugdzorg, taakvelden 6.72 en 6.82. Daarnaast stijgen de kosten voor de Wmo. Hieronder vallen de huishoudelijke hulp, begeleiding en de PGB`s voor Wmo. Ten slotte stijgen de kosten voor de GGD op het taakveld 7.1 Volksgezondheid.

 

In 2020 is een forse stijging te zien in zowel de baten en lasten op het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Met deze middelen van het rijk wordt de TOZO uitgevoerd. Deze regeling is ingesteld naar aanleiding van de gevolgen van de Corona crisis voor zelfstandigen. Voor het saldo van baten en lasten heeft de TOZO een budgetneutraal effect.

 

Er zijn verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein van 2020 naar 2021 en verder:

 • Het inhuurbudget voor de wijkteams overgeheveld naar de reguliere formatie van Team Toegang, wat de daling in de lasten op het taakveld Wijkteams verklaard
 • Op de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ is een stijging van de lasten door de indexaties voor Jeugdhulp en Wmo
 • De baten en lasten op het taakveld Inkomensregelingen dalen door het beëindigen van de TOZO regeling
 • Ten slotte dalen de totale lasten de komende jaren door de voorgestelde ombuigingen.

Ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2024

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 3.034 2.875 2.915 2.817 2.876 2.838 2.838
6.2 Wijkteams 1.531 1.728 1.610 1.256 1.251 1.251 1.246
6.3 Inkomensregelingen 8.805 8.782 16.526 9.987 9.978 9.978 9.968
6.4 Begeleide participatie 1.888 2.094 2.271 2.239 2.185 2.099 2.094
6.5 Arbeidsparticipatie 778 1.112 654 674 605 471 467
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.064 2.247 2.185 2.284 2.204 2.129 2.124
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.844 4.291 4.232 4.520 4.430 4.335 4.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.106 6.950 6.947 8.186 8.115 7.965 7.810
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 152 74 307 242 247 247 242
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.158 1.049 1.290 1.367 1.362 1.362 1.357
7.1 Volksgezondheid 1.501 1.699 1.741 1.798 1.798 1.798 1.798
Totaal Lasten 29.861 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 90 83 46 46 46 46 46
6.3 Inkomensregelingen 7.055 7.744 14.726 7.963 7.863 7.863 7.863
6.4 Begeleide participatie 0 574 380 312 307 301 301
6.5 Arbeidsparticipatie 124 114 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 200 96 100 110 94 79 79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 465 141 220 146 150 153 157
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 94 76 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 90 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 11 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 8.040 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446

Inhoud van de taakvelden

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgsociaal en cultureel werk;
 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW);
 • wijkopbouw; preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen/ vreemdelingen;
 • Inclusie.

 

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijn voorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

 

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

 • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de participatiewet;
 • geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
 • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
 • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
 • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
 • sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
 • gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

 

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: beschut werken;

 • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening,
 • bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekking;
 • dagbesteding.

 

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
 • Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie instrument);
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc., loonwaardebepaling;
 • inburgering (WI) cursus Nederlands;
 • voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

 

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen; hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen;
 • Parkeerbeleid invaliden (inclusief leges).

 

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

 

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-,
 • jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • Vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

 

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang -zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

 

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen,
 • aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

 

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's,
 • het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; 
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • ambulance en ziekenvervoer.

Borg- en garantstellingen

Toelichting

De gemeente De Ronde Venen heeft garanties  afgegeven voor het betalen van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen aangegaan door woningbouwverenigingen, sport, welzijn en zorg voor het financieren van vaste activa.

 

Overzicht borg- en garantstellingen 2019 - 2021 (bedragen x € 1.000)

Nr. Naam van de instelling

Saldo per

31/12/2019

Saldo per

31/12/2020

Saldo per

31/12/2021

Woningbouw:
1 Stichting GroenWest 146.675 155.000 165.000
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 649 640 630
Sport, welzijn en zorg:
3 VV CSW 18 9 0
4 FC Abcoude 65 60 55
5 Stichting dorpscentrum Wilnis 232 171 110
6 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 1.400 1.344 1.288
7 Stichting dorpshuis Baambrugge (De Vijf Bogen) 10 0 0
8 Sporthuis Abcoude 4.400 4.400 4.400
9 Sporthuis Abcoude 735 735 735
  Totaal 154.184 162.359 172.218

Toelichting op overzicht

 • Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de Stichting GroenWest (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:
  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.
  • WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein.
  • Er loopt een landelijk onderzoek door de VNG om de risicoverdeling anders vorm te geven.
 • Door landelijke wetgeving is het hypotheekfonds overheidspersoneel vervallen. Hierdoor is er sprake van een aflopend karakter.
 • Vanaf 2022 vinden er aflossingen plaats op de leningen van sporthuis Abcoude.

Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Algemeen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen.

 

Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2019.

 

Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma, actualisatie grondexploitaties 2020 en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000)

    2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Activa:            
1 (Im)materiële vaste activa 87.000 100.500 107.100 109.800 111.100 110.200
2 Financiële vaste activa 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
3 Voorraden 16.800 -5.300 0 0 0 0
4 Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900
5 Liquide middelen 100 100 100 100 100 100
6 Overlopende activa 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
  Totaal activa 120.100 111.700 123.600 126.300 127.600 126.700
  Passiva:            
7 Eigen vermogen (reserves) 30.400 26.400 22.300 20.600 22.800 24.600
8 Voorzieningen 3.900 2.900 3.500 4.000 4.800 5.600
9 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 50.500 53.800 58.200 63.900 69.500 75.000
10 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 33.700 27.000 38.000 36.200 28.900 19.900
11 Overlopende passiva 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
  Totaal passiva 120.100 111.700 123.600 126.300 127.600 126.700

 

EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2020 – 2022.

 

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden.

 

De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

 

Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 2021 komt uit op 15,4 mln. euro. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 15,4 mln. euro groter zijn dan de inkomsten. Dit blijkt uit onderstaande berekening.

 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn daarmee de regel en  incidentele lasten zijn de uitzondering. 


Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het kan voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

 

In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

Totaaloverzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)
    2021 2022 2023 2024
1 Sociaal domein -655 -143 0 0
2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving -1.293 -872 -205 -50
3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën -744 -541 -80 -60
Totaal -2.692 -1.556 -285 -110

 

Domein 1 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Domein 1 Sociaal domein

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)

    2021 2022 2023 2024
1 Afboeken restant boekwaarde scholencomplex Hofland -370      
2 Onderwijshuisvesting - inrichting meubilair en onderwijsleerpakket -48      
3 Onderwijshuisvesting - vergoeding voor noodlokalen -14      
4 Inclusieve samenleving -10      
5 Convenant samen dementievriendelijk -15 -10    
6 Intensivering participatiekoers -133 -133    
7 Leerwerkplaats -65      
  Totaal -655 -143 0 0
  Toelichting:
1 Vanwege de nieuwbouw van het scholencomplex Hofland wordt de restant boekwaarde (excl. grond) van het huidige complex afgeboekt.
2 Voor uitbreiding eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart.
3 Tijdelijk gebruik van noodlokalen voor openbare basisschool De Pijlstaart.
4 Met de inclusieagenda is gestart in 2020. In 2021 is een uitvoeringsbudget van 10.000 euro benodigd voor het afronden van deze agenda.
5 Het uitvoeren van het convenant samen dementievriendelijk vindt plaats over de jaren 2018 - 2022.
6 Dit betreft kosten voor de in 2019 ingezette intensivering van de participatiekoers.
7 De leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren wordt in 2021 voortgezet.

Domein 2 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)

    2021 2022 2023 2024
1 Begeleiden en toetsen van werken van derden -80      
2 Uitvoeringsplan fietsen -140 -82    
3 Subsidie gemeentelijke monumenten -19      
4 Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul -1.265 -350    
5 Vervangen populieren -40 -40 -45  
6 Verbeteren maaien en intensiveren toezicht -175 -175    
7 Natuurvriendelijker bermbeheer -25 -25    
8 Centrumplan Vinkeveen -45      
9 Projectbudget voor initiatieffase -50      
10 Grondexploitatie De Maricken 635      
11 Grondexploitatie Land van Winkel 211      
12 Handhaven bestemmingsplan Buitengebied-West -75      
13 Lood in de bodem -35      
14 Implementatie Omgevingswet -140 -45   210
15 Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan -50 -55 -160
-50
16 Implementatie Wet kwaliteitsborging   -100    
  Totaal -1.293 -872 -205 -50
  Toelichting:
1 Er zijn diverse particuliere ontwikkelingen of ontwikkelingen van (sociale) partners die wenselijk zijn en waarbij gemeentelijke regie nodig is op het kwalitatief goed aansluiten op het openbaar gebied. Hiervoor is zowel in 2020 als in 2021 een incidenteel budget beschikbaar.
2 In de periode 2020  -2022 vindt de realisatie plaats van de uitvoeringsmaatregelen uit het fietsplan. In 2021 is een bezuiniging toegepast van 50.000 euro op het uitvoeringsplan.
3 In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Om de aanpak van “verwaarloosd erfgoed” een extra tijdelijke impuls te geven is voor de jaren 2019 - 2021 extra 19.000 euro aan budget beschikbaar.
4 Voor het uitvoeren van de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid is 2,8 mln. euro beschikbaar. Hiervan wordt 2.040.000 euro bekostigd vanuit de algemene reserve verspreid over de jaren 2020 - 2022 en 760.000 euro uit het Groenfonds. Hiermee investeren we in de recreatieve voorziening van Marickenland en knelpunt De Heul.
5 Dit betreft incidenteel budget voor het vervangen van populieren in het buitengebied. Het budget van 125.000 euro is verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023.
6 Een fijne woonomgeving betekent kwalitatief groen. In de komende drie jaar ingaande per 2020 zetten wij in op de kwaliteit van onze gazons en intensiveren wij het toezicht op het groenonderhoud. Daarnaast wordt er meer kleur in de wijk aangebracht door hoogwaardige beplanting.
7 We zetten in op natuurvriendelijk bermbeheer in de periode 2020 - 2022.
8 Voor het aanpassen van de verkeerstructuur centrumplan Vinkeveen is 145.000 euro beschikbaar waarvan 100.000 euro in 2020 en 45.000 euro in 2021.
9 De huidige werkwijze is dat separaat projectbudget (voor de initiatieffase) aangevraagd. Dit werkt vaak vertragend. Daarom is als experiment voor 2020 en 2021 incidenteel budget beschikbaar. Na deze twee jaar evalueren we of deze aanpak effectief is.
10 Zoals is aangegeven in de door de raad vastgestelde 'Actualisatie grondexploitaties 2020' sluit De Maricken met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in 2021 winst genomen.

11

Uit  'Actualisatie grondexploitaties 2020' blijkt dat Land van Winkel sluit met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in 2021 winst genomen.

12

In 2020 en 2021 wordt een vervolg gegeven aan handhavingsactiviteiten die volgen uit de bestemmingsplanprocedures Buitengebied-West.

13

Ondersteuning voor realiseren subsidie van de provincie voor het project diffuus lood in de bodem.

14

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.  In 2021/begin 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van de wet. 

15

In het kader van de Omgevingswet dient de gemeente te gaan beschikken over een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.  Onderzoek en participatie vereisen extra eenmalige middelen.

16

Per 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging in werking.  Deze wet heeft grote impact op de gemeentelijke taken vergunningverlening en toezicht. In het eerste jaar is hiervoor extra inzet nodig.

Domein 3 Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

+ = toevoeging aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves (bedragen x € 1.000)

