Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Daarnaast in andere zaken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee kunnen doen.

Acties

1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig kunnen blijven wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

1.3 Inwoners leven gezond

Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen van roken, overgewicht en drugsgebruik.


[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Acties

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen is er een toereikend begeleidingsplan. 

Acties

1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid. Problemen in dorp of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.

Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

Domein 1 - Indicatoren BBV

Indicatoren

 

Nr. Naam van de indicator

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

           
1. Meedoen
1. Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 17,9 17,9 17,0 16,8
2. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) 69,2 69,9 70,0 70,0
3. Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 620,6 637,6 620,0 630,0
4. Re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar 10,5 13,2 11,0 15
5. Score voor participatie - 7,6 - 7,7
2. Veilig leven
6. Percentage senioren dat aangeeft voldoende ondersteuning te ondervangen om veiliger thuis te kunnen blijven wonen - 14 - 18
3. Gezond leven
7. Percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar
4. Opvoeden met vertrouwen
8. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,0 4,0 4,0 3,8
9. Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar 6,7 6,7 8,4 7,0
10. Percentage jongeren met jeugdbescherming 0,5 0,6 0,4 0,6
11. Percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar) 0,3 0,3 0,2 0,3
12.
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtigen
43,2 gegevens niet beschikbaar 40 40
13. Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen 0,88 gegevens niet beschikbaar 0,9 0,9
14. Percentage voortijdig schoolverlaters (alle onderwijsvormen) 1,34 1,28 1,25 1,25
5. Voor jezelf zorgen
15 Mate van eenzaamheid onder volwassenen - 8,5 - 8,5
16. Mate van eenzaamheid onder 65 plussers - 7,9 - 8,0
17.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners
33 35 35 37
18.
Score voor zelfredzaamheid
- 8,1 - 8,2
19.
Score voor financiële zelfredzaamheid
- 7,5 - 7,8
6. Naar elkaar omkijken
20.
Percentage volwassen mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
- 3 - 3
21.
Percentage mantelzorgers 65 plussers dat aangeeft zwaar belast of overbelast te zijn
- 2 - 2
22.
Score voor sociale kwaliteit/cohesie
- 6,7 - 6,9

Toelichting op de indicatoren

De indicatoren 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17 worden door alle gemeenten opgenomen in hun begroting en verantwoording. De overige indicatoren zijn specifiek voor de gemeente De Ronde Venen ontwikkeld conform besluitvorming door de raad in juni 2019. De metingen van deze indicatoren vinden tweejaarlijks plaats, met 2018 als startpunt. Voor de jaren 2017 en 2019 zijn daarom geen cijfers te noemen.

In bovengenoemd voorstel was Jeugdwerkloosheid een van de indicatoren onder Meedoen. Dit was een landelijke indicator die komt te vervallen, daarom is hij niet opgenomen in het overzicht.

 

Nr. Toelichting
1 We zien het bijstandsbestand licht dalen en verwachten dat deze trend zich doorzet.
2 De verwachting is dat dit percentage stabiliseert.
3 De verwachting is dat dit percentage stabiliseert.
4 Vanwege de inzet van het Werkcentrum wordt bij bijstandsgerechtigden een re-integratievoorziening ingezet.
5

Het heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. We verwachten dat dit licht zal stijgen.

6 Betere informatievoorziening moet bijdragen aan het verhogen van dit cijfer.
7 Gegevens niet beschikbaar
8 Vanwege de inzet rondom armoede en schulden verwachten we dat dit percentage licht daalt.
9 Gezien het landelijke beeld, verwachten we dat dit percentage licht blijft stijgen.
10 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
11 De verwachting is dat dit percentage stabiel blijft.
12 Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
13 Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
14 Percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
15 De mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van eenzaamheid en het hebben van een al dan niet beperkt sociaal netwerk.
16 Hoe hoger het cijfer, hoe minder de eenzaamheid.
17

Gezien de demografische ontwikkeling in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal zal toenemen.

18

Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks leven, het zelforganiserend vermogen en de weerbaarheid.

19 Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de financiële draagkracht en –last van mensen.
20 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
21 Er wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers, door meer aandacht te hebben voor mantelzorgers en hun draagkracht hopen we dat dit percentage gelijk blijft.
22 Sociale samenhang gaat over de samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt.

Domein 1 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?

Kansis (Stichting Beschut Werk) Samenwerkingsovereenkomst

Het beschut werken blijft plaatsvinden aan De Corridor in Breukelen. De Ronde Venen koopt hier werkplekken in zodat plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom.
De Stichting is per 1 januari 2019 opgericht. De nieuwe naam van beschut werken is Kansis. De gemeente De Ronde Venen is geen mede oprichter van deze stichting.  Deze stichting is het leer-werkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken in voor de doelgroep.

WerkwIJS (Stichting Schoonmaakwerk) Samenwerkingsovereenkomst Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting. De nieuwe naam van de stichting is WerkwIJS Schoon.
Kansis Groen (Stichting Groenwerk) Samenwerkingsovereenkomst

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting.  De nieuwe naam van de Stichting is Kansis Groen.

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Gemeenschappelijke regeling Namens de gemeenten voert de GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit De Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties. Daarnaast gaat het om voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën. De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 jaar is een taak die bij de GGDrU is belegd. Daarnaast heeft de GGDrU de taak om de gezondheidstoestand te monitoren. Tenslotte heeft de GGDrU-taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van Kindercentra.

Budget programma 4. Onderwijs

Totaal programma 4

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 4.232 3.648 3.515 4.071 3.517 3.506
Baten -759 -298 -300 -300 -300 -300

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) 5 5 5 5
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 -558 377 7 -4
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - structurele onderuitputting jaarrekening 2018 (leerlingenvervoer) -100 -100 -100 -100
  Totaal -653 282 -88 -99

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Afboeken restant van de boekwaarde scholencomplex Hofland 0 -370    
  Totaal programma 4 0 -370 0 0

 

Budget programma 6. Sociaal domein

Totaal programma 6

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging 2020 2021 2022 2023
Lasten 29.861 31.103 31.043 30.695 30.597 30.428
Baten -8.040 -8.543 -8.449 -8.415 -8.383 -8.367

Toelichting op de mutaties - t.o.v. de begroting 2019 - 2022

    2020 2021 2022 2023
  Raadsbesluiten:        
1. Raadbesluiten periode november 2018 - juni 2019 (exclusief Kadernota 2020) -37 -37 -37 -37
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2020-2023 401 406 340 355
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Kadernota 2020 - Jeugdbeleidsplan kwetsbare jongeren 65      
4. Kadernota 2020 - Innovatiebudget Sociaal Domein 150      
5. Begroting 2020 - Verhogen taalniveau - Meicirculaire gemeentefonds 2019 50      
6. Begroting 2020 - Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheid - Meicirculaire gemeentefonds 2019 40 40 40 40
7. Begroting 2020 - Intensivering participatiekoers 68 133 133  
8. 2e Bestuursrapportage 2019 : budget dementievriendelijke gemeente 20 15 10  
9. Raadsbesluit begroting 2020 : Geestelijke gezondheidszorg (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 30 40 50 50
10. Raadsbesluit begroting 2020 : Besluit bijstandverlening zelfstandigen -Bbz  (uitkomsten  septembercirculaire 2019) 10 10 10 10
  Totaal 797 607 546 418

Incidentele mutaties 2020 - 2023

Verrekening incidentele baten en lasten 2020 - 2023 met de reserves (+ = toevoeging  aan de reserves en - = onttrekking aan de reserves)
Nr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023
           
1 Jeugdbeleidsplan - kwetsbare jongeren -65      
2 Maatschappelijke effectmeting -25   -25  
3 Innovatiebudget sociaal domein -150      
4 Intensivering participatiekoers -68 -133 -133  
5 2e Bestuursrapportage 2019 : budget dementievriendelijke gemeente -20 -15 -10  
  Totaal programma 6 -328 -148 -168 0