Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij voor een grote complexe woningopgave.

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt onze duurzaamheidsambitie.

 

Naast deze samenwerking is een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze inwoners realiseren.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een Groene Hart gemeente, het is belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we eveneens ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn.

 

Acties

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tot 2025 dat er 1200 woningen gebouwd worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte groei van 2700 inwoners vanaf 2030. Er is een grote diversiteit aan woningzoekenden in onze gemeente. Dit vraagt om een breed aanbod aan woningen en woningtypologieën dat passend is bij de vraag. Het accent ligt op de woonwensen van leeftijdsgroepen tot 40 jaar en op de woonwensen van onze 65+ers.

Acties

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend.

Acties

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten verlopen.

Acties

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.

Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Acties

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.

Acties

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan  een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar eveneens de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan zoeken wij naar  de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Acties

Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

           
1. Economie
1. Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 48,8% 49,5% 48,3% 48,3%
2. Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 Jaar 148,7 155,6 157,0 158,0
2. Milieu
3. Omvang huishoudelijk restafval per kg per inwoner 180 kg gegevens niet beschikbaar 190 kg 209 kg
4. Percentage hernieuwbare elektriciteit 6,4% gegevens niet beschikbaar 8,0% 9,0%
3.  Bouwen en wonen
5. Gemiddelde WOZ waarde van woningen € 304.000 € 322.000 € 339.000 € 376.000
6. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 20 10,3 13,8 12,1
7.

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)

75,0% 74,4% 78,8% 78,8%
8.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€ 672 € 681 € 517 € 690
9.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 721  € 732 € 559 € 752

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1 tot en met 9 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording.

 

Nr. Toelichting
1. De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel rond de 49%. Een lichte afname wordt verwacht doordat er wel woningbouw plaatsvindt en de ontwikkeling van het aantal banen wat achterblijft. Prognose 2020 is gelijk gehouden aan prognose 2019
2. De realisatiecijfers 2017 en 2018 zijn ontleend aan Waar staat je gemeente. Voor 2019 en 2020 wordt verwacht een lichte toename als gevolg van een blijvende maar minder harde stijging van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.
3. De hoeveelheid restafval is ontleend aan de begroting AVU 2020, het aantal inwoners; 44.400
4. Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa.

Gegevens over 2018 zijn nog steeds niet beschikbaar. Het opgesteld vermogen van zonnepanelen is gestegen van 6,5 naar 9,3 MW en  we verwachten voor 2019 en 2020 dat deze  trend zich voortzet..

5. Dit betreft de WOZ waarde van 2019, aangepast met prijsontwikkelingen inclusief de gerealiseerde areaaluitbreiding.
6. Het laatst bekende cijfer is voor 2016 en bedraagt 11,6 woningen per 1.000 woningen. Voor 2017 is het 20 woningen. Voor 2018, 2019 en 2020 is de prognose gebaseerd op de Actualisatie 2019 Programma Woningbouw De Ronde Venen.
7. De cijfers 2017, 2018 en 2019 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2020 is het cijfer 2019 gehanteerd.
8. De woonlasten bestaan uit Onroerend zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Daarnaast geldt er tot 2021 een teruggave in verband met precarioheffing.
9. Zie toelichting bij onderdeel 8.

Domein 2 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?

Bestuursovereenkomst project N201+

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

Dit betreft de aanleg en financiering van de aansluiting bij Amstelhoek (rotonde).

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Gemeenschappelijke regeling

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen. 

Stichting MooiSticht Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij lastige kwesties en complexe vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen.

Afvalverwijdering Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het behartigen van adviserende en uitvoerende taken op het gebied van omgeving in de ruimste zin.

Marickenland (groenfonds)

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is gekoppeld aan woningbouw in De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd.

Het rijk heeft aangegeven niet langer de beleidsdoelen na te streven. Met de overige partners (Provincie, Staatsbosbeheer en Waterschap) is in 2018 en 2019 een concept- inrichtingsplan voor Marickenland ontwikkeld met invulling van de waterbergingsopgave en recreatief medegebruik.