    2021 2022 2023 2024
1 Verkiezingen -60 -60 -80 -60
2 Beheer I-Burgerzaken -70      
3 Kwaliteit vastgoed en grondzaken -50      
4 Informatieveiligheid en privacy -39      
5 Data gestuurd werken -80 -80    
6 Frictiekosten personeel -200      
7 Eerste contour REP en beoordelingskader U10 -14      
8 Digitaliseren besluitvorming -50      
9 Ontwikkelingen dienstverlening/digitalisering -303 -401    
10 Rechtmatigheids- verantwoording -25      
11 Inkomsten precario Stedin 1.700      
12 Verrekening precario Stedin -1.000      
13 Verrekening precario Vitens -553      
  Totaal -744 -541 -80 -60
  Toelichting:
1 In de ramingen is rekening gehouden met verkiezingen. Het verkiezingsschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. Vanaf 2025 beschouwen we dit soort kosten als structureel. Alleen onverwachte verkiezingen (bijvoorbeeld als het kabinet valt) leiden tot incidentele lasten.
2 Het nieuwe systeem I-burgerzaken wordt in 2020 en 2021 verder doorontwikkeld naar de behoeftes van onze klanten.
3 De sterk toegenomen noodzaak om meer opgavegericht te werken, vraagt om een meer integrale beleidsaanpak en een nog betere integrale advisering over grondzaken. Deze kwaliteitsimpuls in vastgoed wordt doorgevoerd in de jaren 2020 en 2021.
4 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt is in 2020 en 2021 een incidenteel budget opgenomen.
5 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is in de periode 2020 - 2022 incidenteel budget beschikbaar. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op datagestuurd werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven om bij aan te sluiten.
6 De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5%. Afgezet tegen de totale salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks 770.000 euro. Bij niet elke functie wordt voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een cultuuromslag aangekondigd. Hoewel ingezet wordt op het meenemen van iedereen bij deze ontwikkeling, is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Hiervoor is voor de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel budget opgenomen.
7 De volgende gemeenten werken in de U10-regio samen aan het REP: Oudewater, Woerden, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt, Zeist en Utrecht. De regio staat voor grote en urgente ruimtelijke opgaven en de beschikbare ruimte is schaars. Een goede samenwerking en integrale, afgewogen keuzes zijn nodig om regionale (én lokale) doelen op een duurzame en efficiënte wijze te realiseren. In de U10-regio wordt daarom samengewerkt aan een integraal ruimtelijk perspectief en programma. Het beoordelingskader en de contour vormen een vertrekpunt waarop dit perspectief verder kan worden uitgewerkt en beoordeeld.
8 Het besluitvormingsproces van college- en raad wordt verder gedigitaliseerd.
9 In 2021 en 2022 wordt geïnvesteerd in diverse bedrijfsprocessen zoals digitaal documentmanagement en het versterken van informatiebeveiliging (SIEM/SOC).  SIEM staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations Center. De combinatie van die twee afkortingen draagt er toe bij dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware, beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht. Het helpt onze gemeente om digitaal weerbaarder te worden.
10 Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. We werken aan processen, systemen  en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen. 
11 De op te leggen precariobelasting Stedin is geraamd op 1,7 mln. euro en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
12 Huishoudens ontvangen een korting op de doorberekende kosten van de precariobelasting.
13 De opgelegde precariobelasting Vitens wordt verrekend met onze huishoudens.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2021 - 2024

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven structureel van aard.

 

In de ramingen 2020 - 2024 zijn structurele onttrekkingen opgenomen. Deze zijn hieronder vermeld. Daarnaast zijn deze mutaties zichtbaar in deze begroting bij het onderdeel 'Totaaloverzicht reserves'.

Structurele onttrekkingen (-) aan de reserves 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000)

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Aanpassen afschrijvingstermijn schoolgebouwen -292 -146 -143 -132
2 Diverse afschrijvingen -95 -88 -88 -88
3 Veenweidebad -168 -168 -168 -168
4 Piet Mondriaangebouw -37 -37 -37 -37
5 Gemeentewerf in Abcoude -37 -37 -37 -37
6 Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40 -40 -40 -40
  Totaal -669 -516 -513 -502
Nr. Toelichting
1 Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten worden opgevangen door het inzetten van de bestemmingsreserve schoolgebouwen.
2 Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse al uitgevoerde investeringen voor bijvoorbeeld sportaccommodaties. Voor deze investeringen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd. 
3 Voor het Veenweidebad wordt jaarlijks 168.000 euro ingezet vanuit de bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen.
4 Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van het sociaal cultureel gebouw Piet Mondriaan Gebouw vindt een onttrekking plaats van 37.000 euro vanuit de bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw.
5 Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van de gemeentewerf in Abcoude vindt een onttrekking plaats van 37.000 euro vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf Abcoude.
6 Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van het clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge vindt een onttrekking plaats van 40.000 euro vanuit een bestemmingsreserve.

De stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Algemeen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de begroting. Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd.

 

Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen:

 • Om later een (grote) investering te doen;
 • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 • Om risico's op te vangen;
 • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

Beleidskader

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves. In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

Algemene reserve

 • De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente.
 • Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.
 • Tekorten en overschotten in de begroting en jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve. 
 • Ondergrens van deze reserve is 10 mln. euro tenzij de in de actuele of komende begroting een hoger bedrag aan risico’s is opgenomen. In dat geval zal de ondergrens in de eerstvolgende actualisatie van de nota reserves en voorzieningen opgehoogd worden tot het eerste veelvoud van 500.000 euro boven het totaal van de gemelde risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

 

Bestemmingsreserves

Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve. 

Algemene reserve 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000)

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties.

 

Bij onderstaand overzicht is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene reserve een ondergrens is bepaald van 10 miljoen euro.

 

Ontwikkeling algemene reserve
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari 23.625 22.590 17.578 13.235 10.907 10.969
Te bestemmen resultaat t -1 2.671 -669 -1.651 -772 347 1.913
Verschuiving tussen reserves -1.329 -3.293 -553 0 0 0
Structurele mutaties -321 0 0 0 0 0
Incidentele mutaties -2.056 -1.050 -2.139 -1.556 -285 -110
Stand per 31 december 22.590 17.578 13.235 10.907 10.969 12.772

 

Bestemmingsreserves 2019 -2024 (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling bestemmingsreserves
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari 9.999 8.434 10.500 9.831 9.315 8.802
Verschuiving tussen reserves 1.329 3.293 553 0 0 0
Structurele mutaties -382 -674 -669 -516 -513 -502
Incidentele mutaties -2.512 -553 -553 0 0 0
Stand per 31 december 8.434 10.500 9.831 9.315 8.802 8.300

 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2019 - 2024 (bedragen x € 1.000)

Verloopoverzicht bestemmingsreserves
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Bestemmingsreserve schoolgebouwen
Stand per 1 januari 0 0 2.448 2.156 2.010 1.867
Verschuiving tussen reserves 0 2.740 0 0 0 0
Structurele mutaties 0 -292 -292 -146 -143 -132
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 0 2.448 2.156 2.010 1.867 1.735
             
2. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Stand per 1 januari 1.790 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319
Structurele mutaties -100 -100 -95 -88 -88 -88
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319 1.231
             
3. Bestemmingsreserve Veenweidebad
Stand per 1 januari 5.199 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359
Structurele mutaties -168 -168 -168 -168 -168 -168
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359 4.191
             
4. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Stand per 1 januari 545 508 471 434 397 360
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 508 471 434 397 360 323
             
5. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Stand per 1 januari 1.003 966 929 892 855 818
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 966 929 892 855 818 781
             
6. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude
Stand per 1 januari 279 239 199 159 119 79
Structurele mutaties -40 -40 -40 -40 -40 -40
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 239 199 159 119 79 39
             
7. Bestemmingsreserve precario
Stand per 1 januari 1.183 0 0 - - -
Verschuiving tussen reserves 1.329 553 553 - - -
Structurele mutaties 0 0 0 - - -
Incidentele mutaties -2.512 -553 -553 - - -
Stand per 31 december 0 0 0 - - -

 

Toelichting op de bestemmingsreserves

1. Bestemmingsreserve schoolgebouwen
Doelstelling  Deze reserve heeft tot doel om een deel van de afschrijvingslasten van schoolgebouwen te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om het afgesproken deel van afschrijvingskosten op te vangen.
2. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Doelstelling Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen
3. Bestemmingsreserve Veenweidebad
Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.
4. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
5. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
6. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude 
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2025.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen
7. Bestemmingsreserve precario
Doelstelling Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.
Looptijd De einddatum is 2021.
Gewenste omvang Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

 

Overzicht vorming en besteding voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Beleidskaders:

 • Tot de voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing. 
 • Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.
 • De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.
 • In de raadsvergadering van maart 2020 is de Nota reserves en voorzieningen 2020 - 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

De volgende 7 voorzieningen zijn toegelicht:

 1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
 2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie
 3. Gemeentelijke gebouwen
 4. Begraafplaatsen
 5. Afvalstoffenheffing
 6. Rioolheffing
 7. Wonen.

 

 

 

1. Afwikkelen vermogensweg e.o.

Afwikkelen vermogensweg e.o. (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  230        
Toevoegingen 0        
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0        
Bestedingen -230        
Stand per 31 december 0 0 0 0 0
           
Doelstelling Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden die vertraagd zijn door het faillissement van Memid. 
Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Datum actualisatie De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in maart 2020.
Bijzonderheden -

2. Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie

Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  289        
Toevoegingen 0        
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0        
Bestedingen -289        
Stand per 31 december 0 0 0 0 0
           
Doelstelling Per 31 december 2019 is de bouwgrond in exploitatie Vinkeveld afgesloten. In dit project is rekening gehouden met diverse infrastructurele werkzaamheden die in 2020 plaatsvinden. De kosten hiervoor worden bekostigd via deze voorziening.
Soort voorziening Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Datum actualisatie Maart 2020
Bijzonderheden -

3. Gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  2.499 2.046 2.382 2.485 2.643
Toevoegingen 449 449 449 449 449
Vrijval ten gunste van de exploitatie -105 0 0 0 0
Bestedingen -797 -113 -346 -291 -378
Stand per 31 december 2.046 2.382 2.485 2.643 2.714
           
Doelstelling Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.
Soort voorziening Onderhoudsegalisatievoorziening
Datum actualisatie In december 2017 heeft de raad het voorstel 'Herijken voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' vastgesteld.
Bijzonderheden

De voorziening heeft betrekking op:

 • brugwachterswoningen
 • diverse gemeentelijke woningen
 • brandweerkazernes
 • gemeentehuis
 • werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht
 • kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis
 • Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude
 • Rondweg 1A in Mijdrecht
 • jongerencentrum Tumult
 • NME-centrum
 • gymnastieklokaal De Brug en De Eendracht
 • Brede School Present
 • Veenweidebad.

4. Begraafplaatsen

Begraafplaatsen (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  126 92 106 123 136
Toevoegingen 27 27 27 27 27
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0
Bestedingen -61 -13 -10 -14 -33
Stand per 31 december 92 106 123 136 130
           
Doelstelling Deze voorziening is voor het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
Soort voorziening Onderhoudsegalisatievoorziening
Datum actualisatie In januari 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Financiële onderbouwing van de voorziening en tarieven met betrekking tot de algemene begraafplaatsen in De Ronde Venen'. 
Bijzonderheden -

5. Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  0 0 0 193 495
Toevoegingen 0 0 193 302 284
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 0 0 193 495 779
           
Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.  
Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen
Datum actualisatie Augustus 2020
Bijzonderheden  

6. Rioolheffing

Rioolheffing (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  698 702 948 1.163 1.479
Toevoegingen 4 246 215 316 380
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 702 948 1.163 1.479 1.859
           
Doelstelling Uit deze voorziening worden incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riolering  opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.  
Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen
Datum actualisatie Augustus 2020
Bijzonderheden  

7. Wonen

Wonen (bedragen x 1.000)
  2020 2021 2022 2023 2024
Stand per 1 januari  71 71 71 71 71
Toevoegingen 0 0 0 0 0
Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 0 0 0 0
Bestedingen 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 71 71 71 71 71
           
Doelstelling In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden. Uit deze voorziening worden incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden opgevangen.
Soort voorziening Voorziening voor de door derden verkregen middelen
Datum actualisatie Augustus 2020
Bijzonderheden -

Overzicht investeringen 2021 - 2024

Investeringen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

 

Bij een bestaand actief is sprake van een investering als de uitgaven:

 • leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
 • leiden tot het verlengen van de levensduur; en/of
 • aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften).

 

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

 

In 2020 heeft de gemeenteraad de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 vastgesteld. In de financiële verordening De Ronde Venen 2016 is vastgelegd dat investeringen een doorlooptijd hebben van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een raadsbesluit. In dezelfde verordening staat dat in de programmarekening de voortgang wordt opgenomen van de lopende investeringen. De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.

Totaaloverzicht investeringen 2021 - 2024

 

Nr. Onderwerp 2021 2022 2023 2024
1 Afval   69 219 59
2 Bedrijfsmiddelen - automatisering 615 181 421 309
3 Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen 58 241 168 125
4 Bestuur - automatisering   50    
5 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.150   1.196  
6 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) 9.545 2.762 6.449 1.799
7 Riolering 200 200 315 350
8 Sportaccommodaties   95 390  
  Totaal 11.568 3.598 9.158 2.642

1. Afval

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Perscontainers   69 39 59
2 Mobiele kraan     180  
  Totaal   69 219 59

 

Toelichting:

Vervanging van diverse perscontainers (1) staan gepland voor de jaren 2022 - 2024.  Vervanging van de mobiele kraan (2) staat gepland voor het jaar 2023. De hieruit voortvloeiende rente en afschrijving worden toegerekend aan de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en maken onderdeel uit van de afvalstoffenheffing.

 

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Verbindingen, netwerk  en bekabeling  68   27 72
2 Verwerking, opslag- en backupcapaciteit 403 37 174 93
3 Werkplekken en Mobiele Devices 144 144 144 144
4 Beveiliging     76  
  Totaal 615 181 421 309

 

Toelichting:

 1.  Voor verbindingen, netwerk en bekabeling zijn meerjarig investeringsbedragen opgenomen.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 4  jaar. De afschrijvingstermijn van 4  jaar wijkt af van de afschrijvingstermijn van 5 jaar zoals vermeld staat in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje technische installatie. De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar.
 2.  Voor verwerking, opslag- en backupcapaciteit zijn meerjarig investeringsbedragen opgenomen. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar. De afschrijvingstermijn van 3 jaar wijkt af van de afschrijvingstermijn van 5 jaar zoals vermeld in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje automatiseringsapparatuur. De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar.
 3. Voor werkplekken en mobiele devices is rekening gehouden met een meerjarig vervangingsplan. Voor de meerjarig vervangingsinvesteringen is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar in plaats van 5 jaar.

