Inhoudelijke samenvatting

Inleiding

In deze inhoudelijke samenvatting geven we inzicht in de voortgang van de acties die waren gepresenteerd in de Programmabegroting 2021-2024.  We nemen u mee in de belangrijkste ontwikkelingen en presenteren vervolgens de voortgang van de individuele acties. In Bijlage 1 presenteren we u een tabel, die een totaaloverzicht bevat van de voortgang van alle acties uit de Programmabegroting 2021-2024.

Domein 1 Sociaal Domein | Belangrijke ontwikkelingen

Net als in 2020 zijn we ook in de eerste maanden van 2021 bezig met de gevolgen van corona. Zo is bijvoorbeeld de steunmaatregel voor culturele en creatieve organisaties, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties opgezet.

De invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2022 van kracht. Onze gemeente wil de voorbereidingen in 2021 afronden, dit is afhankelijk van de definitieve wet- en regelgeving.

We werken aan de bestuurlijke opdrachten in het Sociaal Domein, om de oplopende kosten in onder andere de jeugdhulp te analyseren. Over de laatste stand van zaken en uitkomsten van het project “Doorlichten Toegang Jeugd” leveren we in september 2021 een eindrapportage op.

Binnen team Samenleving van het sociaal domein is er op dit moment sprake van onderbezetting van het personeel. De verwachting is dat in 2021 de personele bezetting verbetert. We zetten in op het wegwerken van de achterstanden. We komen niet met een inclusieagenda maar zorgen dat in beleidsdocumenten integraal aandacht zal zijn voor inclusie.

Het sociaal domein, in casu het team Toegang staat onder grote druk. De vraag vanuit de samenleving neemt toe op met name de gebieden jeugd en WMO. Omdat het wettelijke taken betreft moeten wij de capaciteit aanpassen om te voorkomen dat wachtlijsten te ver oplopen. Uw raad wordt regelmatig geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Omdat er sprake is van verloop in het team Toegang, vacatures niet makkelijk zijn in te vullen en rekening moet worden gehouden met inwerktijd, hebben wij besloten 5 extra consulenten te werven. De instroom zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. De dekking vindt zoveel als mogelijk plaats binnen de bestaande capaciteitskosten van het sociaal domein. Bijvoorbeeld door invulling van andere vacatures naar achteren te schuiven. Mocht het hiermee niet kunnen worden opgevangen dan wordt organisatie-breed gekeken. Het incidentele gevolg binnen de bestaande budgetten zal in de tweede bestuursrapportage worden opgenomen. 

 

Knelpunten (2 acties):

1.01.3 Inburgering
Toelichting: De invoering van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2022 van kracht. Onze gemeente wil de voorbereidingen in 2021 afronden, dit is afhankelijk van de definitieve wet- en regelgeving.

1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda
Toelichting: De inclusieagenda wordt dit jaar niet meer als agenda opgepakt. We maken binnen de organisatie afspraken dat in beleidsdocumenten inclusie wordt meegenomen als onderwerp.

 

Afgerond (4 acties):

1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren
1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven

Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving | Belangrijke ontwikkelingen

Op het gebied van wonen werken we op volle kracht door aan de ambitie die in 2020 is vastgelegd. Dit betekent gerichte inzet op de voortgang van verschillende woningbouwprojecten, de kaders voor het vereveningsfonds sociale woningbouw en de inzet in de regio in het kader van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Het bredere toekomstbeeld aan de hand van het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen, waarin de ambities voor wonen, werken, landschap, mobiliteit en duurzaamheid ruimtelijk vertaald worden krijgt steeds meer vorm en inhoud. Daarbij wordt de relatie gelegd met het vraagstuk rondom bodemdaling. De zoekgebieden voor zon en wind vragen hebben een brede aandacht in de samenleving en daarop wordt ingespeeld met speciale raadsavonden. De toekomst van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie RMN gaat veranderen. Op dit moment worden verschillende scenario’s onderzocht.

De implementatie van de omgevingswet begint steeds concreter te worden. Inmiddels lijkt het erop dat de wet weer wordt uitgesteld, maar zetten we verder in op het inrichten en vereenvoudigen van de processen.

In 2021 is gestart met een andere wijze van afvalinzameling. De effecten daarvan zullen in 2022 geëvalueerd worden.

Knelpunten:
geen

Afgerond (3 acties):

2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte
2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer

Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën | Belangrijke ontwikkelingen

In de eerste maanden van 2021 lag op het gebied van Veiligheid nog altijd veel focus op de coronamaatregelen. Het handhaven daarvan, maar ook het meedenken met ondernemers en organisaties op welke wijze er binnen de bestaande regels toch op verantwoorde wijze activiteiten konden plaatsvinden. Daarnaast zijn de activiteiten op onder andere gebied van ondermijning (sluiting 3 henneppanden, integrale controle bedrijfsterrein, keurmerk veilig buitengebied), cyberveiligheid (start met voorlichtingscampagne onder scholieren), zorg en veiligheid (groepsscan jeugd en PGA) weer onverminderd doorgegaan.

We hebben stappen gezet om onze positie in de regio verder te versterken. Na het positieve besluit van de raad is het verzoek om lid te worden van de U10 formeel ingediend. Naar verwachting zijn wij per 1 juli volwaardig lid van de U10. Op deze manier kunnen we onze belangen in regionaal verband nog beter uitdragen en benutten we de slagkracht van de regio om onze lokale opgaven te bereiken.
In maart 2021 hebben wij veilige verkiezingen mogelijk gemaakt. Oudere inwoners konden hun stem per brief uitbrengen. Vele stembureaus moesten worden ingericht en bemenst. Uiteindelijk hebben 28.546 inwoners de weg naar de stembus gevonden. Dit is een opkomst van 80,9%.

Tot slot hebben wij ons gericht op de taakstellingen uit de begroting. Ook heeft de coronacrisis geleid tot een nieuwe situatie en weten we steeds beter hoe de coronacrisis van invloed is op onze bedrijfsvoering en huisvesting. We hebben een visie op het hybride werken (tijd- en plaats onafhankelijk) opgesteld. Welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering en de huisvesting van onze organisatie en medewerkers wordt binnenkort concreet gemaakt.


Knelpunten (2 acties):

3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld
Toelichting: Een raadsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 bleek niet haalbaar. De reden hiervoor is o.a. dat het in kaart brengen van de 0-situatie meer tijd in beslag heeft genomen. Daarnaast is er opdracht gegeven aan een bureau om de visie op hybride werken te vertalen naar de inrichting van het gemeentehuis. Tot slot willen we de financiële ruimte inzichtelijk maken. Dit zorgt al met al voor het uitlopen van de planning. Naar verwachting wordt het voorstel in het najaar van 2021 voorgelegd.

3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst
Toelichting: Deze actie loopt op dit moment vertraging op. Er wordt gewacht op de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek Dorpshuizen.

 

Afgerond (2 acties):

3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren
3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid