Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

 

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

 

In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

 

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

 

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.

 

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

 

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022

Een veilige samenleving wordt niet in het gemeentehuis gemaakt, maar met inwoners en allerlei andere betrokkenen. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk werken we daarmee aan een veilige en plezierige woon- en werkomgeving. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn. Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord, maar is een logische uitkomst wanneer de eerder genomen (preventieve) stappen geen resultaat bieden.

Acties

B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

Wij verbeteren en breiden onze digitale dienstverlening uit. Dit betekent meer selfservice door de inwoner en meer kanalen waarlangs de inwoners geholpen kunnen worden met als doel: een meer eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening. De dienstverlening wordt kanaalonafhankelijk en soms volledig digitaal. Hoe inwoners of ondernemers ook een aanvraag indienen, ze kunnen een gelijkwaardig resultaat en een gelijkwaardige procesbehandeling verwachten, ongeacht de kanaalkeuze.
Sommige inwoners hebben liever contact met een medewerker. Dat blijft natuurlijk altijd mogelijk. Digitaal waar mogelijk, maatwerk waar nodig.
De digitale dienstverlening zorgt er voor dat we duurzamer werken; minder papier en minder vervoersbewegingen. De telefonische bereikbaarheid zal optimaliseren door de overgang op volledig mobiel bellen.
Collega’s werken meer plaats en tijdonafhankelijk wat bijdraagt aan een flexibelere dienstverlening waarbij meer maatwerk mogelijk is voor onze inwoners en onze medewerkers.

Contact opnemen met de gemeente of makkelijk aan betrouwbare informatie komen is voor iedereen belangrijk. Extra aandacht is er voor de dienstverlening van personen met een lichamelijke beperking. Als gemeentelijke bestuurslaag staan we dicht bij onze inwoners. Hun meningen, adviezen en organisatiekracht zijn van toegevoegd waarde voor de lokale democratie. Daarom wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (online) participatie.

Acties

B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is daarnaast in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of samenwerkingspartners. Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen en de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van gemeenten.

Acties

B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college, raad en organisatie belangrijk.

Door de huidige ontwikkelingen heroverwegen wij de plannen voor het gemeentehuis.  Er zal minder de nadruk liggen op de hoeveelheid werkplekken, en meer op de mogelijkheden van ontmoeten en verbinden

Acties

B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Door regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk daarnaast aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. 

Acties

B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

Het coalitieakkoord heeft de naam 'Verbinden, innovatie en ondernemend, met de blik naar buiten'. Het college wil invulling geven aan deze wijze van besturen en wil hierbij alle inwoners nauw betrekken.

Acties

B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken

Het meenemen van medewerkers in de methodiek van datagestuurd werken is een doorlopend proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie. Tegelijkertijd wordt er concreet aan dataprojecten gewerkt.

Acties

B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

Onze uitgangspunten zijn:

 • We zijn een financieel gezonde gemeente.
 • Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd.
 • Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is.
 • Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen.
 • De interne controle is op orde zodat de accountant een goed oordeel kan vellen.

Acties

Domein 3 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

1. Veiligheid  
1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 9,0 9,5 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0
2 Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,6

0,6

0,5 0,5
3 Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2,8

[*]

2,5 2,4
4 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,5

2,7

2,2 2,1
5 Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 4,0 4,0 3,8 3,7
2. Bestuur en ondersteuning  
6 Formatie per 1.000 inwoners 6,9 6,8 6,9 6,8
7 Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 6,1 6,3 6,6
8 Apparaatskosten per inwoner € 635 € 692 € 648 € 674
9 Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 26% 25% 25%  - 30% 20%
10 Overhead als percentage van totale lasten 14% 16% 14% 15%
           
[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

 

Nr. Toelichting
1 Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat de trend van de jaren 2018, 2019 en 2020 zich doorzet naar 2021.
2 De trend  van het aantal winkeldiefstallen vertoont lichte schommelingen maar zal naar verwachting zo blijven.
3 We zetten in op een daling van het aantal diefstallen uit woningen door intensieve samenwerking met de politie en de inwoners.
4 Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). We verwachten dat de dalende trend in het aantal geweldsmisdrijven zich voorzet voor 2021.
5 We verwachten dat in 2021 de dalende trend zich ook voortzet voor het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde.
6 Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2021 op peildatum 1 januari 2021 genomen en 44.760 als het aantal inwoners per 1 januari 2021. De formatie op peildatum 01-01-2021 is 304,8 FTE.
7 Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de werkelijke bezetting in fte op 1 januari van het vorige begrotingsjaar genomen. Voor de begroting 2021 betekent dit dat de bezetting van 1 januari 2020 is genomen. De bezetting op peildatum 01-01-2020 is 296 FTE
8 De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2021.
9 De verwachte externe inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale capaciteitskosten ligt in 2021 rond de 20%. In 2020 zijn er belangrijke stappen gezet om het percentage externe inhuurkosten naar beneden bij te stellen door onder andere het structureel invullen van vacatures en waar stelselmatig gebruik wordt gemaakt van externe inhuur dit structureel in te vullen door het aannemen van personeel in dienstverband. Ook in 2021 wordt deze ontwikkeling gecontinueerd.
10 Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Domein 3 - Verbonden partijen

2. Het veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen. 

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Ook is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.

Domein 3 - Wat mag het kosten?

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.389 3.483 3.554 3.577 3.584 3.582
Baten 43 160 79 79 79 79
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.346 3.323 3.475 3.498 3.505 3.503
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 19.682 18.993 18.114 17.492 16.731 16.643
Baten 1.623 1.279 724 646 607 962
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.059 17.714 17.390 16.846 16.124 15.682
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 4.307 2.459 2.778 1.057 939 1.034
Baten 61.178 63.045 66.604 65.711 66.221 66.991
Onttrekkingen 10.223 13.482 7.232 2.072 798 612
Stortingen 4.284 9.555 3.099 347 1.913 2.141
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -62.811 -64.513 -67.958 -66.378 -64.166 -64.427

Aansluiting ten opzichte van de begroting 2020 - 2023

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar zes onderdelen.

1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020* 

2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 *

3. Beleidsontwikkelingen

4. Ombuigingen

5. Inzet reserves

6. Ontwikkeling begrotingsresultaten

 

* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen.

 

  2021 2022 2023 2024
Basis begroting 2020 - 2023 -41.692 -41.995 -41.592 -42.390
Mutaties:        
1. Raadsbesluiten  -137 -105 -106 -107
2. Autonome ontwikkelingen -793 -1.735 -1.743 -2.309
3. Beleidsontwikkelingen 587 1.100 697 714
4. Ombuigingen (inclusief amendementen) -1.904 -3.511 -3.461 -3.716
5. Inzet reserves  -1.320 -966 -205 -19
6. Ontwikkeling begrotingsresultaten  -1.834 1.178 2.423 3.185
Begroting 2021 - 2024 -47.093 -46.034 -44.538 -45.242

 

Toelichting op de beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024
1. Ontwikkelingen dienstverlening & digitalisering 396 509 106 123
2. Gemeentehuis   500 500 500
3. Digitaliseren besluitvorming 100 25 25 25
4. Invoeren rechtmatigheidsverklaring door het college  25      
5. Contentmanager 66 66 66 66
Totaal 587 1.100 697 714

 

Toelichting:

 1. Rekening is gehouden met het programmaplan Digitaal Documentair Informatiemanagement, het verbeteren van de digitale veiligheid, het beheer van de  privacygegevens, het periodiek uitvoeren van een legal audit. 
 2. Voor vernieuwing gemeentehuis is eerder aangegeven dat de jaarlijkse meerkosten 500.000 euro bedragen. Zie verder bij ombuigingen.
 3. Voor het digitaliseren van het besluitvormingsproces is 50.000 euro opgenomen voor de projectcoördinatie. Op 4 juni 2020 heeft de raad het programma Digitaal Documentair Informatiemanagement vastgesteld. Eén van de afspraken daarin is dat de besluitvorming van afdeling naar college en gemeenteraad op 1 januari 2022 geheel digitaal is. Een belangrijke stap zodat we als college en gemeenteraad nog efficiënter, transparanter en zorgvuldiger besluiten kunnen nemen. Bij het vaststellen van het programma hebben we aangegeven dat we later met een uitgewerkt voorstel voor het onderdeel besluitvorming komen. Begin 2021 gaan we dit voorstel aan de raad aanbieden. De ambtelijke organisatie en de griffie bereiden dit samen voor. Vooruitlopend op het nog uit te brengen is in deze begroting rekening gehouden met 100.000 euro in 2021 en 25.000 euro vanaf 2022.
 4. Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. We werken aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen. 
 5. In 2019 en 2020 is geëxperimenteerd met inbesteden van fotografie en videoproductie. Hierdoor zijn in 2019 en 2020 meerdere projecten in eigen beheer uitgevoerd en zijn campagnes zoals arbeidsmarkt, sociaal domein en De Ronde Veense Toppers (kinderlintje) veel effectiever. Door de Corona crisis maken we steeds meer gebruik van online communicatie om de gemeentelijke activiteiten laagdrempelig en visueel onder de aandacht te brengen. Dit soort activiteiten gaan we structureel voortzetten.

