Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave.

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat

In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn en streven we naar de titel van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.

Acties

B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

Een gezonde groei is nodig om de vitaliteit van de gemeente te behouden. Dit doen we als eerste door te bouwen voor eigen 'jonge' inwoners. Daarna willen we jongeren vanuit de regio trekken om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw voor onze gemeente. We zorgen dat oudere inwoners langer, veilig thuis kunnen wonen. Met de focus op de lange termijn blijft de bouw van woningen onverminderd doorgaan. Om antwoord te geven op onze autonome groei tot 2040 is het doel om 2.800 woningen te bouwen. De gewenste bouw van 2.000 extra woningen tot 2040 voor de regio draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen in onze dorpen.

Acties

B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend.

Acties

B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten verlopen.

Acties

B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.

 

Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Acties

B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door wijziging van de afvalinzameling, van eens in de 2 weken naar eens in de 3 weken,  inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen  met verschillende wetenschappelijke instanties.

Acties

B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in vastgestelde groenbeleidsplan. In 2021 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn een grote trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. We zetten ons ook in voor nieuwe recreatieve ontsluitingen, zoals bijvoorbeeld bij De Heul. Bij alle ontwikkelingen zoeken wij naar de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. 

Acties

Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

1. Economie
1 Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 49,3% 49,8% 49,8% 49,8%
2 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 Jaar 156,5 162,3 162,5 162,5
2. Milieu
3 Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner 183 kg 180 kg 209 kg 197 kg
4 Percentage hernieuwbare elektriciteit 8,3% [*] 9,0% 9,5%
3.  Bouwen en wonen
5 Gemiddelde WOZ waarde van woningen € 322.000 € 349.000 € 376.000 € 405.000
6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 10,3 13,8 12,1 12,6
7

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)

74,4% 74,3% 74,9% 74,9%
8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 681 € 517 € 690 € 742
9

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 732 € 568 € 752 € 818
 

 

       

[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

 

Nr. Toelichting
1 De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar rond de 49%. De prognose 2020 en 2021 zijn gelijk gehouden aan het reële percentage van 2019.
2 De realisatiecijfers van 2018 en 2019 zijn ontleend aan Waar staat je gemeente.  Voor 2020 en 2021 wordt een geringe toename verwacht van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.
3 De hoeveelheid restafval is ontleend aan de begroting 2021 van de AVU: 8.800 ton. Het aantal inwoners per 1 januari 2021: 44.760
4 Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa. Gegevens over 2019 zijn niet beschikbaar. Het opgesteld vermogen zonnepanelen (bedrijven en woningen) is gestegen van 11.000 kW in 2018 naar 15.000kW in 2019. We verwachten dat deze trend zich in 2020 en 2021 zich doorzet.
5 De WOZ waarde 2021 betreft de prognose van de WOZ waarde van 2020, aangepast met prijsontwikkeling voor koopwoningen van het CBS (mei 2020)
6 Het laatst bekende cijfer is voor 2018. Voor 2019, 2020 en 2021 is de prognose gebaseerd op het woningbouwprogramma van De Ronde Venen.
7 De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2021 is het cijfer 2020 gehanteerd.
8 De woonlasten bestaan uit onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
9 Zie toelichting onder 8.

Domein 2 - Verbonden partijen

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied. 

Voor de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland zijn verschillende toekomstscenario’s onderzocht om de organisatie toekomstbestendiger te maken. De keuzes die hierin worden gemaakt, raken mogelijk ook de toekomst van recreatieschap SGL.

2. Stichting MooiSticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen.

5. Marickenland (Groenfonds)

De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is gekoppeld aan woningbouw in de wijk De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd. Ter afwikkeling daarvan zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en gemeente. Gezamenlijk wordt een inrichtingsplan voor Marickenland ontwikkeld. Dit is in 2019 gereedgekomen. De gemeente investeert hierin 1,1 mln. euro voor recreatieve voorzieningen.

Uw raad heeft op 30 januari 2020 ingestemd met het inrichtingsplan voor Marickenland en de investering in recreatieve voorzieningen. Voor deze investering wordt het resterende gedeelte van het gemeentelijke saldo op de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (circa 760.000 euro) ingezet. Feitelijke realisering en daarmee benutting van het saldo zal plaatsvinden in de periode 2020 - 2023.

