Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

In onze gemeente kun je gezond en veilig opgroeien en zo gezond mogelijk oud worden. Investeren in de jeugd zien wij als een investering in de toekomst. Dit bereiken we door een gunstig opvoedklimaat te scheppen waar goed onderwijs bereikbaar en passend is, verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, het gezin centraal staat en zorg dichtbij geregeld is. We willen dat inwoners meedoen in de samenleving door het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van onderwijs, studie en opleiding. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners, waarbij de gemeente inspringt als het niet zelfstandig lukt. Onze ouderen worden in staat gesteld voor zichzelf te zorgen en een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden. Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving en kijken naar elkaar om.

Bij hulp, ondersteuning en zorg ligt de nadruk op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in dat er sprake kan zijn van vroegsignalering door professionals zoals de huisarts, wijkverpleging, kraamzorg en het onderwijs. Daarbij zijn regels dienend, dit wil zeggen dat wij administratieve lasten verlichten voor het aanvragen van zorg door onze inwoners en voor de professionals die zorg leveren.

Sport en bewegen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven. Naast gezondheid heeft sporten ook een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan sociale cohesie. De leefomgeving van onze inwoners en onze (sport) accommodaties worden nog beter ingezet om bewegen leuker en uitnodigender te maken.

1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen voor een goede borging van de genomen maatregelen. Ook in andere zaken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn (zoals de openbare ruimte) sturen we er op dat iedereen mee kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie. Mogelijkheden liggen bij de vele verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en maatschappelijk partners die in de gemeente actief zijn. Zij hebben samen een activiteiten- en voorzieningenaanbod gecreëerd dat maakt dat het fijn wonen, werken, recreëren en leven is in De Ronde Venen. Het overgrote deel van onze inwoners redt zich prima zelf, maar voor de kwetsbare inwoners is het belangrijk dat zij goede begeleiding en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen en daardoor (weer) mee te doen.

Acties

1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun huis en buurt. Inwoners krijgen of geven steun in en aan hun omgeving. Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inwoners hebben oog voor de anderen en zijn alert op hun omgeving. De voorzieningen die bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving zijn samen met inwoners en partners inzichtelijk gemaakt en worden opgepakt. Met onze partners, mantelzorgers en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat onze kwetsbare inwoners, waaronder de dementerenden, een veilige leefomgeving hebben, dat zij een netwerk hebben om op terug te vallen en dat de buurt naar hen omkijkt zodat zij veilig zelfstandig kunnen blijven wonen bij voorkeur in hun eigen dorp.

Acties

1.3 Inwoners leven gezond

Vitaliteit is belangrijk voor een prettig leven. Een goede gezondheid[1] van inwoners, fysiek en emotioneel, hangt deels samen met de leefstijl en de sociaal-economische status. De inwoners zijn zich bewust van het belang van de positieve effecten van bewegen en sporten. Het is belangrijk om dit inzichtelijk te maken en zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de inwoner gaat bewegen. Daarnaast moet de leefomgeving uitnodigen tot bewegen. Er moet aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen van roken, overgewicht en drugsgebruik.


[1] Bij de uitleg en uitwerking van het thema gezondheid wordt gebruik gemaakt van de definitie van Machteld Huber: Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Acties

1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

Kinderen groeien op in een stabiele omgeving tot zelfredzame volwassenen. Het talent van onze kinderen staat centraal. Ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en vragen ondersteuning als dat nodig is. Advies is dichtbij georganiseerd en laagdrempelig. We creëren als gemeente een gunstig opvoedklimaat door het faciliteren van (passend) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en speelvoorzieningen. Ondersteuning is zo georganiseerd dat tijdig problemen worden gesignaleerd en zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Acties

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

We stimuleren en faciliteren onze inwoners om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Niet elke inwoner is in staat om voor zichzelf te zorgen, de gemeente geeft ondersteuning en begeleiding naar een situatie waarin hij of zij weer voor zichzelf kan zorgen. Belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden die de inwoner vanuit zijn eigen netwerk heeft en hier op in te zetten. Voor inwoners die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen is een toereikend begeleidingsplan. 

Acties

1.6 Inwoners kijken om naar anderen

Inwoners kijken om naar anderen door elkaar, vrienden en familie binnen de eigen mogelijkheden te helpen. Inwoners zijn betrokken bij de kern, dorp of buurt en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid. Problemen in de kernen of buurt worden door inwoners gesignaleerd en opgepakt.

Eventuele ondersteuning is gericht op de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken en dorpen.

Acties

1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein

Om strategisch beleid te kunnen maken, om de doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en bestedingen te kunnen vaststellen en (financiële) prognoses te kunnen maken wordt de inrichting en ondersteuning van de bedrijfsvoering Sociaal Domein blijvend geoptimaliseerd.

Acties

Domein 1 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 1

Nr.

Naam indicator

Realisatie

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

1

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 

0,88 1,3 0,9

2

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

43,15 39,95 40
3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar
4

Banen  per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

618,8 612 620
5

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar
6

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar

7

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

69,4% 69 70

8

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar

9

Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners

17,6 16,9 17
10

Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar)

9,9 7,3 11

11

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

8,3 8,4 8,4

12

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

0,5 0,4 0,4

13

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,3 0,2 0,2

14

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners

33 - 35

 

Toelichting

1 Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
2 Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
3 Recente gegevens zijn niet beschikbaar. Rapportage hierover verloopt via het jaarverslag van het Regional Bureau Leerplicht (RBL).  Schooljaar '17-'18 wordt over gerapporteerd, begin 2019 in de raad beschikbaar.
4 Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit aantal licht stijgt.
5 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.
6 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.
7 Door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat dit percentage licht stijgt.
8 Recente gegevens zijn niet beschikbaar.
9 Door de inzet op duurzame uitstroom moet resulteren in een lichte daling van het aantal personen met een uitkering.
10 Voorheen werden hier alleen externe trajecten geregistreerd. Nu worden ook de voorzieningen die door de gemeente zelf worden uitgevoerd geregistreerd. Hierdoor is het aantal toegenomen.
11 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.
12 De inzet op preventie moet er voor zorgen dat het aantal stabiel blijft.
13 Dit cijfer is op de korte termijn niet te beïnvloeden door gemeenten, daarom is de prognose stabiel.
14 Gezien de demografische ontwikkelingen in deze gemeente, verwachten we dat dit aantal zal toenemen, ondanks de inzet op preventie.

Domein 1 - Verbonden partijen

Bijdrage van verbonden partijen

Partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?

Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven

Gemeenschappelijke regeling In 2019 vindt de afwikkeling van het liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 betekent dit dat er geen gemeenschappelijke regeling meer is met PAUW-bedrijven. Vanuit transformatie- en inrichtingsplan Wsw worden er per 2019 wel verschillende stichtingen opgericht. Het gaat om Stichting Groenwerk, Stichting Beschut werken Stichtse Vecht en Stichting Schoonmaakwerk. Tevens gaat de verzelfstandiging van Stichting Kringkoop in werking, waarmee deze stichting niet meer gelieerd is aan PAUW-bedrijven.
Regionale Sociale Recherche Nieuwegein Samenwerkingsovereenkomst Het uitvoeren van onderzoeken naar (on)rechtmatig gebruik van bijstands-uitkeringen. Het uitvoeren van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken in verband met fraude met gemeentelijke uitkeringen.
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Gemeenschappelijke regeling Namens de gemeenten voert de GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit De Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties. Ook gaat het om voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën. De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 jaar is ook een taak die bij de GGDrU is belegd. Daarnaast heeft de GGDrU de taak om de gezondheidstoestand te monitoren. Tenslotte heeft de GGDrU-taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van Kindercentra.

Budget programma 4. Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.680 1.507 1.901 1.522 1.338
Baten -341 -91 -91 -91 -91
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.339 1.416 1.810 1.431 1.247

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.310 2.239 2.265 2.265 2.265
Baten -318 -207 -207 -207 -207
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.992 2.032 2.058 2.058 2.058

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Bijdrage regionaal bureau leerplicht (RBL) - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 50 50 50 50
2. Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afschrijving en rente) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018   200 200 200
3. Afboeking restant boekwaarde Hofland scholen - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018   370    
4. Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 108 108 108 108
  Nieuwe mutaties: autonoom        
5. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 69 14 10 -22
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
6. Huisvestingsprogramma 2019: Herstel dak Fontein
  Totaal 227 751 376 344

Budget programma 6. Sociaal domein

Algemene voorzieningen Jeugd en WMO

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 4.574 4.628 4.505 4.501 4.500
Baten -41 -44 -44 -44 -44
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.533 4.584 4.460 4.457 4.456

Individuele voorzieningen jeugd en WMO beleid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 14.431 14.180 13.851 13.824 13.849
Baten -611 -361 -345 -330 -314
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 13.820 13.819 13.506 13.494 13.534

Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 10.740 10.590 10.426 10.348 10.287
Baten -7.079 -7.693 -7.684 -7.666 -7.649
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.661 2.897 2.742 2.682 2.638

Gemeentelijk armoedebeleid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.109 1.129 1.129 1.079 1.079
Baten -43 -40 -40 -40 -40
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.066 1.089 1.089 1.039 1.039

Toelichting op de mutaties

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -14 -14 -14 0
2. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 70      
3. CAK aanpassing eigen bijdrage WMO - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 275 275 275 275
4. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 54      
5. Amendement Innovatiebudget - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 150      
6. Ontwikkeling zorgkosten Jeugd - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 400 400 400 400
7. Intensivering jongerencoach - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 17 17 17 17
8. Lagere kosten cliëntondersteuning - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 -21 -21 -21 -21
  Nieuwe mutaties: autonoom        
 8. Ontwikkeling autonome mutaties begroting 2019 1.224 1.301 1.167 1.139
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
9.
Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd (IBP) 200 200 200 200
10. Maatschappelijke effectmeting   25   25
11. Interne controle Sociaal Domein 0 22 22 22
12. Subsidie zorginfrastructuur 35  35 35 35
13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt 17       
14. Leerwerkplaats 65      
15. Impuls re-integratietrajecten 50      
16. Amendement: verdubbelen AED in DRV 30      
  Totaal 2.552 2.240 2.081 2.092

Incidentele mutaties 2019 - 2022

 

    2019 2020 2021 2022
  Raadsbesluiten:        
1. Professionalisering Servicepunten - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 50      
2. Interne controle sociaal domein - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 22      
3. Beschermd wonen en transitie Wet Langdurige Zorg - begroting 2018 - raadsbesluit november 2017 96      
4. Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019 -  raadsbesluit mei 2018 70      
5. Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019 -  raadsbesluit mei 2018 54      
6. Amendement innovatiebudget - Kadernota 2019 - raadsbesluit 2018 150      
  Nieuwe mutaties: beleidsontwikkelingen        
7. Maatschappelijke effectmeting   25   25
8. Pilot aansluiting technisch onderwijsarbeidsmarkt 17      
9. Impuls re-integratietrajecten 50      
10. Leerwerkplaats 65      
11. Amendement: Verdubbelen AED in DRV 30      
  Totaal 604 25 0 25