Toelichting op de ombuigingen

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024
1.  Kwaliteit vastgoed en grondzaken -60      
2.  Personele kosten -431 -598 -798 -1.003
3.  Lokale heffingen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
3a. Amendement 'Beperking verhoging OZB bedrijven i.v.m. Corona' 1.000 300    
4.  Materiële budgetten overhead -50 -100 -150 -200
5.  Onderhoud gemeentelijke gebouwen -113 -113 -113 -113
6. Gemeentehuis 0 -500 -400 -400
7. Amendement taakstelling apparaatskosten -250 -500 -550 -600
Totaal -1.904 -3.511 -4.011 -4.316

 

In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting opgenomen op alle ombuigingen. Hieronder in het kort.

 

Toelichting:

 1. Kwaliteit vastgoed en grondzaken. Kwaliteitsimpuls  is deels binnen bestaande formatie gerealiseerd. Hierdoor is het oorspronkelijke budget van verlaagd van 110.000 euro naar 50.000 euro.
 2.  Door natuurlijk verloop in combinatie met het anders organiseren van werkzaamheden worden de personeelskosten verlaagd.  2a. Conform het door de raad vastgestelde amendement is er een aanvullende taakstelling opgenomen om de capaciteitskosten - onderdeel van de apparaatskosten - verder te reduceren.
 3. De inkomsten van de gemeenten zijn o.a. gebaseerd op het lokale belastingbeleid, zoals de leges en de belastingverordeningen. Er is een tariefsverhoging toegepast op de OZB-niet woningen. 
 4.  Door een taakstelling van 50.000 euro oplopend naar 200.000 euro worden bezuinigingen gerealiseerd op de materiële budgetten onder het taakveld overhead. Dit betreft onder andere personeel en organisatiebeleid, ICT, communicatie, vergaderkosten etc. Door het management wordt deze taakstelling concreet ingevuld. Dit is een bezuiniging van 5%.
 5. De bezuinigingen op onderhoud gemeentelijke gebouwen is gevonden in kostenreductie van het onderhoud op gebouwen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Dit betreft ongeveer een kwart van het budget.
 6.  In relatie met nieuwbouw/verbouw gemeentehuis is eerder aangegeven dat de jaarlijkse meerkosten 500.000 euro bedragen. Door de nieuwe ontwikkelingen met thuiswerken door Corona worden de plannen aangepast. Dit leidt tot verlaging van 400.000 euro en blijft m.i.v. 2023 100.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de huisvesting. Dit is een schatting, die bij het samenstellen van de begroting 2022 nader wordt bekeken.
 7.   De beoogde verhoging van de opbrengst is conform het door de raad vastgestelde amendement naar beneden bijgesteld voor 2021 en 2022.

Toelichting op de inzet van reserves

Inzet reserves 2021 2022 2023 2024
1. Raadsbesluiten tot en met juli 2020 -1.324 -350 0 0
2.  Incidenteel 4 -616 -205 -30
3.  Structureel       11
Totaal -1.320 -966 -205 -19

Toelichting:

 1. Betreft effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2020.
 2. Diverse incidentele baten en lasten voor de periode 2021 - 2024 zijn verrekend met de algemene reserve. In de financiële begroting is een totaaloverzicht opgenomen.
 3. Diverse structurele kosten worden bekostigd het inzetten van bestemmingsreserves. Dit is toegelicht in de financiële begroting.