Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

 

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is dan ook essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

 

In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

 

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

 

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.

 

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, maar ook de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) wordt meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

 

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatieonafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden

Toezicht en handhaving wordt in De Ronde Venen uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma (voorheen programma 1 en 8).  Sinds 2018 is dit beleid opgedeeld in drie pijlers. Vergunning gebonden toezicht, klachten en meldingen en project- en gebiedsgebonden activiteiten. Vanaf 2019 wordt de eerste pijler, vergunning gebonden toezicht, uitgevoerd door de ODRU. Hier is op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau voldoende capaciteit beschikbaar.

 

Repressief of handhavend optreden is niet (altijd) het eerste antwoord bij klachten van overlast, ergernissen en dergelijke. Als het mogelijk is om 'aan de voorkant van het probleem' te komen wordt overgegaan tot bijvoorbeeld het nemen van preventieve maatregelen. De 'overtreder' wordt aangesproken en er worden afspraken gemaakt. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt overgegaan tot handhavend optreden.

Acties

3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 wordt in 2019 vastgesteld. De prioriteiten in het IVP zijn gebaseerd op input die is gehaald uit onder ander de inwonersenquête, lokale politiecijfers (vergeleken met regionale trends) en de resultaten uit het IVP 2014-2018. Wat de prioriteiten worden is nog niet bekend, maar de ondertoon is in elk geval: zoveel mogelijk samenhang in de verschillende onderdelen (brandveiligheid - sociale veiligheid - fysieke veiligheid - digitale veiligheid) en zoveel mogelijk betrokkenheid van veiligheidspartners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Acties

3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

We zijn een financieel gezonde gemeente. Financieel beleid wordt verder doorontwikkeld waarbij nota's worden geactualiseerd.  Onze structurele lasten worden gedekt uit structurele baten waardoor er een meerjarig structureel sluitende begroting is. Risico’s worden gemonitord en de reserves zijn op orde en toereikend om eventuele risico’s op te vangen. De interne controle is op orde, zodat er net als voorgaande jaren een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.

Acties

3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

In 2017 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Deze visie fungeert als kader om de dienstverlening aan onze inwoners de komende jaren te verbeteren. Een aantal belangrijke principes uit de Visie is digitale selfservice en de meerkanalenbenadering, waarbij inwoners via ieder gewenst kanaal door ons geholpen worden. We blijven dan ook de meer traditionele dienstverleningskanalen ondersteunen (receptie, balie, post, telefoon) voor inwoners die minder digi-vaardig zijn of kiezen voor een persoonlijkere vorm van dienstverlening.

Acties

3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

Informatievoorziening moet voldoen aan alle eisen op het gebied van wetgeving en privacy en is tevens in overeenstemming met de behoeften vanuit onze organisatie en keten- en/of samenwerkingspartners.
Onder informatievoorziening verstaan we het geheel van de techniek, de applicaties, de processen èn de organisatie hiervan. Informatievoorziening is ondersteunend aan de primaire processen van gemeenten.

Acties

3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

De nota Vastgoed met het bijbehorend uitvoeringsplan is in 2017 vastgesteld. Gemeentelijk vastgoed is geen kerntaak en wordt afgestoten, tenzij het 'waarde' heeft voor een van de gemeentelijke taken, zoals het beschermd wonen een nieuwe taak is geworden van de gemeente. Samen met partners gaan we actief op zoek naar locaties, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van ons eigen (leegstaande) vastgoed. 

Acties

3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

Het gemeentehuis is aan vervanging of grondige renovatie toe. Dit biedt een kans om het gebouw aan te laten sluiten bij wat inwoners van ons en onze manier van werken vragen, zoals benoemd in de Maatschappelijke Agenda, de Visie op Dienstverlening en de Omgevingswet. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van de ruimte sterk bijdragen aan de economie en levendigheid van het centrum van Mijdrecht en zijn er ideeën voor multifunctioneel gebruik en een combinatie van publieke voorzieningen. Omdat het een onderwerp is met een keuze voor de lange termijn, veel verschillende kansen en de nodige risico’s, is zorgvuldigheid en samen optrekken tussen college,  raad en organisatie belangrijk. 

