Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

 

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

 

Sport en bewegen zijn bijna vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Daarnaast in andere zaken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee kunnen doen.

Acties

B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

B21 1.3 Inwoners leven gezond

Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaaleconomische status. De inwoners zijn zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen van roken, overgewicht en drugsgebruik.

[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Acties

B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen is er een toereikend begeleidingsplan.

Acties

B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid. Problemen in dorp of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.
Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

Domein 1 - Indicatoren BBV

Indicatoren

 

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

1. Meedoen
1 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 180,5 161,0 163,0 168,0
2 Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) 69,9 71,5 70,0 69,5
3 Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 637,6 644,1 640,0 635,0
4 Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 132,4 90,4 94,0 95,0
5 Score voor participatie 7,6 - 7,7 -
2. Veilig leven
6 Percentage senioren dat aangeeft voldoende ondersteuning te ondervangen om veiliger thuis te kunnen blijven wonen 14 - 18 -
3. Gezond leven
7 Percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder

[*]

[*] [*] [*]
4. Opvoeden met vertrouwen
8 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,0 3,8 4,2 4,5
9 Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar 6,7 6,9 7,0 7,1
10 Percentage jongeren met jeugdbescherming 0,6 0,7 0,7 0,7
11 Percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar) 0,3 0,3 0,3 0,3
12
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen
22 35 35 35
13 Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen 0,9 0,9 0,9 0,9
14 Percentage voortijdig schoolverlaters (alle onderwijsvormen) 1,28 [*] 1,25 1,25
5. Voor jezelf zorgen
15 Mate van eenzaamheid onder volwassenen 8,5 - 8,5 -
16 Mate van eenzaamheid onder 65-plussers 7,9 - 8,0 -
17
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners
35 39 41 43
18
Score voor zelfredzaamheid
8,1 - 8,2 -
19
Score voor financiële zelfredzaamheid
7,5 - 7,8 -
6. Naar elkaar omkijken
20
Percentage volwassen mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
3 - 3 -
21
Percentage mantelzorgers 65-plussers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
2 - 2 -
22
Score voor sociale kwaliteit/cohesie
6,7 - 6,9 -
 
 
       
[*] Gegevens niet beschikbaar op de website Waarstaatjegemeente.nl

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. De overige indicatoren zijn specifiek voor de gemeente De Ronde Venen ontwikkeld conform besluitvorming door de raad in juni 2019. De metingen van deze indicatoren vinden tweejaarlijks plaats, met 2018 als startpunt. De meting wordt dus in 2021 niet uitgevoerd, vandaar dat er geen prognose wordt gegeven.

 

Nr. Toelichting
1 We zien het bijstandsbestand licht stijgen en verwachten dat deze trend zich doorzet.
2 De verwachting is dat dit percentage licht daalt.
3 De verwachting is dat deze indicator licht daalt door de economische situatie.
4 Vanwege de inzet van het Werkcentrum wordt bij bijstandsgerechtigden een re-integratievoorziening ingezet.
5 Het heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven.
6 Betere informatievoorziening moet bijdragen aan het verhogen van dit cijfer.
7 Gegevens zijn niet beschikbaar omdat deze om de vier jaar bekend worden gemaakt. De laatst beschikbare cijfers gaan over de jaren 2012 - 2016.
8 Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwachten we dat dit percentage toeneemt.
9 Gezien het landelijke beeld, verwachten we dat dit percentage licht blijft stijgen.
10 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
11 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
12 Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
13 Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
14 Percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
15 De mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van eenzaamheid en het hebben van een al dan niet beperkt sociaal netwerk.
16 Hoe hoger het cijfer, hoe minder de eenzaamheid.
17 Gezien de demografische ontwikkeling in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal zal toenemen.
18 Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks leven, het zelf organiserend vermogen en de weerbaarheid.
19 Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de draagkracht en -last van mensen.
20 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
21 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
22 Sociale samenhang gaat over samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt.

Domein 1 - Verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD regio Utrecht. 

 

Taken:

 • Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties.
 • Het voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën.
 • De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar.
 • Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand
 • Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. Recent is in goed overleg besloten om de samenwerking niet voort te zetten en is het schoonmaakcontract niet verlengd.

Domein 1 - Wat mag het kosten?

Domein 1 - Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.435 3.508 4.066 3.487 3.480 3.456
Baten 335 300 300 300 300 300
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.100 3.208 3.766 3.187 3.181 3.156
Programma 6 Sociaal domein
Lasten 32.899 40.678 35.369 35.051 34.474 34.314
Baten 8.828 15.562 8.577 8.460 8.442 8.446
Totaal Programma 6 Sociaal domein 24.071 25.116 26.792 26.591 26.032 25.869

Aansluiting ten opzichte van begroting 2020 - 2023

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 - 2023 in november 2019 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar vier onderdelen.

1. Raadsbesluiten in de periode november 2019 - juli 2020*

2. Autonome ontwikkelingen 2021 - 2024 *

3. Beleidsontwikkelingen

4. Ombuigingen

 

* in de financiële begroting is een specificatie opgenomen

 

  2021 2022 2023 2024
Basis begroting 2020 -2023 26.051 25.431 25.267 25.267
Mutaties:        
1. Raadsbesluiten  (tot en met juli 2020) 2.430 2.430 2.430 2.430
2. Autonome ontwikkelingen 2.518 2.664 2.686 2.712
3. Beleidsontwikkelingen 225 163 136 161
4. Ombuigingen (incl. amendementen) -666 -910 -1.308 -1.545
Begroting 2021 - 2024 30.558 29.778 29.213 29.025

 

Toelichting op de beleidsontwikkelingen

 

Beleidsontwikkelingen 2021 2022 2023 2024
1. Leerwerkplaats 65      
2.  Wet inburgering 62 137 150 150
3. Onderwijshuisvesting  88 26 26 26
4. Inclusieagenda 10      
5. Dementievriendelijke gemeente     -40 -40
6. Maatschappelijke effecten       25
Totaal 225 163 136 161

 

Toelichting:

 1. Om de leerwerkplaats in 2021 te continueren is een bedrag van 65.000 euro benodigd.
 2. De wet Inburgering treedt per 1 juli 2021 in werking. De gemeente ontvangt een structurele bijdrage voor de uitvoeringskosten van deze wet van het rijk. Dit is aangegeven in de informatie aan de raad over de uitkomsten van de meicirculaire 2020. In dit domein zijn de uitvoeringskosten opgenomen.
 3. In 2021 is 48.000 euro nodig voor de `eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket` voor de Obs De Pijlstaart. Tevens bedragen de tijdelijke huisvestingskosten 14.000 euro (in totaal 62.000 euro in 2021). Daarnaast is er structureel 26.000 euro benodigd voor het busvervoer voor de jongste kinderen van twee basisscholen in Abcoude naar Het Sporthuis Abcoude. De afstand naar Het Sporthuis is weliswaar minder dan de wettelijke limiet, maar desondanks meer dan gewenst.
 4. Met de inclusieagenda is gestart in 2020. In 2021 is een uitvoeringsbudget van 10.000 euro benodigd voor het afronden van de agenda.
 5. Voor het project Dementievriendelijk is structureel 50.000 euro begroot. Met het project worden mensen bewust gemaakt van en ontvangen training over dementie. De looptijd van het project is van 2018 tot 2022. Het voorstel is om structureel 10.000 euro te behouden om het project goed te beleggen, hiermee wordt per 2023 40.000 euro van het budget afgeraamd.
 6. Voor het samenstellen van de tweejaarlijkse effectmeting is in 2022 al budget opgenomen en is voor 2024 budget opgenomen. Zie hiervoor de ombuigingen bij het onderdeel 'Samenkracht'.

 

Toelichting op de ombuigingen

Ombuigingen 2021 2022 2023 2024
1. Onderwijs -159 -100 -100 -100
2.  Huishoudelijke hulp -127 -260 -403 -413
3.  Jeugdzorg -125 -125 -275 -425
4. Samenkracht -103 -158 -133 -158
    4a. Amendement coördinator CJG   30 30 30
5. Terugvordering en verhaal -100 -100 -100 -100
6. Personele kosten -52 -178 -253 -305
7. Maatschappelijke partners -65 -174 -174 -174
    7a. Amendement Tympaan de Baat   90 90 90
    7b. Amendement Servicepunten 65 65 65 65
8.  Wet sociale werkvoorziening  (WSW)     -55 -55
Totaal -666 -910 -1.308 -1.545

 

In de paragraaf Ombuigingen is een uitgebreide toelichting op alle ombuigingen opgenomen. Hieronder in het kort.