 

Algemene toelichting meerjarig investeringsplan ICT/automatisering:

In deze begroting is rekening gehouden met een meerjarig vervangingsplan. De verwachting is dat in de toekomst een verandering plaatsvindt van een koop-model naar een abonnement-model.

 

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Maaimachine 28     26
2 Bedrijfsvoertuig 30 126 168 99
3 Houtversnipperaar   28    
4 Aggregaat   22    
5 Strooimachine   65    
  Totaal 58 241 168 125

 

Toelichting:

De investeringen 1 tot en met 5 in de bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving hebben betrekking op onder meer voertuigen, maaimachines, houtversnipperaar e.d.

4. Bestuur - automatisering

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Mobiele devices gemeenteraad   50    
  Totaal   50    

 

Toelichting:

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2022. Er is een vervangingsinvestering voor mobiele devices opgenomen voor de nieuwe gemeenteraad ter ondersteuning aan de uitvoering van hun raadswerkzaamheden.  Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Deze termijn wijkt af van het afschrijvingstermijn van 5 jaar dat vermeld staat in de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024 onder het kopje automatisering.  De toekomstige economische gebruiksduur blijkt uit ervaring korter te zijn dan 5 jaar.

6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Wegen - Hoofdweg in Waverveen 3.140      
2 Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen 50 50 4.900  
3 Wegen - Bovendijk in Wilnis 3.250      
4 Wegen - deel Ringdijk Oost   53    
5 Wegen - deel Molenland   27    
6 Wegen - Herenweg in Vinkeveen       670
7 Fietsroute Baambruggge - Amsterdam 100      
8 Fietsroute VV Plassen-A'dam Zuidoost 50      
9 Fietsroute Wilnisse Zijweg-Rondweg   250    
10 Toegangsysteem Dorpsstraat in Mijdrecht 70      
11 Bruggen - Overzetbrug 505      
12 Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug 548      
13 Bruggen - Botsholtsebrug 512      
14 Bruggen - Voetangelbrug     505  
15 Bruggen - hout 174 334 25 19
16 Bruggen - beton 633 187 416 254
17 Bruggen - Heulbrug   776    
18 Bruggen - Stokkelaarsbrug   498    
19 Bruggen - Geuzenbrug   55    
20 Bruggen - Nellesteinbrug       455
21 Verlichting - masten 183 202 273 71
22 Verlichting - armaturen 330 330 330 330
  Totaal 9.545 2.762 6.449 1.799

 

Toelichting:

1. t/m 6.  In 2021 - 2024 worden diverse wegen vervangen. De reconstructie van de Herenweg is verschoven van 2021 naar 2024 in afwachting van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek voor het Centrumplan Vinkeveen.

7. t/m 9.  De aanleg van fietsroutes staan gepland voor 2021 - 2023 op basis van het plan "DRV fietst".

11. t/m 20.  Op grond van het beheerplan kunstwerken zijn vervangingsinvesteringen opgenomen voor de jaren 2021 - 2024.

21 t/m 22. Op grond van het beleidsplan openbare verlichting zijn de vervangingsinvesteringen voor masten en armaturen voor de jaren 2021 - 2024 verwerkt.

 

7. Riolering

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Vervanging en renovatie riool 200 200 186  
2 Rioolboot     40  
3 Hogedrukspuit     24  
4 Voertuig     65  
5 Vervangen riolering in samenhang met reconstructie Herenweg       350
  Totaal 200 200 315 350

 

Toelichting:

 1. t/m 5. In de periode 2021-2024 staan vervangingsinvesteringen voor het rioleringsstelsel gepland en vervanging van materieel dat wordt ingezet voor de riolering.  De hieruit jaarlijks voortkomende kosten van rente en afschrijving maken onderdeel uit van de rioolheffing.

 

8. Sportaccommodaties

 

Nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024
1 Sportpark Mijdrecht, Argon veld 7 Stergrazo   69    
2 Sportpark Mijdrecht, HVM miniveld hockey   26    
3 Sportpark Abcoude, FCA veld 2     390  
  Totaal   95 390  

 

Toelichting:

 1. Het betreft een vervangingsinvestering van het Stergrazoveld 7 (voetbalveld van gras met een speciale onderlaag) van Sportvereniging Argon in Mijdrecht. Voor deze investering is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK).
 2. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras minihockeyveld van Hockey Vereniging Mijdrecht. Voor kunstgras hockeyvelden is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Deze termijn is conform de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK).
 3. Het betreft een vervangingsinvestering van het kunstgras voetbalveld (veld 2) van FC Abcoude. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. In verband met de nieuwe onderhoudsmethode voor kunstgrasvelden  is de verwachte levensduur langer geworden. Deze termijn sluit aan bij de nota activeren, waarderen en afschrijven 2020 - 2024. Daarnaast is in het investeringsbedrag rekening gehouden met een duurdere infill in verband met veiligheids- en milieuaspecten en met  een rijksbijdrage specifieke doeluitkering sport (SPUK).  

 

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2019 - 2024

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.822 2.892 2.996 3.019 3.025 3.024
1.2 Openbare orde en veiligheid 567 591 559 559 559 559
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 7.183 8.175 7.579 7.479 7.449 7.773
2.2 Parkeren 69 73 72 72 72 72
2.4 Economische havens en waterwegen 390 417 425 425 425 425
2.5 Openbaar vervoer 155 169 188 209 209 209
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479
Programma 3 Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 337 318 292 292 292 292
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 140 174 216 216 216 216
3.4 Economische promotie 70 125 58 58 58 58
Totaal Programma 3 Economische zaken 546 616 566 566 566 566
Programma 4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 98 122 118 118 118 118
4.2 Onderwijshuisvesting 1.297 1.220 1.822 1.208 1.202 1.182
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.041 2.167 2.126 2.161 2.161 2.156
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
5.1 Sportbeleid en activering 215 270 264 257 257 252
5.2 Sportaccommodaties 2.071 2.206 2.374 2.341 2.330 2.320
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 226 228 212 207 207 202
5.4 Musea -1 52 10 5 5 0
5.5 Cultureel erfgoed 168 218 202 157 157 157
5.6 Media 724 732 705 635 635 631
5.7 Openbaar groen en recreatie 3.876 4.820 5.058 4.203 3.674 3.677
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.875 2.915 2.817 2.876 2.838 2.838
6.2 Wijkteams 1.728 1.610 1.256 1.251 1.251 1.246
6.3 Inkomensregelingen 8.782 16.526 9.987 9.978 9.978 9.968
6.4 Begeleide participatie 2.094 2.271 2.239 2.185 2.099 2.094
6.5 Arbeidsparticipatie 1.112 654 674 605 471 467
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.247 2.185 2.284 2.204 2.129 2.124
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.291 4.232 4.520 4.430 4.335 4.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.950 6.947 8.186 8.115 7.965 7.810
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 74 307 242 247 247 242
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.049 1.290 1.367 1.362 1.362 1.357
7.1 Volksgezondheid 1.699 1.741 1.798 1.798 1.798 1.798
Totaal Programma 6 Sociaal domein 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
7.2 Riolering 3.342 3.499 3.607 3.603 3.643 3.653
7.3 Afval 3.308 4.183 4.628 4.615 4.646 4.650
7.4 Milieubeheer 1.553 1.936 2.136 1.786 1.786 1.786
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 274 279 280 280 280 280
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Ruimtelijke ordening 1.985 2.223 1.663 1.402 1.462 1.352
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 3.467 25.716 -846 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.349 3.627 2.912 2.892 2.842 2.842
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 2.328 2.177 2.197 2.163 2.175 2.175
0.2 Burgerzaken 941 843 856 791 796 958
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 758 1.387 630 575 632 632
0.4 Overhead 15.654 14.586 14.432 13.964 13.128 12.879
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury 12 -204 118 -51 -171 -78
0.61 OZB woningen 511 566 587 587 587 587
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 3.678 1.977 1.993 440 440 440
0.8 Overige baten en lasten 122 71 71 72 73 75
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -16 49 10 10 10 10
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034
Totaal Lasten 95.614 128.561 95.917 91.800 89.855 89.879
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 92 4 4 4 4
1.2 Openbare orde en veiligheid 38 68 75 75 75 75
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 43 160 79 79 79 79
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 280 213 220 220 220 220
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 13 45 45 45 45 45
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 293 257 264 264 264 264
Programma 3 Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 5 0 0 0 0 0
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 144 129 168 168 168 168
3.4 Economische promotie 541 470 763 763 763 763
Totaal Programma 3 Economische zaken 690 598 931 931 931 931
Programma 4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 108 93 93 93 93 93
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 227 207 207 207 207 207
Totaal Programma 4 Onderwijs 335 300 300 300 300 300
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
5.2 Sportaccommodaties 484 387 405 405 405 405
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 2 7 7 7 7 7
5.7 Openbaar groen en recreatie 11 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 497 394 412 412 412 412
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 83 46 46 46 46 46
6.3 Inkomensregelingen 7.744 14.726 7.963 7.863 7.863 7.863
6.4 Begeleide participatie 574 380 312 307 301 301
6.5 Arbeidsparticipatie 114 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 96 100 110 94 79 79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 141 220 146 150 153 157
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 76 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 90 0 0 0 0
Totaal Programma 6 Sociaal domein 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
7.2 Riolering 4.797 4.900 4.990 4.990 4.990 4.990
7.3 Afval 4.629 5.328 6.146 6.146 6.146 6.146
7.4 Milieubeheer 7 157 307 7 7 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 348 367 367 367 367 367
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Ruimtelijke ordening 18 17 70 70 70 70
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 4.630 30.127 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.759 2.141 2.012 1.691 2.134 1.442
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 225 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 609 427 463 385 346 701
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 558 802 209 209 209 209
0.4 Overhead 232 51 52 52 52 52
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.623 1.279 724 646 607 962
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury 177 90 112 112 112 112
0.61 OZB woningen 5.955 5.780 5.940 5.940 5.940 5.940
0.62 OZB niet-woningen 2.031 2.119 3.150 3.850 4.150 4.150
0.63 Parkeerbelasting 13 20 6 6 6 6
0.64 Belastingen overig 2.582 2.576 2.586 333 333 333
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 50.416 52.460 54.810 55.470 55.680 56.450
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 4 0 0 0 0 0
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991
Totaal Baten 89.675 124.634 91.784 90.075 90.971 91.408
Netto kosten 5.939 3.927 4.133 1.725 -1.115 -1.529
Onttrekkingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 9.554 11.831 6.460 2.072 798 612
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 669 1.651 772 0 0 0
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 10.223 13.482 7.232 2.072 798 612
Stortingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 4.284 9.555 3.099 0 0 0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 0 0 0 347 1.913 2.141
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.284 9.555 3.099 347 1.913 2.141
Mutaties reserves -5.939 -3.927 -4.133 -1.725 1.115 1.529

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrip Definitie
Accres Groei of krimp van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.

Begrotingsoverschot

Een begrotingsoverschot treedt op wanneer de baten hoger zijn dan de lasten.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
Egalisatie reserve Reserve om tot een gelijkmatige lastenverdeling te komen.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Stelsel van baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de bijbehorende prestaties betrekking hebben. Dit betekent dat - als er bijvoorbeeld een congres is georganiseerd aan het einde van het jaar - de lasten op dat jaar worden geboekt; ook als de rekening pas in het volgende kalenderjaar binnenkomt en wordt betaald. Dit betekent ook dat uitgaven voor investeringen in bijvoorbeeld een gebouw dat x jaar meegaat niet ten laste komen van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin het gebouw wordt gebruikt. Achterliggend idee hierbij is dat de gebruiker betaalt en er een relatie kan worden gelegd met geleverde prestaties. Door uitgaven en inkomsten toe te rekenen aan de jaren waarop ze betrekking hebben, wordt het inzicht in de kosten van taakvelden en programma’s bevorderd.
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

 • waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,
 • waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,
 • waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en
 • waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.
Verbonden Partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

Gebruikte afkortingen

Afkortingen

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AED Automatisch Externe Defibrillatoren
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB Bijzondere bijstand
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BCF Business Control Framework
BDU Bijzondere Doeluitkering
BHV Bedrijfshulpverlening
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BKR Bureau Krediet Registratie
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB Centraal PlanBureau
CVZ Centrum Voor Zorgverzekeringen
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
DigiD Digitale Identiteit
EKD Elektronisch Kind Dossier
EMU Economische en Monetaire Unie
Esco Energie Service Companies
ESF Europees Sociaal Fonds
EZ Economische Zaken
FG Functionaris voor de gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS (College van) Gedeputeerde Staten
Hbh Hulp bij huishouden
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHT Huishoudelijke hulp toelage
HRM Human Resource Management
IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KCC Klanten Contact Centrum
KGA Klein gevaarlijk afval
KvK Kamer van Koophandel
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen
KWO Koude Warmte Opslag
LEA Lokale Educatieve Agenda
LHBT Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
LLV Leerlingenvervoer
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
MBO Middelbaarberoepsonderwijs
mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie
MIP Meerjarig InvesteringsProgramma
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek
MOP Meerjaren Onderhoudsplanning huisvesting
NUG Niet Uitkerings Gerechtigden
NUTW Nog uit te voeren werken
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ Openbare Gezondheidszorg
OHV Onderwijshuisvesting
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerend Zaak Belasting
PGB Persoonsgebonden Budget
PAS Programma Aanpak Stikstof
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
REP Regeling elektronische publicaties
RES Regionale Energiestrategie
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
SSC Shared Service Centre
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
TCF Tax Control Framework
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI Verkeers Regel Installatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIJ Wet Investeren In Jongeren
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWI Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket

Beleidskeuzes in beeld

Inleiding

Na de Kaderbrief 2021 is met de op dat moment voorliggende begrotingsopgave (meerjarig nadelige begrotingsresultaten) het begrotingsproces gestart. Door alle programma's heen, is door de domeinen breed informatie opgehaald om te komen tot een pakket aan maatregelen om de begrotingsopgave  te kunnen dekken. Naast de maatregelen die opgenomen zijn als ombuiging zijn nog meerdere opties in het besluitvormingsproces serieus overwogen. Toch is er om redenen niet voor gekozen om de volgende bezuinigingen door te voeren. De toelichtingen geven aan wat de bezuiniging inhoudt en wat de gevolgen zijn.

Beleidskeuzes

Domein 1  - Bezuinigingen waar niet voor gekozen is

 

Nr. Omschrijving Gevolgen

Betrokken Partners

Wat blijven we wel doen

Bezuiniging

2021 2022 2023 2024
1

Meld- en Adviespunt GGD

Momenteel wordt 25.000 euro afgedragen aan de GGD voor regionaal opgezette Meld- en Adviespunt Bezorgd. Een meldpunt voor niet –acute meldingen m.b.t. personen met verward gedrag, in aanvulling op de acute meldingen bij de meldkamer. Om vanuit dit meldpunt mensen met verward gedrag gericht door te geleiden naar de lokale zorgstructuren. Dit is een pilot van 2 jaar die in 2020 is gestart. De vraag is of dit meldpunt voldoende toevoegt aan het bestaande meldpunt binnen de Toegang. Hier is daarom een efficiencyslag mogelijk.

 

Het meeste van de werkzaamheden worden intern al uitgevoerd en de extra werkzaamheden kunnen intern worden opgevangen waardoor de bijdrage komt te vervallen.

 

Regionaal/ GGD

 

Binnen de toegang blijft een meldpunt bestaan. Op basis van de evaluatie van de pilot worden indien nodig aanpassingen gedaan om hierop toegerust te zijn. Omdat het gaat om een bestaand meldpunt, kan dit naar verwachting intern opgevangen worden.

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

2

Dorpshuis de Willisstee en Dorpshuis De Boei.

De visie op Dorpshuizen wordt in 2021 verwacht. Deze visie volgt na de uitkomsten van het rekenkamer onderzoek naar het beleid op de dorpshuizen.

Als gemeente zetten we in om de exploitatie van de dorpshuizen te verhogen. Dat willen we stimuleren door zoveel mogelijk maatschappelijke partners gebruik te laten maken van de dorpshuizen. Door bijvoorbeeld activiteiten die we zelf als gemeente organisatoren (b.v. raadvergaderingen, bijeenkomsten bewoners, inburgeringstrajecten) binnen de dorpshuizen te programmeren, komt er extra financiële ruimte voor de dorpshuizen. Maar ook vanuit de opdracht tot samenwerking tussen de bibliotheek en Tympaan-de Baat.

     

-14.500

-15.403

-14.500

-15.403

   

 

 

Domein 2  -  Bezuinigingen waar niet voor gekozen is

Nr. Omschrijving Gevolgen

Betrokken Partners

Wat blijven we wel doen

Bezuiniging

2021 2022 2023 2024
  Beheer & Onderhoud              
1

Onderhoud waterwegen 

De waterwegen onderhouden is een verplichting.  Bij deze bezuiniging blijft de veiligheid op het huidige niveau. 

Bij het slootwerk in het buitengebied laten wij het vuil soms op de berm liggen. Het laten liggen van slootvuil levert een minder beeld op in de buitengebieden en leidt ook tot vuil op de wegen en te hoge bermen. Hemelwater afvoer wordt belemmerd. Dit alles leidt tot meer meldingen en klachten uit de omgeving.

 

Het baggerwerk wat er nu door de gemeente zelf gedaan, blijven we uitvoeren. We onderhouden de beschoeiingen op basis van calamiteiten.

-17.500

-17.500 -17.500 -17.500
2

Straatmeubilair

 

We verlagen het onderhoudsniveau voor het straatmeubilair. Bij bankjes kiezen we bijvoorbeeld eerder voor verwijdering dan voor herstel van de planken.

 

Noodzakelijk straatmeubilair blijven we vervangen.

-8.000

-8.000 -8.000 -8.000
3 Verwijderen van speelvoorzieningen 

We halen het merendeel van de speeltoestellen weg. Na de eenmalige verwijderingskosten zijn er vanaf 2022 geen onderhoudskosten meer. Dit betekent dat de plekken die achterblijven niet worden omgevormd naar gazon, maar verworden tot ruw gras. De veiligheid is gewaarborgd, maar het beeld van een speelveld zal drastisch veranderen. Het verwijderen van speeltoestellen leidt tot een versobering van de wijk en leidt waarschijnlijk tot klachten.

  We behouden speelvoorzieningen welke nog een te verwachten levensduur van 10 jaar hebben.

-24.000

-24.000 -24.000 -24.000
  Verkeer              
4 Verkeerskundige knelpunten Iets minder budget om te reageren op (acute) meldingen uit de omgeving. Dit betekent dat we scherper moeten afwegen welke knelpunten we onderzoeken.   We blijven reageren op (acute) verkeersmeldingen uit de omgeving, maar maken scherpere afwegingen in wat we (laten) onderzoeken.

-5.000

-5.000 -5.000 -5.000
5 Verkeersbeleid

Op gebied van verkeerseducatie verlagen we de frequentie van bepaalde projecten. Bijvoorbeeld het ene jaar een scootmobieltraining en het andere jaar een fietstraining voor ouderen in plaats van beide in hetzelfde jaar. Het gaat hier om een relatief klein budget en daarmee is het ook een kleine besparing.   We blijven aandacht besteden aan verkeerseducatie. Bepaalde projecten en trainingen bieden we alleen in iets lagere frequentie aan.

-2.000

-2.000 -2.000 -2.000
  Economie & Toerisme              
6 Economische ontwikkeling

We stellen onze ambitie om MKB-vriendelijkste gemeente te worden bij. We doen alleen economisch onderzoek indien echt noodzakelijk en zetten minder in op het organiseren van evenementen. We zijn terughoudend in het ondersteunen van (ondernemers)initiatieven en minimaliseren de bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze wijziging in koers kan de relatie met ondernemers(verenigingen) onder druk komen staan.   We zetten in op een gezonde ontwikkeling van de omstandigheden voor ondernemers. We gaan daarbij meer uit van de eigen kracht van ondernemers.

-25.000

-25.000 -25.000 -25.000
7 Recreatie en Toerisme 

Dit betekent geen ondersteuning meer voor initiatieven op het gebied van o.a. gebiedspromotie en routes, geen inspiratiebijeenkomsten voor toerisme- en recreatieondernemers en geen budget voor toeristisch-recreatieve onderzoeken. De afgelopen twee jaar is hier juist op ingezet. Dit zal bij ondernemers(verenigingen) daarom niet bijdragen aan hun beeld van DRV als een MKB-vriendelijke gemeente.  

Een goed economisch klimaat blijft een belangrijke focus. Toerisme is hierbij één van de onderwerpen. 
 

-30.000

-30.000 -30.000 -30.000

 

 

Domein 3  -  Bezuinigingen waar niet voor gekozen is

 

Nr. Omschrijving Gevolgen

Betrokken Partners

Wat blijven we wel doen

Bezuiniging

2021 2022 2023 2024
1

Integrale veiligheid

Sinds 2016 wordt, buiten de gebruikelijke werkzaamheden van het recreatieschap, extra ingezet op het vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen. Deze inzet zou afgeschaft kunnen worden.

De consequentie hiervan is dat er meer risico is op onveiligheid op de plassen.

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

 

De uitvoering van het integraal veiligheidsplan blijft in stand. Dit betekent dat onderwerpen als ondermijning, zorg en veiligheid, communicatie en veiligheid en verkeer en overlast de aandacht blijven krijgen zoals is afgesproken. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
2

Diverse posten

De overige ombuiging wordt op diverse kleinere deelposten binnen veiligheid gerealiseerd. 

Dit betekent bijvoorbeeld een verminderde inzet van Bureau Halt in het geven van voorlichting op scholen.

Bureau Halt

Politie

  -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
3

Organisatiebrede HR budgetten

Er is voor gekozen om de materiele budgetten als het opleidingsbudget en het frictiebudget in stand te houden vanuit het uitgangspunt dat we ook in tijden van bezuinigingen een goed werkgever willen zijn. Deze budgetten zijn randvoorwaardelijk bij het sturen op in- door- en uitstroom van personeel.

   

Frictiebudget - incidenteel

 

Frictiebudget - structureel

Opleidingsbudget - structureel

-200.000

 

-200.000

-400.000

 

 

-200.000

-400.000

 

 

-200.000

-400.000

 

 

-200.000

-400.000

4

Communicatie: schrappen gemeentepagina

Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente verplicht om alle bekendmakingen via overheid.nl te doen. Plaatsing in de (lokale) krant is dan geen wettelijke opdracht meer. 

Volledig schrappen van het budget betekent geen advertenties/ bekendmakingen meer op papier.

   

-34.000

-34.000

-34.000 -34.000
 

Dienstverlening KCC & Burgerzaken: kleinere personele inzet met langere wachttijden, beperking openstelling telefonische bereikbaarheid

     

 

 

   
5

KCC telefonie


Er is voor gekozen om het huidige telefonische dienstverleningsniveau te handhaven.

Als we kiezen voor ombuigingen dan is het gevolg dat we een correcte maar niet altijd tijdige dienstverlening aan de telefoon bieden. We accepteren dat er langere wachttijden zijn aan de telefoon, pieken kunnen niet opgevangen worden.

De huidige servicenormen worden niet meer gerealiseerd. Servicenorm nu is dat 80% van de binnenkomende telefoongesprekken binnen 3 x overgaan opgenomen wordt. We realiseren dit nog bij 60% van de binnenkomende gesprekken.

We sluiten maandag t/m donderdag om 16.00 uur in plaats van om 17.00 uur voor de telefonische dienstverlening

   

zie 6.

 

   
6

Burgerzaken


Er is voor gekozen om het huidige dienstverleningsniveau te handhaven.

 

Als we kiezen voor ombuigingen betekent dit dat er langere wachttijden bij burgerzaken aan de balie ontstaan. Hierdoor duurt het langer dan 2 dagen voordat men een afspraak aan de balie heeft. We accepteren dat gegevens in de BRP (basis registratie personen) soms niet tijdig verwerkt worden.
Wachttijden voor het beantwoorden van vragen lopen op.

Deze bezuiniging kan nu nog niet gerealiseerd worden. Mocht er sprake zijn van natuurlijk verloop dan levert dit een structurele besparing op.

   

-31.000

-31.000

-31.000 -31.000
7

Taakveld Bestuur

Er is voor gekozen om niet te bezuinigen op het budget voor intergemeentelijke samenwerking. 

 

   

Hierdoor blijft het mogelijk om officieel deel te gaan nemen aan de u10 (planning besluitvorming 4e kwartaal 2020) en daarmee aangesloten te blijven op regionale besluitvorming op voor ons belangrijke dossiers als ruimtelijke ordening, verkeer en duurzaamheid.

Er is tevens voor gekozen om de ‘kinderactiviteiten’ in stand te houden. Dit betreft de kinderraad, de kinderburgemeester en het kinderlintje. 

-50.000

 

 

 

 

 

-10.000

-50.000

 

 

 

 

 

-10.000

-50.000

 

 

 

 

 

-10.000

-50.000

 

 

 

 

 

-10.000

....

Vastgestelde moties

Vastgestelde moties uit de begrotingsraad van 2 november 2020

 

Indienende partij(en) Omschrijving
CDA, D66 en VVD Intensief inzetten op voorveld sociaal domein
PvdA/GL en Ronde Venen Belang POH GGZ Jeugd
ChristenUnie-SGP, CDA, D66, Ronde Venen Belang Ondernemers in beeld, ook in de begroting!
D66 en Ronde Venen Belang Aanpassing verordening Watertoeristenbelasting 2021
ChristenUnie-SGP, D66 en Ronde Venen Belang Eerlijk betalen voor het watertoerisme
CDA, D66 en VVD OZB in zicht
CDA, D66 en VVD Onderzoek taakvelden