Financiële samenvatting

 

Financiële positie
In onderstaand tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2021. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 voor wijziging Wijzigingen 2021 Begroting 2021 na wijziging Mutatie 1e burap 2021 Begroting 2021 na 1e burap
Lasten 95.917 33 95.949 3.751 99.700
Baten 91.784 298 92.081 4.625 96.706
Saldo van baten en lasten 4.133 -265 3.868 -874 2.993
Onttrekkingen -6.460 -1.196 -7.656 486 -7.170
Stortingen 3.099 1.340 4.439 775 5.214
Mutaties reserves -3.361 144 -3.217 1.261 -1.956

Financiële analyse eerste bestuursrapportage 2021

Zoals in de tabel hierboven is aangegeven, komen de financiële mutaties die lopen via het begrotingsresultaat uit op een nadeel van € 387.000. De financiële mutaties die lopen via de algemene reserve komen uit op een voordeel van € 1.261.000.

Financiële mutaties via het begrotingsresultaat 387.000 Nadeel
Financiële mutaties via de reserve -1.261.000 Voordeel
Totaal aan financiële mutaties in de eerste bestuursrapportage (weergegeven als het saldo van baten en lasten) -874.000 Voordeel


Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn vooral van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2021. 

Een - = voordeel en een + = nadeel.

Budgetbijstellingen x € 1.000A
Nr. Omschrijving Bedrag Voor- of nadeel
1 Kostenontwikkeling Wmo 500 Nadeel
2 Kostenontwikkeling jeugdzorg 370 Nadeel
3 Kantelen van investeren naar abonneren van ICT 172 Nadeel
4 Tijdelijke aanpassing terugvordering en verhaal 126 Nadeel
5 Ondersteunen culturele instellingen vanwege corona 87 Nadeel
6 Verkiezingskosten vanwege corona 77 Nadeel
7 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 79 Nadeel
8 Diversen 96 Nadeel
9 Gladheidsbestrijding 50 Nadeel
10 Juridische kosten | Overhead 50 Nadeel
11 Kosten en opbrengsten vastgoed 50 Nadeel
12 Minder begrafenissen 30 nadeel
13 Toename accountantskosten vanwege corona 18 Nadeel
14 Tijdelijke aanpassing voertuigen en materialen 13 Nadeel
15 Verrekenen incidentele lasten en baten met de algemene reserve 0 Voordeel
16 Rentevergoeding van het Groenfonds -105 Voordeel
17 Kostenontwikkeling bijstandsuitkeringen -200 Voordeel
18 Actualiseren afschrijvingskosten -366 Voordeel
19 Toename opbrengst algemene uitkering -660 Voordeel
  Totaal 387 Nadeel

 

Toelichting op de financiële analyse

Hieronder is een toelichting opgenomen op de bovenstaande voor- en nadelen.

