Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij dan ook voor een grote complexe woningopgave.

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt ook onze duurzaamheidsambitie.

 

Naast deze samenwerking is ook een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze inwoners realiseren.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een groene hart gemeente, het is dan ook belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we ook ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

Om de verbeteringen inzichtelijk te maken willen wij binnen vier jaar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland zijn. In samenwerking met de ondernemers en ondernemersverenigingen werken wij aan alle aspecten  van het ondernemers- en vestigingsklimaat om een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor ondernemers te zijn.

 

Acties

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Dit betekent tussen 2016 en 2025 dat er 1200 woningen gebouwd moeten worden en dat we een antwoord moeten hebben op de verwachte groei van 2700 inwoners vanaf 2030. Woningen voor het brede spectrum van de markt, van lage tot hoge inkomens, van jong tot oud, voor huurder en kopers, voor Nederlanders en medelanders, waarbij het accent ligt op de woonwensen van de leeftijdsgroepen tot ongeveer 40 jaar en op de woonwensen van onze 65+ers. Een grote diversiteit aan woningzoekenden vraagt een diversiteit aan woningen. Aanbod die passend is bij de vraag.

Acties

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is een blijvend punt van aandacht, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend.

Acties

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. Dit gebeurt op basis van heldere kaders op hoofdlijnen, die uitnodigen tot initiatief. De gemeente zet zich in om processen en procedures die hier bij horen makkelijk te laten verlopen.

Acties

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

Het milieubeleid zal de komende periode vooral gericht zijn op de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Hierbij is er speciale aandacht voor de aanpak van lood in bodem.

Acties

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

In het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is het spoor vastgelegd waarlangs wij onze ambitie gaan realiseren. In 2040 zijn we klimaatneutraal als we op duurzame wijze voorzien in 2.662 Terra Joules (TJ). Voor elektriciteit en warmte is dit uitgewerkt in transitieplannen. Dit betekent afscheid nemen van fossiele grondstoffen en in plaats daarvan wind, zon en geothermie gaan gebruiken. Door in te zetten op circulaire economie belasten we komende generaties niet met ons afval.

Op alle schaalniveaus vindt er samenwerking plaats. De Klimaatwet en het klimaatakkoord hebben de gemeente in een leidende positie gezet waar het gaat om het realiseren van draagvlak voor de energietransitie en het realiseren van concreet resultaat. Door heel Nederland worden in regionaal verband energie strategieën vastgesteld. Omdat het een gezamenlijke opgave betreft doen we dat in Utrechts verband. Lokaal werken we zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven en brengen daarbij koplopers samen en bieden hen een podium. Met het regionaal energieloket ondersteunen we individuele woningeigenaren.

Acties

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024

Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op asbestdaken. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten verwijderen.

Acties

2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022

De gemeentelijke doelstelling is 75 % afvalscheiding in 2022. Dit doel wordt mede bereikt door innovaties, inzicht en voorlichting over afvalscheiding en een circulaire economie. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) werkt samen aan zo een innovatie op het gebied van afvalscheiding met verschillende wettenschappelijke instanties.

In 2018 is het inzamelen van afval opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in een aanbestedingsnadeel. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de aantrekkende economie die de kosten voor het inzamelen laat stijgen. Tevens stijgen in 2019 de kosten voor het verwerken van restafval en de vermarktingskosten voor Plastic Metaal en Drankenkartons (PMD). Vooralsnog kunnen deze extra kosten in 2019 worden gedekt vanuit extra papieropbrengsten en de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing .

Acties

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

Een duurzaam boombestand, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de bomen en het versterken van de biodiversiteit zijn speerpunten uit het in 2017 vastgestelde groenbeleidsplan. In 2019 vindt de verdere uitvoering hiervan plaats.

Acties

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer en vaker te maken met wateroverlast en hitte. De openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het opvangen van deze effecten van klimaatverandering. Groen kan bijdragen bij de waterberging en bomen zijn belangrijk voor de schaduw, dus om hittestress tegen te gaan.

Acties

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

Het landschap en de cultuurhistorie in onze gemeente nodigen uit om te recreëren. De bestaande recreatieve voorzieningen dragen bij aan  een prettig woonklimaat en maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers. Dit zorgt voor werkgelegenheid, levendigheid en kansen voor recreatieondernemers. De Vinkeveense Plassen zijn onze grootste trekpleister, maar ook de Stelling van Amsterdam, het charmante centrum van Abcoude en het buitengebied als onderdeel van het Groene Hart vormen een aantrekkelijk recreatief aanbod. Bij de ontwikkeling en ontsluiting hiervan zoeken wij naar  de balans tussen recreatie, natuurbehoud en leefbaarheid.

