Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

 

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

 

In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

 

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

 

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.

 

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, daarnaast wordt de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

 

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden

Toezicht en handhaving wordt in De Ronde Venen uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma (voorheen programma 1 en 8).  Sinds 2018 is dit beleid opgedeeld in drie pijlers. Vergunning gebonden toezicht, klachten en meldingen en project- en gebiedsgebonden activiteiten. Vanaf 2019 wordt de eerste pijler, vergunning gebonden toezicht, uitgevoerd door de ODRU. Hier is op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau voldoende capaciteit beschikbaar.

 

Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord bij klachten van overlast, ergernissen en dergelijke. Als het mogelijk is om 'aan de voorkant van het probleem' te komen wordt overgegaan tot bijvoorbeeld het nemen van preventieve maatregelen. De 'overtreder' wordt aangesproken en er worden afspraken gemaakt. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt overgegaan tot handhavend optreden.

Acties

3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

We zijn een financieel gezonde gemeente. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd. Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is. Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen. De interne controle is op orde, zodat er net als voorgaande jaren een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.

Acties

3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

In 2017 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Deze visie fungeert als kader om de dienstverlening aan onze inwoners de komende jaren te verbeteren. Een aantal belangrijke principes uit de Visie zijn digitale selfservice en de meerkanalenbenadering, waarbij inwoners via ieder gewenst kanaal door ons geholpen worden. Wij blijven de meer traditionele dienstverleningskanalen ondersteunen (receptie, balie, post, telefoon) voor inwoners die minder digi-vaardig zijn of kiezen voor persoonlijk contact en een warm welkom. Belangrijk aandachtspunt is de toegang van het sociaal domein.

Acties

3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is daarnaast in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of samenwerkingspartners. Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen èn de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van gemeenten.

Acties

3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke taken. Samen met partners gaan we actief kijken naar de mogelijkheden van ons eigen (leegstaande) vastgoed. 

Acties

3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college, raad en organisatie belangrijk. 

Acties

3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Door middel van regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk daarnaast aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijk inkoop voor wat betreft Jeugdzorg vanuit de inkooporganisatie Utrecht-West.

Acties

3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig

De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik.

Acties

3.10 Bewustwording van datagestuurd werken

Het meenemen van medewerkers in de methodiek van datagestuurd werken is een doorlopend proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie.

Acties

3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

Het coalitieakkoord heeft de naam 'Verbinden, innovatie en ondernemend, met de blik naar buiten'. Het college wil invulling geven aan deze wijze van besturen en wil hierbij alle inwoners nauw betrekken.

Acties

Domein 3 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

           
1. Veiligheid
1. Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 62 90 62 60 - 90
2. Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,4 0,6 0,3 0,5
3. Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2,6 2,8 2,3 2,5
4. Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners 2,8 2,5 2,0 2,2
5. Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 4,1 4,0 3,8 3,8
2. Bestuur en ondersteuning
6. Formatie per 1.000 inwoners 6,7 6,9 6,8 6,9
7. Bezetting per 1.000 inwoners 5,8 5,8 5,7 6,3
8. Apparaatskosten per inwoner € 568 € 635 € 610 € 648
9. Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 30% 26% 20% - 30% 25%  - 30%
10. Overhead als percentage van totale lasten 13% 14% 14% 14%

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 10 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

 

Nr. Toelichting
1. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat de trend van de jaren 2017 en 2018 zich doorzet naar 2020.
2. De trend vanaf 2017 vertoont lichte schommelingen. Dit zal naar verwachting zo blijven.
3. We zetten in op een daling van het aantal diefstallen uit woningen door intensieve samenwerking met de politie en de inwoners.
4. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 
5. We verwachten voor 2020 dat de dalende trend zich voortzet.
6. Voor de berekening is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2020 op peildatum 1 januari 2020 genomen en 44.400 als het aantal inwoners per 1 januari 2020.
7. Voor de berekening   is de verwachte bezetting genomen op 01-01-2020 en 44.400 als het aantal inwoners per 1 januari 2020.
8. De totale verwachte apparaatskosten (organisatiekosten) zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering en zijn gedeeld door het aantal inwoners per 1 januari 2020.
9. De externe inhuurkosten als percentage van de totale capaciteitskosten ligt in de bandbreedte van 25% - 30% en is afhankelijk van openstaande vacatures, ziekte, inzet  benodigde specialistische kennis etc..
10. Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead zijn zichtbaar in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Domein 3 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit domein?

Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:de brandweerzorg; de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en tot slot de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het veiligheidshuis

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

SBB staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Gemeenschappelijke regeling

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk  archief. Het RHC is aangesloten bij de Open Overheid. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich daarnaast op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Deelname aan stichting via samenwerkings-overeenkomst

Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.
Amstelland-Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling 

Via deze netwerksamenwerking worden de relaties met de Noord-vleugel op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie versterkt.

Gemeentebelastingen Amstelland (GBA)                

Gemeenschappelijke regeling

Het ambtelijk en bestuurlijk borgen van de samenwerking conform DVO zorgt ervoor dat de belastingen rechtmatig en tijdig worden geëind. Daarnaast wordt de bestuurlijke informatievoorziening verbeterd.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Deelneming

De BNG is de huisbankier van de gemeente.

N.V. Vitens

Deelneming

Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.

Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 1

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 3.062 3.341 3.583 3.380 3.385 3.425
Baten -50 -41 -44 -44 -44 -44

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 83 83 83 83
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 166 141 96 136
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening 2018 (Veiligheidshuis) -6 -6 -6 -6
4. 2e bestuursrapportage 2019 : budget brandweerkazernes 132      
  Totaal 375 218 173 213

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Inzet specialistische jongerenwerk -55      
2 2e bestuursrapportage 2019 : budget brandweerkazernes -132      
  Totaal programma 1 -187 0 0 0

 

Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning

Totaal programma 9

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 16.956 18.308 18.636 18.142 17.852 17.681
Baten -2.276 -820 -1.279 -710 -632 -596

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 166 142 151 209
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 300 936 1.130 1.091
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken (juridisch) 20 20 20 20
4. Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy & aanschaf en implementatie Netwerk Access Control 88 88 88 88
5. Kadernota 2020 - Programma- en projectleiding Dienstverlening 171      
6. Kadernota 2020 - Webcare   115 115 115
7. Kadernota 2020 - Datagestuurd werken 80 80 80  
8. Kadernota 2020 - Regionale samenwerking   50 50 50
9. Kadernota 2020 - Inwonersparticipatie 25      
10. Kadernota 2020 - Functioneel beheer   70 70 70
11. Kadernota 2020 - Digitaal samenwerken   75 75 75
12. Kadernota 2020 - Beheer i-Burgerzaken 70 70    
13. Kadernota 2020 - Flexibele schil KCC 55      
14. Kadernota 2020 - Kwaliteit vastgoed- en grondzaken 110 110    
15. Kadernota 2020 - Webcare (incidenteel in 2020 - structureel per 2021) 115      
16. Kadernota 2020 - Functioneel beheer (incidenteel in 2020 - structureel per 2021) 70      
17. Kadernota 2020 - Informatieveiligheid & privacy 39 39    
18. Kadernota 2020 - Arbeidsmarktcommunicatie 25      
19. Kadernota 2020 - Aanschaf & implementatie Netwerk Access Control 70      
20. Kadernota 2020 - Systeembeheer 100      
21a Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde 276 276 276 276
21b Kadernota 2020 - Generalistische kennis en kunde (dekking vanuit projectbudget) -276 -276 -276 -276
22. 2e bestuursrapportage 2019 : budget verkoop Poldertrots Waverveen -152      
23. 2e bestuursrapportage 2019 : budget snippergroen 55      
24. Raadsbesluit begroting 2020 : Donorwet (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 10 10 10 10
  Totaal 1.417 1.805 1.789 1.728

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Verkiezingen   -60 -60 -80
2 Beheer i-Burgerzaken -70 -70    
3 Flexibele schil KCC -55      
4 Kwaliteit vastgoed en grondzaken -110 -110    
5 Webcare -115      
6 Programma- en projectleiding dienstverlening -171      
7 Functioneel beheer -70      
8 Data gestuurd werken -80 -80 -80  
9 Informatieveiligheid en privacy -39 -39    
10 Frictiekosten personeel -200 -200    
11 Contentontwikkeling communicatie -62      
12 Arbeidsmarktcommunicatie -25      
13 Inwonersparticipatie -25      
14 Implementatie business control framework -25      
15 Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control -70      
16 Systeembeheer -100      
17 2e bestuursrapportage 2019 : budget verkoop Poldertrots Waverveen 152      
18 2e bestuursrapportage 2019 : budget snippergroen -55      
  Totaal programma 9 -1.120 -559 -140 0

 

Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal programma 10

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 2.520 5.411 2.665 2.754 1.214 1.221
Baten -57.092 -60.954 -63.160 -64.236 -61.833 -62.173
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -54.572 -55.542 -60.495 -61.482 -60.619 -60.952
Onttrekkingen 8.233 12.931 8.149 4.621 1.659 593
Stortingen 8.158 7.051 7.370 3.643 -278 -513
Mutaties reserves -74 -5.880 -779 -979 -1.937 -1.106

Mutatie begroting 2020 t.o.v. begroting 2019

Bedragen x €1.000
Exploitatie Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022 Mut 2023
Lasten -63 -31 -1.091 -531
Baten -1.656 -2.162 -1.362 -1.092
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.720 -2.194 -2.453 -1.623
Onttrekkingen 3.794 1.502 -48 77
Stortingen 2.098 137 -1.002 -1.308
Mutaties reserves -1.695 -1.365 -954 -1.385

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1a. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) - effect inzet reserves -83 -5    
1b. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) - effect inzet begrotingsresultaat -275 -251 -260 -318
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -1.220 -938 -532 120
3a. Effect inzet reserves voor autonome mutaties 1.945 -634 553 -77
3b. Effect inzet begrotingsresultaat autonome mutaties 588 229 -1.754 -1.679
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
4. Kadernota 2020 - Structurele onderuitputting jaarrekening: voormalig personeel -60 -60 -60 -60
5. Kadernota 2020 - afboeking IBP gelden t.g.v. begrotingsresultaat   -127 -662 -662
6a. Effect inzet reserves beleidsontwikkelingen -4.009 -1.067 -505  
6b. Effect inzet begrotingsresultaat beleidsontwikkelingen 139 364 1.013 688
7. Begroting 2020: effect uitkomsten septembercirculaire 2019 -440 -1.070 -1.200 -1.020
  Totaal -3.415 -3.559 -3.407 -3.008

Incidentele mutaties 2020 -2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Bie: aanpassing rente BBV -9      
2 Inkomsten precario Stedin 1.700 1.700    
3 Verrekening precario Stedin -1.000 -1.000    
4 Verrekening precario Vitens -553 -553    
5 Verschuldigde vennootschapsbelasting -49      
  Totaal programma 10 89 147