In samenhang met de ontwikkelopgave van recreatieve voorzieningen in Marickenland worden de verbetering doorvaart De Heul, extra verbinding sportvelden/Marickenlaan met woonwijken Vinkeveen, verbinding zuidzijde Marickenland met brug Ringvaart en centrum Vinkeveen nader bekeken.

Gebiedsprogramma Utrecht-West

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

Uitvoering wordt gegeven aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht:  de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht .Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie.

Bestuursovereenkomst project N201+                 

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

De doelstelling van het project N201+ is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid, door omlegging van de huidige N201 en een verbeterde aansluiting van de N201 op het rijkswegennet. In mei 2014 is het aquaduct onder de Amstel en de omlegging Amstelhoek opengesteld. Dit wegdeel vormde de laatste schakel van de om te leggen N201. Door de openstelling is de omlegging van de N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is de afronding van de deelaansluitingen, Amstelhoek in juni 2017 afgerond. De werkzaamheden zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit het project N201+.

Beëindiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats nadat de provincie Noord-Holland de financiële afrekening van het totale project heeft opgesteld. De geluiden zijn dat de kosten binnen de projectbegroting blijven. Voor 2020 is in de gemeentelijke begroting daarom geen bijdrage opgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincie Noord-Holland de Realisatieovereenkomst formeel gaat beëindigen.

 

Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal programma 2

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 8.142 8.372 9.006 8.678 8.693 8.897
Baten -488 -251 -235 -235 -235 -235

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 20 20 20 20
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 123 103 -31 237
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Onderuitputting structurele budgeten (doorloop investeringen) -184 -165    
4. Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen (afschrijving en rente)   30 37 55
5. Kadernota 2020 - Uitvoeringsplan fietsen 285 190 82  
5. Kadernota 2020 - Kunstwerken - reguliere onderhoudskosten 93 93 93 93
6. Kadernota 2020 - Hondenbeleid 58 40 40 40
7. Kadernota 2020 - Zitbanken openbare ruimte 50      
8. Kadernota 2020 - Begeleiding/ toetsen werken van derden 80 80    
9. Raadsbesluit afronding wijk Vinkeveld - september 2019 9 9 9 9
  Totaal 534 400 250 454

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Hondenbeleid -18      
2 Achterstallig onderhoud kunstwerken -267      
3 Zitbanken openbare ruimte -50      
4 Begeleiden en toetsen werken van derden -80 -80    
5 Uitvoering beleidsplan verkeer -200      
6 Uitvoeringsplan fietsen -285 -190 -82  
  Totaal programma 2 -900 -270 -82 0

 

Budget programma 3. Economische zaken

Totaal programma 3

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 556 607 616 616 591 591
Baten -664 -595 -598 -598 -598 -598

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 0 0 0 0
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -44 -44 -44 -44
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Gebiedsmarketing 25 25    
  Totaal -19 -19 -44 -44

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Gebiedsmarketing -25 -25    
  Totaal programma 3 -25 -25 0 0

 

Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Totaal programma 5

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 7.036 7.173 8.024 7.604 7.464 7.263
Baten -354 -339 -394 -394 -394 -394

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 46 46 46 46
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 -43 125 154 152
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Cultuurhistorie & Landschap 50      
4. Kadernota 2020 - Natuurontwikkeling & -beleving 60      
5. Kadernota 2020 - Speelvoorzieningen 145      
6. Kadernota 2020 - Bomen Scholeksterlaan 50      
7. Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (hoogwaardigere beplanting)  75      
8. Kadernota 2020 - Kwalitatief groen (verbeteren maaien en intensivering toezicht) 175 175 175  
9. Kadernota 2020 - Investering in biodiversiteit 65      
10. Kadernota 2020 - Natuurvriendelijker bermbeheer 25 25 25  
11. Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - onderhoud en aankoop kunst (amendement onderhoud van kunstwerken 15 15 15 15
12. Begroting 2020 - Nota kunst & cultuur - cultuurconsulent 20 20 20 20
12b. Bijstelling budget nota kunst & cultuur - cultuurconsulent -20 -20 -20 -20
13. 2e bestuursrapportage 2019 : budget dreamteams 25      
  Totaal 688 386 415 213

Incidentele mutaties 2020 - 2023

 

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten -19 -19    
2 Cultuurhistorie en -landschap -50      
3 Natuurontwikkeling & -beleving -60      
4 Vervangen populieren -135 -125    
5 Speelvoorzieningen -145      
6 Vervangingsplan Groen en Bomen -100      
7 Bomen Scholeksterlaan -50      
8 Hoogwaardigere beplanting -75      
9 Verbeteren maaien en intensiveren toezicht -175 -175 -175  
10 Investeren in biodiversiteit -65      
11 Natuurvriendelijker bermbeheer -25 -25 -25  
12 Dreamteams -25      
  Totaal programma 5 -924 -344 -200 0

 

Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid

Totaal programma 7

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 7.826 8.359 9.369 9.474 9.467 9.496
Baten -9.443 -9.611 -10.602 -10.753 -10.753 -10.753

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) -8 -8 -8 -8
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 12 -32 -32 -32
3. Ontwikkeling kosten en opbrengsten riolering 2022-2023 -12 -50 -92 -73
4. Ontwikkeling kosten en opbrengsten afval 2022-2023 -36 -49 -69 -59
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
6. Kadernota 2020 - ODRU - nieuwe ontwikkelingen milieutaken 70 70 70 70
  Totaal 26 -69 -131 -102

Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Totaal programma 8

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 10.804 20.540 15.649 3.574 3.774 3.774
Baten -11.754 -19.561 -16.264 -2.323 -1.444 -1.713

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 83 5    
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020 - 2023 -1.622 -570 273 -123
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Voortzetten Regeling Van Groot naar Beter (doorstroomexperiment) 10 10 10 10
4. Kadernota 2020 - Integrale aanpak handhaving breed 60 60 60 60
5. Kadernota 2020 - Regie gemeente op voorbereiding bouwplannen 40 40 40 40
6. Kadernota 2020 - Projectbudget t.b.v. initiatieffase 50 50    
7. Kadernota 2020 - Implementatie Omgevingswet 600      
8. Kadernota 2020 - Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West 75 75    
9. Kadernota 2020 - Landelijk asbestfonds 20      
10. Kadernota 2020 - Voortzetten Handhaving Plassengebied 100      
11. 2e bestuursrapportage 2019 : budget revitalisering woonwagens 503      
12. 2e bestuursrapportage 2019 : budget omgevingswet 100      
13. 2e bestuursrapportage 2019 : budget haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2 30      
14. Raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019 135      
15. Raadsbesluit begroting 2020: aanpassing leges omgevingszaken 66 279 113 240
  Totaal 250 -51 496 227

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Implementatie Omgevingswet -600      
2 Projectbudget voor intiatieffase -50 -50    
3 Bie: tussentijdse winstneming De Maricken 3.808 239    
4 Bie: winstneming Land van Winkel 307 88    
5 Overdracht van de taken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht -63 -5    
6 Groene leges -20      
7 Handhaven bestemmingsplan Buitengebied-West -75 -75    
8 Voortzetten handhaven Plassengebied -100      
9 2e bestuursrapportage 2019 : budget revitalisering woonwagens -503      
10 2e bestuursrapportage 2019 : budget omgevingswet -100      
11 2e bestuursrapportage 2019 : budget haalbaarheidsonderzoek de Maricken fase 2 -30      
12 Raadsbesluit bestemmingsplan plassengebied - september 2019 -135      
  Totaal programma 8 2.439 197 0 0