Financiële begroting

Financieel totaaloverzicht van de programma’s

Totaal per programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 90.995 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281
Baten -90.921 -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 74 5.850 779 979 1.937 1.106
Onttrekkingen 8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593
Stortingen 5.488 6.003 6.519 2.580 553 0
Mutaties reserves -2.745 -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593

Totaal per programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.062 3.341 3.583 3.380 3.385 3.425
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.142 8.372 9.006 8.678 8.693 8.897
Programma 3 Economische zaken 556 607 616 616 591 591
Programma 4 Onderwijs 4.232 3.648 3.515 4.071 3.517 3.506
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.036 7.173 8.024 7.604 7.464 7.263
Programma 6 Sociaal domein 29.861 31.103 31.043 30.695 30.597 30.428
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 7.826 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 10.804 20.540 15.649 3.574 3.774 3.774
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 16.956 18.308 18.636 18.142 17.852 17.681
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.520 5.411 2.665 2.754 1.214 1.221
Totaal Lasten 90.995 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid -50 -41 -44 -44 -44 -44
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -488 -251 -235 -235 -235 -235
Programma 3 Economische zaken -664 -595 -598 -598 -598 -598
Programma 4 Onderwijs -759 -298 -300 -300 -300 -300
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport -354 -339 -394 -394 -394 -394
Programma 6 Sociaal domein -8.040 -8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367
Programma 7 Milieu en duurzaamheid -9.443 -9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -11.754 -19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713
Programma 9 Bestuur en ondersteuning -2.276 -820 -1.279 -710 -632 -596
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -57.092 -60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173
Totaal Baten -90.921 -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 74 5.850 779 979 1.937 1.106
Onttrekkingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593
Stortingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 5.488 6.003 6.519 2.580 553 0
Mutaties reserves -2.745 -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting en verantwoording wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting. Aanvullend hierop is informatie opgenomen over het geraamde bedrag voor onvoorzien en de stelpost onderuitputting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

 

Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Lokale heffingen            
 
 • Onroerende zaakbelasting voor woningen
-5.579 -5.943 -5.780 -5.780 -5.780 -5.780
 
 •  Onroerende zaakbelasting  voor niet-woningen
-2.064 -2.091 -2.119 -2.119 -2.119 -2.119
 
 •  Precariobelasting
-2.262 -2.253 -2.253 -2.253 0 0
 
 •  Forensenbelasting
-245 -246 -248 -248 -248 -248
 
 •  Toeristenbelasting
-217 -222 -222 -222 -222 -222
 
 •  Hondenbelasting
-167 -178 -170 -170 -170 -170
 
 •  Roerende zaakbelasting
-80 -73 -76 -76 -76 -76
2. Algemene uitkering -46.570 -50.150 -52.460 -53.550 -53.400 -53.740
3. Dividend -228 -142 -176 -176 -176 -176
4. Renteresultaat 11 0 -27 110 122 130

 

1. Lokale heffingen

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld aan OZB, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting. De lokale heffingen zijn opgenomen en toegelicht in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en in programma 3 Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting). Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een specificatie opgenomen per belastingsoort. 

3. Dividend

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Vitens. De opbrengst van de dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Zie voor beiden de toelichting in de paragraaf Verbonden partijen en de paragraaf Financiering.

4. Renteresultaat

Het renteresultaat sluit aan bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen na correctie van dividenden van de  aandelen BNG en Vitens. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Overhead

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van ICT, huisvesting, financiële administratie en inkoop.

 

Overhead 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000)
Nr. Onderdeel 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Capaciteitskosten overhead 8.218 9.036 9.448 9.487 9.214 9.134
2 Informatievoorziening en ICT 2.486 2.450 2.351 2.389 2.585 2.447
3 Personeels- en organisatiebeleid 679 786 688 688 708 688
4 Facilitaire zaken en huisvesting 533 1.193 1.057 1.064 1.055 1.057
5 Regionaal inkoopbureau 127 159 165 165 165 165
6 Financiële administratie 130 151 188 188 188 188
7 Juridische zaken 59 174 69 69 69 69
8 Communicatie 72 118 118 68 68 68
9 Bestuurszaken en bestuursondersteuning 20 123 53 28 28 28
  Totaal overhead 12.322 14.189 14.138 14.147 14.081 13.845

 

De kosten van overhead zijn zichtbaar in programma 9 Bestuur en ondersteuning en in de paragraaf bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting

In de ramingen is rekening gehouden met te betalen kosten van vennootschapsbelasting van € 49.000 voor het jaar 2020. De kosten hiervan zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en dit is zichtbaar in het 'overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  

Post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2019 – 2023 een post onvoorzien opgenomen. Uitgegaan is van € 2,50 per inwoner. Hierdoor is € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Stelpost onderuitputting

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2019 – 2023 is rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. Dit is gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar.

Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juni 2019

Na het vaststellen van de begroting 2019 in november 2018 zijn er diverse raadsbesluiten genomen die financiële effecten hebben op de begrotingsresultaten en de inzet van reserves. Het gaat onder meer over de 1e bestuursrapportage 2019 en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Een totaaloverzicht is hierna opgenomen.

Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juni 2019 (bedragen x € 1.000)

 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking
1 Integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 - raadsbesluit april 2019 88 88 88 88 verrekend met begrotingsresultaat
2 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit november 2018 -5 -5 -5 -5 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 1 83 83 83 83  
             
3 Veerpont Nessersluis - raadsbesluit februari 2019 9 9 9 9 verrekend met begrotingsresultaat
4 Structurele uitbreiding parkeren Rondweg Mijdrecht - raadsbesluit maart 2019 6 6 6 6 verrekend met begrotingsresultaat
5 Renovatie en verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge - raadsbesluit januari 2019 8 8 8 8 verrekend met begrotingsresultaat
6 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit november 2018 -3 -3 -3 -3 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 2 20 20 20 20  
             
7 1e bestuursrapportage 2019 - techniekonderwijs - raadsbesluit juni 2019 15 15 15 15 verrekend met begrotingsresultaat
8 Hergebruik Trekvogelschool - raadsbesluit juni 2019 -7 -7 -7 -7 verrekend met begrotingsresultaat
9 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit november 2018 -3 -3 -3 -3 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 4 5 5 5 5  
             
10 Nieuw kader budget Het Sporthuis Abcoude - raadsbesluit januari 2019 46 46 46 46 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 5 46 46 46 46  
             
11 Huisvesting van het Werkcentrum aan de Rondweg 1a in Mijdrecht - raadsbesluit december 2018 -35 -35 -35 -35 verrekend met begrotingsresultaat
12 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit november 2018 -2 -2 -2 -2 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 6 -37 -37 -37 -37  
             
13 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit november 2018 -8 -8 -8 -8 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 7 -8 -8 -8 -8  
             
14 Overdracht van de taken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht - raadsbesluit december 2018 63 5     verrekend met de reserves
15 Subsidieverordening Groene Leges 20       verrekend met de reserves
  Totaal programma 8 83 5 0 0  
             
16 1e bestuursrapportage 2019 - beveiliging werkcentrum - raadsbesluit juni 2019 49 49 49 49 verrekend met begrotingsresultaat
17 1e bestuursrapportage 2019 - bijdrage aan het fonds GGU - raadsbesluit juni 2019 63 63 63 63 verrekend met begrotingsresultaat
18 1e bestuursrapportage 2019 - aansprakelijkheidsverzekering - raadsbesluit juni 2019 20 20 20 20 verrekend met begrotingsresultaat
19 1e bestuursrapportage 2019 - Besparing structurele kosten voormalige schoollocatie Poldertrots Waverveen - raadsbesluit juni 2019 -33 -33 -33 -33 verrekend met begrotingsresultaat
20 Accountantscontrole 2019 - 2021 - raadsbesluit juni 2019 22 22 22 22 verrekend met begrotingsresultaat
21 Hergebruik Trekvogel - raadsbesluit juni 2019 39 16 25 83 verrekend met begrotingsresultaat
22 Huisvesting Werkcentrum Rondweg 1a - raadsbesluit december 2018 42 41 41 41 verrekend met begrotingsresultaat
23 Instellen kinderraad - raadsbesluit juni 2019 9 9 9 9 verrekend met begrotingsresultaat
24 Overdracht VTH-taken - december 2018 -40 -40 -40 -40 verrekend met begrotingsresultaat
25 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - november 2018 -5 -5 -5 -5 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 9 166 142 151 209  
             
  Totaal 358 256 260 318  
             
  verrekend met begrotingsresultaat 275 251 260 318  
  verrekening met reserves 83 5      
  Totaal 358 256 260 318  

 

Overzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2020 - 2023 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling en aanpassing van hoeveelheden (volumeontwikkeling). In dit onderdeel is een totaaloverzicht is een specificatie van de autonome ontwikkelingen per programma opgenomen.