 

Toelichting:

 1. Het onderwijs is een belangrijke partner in het volgen van de jeugd en om preventief op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het is belangrijk om de goede samenwerkingsrelatie te behouden vanuit ieders verantwoordelijkheid, waardoor de focus van de bijdrage van de gemeente meer op de wettelijke taken komt te liggen. Het bedrag voor niet wettelijke taken zetten we in op de verbinding onderwijs en preventieve jeugdhulp, nader beschreven in het uitvoeringsplan Jeugd. Op het onderwijs stellen we een aantal ombuigingen voor. Ten eerste verlagen we de schoolbegeleidingsmiddelen. Ten tweede stoppen we met de bijdrage voor de klassenassistenten, deze middelen worden ingezet ter bevordering van de preventie jeugdhulp. Ten derde bekostigen we de taalklas samen met de scholen voor 50/50. Ten slotte zetten we de rijksmiddelen efficiënter in waardoor structureel wordt bespaard. Deze ombuigingen worden besproken in het bestuurlijk overleg onderwijs.
 2. Op dit moment is de norm voor het aantal uren huishoudelijke hulp drie uur. In de praktijk is het gemiddeld aantal uren per week per beschikking twee en half uur. Voorgesteld wordt om in lijn met de landelijke trend de norm te verlagen naar twee uur. Zonder hierbij afbreuk te doen aan zorgen voor wat nodig is. De verwachting is dat het gemiddelde aantal beschikte uren daalt naar twee, dus een kostenreductie van 20%. Gevolg is dat er een groter beroep zal worden gedaan op de eigen omgeving. De nieuwe verordening zal worden gebruikt bij nieuwe beschikkingen en verlengingen. Vandaar dat voor 2021 circa 1/3 van de bezuiniging gerealiseerd zal worden en voor 2022 circa 2/3.
 3. Door de beheersmaatregelen die worden genomen wordt gerealiseerd dat in 2021 een kostenreductie van 125.000 euro oplopend naar 425.000 euro in 2024 bewerkstelligd kan worden. De doelstellingen zijn: waar het kan normaliseren en demedicaliseren. Naast de afgesproken beheersmaatregelen heeft een analyse van waar de kosten hoog zijn geleid tot inzet op WLZ en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Door het jeugdzorg bestand door te lichten wordt verwacht dat enkele jeugdigen naar de WLZ gaan. Daarnaast wordt ingezet op een poortwachter om het aantal jeugdigen dat wordt behandeld voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie te verminderen. Deze groep is groot in de gemeente. De poortwachter gaat het gesprek voeren zodat er geen onnodige jeugdhulp wordt ingezet.
 4. Door het sociaal domein worden subsidies verstrekt. Het voorstel bestaat voornamelijk uit verschillende budgetten waar een onder uitputting is. Daarnaast een verlaging/ stopzetten van verschillende subsidies. Het betreft de subsidies voor Multi Mondo en kosten wijkopbouw en wijkcomités. Tevens wordt de monitor Sociale Kracht niet langer uitgevoerd.  In 2023 daalt de bezuiniging met  25.000 euro in verband met de maatschappelijke effectmeting (om de twee jaar). 4a. Door een aangenomen amendement van de raad is de voorgestelde ombuiging op het CJG van 30.000 euro teruggedraaid.
 5. Op het onderdeel terugvordering en verhaal wordt door de gemeente slechts zeer beperkt capaciteit ingezet. Door een handhaver in dienst te nemen (50.000 euro) en daarmee in te zetten op terugvordering en verhaal wordt voor 150.000 euro extra aan terugvordering en verhaal verwacht op basis van een benchmark met vergelijkbare gemeenten. Keerzijde is er meer druk gelegd wordt op inwoners door te controleren en handhaven. Het netto-effect voor de gemeente bedraagt 100.000 euro.
 6. Er wordt voorgesteld om het aantal fte`s voor het sociaal domein te verminderen met één fte in 2021, twee fte in 2022, één fte in 2023 en één fte in 2024. Het gevolg is dat er minder capaciteit is om nieuw beleid te maken, advisering wordt meer op hoofdlijnen er is minder capaciteit beschikbaar om diepgaande expertise op te bouwen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wordt er gezocht naar regionale samenwerking voor de administratie van het Sociaal Domein. 
 7. De subsidie voor de Bibliotheek wordt met 10% verlaagd. Daarnaast wordt een ombuiging voorgesteld op het budget voor de ODRU. Een deel heeft betrekking op dit domein en een deel op domein 2: Economie, wonen en leefomgeving. Wat betreft Kunst en Cultuur wordt op verschillende onderdelen de bijdrage verlaagd. De subsidies voor Stichting Cultuurhuis Abcoude en Stichting Kunst Ronde de Venen worden per 2021 verlaagd met 19.000 euro. Ook worden de uren voor de cultuurconsulent verminderd. Tevens waren ombuigingen voor Tympaan de Baat en de Servicepunten voorgesteld. Door twee door de raad aangenomen amendementen (7a. en 7b.) zijn deze ombuigingen teruggedraaid.
 8. Nu  worden de werkgeverstaken voor de wsw-ers uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Door deze taken zelf uit te voeren en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met WIL (110.000 euro) op te zeggen wordt per 2023 55.000 euro bespaard. Voor het resterende bedrag kunnen de taken uitgevoerd worden.