Bestuurlijke aanbieding

 

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2021 conform onze financiële verordening. 

Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2021 - 2024, met 3 domeinen waarin de 10 beleidsprogramma's zijn opgenomen. In de eerste bestuursrapportage is een splitsing gemaakt tussen de inhoudelijke en de financiële verantwoording.

In de inhoudelijk samenvatting informeren wij u over de voortgang en realisatie van onze acties. De bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsrapportage en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van uw raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid.

Bij het financiële deel vindt u de voorgestelde mutaties in de budgetten uitgesplitst in mutaties die ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat en van de algemene reserve. Daarnaast rapporteren we over de voortgang van de ombuigingen, de bijstelling van de investeringsbudgetten en de kosten die we maken naar aanleiding van COVID-19 afgezet tegen de dekking die we voor COVID-19 ontvangen. In de bijlage is informatie uit de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen, zodat u aansluiting en inzicht heeft in het verloop van de budgetten per programma. 

De uitvoering van de acties uit de begroting ligt hoofdzakelijk op schema. Op financieel gebied worden de bijstellingen met name veroorzaakt door:
- De stijging van de kosten voor jeugdzorg en WMO
- Het doorlopen van projecten van 2020 naar 2021
- De effecten van het actualiseren van het gebiedsprogramma Marickenland
- De extra inkomsten en extra uitgaven door de Coronacrisis.

Tot slot presenteren we in lijn met de tweede bestuursrapportage 2020 in Bijlage 6 de ICT-rapportage.

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2021-2024 te wijzigen, zoals aangegeven in deze bestuursrapportage. De vaststelling van de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 1 juli 2021.

Ik wens u een goede raadsbehandeling.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Alberta Schuurs, wethouder Financiën