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 2020 - 2023

 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023  Opmerking
1 Ontwikkeling capaciteitskosten 31 31 31 31 Verrekend met begrotingsresultaat
2 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling VRU 148 122 77 118 Verrekend met begrotingsresultaat
3 Diversen -12 -12 -12 -13 Verrekend met begrotingsresultaat
4 Ontwikkeling kosten afschrijvingen -1 0 0 0 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 1 166 141 96 136  
             
5 Ontwikkeling capaciteitskosten 71 71 71 71 Verrekend met begrotingsresultaat
6 Ontwikkeling kosten afschrijvingen -19 -37 -206 31 Verrekend met begrotingsresultaat
7 Ontwikkeling kosten rente -30 1 19 55 Verrekend met begrotingsresultaat
8 Actualisatie materieelvervangingsplan -9 -42 -25 -30 Verrekend met begrotingsresultaat
9 Ontwikkeling kosten i.v.m. areaaluitbreiding infra 60 60 60 60 Verrekend met begrotingsresultaat
10 Prijs/ volumeontwikkeling overig 75 75 75 75 Verrekend met begrotingsresultaat
11 Diversen -25 -25 -25 -25 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 2 123 103 -31 237  
             
12 Ontwikkeling capaciteitskosten 19 19 19 19 Verrekend met begrotingsresultaat
13 Prijs/ volumeontwikkeling -63 -63 -63 -63 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 3 -44 -44 -44 -44  
             
14 Ontwikkeling capaciteitskosten -9 -12 -12 -12 Verrekend met begrotingsresultaat
15 Ontwikkeling kosten afschrijvingen -136 -3 -3 -6 Verrekend met begrotingsresultaat
16 Ontwikkeling kosten rente -57 7 8 0 Verrekend met begrotingsresultaat
17 Verschuiving afboeken scholencomplex Hofland van 2020 naar 2021 -370 370     Verrekend met reserves
18 Prijs/ volumeontwikkeling 14 15 14 14 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 4 -558 377 7 -4  
             
19 Ontwikkeling capaciteitskosten 49 44 44 44 Verrekend met begrotingsresultaat
20 Ontwikkeling kosten afschrijvingen -65 11 36 41 Verrekend met begrotingsresultaat
21 Ontwikkeling kosten rente -5 10 23 10 Verrekend met begrotingsresultaat
22 Areaaluitbreiding openbaar groen - Land van Winkel/ de Maricken/ Vinkeveld 55 55 55 55 Verrekend met begrotingsresultaat
23 Areaaluitbreiding speelvoorzieningen - Land van Winkel/ de Maricken/ Vinkeveld 17 17 17 17 Verrekend met begrotingsresultaat
24 Prijs/ volumeontwikkeling overig 29 29 29 29 Verrekend met begrotingsresultaat
25 Doorschuiven kosten afschrijving sporthuis Abcoude van 2020 naar 2021 -104       Verrekend met begrotingsresultaat
26 Diversen -19 -41 -50 -44 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 5 -43 125 154 152  
             
27 Ontwikkeling capaciteitskosten 280 278 278 278 Verrekend met begrotingsresultaat
28 Ontwikkeling kosten & opbrengsten BUIG -164 -164 -164 -164 Verrekend met begrotingsresultaat
29 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling GGD 147 147 147 147 Verrekend met begrotingsresultaat
30 Kostenontwikkeling Jeugd & begeleiding 89 91 25 25 Verrekend met begrotingsresultaat
31 Prijs/ volumeontwikkeling overig 3 3 3 18 Verrekend met begrotingsresultaat
32 Doorontwikkeling mantelzorg (uitvoering motie mei 2018) 15 20 20 20 Verrekend met begrotingsresultaat
33 Diversen 31 31 31 31 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 6 401 406 340 355  
             
34 Ontwikkeling capaciteitskosten -68 -68 -68 -68 Verrekend met begrotingsresultaat
35 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling ODRU 72 28 28 28 Verrekend met begrotingsresultaat
36 Ontwikkeling kosten & opbrengsten riolering -12 -50 -92 -73 Verrekend met begrotingsresultaat
37 Ontwikkeling kosten & opbrengsten afval -36 -49 -69 -59 Verrekend met begrotingsresultaat
38 Diversen 8 8 8 8 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 7 -36 -131 -193 -164  
             
39 Ontwikkeling capaciteitskosten 23 46 48 48 Verrekend met begrotingsresultaat
40 Actualisatie tussentijdse winsten BIE Land van Winkel 115 -88     Verrekend met reserves
41 Actualisatie tussentijdse winsten BIE de Maricken -1.630 292     Verrekend met reserves
42 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling ODRU 35 35 35 35 Verrekend met begrotingsresultaat
43 Vervallen incidenteel budget asbestdaken (wet treedt niet in werking) -20       Verrekend met reserves
44 Ontwikkeling leges omgevingsvergunningen -144 -857 188 -208 Verrekend met begrotingsresultaat
45 Diversen -1 2 2 2 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 8 -1.622 -570 273 -123  
             
46 Ontwikkeling capaciteitskosten 610 872 871 871 Verrekend met begrotingsresultaat
47 Ontwikkeling kosten afschrijvingen -273 -49 140 21 Verrekend met begrotingsresultaat
48 Ontwikkeling kosten rente -9 2 9 0 Verrekend met begrotingsresultaat
49 Prijs/ volumeontwikkeling -24 -12 36 59 Verrekend met begrotingsresultaat
50 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling RHC 11 22 14 20 Verrekend met begrotingsresultaat
51 Actualisatie verkiezingen periode 2020-2023 -60 60 0 80 Verrekend met reserves
52 Diversen 45 41 60 40 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 9
300 936 1.130 1.091  
             
53 Ontwikkeling capaciteitskosten 5 5 5 5 Verrekend met begrotingsresultaat
54 Ontwikkeling kosten rente -73 86 116 124 Verrekend met begrotingsresultaat
55 Meicirculaire 2019 - gemeentefonds -1.060 -950 -20 -30 Verrekend met begrotingsresultaat
56 Prijs/ volumeontwikkeling -164 -150 -150 -150 Verrekend met begrotingsresultaat
57 Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Amstelland 114 114 114 114 Verrekend met begrotingsresultaat
58 Compensatie precario Vitens 1 jaar vervroegd (van 2022 naar 2021 zoals is vermeld in de 1e bestuursrapportage 2019)     -553   Verrekend met reserves
59 Actualisatie reserves 2020-2013 20 0 0 -3 Verrekend met reserves
60 Diversen -62 -43 -43 60 Verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 10 -1.220 -938 -531 120  
             
  Totaal -2.533 405 1.201 1.756  
             
  verrekend met begrotingsresultaat -588 -229 1.754 1.679  
  verrekening met reserves -1.945 634 -553 77  
  Totaal -2.533 405 1.201 1.756  

 

Overzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023

Zoals blijkt uit beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domeinen zijn er op verschillende terreinen ambities. Om dit te realiseren zijn er middelen nodig. In dit onderdeel is een totaaloverzicht opgenomen met een toelichting.

Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2020 - 2023

 

Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Opmerking
1 Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening 2018 (Veiligheidshuis) -6 -6 -6 -6 verrekend met begrotingsresultaat
1b 2e bestuursrapportage 2019 : budget brandweerkazernes 132       verrekend met reserves
  Totaal programma 1 126 -6 -6 -6  
             
2 Kadernota 2020 - Onderuitputting structurele budgeten (doorloop investeringen) -184 -165     verrekend met begrotingsresultaat
3 Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen (afschrijving en rente)   30 37 55 verrekend met begrotingsresultaat
4 Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen 285 190 82   verrekend met reserves
5 Kadernota 2020 - Kunstwerken - reguliere onderhoudskosten 93 93 93 93 verrekend met begrotingsresultaat
6 Kadernota 2020 - Hondenbeleid - incidenteel 40 40 40 40 verrekend met begrotingsresultaat
7 Kadernota 2020 - Hondenbeleid - structureel 18       verrekend met reserves
8 Kadernota 2020 - Zitbanken openbare ruimte 50       verrekend met reserves
9 Kadernota 2020 - Begeleiding/ toetsen werken van derden 80 80     verrekend met reserves
9b Raadsbesluit afronding wijk Vinkeveld - september 2019 9 9 9 9 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 2 391 277 261 197  
             
10 Kadernota 2020 - Gebiedsmarketing 25 25     verrekend met reserves
  Totaal programma 3 25 25      
             
11 Kadernota 2020 - structurele onderuitputting jaarrekening 2018 (leerlingenvervoer) -100 -100 -100 -100 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 4 -100 -100 -100 -100  
             
12 Kadernota 2020 - Cultuurhistorie & Landschap 50       verrekend met de reserves
13 Kadernota 2020 - Natuurontwikkeling & -beleving 60       verrekend met de reserves
14 Kadernota 2020 - Speelvoorzieningen 145       verrekend met de reserves
15 Kadernota 2020 - Bomen Scholeksterlaan 50       verrekend met de reserves
16 Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (hoogwaardigere beplanting) 75       verrekend met de reserves
17 Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (verbeteren maaien en intensivering toezicht) 175 175 175   verrekend met de reserves
18 Kadernota 2020 - Investering in biodiversiteit 65       verrekend met de reserves
19 Kadernota 2020 - Natuurvriendelijker bermbeheer 25 25 25   verrekend met de reserves
20 Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - onderhoud en aankoop kunst 15 15 15 15 verrekend met begrotingsresultaat
21 Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur- cultuurconsulent 20 20 20 20 verrekend met begrotingsresultaat
21b Bijstelling budget nota kunst & cultuur - cultuurconsulent -20 -20 -20 -20 verrekend met begrotingsresultaat
21c 2e bestuursrapportage 2019 : budget dreamteams 25       verrekend met de reserves
  Totaal programma 5 685 215 215 15  
             
22 Kadernota 2020 - Jeugdbeleidsplan kwetsbare jongeren 65       verrekend met de reserves
23 Kadernota 2020 - Innovatiebudget Sociaal Domein 150       verrekend met de reserves
24 Begroting 2020 - Verhogen taalniveau - Meicirculaire gemeentefonds 2019 50       verrekend met begrotingsresultaat
25 Begroting 2020 - Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheid - Meicirculaire gemeentefonds 2019 40 40 40 40 verrekend met begrotingsresultaat
26 Begroting 2020 -Intensivering participatiekoers 68 133 133   verrekend met de reserves
26b 2e Bestuursrapportage 2019 : budget dementievriendelijke gemeente 20 15 10   verrekend met de reserves
26c Raadsbesluit begroting 2020 : Geestelijke gezondheidszorg (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 30 40 50 50 verrekend met begrotingsresultaat
26d Raadsbesluit begroting 2020 : Besluit bijstandverlening zelfstandigen -Bbz  (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 10 10 10 10 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 6 433 238 243 100  
             
27 Kadernota 2020 - ODRU - nieuwe ontwikkelingen milieutaken 70 70 70 70 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 7 70 70 70 70  
             
28 Kadernota 2020 - Voortzetten Regeling Van Groot naar Beter (doorstroomexperiment) 10 10 10 10 verrekend met begrotingsresultaat
29 Kadernota 2020 - Integrale aanpak handhaving breed 60 60 60 60 verrekend met begrotingsresultaat
30 Kadernota 2020 - Regie gemeente op voorbereiding bouwplannen 40 40 40 40 verrekend met begrotingsresultaat
31 Kadernota 2020 - Projectbudget t.b.v. initiatieffase 50 50     verrekend met de reserves
32 Kadernota 2020 - Implementatie Omgevingswet 600       verrekend met de reserves
33 Kadernota 2020 - Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West 75 75     verrekend met de reserves
34 Kadernota 2020 - Landelijk asbestfonds 20       verrekend met de reserves
35 Kadernota 2020 - Voortzetten Handhaving Plassengebied 100       verrekend met de reserves
35b 2e bestuursrapportage 2019 : budget revitalisering woonwagens 503       verrekend met de reserves
35c 2e bestuursrapportage 2019 : budget omgevingswet 100       verrekend met de reserves
35d 2e bestuursrapportage 2019 : budget haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2 30       verrekend met de reserves
35e Raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019 135       verrekend met de reserves
35f Raadsbesluit begroting 2020: aanpassing leges omgevingszaken 66 279 113 240 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 8 1.789 514 223 350  
             