Acties

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

Gemeente De Ronde Venen is rijk aan cultuurhistorie, wat zichtbaar is in de diverse cultuurlandschappen, de vele monumenten en de beschermde dorpsgezichten Abcoude en Baambrugge. De historische dorpskernen en oeverwallen van de rivieren zijn rijk aan archeologie. Het behouden, ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed is belangrijk voor een prettige woon- en werkomgeving en het bevorderen van recreatie en toerisme. In de nieuwe cultuurnota zal het behouden en beleefbaar maken van cultureel erfgoed centraal staan.

Acties

Domein 2 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 2

Nr.

Naam indicator

Realisatie

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

1

Functie-menging (in %)

48,% 48,5% 48,3%
2

Vestigingen van bedrijven  per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

176,5 177 178
3 % Niet-wekelijkse sporters (laatste monitor RIVM gezondheidsmonitor 2016, 44%) gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar
4

Omvang huishoudelijk restafval per kg en per inwoner

176,1 kg  per inwoner

totaal 7.687.900 kg

190,3 kg per inwoner

totaal 8.300.000 kg

190,3 kg per inwoner

totaal 8.300.000 kg

5

Hernieuwbare elektriciteit (in %) (laatste Klimaatmonitor 2016)

gegevens niet beschikbaar gegevens niet beschikbaar 8%
6

Gemiddelde WOZ waarde woningen in euro’s

€ 304.000 € 318.000 € 339.000
7

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

20 22 7
8

Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %

75,0 74,4 78,8
9

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden  in euro’s

€ 672 € 593 € 608
10

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s

€ 721  € 643 € 660

 

Toelichting

1 De functiemenging ligt de afgelopen 10 jaar redelijk stabiel tussen de 48% en 49%. Een lichte afname wordt verwacht doordat er wel woningbouw plaatsvindt en de ontwikkeling van het aantal banen naar verwachting achterblijft.
2

Een lichte toename verwacht als gevolg van een blijvende maar minder harde stijging van het aantal bedrijven in relatie tot de beroepsbevolking.

3 % niet wekelijkse sporters > 19 jaar; Laatste monitor RIVM gezondheidsmonitor 2016 (De Ronde Venen 44%; Landelijk 48,7%)
4  
5 Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (laatste Klimaatmonitor 2016).
6 Betreft de WOZ waarde van 2018, aangepast met prijsontwikkelingen inclusief de te verwachten areaaluitbreiding.
7 Het CBS geeft het voorlopige aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen en de stand van het aantal woningen in 2017. De cijfers voor 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de Actualisatie 2018 Programma Woningbouw De Ronde Venen.
8 De cijfers voor 2017 en 2018 zijn afkomstig van het CBS. Voor 2019 is de demografische druk in 2018 vermeerderd met de landelijke stijging zoals geprognotiseerd door het CBS.  
9 De Woonlasten bestaan uit Onroerend zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Daarnaast geldt er voor 2018 en 2019 een teruggave in verband met precarioheffing. 
10 idem punt 9.

 

Domein 2 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?

Bestuursovereenkomst project N201+

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

Dit betreft de aanleg en financiering van de aansluiting bij Amstelhoek (rotonde).

Recreatieschap Vinkeveense Plassen Gemeenschappelijke regeling

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen. Deze gemeenschappelijke Regeling wordt geliquideerd conform raadsbesluiten 2014 en 2016. In 2017 wordt invulling gegeven aan de rechtsopvolging.

Welstand en Monumenten Midden Nederland (vanaf 2017 stichting MooiSticht) Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) verzorgde de monumentencommissie, waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Monumentenwet 1988 en uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke Erfgoedverordening. WMMN. De monumentencommissie wordt vanaf 2017 voortgezet bij de stichting MooiSticht.

Afvalverwijdering Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Het behartigen van adviserende en uitvoerende taken op het gebied van omgeving in de ruimste zin.

Marickenland (groenfonds)

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is gekoppeld aan woningbouw in De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd.

In het bestuurlijke overleg (provincie, waterschap en gemeente) van 9 december 2015 is afgesproken dat het resterende saldo van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (circa € 960.000) tezamen met de saldi van provincie en waterschap vooralsnog blijft gereserveerd, in afwachting van het opstellen van een gezamenlijk ambitiedocument op basis van naar beneden bijgestelde ambities. Hierover is op 16 februari 2016 een informatienota naar de raad gestuurd.

