Bijlagen

Domein 1 - Sociaal domein

Domein 1 - Visie, doelen en acties

Voortgang acties

Indicator groen: actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar). Indicator grijs: de actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond. Indicator rood: de actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Hiervoor wordt een onderbouwde toelichting gegeven.

 

Knelpunt             Op schema              Afgerond        

 

Nr. Doelstelling Actie Status
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee 1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020-2023 ++
    1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021 ++
    1.01.3 Innovatiebudget inzetten voor nieuwe interventies ++
    1.01.4 Zelfstandig wonen stimuleren en faciliteren ++
    1.01.5 Onafhankelijke cliëntondersteuning ++
    1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren [actie is vervallen] ++
    1.01.7 Uitvoering geven aan het plan van aanpak Beschermd Wonen ++
    1.01.8 Samen met partners uitvoering geven aan Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijke gemeente ++
    1.01.9 Inburgering ++
    1.01.10 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' ++
    1.01.11 Het structureel onderhouden van ons openbaar kunstbezit ++
    1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit ++
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving 1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren ++
1.3 Inwoners leven gezond 1.03.1 Faciliteren eerstelijnszorg ++
    1.03.2 Opstellen gezondheidsnota ++
    1.03.3 Stimuleren van gezondheidsbevorderende activiteiten en initiatieven ++
    1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd ++
    1.03.5 Sport en bewegen wordt gestimuleerd voor iedereen ++
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen 1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan ++
    1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid ++
    1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoole Educatie (VVE)-uren ++
    1.04.4 Naar aan leiding van de evaluatie van de Leerwerkplaats in 2019 al dan niet structureel financieren van de Leerwerkplaats ++
    1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel ++
    1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden ++
    1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland ++
    1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan ++
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf 1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom ++
    1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers ++
    1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven ++
    1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven ++
1.6 Inwoners kijken om naar anderen 1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat ++

 

Domein 1 - Budget

Totaal domein 1

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Lasten
Programma 4 Onderwijs 3.515 -7 3.508 7 3.516
Programma 6 Sociaal domein 31.043 9.635 40.678 4.361 45.039
Totaal Lasten 34.558 9.628 44.186 4.369 48.555
Baten
Programma 4 Onderwijs 300 0 300 0 300
Programma 6 Sociaal domein 8.449 7.113 15.562 2.594 18.155
Totaal Baten 8.749 7.113 15.862 2.594 18.455
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 25.809 2.515 28.325 1.775 30.100

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020

Nr. Omschrijving Resultaat/ Reserve V / N Bedrag
  Programma 4      
4.1 Onderwijshuisvesting Reserve N 24
4.2 Peuterspeelzalen Resultaat V - 23
4.3 Actualisatie toegerekende rentelasten investeringen Resultaat V -47
4.4 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat N 53
  Subtotaal programma 4   N 7
         
  Programma 6      
6.1 Bijstelling verwachte kosten jeugd Resultaat N 1.000
6.2 Bijstelling verwachte kosten Wmo Resultaat N 88
6.3 Corona - Wet sociale werkvoorzieningen  Resultaat N 27
6.4 Inkoop 2022 Resultaat N 20
6.5 Beschermd wonen Resultaat V - 19
6.6 Innovatiebudget Reserve V -50
6.7 Actualisatie toegerekende rentelasten investeringen Resultaat V -8
6.8 TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) Resultaat Neutraal 0
6.9 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat N 609
6.10 Onderzoek sociaal domein opdracht 1 Resultaat N 50
6.11 Onderzoek sociaal domein opdracht 2 Resultaat N 50
  Subtotaal programma 6   N 1.767
         
   Afronding Resultaat N 1
  Totaal   N 1.775
Toelichting
 
4.1 Bij de OBS De Pijlstaart worden twee huidige oude noodlokalen gesloopt. Gedurende het schooljaar worden twee nieuwe noodlokalen gehuurd worden en deze moeten naderhand verwijderd worden. De kosten voor 2020 bedragen 24.000 euro.
4.2 Peuterspeelzalen ontvangen een kind-gebonden subsidie van de gemeente. De subsidie is afhankelijk van het aantal peuters.  De verstrekte voorschotten zijn lager dan begroot, er is dus sprake van een onderschrijding.
4.3 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 47.000 euro binnen programma 4 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
4.4 Binnen de teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken voor dit programma is extra inzet gepleegd, o.a. ten behoeve van de vervanging bij langdurige ziekte. Dit heeft tot extra personele kosten geleid, waardoor ook de personele kosten voor dit programma zijn gestegen. Inmiddels is het ziekteverzuim succesvol verlaagd, dit is dan ook een incidentele afwijking. De extra kosten voor deze inzet worden gedekt uit het totaal binnen het beschikbare budget voor capaciteitskosten van de gehele organisatie.
   
6.1

De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2019 met circa 1,5 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2018. In de eerste bestuursrapportage 2020 is een bijstelling naar het niveau 2019 voorgesteld in verband met de onzekere situatie rondom corona. Na het eerste half jaar zien we een verdere stijging van het aantal jongeren dat zorg nodig heeft. Voornamelijk in de categorieën Verblijf, Ambulante begeleiding en Jeugd GGZ is deze stijging te zien. De verwachte kosten zijn 1 miljoen euro hoger dan de huidige bijgestelde begroting 2020.

6.2 De kosten voor verschillende onderdelen van de Wmo zijn naar verwachting hoger dan de huidige begroting. In de begroting 2021 is hier rekening mee gehouden doordat ondanks de verlaging van de geïndiceerde uren de kosten voor huishoudelijke hulp stijgen. Voor  2020 zijn de verwachte hogere kosten 270.000 euro. Voor 182.000 euro is dekking gevonden binnen de budgetten van het sociaal domein. Het resterende bedrag van 88.000 is benodigd om de zorg te blijven leveren.
6.3 Door de corona crisis hebben enkele wsw'ers minder/niet kunnen werken. Hierdoor zijn de verwachte detacheringsvergoedingen 27.000 euro lager dan waar initieel rekening mee was gehouden. De gemeente wordt door het rijk gecompenseerd voor deze lagere opbrengsten.
6.4 Het inkooptraject dat gericht was op een nieuwe aanbesteding van de jeugdzorg en Wmo voor 2021 is met een jaar uitgesteld. Voor 2021 is een overbruggingsindexatie afgesproken. In 2020 is er voor 20.000 euro aan kosten gemaakt voor het inkooptraject.
6.5

Voor het onderdeel Beschermd wonen is een subsidie ontvangen van ZonMW.  Met deze middelen wordt een pilot gestart waarbij een vorm van methodische zelfhulp voor de inwoners met complexe problematiek wordt aangeboden.

6.6

Met het innovatiebudget worden innovatieve interventies gericht op preventieve inzet ondersteund. Een kenmerk van deze trajecten is dat deze een langere aanloop- en doorlooptijd kennen. 50.000 euro van het budget van 2020 is benodigd in 2021 om de ingezette trajecten te voltooien.

6.7 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 8.000 euro binnen programma 6 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
6.8

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP`ers, en is vanwege de Corona crisis geïntroduceerd. Gemeenten ontvangen voorschotten van het rijk en keren vervolgens uit aan ondernemers. Bij de afrekening worden gemeenten volledig gecompenseerd voor alle kosten. Het effect van de regeling op de begroting is budgetneutraal. In de eerste bestuursrapportage 2020 is een stijging in de lasten en baten van 7.113.000 euro opgenomen. De ontvangen voorschotten zijn gestegen tot 9.780.000 euro, vandaar dat een bijstelling van 2.667.000 euro wordt voorgesteld.

6.9

De taken op het gebied van participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg zijn sinds 2015 onderdeel van de gemeente. Het inregelen van deze taken kost tijd. Het is daarom op voorhand niet goed mogelijk precies in te schatten wat de benodigde inzet is en hoe deze het best georganiseerd kan worden. De afgelopen jaren is veel gebruik gemaakt van de inzet van externe partners, met wisselend resultaat. Dit jaar is de stap gezet om de inzet van externe partners om te buigen naar vaste formatie om het werk efficiënter te kunnen organiseren, dat brengt incidenteel extra kosten mee omdat er gelijktijdig nieuw personeel wordt geworven en aangesteld en inwerken en overdracht nodig is door externe partijen. Daarnaast is bij externe partijen ziekteverzuim ontstaan die vervolgens niet zelf in vervanging konden voorzien. Daarvoor zijn er extra kosten gemaakt om vervanging in te huren om de wettelijk taken wel te kunnen uitvoeren. De extra kosten voor de noodzakelijke inzet binnen dit programma worden gedekt uit het totaal binnen het beschikbare budget voor capaciteitskosten van de gehele organisatie.

6.10

Het College heeft de organisatie opdracht gegeven om het Sociaal Domein financieel door te laten lichten door een extern bureau. Tijdens de commissievergadering van 17 september j.l. heeft de commissie zich achter deze opdracht geschaard. Inmiddels zijn er 2 opdrachten geschreven en is uw raad hierover geïnformeerd en geconsulteerd. Uw raadsfracties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aanvullende vragen aan te dragen. In de eerste opdracht ligt de nadruk  op de analyse van de processen WMO en Jeugd binnen de toegang, om herhaling naar de toekomst te voorkomen; tijdig, juist en volledig signaleren en informeren. Waar nodig wordt ook breder binnen het Sociaal Domein en de organisatie onderzocht. De kosten die we reserveren voor deze opdracht bedragen in totaal 50.000 euro. Zie voor opdracht 2 toelichting 6.11.

6.11

De tweede opdracht is meer toekomstgericht: hoe zorgen wij er als gemeente voor dat wij in alle gevallen de minst zware en best passende zorg aanbieden aan wie dat nodig heeft. De kosten voor deze opdracht zijn eveneens 50.000 euro.

 

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Voortgang acties

Indicator groen: actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar). Indicator grijs: de actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond. Indicator rood: de actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Hiervoor wordt een onderbouwde toelichting gegeven.

 

Knelpunt          Op schema          Afgerond        

Nr. Doelstelling Actie Status
2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers 2.01.1 De samenwerking met ondernemers en verenigingen wordt versterkt en ingebed ++
    2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd. ++
    2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie ++
    2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie ++
2.2 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen ++
    2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur / betaalbare koop bij nieuwbouw ++
    2.02.3 Ontwikkelen van locaties voor woningbouw conform de Ruimtelijke Verkenning wonen ++
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen ++
    2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd ++
    2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc. ++
    2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen ++
2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd ++
    2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader ++
    2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ++
2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen ++
    2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen ++
    2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes ++
    2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht. ++
    2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein) ++
    2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem ++
    2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen ++
2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming ++
    2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren ++
    2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren ++
    2.06.4 Concept Regionale Energiestrategie U16 opleveren ++
    2.06.5 Circulaire economie stimuleren ++
2.7 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden ++
2.8 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval ++
2.9 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte ++
    2.09.2 Aanleggen Tiny Forests ++
    2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer ++
    2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan ++
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie 2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen ++
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen ++
    2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA) ++
    2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente ++
    2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders ++
    2.11.5 Het realiseren van ecopassages ten behoeve van de migratie van de otter ++
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal' ++
    2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister ++
    2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten ++
    2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren ++
    2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen ++

 

Domein 2 - Budget

Totaal domein 2

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Lasten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.006 -170 8.835 -297 8.538
Programma 3 Economische zaken 616 0 616 11 627
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 8.024 502 8.526 -406 8.120
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 9.369 529 9.897 241 10.138
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 15.649 15.917 31.566 -10.195 21.370
Totaal Lasten 42.663 16.777 59.440 -10.646 48.794
Baten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 235 22 257 -32 225
Programma 3 Economische zaken 598 0 598 38 636
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 394 0 394 0 394
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 10.602 150 10.752 -84 10.668
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 16.264 16.022 32.286 -10.740 21.546
Totaal Baten 28.094 16.194 44.288 -10.818 33.470
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 14.569 583 15.152 172 15.324

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020

 

Nr. Omschrijving
Resultaat/ Reserve V/N Bedrag
  Programma 2
     
2.1 Actualisatie toegerekende rentelasten Resultaat V -29
2.2 Overheveling budget capaciteitskosten naar programma 7 (technische wijziging) Resultaat V -5
2.3 Corona - minder brugbediening Resultaat V -47
2.4  Fietsplan DRV fietst Reserve V -89
2.5 Beleidsplan Verkeer Reserve V -48
2.6 Pontveer Resultaat N 10
2.7 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat V -57
  Totaal programma 2   V -265
         
  Programma 3      
3.1 Overheveling budget capaciteitskosten naar programma 7 (technische wijziging) Resultaat V -7
3.2 BedrijvenInvesteringsZone  (BIZ) Resultaat Neutraal 0
3.3 Gebiedsmarketing Reserve V -20
   Totaal programma 3   V -27
         
  Programma 5      
5.1 Actualisatie toegerekende rentelasten Resultaat V -58
5.2 Extra budget sportbeoefening  Resultaat Neutraal 0
5.3 Corona -  extra kosten Bibliotheek  Resultaat N 9
5.4 Overheveling budget capaciteitskosten naar programma 7 (technische wijziging) Resultaat V -4
5.5 Corona - lagere kosten viering  75 jaar bevrijding Reserve V -10
5.6 Corona - lagere kosten Landschapsbeleid Reserve V -13
5.7 Gebiedsprogramma Marickenland - De Heul Reserve V -275
5.8 Investeren in Biodiversiteit Reserve V -20
5.9 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat V -35
  Totaal programma 5   V -406
         
  Programma 7      
7.1 Actualisatie toegerekende rentelasten Resultaat V -96
7.2 Actualisatie toegerekende rentelasten verrekend met de voorziening riolering Resultaat N 91
7.3 Afval - inzameling en opbrengst papier Resultaat N 127
7.4 Ongediertebestrijding Resultaat N 4
7.5 Begraafplaatsen Resultaat N 20
7.6 Transitieplan Warmte Resultaat V -21
7.7 Project diffuus lood Resultaat N 35
7.8 Bodemsanering Haitsmaplein Resultaat N 145
7.9 Circulaire economie: uitbesteding adviesopdrachten Resultaat N 20
  Totaal programma 7   N 325
         
  Programma 8      
8.1 Actualisatie toegerekende rentelasten Resultaat V -7
8.2 Bestemmingsplannen Reserve V -50
8.3 Implementatie omgevingswet Reserve V -175
8.4 Bestemmingsplannen op maat (BOM) Resultaat Neutraal 0
8.5 Grondexploitatie De Maricken, Land van Winkel en de Stationslocatie, bijstelling budgetten Verrekend met boekwaarde Neutraal 0
8.6 Grondexploitatie De Maricken, Land van Winkel en de Stationslocatie, bijstelling tussentijdse winstneming  Reserve N 1.340
8.7 Verkoop koopgarantwoning Reserve V -30
8.8 Revitalisering Woonwagencentrum Reserve V -483
8.9 Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 2 Reserve V -25
8.10 Overheveling budget capaciteitskosten naar programma 7 (technische wijziging) Resultaat V -2
8.11 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat V -25
  Afronding Resultaat N 2
  Totaal programma 8   N 545
         
  Totaal   N 172
 Toelichting
2.1 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 29.000 euro binnen programma 2 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën. 
2.2

De vacature circulaire economie (30.000 euro) is administratief verdeeld over 6 programma's: Programma 2: 5.000 euro - Programma 3: 7.000 euro - Programma 5: 4.000 euro - Programma 7: 10.000 euro - Programma 8: 2.000 euro en programma 9: 2.000 euro. Eenmalig wordt in 2020 het budget van de vacature ingezet voor het uitzetten van externe opdrachten. Derhalve worden de budgetten van de verschillende programma's centraal geboekt op programma 7. Deze mutatie is op totaal niveau budgetneutraal. 

2.3 Ten gevolge van de corona-crisis is het aantal uren brugbediening lager dan normaal, dit leidt tot een voordeel van 47.000 euro.
2.4 Conform de informatienota van augustus 2020 is door her-prioritering bijstelling van het incidenteel budget  DRV fietst nodig. Er vervalt in 2020 49.000 euro en 40.000 euro schuift door naar 2021.
2.5

Conform de informatienota van augustus 2020 schuiven de werkzaamheden betreffende de inrichting 60 km wegen (Oosterlandweg, AC Verhoefweg en Oude Spoorbaan) door naar 2021.

2.6

Ten gevolge van de slechte technische staat van het pontveer wordt er extra budget voor onderhoud opgenomen.

2.7

In de prognose ontstaat ruimte omdat een vacature niet is ingevuld. Deze ruimte is structureel en meegenomen in de ombuigingen. De ontstane ruimte voor dit jaar wordt overgeheveld naar andere programma’s voor dekking van de daar gemaakte kosten voor noodzakelijke inzet.

 

 

3.1 Zie 2.2 
3.2 Met de vaststelling van de nieuwe verordening BIZ is vanaf  het BIZ-gebied vergroot en het tarief aangepast. Dit leidt tot verhoging van het uitgaven  en inkomstenbudget met 38.000 euro.
3.3 Het budget gebiedsmarketing van 20.000 euro wordt niet benut. Het idee was om samen met andere Groene Hart gemeenten in te zetten op gebiedsmarketing via landelijke campagne Ode aan het Landschap. Dit bleek door aangepaste eisen niet haalbaar.
   
5.1 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 58.000 euro binnen programma 5 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
5.2  In 2020 zijn kosten gemaakt voor de sportformateur (11.000 euro) en er gaan kosten gemaakt worden voor de uitvoering van het sportakkoord (30.000 euro). Er wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen. Echter, door onderuitputting op andere budgetten binnen programma 5 kunnen deze kosten binnen programma 5 gedekt worden. Hierdoor is deze mutatie budgetneutraal. De bijdrage van het rijk blijft in de algemene middelen.
5.3

Bibliotheek AVV heeft in het 2de kwartaal extra kosten gemaakt om de vestigingen corona-proof te maken. Daarnaast zijn er minder inkomsten omdat er minder leden zijn ingestroomd dan verwacht (vergeleken met zelfde tijdvak vorig jaar). Het gaat in totaal om 9.000 euro.

5.4 zie 2.2

5.5 Door de  Corona-richtlijnen konden de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding niet doorgaan, daarom is 10.000 euro niet besteed.
5.6 Door Corona zijn verschillende samenwerkingsprocessen (regionale veenweidestrategie, platform slappe bodem, IBP Vitaal Platteland) op gebied van bodemdaling vertraagd of later gestart. Hierdoor is nu nog onvoldoende duidelijk op welk onderzoek in De Ronde Venen ingezet moet worden. Duidelijkheid komt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar en uitvoering in 2021.
5.7 De gemeenteraad heeft in januari 2020 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor recreatieve voorzieningen in Marickenland en de Heul. Dit budget is verdeeld over 3 jaarschijven waarvan 425.000 euro voor 2020. . De verwachting is dat in 2020 50.000 euro wordt uitgegeven aan het opstellen van een Plan van Aanpak De Heul en 100.000 euro voor de aanleg van een brug bij de sportvelden voor een betere en veiligere ontsluiting van het gebied. Het restant van 275.000 euro schuift door naar 2021.
5.8 De voorbereiding van de aanleg van het derde tiny forest duurt langer dan verwacht o.a. vanwege de wisseling van initiatiefnemer. De aanleg staat begin 2021 gepland. Het budget voor aanleg en bijbehorende kosten 20.000 euro schuift door naar 2021.
5.9 In de prognose ontstaat ruimte omdat er diverse vacatures zijn waarvoor bewust gekozen is deze niet direct structureel in te vullen. Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om het werk te organiseren. Als dat duidelijk is zullen de vacatures structureel ingevuld worden. De afgesproken werkzaamheden kunnen worden verricht, wel vraagt dit flexibiliteit voor de medewerkers. Omdat dit de verwachte tijdelijke ruimte die ontstaat voor dit jaar wordt overgeheveld naar andere programma’s voor dekking van de daar gemaakte kosten voor noodzakelijke inzet.
   
7.1 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 96.000 euro binnen programma 7 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
7.2 Van het voordeel van 96.000 euro (zie 7.1) wordt 91.000 euro toegevoegd aan de voorziening riolering. Dit betreft een gesloten stelsel, waarbij de voor- en nadelen worden verrekend met de voorziening.
7.3  Op basis van de hoeveelhedenanalyse tot augustus is de verwachting dat de kosten van de aangeleverde afvalstromen op het afval-brengstation  42.000 euro hoger uitkomen dan het beschikbare budget voor 2020.  De afrekening opbrengst papier 2019 leidt tot een nabetaling van 85.000 euro aan de AVU. De raming 2020 voorziet hier niet in.
7.4 Overlast door ratten leidt tot hogere bestrijdingskosten van 4.000 euro.
7.5

Begraafplaats Wilnis: er is in de afgelopen periode een flinke dip geweest in het aantal nieuwe graven wat in Wilnis is uitgegeven. Veel begrafenissen in Wilnis van de afgelopen periode betreffen bijzettingen in bestaande graven. Dit leidt tot een verlaging van de inkomsten met 30.000 euro.

Begraafplaats Abcoude: in de afgelopen periode zijn er veel nieuwe graven uitgegeven ten opzichte van het aantal bijzettingen in bestaande graven. Daardoor zijn de inkomsten in een korte periode flink gestegen. Als die lijn zich doorzet, dan eindigen we het jaar positief. Dit leidt tot een bijstelling van 10.000 euro.

Totaal bedraagt de bijstelling 20.000 euro.

7.6 Voor de periode 2020/2021 is een subsidie van afgerond 21.000 euro aangevraagd en ontvangen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte.
7.7 Voor het project diffuus lood is een plan van aanpak opgesteld. Hierdoor is een beter beeld ontstaan met betrekking tot de te besteden uren voor het project en de in te winnen advisering. Daarnaast zijn er lobbywerkzaamheden richting Rijk, VNG en de provincie uitgevoerd. Hiertoe is een extra opdracht verstrekt. De extra kosten bedragen 35.000 euro. Het is niet mogelijk gebleken meerkosten onder te brengen in de provinciale subsidie.
7.8 Onderdeel van het project herinrichting Haitsmaplein is vervanging van de riolering. Om de riolering te kunnen vervangen was het noodzakelijk om een ter plekke aangetroffen bodemvervuiling te saneren. Een deel van deze kosten worden ten laste gebracht van het GRP. Het overige deel van de saneringskosten mogen volgens het Besluit Begroting Verantwoording niet worden geactiveerd en worden daarom ten laste van de algemene reserve gebracht.
7.9 zie 2.2
   
8.1 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 7.000 euro binnen programma 8 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3:  Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
8.2 De werkzaamheden voor het bestemmingsplan Plassengebied zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021. Het restant budget valt in 2020 vrij en schuift door naar 2021.
8.3

De Omgevingswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 (in plaats van 2021). Derhalve lopen werkzaamheden door en wordt 100.000 euro doorgeschoven naar 2021. In 2020 worden de werkzaamheden van I-advisering binnen het eigen budget gerealiseerd, daarom vervalt 75.000 euro van het implementatiebudget.

8.4 Zowel de inkomsten als de uitgaven voor de Bestemmingsplannen op maat (BOM-plannen) worden met 58.000 euro verhoogd. Deze mutatie is budgetneutraal (uitgaven betreffen inleen capaciteit om het werk te realiseren).
8.5

De Maricken: Door aanvullende onderzoeken en overleggen, vooral vanwege het aantreffen van rugstreeppadden na het bouwrijp maken, komen de plankosten 50.000 euro hoger uit. Door de stikstofproblematiek en de aanwezigheid van de rugstreeppad in het gebied vindt vertraging plaats in de vergunningverlening en daarmee in de verkoop van kavels. De verwachting was dat 100 % van de resterende en laatste kavels dit jaar zouden worden verkocht. In totaal 23,9 miljoen euro. Dit is naar verwachting 72% (17,2 miljoen euro). De verkoop van de resterende kavels vindt naar verwachting begin 2021 plaats.

Land van Winkel:  De verwachting was dat dit jaar alle resterende kavels zouden worden verkocht (4,6 miljoen euro). De markt is goed, maar de verkoop van de kavels gaat wel langzamer dan geraamd. Naar verwachting is 50% dit jaar verkocht (2,3 miljoen euro) en volgt de rest volgend jaar. De gemeentelijke kavels zijn wel allemaal verkocht. De verhoging van plankosten van 40.000 euro  heeft betrekking op de herstelwerkzaamheden van de Lindewetering. De weg gaat in kwaliteit snel achteruit en er zijn meer herstelwerkzaamheden nodig dan eerder gedacht. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt voor onderzoek naar de Lindewetering en omdat het herstel groter is dan verwacht zijn de  afgeleide kosten hoger.

Stationslocatie Mijdrecht: Door ingediend bezwaar is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Naar verwachting vindt dat dit jaar nog wel plaats, maar het is niet op tijd om de gronden te kunnen verkopen. De geplande verkoop van de grond à 1,6 miljoen euro vindt volgend jaar plaats. 

8.6

Voor de grondexploitatie De Maricken en Land van Winkel wordt de tussentijdse winstneming 2020  neerwaarts bijgesteld met resp. 1,1 miljoen euro en 240.000 euro ten gevolge van het doorschuiven van grondverkopen naar 2021.  Het aandeel in de winst schuift door naar 2021 omdat de tussentijdse winstneming op grond van de BBV wordt berekend op basis van de POC-methode (Percentage Of Completion) en is gebaseerd op de gerealiseerde kosten en opbrengsten.

8.7 Door verkoop van een koopgarantwoning heeft de woningcorporatie de in het verleden voor deze woning ontvangen bijdrage op grond van de Koopgarantregeling aan de gemeente terugbetaald.
8.8 In afwachting van de gerechtelijke uitspraak wordt de revitalisering naar 2021 verschoven. Het is onduidelijk of dit jaar nog de zitting en uitspraak van de rechter kan worden verwacht. De revitalisering zal dit jaar niet meer kunnen worden uitgevoerd. Daarom is het restant budget, verminderd met de noodzakelijk gemaakte juridische kosten in verband met de rechtzaak rechten van de mens, overgeheveld naar 2021.
8.9 Voor het haalbaarheidsonderzoek van De Maricken fase 2 is een incidenteel budget beschikbaar van 30.000 euro. Dit jaar wordt taxatie van de grond afgerond. Volgend jaar worden de werkzaamheden van het project voortgezet. Het restant budget van 25.000 euro schuift door naar 2021.
8.10 zie 2.2
8.11 Begin dit jaar zijn veel vacatures ingevuld. Deze zijn echter vrijwel allemaal later dan 1 januari gestart. Tevens heeft het uitstel van de implementatie van de Omgevingswet en Corona geleid tot een andere invulling van de capaciteit. Door deze ontwikkelingen verwachten wij dat er tijdelijke ruimte ontstaat. Ondanks de mindere personele inzet liggen de meeste acties redelijk op schema. Plannen, vergunningaanvragen en projecten hebben wel enige vertraging opgelopen. Hier liggen diverse (niet-personele) oorzaken aan ten grondslag, waaronder Corona en veranderende marktomstandigheden. De verwachte tijdelijke ruimte die ontstaat voor dit jaar wordt overgeheveld naar andere programma’s voor dekking van de daar gemaakte kosten voor noodzakelijke inzet.

 

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Voortgang acties

Indicator groen: actie is afgerond (binnen dit begrotingsjaar). Indicator grijs: de actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt dit jaar weer ingehaald/ afgerond. Indicator rood: de actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Hiervoor wordt een onderbouwde toelichting gegeven.

 

Knelpunt          Op schema          Afgerond       

Nr. Doelstelling Actie Status
3.1 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden 3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden ++
    3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken ++
    3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit ++
    3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken ++
    3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten ++
3.2 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren ++
    3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college ++
    3.02.3 Evalueren financiële verordening ++
3.3 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering ++
    3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren ++
    3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld ++
    3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal ++
3.4 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid ++
    3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) ++
    3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC) ++
3.5 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan 3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed ++
3.6 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase ++
    3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld ++
3.7 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren ++
    3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte ++
3.8 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig 3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden ++
    3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd ++
3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig 3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst ++
3.10 Bewustwording van datagestuurd werken 3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie ++
    3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data ++
3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen 3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen ++
    3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving ++
    3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken ++

 

Domein 3 - Budget

Totaal domein 3

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.583 -100 3.483 50 3.533
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 18.636 357 18.993 -522 18.471
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 2.665 -206 2.459 664 3.123
Totaal Lasten 24.885 51 24.935 192 25.127
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 44 116 160 0 160
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 1.279 0 1.279 134 1.413
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 63.160 -115 63.045 1.459 64.504
Totaal Baten 64.484 1 64.485 1.593 66.078

Mutatie reserves

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Onttrekkingen 8.149 3.682 11.831 -1.089 10.742
Stortingen 6.519 3.036 9.555 -1.310 8.245
Mutaties reserves -1.630 -646 -2.276 -221 -2.497

Begrotingsresultaat 2020

Bedragen x €1.000
Budgetten Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Onttrekkingen 0 1.651 1.651 325 1.976
Stortingen 851 -851 0 0 0
Mutaties reserves 851 -2.502 -1.651 -325 -1.976

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020

 

Nr. Omschrijving Resultaat/ Reserve V / N Bedrag
  Programma 1      
1.1 Corona  - extra kosten BOA , MZ beveiliging, extra kosten sandwichborden Resultaat N 63
1.2 Actualisatie bijdrage VRU Resultaat N 8
1.3 Actualisatie toegerekende rentelasten investeringen Resultaat V -1
1.4 Bijstelling capaciteitskosten Resultaat V -20
  Subtotaal Programma 1   N 50
         
  Programma 9      
9.1 Extra dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren  Resultaat N 194
9.2 Functiewaardering Resultaat N 10
9.3 Financiële administratie Resultaat N 10
9.4 Overheveling budget capaciteitskosten naar programma 7 (technische wijziging) Resultaat V -2
9.5 Corona - lagere kosten representatie bestuur Resultaat V -10
9.6 Actualisatie toegerekende rentelasten investeringen Resultaat V -22
9.7 Corona  - Huisvestingskosten Resultaat V -42
9.8 Corona - extra kosten Informatisering en Automatisering kunnen worden opgevangen binnen bestaande budgetten Resultaat V -52
9.9 Corona - Onderuitputting budget opleidingen en externe begeleiding OR Resultaat V -95
9.10 Meer grondverkoop en hogere huuropbrengsten Resultaat V -124
9.11 Bijstelling capaciteitskosten
Resultaat V -525
  Afronding
Resultaat N 2
  Subtotaal Programma 9
  V -656
         
  Programma 10
     
10.1 Toegerekende rente aan investeringen Resultaat N 267
10.2 Corona - extra dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren belastingen  Resultaat N 200
10.3 Inzet stelpost onderuitputting budgetten Resultaat N 100
10.4 Corona - Dividend aandelen BNG Resultaat N 61
10.5 Actualisatie rentelasten langlopende geldleningen Resultaat V -75
10.6 Vrijval post onvoorzien Resultaat V -111
10.7 Algemene uitkering - uitkomsten mei & septembercirculaire gemeentefonds 2020 Resultaat V -1.520
10.8 Reservering nog op te vangen corona kosten Resultaat N 284
  Afronding   V -1
  Subtotaal Programma 10   V -795
         
  Totaal   V -1.401
Toelichting

  Programma 1
1.1 Corona gerelateerde extra kosten voor integrale veiligheid. Deze extra kosten bestaan uit inzet BOA, extra toezicht en handhaving bij de Vinkeveense plassen rondom de zomerse dagen en communicatie corona-regels sandwichborden.
1.2 Hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2020 op basis van de geactualiseerde VRU begroting 2020.
1.3 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 1.000 euro binnen programma 1 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.
1.4 Door Corona is vertraging ontstaan op de reguliere planning. Dit heeft gevolgen voor de volgende onderwerpen: - preventieve maatregelen veiligheid is minder inzet geweest, meer inzet op bewustwording Corona. Plan van aanpak cybercriminaliteit: is aan gewerkt maar is nog niet af, invoering keurmerk veilig ondernemen (kvo): oplevering volgend jaar in plaats van dit jaar. Dit leidt in de prognose tot een ruimte die wordt overgeheveld naar andere programma’s voor dekking van de daar gemaakte kosten voor noodzakelijke inzet.
   
  Programma 9
9.1

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2019 is door de accountant geconstateerd dat de voorziening voor "reguliere debiteuren" vergeleken met andere gemeenten en het risicoprofiel van de debiteuren aan de lage kant is. Derhalve wordt 194.000 euro toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Bij de jaarrekening 2020 zal een toets plaatsvinden op de openstaande vorderingen en de hoogte van de voorziening.

9.2 In verband met de overgang naar HR21 zijn financiële middelen benodigd voor extern advies functiewaardering en implementatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem.
9.3 Voor verdere doorontwikkeling/verfijning financieel pakket en inrichting financiële administratie hebben we dit jaar hogere kosten.
9.4 De vacature circulaire economie (30.000 euro) is administratief verdeeld over 6 programma's: Programma 2: 5.000 euro - Programma 3: 7.000  euro- Programma 5: 4.000 euro - Programma 7: 10.000 euro - Programma 8: 2.000 euro en programma 9: 2.000 euro. Eenmalig wordt in 2020 het budget van de vacature ingezet voor het uitzetten van externe opdrachten. Derhalve worden de budgetten van de verschillende programma's centraal geboekt op programma 7. Deze mutatie is op totaal niveau budgetneutraal.
9.5 In verband met corona hebben diverse activiteiten bij het bestuur niet plaats kunnen vinden.
9.6 De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2020. Het rentepercentage is aangepast van 1,2% naar 0,9%. Hierdoor ontstaat een voordeel van 22.000 euro  binnen programma 9 en een nadeel van dezelfde omvang bij Programma 10: Financiering en algemene dekkingsmiddelen van Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
9.7

De kosten van huisvesting vallen lager uit in verband met corona.  De gemeente wordt ook vanuit het A&O fonds gesubsidieerd voor de extra kosten voor kantoor en thuiswerken. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden lagere kosten geweest aan postverzorging de verwachting is dat de trend zich dit jaar voortzet.

9.8

De eerder extra begrote kosten in verband met corona voor Informatisering en Automatisering kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Daarnaast wordt zoals hierboven al is vermeld de gemeente vanuit het A&O fonds gesubsidieerd voor de extra kosten voor kantoor en thuiswerken.

9.9

Vanwege het coronavirus wordt er minder beroep gedaan op het opleidingsbudget en externe ondersteuning voor ontwikkeling hierdoor vallen de kosten  voor opleidingen algemeen en de kosten voor externe begeleiding OR  lager uit.

9.10 Er is  incidenteel meer grond verkocht.  Daarnaast is er meer grond verhuurd.
9.11 In de prognose ontstaat ruimte doordat in de loop van het jaar enkele voordelen zijn ontstaan en kansen om bij te sturen. Zo is de vacature voor de Specialist Dienstverlening is niet opnieuw ingevuld, de werkzaamheden zijn op een andere manier georganiseerd o.a. doordat het Programma Dienstverlening is opgeheven en door de lijn wordt uitgevoerd. Ook structureel levert dit een voordeel op, deze vacature is met ingang van 2021 structureel ingeleverd als onderdeel van de ombuigingen. Daarnaast zijn op diverse plekken in de organisatie vacatures niet direct ingevuld. Voor een deel is dat een bewuste keuze omdat het ontstaan van de vacature gebruikt wordt om te onderzoeken of het werk anders georganiseerd kan worden. Anderzijds vraagt de invulling van bepaalde vacatures ook tijd. Tegelijkertijd wordt terughoudend met de inzet van inhuur omgegaan. Voor zover het werk dit toelaat wordt niet direct ingehuurd op vacatures die niet zo snel ingevuld kunnen worden. De verwachte tijdelijke ruimte die ontstaat voor dit jaar wordt overgeheveld naar andere programma’s voor dekking van de daar gemaakte kosten voor noodzakelijke inzet. Het niet direct invullen van vacatures en het daarmee sturen op beperking van de kosten heeft vertraging/aanpassing van een aantal werkzaamheden tot gevolg. Het geplande artikel 213a onderzoek naar de Toegang wordt niet uitgevoerd. Dit is ook overbodig met de recent gestarte en geplande onderzoeken binnen het Sociaal Domein. Het onderzoek naar de externe inhuur heeft vertraging opgelopen Daarnaast zal de toezegging met betrekking op het regie voeren op gemeenschappelijke regelingen worden uitgesteld naar 2021. Ook hebben geplande procesverbeteringen ter ondersteuning aan de doelstelling in de begroting van het verder borgen van de control-functie nog niet plaatsgevonden.
   
  Programma 10
10.1 De voordelen van de toegerekende rente bij de andere programma's worden binnen programma 10 verrekend.
10.2 Als gevolg van de economische corona crisis verwachten wij dat burgers en bedrijven verminderd kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Hierdoor zal het totaal van oninbaar te verklaren vorderingen waarschijnlijk hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Daarom wordt voorgesteld om een extra dotatie te doen aan de voorziening dubieuze debiteuren belastingen.
10.3 In de begroting 2020 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van -100.000 euro. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerder onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet.
10.4 Op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van de Economic Systemic Risk Board (ESRB), heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken laten weten haar aanbeveling omtrent het uitstellen of schrappen van dividenduitkeringen over 2019 te verlengen tot eind 2020. Hierdoor ontvangt de gemeente De Ronde Venen in 2020 waarschijnlijk geen dividendinkomsten van de BNG-bank.
10.5 Het doorschuiven van investeringen en incidentele kosten zorgt ervoor dat minder geleend hoeft te worden. Hierdoor zullen de rentelasten van de langlopende geldleningen lager uitvallen.
10.6 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van 111.000 euro. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2020 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.
10.7 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2020 en de uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds 2020 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met 1.520.000 euro  In de uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds 2020 zijn ook corona gerelateerde extra inkomsten verwerkt.
10.8 Er wordt een reservering  van 284.000 euro opgenomen voor nog op te vangen corona kosten. Deze reservering wordt nog nader ingevuld, te denken valt aan compensatie van de dorpshuizen e.d. 

 

ICT-rapportage