Op 9 juni 2020 is besloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Marickenland  aan te gaan met provincie, waterschap en Staatsbosbeheer, waarin de wederzijdse afspraken en investeringen zijn vastgelegd.

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering is gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie. Er zijn 3 natuurprojecten die in de loop van de tijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Het inrichtingsproces in Groot Wilnis Vinkeveen is inmiddels afgerond. Als vervolg op dit proces is een gebiedscoöperatie opgericht die de voortgang van het proces in de polder structuur geeft. In polder Groot Mijdrecht NO zijn in 2019 de moerasblokken 3 en 4 opgeleverd.

 

De inrichting van Natuur Netwerk Nederlandgebied Marickenland is een van de projecten waarvan de planvorming in 2019 verder tot uitwerking is gekomen. Er is een schetsontwerp opgesteld en er is overleg gevoerd met bewoners en in het gebied is in 2019 een pilot opgestart voor de natte teelten. Er is een proefveld lisdodde aangeplant, de aanleg en de ontwikkeling daarvan wordt gemonitord.

Op 9 juni 2020 is besloten tot het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen; Provincie, Waternet, SBB en de gemeente.

Domein 2 - Wat mag het kosten?

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 7.797 8.835 8.264 8.185 8.156 8.479
Baten 293 257 264 264 264 264
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 7.504 8.578 8.000 7.921 7.891 8.215
Programma 3 Economische zaken
Lasten 546 616 566 566 566 566
Baten 690 598 931 931 931 931
Totaal Programma 3 Economische zaken -144 18 -365 -365 -365 -365
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 7.279 8.526 8.824 7.806 7.266 7.240
Baten 497 394 412 412 412 412
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 6.783 8.132 8.412 7.393 6.854 6.827
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 8.478 9.897 10.651 10.284 10.355 10.369
Baten 9.781 10.752 11.810 11.510 11.510 11.510
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -1.303 -855 -1.159 -1.226 -1.155 -1.141
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 7.801 31.566 3.729 4.294 4.304 4.194
Baten 6.408 32.286 2.082 1.761 2.204 1.512
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.394 -720 1.647 2.533 2.100 2.682

Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar vier onderdelen.

1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020*

2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 *

3. Beleidsontwikkelingen

4. Ombuigingen

 

* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen

 

  2021 2022 2023 2024
Basis begroting 2020 -2023 15.641 16.564 16.326 17.124
Mutaties:        
1. Raadsbesluiten  (tot en met juli 2020) 1.325 359 39 51
2. Autonome ontwikkelingen 58 94 -138 72
3. Beleidsontwikkelingen 585 570 530 420
4. Ombuigingen (incl. amendementen) -1.075 -1.332 -1.432 -1.450
Begroting 2021 - 2024 16.534 16.255 15.325 16.217

 

Toelichting op de beleidsontwikkelingen

 

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024
1. Bestrijding Japanse Duizendknoop 15 15 15 15
2. Opstellen Kerkenvisie 25      
3. Uitvoering Transitie-ontwerp elektriciteit 40 75 75 75
4. Voortgang proces Lood in Bodem 35      
5. Handhaving bestemmingsplan plassengebied 260 260 260 260
6. Experiment van Groot naar beter -10 -10 -10 -10
7. Implementatie Omgevingswet 140 45    
8. Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan 50 55 160 50
9. Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet 30 30 30 30
10. Implementatie Wet kwaliteitsborging   100    
Totaal 585 570 530 420

 

Toelichting:

 1. In navolging van de activiteiten in 2020 zijn in 2021 vervolgmaatregelen nodig bij de pilotlocaties. Bestrijding van deze exoot blijft structureel aandacht vragen. 
 2. In de septembercirculaire 2019 is 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de kerkenvisie. Om dit bedrag zo goed mogelijk te besteden is ervoor gekozen om eerst in gesprek te gaan met alle kerkgemeenten. In 2021 stellen wij een visie op.
 3. Uitvoering Transitie-ontwerp elektriciteit. Bij het vaststellen van het Transitieontwerp elektriciteit was voor de jaren 2018 en 2019 budget geregeld en lukt het in 2020, door Corona en onderbesteding op de warmtetransitie, om zonder budget uitvoering te geven aan de elektriciteitstransitie. Voor 2021 biedt dat geen oplossing meer en is budget nodig om uitvoering te kunnen geven aan het transitieontwerp.
 4. Ter ondersteuning voor het verkrijgen van subsidiegelden van het Rijk voor het project diffuus lood in de bodem zal lobby worden gevoerd, hiervoor is budget benodigd van 35.000 euro. Voor het onderzoek naar lood in bodem is conform het raadsbesluit van juli 2020 in totaal 300.000 euro opgenomen. Dit wordt gedeclareerd bij de provincie en is daarom budgetneutraal in deze begroting opgenomen.
 5. Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied is een Plan van Aanpak om de bestaande situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving. De kostenraming is een onderdeel van de besluitvorming over dit vast te stellen bestemmingsplan. De uitvoering van deze aanpak start in 2021 en krijgt vervolgens een structureel karakter. De financiële impact is afhankelijk van de te maken keuzes in het vast te stellen bestemmingsplan en de intensiteit van handhaving. Het structurele bedrag is in 2018 geschat op 260.000 euro. Zie ook het onderdeel ombuigingen.
 6. Het experiment van Groot naar beter wordt structureel door GroenWest opgepakt en begroot. Daarom vervalt de experiment bijdrage van 10.000 euro.
 7. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van de Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt.
 8. Werkzaamheden voor Omgevingsplan en Omgevingsvisie worden opgestart. In de aanloop naar het eerste Omgevingsplan moeten hier extra kosten voor gemaakt worden. Omgevingsvisie vraag inzet in onderzoek en participatie.
 9. Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is aansluiten op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Beheer van het DSO brengt structurele kosten met zich mee.
 10.  De Wet kwaliteitsborging treedt in 2022 in werking. De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging zijn nog niet concreet te becijferen. Op dit moment houden we voor 2022 rekening met 100.000 euro. 

Toelichting op de ombuigingen

 

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024
1. Onderhoud wegen -200 -250 -250 -250
2. Verkeer   -25 -25 -25
3. Bewegwijzering -25 -25 -25 -25
4. Gladheidsbestrijding -15 -15 -15 -15
5. Straatreiniging -15 -15 -15 -15
6. Onkruid op verharding -10 -10 -10 -10
7. Voertuigen en materialen -13 -13 -13 -13
8. Fietsplan DRV fietst -50      
9. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)   -100 -100 -100
10. Toeristenbelasting (land en water)   -73 -73 -73
        10a. Amendement Toeristenbelasting -166 -93
-93 -93
11. Monumenten/ molens -10 -10 -10 -10
12. Duurzaamheid -10 -10 -10 -10
13. Ruimtelijke ordening -10 -10 -10 -10
14. Handhaving Plassengebied -160 -160 -110 -110
15. Openbaar groen -50 -50 -50 -50
16. Brugbediening     -150 -150
17. Personele kosten -139 -228 -228 -246
18. Ombuigingen gekoppeld aan de maatschappelijke partners -128 -196 -196 -196
       18a. Amendement Kunst en Cultuur 27 27 27 27
19. Gebiedsmarketing -25      
20. Amendement "Andere keuze ombuiging" Economie en toerisme -30 -30 -30 -30
21. Amendement Woonforensenbelasting -46 -46 -46 -46
Totaal -1.075 -1.332 -1.432 -1.450

 

In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting opgenomen op alle ombuigingen. Hieronder in het kort.

 

Toelichting:

 1. In 2021 renoveren we de Bovendijk, de Ringdijk 2e Bedijking en de Hoofdweg Waverveen. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten de komende vier jaar naar beneden worden bijgesteld.
 2. Vanaf 2022 is hier een ombuiging opgenomen van 25.000 euro. Dit is onderdeel van de samenvoeging van de afdelingen Ruimte en IBOR, waarin we onder andere inzetten op meer synergie op het gebied van verkeer. 
 3. Na inventarisatie en opruimactie verwachten we 30% minder borden te hebben en daardoor minder onderhoudskosten. 
 4.  Door ruime voorraad is de komende vier jaar minder zout nodig. De levert een voordeel op van 15.000 euro.
 5.  Deze bezuiniging vullen we in door een nieuwe aanbesteding, waarin aangepaste eisen worden opgenomen.
 6. We blijven het onkruid borstelen, maar op een aantal (minder intensief gebruikte) plekken zal 1 ronde komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro.
 7. We vervangen onze voertuigen door elektrische voertuigen, hierdoor besparen we op de onderhoudskosten. 
 8. We voeren nog steeds het Fietsplan uit, maar leveren geen bijdrage aan de fietsroute Amsterdam-Utrecht, er komen geen extra oplaadpunten en geen communicatiecampagne. Het incidentele budget voor 2021 wordt door deze ombuiging met  50.000 euro verlaagd.
 9. We zetten in op een bezuiniging op taken bij de ODRU. Dit vraagt om nader overleg en onderzoek. We zoeken daarin samenwerking met andere gemeenten. De bezuiniging betekent een efficiencyslag op het gebied van milieu- en bouwtaken vanaf 2022.  De ombuiging bedraagt binnen domein 2 100.000 euro vanaf 2022  (zie ook domein 1).
 10. We verhogen de (water)toeristenbelasting tot 1 euro 20 per nacht vanaf 2022. Daarmee brengen we het in lijn met de toeristenbelasting in omliggende gemeenten. 10a Het door de raad aangenomen amendement "Toeristenbelasting" leidt met ingang van 2021 tot een extra verhoging van het tarief per overnachting tot 1 euro 50 en een meeropbrengst van 166.000 euro voor 2021 en voor 2022 e.v. van 93.000 euro.
 11. We blijven subsidies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten verstrekken, maar in mindere mate. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro.
 12. Voor de uitvoering van de transitievisie warmte maken we gebruik van wijkuitvoeringsplannen. De bezuiniging heeft mogelijk effect op het tempo van deze uitvoering per wijk, maar we houden vast aan onze ambitie klimaatneutraal in 2040.   
 13. Doordat het risico op planschade de laatste jaren is doorgelegd in overeenkomsten, is de kans op planschade geringer. Daarnaast maken we scherpere afwegingen voor bestemmingsplannen die vanuit de gemeente worden geïnitieerd. We zijn iets terughoudender in de uitvoering van planologische maatregelen. Dit levert een voordeel op van 10.000 euro.
 14. In de huidige meerjarenbegroting was veel geld gereserveerd voor handhaving bebouwing na vaststelling van het bestemmingsplan. Op basis van de ervaringen met de handhaving die we nu verrichten in de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan, is een aanzienlijke besparing op het gereserveerde bedrag mogelijk. Na de vaststelling van het bestemmingsplan zal de focus in eerste instantie vooral liggen op communicatie en vergunningverlening en in mindere mate op handhaving.
 15. We maken scherpere keuzes in plantvak- en gazononderhoud, en ruw gras. Daarbij wordt gekeken naar de functie van het groenvak, waarbij aan een afscheiding andere eisen worden gesteld dan aan een beeldbepalend siervak. Hierdoor wordt een besparing van 50.000 euro verwacht.
 16. Bij het opnieuw aanbesteden van de brugbediening zien wij mogelijkheden om tot een kostenbesparing te komen van 150.000 euro vanaf 2023.
 17. In 2021 vervalt door pensionering 1 fte. Door herschikking van beleidstaken op het terrein van recreatie en economie (0,6 fte) en beheer openbare ruimte (1 fte) verwachten wij door natuurlijk verloop deze ombuiging in te kunnen vullen.
 18. Voor de toelichting op de ombuiging wordt verwezen naar domein 1. 18a Het door de raad aangenomen amendement "Kunst en Cultuur" leidt tot een verlaging van de ombuiging op kunstonderwijs van 46.000 euro naar 19.000 euro.
 19. We blijven inzetten op gebiedsmarketing via de ondernemersverenigingen en regionale samenwerking. Het incidentele extra budget voor gebiedsmarketing in 2021 komt echter te vervallen. Er komt daardoor geen extra actie in het kader van het themajaar 'Ode aan het landschap'.
 20. Het door de raad aangenomen amendement "Andere keuze ombuiging" leidt tot een bezuiniging van 25.000 euro op het budget Economische ontwikkeling en 5.000 euro op het budget recreatie en toerisme. 
 21. Het door de raad aangenomen amendement "Woonforensenbelasting" leidt met ingang van 2021 tot verhoging van het tarief van 19% en een meeropbrengst van  46.000 euro.