36 Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken (juridisch) 20 20 20 20 verrekend met begrotingsresultaat
37 Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy & aanschaf en implementatie Netwerk Access Control 88 88 88 88 verrekend met begrotingsresultaat
38 Kadernota 2020 - Programma- en projectleiding Dienstverlening 171       verrekend met de reserves
39 Kadernota 2020 - Webcare   115 115 115 verrekend met begrotingsresultaat
40 Kadernota 2020 - Datagestuurd werken 80 80 80   verrekend met de reserves
41 Kadernota 2020 - Regionale samenwerking   50 50 50 verrekend met begrotingsresultaat
42 Kadernota 2020 - Inwonersparticipatie 25       verrekend met de reserves
43 Kadernota 2020 - Functioneel beheer   70 70 70 verrekend met begrotingsresultaat
44 Kadernota 2020 - Digitaal samenwerken   75 75 75 verrekend met begrotingsresultaat
45 Kadernota 2020 - Beheer i-Burgerzaken 70 70     verrekend met de reserves
46 Kadernota 2020 - Flexibele schil KCC 55       verrekend met de reserves
47 Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 110 110     verrekend met de reserves
48 Kadernota 2020 - Webcare (incidenteel in 2020 - structureel per 2021) 115       verrekend met de reserves
49 Kadernota 2020 - Functioneel beheer (incidenteel in 2020 - structureel per 2021) 70       verrekend met de reserves
50 Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy 39 39     verrekend met de reserves
51 Kadernota 2020 - Arbeidsmarktcommunicatie 25       verrekend met de reserves
52 Kadernota 2020 - Aanschaf & implementatie Netwerk Access Control 70       verrekend met de reserves
53 Kadernota 2020 - Systeembeheer 100       verrekend met de reserves
54a Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde 276 276 276 276 verrekend met begrotingsresultaat
54b Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde (dekking vanuit projectbudget) -276 -276 -276 -276 verrekend met begrotingsresultaat
54c 2e bestuursrapportage 2019 : budget verkoop Poldertrots Waverveen -152       verrekend met de reserves
54d 2e bestuursrapportage 2019 : budget snippergroen 55       verrekend met de reserves
54e Raadsbesluit begroting 2020 : Donorwet (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 10 10 10 10 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 9
951 727 508 428  
             
55 Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening: voormalig personeel -60 -60 -60 -60 verrekend met begrotingsresultaat
56 Kadernota 2020 - afboeking IBP gelden t.g.v. begrotingsresultaat   -127 -662 -662 verrekend met begrotingsresultaat
57 Begroting 2020: effect uitkomsten septembercirculaire 2019 -440 -1.070 -1.200 -1.020 verrekend met begrotingsresultaat
  Totaal programma 10 -500 -1.257 -1.922 -1.742  
             
  Totaal 3.870 703 -508 -688  
             
  verrekend met begrotingsresultaat -139 -364 -1.013 -688  
  verrekening met reserves 4.009 1.067 505 0  

 

Toelichting op de beleidsontwikkelingen

Nr. Toelichting
1 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het veiligheidshuis bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018)
1b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de brandweerkazernes.
2 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor afschrijvingslasten (o.a. lantaarnpalen) bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018)
3 Dit betreft de structurele uitvoeringsmaatregelen om het fietsplan te realiseren.
4 Dit betreft incidenteel budget (periode 2020-2022) om de uitvoeringsmaatregelen uit het fietsplan te realiseren.
5 Dit betreft de extra kosten voor het structureel regulier noodzakelijk onderhoudsbudget voor de kunstwerken (bruggen) in onze gemeente.
6 Voor het inrichten van loslooproutes voor honden(bezitters) is in 2020 een incidenteel budget opgenomen. 
7 Dit betreft de structurele kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid.
8 Diverse zitbanken in de openbare ruimte zijn aan vervanging toe. Hiervoor is in 2020 incidenteel budget benodigd.
9 Er zijn diverse particuliere ontwikkelingen of ontwikkelingen van (sociale) partners die wenselijk zijn en waarbij gemeentelijke regie nodig is op het kwalitatief goed aansluiten op het openbaar gebied. Hiervoor is in 2020 een incidenteel budget benodigd. In 2021 wordt bekeken of het noodzakelijk is om deze taak structureel te beleggen in onze organisatie.
9b Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit afronding wijk Vinkeveld van september 2019.
10 Dit betreft incidenteel budget in 2020 en 2021 voor recreatieve toeristische ontwikkeling en gebiedsmarketing.
11 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het leerlingenvervoer bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018)
12 Dit betreft het actualiseren van het huidige erfgoedregister en harmoniseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters. Als gemeente gaan we dit groots herdenken en vieren. Voor deze projecten is in 2020 incidenteel budget benodigd. 
13 Nu er veel natuurgebieden zijn ingericht neemt het belang van het optimaliseren van de verbindingen tussen de gebieden toe. We willen ons inspannen om deze verbindingen te realiseren of te optimaliseren. Hiervoor is in 2020 incidenteel budget benodigd.
14 Dit betreft het extra onderhoud aan diverse speelvoorzieningen in onze gemeente. Hiervoor is in 2020 incidenteel budget benodigd.
15 Voor vervanging van bomen aan de Scholeksterlaan in Vinkeveen is in 2020 een incidenteel budget benodigd.
16/17 Een fijne woonomgeving betekent kwalitatief groen. In de komende drie jaar ingaande per 2020 zetten wij in op de kwaliteit van onze gazons en intensiveren wij het toezicht op het groenonderhoud. Daarnaast wordt er meer kleur in de wijk aangebracht door hoogwaardige beplanting.
18 Dit betreft een incidenteel budget in 2020 voor een effectieve bijdrage aan de biodiversiteit in onze gemeente.
19 Voor natuurvriendelijk bermbeheer is in 2020 een incidenteel budget benodigd.
20 Dit betreft de uitvoering van de nota kunst en cultuur voor onderhoud en aankoop van kunst.
21 Dit betreft de uitvoering van de nota kunst en cultuur en betreft budget voor de cultuur consulent
21b Dit betreft de bijstelling van het budget nota kunst en cultuur naar aanleiding van besluitvorming tijdens de begrotingsraad op 31 oktober 2019.
21c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de dreamteams.
22 Dit betreft de Leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren welke in 2020 wordt voortgezet.
23 De transformatie binnen het Sociaal Domein vraagt een vernieuwingsslag richting meer preventieve inzet. Dit vraagt incidenteel budget in 2020 voor het bekostigen van innovatieve projecten. 
24 Voor het verhogen van taalniveau is - naar aanleiding van de meicirculaire 2019 - budget opgenomen.
25 Voor het uitvoering van de wet verplichte geestelijke gezondheid is structureel budget benodigd.
26 Dit betreft kosten voor de intensivering van de participatiekoers.
26b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van dementievriendelijke gemeente.
26c Dit betreft budget voor  geestelijke gezondheidszorg naar aanleiding van de uitkomsten septembercirculaire 2019.
26d Dit betreft een bijstelling van het budget voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen -Bbz  naar aanleiding van de uitkomsten septembercirculaire 2019.
27 Voor het uitvoeren van aanvullende milieutaken door de ODRU is structureel extra budget benodigd. 
28 Het doorstroomexperiment ten aanzien van passend wonen uit 2018 wordt structureel vormgegeven.
29 Diverse ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de illegale bebouwing op de plassen,  de waterkwaliteit en het vaargedrag vragen om een gecoördineerde aanpak van handhaving. Hiervoor is structureel budget benodigd.
30 Voor de voorbereiding van bouwplannen is structureel meer regie van de gemeente benodigd, mede door maatwerk bij het beoordelen van initiatieven.
31 Op dit moment wordt separaat projectbudget (t.b.v. de initiatieffase) aangevraagd. Dit werkt vaak vertragend. Voorgesteld wordt om voor 2  jaar (2020 en 2021) een incidenteel budget beschikbaar te stellen. Na 2 jaar evalueren we of deze aanpak effectief is.
32 Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 incidenteel budget benodigd.
33 Voor handhavingsactiviteiten die volgen uit de bestemmingsplanprocedures Buitengebied-West is incidenteel budget in 2020 en 2021 noodzakelijk.
34 Dit betreft incidenteel budget voor de aanpak van asbestdaken. (Vanwege nieuwe ontwikkelingen is dit budget in deze programmabegroting gecorrigeerd).
35 Uit het rapport van het rekenkameronderzoek “Handhaving Plassengebied” van april 2018 bleek dat er in de aanloop naar de herziening van het bestemmingsplan intensiever op de legakkers wordt gebouwd. Voorgesteld wordt om dit project in 2020 voort te zetten. Hiervoor is in 2020 een incidenteel budget benodigd.
35b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de revitalisering van de woonwagens.
35c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de omgevingswet.
35d Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van het haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2.
35e Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019.
35f Dit betreft de bijstelling van het budget van de leges omgevingszaken naar aanleiding van besluitvorming tijdens de begrotingsraad op 31 oktober 2019. 
36 We werken aan een toekomstbestendige, duurzame en veilige vastgoedportefeuille. Goede bouwkundige begeleiding voor (nieuwe) projecten zoals het gemeentehuis en planmatig onderhoud zijn daarbij essentieel. Dit vertaald zich in een structureel budget.
37 Om aan de eisen die de AVG stelt en de beveiliging van de ICT-infrastructuur is structureel budget benodigd.
38 Voor de aansturing en uitvoering van het organisatiebrede programma Dienstverlening zijn incidentele middelen benodigd.
39 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is structureel budget benodigd.
40 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is drie jaar lang incidenteel budget benodigd. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op datagestuurd werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven om bij aan te sluiten.
41 Dit betreft een structureel budget om onze belangen in de regio nog beter te kunnen behartigen.
42 Dit betreft incidentele middelen voor het Inwonerspanel en bredere inwonersparticipatie. 
43 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is structurele uitbreiding benodigd. 
44 Voor het digitaal werken en samenwerken is structureel budget benodigd voor licenties en beheer.
45 Het nieuwe systeem I-burgerzaken vraagt om een incidenteel budget voor de doorontwikkeling van dit systeem naar de behoeftes van onze klanten.
46 Dit betreft incidenteel budget het inrichten van een flexibele poule van medewerkers bij het KCC voor het opvangen van piekbelasting.
47 De sterk toegenomen noodzaak om meer opgavegericht te werken, vraagt om een meer integrale beleidsaanpak en een nog betere integrale advisering over grondzaken. Deze kwaliteitsimpuls in vastgoed- en grondzaken vraagt om een incidentele investering van € 110.000 per jaar voor de duur van 2 jaar.
48 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is in 2020 incidenteel budget benodigd.
49 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is in 2020 incidenteel budget benodigd.
50 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de AVG stelt is in 2020 en 2021 een incidenteel budget benodigd.
51 Voor het voortzetten van de in 2019 ingezette arbeidsmarktcommunicatiecampagne zijn incidentele middelen benodigd.
52 Om onze  ICT-infrastructuur beter te beveiliging zijn incidentele middelen benodigd voor de aanschaf van een NAC.
53 Dit betreft middelen voor het inhuren van specifieke expertise op het gebied van beheer en onderhoud van onze ICT-infrastructuur.
54a/b De organisatie moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen in haar omgeving. Dit vraagt om structurele inzet van generalisten, die strategische maatschappelijke vraagstukken programmatisch en projectmatig kunnen oppakken. De stijging van de capaciteitskosten wordt opgevangen door dekking vanuit programmagelden. Derhalve is deze mutatie budgetneutraal.
54c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de verkoop van de Poldertrots in Waverveen.
54d Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget snippergroen.
54e Dit betreft budget voor de Donorwet naar aanleiding van de uitkomsten septembercirculaire 2019.
55 Zoals in de Kadernota is aangegeven wordt het budget voor het voormalig personeel bijgesteld (n.a.v. de jaarrekening 2018)
56 In de Kadernota 2020 (onderdeel uitgangspunten voor de begroting 2020) is besloten dat de additionele gelden vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) volledig ter beschikking wordt gesteld voor het begrotingsresultaat 2020 - 2023.
57 Dit betreft het effect van de septembercirculaire gemeentefonds 2019.

Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 en de begrotingsraad van 31 oktober 2019.

 

Bestuurlijk is toegezegd om zowel in de begroting als in de verantwoording een doorkijk te geven in de financiële ontwikkeling van het sociaal domein. Dit onderdeel is een uitwerking van deze toezegging.

 

De meerjarenbegroting Sociaal Domein laat op totaalniveau een afbouw in middelen zien van € 22,9 mln. in 2019 naar € 22,0 mln. in 2023. Bij deze ontwikkelingen worden uitgangspunten zoals onder andere: gezond en veilig opgroeien, zo gezond mogelijk oud worden en nadruk op preventie bij hulp, ondersteuning en zorg, zo goed mogelijk gevolgd.

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2017 - 2023

De budgetten zijn aangepast aan de laatst bekende ontwikkelingen op lokaal en rijksniveau. Dit houdt in dat bekende volume en prijsontwikkelingen zo veel als mogelijk zijn verwerkt waarbij extra aandacht is geweest voor de kosten en opbrengsten ontwikkelingen gerelateerd aan de BUIG en de betrokken verbonden partijen zo goed als mogelijk zijn ingeschat.

 

De daling van de budgetten binnen het Sociaal Domein tussen 2019 en 2023 van per saldo € 0,9 mln. heeft voor ongeveer €  0,7 mln. betrekking op de onderdelen 3 sociale infrastructuur tot en met 13 bedrijfsvoeringsimpuls, zoals die vallen onder individuele voorzieningen jeugd en Wmo.  De daling van de budgetten wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt doordat de incidentele middelen voor de implementatie van de (nieuwe) ontwikkelingen binnen de organisatie en bedrijfsvoering in 2021 eindigen (= € 0,4 mln. onderdeel 12 Innovatiebudget en 13 Bedrijfsvoeringsimpuls). Verder is er een daling van de geraamde kosten voor de Wmo - huishoudelijk hulp (onderdeel 7) en de Persoonsgebonden budgetten voor jeugd en Wmo (onderdeel 9) van beiden ongeveer € 0,15 mln. en in een daling re-integratie budgetten van ongeveer € 0,2 mln.(onderdeel 17).

 

De overige budgetdalingen en de stijging in de geraamde capaciteitskosten in 2020 houden elkaar (financieel) in evenwicht. De budgetdalingen worden met name veroorzaakt door de noodzakelijke doorvertalingen van de landelijke besluiten, waarbij wel zoveel als mogelijk de lokale impulsen en voorzieningen in stand worden gehouden. De gemeente wil zoveel als mogelijk investeren in preventie en begeleiding om op die manier zoveel als mogelijk voor de burgers te kunnen betekenen en de kosten zo beperkt als mogelijk te houden.  

Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000)

Nr. Onderwerp

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Actuele begroting

2019

Prognose

2020

 

Prognose

2021

Prognose

2022

Prognose

2023

  Algemene voorzieningen              
1 Volksgezondheid  1.465 1.490 1.632 1.741 1.741 1.741 1.741
2 Sociaal en cultureel werk, dorpshuizen en mantelzorg 2.769 2.856 2.605 2.775 2.773 2.767 2.756
  Individuele voorzieningen jeugd en Wmo              
3 Sociale infrastructuur 1.083 1.230 711 1.175 1.175 1.175 1.175
4 Schuldhulpverlening 90 98 155 155 155 155 155
5 Wmo - begeleiding 1.229 1.471 1.300 1.350 1.350 1.350 1.350
6 Wmo - rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen 1.134 959 1.299 1.225 1.240 1.256 1.271
7 Wmo - huishoudelijke hulp 1.454 1.526 1.820 1.715 1.715 1.715 1.715
8 Wmo - eigen bijdragen -445 -464 -220 -220 -220 -220 -220
9 Persoonsgebonden budgetten jeugd en Wmo 466 512 700 550 550 550 550
10 Jeugdwet 5.250 5.511 5.474 5.626 5.626 5.560 5.560
11 Beschermd wonen 0 58 0 135 145 155 155
12 Innovatiebudget 242 125 246 150 0 0 0
13 Bedrijfsvoeringsimpuls 252 187 3 40 15 40 15
  Inkomensregelingen              
14 Bijstandsuitkeringen BUIG 6.283 6.387 6.141 6.350 6.350 6.350 6.350
15 Rijksbijdrage BUIG -6.114 -6.969 -7.161 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
16 Overige bijstandsuitkeringen 204 485 62 129 129 129 129
17 Re-integratie 431 246 380 608 558 558 425
18 Sociale werkvoorziening 1.685 1.814 979 1.042 982 938 938
  Gemeentelijk armoedebeleid              
19 Bijzondere bijstand 381 361 363 363 363 363 363
20 Inkomensregeling Chronisch Zieken en Gehandicapten 166 160 214 214 214 214 214
21 Armoedebestrijding kinderen 89 147 199 145 145 145 145
22 Overige maatregelen w.o. kwijtschelding belastingen en Stichting Jongeren Actief 180 246 230 230 180 180 180
  Capaciteitskosten              
23 Capaciteitskosten 3.008 3.385 5.429 4.397 4.394 4.394 4.394
  Totaal 21.302 21.821  22.560  22.594  22.280  22.214  22.060 

Borg- en garantstellingen

Wij geven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, sport, welzijn en zorg voor de financiering van vaste activa.

 

Met betrekking tot de woningbouwverenigingen geven wij het risico door aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie.

 

De meest recente borgstelling is die van € 1,4 mln. aan Stichting Ons Dorpshuis (De Boei).

Overzicht borg- en garantstellingen 2018 - 2020

In onderstaande tabel is de verwachte omvang van de borg- en garantstellingen opgenomen per 31 december 2020. Hierbij is voor de vergelijkbaarheid het jaar 2018 en 2019 toegevoegd.

 

Borgstellingen 2018 - 2020 (bedragen x  € 1.000)
Nr. Naam van de instelling

% van de

borg

Oor-

sponkelijk

31 december

2018

31 december

2019

31 december

2020

  Woningbouw:          
1 Stichting Groenwest 50% 160.013 135.923 140.000 145.000
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 100% 928 657 600 550
  Sport, welzijn en zorg:          
3 VV CSW 100% 23 18 13 8
4 FC Abcoude 100%   70 70 70
5 Stichting openbare bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 100% 339 16 0 0
6 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 68 5 0 0
7 Stichting dorpscentrum Wilnis 100% 1.060 300 236 172
8 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 100% 1.400 0 1.400 1.344
9 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 100% 1.750 1.026 953 880
10 Stichting dorpshuis Baambrugge (De Vijf Bogen) 100% 140 26 18 0
11 Borgstelling Sporthuis Abcoude 100% 4.400 4.400 5.135 5.007
  Totaal     142.441 148.425 153.031

 

 

Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Samenvatting

Dit onderdeel is niet aangepast n.a.v. besluitvorming  van de raadsvergadering van september 2019 en de begrotingsraad van 31 oktober 2019.

 

De ontwikkelingen van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen (reserves + resultaat) zorgen ervoor dat de omvang van de balans toeneemt van € 113 miljoen in 2018 naar € 119 miljoen in 2023. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het toenemen van de omvang van langlopende leningen en het uitvoeren van nieuwe investeringen.

Algemeen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2018.

 

Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma , actualisatie grondexploitaties 2019 en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2018 - 2023 (bedragen x € 1.000)

    2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Activa:            
1 Immateriële vaste activa 100 4.140 4.140 4.037 3.934 3.831
2 Materiele vaste activa 83.350 86.107 95.583 98.682 98.351 98.137
3 Financiële vaste activa 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131
4 Voorraden 12.418 1.898 -2.809 6 6 6
5 Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 13.532 13.532 13.532 13.532 13.532 13.532
6 Liquide middelen 21 21 21 21 21 21
7 Overlopende activa 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559
  Totaal activa 113.111 109.388 114.112 119.968 119.534 119.217
  Passiva:            
8 Eigen vermogen (reserves) 36.295 29.568 28.748 26.490 23.535 21.707
9 Voorzieningen 4.273 3.717 3.273 3.743 3.934 4.303
10 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 48.564 54.530 63.800 73.780 78.695 77.335
11 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 22.376 19.970 16.688 14.352 11.767 14.269
12 Overlopende passiva 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603
  Totaal passiva 113.111 109.338 114.112 119.968 119.534 119.217

 

EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2020 – 2021.

 

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 2020 komt uit op € 8,2 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 8,2 miljoen euro groter zijn de inkomsten.

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

    2019 2020 2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -6.727 -266 -1.706
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 10.818 13.669 7.959
3. Mutatie voorzieningen -556 -444 470
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -10.520 -4.707 -2.815
5. Berekend EMU-saldo -6.985 8.252 3.908

Overzicht incidentele baten en lasten 2020 - 2023

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. 


Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten.  Het kan voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Dit betekent dat baten en lasten die zich drie jaar of minder voordoen kunnen kwalificeren als incidenteel, maar gewoon structureel van aard kunnen zijn. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard. De scheidslijn tussen drie jaar of langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of de eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Zo blijft een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt dus niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

 

In dit overzicht zijn opgenomen de incidentele baten en lasten die verrekend zijn met de reserves. Hierbij geldt dat een baat = toevoeging en een last = onttrekking.

Incidentele baten en lasten 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Inzet specialistische jongerenwerk -55      
1b 2e bestuursrapportage 2019 : budget brandweerkazernes -132      
  Totaal programma 1 -187 0 0 0
           
2 Hondenbeleid -18      
3 Achterstallig onderhoud kunstwerken -267      
4 Zitbanken openbare ruimte -50      
5 Begeleiden en toetsen werken van derden -80 -80    
6 Uitvoering beleidsplan verkeer -200      
7 Uitvoeringsplan fietsen -285 -190 -82  
  Totaal programma 2 -900 -270 -82 0
           
8 Gebiedsmarketing -25 -25    
  Totaal programma 3 -25 -25 0 0
           
9 Afboeken restant van de boekwaarde scholencomplex Hofland 0 -370    
  Totaal programma 4 0 -370 0 0
           
10 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten -19 -19    
11 Cultuurhistorie en -landschap -50      
12 Natuurontwikkeling & -beleving -60      
13 Vervangen populieren -135

-125

   
14 Speelvoorzieningen -145      
15 Vervangingsplan Groen en Bomen -100      
16 Bomen Scholeksterlaan -50      
17 Hoogwaardigere beplanting -75      
18 Verbeteren maaien en intensiveren toezicht -175 -175 -175  
19 Investeren in biodiversiteit -65      
20 Natuurvriendelijker bermbeheer -25 -25 -25  
20b Dreamteams -25      
  Totaal programma 5 -924 -344 -200 0
           
21 Jeugdbeleidsplan - kwetsbare jongeren -65      
22 Maatschappelijke effectmeting -25   -25  
23 Innovatiebudget sociaal domein -150      
24 Intensivering participatiekoers -68 -133 -133  
24b 2e Bestuursrapportage 2019 : budget dementievriendelijke gemeente -20 -15 -10  
  Totaal programma 6 -328 -148 -168 0
           
25 Implementatie Omgevingswet -600      
26 Projectbudget voor intiatieffase -50 -50    
27 Bie: tussentijdse winstneming De Maricken 3.808 239    
28 Bie: winstneming Land van Winkel 307 88    
29 Overdracht van de taken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht -63 -5    
30 Groene leges -20      
31 Handhaven bestemmingsplan Buitengebied-West -75 -75    
32 Voortzetten handhaven Plassengebied -100      
32b 2e bestuursrapportage 2019 : budget revitalisering woonwagens -503      
32c 2e bestuursrapportage 2019 : budget omgevingswet -100      
32d 2e bestuursrapportage 2019 : budget haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2 -30      
32e Raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019 -135      
  Totaal programma 8 2.439 197 0 0
           
33 Verkiezingen   -60 -60 -80
34 Beheer i-Burgerzaken -70 -70    
35 Flexibele schil KCC -55      
36 Kwaliteit vastgoed en grondzaken -110 -110    
37 Webcare -115      
38 Programma- en projectleiding dienstverlening -171      
39 Functioneel beheer -70      
40 Data gestuurd werken -80 -80 -80  
41 Informatieveiligheid en privacy -39 -39    
42 Frictiekosten personeel -200 -200    
43 Contentontwikkeling communicatie -62      
44 Arbeidsmarktcommunicatie -25      
45 Inwonersparticipatie -25      
46 Implementatie business control framework -25      
47 Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control -70      
48 Systeembeheer -100      
48b 2e bestuursrapportage 2019 : budget verkoop Poldertrots Waverveen 152      
48c 2e bestuursrapportage 2019 : budget snippergroen -55      
  Totaal programma 9 -1.120 -559 -140 -80
           
49 Bie: aanpassing rente BBV -9      
50 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700    
51 Verrekening precario Stedin -1.000 -1.000    
52 Verrekening precario Vitens -553 -553    
53 Verschuldigde vennootschapsbelasting -49      
  Totaal programma 10 89 147 0 0
           
  Totaal -108 -1.357 -580 -80

 

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Nr. Toelichting
1 In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwerk gestart. Er zijn goede stappen gezet om de jongerenwerkers in hun rol als hulpverlener duidelijk te maken. In de jaren 2019 en 2020 worden de activiteiten voortgezet en hiervoor zijn budgetten beschikbaar.
1b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de brandweerkazernes.
2 Voor het inrichten van loslooproutes voor honden(bezitters) is in 2020 een incidenteel budget opgenomen.
3 Om de kwaliteit van de bruggen op orde te houden worden er zeven beweegbare bruggen en diverse vaste bruggen grootschalig gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats in de jaren 2018, 2019 en 2020.
4 Diverse zitbanken in de openbare ruimte worden in 2020 vervangen.
5 Er zijn diverse particuliere ontwikkelingen of ontwikkelingen van (sociale) partners die wenselijk zijn en waarbij gemeentelijke regie nodig is op het kwalitatief goed aansluiten op het openbaar gebied. Hiervoor is in 2020 een incidenteel budget benodigd. In 2021 wordt bekeken of het noodzakelijk is om deze taak structureel te beleggen in onze organisatie.
6 Om de ambities uit het Beleidsplan Verkeer van november 2016 te realiseren zijn voor de jaren 2018 - 2020 incidentele budgetten opgenomen. De grootste kostenpost is het aanpassen van de gemeentelijke wegen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
7 In de periode 2020-2022  worden de uitvoeringsmaatregelen uit het fietsplan gerealiseerd.
8 Er wordt extra ingezet op recreatieve toeristische ontwikkeling en gebiedsmarketing.
9 Vanwege de nieuwbouw van het scholencomplex Hofland wordt de restant boekwaarde (excl. grond) van het huidige complex afgeboekt. 
10 In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is. Om de aanpak van “verwaarloosd erfgoed” een extra impuls te geven is voor de jaren 2019 - 2021 extra € 19.000 aan budget beschikbaar.
11 Dit betreft het actualiseren van het huidige erfgoedregister en harmoniseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters. Als gemeente gaan we dit groots herdenken en vieren. 
12 Nu er veel natuurgebieden zijn ingericht neemt het belang van het optimaliseren van de verbindingen tussen de gebieden toe. We willen in 2020 ons inspannen om deze verbindingen te realiseren of te optimaliseren. 
13 Dit betreft incidenteel budget voor het vervangen van populieren in het buitengebied.
14 Dit betreft het extra onderhoud in 2020 aan diverse speelvoorzieningen in onze gemeente.
15 Voor vervanging en renovatie van bomen en groen is voor de jaren 2018 - 2020 eenmalig budget opgenomen.
16 Vervanging van bomen aan de Scholeksterlaan in Vinkeveen vindt plaats is in 2020.
17 & 18 Een fijne woonomgeving betekent kwalitatief groen. In de komende drie jaar ingaande per 2020 zetten wij in op de kwaliteit van onze gazons en intensiveren wij het toezicht op het groenonderhoud. Daarnaast wordt er meer kleur in de wijk aangebracht door hoogwaardige beplanting.
19 Dit betreft een incidenteel budget in 2020 voor een effectieve bijdrage aan de biodiversiteit in onze gemeente.
20 We zetten in op natuurvriendelijk bermbeheer in 2020.
20b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de dreamteams.
21 De leerwerkplaats voor kwetsbare jongeren wordt in 2020 voortgezet.
22 Dit betreft het tweejaarlijks meten van maatschappelijke effecten van ons beleid. Deze meting is de basis voor het resultaatgericht sturen.
23 De transformatie binnen het Sociaal Domein vraagt een vernieuwingsslag richting meer preventieve inzet. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar in 2020 voor het bekostigen van innovatieve projecten.
24 Dit betreft kosten voor de intensivering van de participatiekoers.
24b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van dementievriendelijke gemeente.
25 In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan de voorbereidingen van de nieuwe Omgevingswet.
26 De huidige werkwijze is dat separaat projectbudget (t.b.v. de initiatieffase) aangevraagd. Dit werkt vaak vertragend. Daarom is als experiment voor 2 jaar incidenteel budget beschikbaar. Na 2 jaar evalueren we of deze aanpak effectief is.
27 Zoals is aangegeven in de door de raad vastgestelde Actualisatie grondexploitaties 2019 sluit De Maricken met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 tussentijdse winst genomen.
28 Zoals is aangegeven in de door de raad vastgestelde Actualisatie grondexploitaties 2019 sluit Land van Winkel met een positief eindresultaat. Hierdoor wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 tussentijdse winst genomen.
29 Voor de Overdracht van de taken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om hiervoor eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de periode 2019 tot en met 2021.
30 Voor het verstrekken van zogeheten 'Groene Leges' heeft de raad in december 2018 voor de jaren 2019 en 2020 eenmalig budget beschikbaar gesteld.
31 In 2020 en 2021 wordt een vervolg gegeven aan handhavingsactiviteiten die volgen uit de bestemmingsplanprocedures Buitengebied-West.
32

Uit het rapport van de rekenkameronderzoek 'Handhaving Plassengebied' van april 2018 bleek dat er in de aanloop naar de herziening van het bestemmingsplan intensiever op de legakkers wordt gebouwd. Dit project wordt in 2020 voortgezet.