Acties

3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

Door middel van regionale samenwerking willen we kansen benutten en spin-off creëren. Voor sommige maatschappelijke opgaven is een bepaalde schaalomvang (regioniveau) een voorwaarde voor succes. Per opgave wordt bekeken met welke samenwerkingspartners de opgave het beste opgepakt kan worden. Hierbij gaat het de ene keer om buurgemeentes, ook wel Utrecht-West genoemd, maar de andere keer kan dat Amstelland Meerlanden (AM) zijn of de U16. Maar denk ook aan provincieniveau of, gelet op onze ligging, een samenwerking met gemeenten uit meerdere provincies. Op vele beleidsterreinen, verspreid in de begroting vindt samenwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijk inkoop voor wat betreft Jeugdzorg vanuit de inkooporganisatie Utrecht-West.

Acties

3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig

De sportaccommodaties worden zoveel mogelijk integraal gebruikt voor gymnastiekonderwijs en sportbeoefening. Er zal bij nieuwe investeringen gekeken worden naar multifunctioneel gebruik. Dat betekent niet dat iedere vereniging zijn eigen accommodatie krijgt, maar dat er integraal gekeken wordt naar bezetting.

Acties

3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen

Het doen van voorstellen gericht op de toekomst, opdat de functie van vijf dorpshuizen wordt versterkt. Het bevordert de leefbaarheid van de kernen. Rekening wordt gehouden met de specifieke situatie per dorpshuis.

Acties

3.11 Bewustwording van datagestuurd werken

Het meenemen van medewerkers in de methodiek van  datagestuurd werken is een doorlopend proces. We organiseren organisatiebrede workshops om deelnemers bewust maken van de mogelijkheden van werken op basis van data. Zij treden op als ambassadeurs binnen de organisatie.

Acties

Domein 3 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 3

Nr.

Naam indicator

Realisatie

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

1

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12-17 jaar

62 62 62
2

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,4 0,4 0,3
3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,8 2,5 2,0
4

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

2,6 2,5 2,3
5

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

4,1 4,0 3,8
6

Formatie per 1.000 inwoners

6,7 7,0 6,8
7

Bezetting per 1.000 inwoners

5,8 6,1 5,7
8

Apparaatskosten per inwoner

€ 568 € 606 € 610
9

Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen (t.l.v. programmageld)

30% 2,97% 1,48%
10

Overhead als % van totale lasten

13% 13,45% 13,61%

 

Toelichting

1 HALT verwijzingen liggen al jaren stabiel rond dit cijfer
2 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')
3 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')
4 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')
5 Richten op handhaven/lichte daling van dit niveau (ligt nu al niet 'te hoog')
De indicatoren 6 tot en met 10 zijn de uitzondering op de regel dat indicatoren ook zichtbaar zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl. 
6 Deze indicator wordt door een tweetal factoren beïnvloed, ten eerste de stijging van het  aantal inwoners van 43.620 in 2018 naar  44.480 in 2019. Ten tweede vindt op 1 januari de uitbesteding van taken naar de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) plaats waarbij ook een aantal huidige medewerkers in dienst komt van de ODRU.
7 Deze analyse is gelijk aan die bij punt 6 waarbij moet worden toegevoegd dat het aantal vacatures licht gestegen is en niet direct kan worden ingevuld als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
8 De apparaatskosten per inwoner stijgen als gevolg van een stijging van de salariskosten als gevolg van de verwachte CAO-ontwikkeling, de effecten van de functieherwaardering en een aantal incidentele en structurele uitbreidingen op personeelsgebied zoals deze zijn aangegeven bij het nieuw beleid in deze begroting. Daarnaast laten ook de overige overheadkosten een stijging zien die vooral worden veroorzaakt door een stijging van de jaarlijkse kosten van het Regionaal Historisch Centrum, de kosten voor het onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis, gevolgen van de kadernota (AVG en privacywetgeving) en beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en contentontwikkeling.
9 Ten opzichte van de jaarrekening 2017 laat het percentage inhuurkosten t.o.v. de loonsom een zeer grote afwijking zien. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is het op voorhand lastig aan te geven wat de exacte hoogte van de inhuurkosten zullen zijn die worden gedekt uit vrijvallende vacaturegelden. Dit bedrag is immers afhankelijk van het aantal vacatures dat gedurende een bepaalde periode ontstaat en de keuze om hier al dan niet op in te huren. Met de vacaturegelden worden niet alleen capaciteitsproblemen als gevolg van vacatures opgelost (inhuur), maar ook vervanging in verband met langdurige ziekte.
Daarnaast wordt specifiek ingehuurd op het gebied van grondexploitaties vanwege de looptijd van deze projecten. Deze inhuurkosten zijn verwerkt in de totale plankosten van de grondexploitaties. Ook voor de inhuur bij het Sociaal Domein is dit het geval. Hier betreft het vooral de inhuur voor het sociaal team en het team WMO/Participatiewet. Bij deze teams is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van wisselende expertises.
Omdat in al deze gevallen de inhuurkosten op een andere categorie zijn begroot (overige goederen en diensten of duurzame goederen) dan de waar de realisatie plaatsvindt (categorie "ingeleend personeel") zal derhalve altijd een forse afwijking bestaan tussen het voorgecaluleerde percentage en het gerealiseerde percentage.
10 Deze analyse is een totaal van de analyses onder de punten 6 t/m 9.

Domein 3 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit domein?

Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

De VRU draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisis-beheersingsorganisatie.

Het veiligheidshuis

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te ver-beteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

SBB staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Gemeenschappelijke regeling

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk  archief. Het RHC is aangesloten bij de Open Overheid. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Deelname aan stichting via samenwerkings-overeenkomst

Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.
Amstelland-Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling 

Via deze netwerksamenwerking worden de relaties met de Noord-vleugel op onder andere de thema’s sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie versterkt.

Belastingsamenwerking Amstelland

Gemeenschappelijke regeling

Het ambtelijk en bestuurlijk borgen van de samenwerking conform DVO zorgt ervoor dat de belastingen rechtmatig en tijdig worden geëind. Daarnaast wordt de bestuurlijke informatievoorziening verbeterd.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Deelneming

De BNG is de huisbankier van de gemeente.

N.V. Vitens

Deelneming

Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.

Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.758 2.757 2.683 2.691 2.742
Baten -4 -4 -4 -4 -4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.754 2.753 2.679 2.687 2.738

Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 548 522 522 467 467
Baten -37 -37 -37 -37 -37
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 511 485 485 430 430

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -5 -5 -5 -
2. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 130 130 130 130
3. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 47      
4. Extra toezicht snelvaren Vinkeveense Plassen - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 20 20 20 20
  Nieuwe mutaties: autonoom        
5. Ontwikkeling autonome mutaties 37 22 45 102
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
6. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) 55 55 0 0
7. Onderhoud brandweerkazernes (incidenteel) PM      
8. Technische aanpassing begroting 2019 -2022 45  45  45  45 
  Totaal 329 267 235 297

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 47      
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Begroting VRU 2019 - 2022 -30      
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) 55 55 0 0
4. Onderhoud brandweerkazernes (incidenteel) p.m. p.m. p.m. p.m.
  Totaal 72 55 0 0

Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

Burgerzaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.052 1.377 887 822 873
Baten -803 -573 -462 -442 -397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 248 804 426 381 476

Beheer overige gebouwen en gronden

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 619 515 506 506 505
Baten -322 -180 -181 -182 -182
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 296 335 324 323 322

Overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 13.562 13.660 13.029 12.838 12.621
Baten -613 -51 -51 -51 -51
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 12.949 13.609 12.979 12.787 12.570

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Aankoop kavel grond nabij Provinciale weg Mijdrecht - raadsbesluit november 2017 5 5 5 0
2. Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017 102 102 102 0
3. Extra wethouder - Coalitieakkoord raadsbesluit april 2018 105 105 105 105
4. Regionaal historisch centrum - Kadernota 2019 raadbesluit mei 2018 78 78 78 78
5. Toename structurele licentiekosten - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 40 40 40 40
6. Zaakgericht werken, infobeheerplan en digitale agenda - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 175      
7. AGV en privacybescherming - kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 50      
8. Wachtgelden voormalig wethouders - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 150 150 150 150
9. VOG (bedrijfsvoeringsonderdelen) - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 7 7 7 7
10. Verzekeringspremie - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 25 25 25 25
11. Repro - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 20 20 20 20
  Nieuwe mutaties: autonoom        
12. Ontwikkeling autonome mutaties 379 703 377 479
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
13. Frictiekosten personeel 200 200 200  
14. Dienstverlening:  Trainen en begeleiden 230      
15. Dienstverlening: Meten en verbeteren 127      
16. Kwaliteitsimpuls administratie 225 100 100 100
17. Aanschaf mobiele telefoons   25 25 25
18. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 77      
19. Toekomst gemeentehuis 75      
20. Versterken digitale dienstverlening 62 62    
21. Arbeidsmarktcommunicatie 50      
22. Versterken bestuursondersteuning 30 30 30 30
23. Versterken interne controles  25 25    
24. Representatiebudget college 20      
25. Beheercapaciteit mobiele telefoons 14      
26. Amendement: extra inzet rekenkamercommissie
25
25
25

25

  Totaal 2.296 1.702 1.289

1.084

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Verkiezingen  - begroting 2018 - november 2017 165      
2. Privacy en informatiebeveiliging - begroting 2018 - november 2017 35      
3. Borgen interne en externe dienstverlening - begroting 2018 - november 2017 27      
4. Continuering structurele juridische en fiscale kwaliteit - begroting 2018 - november 2017 35      
5. Data-analyse/big data - begroting 2018 - november 2017 130      
6. Zaakgericht werken, infobeheerplan en digitale agenda - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 175      
7. AGV en privacybescherming - kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 50      
  Nieuwe mutaties: autonoom        
8. Verkiezingen 2019 - 2022 -25 60   60
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
9. Frictiekosten personeel 200 200 200  
10. Dienstverlening:  Trainen en begeleiden 230      
11. Dienstverlening: Meten en verbeteren 127      
12. Kwaliteitsimpuls administratie 125      
13. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 77      
14. Toekomst gemeentehuis 75      
15. Versterken digitale dienstverlening 62 62    
16. Arbeidsmarktcommunicatie 50      
17. Versterken interne controles  25 25    
18. Representatiebudget college 20      
19. Beheercapaciteit mobiele apparaten 14      
  Totaal 1.597 347 200 60

Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Treasury

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 64 -11 93 70 53
Baten -269 -223 -223 -223 -223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -205 -234 -130 -153 -170

Belastingen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 4.032 2.430 2.425 2.425 1.425
Baten -10.003 -10.321 -10.321 -10.321 -8.068
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.971 -7.891 -7.896 -7.896 -6.643

Algemene uitkering

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Baten -46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -46.640 -49.950 -50.960 -51.530 -52.180

Mutatie reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553
Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707
Mutaties reserves -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018

Bedragen x €1.000
Exploitatie Mut 2019 Mut 2020 Mut 2021 Mut 2022
Lasten 658 752 831 1.463
Baten -3.804 -4.704 -5.294 -6.157
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.146 -3.952 -4.463 -4.693
Stortingen 2.131 -515 -812 1.345
Onttrekkingen 3.979 2.054 1.447 1.181
Mutaties reserves -1.848 -2.569 -2.259 164

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Bijstelling inkomsten Vitens - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 -77 -77 -77 -77
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 -4.998 -6.810 -7.012 -4.819
3. Septembercirculaire gemeentefonds 2018 100 200 490 550
4. Effect inzet reserves en begrotingsesultaat -19 166 -123 -183
  Totaal -4.994 -6.521 -6.722 -4.529

Incidentele mutaties 2019 -2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Inkomsten precario Stedin- begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 -1.900 -1.900 -1.900 0
2. Verrekening precario Stedin met inwoners - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 1.000 1.000 1.000  
3. Verrekening precario Vitens  - raadsbesluit januari 2018 553 553 553 553
4. Verschuldigde vennootschapsbelasting - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 22 49 0 0
  Autonome ontwikkelingen:        
5. Bijstelling inkomsten precario Stedin 200 200 200 0
  Totaal -125 -98 -147 553