Programmabegroting 2020

Met genoegen bied ik u de Programmabegroting 2020 aan, de tweede begroting van deze coalitieperiode. Deze begroting is een uitwerking van de door u vastgestelde Kadernota 2020, waarin u als raad op hoofdlijnen de kaders en de koers, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, heeft geformuleerd voor het jaar 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

 

In deze begroting staat beschreven welke doelen, resultaten en ambities de gemeente volgend jaar en de jaren daarna nastreeft. De basis hiervoor is gelegd in het coalitieakkoord ‘Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten’. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Welke acties zijn daaraan verbonden? Welk resultaat gaan we hiervan terug zien? Wat uiteraard niet in deze begroting mag ontbreken, is welke kosten en opbrengsten hier tegenover staan.

 

Graag gaan we als college met u als raad hierover in gesprek. Daarbij is het enerzijds van belang om een goed debat te hebben over de lange termijn doelstellingen, tegelijkertijd moeten de acties voor volgend jaar concreet zijn. Alleen op die manier kunnen we aan het eind van het jaar goed evalueren hoe de begroting is uitgevoerd.

 

Wij kijken uit naar het debat met uw raad over onze ambities als gemeentebestuur in 2020.

 

Namens het college van De Ronde Venen

Alberta Schuurs

Wethouder Financiën