32b

Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de revitalisering van de woonwagens.

32c

Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de omgevingswet.

32d

Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van het haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2.

32e

Dit betreft de financiële effecten n.a.v. het raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019.

33

In de ramingen is rekening gehouden met verkiezingen. Zowel de kosten voor verkiezingen als van referenda worden beschouwd als incidentele kosten. Het verkiezingsschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen.

34 Het nieuwe systeem I-burgerzaken wordt in 2020 en 2021 verder doorontwikkeld naar de behoeftes van onze klanten.
35 Dit betreft incidenteel budget voor het inrichten van een flexibele poule van medewerkers bij het Klant Contact Centrum voor het opvangen van piekbelasting
36 De sterk toegenomen noodzaak om meer opgavegericht te werken, vraagt om een meer integrale beleidsaanpak en een nog betere integrale advisering over grondzaken. Deze kwaliteitsimpuls in vastgoed wordt doorgevoerd in de jaren 2020 en 2021.
37 Voor goede digitale dienstverlening is een actuele website nodig met als belangrijke randvoorwaarden: een uitnodigend en professioneel design, toegankelijkheid en vindbaarheid. Voor de doorontwikkeling van deze diensten (webcare) is in 2020 incidenteel budget opgenomen.
38 Voor de aansturing en uitvoering van het organisatiebrede programma Dienstverlening zijn incidentele middelen opgenomen.
39 Vanwege uitbreiding van applicaties de afgelopen jaren is het functioneel beheer hiervan niet voldoende ingericht. Er wordt nu gebruik gemaakt van inhuur. Om dit te verbeteren is in 2020 incidenteel budget opgenomen.
40 Om de kansen die inzicht in data opleveren voor onze beleidsterreinen is drie jaar lang incidenteel budget beschikbaar. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op datagestuurd werken gevolgd zodat inzicht ontstaat in kansrijke (samenwerkings)initiatieven om bij aan te sluiten.
41 Voor de verdere implementatie en borging van de eisen die de AVG stelt is in 2020 en 2021 een incidenteel budget opgenomen.
42 De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5 %. Afgezet tegen de totale salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een cultuuromslag aangekondigd. Hoewel ingezet wordt op het meenemen van iedereen bij deze ontwikkeling, is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Hiervoor is voor de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel budget opgenomen.
43 De versterkte focus op onze digitale kanalen vraagt om de ontwikkeling van meer (audio)visueel materiaal, zoals film, geluidsopnamen en infographics). In de jaren 2019 en 2020 vindt hier extra inzet op plaats.
44 In 2020 vindt een vervolg plaats op de in 2019 ingezette arbeidsmarktcommunicatiecampagne.
45 Dit betreft incidentele middelen voor het Inwonerspanel en bredere inwonersparticipatie.
46 Voor het verbeteren van de interne controles (van gegevensgericht naar systeemgericht) is projectleiding nodig om deze overgang te implementeren. Een speciaal ingericht controle systeem (Business Control Framework) helpt onze gemeente om de interne controles naar een hoger kwaliteitsniveau te ontwikkelen.
47 Om onze ICT-infrastructuur beter te beveiliging zijn incidentele middelen benodigd voor de aanschaf van een  Netwerk Access Control.
48 Dit betreft middelen voor het inhuren van specifieke expertise op het gebied van beheer en onderhoud van onze ICT-infrastructuur.
48b Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget van de verkoop van de Poldertrots in Waverveen.
48c Dit betreft een mutatie uit de 2e bestuursrapportage 2019 voor het budget snippergroen.
49 Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen en wordt vervolgens toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende boekjaar. Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. De aanpassingen hebben effecten op de rentekosten, de verliesvoorzieningen en hogere winstprognoses. Deze aanpassingen zorgen voor verschuivingen tussen de jaren. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de programmabegroting 2017.
50 De op te leggen precariobelasting Stedin is geraamd op € 1.700.000 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
51 Huishoudens ontvangen een korting op de doorberekende kosten  van de precariobelasting. 
52 De opgelegde precariobelasting Vitens wordt verrekend met onze huishoudens.
53 Voor de verschuldigde vennootschapsbelasting is voor de jaren 2019 - 2021 budget opgenomen.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven structureel van aard.

 

In dit overzicht zijn opgenomen de structurele mutaties aan de reserves. Daarnaast zijn deze mutaties zichtbaar in deze begroting bij het onderdeel 'Totaaloverzicht reserves'.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2020 - 2023 (+ = toevoeging en - = onttrekking)

Nr. Omschrijving

2020

2021

2022

2023

           
1. Diverse afschrijvingen -100.000 -95.000 -88.000 -88.000
2. Veenweidebad -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
3. Piet Mondriaangebouw -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
4. Gemeentewerf in Abcoude -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
6. Afschijvingstermijn schoolgebouwen -292.000 -292.000 -146.000 -143.000
  Totaal -674.000 -669.000 -516.000 -513.000

 

Toelichting

 

Nr. Toelichting
1. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen, waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.
2. Voor het Veenweidebad wordt jaarlijks € 168.000 ingezet vanuit de bestemmingsreserve Veenweidebad om de huisvestingskosten deels te bekostigen.
3. Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van het sociaal cultureel gebouw Piet Mondriaan Gebouw vindt een onttrekking plaats van € 37.000 vanuit de bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw.
4. Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van de gemeentewerf in Abcoude vindt een onttrekking plaats van € 37.000 vanuit de bestemmingsreserve gemeentewerf Abcoude.
5. Voor een vast deel van de afschrijvings- en rentekosten van het clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge vindt een onttrekking plaats van € 40.000 vanuit een bestemmingsreserve.
6. Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten van in totaal € 3,4 mln. over een periode van 27 jaar worden opgevangen door het inzetten van de algemene reserve.

Overzicht vorming en besteding reserves 2018 - 2023

Algemeen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de begroting. Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd.

 

Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen:

 • Om later een (grote) investering te doen;
 • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
 • Om risico's op te vangen;
 • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves.

 

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.

 

Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve. 

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht. 

Algemene reserve 2018 - 2023

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties.

Bij onderstaand overzicht is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene reserve een ondergrens is bepaald van € 10 mln.

 

Ontwikkeling algemene reserve over de periode 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 1.000)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stand per 1 januari 20.657 23.625 20.932 20.732 19.919 20.246
Te bestemmen resultaat t -1 6.155 2.670 1.049 851 1.063 -831
Verschuiving tussen reserves -824 -2.135 -553 -553 0 0
Structurele mutaties (afschrijving schoolgebouwen) -321 -321 -292 -292 -146 -143
Incidentele mutaties -2.042 -2.907 -404 -819 -590 -80
Stand per 31 december 23.625 20.932 20.732 19.919 20.246 19.192

 

Bestemmingsreserves 2018 - 2022

Ontwikkeling bestemmingsreserves over de periode 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 1.000)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stand per 1 januari 9.557 9.999 8.434 8.052 7.675 7.305
Verschuiving tussen reserves 924 2.135 553 553 0 0
Structurele mutaties -382 -382 -382 -377 -370 -370
Incidentele mutaties 0 -3.318 -553 -553 0 0
Stand per 31 december 9.999 8.434 8.052 7.675 7.305 6.935

 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves 2018 - 2023

Verloopoverzicht bestemmingsreserves over de jaren 2018 tot en met 2023 (bedragen x € 1.000)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Stand per 1 januari 2.249 1.790 1.690 1.590 1.495 1.407
Verschuiving tussen reserves -359 0 0 0 0 0
Structurele mutaties 0 0 0 0 0 0
Incidentele mutaties -100 -100 -100 -95 -88 -88
Stand per 31 december 1.790 1.690 1.590 1.495 1.407 1.319
             
2. Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad
Stand per 1 januari 5.367 5.199 5.031 4.863 4.695 4.527
Verschuiving tussen reserves 0 0 0 0 0 0
Structurele mutaties 0 0 0 0 0 0
Incidentele mutaties -168 -168 -168 -168 -168 -168
Stand per 31 december 5.199 5.031 4.863 4.695 4.527 4.359
             
3. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Stand per 1 januari 582 545 508 471 434 397
Verschuiving tussen reserves 0 0 0 0 0 0
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 545 508 471 434 397 360
             
4. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Stand per 1 januari 1.040 1.003 966 929 892 855
Verschuiving tussen reserves 0 0 0 0 0 0
Structurele mutaties -37 -37 -37 -37 -37 -37
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 1.003 966 929 892 855 818
             
5. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude
Stand per 1  januari 319 279 239 199 159 119
Verschuiving tussen reserves 0 0 0 0 0 0
Structurele mutaties -40 -40 -40 -40 -40 -40
Incidentele mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand per 31 december 279 239 199 159 119 79
             
6. Bestemmingsreserve precario
Stand per 1  januari 0 1.183 0 0    
Verschuiving tussen reserves 1.183 2.135 553 553    
Structurele mutaties 0 0 0 0    
Incidentele mutaties 0 -3.318 -553 -553    
Stand per 31 december 1.183 0 0 0    

 

Toelichting op de bestemmingsreserves

1. Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten
Doelstelling  Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.
2. Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad
Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.

Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.
3. Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.
4. Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen
5. Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude 
Doelstelling Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van clubgebouw skeelerbaan in Abcoude te bekostigen.
Looptijd De verwachte einddatum van deze reserve is 2025.
Gewenste omvang De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen
6. Bestemmingsreserve precario
Doelstelling Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.
Looptijd De einddatum is 2021.
Gewenste omvang Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

 

Overzicht vorming en besteding voorzieningen 2018 - 2023

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
 2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Tot de voorzieningen worden gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  

 

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.

 

De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

Verloopoverzicht voorzieningen 2018 - 2023

Verloopoverzicht voorzieningen per 31 december 2018 - 2023 (bedragen x € 1.00)
 

2018

2019 2020 2021 2022 2023
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:            
1. Afwikkelen vermogensweg e.o. 230 0 0 0 0 0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:            
2. Gemeentelijke woningen en gebouwen 2.588 2.922 2.568 2.901 2.997 3.199
3. Begraafplaatsen 115 132 98 112 128 142
Voorzieningen van de door derden verkregen middelen:            
4. Afvalstoffenheffing 774 95 0 33 37 39
5. Rioolheffing 522 500 539 629 704 855
6. Wonen 75 68 68 68 68 68
Totaal 4.273 3.717 3.273 3.743 3.934 4.303

Toelichting op de voorzieningen

1. Afwikkelen vermogensweg e.o.
Doelstelling Het afwikkelen van verplichtingen vanwege het faillissement van Memid.
Datum actualisatie Maart 2019
Bijzonderheden Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden die vertraagd zijn door het faillissement van Memid.
2. Gemeentelijke gebouwen en woningen
Doelstelling Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.
Datum actualisatie Raadsbesluit van december 2017.
Bijzonderheden De voorziening heeft betrekking op brugwachterswoningen, diverse gemeentelijke woningen, brandweerkazernes, gemeentehuis, werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht,  kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis, Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude,  Rondweg 1A in Mijdrecht, De Polderbloesem, Jongerencentrum Tumult, NME-centrum, Gymnastieklokaal De Brug, Gymnastieklokaal De Eendracht, Brede School Present en het Veenweidebad.
3. Begraafplaatsen
Doelstelling Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten en het ruimen van graven.
Datum actualisatie Raadsbesluit van januari 2017.
Bijzonderheden -
4. Afvalstoffenheffing
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Datum actualisatie Augustus 2019
Bijzonderheden In 2020 kan voor de laatste keer middelen uit deze voorziening worden ingezet. Hierdoor zijn er tariefmaatregelen nodig. Zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen.
5. Rioolheffing
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riool worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.
Datum actualisatie Augustus 2019
Bijzonderheden -
6. Wonen
Doelstelling Uit deze voorziening kunnen incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden worden opgevangen.
Datum actualisatie Augustus 2019
Bijzonderheden In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdragen door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden.

Overzicht investeringen 2020 - 2023

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn opgenomen de geplande investeringen 2020 – 2023. De jaarlijkse waardevermindering van een investering komt tot uitdrukking als afschrijvingskosten. De kosten van afschrijvingen zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s.

 

Conform de BBV zijn de investeringen gesplitst in:

 • investeringen met een economisch nut;
 • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
 • investeringen met een maatschappelijk nut.

 

De afschrijvingstermijnen zijn in lijn met de vastgestelde nota “Investeren, waarderen en afschrijven 2017 – 2020”; indien hiervan wordt afgeweken is de afschrijvingstermijn afzonderlijk toegelicht.

1. Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023

Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn of bijdragen aan het generen van middelen. De volgende investeringen voldoen aan dit criterium.

 

Investeringen met een economisch nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000)
   Omschrijving  2020  2021  2022  2023
1 Sportvelden     109 371
2 Bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving 171 205 158 168
3 ICT 237 604 177 414
  Totaal 408 809 444 953

 

Toelichting op de investeringen met een economisch nut

 1. De geplande investeringen in 2022 en 2023 hebben betrekking op sportpark Mijdrecht respectievelijk sportpark Abcoude.
 2. De investeringen in de bedrijfsmiddelen fysieke leefomgeving hebben betrekking op onder meer voertuigen, maaimachines, houtversnipperaar e.d.
 3. Verwerking, opslag- en backupcapaciteit e.d. zijn opgenomen in de ICT-investeringen.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 2020 - 2023

De volgende investeringen worden verrekend via de riool- danwel afvalstoffenheffing.

 

Investeringen die verrekend worden via een tarief 2020 - 2023  (bedragen x  € 1.000)
    2020 2021 2022 2023
  Riolering:        
1 Maatregelen klimaatadaptie 200      
2 Vervanging en renovatie riolering 200 200 200 186
3 Vervangen riolering in samenhang met reconstructie Herenweg   350    
  Reiniging:        
4 Perscontainers 30 82 69 16
5 Mobiele kraan 117 148    
  Totaal 547 780 269 202

 

Toelichting op investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

 1. In de periode 2020 - 2023 vinden diverse vervangingen plaats van riolering. De hieruit jaarlijks voortkomende kosten van afschrijving en toegerekende rente maken onderdeel uit van de rioolheffing.
 2. Vervanging van diverse perscontainers en een mobiele kraan staan gepland in de jaren 2020 tot en met 2023. De hieruit jaarlijks voortkomende kosten van afschrijving en toegerekende rente maken onderdeel uit van de afvalstoffenheffing.

Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een maatschappelijk doel hebben zoals wegen,  bruggen , groenvoorziening, verkeersvoorzieningen zoals verkeerslichten, straatverlichting, afvalbakken, bankjes, speeltoestellen etc. vallen onder de noemer "Investeringen met een maatschappelijk nut".

 

Investeringen met een maatschappelijk nut 2020 - 2023 (bedragen x € 1.000)
    2020 2021 2022 2023
1 Wegen:        
  Ringdijkweg 2e bedijking - Amstelhoek 1.900      
  Ringddijk 3e  bedijking  - Mijdrecht 81      

 

Deel Molenland - Mijdrecht

    27  
  Uitbreiding parkeerterrein Rondweg - Mijdrecht 800      
  Herenweg - Vinkeveen   670    

 

Baambrugse Zuwe - Vinkeveen

  50 50 4.900
  Deel Ringdijk Oost- Vinkeveen     53  
  Hoofdweg - Waverveen 50 3.140    
  Ringdijk West - Wilnis 35      
  Bovendijk - Wilnis 50 3.250    
2 Bruggen 363      
3 Fietsplan 385 150 250  
4 Beschoeiingen & legakkers 786 1.150   1.196
  Totaal 4.450 8.410 380 6.096
 

Toelichting op investeringen met een maatschappelijk nut

 1. Diverse wegen worden vervangen en daarnaast vindt uitbreiding plaats van het parkeerterrein Rondweg in Mijdrecht.
 2. Bij verschillende bruggen vindt vervanging plaats van onder meer elektrische installaties en slagbomen.
 3. Het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst” wordt uitgevoerd in de jaren 2020 tot en met 2022.
 4. Vervanging van beschoeiingen legakkers van de 2e tot en de 4e fase vindt plaats in de jaren 2020 tot en 2023.

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2020 - 2023

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.774 3.009 2.860 2.866 2.906
1.2 Openbare orde en veiligheid 567 575 520 520 520
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.341 3.583 3.380 3.385 3.425
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 7.778 8.362 8.035 8.050 8.254
2.2 Parkeren 71 73 73 73 73
2.4 Economische havens en waterwegen 396 417 417 417 417
2.5 Openbaar vervoer 128 153 152 152 152
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.372 9.006 8.678 8.693 8.897
Programma 3 Economische zaken
3.1 Economische ontwikkeling 319 318 318 318 318
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 167 174 174 174 174
3.4 Economische promotie 121 125 125 100 100
Totaal Programma 3 Economische zaken 607 616 616 591 591
Programma 4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 109 122 121 121 121
4.2 Onderwijshuisvesting 1.285 1.227 1.783 1.229 1.219
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.254 2.167 2.167 2.167 2.167
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.648 3.515 4.071 3.517 3.506
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
5.1 Sportbeleid en activering 272 270 245 245 245
5.2 Sportaccommodaties 1.915 2.186 2.289 2.253 2.241
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 232 228 228 228 228
5.4 Musea 34 52 52 52 52
5.5 Cultureel erfgoed 224 218 188 169 169
5.6 Media 724 732 732 732 732
5.7 Openbaar groen en recreatie 3.773 4.337 3.869 3.785 3.595
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.173 8.024 7.604 7.464 7.263
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.811 2.891 2.887 2.880 2.869
6.2 Wijkteams 1.722 1.577 1.577 1.577 1.577
6.3 Inkomensregelingen 8.976 9.403 9.353 9.353 9.353
6.4 Begeleide participatie 2.101 1.886 1.808 1.747 1.747
6.5 Arbeidsparticipatie 859 654 604 604 470
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.144 2.185 2.185 2.185 2.185
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.015 3.922 3.897 3.922 3.897
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.419 5.277 5.127 5.061 5.061
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 97 217 227 237 237
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.296 1.290 1.290 1.290 1.290
7.1 Volksgezondheid 1.662 1.741 1.741 1.741 1.741
Totaal Programma 6 Sociaal domein 31.103 31.043 30.695 30.597 30.428
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
7.2 Riolering 3.343 3.499 3.504 3.504 3.522
7.3 Afval 2.967 3.805 3.950 3.943 3.954
7.4 Milieubeheer 1.748 1.786 1.742 1.742 1.742
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 300 279 278 278 278
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Ruimtelijke ordening 2.105 2.109 1.271 1.144 1.144
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 15.571 9.913 -404 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.864 3.627 2.707 2.629 2.629
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 20.540 15.649 3.574 3.774 3.774
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 2.372 2.286 2.292 2.239 2.239
0.2 Burgerzaken 1.040 843 868 801 808
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 656 1.319 784 681 738
0.4 Overhead 14.239 14.189 14.198 14.132 13.896
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.308 18.636 18.142 17.852 17.681
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury 41 2 139 151 159
0.61 OZB woningen 490 566 566 566 566
0.64 Belastingen overig 4.745 1.977 1.977 424 424
0.8 Overige baten en lasten 115 71 72 72 72
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 22 49 0 0 0
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 5.411 2.665 2.754 1.214 1.221
Totaal Lasten 106.863 102.105 88.987 86.553 86.281
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -4 -4 -4 -4 -4
1.2 Openbare orde en veiligheid -37 -40 -40 -40 -40
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid -41 -44 -44 -44 -44
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -247 -223 -223 -223 -223
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -5 -13 -13 -13 -13
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -251 -235 -235 -235 -235
Programma 3 Economische zaken
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen -128 -129 -129 -129 -129
3.4 Economische promotie -468 -470 -470 -470 -470
Totaal Programma 3 Economische zaken -595 -598 -598 -598 -598
Programma 4 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -91 -93 -93 -93 -93
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -207 -207 -207 -207 -207
Totaal Programma 4 Onderwijs -298 -300 -300 -300 -300
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -332 -387 -387 -387 -387
5.5 Cultureel erfgoed -7 -7 -7 -7 -7
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport -339 -394 -394 -394 -394
Programma 6 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip. -44 -46 -46 -46 -46
6.3 Inkomensregelingen -7.514 -7.613 -7.613 -7.613 -7.613
6.4 Begeleide participatie -554 -445 -427 -410 -410
6.5 Arbeidsparticipatie -70 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -141 -125 -110 -94 -79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -220 -220 -220 -220 -220
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6 Sociaal domein -8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
7.2 Riolering -4.799 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900
7.3 Afval -4.493 -5.328 -5.479 -5.479 -5.479
7.4 Milieubeheer -7 -7 -7 -7 -7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -312 -367 -367 -367 -367
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.1 Ruimtelijke ordening -17 -17 -17 -17 -17
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) -17.670 -14.105 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -1.874 -2.141 -2.306 -1.427 -1.696
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
0.2 Burgerzaken -573 -427 -455 -378 -342
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden -196 -802 -203 -203 -203
0.4 Overhead -51 -51 -51 -51 -51
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning -820 -1.279 -710 -632 -596
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury -183 -205 -205 -205 -205
0.61 OZB woningen -5.943 -5.780 -5.780 -5.780 -5.780
0.62 OZB niet-woningen -2.091 -2.119 -2.119 -2.119 -2.119
0.63 Parkeerbelasting -6 -20 -6 -6 -6
0.64 Belastingen overig -2.581 -2.576 -2.576 -323 -323
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds -50.150 -52.460 -53.550 -53.400 -53.740
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173
Totaal Baten -101.013 -101.326 -88.009 -84.616 -85.174
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.850 779 979 1.937 1.106
Onttrekkingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 12.931 8.149 4.621 1.659 593
Stortingen
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
0.10 Mutaties reserves 6.003 6.519 2.580 553 0
Mutaties reserves -6.928 -1.630 -2.041 -1.106 -593

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrip Definitie
Accres Groei of krimp van het gemeentefonds.
Achterstallig onderhoud Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet (meer) wordt voldaan aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud kan leiden tot schade en/of onveilige situaties, hetgeen vaak leidt tot hogere herstelkosten. 
Activeren Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 
Afschrijven Het op een methodische wijze in de boekhouding (verslaglegging en verslaggeving) tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een kapitaalgoed over een bepaalde periode. 
Algemene (dekkings)middelen Uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.
Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur. De griffie en bestuur vallen niet onder deze definitie.
Begrotingstekort Een begrotingstekort treedt op wanneer de lasten hoger zijn dan de baten.
Beïnvloedbare ruimte Begrotingsruimte waar de raad invloed op heeft.
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Provinciale en gemeentelijke wetgeving in zake besluiten, begroten en verantwoorden.
Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. 
BTW Compensatie Fonds (BCF) Fonds bij het Rijk waar provincies en gemeenten betaalde btw kunnen terugvorderen.
Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat op verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, die afzonderlijk vervangen kunnen worden, afzonderlijk worden afgeschreven op basis van de individuele verwachte gebruiksduur van die delen.
Directe opbrengstwaarde Waarde van een kapitaalgoed bij directe verkoop. 
Dividend Een deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt toegekend.
Egalisatie reserve Reserve om tot een gelijkmatige lastenverdeling te komen.
EMU-saldo Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Niet alleen de financiën van de Overheid tellen mee maar daarnaast van decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren. De lidstaten van de EU hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo.
Exogene factoren Factoren/ontwikkelingen van buitenaf waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.
Exploitatie(begroting) Begroting van lasten en baten.
Externe inhuur  Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 
Gemeentefonds Rijksfonds waaruit gemeenten jaarlijks de algemene uitkering ontvangen.
Groot onderhoud Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere periode van gebruik, om een object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Groot onderhoud dient zich in de regel aan, is daarom vaak gepland, is veelal ingrijpend van aard en betreft een groot of belangrijk deel van het object. 
Investeringen Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen met een economisch nut, waarvoor een bestemmingsheffing kan worden geheven. Bijvoorbeeld riool- en afvalinvesteringen.
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte  Investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen. 
Investeringen, levensduur verlengend Investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. 
Investeringen: nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen  Investeringen ten behoeve van nieuwe activiteiten of ten behoeve van de uitbreiding van bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis resp. een uitbreiding van een bestaand gemeentehuis.
Klein onderhoud  Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. 
levensduur verlengende investeringen  Dit zijn investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van betreffend actief. Bijvoorbeeld, het renoveren (= vernieuwen naar de huidige maatstaven en normen) van een gebouw. Het gaat hier dus niet om (groot)onderhoud. Onderhoud is niet levensduurverlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 
Lineaire afschrijvingssystematiek Methode om de rente en afschrijvingslasten van een investering toe te rekenen. Kenmerkend voor deze methode is dat afschrijving gedurende de begrote levensduur gelijk blijft, maar dat door de rentetoerekening over de boekwaarde (aanschafprijs minus afschrijving) de lasten in totaliteit jaarlijks dalen.
Loon- en prijscompensatie Beschikbaar gesteld budget om loon en prijsstijgingen op te kunnen vangen
Macrobudget Landelijk budget voor bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand
Meerjarenperspectief Zie perspectief
Meerjarenraming Zie perspectief
Netto budget/lasten De lasten na aftrek van de baten die worden afgedekt vanuit de algemene (dekkings)middelen (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen).
Overhead Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
Perspectief Het financiële huishoudboekje van de gemeente voor een periode van vier jaar
Programmabegroting De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote lasten en baten van de gemeente. In de programmabegroting vindt u per beleidsprogramma terug wat het college/raad wil bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.
Programmarekening Na afloop van het jaar stelt het college de programmarekening (dit wordt de jaarrekening genoemd) vast. In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd; wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost.
Renovatie Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed, waardoor het beter bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
Restwaarde De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. 
routine investeringen  Dit zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. 
Schattingswijziging Een wijziging (door nieuwe inzichten) van een verwachte toekomstige gebruiksduur.
Single information Single audit (SiSa) Systematiek voor het verantwoorden van onder andere specifieke uitkeringen tussen overheidsinstanties.
Social Return on Investment (SROI) Methodiek om het maatschappelijke rendement van een investering in beeld te brengen.
Stelselwijziging Een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activerings-)grondslag.
Taakmutatie Extra geld uit het gemeentefonds voor de uitvoering van nieuwe en/of bestaande taken.
Uitbreidingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis
Vastgoed Een onroerend goed of een onroerende zaak dat zich kenmerkt door vereniging met de grond. Vastgoed omvat de grond en de opstal. 
Vastgoed met een bedrijfseconomische functie  Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie gaat het om vastgoed dat door de decentrale overheid wordt aangehouden om bewust winst te realiseren en/of waardestijgingen te realiseren. Bij vastgoed met een bedrijfseconomische functie bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering moet worden verantwoord.
Vastgoed met een maatschappelijke functie 

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed:

• waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd,

• waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt,

• waarin vraag (burgers) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en

• waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

Verbonden Partij Een privaat of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk- als financieel belang heeft.
Vervangingsinvesteringen Investeringen ten behoeve van de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage.  Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur. Indien de oude weg nog een boekwaarde heeft, dient deze boekwaarde geheel afgeboekt te worden.
Waarderen  De waarde die toegekend wordt aan het geactiveerde kapitaalgoed c.q. de investering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen.

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen begroting 2020

Afkorting
Voluit
AB
Algemeen Bestuur
AED Automatisch Externe Defibrillatoren
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVO Algemeen Voortgezet Onderwijs
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BB Bijzondere bijstand
BBV Besluit begroting en verantwoording
Bbz Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW compensatiefonds
BDU Bijzondere Doeluitkering
BHV Bedrijfshulpverlening
BIE Bouwgrond in exploitaties
BIZ Bedrijfsinvesteringszone
BKR Bureau Krediet Registratie
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs en Sportvereniging
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB Centraal PlanBureau
CVZ Centrum Voor Zorgverzekeringen
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
DB Dagelijks bestuur
Diftar Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing
DigiD Digitale Identiteit
EKD Elektronisch Kind Dossier
EMU Economische en Monetaire Unie
Esco Energie Service Companies
ESF Europees Sociaal Fonds
EZ Economische Zaken
FG Functionaris voor de gegevensbescherming
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GFT Groente, Fruit en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS (College van) Gedeputeerde Staten
Hbh Hulp bij huishouden
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HHT Huishoudelijke hulp toelage
HRM Human Resource Management
IBA Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater
ICT Informatie en communicatie technologie
Ioaw/z Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KCC Klanten Contact Centrum
KGA Klein gevaarlijk afval
KvK Kamer van Koophandel
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen
KWO Koude Warmte Opslag
LEA Lokale Educatieve Agenda
LHBT Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
LLV Leerlingenvervoer
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
MBO Middelbaarberoepsonderwijs
mGBA Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie
MIP Meerjarig InvesteringsProgramma
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MTO Medewerkersteredenheidsonderzoek
MOP Meerjaren Onderhoudsplanning huisvesting
NUG Niet Uitkerings Gerechtigden
NUTW Nog uit te voeren werken
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ Openbare Gezondheidszorg
OHV Onderwijshuisvesting
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ORRA Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerend Zaak Belasting
PGB Persoonsgebonden Budget
PS Provinciale Staten  
PvA Plan van Aanpak
PvE Programma van Eisen
PVO Praktijk Vormend Onderwijs
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke Ordening
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RUD Regionale UitvoeringsDienst
RUDDO Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden
RWS Rijkswaterstaat
SHV Schuldhulpverlening
SROI Social Return on Investment
SSC Shared Service Centre
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
TCF Tax Control Framework
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
SZW Sociale zaken en werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
V&W Verkeer en Waterstaat
VAVO Volwassenonderwijs
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
Vpb Vennootschapsbelasting
VRI VerkeersRegelInstallatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWA Voedsel en Waren Autoriteit
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet FiDO Wet Financiering Decentrale Overheden
Wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WI Wet Inburgering
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIJ Wet Investeren In Jongeren
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Wet waardering onroerende zaken
Wpg Wet Publieke Gezondheid
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG Wet Voorziening Gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWI Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)
Wwik Wet Werk en inkomen kunstenaars
ZAT Zorg en adviesteams
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige Zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket