Programmabegroting 2019

Voor u ligt de Programmabegroting 2019. In deze begroting staat beschreven welke doelen, resultaten en ambities de gemeente volgend jaar en de jaren daarna nastreeft en welke kosten hiertegenover staan. De begroting is een uitwerking van de unaniem vastgestelde Kadernota 2019, waarin u als raad op hoofdlijnen de kaders en de koers, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, heeft geformuleerd voor het jaar 2019 en het meerjarenperspectief 2020 - 2022.

 

In deze begroting zijn ook de plannen voor de nieuwe bestuursperiode uitgewerkt. Welke visie hebben we voor de komende vier jaar? En welke acties gaan we daar komend jaar voor uit voeren? Graag gaan we daar als nieuw college met u als nieuwe raad over in gesprek. Daarbij is het enerzijds van belang om een goed debat te hebben over de lange termijn doelstellingen: waar willen we naar toe? Tegelijkertijd moeten de acties voor volgend jaar concreet zijn, zodat we aan het eind van het jaar ook goed kunnen evalueren hoe de begroting is uitgevoerd.

 

Wij kijken uit naar het debat met uw raad over onze ambities als gemeentebestuur in 2019.

 

Namens het college van De Ronde Venen,

Alberta Schuurs

Wethouder Financiën