 

Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterwegen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 8.239 8.209 8.423 8.229 8.394
Baten -380 -251 -186 -186 -186
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.859 7.957 8.236 8.043 8.208

Toelichting op de mutaties

.   2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  19 19 19 -
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 137 351 242 91
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen
       
3. Diverse investeringen wegen
  16 56 56
4. Amendement De Ronde Venen op de fiets 65 8 9 8
  Totaal 221 394 326 155

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Achterstallig onderhoud kunstwerken - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 236 267   -
2. Uitvoeringsplan verkeer - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 250 200    
3. Amendement De Ronde Venen op de fiets 65      
  Totaal 551 467 0 0

Budget programma 3. Economische zaken

Economische zaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 602 587 572 572 572
Baten -614 -535 -535 -535 -535
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12 52 37 37 37

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Verbeteren ondernemers- en vestigingsklimaat - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 75 75 75 75
  Nieuwe mutaties: autonoom        
2. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 -1 -1 -1 -1
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
3. Regionale samenwerking economie & recreatie (IBP) 86  86  86  86 
  Totaal 160 160 160 160

Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Sport

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.313 2.228 2.505 2.480 2.448
Baten -332 -332 -332 -332 -332
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.981 1.896 2.173 2.148 2.116

Cultuur

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.174 1.190 1.190 1.190 1.171
Baten -7 -7 -7 -7 -7
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.167 1.183 1.183 1.183 1.164

Openbaar groen (openlucht) recreatie

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.336 3.556 3.585 3.493 3.376
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.336 3.556 3.585 3.493 3.376

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -60 -60 -60 -
2. Vervanging populieren (Bomenbeleid) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 100 135 125 -
  Nieuwe mutaties: autonoom        
3. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 -19 -48 -61 -34
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
4. Verhoging subsidie gemeentelijke monumenten (incidenteel) 19 19 19 -
5. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen 10 10 10 10
  Totaal 50 56 33 -24

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 19 19 19 0
2. Vervanging populieren (Bomenbeleid) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 100 135 125 0
3. Vervangingsplan Groen en Bomen - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 125 100 0 0
  Totaal 244 254 144 0

Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid

Reiniging

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.900 2.967 3.035 3.489 3.489
Baten -4.355 -4.493 -4.522 -4.969 -4.955
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.455 -1.526 -1.487 -1.480 -1.466

Riolering

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.175 3.343 3.410 3.453 3.495
Baten -4.630 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.456 -1.456 -1.389 -1.347 -1.305

Milieu

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.317 1.748 1.694 1.694 1.694
Baten -7 -7 -7 -7 -7
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.310 1.741 1.687 1.687 1.687

Begraafplaatsen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 305 300 297 296 296
Baten -259 -367 -367 -367 -367
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 46 -67 -70 -71 -71

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
           
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  5 5 5 -
2. Omgevingswet formatie milieu - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 50 50 50 50
  Nieuwe mutaties: autonoom        
3. Ontwikkeling autonome mutaties 56 57 56 56
4. Ontwikkeling kosten en opbrengsten riolering -15 36 69 109
5. Ontwikkeling kosten en opbrengsten reiniging -82 -50 -40 -24
  Nieuwe mutaties beleidsontwikkeling:        
6. Transitieplan warmte (IBP) 350 350 350 350
7. Circulaire economie (IBP) 45 45 45 45
8. Transitieplan elektriciteit (IBP) 0 75 75 75
  Totaal 409 568 610 661

Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.858 1.827 1.037 1.037 1.037
Baten -90 -17 -17 -17 -17
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.768 1.810 1.020 1.020 1.020

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 10.430 11.964 8.545 -492 39
Baten -12.348 -14.157 -11.105 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.919 -2.193 -2.560 -492 39

Woningbouw

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.178 2.782 2.502 2.502 2.502
Baten -2.348 -1.867 -1.827 -1.728 -1.728
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 830 915 675 774 774

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie bestemmingsplannen - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 160      
2. Voorbereiding omgevingswet capaciteit - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 400      
3. Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 200      
  Nieuwe mutaties: autonoom        
4. Ontwikkeling autonome mutaties begroting -2.013 600 1.829 -22
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
5. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte (IBP) 168 168 168 168
6. Asbest - wettelijke verplichting asbest 60 60 60 60
7. Asbest - nieuwe wetgeving 20 0 0 0
8. Technische aanpassing begroting 2019 - 2022
-45
-45
-45
-45
9.  Administratieve correctie budgetten ODRU (VTH-taken) -400
-400
-400
-400
10.  Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 199
     
  Totaal -1.251 383 1.612 -239

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. BIE: Aanpassing rente vanwege BBV - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 51 9 0 0
2. Voorbereiden invoering omgevingsvergunning - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 30 0 0 0
3. Integraal handhavingsbeleid  - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 61 0 0 0
4. Actualisatie bestemmingsplannen - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 160 0 0 0
5. Voorbereiding omgevingswet capaciteit - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 400 0 0 0
6. Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 200 0 0 0
  Autonome ontwikkelingen:        
7. (Tussentijdse) winstneming De Maricken -745 -2.177 -531 0
8. (Tussentijdse) winstneming Land van Winkel -1.448 -442 0 0
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
9 Asbest - nieuwe wetgeving 20      
10. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 199      
  Totaal

-1.072

-2.610 -531 0