Bijlagen

1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties

Totaaloverzicht doelstellingen en acties

 • Indicator        groen  -> actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar).
 • Indicator        grijs      -> actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond.
 • Indicator        rood     -> actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven

 

Doelstelling Actie Status
B21 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee

1.01.1 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren ++
1.01.2 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen ++
1.01.3 Inburgering ++
1.01.4 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente ++
1.01.5 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies ++
1.01.6 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit ++
B21 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren ++
1.02.2 Afronden en uitvoeren van inclusie-agenda ++
B21 1.3 Inwoners leven gezond 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg ++
1.03.2 Opstellen gezondheidsnota ++
1.03.3 Stimuleren van gezondheid bevorderende activiteiten en initiatieven ++
1.03.4 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord ++
1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen ++
B21 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

1.04.1 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek ++
1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid ++
1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren ++
1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats ++
1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel ++
1.04.6 Inzetten op techniekonderwijs ++
1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland ++
1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan ++
1.04.9 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 ++
B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom ++
1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers ++
1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven ++
1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven ++
B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen 1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat ++
B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat 2.01.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen ++
2.01.2 Uitvoering bedrijventerrein strategie ++
2.01.3 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie ++
B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw ++
2.02.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen ++
2.02.3 Vereveningsfonds sociale woningbouw ++
B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen ++
2.03.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023 ++
2.03.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201 ++
B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd. ++
2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader. ++
2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. ++
B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen ++
2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen ++
2.05.3 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. ++
2.05.4 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) ++
2.05.5 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem ++
B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming ++
2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren ++
2.06.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie ++
2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16 ++
2.06.5 Stimuleren circulaire economie ++
B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 2.07.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval ++
B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.08.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte ++
2.08.2 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer ++
B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.9.1 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) ++
2.9.2 We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen ++
B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.10.1 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister ++
2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten ++
2.10.3 Afronden van de kerkenvisie ++
2.10.4 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen ++
B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden ++
3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken ++
3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit ++
3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken ++
3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten ++
B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.02.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering ++
3.02.2 De nieuwe website wordt doorontwikkeld ++
3.02.3 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal ++
B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.03.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid ++
B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.04.1 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld ++
B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.05.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren ++
3.05.2 We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen ++
B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 3.06.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst ++
B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 3.7.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen ++
3.7.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving ++
3.7.3 Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid ++
B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken 3.8.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie. ++
3.8.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data ++
B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.9.1 Monitoren voortgang ombuigingen ++
3.9.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college ++
3.9.3 Evalueren financiële verordening ++

2 | Financiële bijstellingen per domein

Financiën | Algemeen

Uitgangspunten:

 • We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen groter dan € 10.000 toelichten. De post “diversen” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 10.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
 • We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen voorkomen.

Financiën | domein 1

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Mutatie 1e burap 2021 Begroting 2021 na 1e burap
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
Lasten 3.640 161 3.800
Baten 300 170 470
Totaal Programma 4 Onderwijs 3.340 -9 3.330
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
Lasten 35.419 3.785 39.204
Baten 8.577 2.770 11.347
Totaal Programma 6 Sociaal domein 26.842 1.015 27.858
Totaal domein 1 30.182 1.006 31.188

Financiën | domein 1 mutaties

.

Nr. Omschrijving

Resultaat of

reserve

Bedrag V of N
4.1 Het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen wordt door een onafhankelijk adviesbureau, en in overleg met alle schoolbesturen en de gemeente, in 2021 opgesteld. Daarmee loopt De Ronde Venen vooruit op de per 2024 verwachte wijzigingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs, waarmee het IHP een wettelijke basis krijgt. De kosten voor het extern laten opstellen worden geraamd op € 40.000. Deze zijn nu nog niet in de gemeentebegroting 2021 opgenomen. Reserve 40 N
4.2 Actualisatie afschrijvingskosten. Resultaat 12 N
4.3 Technische wijziging in verband met de uitvoering van het jeugdbeleidsplan waardoor een verschuiving plaatsvindt van programma 4 naar programma 6 (budgetneutraal, zie punt 6.6). Resultaat -60 V
         
6.1 Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen, leidt tot een budgetbijstelling Wmo van € 500.000 voor 2021. Voor kosten gerelateerd aan Covid-19 is een extra Rijksbijdrage ontvangen. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 625.000 (inclusief prijsstijging). Door onder andere het verlagen van het aantal geïndiceerde uren huishoudelijke hulp wordt ingezet op een kostenbeheersing. Hierbij blijft de juiste zorg voor de inwoner leidend.   Resultaat 500 N
6.2 Het doorreken van de bestaande beschikkingen en door zorginstellingen ingediende facturen, waaronder inzet op extra inzet ondersteuning jeugd, leidt tot een budgetbijstelling Jeugd van € 370.000 voor 2021. Voor de jaren 2022 en volgende is in de Kadernota 2022 rekening gehouden met € 885.000 (inclusief prijsstijging). Belangrijkste maatregel is om met regie op de passende hulp, ook de duur en intensiteit van de hulp te beïnvloeden. Resultaat 370 N
6.3 Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging 'terugvordering en verhaal', wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Resultaat 126 N
6.4 De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche wordt € 79.000 ontvangen van het rijk. Gemeentebreed is deze bijstelling dan ook budgetneutraal. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen, € 130.000.000 landelijk (de eerste tranche bedraagt € 65.000.000). Voorafgaand aan de toekenning daarvan wordt nog gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft. Resultaat 79 N
6.5 In de tweede bestuursrapportage 2020 zijn verwachte kosten voor de twee opdrachten doorlichting sociaal domein opgenomen. De tweede opdracht heeft een langere doorlooptijd, deze loopt ook in 2021 door. Met deze opdracht wordt de toekomstgerichte vraag beantwoord: hoe zorgen wij er als gemeente voor dat wij in alle gevallen de minst zware en best passende zorg aanbieden aan wie dat nodig heeft.   Reserve 45 N
6.6 Technische wijziging in verband met de uitvoering van het jeugdbeleidsplan waardoor een verschuiving plaatsvindt van programma 4 naar programma 6. (budgetneutraal, zie punt 4.3). Resultaat 60 N
6.7 Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) gezinnen, zodat kinderen de best mogelijke start krijgen. Om lokaal uitvoering te geven aan dit programma wordt € 12.000 incidenteel budget ontvangen voor de jaren 2020 tot en met 2022. In 2020 is er geen uitvoering aan het programma gegeven, omdat dit een voorbereidend jaar was. Voorgesteld wordt om dit in te halen, zodat we uitvoering kunnen geven aan kansrijke start.  Resultaat 24 N
6.8 In verband met de doorstart van Tumult zijn er werkzaamheden voorzien om groot onderhoud te verrichten vanuit de onderhoudsvoorziening. In deze onderhoudsvoorziening is niet in de realisatie voorzien van een mindervalide toilet, deze is in het gebouw niet aanwezig. In het kader van de inclusieve samenleving vinden wij de aanwezigheid hiervan noodzakelijk. Hiervoor dienen we intern de toiletgroep te verbouwen om hiervoor ruimte te maken. Resultaat 10 N
6.9

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de TOZO. Met deze regeling worden zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers, ondersteund. In 2021 is € 2.493.000 ontvangen aan voorschotten van het rijk om de regeling uit te voeren. Bij de afrekening worden gemeenten volledig gecompenseerd, het effect van de regeling op de gemeentelijke begroting is dan ook budgetneutraal. 


Voor beschermd wonen worden regionale projectleiders ingehuurd. De uitgaven worden gecompenseerd door de gemeente Utrecht vanuit de transformatiemiddelen MOBW. Daarnaast worden extra transformatiemiddelen ontvangen vanuit de gemeente Utrecht. Deze worden regionaal ingezet conform het bestedingsplan. De gemeente vertegenwoordigd hierin de rol van penvoerder en neemt het beheer van deze middelen namens de regio op zich. De totale kosten (€ 403.000) worden volledig gedekt door ontvangen middelen.

Resultaat 0  
6.10 Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de kosten voor de participatiewet met € 200.000 kunnen worden bijgesteld. Hierbij dient aangemerkt te worden dat het nog onzeker is wat de gevolgen van de strengere eisen voor de TOZO 5 zijn en wat het aflopen van de steunmaatregelen van het Rijk zijn. Momenteel blijft de verwachte instroom in de bijstand uit. Resultaat -200 V
  Totaal   1.006 N

Financiën | Domein 2

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Mutatie 1e burap 2021 Begroting 2021 na 1e burap
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten 8.352 62 8.414
Baten 264 0 264
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.088 62 8.149
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
Lasten 566 0 566
Baten 843 0 843
Totaal Programma 3 Economische zaken -277 0 -277
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten 9.132 -1.149 7.983
Baten 412 775 1.187
Totaal Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 8.720 -1.924 6.796
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
Lasten 10.651 8 10.660
Baten 11.810 -30 11.780
Totaal Programma 7 Milieu en duurzaamheid -1.159 38 -1.121
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 3.623 209 3.832
Baten 2.318 50 2.368
Totaal Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.305 159 1.464
Totaal domein 2 16.676 -1.666 15.011

Financiën | domein 2 mutaties

Nr. Omschrijving

Resultaat of

reserve

Bedrag V of N
2.1 Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene reserve. Reserve 289 N
2.2 Door hevige sneeuwval in februari 2021 was er extra inzet nodig van aannemers voor de gladheidsbestrijding (20k). Tevens hebben we hierdoor ook meer strooizout moeten inkopen (25K).  Ook zal er nog extra onderhoud moeten plaatsvinden aan de sneeuwploegen door het intensieve gebruik (5K).   Resultaat 50 N
2.3 Vanwege het incidenteel niet realiseren van de ombuiging "voertuigen en materialen" a € 13.000, wordt dit eenmalig ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Resultaat 13 N
2.4 Van het incidenteel budget 2021 van het Uitvoeringsplan DRV fietst wordt € 30.000 ingezet en overgeheveld naar het investeringsbudget Aanpassing verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn. Reserve -30 V
2.5 Actualisatie afschrijvingskosten programma 2. Resultaat -261 V
         
5.1 Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene reserve. Reserve 109 N
5.2 Bij de decembercirculaire 2020 is € 87.000 ontvangen van het rijk voor ondersteuning van culturele instellingen in 2021. Gemeentebreed is deze bijstelling dan ook budgetneutraal. Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000. Resultaat 87 N
5.3 Vanwege opheffing van de rekening bij het Nationaal Groenfonds zijn de in het verleden hier naartoe overgemaakte gelden teruggestort naar de gemeente. Dit is een bedrag van € 880.000 (inclusief € 105.000 rente). Hiervan wordt € 760.000 ingezet voor de inrichting van recreatieve voorzieningen in Marickenland. Dit is conform het raadsbesluit van 30 januari 2020. De ontvangen rentevergoeding van € 105.000 (zie toelichting 10.1 bij domein 3) plus € 15.000 is een incidenteel voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat. Resultaat -15 V
5.4 Actualisatie afschrijvingskosten programma 5. Resultaat -130 V
5.5 Actualisatie van de financiële meerjarenplanning voor het gebiedsprogramma Marickenland leidt tot wijziging van de budgetten voor de jaren 2021-2024. Het totaal van het programmabudget blijft € 2,8 miljoen. De mutaties 2021-2024 verlopen via de algemene reserve.   Reserve -1.975 V
         
7.1 Begraafplaatsen: Het aantal begrafenissen daalt al jaren, maar in de eerste 4 maanden blijft het aantal begrafenissen en daarmee het aantal uitgegeven nieuwe graven op de begraafplaats Abcoude achter bij de raming. De verwachting is dat de rest van het jaar wel weer zal verlopen zoals de voorgaande jaren. Resultaat 30 N
7.2 Diversen programma 7. Resultaat 8 N
7.2 Riolering: Op basis van de kostenontwikkeling van de afgelopen jaren is het budget voor energie voor rioolpompen onvoldoende.  Hiervoor wordt € 30.000 extra geraamd. Dit wordt gecompenseerd door verlaging van telefoonkosten met € 30.000. De communicatiekosten van de rioolgemalen met telemetrie zijn structureel lager doordat we geen vaste communicatieverbindingen meer hebben maar 4G IT verbindingen. - 0 -
7.3 Afval: De jaarrekening 2020 van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) leidt tot een teruggave van € 64.000 . Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. - 0 -
         
8.1 Programmarekening 2020; diverse incidentele budgetten zijn doorgeschoven naar 2021 en worden verrekend met de algemene reserve. Reserve 159 N
8.2 Voor het begeleiden van ruimtelijke plannen (Bestemmingsplannen op Maat) is extra capaciteit ingehuurd . Deze kosten worden verhaald op de aanvrager (via anterieure overeenkomst). Resultaat 0  
  Totaal   -1.666 V

Financiën | domein 3

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Mutatie 1e burap 2021 Begroting 2021 na 1e burap
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Lasten 3.554 31 3.585
Baten 79 30 109
Totaal Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.475 1 3.476
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Lasten 18.233 644 18.877
Baten 873 95 968
Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning 17.360 549 17.909
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten 2.778 0 2.778
Baten 66.604 765 67.369
Totaal Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -63.826 -765 -64.591

Financiën | domein 3 mutaties

Nr. Omschrijving Resultaat of Reserve Bedrag V of N
1.1 Extra kosten voor toezicht en handhaving vanwege coronamaatregelen. Resultaat 30 N
1.2 Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag ingediend voor een zogenaamde 'bijdrageverlening tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving'. Hierop is een toezegging ontvangen van 30.000 euro.  Resultaat  -30 V
1.3 Diversen programma 1. Resultaat 1 N
         
9.1 Hogere ICT kosten door omzetting van investering naar abonneren. Deze ontwikkeling is in lijn met de ICT rapportage in de 2e berap 2020, eerst per saldo hogere lasten in 2021 voordat dit structureel omslaat in lagere lasten. Resultaat 172 N
9.2 Corona - extra kosten Tweede Kamer verkiezingen. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Gemeentebreed zijn deze kosten dan ook budgetneutraal. Resultaat 77 N
9.3 Incidenteel budget - Aanschaf en implementatie Netwerk Access Control en systeembeheer (overheveling uit 2020). Reserve 67 N
9.4 Advocaatkosten - meer inzet ten behoeve van Algemene Kamer. Resultaat 50 N
9.5 Voor het Stationsgebouw Mijdrecht werd jaarlijks de meterstand doorgegeven voor het gasverbruik, maar dit bleek een tussenmeter te zijn voor deel van het gebouw. Door de plaatsing van een slimme meter is aan het licht gekomen dat er te weinig energiekosten zijn afgedragen. Van Eneco is naheffing over meerdere jaren ontvangen van € 25.000, wat passend is voor het gebouw en verbruik over meerdere jaren.. Resultaat 25 N
9.6 Derving van huurinkomsten door sluiting van de horeca vanwege Corona. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Gemeentebreed zijn deze kosten dan ook budgetneutraal. Resultaat 25 N
9.7 Incidenteel budget - Opstellen Participatie beleid (overheveling uit 2020) . Reserve 25 N
9.8 Flexibele schil KCC (overheveling uit 2020). Reserve 25 N
9.9 Stijging kosten pensioenpremies wethouders . Resultaat 24 N
9.10 Arbeidsvoorwaarden - kosten juridische bijstand  . Resultaat 21 N
9.11 Accountant - hogere kosten vanwege controle SPUK en rechtmatigheid aanbestedingen. Resultaat 18 N
9.12 Functiewaardering - afronden implementatie functiewaarderingssysteem HR21 en evaluatie functiehuis. Resultaat 17 N
9.13 Actualisatie afschrijvingen programma 9. Resultaat 12 V
9.14 Diversen programma 9. Resultaat 4 N
9.15 Corona - door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.  Resultaat -13 V
         
10.1 Rentevergoeding Nationaal Groenfonds (zie ook toelichting bij domein 2 punt 5.3). Resultaat -105 V
10.2 Algemene uitkering - uitkomsten december 2020 en maart 2021 circulaire gemeentefonds. Resultaat -660 V
  Totaal   -215 V

3 | Financiële effecten van de coronacrisis

Inleiding

In 2021 zijn landelijke en lokale maatregelen genomen voor het bestrijden van corona. Deze maatregelen hebben effecten op de financiële huishouding van gemeente De Ronde Venen. In dit onderdeel zijn de financiële effecten zichtbaar voor 2021. Hierbij is uitgegaan van vier invalshoeken:

 1. Meer uitgaven door corona
 2. Niet te realiseren opbrengsten door corona
 3. Minder uitgaven door corona
 4. Meeropbrengsten door corona

Financiële effecten door corona

Taak-

veld

Omschrijving  Nadeel Voordeel
Meer uitgaven Niet te realiseren opbrengsten Minder uitgaven [meevaller]  Meer opbrengsten
1.2 Extra kosten voor Toezicht en Handhaving door coronamaatregelen. 30.000     -30.000
5.2 In voorbereiding is een compensatie voor de sportverenigingen die gecompenseerd wordt door een doeluitkering vanuit het Rijk. p.m.     p.m.
5.3 Naar aanleiding van de aangenomen motie Coronasteun kunst- en cultuursector is een regeling gepubliceerd ter versteviging van de culturele sector. Projecten die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur kunnen een financiële bijdrage ontvangen. Het plafond voor de projecten bedraagt € 87.000. 87.000      
6.1

Vanuit de maartcirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor coronacompensatie ter besteding aan jeugd en ouderen.

Het doorrekenen van de bestaande beschikkingen, de ingediende facturen door zorginstellingen, waaronder de extra inzet op ondersteuning van jeugd en ouderen tijdens coronamaatregelen heeft geleid tot budgetbijstellingen in de WMO van € 500.000 en bij de jeugd van € 370.000. De ontvangen coronacompensatie willen we hiervoor inzetten.

280.000      
6.3

Voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in 2021 is tot nu toe € 2.493.000 aan voorschotten ontvangen van het Rijk. De verwachting is dat deze middelen volledig worden ingezet voor het ondersteunen van ondernemers en voor een beperkt deel aan uitvoeringskosten. De uitvoering vindt plaats door de gemeente Utrecht.

2.493.000     -2.493.000
6.3 De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende mogelijkheden bieden. Bij de eerste tranche is in de maartcirculaire 2021 € 79.000 ontvangen. In de loop van het jaar wordt meer budget ontvangen via nog uit brengen circulaires over de algemene uitkering. 79.000      
0.2 Vanwege coronamaatregelen zijn de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen met € 77.000 toegenomen.  77.000      
0.4 Door het thuiswerken wordt er op kantoor minder koffie en thee geconsumeerd.     -13.000  
0.4 Als compensatie voor de sluiting van de horeca wordt een lagere huur in rekening gebracht.   25.000    
10.7 De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 en die van de maartcirculaire 2021 zorgen voor een stijging met € 660.000 van onze opbrengst algemene uitkering. Deze extra opbrengst is volledig ter compensatie van de effecten van corona.       -660.000
  Totaal (- = voordeel, + = nadeel) 3.046.000 25.000 -13.000 -3.183.000

Tot op heden dekt de financiële compensatie die we hebben ontvangen de extra incidentele kosten die ontstaan door Corona. 

In totaal is het financiële effect € -125.000 (voordelig).

4 | Voortgang ombuigingen 2021

Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021

 Nr. Cluster Ombuiging Gerealiseerd

Nog te 

realiseren 

in 2021

Niet  uitvoer-

baar in 2021

1 Onderwijs [schoolbegeleiding] 45.000 45.000 0 0
2 Onderwijs [peuterspeelzalen] 114.000 114.000 0 0
3 Huishoudelijke hulp 127.000 0 127.000 0
4 Jeugdzorg 125.000 35.000 90.000 0
5 Samenkracht [website CJG] 13.000 13.000 0 0
6 Samenkracht [ontwikkelkosten wijkopbouw] 20.000 20.000 0 0
7 Samenkracht [wijkcomités] 10.000 10.000 0 0
8 Samenkracht [ouderenbeleid] 35.000 35.000 0 0
9 Samenkracht [familiegroepsplan] 10.000 10.000 0 0
10 Samenkracht [Stichting Mee] 15.000 15.000 0 0
11 Terugvordering en verhaal [opbrengsten] 150.000 0 15.000 135.000
12 Terugvordering en verhaal [kosten] -50.000 -41.000 0 -9.000
13 Personele kosten 52.000 52.000 0 0
  Totaal 666.000 308.000 232.000 126.000 

Domein 1 | Toelichting op ombuigingen

3. In verband met de wachtlijsten bij de toegang zijn recent de eerste beschikkingen afgegeven met het nieuwe normenkader. Hierdoor is momenteel nog niet duidelijk of de ombuiging gerealiseerd gaat worden.

4. Het onderzoek naar casussen die in aanmerking komen voor de WLZ is afgerond. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 35.000. In het project zijn van ruim 20 mensen de zorgvoorzieningen gestopt omdat zij een WLZ indicatie hebben gekregen. Het gaat dan vooral om de huishoudelijke hulp en begeleiding groep indicaties. In het project is er met consulenten gewerkt aan het vergroten van kennis op de WLZ en het vroegtijdig signaleren van mogelijkheden overde WLZ. Dit heeft in de 3 maanden dat het project liep geleidt tot een verwijzing naar de WLZ van 7 mensen (5 bij de WMO en 2 bij Jeugd). Concrete besparingen hiervan zijn nog niet in kaart te brengen omdat de aanvraag nog loopt.
Door beheersmaatregelen beter toe te passen is de verwachting dat in de toekomst mensen eerder naar de WLZ verwezen kunnen worden

11. Door actief in te zetten op het onderdeel Verhaal en daarnaast zorgen dat de inkomsten op Terugvordering op peil blijft, kunnen we aantonen dat de extra inzet stapsgewijs een stijgende lijn laat zien op het innen van inkomsten. Ons streven is om in 2021 op Verhaal af te sluiten met minimaal € 15.000. Dit sluit niet aan op de eerder opgenomen € 150.000. Dit komt omdat we het proces van Verhaal moeten opstarten en de consulent die we hiervoor geworven hebben is per 1 maart gestart.

12. De consulent is per 1 maart gestart.

De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Nr. Cluster Ombuiging Gerealiseerd

Nog te

realiseren

in 2021

Niet uitvoer-

baar in 2021

1 Onderhoud wegen 200.000 200.000 0 0
2 Bewegwijzering 25.000 25.000 0 0
3 Gladheidsbestrijding 15.000 0 0 15.000
4 Straatreiniging 15.000 15.000 0 0
5 Onkruid op verharding 10.000 10.000 0 0
6 Voertuigen en materialen 13.000 0 0 13.000
7 Fietsplan DRV fietst 50.000 50.000 0 0
8 Landtoeristenbelasting 140.000 0 140.000 0
9 Watertoeristenbelasting 26.000 0 26.000 0
10 Monumenten 5.000 5.000 0 0
11 Molens 5.000 5.000 0 0
12 Duurzaamheid 10.000 10.000 0 0
13 Ruimtelijke ordening [bestemmingsplannen] 4.000 4.000 0 0
14 Ruimtelijke ordening [Overige ruimtelijke ordening] 1.000 1.000 0 0
15 Ruimtelijke ordening [Planschade] 5.000 0 5.000 0
16 Handhaving Plassengebied 160.000 160.000 0 0
17 Openbaar groen 50.000 50.000 0 0
18 Personele kosten 139.000 139.000 0 0
19 Maatschappelijke partners [Ontwikkelingssamenwerking] 8.000 8.000 0 0
20 Maatschappelijke partners [Museum} 40.000 40.000 0 0
21 Maatschappelijke partners [Stimulering sport] 15.000 15.000 0 0
22 Maatschappelijke partners [Kunstonderwijs] 19.000 19.000 0 0
23 Maatschappelijke partners [Cultuurconsulent] 25.000 25.000 0 0
24 Economie [Amendement andere keuze] 25.000 25.000 0 0
25 Toerisme [Amendement andere keuze] 30.000 30.000 0 0
26  Forensenbelasting [Amendement] 46.000 46.000 0 0
27 Afrondingsverschillen -6.000 -6.000 0 0
Totaal 1.075.000 876.000 171.000 28.000

Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen

1. Onderhoud Wegen: Het resultaat van de jaarlijkse weginspectie en risico-inventarisatie conform assetmanagement wordt in juni/juli 2021 opgeleverd en geeft inzicht in de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden.

3. Gladheidsbestrijding:  In februari 2021 is door vorst en sneeuwval extra mankracht/materieel ingezet en extra strooizout aangekocht. Ten opzichte van voorgaande jaren was dit een grote toename in strooien, zowel qua manuren als strooizout, ondanks dat we een grote voorraad hadden. Hierdoor is de in 2021 geplande ombuiging van € 15.000 niet realiseerbaar.

6. Voertuigen en materialen: deze ombuiging is opgenomen vanuit de aanname dat elektrische voertuigen minder onderhoud vragen. De vervanging van het wagenpark door elektrische (fossiele brandstofvrije) voertuigen start in 2021 en wordt geleidelijk doorgevoerd de komende jaren. Dit betekent dat besparing op brandstof en onderhoud de komende jaren geleidelijk wordt ingevuld. Dat betekent dat de ombuiging dit jaar incidenteel niet gehaald wordt.

8 & 9. De aanslag toeristenbelasting is voor 2021 nog niet opgelegd. Er bestaat hierin nog een onzekerheid vanwege corona.

15. Ruimtelijke ordening (planschade): We denken dat deze bezuiniging gehaald kan worden, maar kunnen deze nog niet formeel inboeken.

De overige ombuigingen zijn gerealiseerd.

Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen

Nr. Onderwerp Ombuiging Gerealiseerd

Nog te

realiseren

in 2021

 Niet uitvoer-

baar in 2021

1 Kwaliteit vastgoed en grondzaken 60.000 60.000 0 0
2 Personele kosten 431.000 431.000 0 0
3 Lokale heffingen [opbrengsten] 1.000.000

700.000

300.000 0
4 Materiële budgetten 50.000 50.000 0 0
5 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 113.000 113.000 0 0
6 Amendement taakstelling apparaatskosten 250.000 250.000 0 0
Totaal 1.904.000 1.604.000 300.000 0

5 | Bijstellingen van de investeringen

Bijstellen investeringen

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investering

Eerste

bestuurs-

rapportage

Investering na bestuurs-

rapportage

Geactualiseerde

looptijd

Bijstellen

budget

Bijstellen

planning

1

Bedrijfsmiddelen- automatisering

Verbindingen / netwerk / bekabeling

€ 68

- € 42

€ 26

2021-2022

Ja

Nee

2

Bedrijfsmiddelen- automatisering

Verwerking, opslag- en backupcapaciteit

€ 403

- € 403

0

N.v.t.

Ja

Nee

3

Bedrijfsmiddelen- automatisering

Applicatie sociaal domein

€100

0

€ 100

2018-2021

Nee

Ja

4

Bedrijfsmiddelen - materieel buitendienst

Aanschaf Renault Traffic monteur

€ 0

€ 43

€ 43

2021-2022

Ja

Ja

5

Bedrijfsmiddelen - materieel buitendienst

Aanschaf Piaggio

€ 30

€ 10

€ 40

2021-2022

Ja

Nee

6

Overig materiele vaste activa - verkeer

Fietsenstallingen  2019

€ 30

- € 30

0

N.v.t.

Ja

Nee

7

Overig materiele vaste activa - verkeer

Fietsroute Baambrugge- Amsterdam ZO

€ 100

- € 100

0

N.v.t.

Ja

Nee

8

Overig materiele vaste activa- verkeer

Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn

€ 0

€ 160

€ 160

2021-2022

Ja

Nee

9

Speelvoorzieningen

Aanleg Cruyffcourt Abcoude

€ 0

€ 0

€ 0

2021-2022

Ja

Nee

10

Bedrijfsmiddelen - materieel buitendienst

Vervanging strooier Abcoude

€34

€0

€34

2020-2021

Nee

Ja

11

Overige materiele vaste activa

Tweede fase beschoeien legakkers

€ 786

€ 0

€ 786

2021-2022

Nee

Ja

12

Overige materiele vaste activa - riolering

Vervanging en renovatie 2019

€ 200

€ 0 

€ 200

2020-2021

Nee

Ja

13

Overige materiele vaste activa - riolering

Maatregelen klimaatadaptatie

€ 200

€ 0

€ 200

2021-2022

Nee

Ja

14

Overige materiele vaste activa - riolering

Vervanging en renovatie 2020

€ 200

€ 0

€ 200

2021-2022

Nee

Ja

15

Overig materiele vaste activa- wegen

Pontveer

€ 910

€ 0

€ 910

2015-2021

Nee

Ja

16

Overig materiele vaste activa- wegen

Hoofdweg Waverveen

€ 900

€ 0

€ 900

2018-2022

Nee

Ja

17

Overig materiele vaste activa- wegen

Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht

€ 905

€ 267

€ 1.172

2018-2021

Ja

Ja

18

Overig materiele vaste activa- wegen

Ringdijk tweede bedijking

€ 2.000

€ 0

€ 2.000

2019-2023

Nee

Ja

19

Overig materiele vaste activa- wegen

Bovendijk in Wilnis

€ 150

€ 0

€ 150

2019-2023

Nee

Ja

20

Overig materiele vaste activa- wegen

Pieter Joostenlaan in Wilnis

€ 1.200

€ 0

€ 1.200

2019-2021

Nee

Ja

21

Overig materiele vaste activa- wegen

Proostdijlaantje in Mijdrecht

€ 215

€ 0

€ 215

2019-2021

Nee

Ja

22

Overig materiele vaste activa- wegen

Fietspad voormalig Spoorbaan

€ 113

€ 0

€ 113

2019-2021

Nee

Ja

23

Overig materiele vaste activa- wegen

Uitbreiden parkeerterrein Rondweg in Mijdrecht

€ 645

- € 267

€ 378

2019-2021

Ja

Ja

24

Overig materiele vaste activa- wegen

Reconstructie Voorbancken

€ 260

€ 0

€ 260

2019-2021

Nee

Ja

25

Overig materiele vaste activa- wegen

Deel Ringdijk derde bedijking

€ 81

€ 0

€ 81

2020-2022

Nee

Ja

26

Overig materiele vaste activa- wegen

Uitbreiding parkeerterrein Rondweg Mijdrecht

€ 125

€ 0

€ 125

2019-2021

Nee

Ja

27

Immateriële vaste activa

Sporthuis Abcoude

€ 4.140

€ 0

€ 4.140

2017-2021

Nee

Ja

 

Totaal

 

€ 13.795

- € 362

€ 13.433

 

 

 

Toelichting

Toelichting:
1. In verband met de ontwikkeling van investeren naar abonneren vervalt de investering "Verbindingen / netwerk / bekabeling" gedeeltelijk. Dit onderdeel is ook eerder toegelicht in de tweede bestuursrapportage 2020. De bijstelling van de toenemende operationele kosten 2021 is opgenomen bij het onderdeel "financiële bijstellingen per domein".
2. In verband met de ontwikkeling van investeren naar abonneren vervalt de investering "Verwerking, opslag- en backupcapaciteit" volledig. Dit onderdeel is ook eerder toegelicht in de tweede bestuursrapportage 2020. De bijstelling van de toenemende operationele kosten 2021 is opgenomen bij het onderdeel "financiële bijstellingen per domein".
3. De werkzaamheden voor de BI-Dashboard tool SD zijn afgerond. Voor de implementatie regiesysteem I-samenleving is het restant per 31-12-2020 benodigd.
4. In het kader van de ontwikkeling van fossiele vrije voertuigen en de nieuwe richtlijnen schone en energiezuinige voertuigen die per ingang van 2 augustus 2021 ingaan, wordt de vervanging van de Renault traffic monteur (ABC) verschoven van 2022 naar 2021.
5. In het kader van de ontwikkeling van fossiele vrije voertuigen en de nieuwe richtlijnen schone en energiezuinige voertuigen die per ingang van 2 augustus 2021 ingaan, wordt de Piaggio vervangen door een electrische versie, die € 10.000 duurder is in aanschaf.
6. Ter dekking van het investeringsbudget voor de aanpassing van de verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn worden 2 reeds beschikbare investeringsbudgetten ingezet.
7. Ter dekking van de aanpassing van de verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn worden 2 reeds beschikbare investeringsbudgetten ingezet.
8. Voor de aanpassing van de verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn (verbeteren van verkeersveiligheid van fietsers) wordt € 160.000 opgenomen.
9. In samenspraak met de Cruyff Foundation is besloten tot de aanleg van een Cruyffcourt in Abcoude. De aanlegkosten bedragen € 100.000. De gemeente ontvangt van de Cruyff Foundation hiervoor dus een investeringsbijdrage van € 100.000. Per saldo zijn er aan de aanleg geen kosten voor de gemeente aan verbonden. Na het verlenen van de omgevingsvergunning en het onderteken van de overeenkomst met de Cruyff Foundation wordt het Matthijs de Ligt- court aangelegd.
10. -27. In de programmarekening 2020 is gerapporteerd over de voortgang van deze investeringen. De doorlooptijd van deze investeringen is aangepast aan de actuele verwachting. 17./23. De aanpassingen in het centrum van Mijdrecht (parkeerterrein Rondweg/ herinrichting openbare ruimte centrum Mijdrecht) worden beschouwd als 1 project en de nog resterende budgetten voor de afrondende werkzaamheden in 2021 samengevoegd.

6 | ICT-rapportage

Scope rapportage

Deze rapportage geeft inzicht in de huidige stand van zaken. In de 2 de BERAP 2020 zijn de algemene ontwikkelingen op ICT geschetst alsmede een financiële doorkijk. De hieruit voortkomende financiële bijstelling is in deze BERAP verwerkt en wordt derhalve in deze rapportage niet nader toegelicht.

Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd?

De teams Informatievoorziening en Automatisering (I&A) en Documentaire Informatievoorziening (DIV) zijn onderdeel van de afdeling Dienstverlening en voeren centrale activiteiten uit. Deze teams zorgen er in essentie voor dat:

 • De basisarchitectuur aanwezig is en werkt.
 • Primaire processen zoals postverwerking, archivering en gebruikersondersteuning op orde zijn.
 • Er beleid is ten aanzien van het sturen op en inrichten van ICT en informatievoorziening.
 • Er beleid is ten aanzien van de omgang met en archivering van informatie binnen de organisatie en de aanwezig ICT architectuur.
 • De afdelingen worden geholpen bij de invulling en het gebruik van voor hen benodigde applicaties, hierbij worden alle aspecten meegenomen (archivering, digitalisering, informatieveiligheid, privacy, ICT vereisten, technisch en functioneel beheer, kosten).

 

Hiernaast worden ook elders in de organisatie activiteiten uitgevoerd, en bekostigd, op het gebied van ICT:

 • Binnen concern control met betrekking tot de beveiliging van gegevens en de controle op naleving van de privacywetgeving.
 • Afdelingen kunnen er voor kiezen, of worden door de omgeving gedwongen om nieuwe toepassingen aan te schaffen. Deze kosten worden in eerste instantie door de afdeling gedragen. Na succesvolle invoering worden de licentie kosten onderdeel van de ICT kosten. Afhankelijk van het type toepassing kan beheer in de afdeling blijven of worden belegd bij ICT. 
 • Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten i n h et betreffende taakveld worden geregistreerd. De overheadkosten worden centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via het taakveld Overhead. Informatievoorziening en automatisering (ICT) valt volgens de BBV onder het taakveld overhead. ICT kosten voor een specifieke taak (directe kosten) worden daarentegen begroot en verantwoord op het betreffende taakveld. taakveld. (Bron: Notitie overhead, commissie BBV)
 • De invoering van de Omgevingswet inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in een apart programma ondergebracht, vanuit dit programma wordt gerapporteerd. 
 • ICT kosten in bijdragen die verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen in rekening brengen bij gemeenten. Deze worde n verantwoord op het taakveld/ de
  taakvelden waar de verbonden partij(en) werkzaam voor zijn, ook als hier een ICT component in verwerkt zit (dit betreft inkom ens overdrachten, verbonden partijen).
  Hierbij valt te denken aan bijdragen aan het GBA, ODRU en DUO+.

Vernieuwing hoofdpunten

  Naam Doel Voortgang Financiële dekking Financiële status Financiële prognose
1 Hybride werken (plaats en tijd onafhankelijk) Bereikbaarheid van medewerkers
verbeteren binnen en buiten het
gemeentehuis door:
 1. Afronding VNG aanbesteding GT Connect
 2. Modern telefonieplatform invoeren.
 1. Project GT Connect, (aanbesteding VNG) gestopt door VNG. Daarom heroriëntatie op nieuwe telefonie oplossing.
 2. Eerste verkenning/oriëntatie op nieuwe telefonie oplossing is afgerond en heeft eerste indicatie van kosten.
 1. De dekking voor de structurele kosten voor de GT Connect dienst was voorzien uit vrijval investering (aanschaf nieuwe telefooncentrale). De dienst is nooit gestart waardoor deze structurele kosten niet worden gemaakt. De incidentele kosten zijn in 2020 binnen het ICT incidenteel budget opgevangen.
 2. Dekking voorzien door vrijval afschrijvingskosten.
 1.  Gemaakte kosten ten behoeve van dit GT Connect project zijn op verzoek van VGN aangeleverd bij VNG en worden in de juridische afwikkeling meegenomen.
 2. Nader te bepalen.
 1. De financiële afwikkeling van GT Connect is ondergebracht in het (juridische) proces tussen de VNG en leverancier. Het is onzeker/ niet te zeggen wat hiervan het resultaat wordt.
 2. Nader te bepalen.
2 Hybride werken (plaats en tijd onafhankelijk) Verbetering van de samenwerking
tussen medewerkers, inwoners,
ondernemers en ketenpartners
ondersteunen door:
Samenwerkingsoplossingen en
beheeroplossingen op basis
van Microsoft 365 in te voeren.
In samenwerking met HRO en project huisvesting werken we de
vastgestelde Visie op Hybride werken uit in korte en lange
termijn uitvoering. Deze visie gaat
in essentie uit van een combinatie
van werken in gemeentehuis en werken vanaf andere locaties. Dit
betekent o.a. vernieuwing van de werkplek.

Feitelijk beschikbaar stellen van
voorzieningen, in 2021 o.a.:

 • Intune voor automatische
  installaties op laptops/ iPhones iPads en het
  beheer hierop. 
 • OneDrive en basis voor
  SharePoint
 • Outlook online

Op basis hiervan kan een efficiëntere uitrol van hardware plaatsvinden. Tevens is deze uitrol basis voor de vernieuwing van de digitale werkplek.

Vrijval afschrijvingskosten inzetten voor dekking stijging structurele kosten (licenties en diensten), verwerkt in deze bestuurs-rapportage.

Kosten voor de noodzakelijke
hardware (zoals laptops en
toebehoren) worden vooralsnog
vanuit de reguliere budgetten
opgevangen.

Als gepland/voorzien. Hierbij
de kanttekening dat dit afhankelijk is van realisatie migraties, installaties en implementaties. Betreft een meerjarig project waarbij kosten steeds nauwkeuriger in beeld te brengen zijn.
In de komende jaren nemen we steeds meer diensten af waardoor de kosten per gebruiker stijgen.
3 Volledige digitalisering van dossiers Faciliteren van plaats
en tijdonafhankelijk werken en
verbeteren van algeheel informatie
beheer door digitaliseren van
documentatie voor alle relevante
processen.
Volgens planning. Ca. 100 processen
worden gedigitaliseerd in het
zaaksysteem. 38 processen klaar (1
mei ‘21). Aanvullend onderzoek naar
vakapplicaties loopt. Er wordt gewerkt aan beleidskader informatie
management . Werkzaamheden t.a.v.
wegwerken archiefachterstanden (met externe inzet) gepauzeerd.
Uit Raadsvoorstel 04/06/2020: 2020: 210K
2021: 206K
2022: 251K

2020: uitnutting 97K, restant van 113K naar algemene reserves

2021: volgens prognose

2022: incidenteel budget aangevraagd in kadernota 2022 van 150K

2021: Budget volstaat. Aanvullend onderzoek naar vakapplicaties leidt mogelijk tot wens aanvullende investeringen. Naar verwachting meer inzicht bij 2e BERAP.
4 Volledige digitalisering van dossiers Faciliteren van nog
zorgvuldiger, transparantere en efficiëntere besluitvorming door de raad en het college door het besluitvormingsproces te digitaliseren.
De raad heeft in maart 2021 een
raadsinformatienota ontvangen. De
implementatie is volgens planning in
Q2, Q3 en Q4 2021.
Reguliere begroting Als gepland Past binnen de reguliere begroting.
5 Volledige digitalisering van dossiers Met een regiesysteem faciliteren we
dat de consulenten alle dossiers van
inwoners eenduidig gedocumenteerd krijgen. Er is inzicht op individu, op huishouden en in eventuele zorgkosten.
Het college van B&W heeft in juli 2020 een voorstel tot aanschaf goedgekeurd. De leverancier is in april 2021 begonnen met de
technische voorbereidingen, dit neemt de komende maanden in
beslag.
Aanschaf en implementatie vanuit
investeringsbudget ‘backoffice
applicatie SD’. 
N.v.t. De structurele kosten bedragen
jaarlijks € 25.500 ( incl. koppelingen) en worden grotendeels gedekt door wegvallen van kosten van huidige applicatie. Het restant wordt gedekt uit budgetten Sociaal Domein.
6 Informatiebeveiliging (SIEM/SOC) De digitale veiligheid waarborgen door analyseren van datastromen en
afwijkend of gevaarlijk gedrag detecteren. (onderdeel GGI Veilig VNG)
Nog niet gestart, naar verwachting in Q4 start met implementatie en doorloop naar 2022. Betreft meerjarig project In kadernota 2020 al aangekondigd, de benodigde budgetten zijn in de begroting 2021 opgenomen vanaf jaar 2022. Kostenspecificaties en indicaties vanuit leverancier zijn in 2020 beschikbaar gekomen en verwerkt in begroting 2021 - 2024. Kosten worden pas in rekening gebracht als de diensten worden afgenomen. De kosten kunnen afwijken van de afgegeven indicaties.