 1. Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen, leidt tot een budgetbijstelling Wmo van € 500.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 625.000 (inclusief prijsstijging).
 2. Het doorreken van de bestaande beschikkingen en door zorginstellingen ingediende facturen waaronder inzet op extra inzet ondersteuning jeugd, leidt tot een budgetbijstelling Jeugd van € 370.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 885.000 (inclusief prijsstijging). Eind april zijn wij geïnformeerd dat in de meicirculaire extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de tekorten op jeugd en de noodzaak voor compensatie. Aangezien de hoogte van het effect voor onze gemeente nu nog niet bekend is, is dit nu nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage. 
 3. Zoals aangegeven in de tweede bestuursrapportage 2020 is er sprake van het kantelen van minder investeringen ICT naar meer abonnementen ICT. Dit zorgt voor een stijging van de kosten van licenties en goederen met € 247.000. Tegenover deze stijging staat een daling van de afschrijvingskosten met € 75.000. 
 4. Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging 'terugvordering en verhaal', wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Zie voor meer toelichting Bijlage 4 'Voortgang ombuigingen 2021' 
 5. Via de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 ontvangt de gemeente extra opbrengsten die samenhang met extra kosten voor het ondersteunen van culturele instellingen tijdens de coronamaatregelen.
 6. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn extra coronamaatregelen getroffen waardoor de kosten zijn toegenomen met € 77.000. Deze kostenstijging is gecompenseerd door extra opbrengsten algemene uitkering.
 7. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Hiervoor geldt dat het Rijk een extra bijdrage verstrekt via de algemene uitkering.
 8. Betreft diversen kleinere posten, zoals kansrijke start (€ 24.000), stijging pensioenpremies wethouders (€ 24.000), afronden implementatie functiewaarderingssysteem HR21 (€ 17.000), etc. 
 9. In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht en materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Dit heeft geleid tot extra kosten .
 10. Er is meer gebruikgemaakt van externe ondersteuning bij juridisch geschillen (zoals over woonwagens), waardoor de kosten zijn toegenomen. 
 11. Nabetaling van energiekosten over voorgaande jaren en een lagere huuropbrengst vanwege corona zorgen voor een nadeel van € 50.000 van gemeentelijk vastgoed.
 12. Het aantal begrafenissen daalt al jaren, maar in de eerste 4 maanden blijft  het aantal begrafenissen  en daarmee het aantal uitgegeven nieuwe graven  op de begraafplaats Abcoude achter bij de raming.   De verwachting is  dat de rest van het jaar wel weer zal verlopen zoals de voorgaande jaren. 
 13. De accountant maakt extra kosten voor de controles op onder meer specifieke doeluitkeringen. Betreft een budget van de raad en loopt via de griffie.
 14. Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging "voertuigen en materialen" a € 13.000, wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Zie voor meer toelichting Bijlage 4 'Voortgang ombuigingen 2021'
 15. De incidentele lasten 2021 zijn € 486.000 lager dan gepland en de incidentele baten 2021 zijn € 775.000 hoger dan verwacht. Samen zorgt dit voor € 1.261.000 aan lagere inzet van de reserves. Voor verdere toelichting zie paragraaf 'Inzet reserves voor incidentele baten en lasten'
 16. Een rentevergoeding van het Groenfonds zorgt voor een voordeel van € 105.000.
 17. Minder bijstandsgerechtigden voor 2021 zorgt voor een voordeel van € 200.000.
 18. Doordat investeringen een langere doorlooptijd hebben zorgt dit voor een voordeel op de afschrijvingskosten van € 441.000. Hiervan heeft € 75.000 betrekking op ICT en is opgenomen in deze toelichting bij punt 3. 
 19. Via informatienota's hebben we u op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de december- en maartcirculaire voor de opbrengst algemene uitkering van 2021. De informatienota's zijn op 19 januari 2021 en 20 april 2021 naar de raad gestuurd.

Ontwikkeling algemene reserve

In onderstaand tabel is weergegeven wat de effecten zijn van deze rapportage op de ontwikkeling van de algemene reserve van 2021. 

  Huidige stand  Mutaties eerste Burap 2021

Stand na eerste

Burap 2021

Stand per 1 januari 2021 18.676.000 0 18.676.000
Bestemmen rekeningresultaat 2020 -1.535.000 0 -1.535.000
Verschuiving naar bestemmingsreserve precario -553.000 0 -553.000
Incidentele toevoegingen 3.886.000 775.000 4.661.000
Incidentele onttrekkingen -5.881.000 486.000 -5.395.000
Saldo per 31 december 2021 14.593.000 1.261.000 15.854.000
Begrotingsresultaat 2021 -651.000 -387.000 -1.038.000
Stand na verwerken begrotingsresultaat 2021 13.942.000 874.000 14.816.000

Toelichting op de ontwikkeling van de algemene reserve

NB: een grote post binnen de incidentele ontrekkingen, betreft het doorschuiven van het project Marickenland van € 1.975.000. Het bedrag van € 1.261.000 dat dit jaar in de reserve blijft wordt de komende jaren onttrokken voor dit project. Voor meer toelichting omtrent de bijstelling van de inzet van de reserve in de komende jaren, zie toelichting 10 van het onderdeel 'inzet reserves voor incidentele baten en lasten'.

Inzet reserves voor incidentele baten en lasten | Bedragen x € 1.000

In onderstaand overzicht zijn opgenomen de incidentele lasten en baten die verrekend zijn met de reserves. Dit zorgt voor een financiële mutatie van in totaal € 1.261.000.

Een - = voordeel en een + = nadeel.

Nr. Omschrijving Lasten
Baten
Overheveling uit 2020 Nieuw Totaal  Nieuw
1 Opstellen integraal onderwijshuisvestingsplan 2021 0 40 40 0
2 Onderzoek bedrijfsvoering sociaal domein 45 0 75 0
3 Aanpassen straatmeubilair 50 0 50 0
4 Inhuur van capaciteit voor begeleiding en toetsen van werken van derden 41 0 41 0
5 Uitvoeren verkeersplan 79 0 79 0
6 Uitvoeren fietsenplan 119 -30 89 0
7 Samenstellen bestemmingsplan Plassengebied 45 0 45 0
8 Voorbereiden op nieuwe Omgevingswet 45 0 45 0
9 Afronden wegstructuur en centrumplan Vinkeveen  69 0 69 0
10 Actualiseren gebiedsprogramma Marickenland 150 -1.365 -1.215 0
11 Ontvangen rentevergoeding Groenfonds 0 0 0 -775
12 Tijdelijk versterken flexibele schil klantcontactcentrum 25 0 25 0
13 Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control en systeembeheer 67 0 67 0
14 Verplaatsen voetbalkooi 36 0 36 0
15 Doorschuiven speelvoorzieningen 73 0 73 0
16 Inwonersparticipatie 25 0 25 0
  Totaal     -486 -775

 

Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten

 1. We werken aan een integraal onderwijshuisvestingsplan 2021 waarvoor ondersteuning door derden nodig is.
 2. Bij de tweede bestuursrapportage 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld om twee onderzoeken binnen het sociaal domein uit te voeren. Het eerste onderzoek is afgerond. Het tweede onderzoek 'Doorlichting Toegang Jeugd' loopt door naar 2021. Over de laatste stand van zaken en uitkomsten van het project “Doorlichten Toegang Jeugd” leveren we in september 2021 een eindrapportage op.
 3. In 2020 is de integrale inventarisatie van straatmeubilair, bebording, prullenbakken en banken gestart. Om een zo rustig mogelijk straatbeeld te creëren is ervoor gekozen om de bankjes op strategische plekken in 2021 te gaan vervangen. Deze bankjes voldoen aan een duurzaam principe (stuk is nieuw), bieden zitcomfort en sta-op-comfort aan ouderen door meerdere leuningen en een hogere zit. Ook passen ze beter in het straatbeeld doordat de kleur aansluit op ander straatmeubilair.
 4. De inzet van gemeentelijke regie op het kwalitatief goed aansluiten van diverse particuliere ontwikkelingen op het openbaar gebied loopt door tot in 2021. 
 5. Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) meer tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden voor het uitvoeringsplan verkeer in 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor Burg. Des Tombeweg 30 km inrichting, Nieuwe Amsterdamseweg 30 km maatregelen, Groenlandsekade drempels en oversteekplaatsen verbeteren div. locaties.
 6. Omdat afstemming met de omgeving (bezwaren, aanpassing, bijstellen maatregelen) veel tijd heeft gevraagd is een deel van de geplande werkzaamheden van 2020 wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt in 2021 voor de Margrietlaan/v.d. Berghlaan (verbetering fietsers). Een deel van het budget is gereserveerd voor aanpassingen van fietsoversteken, rotondes en fietspaden tot rood asfalt. Hier is na een zoektocht gekozen voor een duurzamer en meer opvallend materiaal. Nadeel is dat dit alleen aangebracht kan worden bij hogere temperaturen en niet, zoals we normaal gewend zijn, in het najaar nog kan worden uitgevoerd. Dit staat nu voor 2021 op de planning. Van het incidenteel budget 2021 wordt € 30.000 ingezet voor het investeringsbudget Aanpassing verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn.
 7. Het budget voor bestemmingsplannen is in 2020 niet volledig benut. De reden hiervoor is dat de verwachte kosten voor het bestemmingsplan Plassengebied niet gemaakt zijn. Dit is mede veroorzaakt door de onzekerheid die is ontstaan over de omvang en financiering van de natuuropgave en de rol van de provincie hierin. Een uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek heeft ook gevolgen gehad voor het proces. Hierdoor hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Inmiddels is er met de provincie overeenstemming om bestuurlijke afspraken te maken om de onzekerheden weg te nemen. Vervolgens worden de werkzaamheden voor het bestemmingsplan voortgezet. De planning is om in de tweede helft van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
 8. Voor de Omgevingswet is € 220.000 in de begroting 2021 opgenomen. Hiervan is € 140.000 gereserveerd voor inhuur personeel. Dit is volledig belegd door de kosten van de programmamanager en een casemanager voor 6 maanden. Daarnaast is € 50.000 gereserveerd voor het omgevingsplan en alles wat hier mee samenhangt en € 30.000 voor abonnementskosten ICT. Daarmee is er geen ruimte voor extra inhuur binnen dit budget. Door € 45.000 budget uit 2020 over te hevelen naar 2021 creëren we de ruimte om de ondersteuning op het casemanagement iets te verlengen. Dat geeft ruimte om meer medewerkers te betrekken bij het oefenen van nieuwe procedures en werkwijzen in aanloop naar de Omgevingswet. Testen en oefenen is essentieel voor de soepele implementatie van de Omgevingswet.
 9. Betreft kosten voor het afronden van de wegstructuur en centrumplan Vinkeveen.
 10. Actualisatie van de financiële meerjarenplanning voor het gebiedsprogramma Marickenland leidt tot wijziging van de budgetten voor de jaren 2021 - 2024. Het totaal van het programmabudget blijft € 2,8 miljoen. De mutaties 2021 - 2024 verlopen via de algemene reserve.  De verdeling van de kosten is als volgt:
  • 2021 € 325.000
  • 2022 € 525.000
  • 2023 € 1.031.000
  • 2024 € 919.000
 11. Vanuit het Groenfonds is € 775.000 ontvangen voor het uitvoeren van het gebiedsprogramma Marickenland. Zie hiervoor de toelichting bij nummer 10.
 12. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel 'capaciteitskosten'.
 13. Betreft doorgeschoven uitvoering ICT van 2020 naar 2021.
 14. Het verplaatsen van de voetbalkooi is doorgeschoven van 2020 naar 2021. De verplaatsing wordt in het 2e kwartaal van 2021 gerealiseerd in de wijk Hofland.
 15. In 2021 vindt vervanging/onderhoud plaats van speeltoestellen en veiligheidsmaatregelen die in 2020 niet volledig zijn afgerond.
 16. Opstellen en uitvoeren van het inwoners participatiebeleid. 

Capaciteitskosten

Bedragen x €1.000
Capaciteitskosten Begroting 2021 na wijziging Mutatie 1e burap 2021 Begroting 2021 na 1e burap
Lasten 25.372 442 25.814
Baten 0 120 120

Toelichting op de capaciteitskosten

In bovenstaande tabel is een dwarsdoornede opgenomen van de capaciteitskosten 2021. Uit deze tabel blijkt dat de capaciteitskosten toenemen met € 322.000. Dit betreft 2 posten van in totaal € 66.000, wat ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en € 256.000 wordt bekostigd door lagere subsidiekosten en hogere legesopbrengsten.

De € 66.000 die ten laste worden gebracht van de algemene reserve bestaat uit 2 budgetten, dit betreft:

 1. € 41.000 in verband met de overheveling van incidenteel budget uit 2020 voor gemeentelijke regie op het kwalitatief goed aansluiten van diverse particuliere ontwikkelingen op het openbaar gebied (zie ook de toelichting van punt 4 van paragraaf inzet reserves).
 2. € 25.000 aan incidentele budget 'Flexibele schil KCC'. Dit is in 2020 ingezet om op piekmomenten en in geval van ziekte gebruik te kunnen maken van tijdelijke externe inzet. Het restant 2020 van € 25.000 is in 2021, naast het structurele budget, nodig om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil te kunnen houden (zie ook de toelichting van punt 12 van paragraaf inzet reserves).

 

De € 256.000 welke worden opgevangen met andere budgetten binnen hetzelfde programma bestaan uit 3 budgetten, dit betreft:

 1. € 146.000 overheveling van subsidie. Via een dienstverleningsovereenkomst met Stichting MEE werden consulenten ingezet in het Kernteam. Deze overeenkomst is afgelopen. De capaciteit is wel nodig voor het uitvoeren van de wetten binnen het Sociaal Domein. De middelen zijn toegevoegd aan de capaciteitskosten.
 2. € 60.000 aan een verschuiving van een budget. Conform het beleidsplan armoede en schulden wordt er structureel een consulent vroegsignalering ingezet. Vanaf dit jaar is dit een wettelijke taak. De dekking voor de kosten van deze consulent is bij het beleidsplan binnen de bestaande budgetten geregeld. Dit betreft de financiële verwerking hiervan.
 3. € 50.000 aan extra leges opbrengsten. Het budget voor de inhuur van een adviseur ruimtelijke ontwikkeling is incidenteel met € 50.000 verhoogd. Deze kosten worden gedekt uit extra inkomsten 'Bestemmingsplan Op Maat' (BOM).
 4. € 120.000 zowel aan lasten als baten verwerkt. Dit houdt verband met een detachering van een medewerker aan de U10 en waarbij de taken door een tijdelijke medewerker worden overgenomen.

Overige toelichtingen met betrekking tot de capaciteitskosten:

 1. In 2021 hebben we tijdelijk extra jeugd- en WMO consulenten aangenomen in de kernteams. Met name om de wachtlijsten weg te werken. De verwachting is dat we dit opvangen binnen de bestaande loonkosten.
 2. De salarisadministratie is per 2021 uitbesteed aan Confina. De uitbesteding leidt in 2021 niet tot een budgetaanpassing groter dan 10.000, maar wel tot de vermindering van 1 fte. Uitbesteding naar een professionele salarisadministrateur is niet goedkoper, maar waarborgt de continuïteit.

Financiële effecten van de coronacrisis

In de decembercirculaire van 2020 is een bedrag ter compensatie van de coronacrisis toegezegd van € 230.000. In de maartcirculaire van 2021 is nog eens € 430.000 toegezegd. Daarmee is tot op heden € 660.000 voor 2021 aan coronacompensatie toegezegd. Daarnaast is de TOZO voor € 2.493.000 budgetneutraal in het overzicht verwerkt. Het is niet uitgesloten dat er nog meer coronacompensatie in latere circulaires van 2021 volgen. In Bijlage 3 'Financiële effecten van de coronacrisis' is een overzicht samengesteld (peildatum mei 2021) met daarin de meer- en minderkosten voor onze gemeente, gerelateerd aan de coronacrisis. Deze mutaties treft u daarnaast op de verschillende domeinen. In deze eerste bestuursrapportage zijn minder kosten gemeld van € -125.000 (voordelig).

De Corona crisis is nog niet ten einde, bij de 2e bestuursrapportage zullen we u hierover verder informeren.

Samenvatting voortgang ombuigingen

De ombuigingen die in de programmabegroting 2021-2024 zijn gerapporteerd bedragen voor 2021 in totaal € 3.645.000. In Bijlage 4 'voortgang ombuigingen 2021' is een overzicht samengesteld die de huidige voortgang van de ombuigingen voor 2021 weergeeft. Voor 2021 is € 2.788.000 inmiddels gerealiseerd, € 703.000 nog te realiseren en € 154.000 niet realiseerbaar. Het effect van het niet kunnen realiseren van de ombuigingen in 2021 is incidenteel en werkt niet door naar de jaren 2022 en verder.

Stand van zaken ombuigingen Bedrag
Ombuigingen gerealiseerd in 2021 2.788.000
Ombuigingen nog niet gerealiseerd in 2021 703.000
Ombuigingen niet uitvoerbaar in 2021 154.000
Totaal 3.645.000