Aanbiedingsnota

Bestuurlijke aanbieding

Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. In deze begroting staat beschreven welke doelen, resultaten en ambities de gemeente volgend jaar en de jaren daarna nastreeft en welke kosten hiertegenover staan. De begroting is een uitwerking van de unaniem vastgestelde Kadernota 2019, waarin u als raad op hoofdlijnen de kaders en de koers, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, heeft geformuleerd voor het jaar 2019 en het meerjarenperspectief 2020 - 2022.

 

In deze begroting zijn ook de plannen voor de nieuwe bestuursperiode uitgewerkt. Welke visie hebben we voor de komende vier jaar? En welke acties gaan we daar komend jaar voor uit voeren? Graag gaan we daar als nieuw college met u als nieuwe raad over in gesprek. Daarbij is het enerzijds van belang om een goed debat te hebben over de lange termijn doelstellingen: waar willen we naar toe? Tegelijkertijd moeten de acties voor volgend jaar concreet zijn, zodat we aan het eind van het jaar ook goed kunnen evalueren hoe de begroting is uitgevoerd.

 

Wij kijken uit naar het debat met uw raad over onze ambities als gemeentebestuur in 2019.

 

Namens het college van De Ronde Venen,

Alberta Schuurs

Wethouder Financiën

Leeswijzer

Leeswijzer

De opzet van de begroting 2019 bevat de volgende onderdelen:

  • Aanbiedingsnota
  • Domeinen
  • Paragrafen
  • Financiële begroting

 

Aanbiedingsnota

In de Aanbiedingsnota geeft het college van burgemeester een wethouders de beleidsmatige en financiële hoofdlijnen weer.

 

Domeinen

De begroting 2019 heeft een andere opzet dan die van 2018. In de begroting 2019 zijn de beleidsonderwerpen als proef gerangschikt naar drie domeinen. In deze domeinen is opgenomen de visie, doelstelling, acties, indicatoren en de bijdragen van verbonden partijen om de beoogde resultaten te bereiken.

 

Conform de wens van de auditcommissie is de financiële informatie voor de vergelijkbaarheid volgens de opzet van 2018. Bij de financiële tabellen in de domeinen kunnen er geringe afrondingsverschillen zichtbaar zijn doordat wij in de presentatie van de financiële gegevens afronden op een veelvoud van duizend euro. 

 

Om het inzicht in de incidentele baten en lasten te vergroten is voor de eerste keer bij de domeinen een apart overzicht toegevoegd.

 

Paragrafen

De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van de begroting. Uitzondering hierop is de paragraaf subsidies. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in de begroting op te nemen is een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk.

 

Financiële begroting

In de financiële begroting is vanuit verschillende invalshoeken informatie opgenomen. Daarbij geven we onder meer inzichten in de verwachte verloop van investeringen, reserves, voorzieningen en het sociaal domein.

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Iedere Programmabegroting bevat jaarlijks een aantal kernthema’s. Bepaalde thema’s keren jaarlijks terug, zoals de gemeentefinanciën, de arbeidsmarkt, de zorg en het onderwijs. Andere thema’s vinden door nieuwe ambities en beleidsinzichten hun introductie in een Kadernota en worden uiteindelijk vertaald in een Programmabegroting. Daarnaast hebben in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, van waaruit een coalitieakkoord is gevormd. De ambities zijn opgenomen in deze Programmabegroting. Ook ontwikkelingen op landelijk niveau, al dan niet vertaald in nieuwe wetgeving, zijn medebepalend voor de inhoud van een Programmabegroting.

 

De economie blijft zich positief ontwikkelen. Meer werkgelegenheid, het aantrekken van de woningmarkt en de toename van bestedingen hebben effect in de maatschappij en in de gemeentebegroting. De uitgaven vanuit het Rijk nemen toe, waardoor er voor gemeenten meer geld beschikbaar komt binnen het gemeentefonds. Specifieke aandacht is er voor de ontwikkeling van de uitgaven vanuit de Jeugdwet. Na de decentralisatie van taken in 2015, waarbij het Rijk tevens een bezuinigingstaakstelling heeft meegegeven, is er een landelijke ontwikkeling dat de kosten voor (specialistische) jeugdhulp blijven stijgen. In deze begroting is op basis van de laatste inzichten vanuit het zorgverbruik financieel rekening gehouden met deze ontwikkeling. De compensatie van deze stijging blijft een gespreksonderwerp tussen het Rijk en gemeenten. Daar waar het Rijk er vanuit gaat dat er met de extra middelen in het gemeentefonds een streep gezet kan worden onder de discussie over het tekort in het sociaal domein, hebben gemeenten zich hier tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van 27 juni 2018 tegen verzet. Om deze reden is er een motie aangenomen, waarbij gemeenten de VNG opdragen met het Rijk in gesprek te blijven over de tekorten in het sociaal domein en te komen tot duurzame oplossingen door het beschikbaar stellen van toereikende macrobudgetten door het Rijk.

 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten voor bijstandsuitkeringen zien we in de monitorgegevens een stabilisatie van het aantal bijstandscliënten. Voor de komende periode wordt ingezet op langdurige uitstroom. De besparing van deze uitstroom wordt ingezet voor de werkzaamheden van het Werkcentrum. Daarnaast valt de ontwikkeling en objectivering van de gebundelde uitkering, die is bedoeld voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen, voor de gemeente de Ronde Venen vooralsnog positief uit.     

 

De positieve ontwikkeling van de economie heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De groeiende vraag naar personeel zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt die ook merkbaar is binnen onze gemeentelijke organisatie. Waar we jarenlang weinig vacatures hadden en de vacatures die uitgingen konden rekenen op vele reacties, zien we hier nu een kentering waarbij het lastiger is om vacatures (tijdig) te vervullen.

 

Kernthema’s

In de Programmabegroting zijn onze ambities verwerkt, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord. Daarnaast zijn er veel andere belangrijke ambities en onderwerpen, die onderdeel uitmaken van de reguliere werkzaamheden. Hieronder benoemen wij zeven kernthema’s voor 2019, die als een rode draad door de Programmabegroting lopen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de drie domeinen.

 

1. Vernieuwing in het sociaal domein

Met het vaststellen van de Maatschappelijke Agenda is de basis gelegd waarlangs de transformatie in het sociaal domein verder wordt vormgegeven. De activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden zijn in thema’s opgedeeld: meedoen, veilig en prettige leefomgeving, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar elkaar omkijken. Jongeren en ouderen vormen groepen waar we integraal aandacht voor hebben. Zo wordt er een breed gedragen plan voor ouderen opgesteld zodat onze voorzieningen hierop afgestemd kunnen worden. In samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke partners, zorgaanbieders en het onderwijs wordt in kaart gebracht welke preventieve maatregelen er voor de jeugd nog versterkt en/of aangevuld kunnen worden. Deze samenwerking leidt tot een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij de behoefte van alle betrokkenen en het stimuleert een gunstig opgroei- en opvoedklimaat dat uiteindelijk tot een lager gebruik van zwaardere zorg leidt. Binnen het sociaal domein neemt het onderwijs een bijzondere plaats in, met name voor wat betreft de signaleringsfunctie. Maar ook op het gebied van het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen. In aansluiting op onze lokale opgave techniekonderwijs en ter versterking van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt zoeken we projecten in de regio die passen bij de lokale situatie en de behoefte van onze ondernemers. Op het gebied van sport wordt ingezet op het verlagen van de drempel om te gaan sporten.

 

2. Een duurzame gemeente

We geven verder uitvoering aan ons Spoorboekje klimaatneutraal 2040 om onze doelstelling van een energie neutrale gemeente te realiseren. Om dit te bereiken nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan gebruiken we alternatieve milieuvriendelijke energiebronnen. Vanuit lokale en regionale samenwerking wordt gekeken naar verschillende energie strategieën voor het bereiken van concreet resultaat. We geven verder uitvoering aan het transitieplan Warmte en Elektriciteit om op een duurzame manier te voorzien in de warmte- en energiebehoefte. Er wordt verder ingezet op het loskoppelen van woningen op aardgas. Daarbij is oog voor de afhankelijkheid van vele individuele keuzes en beperkte afdwingbaarheid en wordt ingezet op communicatie en voorlichting. Daarnaast stimuleren wij een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen worden hergebruikt. We pakken dit samen met onze bedrijven op en zien voor onszelf een voorbeeldrol hierin weggelegd.   

 

3. Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod

De Ronde Venen heeft een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang om bestaande en toekomstige inwoners goed te laten wonen. Woningen voor het brede spectrum van de markt, van lage tot hoge inkomens, voor huurder en kopers, waarbij het accent ligt op de woonwensen van jongeren en ouderen. Er zal een evaluatie plaatsvinden op het doorstroomexperiment "van groot naar beter passend", waarbij senioren worden ondersteund bij het doorstromen naar een gelijkvloerse woning, waardoor er eengezinswoningen beschikbaar komen voor (jonge)gezinnen. De mogelijkheden worden benut om in de kernen kleinschalige woonprojecten te ontwikkelen, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden op inbreidingslocaties. Bij nieuwbouwprojecten realiseren we betaalbare woningen.

 

4 . De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

We bereiden ons verder voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 door te leren en door te doen; inwoners en gemeente pakken samen (maatschappelijke) opgaven in het fysieke domein integraal aan. De belangrijkste taak die van de provincie naar de gemeente overgaat betreft de bodemtaken die betrekking hebben op bodemverontreinigingen. In 2019 worden voor bepaalde onderdelen van de overdracht pilots doorlopen. Dit betreffen onder andere de afronding van de pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen.

Verder wordt bestaand beleid en bestaande regelgeving op het ruimtelijk domein in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Dit kan gebruikt worden voor de gebiedsdekkende Omgevingsvisie. De Omgevingswet nodigt er toe uit om na te denken over deregulering. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt. Deze worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad.

 

5. Het verbeteren van de leefomgeving

Een plezierige leefomgeving betekent een goed bereikbare woonomgeving met verzorgd en goed onderhouden eigentijds groen, waar mensen zich veilig voelen en het prettig is om te wonen en werken. Goede bereikbaarheid van de gemeente is van belang voor inwoners en bedrijven. Zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer en de fiets. De veiligheid van de weggebruikers is het uitgangspunt, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers; (school)kinderen en ouderen op de fiets of lopend. We zetten in op het oplossen van de knelpunten met betrekking tot de N201 om een goede doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid te realiseren.

De parkeermogelijkheden worden verbeterd door een mix van maatregelen. Daarnaast wordt er een strategisch OV-plan opgesteld om op de toekomstige en lopende lijndiensten zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen. Er wordt ingezet op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit. We stimuleren inwoners om bij te dragen aan de leefomgeving van de buurt. Dit doen we onder andere door inwoners te stimuleren om mee te doen aan de opschoondag om de buurt zwerfafval vrij te maken.

 

6. Verbeteren Vestigingsklimaat

Als gemeente streven we om in 2022 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te zijn. Dit versterkt onze economie. Hierbij zal er worden ingezet op vereenvoudigen van de eerste vijf meest gebruikte processen, vaste bedrijvenadviseurs en een digitaal ondernemersloket. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt ingezet op de regionale samenwerking binnen de Utrecht-West (UW) regio en in de Amsterdam Metropool (AM) regio. Daarbij kijken we naar in de regio gesignaleerde marktbehoefte en bewegen hier in mee en sluiten we aan bij de uitvoeringsagenda die opgesteld is door de provincie Utrecht.

 

7. Investeren in Digitale dienstverlening

We blijven investeren in het verbeteren van onze ‘e-dienstverlening’. Achterliggende reden daarvan is dat inwoners en ondernemers hun zaken met de overheid meer en meer digitaal willen afhandelen. Dit is conform onze visie op dienstverlening die richtinggevend is voor de wijze waarop wij contact hebben met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Van de organisatie wordt dan ook een andere manier van werken gevraagd. Bij deze cultuuromslag zijn goede communicatieve vaardigheden, oog voor de omgeving, politieke sensitiviteit, denken in oplossingen en een regierol pakken belangrijker dan ooit.

 

Naast de bovengenoemde kernthema’s is een belangrijke landelijke ontwikkeling het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dit programma omvat verschillende onderwerpen die zich op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau manifesteren en waarvan de oplossing zich niet beperkt tot het bereik van één overheidslaag. Het betreft onder andere onderwerpen als Samen aan de slag voor het Klimaat, Toekomstbestendig wonen, Merkbaar beter in het Sociaal domein en Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving. Een deel van deze onderwerpen krijgt de komende periode, in gezamenlijkheid met andere overheidslagen en (maatschappelijke)partners, verdere uitwerking. Als gevolg van de verkiezingen in maart 2018 is de Kadernota 2019 beleidsarm opgesteld. Bij het opstellen van deze programmabegroting zijn de ambities vanuit het coalitieakkoord opgenomen, waarbij al (deels) invulling wordt gegeven in een aantal van de onderwerpen binnen het IBP.  

Uiteenzetting van de financiële positie

Algemeen

In de uiteenzetting van de financiële positie wordt ingegaan op:

  • Financiële resultaten van de programma’s inclusief hoofdlijnenanalyse;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Lokale heffingen en woonlasten;
  • Waar komt het geld vandaan?
  • Waar wordt het geld aan besteed?

Financiële resultaten 2019 - 2022

De financiële resultaten 2019 - 2022 zijn hieronder weergegeven. Hierbij is dezelfde systematiek toegepast als bij de programma's. Hierbij geldt dat + = toename kosten of verlaging van de inkomsten en - = afname kosten of verhoging van de inkomsten. Een negatief begrotingsresultaat betekent een begrotingsoverschot en een positief begrotingsresultaat betekent een begrotingstekort.

 

Wij zijn als college blij met de sluitende begroting die nu voorligt, met daarbij de uitvoering van de ambities vanuit het Coalitieakkoord, zoals opgenomen in de drie domeinen. De begroting 2019 - 2022 laat ruimte voor het maken van keuzes van de nieuwe gemeenteraad. Daarnaast heeft de stelpost ten aanzien van de reservering van het Interbestuurlijk Programma (IBP) nog ruimte voor de jaren 2021 - 2022 om in te zetten voor de tien opgaven van het IBP. Graag gaan wij met u in gesprek om tot een nadere invulling/bestemming te komen.

 

  Financiële resultaten 2019 - 2022
    2019 2020 2021 2022
1 Startpositie -1.086.000 -726.000 -35.000 621.000
2 Raadsbesluiten tot en met juli 2018 2.910.000 2.209.000 1.829.000 1.652.000
3 Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten -1.406.000 505.000 125.000 0
4 Mutaties begroting 2019 - 2022:        
4a Beleidsontwikkelingen 2.315.000 1.616.000 1.489.000 1.295.000
4b Autonome ontwikkelingen -3.396.000 -1.090.000 -1.182.000 -3.294.000
4c Inzet reserves voor autonome en beleidsontwikkelingen 267.000 -2.747.000 -3.071.000 -628.000
5
Aanvullende mutaties besluitvorming begroting 2019 - 2022 op 1 november 2018:
       
5a Septembercirculaire gemeentefonds 2018
100.000 200.000 490.000 550.000
5b Administratieve correctie budgetten ODRU (VTH-taken) -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
5c Toezicht en handhaving Vinkeveense  Plassen 199.000      
5d
Inzet reserve t.b.v. toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen
-199.000
     
5e Amendement extra inzet rekenkamercommissie 25.000 25.000 25.000 25.000
5f Amendement De Ronde Venen op de fiets 65.000 9.000 9.000 9.000
5g
Inzet reserve t.b.v. amendement De Ronde Venen op de fiets -65.000
     
5h
Amendement verdubbelen AED in DRV
30.000
     
5i
Inzet reserve t.b.v. amendement verdubbelen AED in DRV
-30.000
     
6
Begrotingsresultaten (negatief begrotingsresultaat = begrotingsoverschot)  -671.000 -399.000 -721.000  -170.000

 

De verschillende onderdelen zijn op hoofdlijnen toegelicht in deze aanbiedingsnota.

1. Startpositie

De startpositie komt overeen met de meerjarenraming zoals opgenomen in de programmabegroting 2018 na besluitvorming door de gemeenteraad. Dit is ook zichtbaar op bladzijde 8 van de programmabegroting 2018.

2. Raadsbesluiten tot en met juli 2018

Na het vaststellen van de begroting 2018 in november 2017 zijn er diverse raadsbesluiten genomen die financiële effecten hebben. Het gaat onder meer over de Kadernota 2019, 1e bestuursrapportage 2018 en actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen. Een totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

4a. Beleidsontwikkelingen

Zoals ook blijkt uit de beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domein zijn er ambities op verschillende terreinen. Om deze ambities te realiseren en de daarbij behorende resultaten zijn financiële en personele middelen nodig. Het gaat onder meer om kwaliteitsverbetering van Pieter Joostenlaan en Pastoor Kannenlaan in Wilnis, nieuwbouw scholencomplex Hofland/De Eendracht, inzet op preventieve maatregelen jeugdzorg, handhaving, circulaire economie en het uitvoeren van het transitieplan warmte. In de financiële toelichting van de drie domeinen zijn de kosten van de beleidsontwikkelingen zichtbaar. Daarnaast is in de financiële begroting een totaaloverzicht opgenomen met een toelichting.

4b. Autonome ontwikkelingen

In de autonome ontwikkelingen zijn onder meer opgenomen de rijksbijdragen, de volumeontwikkelingen sociaal domein en infrastructuur en de loon- en prijsontwikkeling.

 

  Omschrijving 2019 2020 2021 2022
1 Dankzij de uitkomsten van de maart- en meicirculaire 2018 nemen de rijksbijdragen toe. Hierover is al informatie verstrekt in de Kadernota 2019 en via een raadsinformatienota. Zie ook de toelichting bij onderdeel 8 over het interbestuurlijk programma. -3.730.000 -4.730.000 -5.610.000 -6.410.000
2 Diverse lokale heffingen zoals de onroerende zaakbelastingen, forensenbelasting en toeristenbelastingen zijn verhoogd met een prijsindexcijfer. Dit zorgt voor een toename van de opbrengsten. -280.000 -280.000 -280.000 -280.000
3 De opbrengst van leges omgevingsvergunningen neemt toe in de periode 2019 - 2022. -540.000 -681.000 -742.000 -742.000
4 Door een landelijke stelselwijziging vanaf 2017 wordt jaarlijks tussentijdse winst genomen bij de grondexploitaties in plaats van achteraf. Door hiermee rekening te houden ontstaan mutaties in de ramingen. -2.193.000 561.000 1.851.000 0
5 De verrekening met inwoners en bedrijven van de precariobelasting van Vitens zorgt voor een kostenpost van € 553.000. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de opbrengst van Stedin € 200.000 lager uitvalt. Beide worden verrekend via de reserves. 753.000 753.000 753.000 753.000
6 Het overdragen van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken aan de ODRU zorgt voor hogere bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling.  1.269.000 1.269.000 1.269.000 1.269.000
7 Volumeontwikkeling jeugdzorg, Wmo, wegen, groen en openbare verlichting zorgen voor een toename van de kosten. 490.000 436.000 436.000 452.000
8 Vanuit de maartcirculaire 2018 is een deel van de extra opbrengsten geserveerd voor de kosten van doelstellingen van het Interbestuurlijk Programma. Voor de jaren 2019 en 2020 is deze reservering volledig ingezet en voor de jaren 2021 en 2022 resteert nog budget om in te zetten voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. 0 0 127.000 662.000
9 Prijsontwikkelingen 934.000 1.007.000 1.030.000 1.089.000
10 Voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is structureel € 103.000 opgenomen. 103.000 103.000 103.000 103.000
11 Door vooral ontwikkelingen in de omvang van investeringen en  het afronden van lopende investeringen ontstaan mutaties in de kosten van afschrijvingen en rente. -109.000 251.000 -131.000 -111.000
12 Diversen kleinere verschillen van < € 100.000 -93.000 221.000 12.000 121.000
  Totaal -3.396.000 -1.090.000 -1.182.000 -3.294.000

 

5. Aanvullende mutaties besluitvorming begroting 2019 - 2022 op 1 november 2018

De volgende aanvullende mutaties hebben geleid tot aanpassing van de begrotingsresultaten 2019 - 2022:

 

5a. Septembercirculaire gemeentefonds 2018: de septembercirculaire gemeentefonds 2018 zorgt voor een bijstelling van de verwachte rijksbijdragen voor de jaren 2019 - 2022. 

 

5b. Administratieve correctie budgetten ODRU (VTH-taken): uit controle is gebleken dat de verwerking van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voor de VTH-taken lager uitpakken dan dat nu in de begroting 2019 is opgenomen. Een bedrag van € 400.000 voor de VTH-taken was al elders (op een andere categorie) structureel verwerkt in de begroting. Derhalve wordt nu een bedrag van € 400.000 structureel gecorrigeerd.

 

5c/d. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen: dit betreft incidenteel budget van € 199.000 (ten laste van de algemene reserve) voor toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 2019.

 

5e. Amendement extra inzet rekenkamercommissie: dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: "Het budget voor de rekenkamercommissie te verruimen met € 25.000 te dekken uit het begrotingsresultaat."

 

5f/g. Amendement De Ronde Venen op de fiets: dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: "Het budget van programma 2 voor 2019 incidenteel met € 130.000 te verhogen ten behoeve van fietsmaatregelen uit het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst 2018-2022”, waarvan de provincie 50% subsidieert en 50% ten laste komt van de algemene reserve; Voor de aanleg van het fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) een investeringsbudget 2019 van €525.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert en €150.000 ten laste komt van de grondexploitatie De Maricken; Voor de realisatie van extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) een investeringsbudget 2019 van €60.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert; De kosten van rente en afschrijving van deze investeringen van €8.460 vanaf 2020 ten laste tee brengen van het begrotingsresultaat."

 

5h/i. Amendement verdubbelen AED in DRV: dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: " In de begroting 2019 op te nemen dat de ambitie is om in 2019 het aantal ‘publieke’ AED’s minimaal te verdubbelen en hiervoor een incidenteel budget vrij te maken van 30.000 euro en dit ten laste te brengen van de algemene reserve en op te nemen in de Programmabegroting 2019."

Interbestuurlijk Programma (IBP)

In de Maartcirculaire 2018 is door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dit programma omvat gezamenlijke ambities op het gebied van klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Enerzijds zijn deze extra middelen verwerkt in de Algemene uitkering, anderzijds heeft het kabinet voor een specifiek aantal van de gezamenlijke opgaven geld (enveloppen) of andere intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. De extra inkomsten binnen de Algemene uitkering zijn vrij besteedbaar.

 

Bij de Kadernota 2019 is besloten om 50% van deze extra inkomsten vanuit de Maartcirculaire 2018 binnen de Algemene uitkering beschikbaar gehouden voor de bovengenoemde onderwerpen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is in beeld gebracht welke (extra) ambities betrekking hebben op deze onderwerpen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke onderwerpen voor welk bedrag gedekt worden vanuit het IBP. 

 

Benutting budget Interbestuurlijk Programma ( bedragen x € 1.000 + = voordeel en  - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

Reservering budget Interbestuurlijk Programma

910.000

1.430.000

1.820.000

2.355.000

1.     Transitieplan warmte

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

2.     Circulaire economie

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

3.     Regionale samenwerking economie & recreatie

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

4.     Transitieplan elektriciteit

0

-75.000

-75.000

-75.000

5.     Handhaving – BOA & klachten en meldingen openbare ruimte

-168.000

-168.000

-168.000

-168.000

6.     Extra inzet Jeugdwet

-496.000

-517.000

-517.000

-517.000

7.    Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

8.     Aanpassing landelijke prijzen huishoudelijke hulp

-252.000

-252.000

-252.000

-252.000

9.  Totaal

-687.000

-263.000

127.000

662.000

 

1. Transitieplan warmte
  In april 2017 heeft de raad het spoorboekje klimaatneutraal 2040 vastgesteld. Eén van de vervolgacties is het opstellen en uitvoeren van een transitieplan warmte, oftewel een plan om in 2040 CO2-neutraal te voorzien in de warmtebehoefte van de gemeente.
2. Circulaire economie
  Het doel is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In het interbestuurlijk programma is het doel gesteld in 2050 een circulair Nederland te hebben. Daartoe worden regionale transitieagenda’s circulaire economie opgesteld. Samen met onze bedrijven gaan we dit oppakken.
3. Regionale samenwerking economie & recreatie
  Het versterken van de regionale economie is bij uitstek een opgave waarbinnen diverse ambities van provincies, gemeenten en het Rijk samenkomen. Een aantrekkelijke recreatieve gemeente draagt bij aan het versterken van onze economie. De inzet is bedoeld om de ontwikkelingen bij de regionale samenwerking op economie, recreatie en cultuurhistorie intensief te volgen, zodat de kansen hierin optimaal worden benut.
4. Transitieplan elektriciteit
  Idem punt 1. De periode van werkzaamheden voor het bereiken van deze doelstelling gaat over een langere termijn. Van de eerder opgenomen incidentele budgetten tot en met 2019 zullen de werkzaamheden doorlopen.
5. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte
  Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. In 2019 worden - vanuit het continue proces van verbeteren - de klachten en meldingen openbare ruimte inzichtelijk gemaakt, in combinatie met handhaving op de openbare ruimte. Hiervoor is voor handhaving extra inzet van BOA's benodigd en voor toezicht extra formatie.
6. Extra inzet Jeugdwet
 

Het is een landelijke trend dat de kosten voor de jeugdzorg toenemen. Dit komt met name door een stijging van de zwaardere zorgvormen. Inmiddels komt er meer zicht op de cijfers binnen De Ronde Venen, waarbij een relatief klein aantal zeer zware jeugdtrajecten de oorzaak lijkt van de stijging. Binnen het IBP zijn middelen opgenomen om een aantal knelpunten binnen het sociaal domein op te lossen.

7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd
 

Hoewel de landelijke trend moeilijk te keren zal zijn willen wij blijven inzetten op het zo veel mogelijk in een vroeg stadium oplossen of beperken van problemen. In de eerste plaats voor het welzijn van de jeugd in De Ronde Venen, in tweede instantie ook om de kosten beheersbaar te houden. Om de stijging van het aantal cliënten binnen de Jeugdzorg te kantelen wordt daarom ingezet op innovatieve preventieve maatregelen.  

8. Aanpassing landelijke prijzen huishoudelijke hulp
  Als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur voor een reële kostprijs WMO zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp aangepast. Gemeenten worden geacht de loonstijging als gevolg van de nieuwe loonschaal de komende jaren op te vangen uit de accresafspraken zoals opgenomen in het Interbestuurlijk programma (IBP).   
9. Totaal
  Voor de jaren 2019 en 2020 is het IBP ontoereikend en wordt het tekort verrekend met het begrotingsresultaat. Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen er nog bestuurlijke keuzes worden gemaakt om tot invulling van het restant budget te komen.

 

Lokale heffingen en woonlasten

De onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing vormen samen de woonlasten. Ter vergelijk zijn ook de woonlasten over het jaar 2018 weergegeven. In 2018 heeft de verrekening van precario plaatsgevonden van zowel 2017 als 2018, € 80 totaal. Voor de jaren 2019 - 2021 bedraagt de teruggave € 40 per jaar.

 

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Belasting-

plichtige

2018

2019

Gemiddelde WOZ waarde

 

€ 318.000 € 339.000*
       

Onroerende zaakbelasting

Eigenaar

300** 306

Rioolheffing

Eigenaar

205 210

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

Gebruiker

218 224
Subtotaal voor verrekening teruggaaf precario   723 740

Teruggaaf precario (t/m 2021)

Huishouden -80*** -40

Totaal

 

643 700

 

*onder voorbehoud van vaststelling van het definitieve heffingspercentage in december 2018.

** inclusief 3% incidentele en 3% structurele korting.

*** betreft een teruggave voor 2017 en 2018.

 

Naast de vergelijking door de doelgroep eigenaren is er ook een vergelijking gemaakt voor de huurders. Hieruit blijkt dat voor deze doelgroep de woonlasten 2019 ook stijgen ten opzichte van 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de teruggaaf precario.

 

Woonlasten gebruiker (huurder)

Belasting-

plichtige

2018

2019

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

Gebruiker

218

224 

Teruggaaf precario (t/m 2021)

  -80 -40

Totaal

 

 138

184 

Incidentele baten en lasten

Bij het inzicht in de financiële positie van de gemeente is het van belang om onderscheid te maken tussen incidentele en structurele lasten. In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die worden verrekend met de reserves. De incidentele baten en lasten zijn opgenomen in de financiële begroting; onderdeel 7 “Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves”. 

 

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking)

Omschrijving

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

 

 

 

 

 

Totaal incidentele baten en lasten

-2.015.000

1.190.000

334.000

-638.000

 

Ontwikkeling algemene reserve

De algemene reserve is een belangrijke buffer voor het opvangen van risico's en incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat na 2021 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten en eventueel door grondexploitaties, mits er nieuwe grondexploitaties zijn.

 

 

Voor een goed beeld van de reservepositie is het van belang om te melden, dat door het aanpassen van de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen van 60 naar 40 jaar, de algemene reserve vanaf 2022 nog gedurende 23 jaar daalt met in totaal € 2,2 mln. Hierdoor dalen de boekwaarden van onderwijshuisvesting van € 12,4 mln. naar nul in het jaar 2055 in plaats van 2075.

Waar komt het geld vandaan?

Om de gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren ontvangt de gemeente vanuit verschillende bronnen opbrengsten. De verwachting is dat in 2019 de ontvangsten €103,5 mln. zullen zijn. Hiervan ontvangen we van het Rijk 56%. De overige 44% heeft betrekking op grondverkopen, lokale heffingen, inzet van reserves en overige opbrengsten. 

 

De verschillende inkomstenbronnen zijn weergegeven in een grafiek.

 

 

Onder de overige belastingen zijn onder meer opgenomen toeristenbelasting, forensenbelasting en de hondenbelasting.

 

Bij het onderdeel overige goederen en diensten zijn onder meer opgenomen huuropbrengsten van maatschappelijk vastgoed, leges van burgerzaken en dividend.

Waar wordt het geld aan besteed?

De gemeente voert verschillende taken uit zoals het onderhoud van wegen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het afgeven van paspoorten, het beheren van sportparken en de brandweerzorg. De verwachte bestedingen inclusief het financieel resultaat van € 103,5 mln. is weergegeven in onderstaande figuur.