2e bestuursrapportage 2020

Bestuurlijke aanbieding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2020. Zowel bij de eerste bestuursrapportage als bij de Programmabegroting 2021 hebben we aandacht geschonken aan het feit dat het een zeer bijzonder (begrotings-)jaar is vanwege de Corona-crisis. Deze crisis heeft dusdanig grote maatschappelijke, sociale en economische gevolgen dat het niet mogelijk is om de korte en lange termijneffecten hiervan goed in te schatten. Het eind van de crisis is nog niet in zicht.  Maatschappelijk en economisch gezien zijn de gevolgen in grote mate nog onzeker en is de verwachting dat deze ook na de crisis nog na-ijlen. De onzekerheden blijven we continu monitoren.

 

Bij de programmabegroting hebben we gezien dat er de komende jaren sprake is van druk op onze financiën met voor 2021 een nadelig begrotingsresultaat. Voor 2020 is dat eveneens zo en koersen wij af op een negatief financieel resultaat. Onze financiële situatie noopt tot waakzaamheid en (bij)sturen waar dat kan. In deze bestuursrapportage maken we, met de kennis van nu, zo goed mogelijk inzichtelijk wat we weten en welke maatregelen we nog kunnen treffen. In deze rapportage zien we onder andere de financiële effecten van 1) het bijstellen van de jeugdbudgetten naar aanleiding van de meest recente inzichten, 2) de financiële voordelen door het niet kunnen uitvoeren van activiteiten in verband met de corona crisis en 3) de effecten van de septembercirculaire.

 

De bestuursrapportage fungeert als een bijsturingsinstrument en er wordt uitsluitend een toelichting gegeven bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Vanwege het intensieve begrotingsproces dat volgde op de Kaderbrief 2021 is de tweede bestuursrapportage in de besluitvorming een maand naar achteren geschoven. De termijn om aan de hand van de behandeling in de raad bij te sturen is daardoor dit jaar verkort.

 

Deze 2e bestuursrapportage ligt qua format in lijn met de 1e bestuursrapportage. De 1e bestuursrapportage 2020 is naar aanleiding van de auditcommissie van 22 januari 2020 doorontwikkeld, om zo meer aan uw informatiebehoefte te voldoen. Zo is  onder andere de bestuursrapportage korter en bondiger en zijn de eerste pagina's wezenlijk voor de bestuurlijke behandeling . Daarnaast wordt de status van acties met kleuren aangegeven. Nieuw bij deze 2e bestuursrapportage is de ICT-bijlage, conform de aangenomen motie van uw raad. Het verbeterproces is een doorlopend proces dat we in 2021 willen voortzetten.

 

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2020 te wijzigen, zoals aangegeven in deze tweede bestuursrapportage. 

 

Ik kijk er naar uit om dit met u als Raad te bespreken. Nog steeds geldt, meer dan ooit: we moeten het samen doen.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,
Alberta Schuurs, wethouder Financiën

Beleidsmatige hoofdlijnen

Inleiding

In de beleidsmatige hoofdlijnen geven we inzicht in de voortgang van de Programmabegroting 2020.  We nemen u eerst mee in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 3 afzonderlijke domeinen, vervolgens geven we inzicht in de voortgang van de acties uit de Programmabegroting. Daarnaast gaan we in op de effecten van de coronacrisis, geven we inzicht in de voortgang van de uitvoering van de grondexploitaties en staan we stil bij de voortgang van de regeling "groene leges". 

Belangrijke ontwikkelingen in domein 1 - Sociaal domein

Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Hier gaan we verder nog wat dieper op in.
Het Jeugdbeleidsplan is in juli door de raad vastgesteld en het uitvoeringsprogramma is opgestart. Ook is een nieuwe gezondheidsnota in voorbereiding. Daarnaast is de aanbesteding Schuldhulpverlening succesvol afgerond en is de nieuwe organisatie voor ons aan het werk (kredietbank Nederland/Plangroep).

 

In de eerste bestuursrapportage maakten we al melding van stijging in kosten en aantallen cliënten. Vooral in de Jeugdzorg. Nu de facturen over het eerste half jaar grotendeels in beeld zijn hebben we dit doorgerekend naar het resterende deel van het jaar. Wederom zien we een stijging in de kosten. Deze kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door stijgende kosten binnen de jeugd. Deze bestaat voor belangrijke mate uit een aantal onderdelen; we zien een stijging van de vraag naar ambulante zorg. En hierbinnen een toenemende zwaarte van de trajecten. Ook de aantallen jongeren in verblijf nemen toe. En de vraag naar zeer gespecialiseerde zorg en naar de Jeugd GGZ neemt toe. Deze ontwikkelingen worden in het kader van de twee onderzoeken binnen het Sociaal Domein verder geanalyseerd.

Belangrijke ontwikkelingen in domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Op het gebied van wonen werken we op volle kracht door aan de ambitie die begin dit jaar is vastgesteld. Dit betekent gerichte inzet op de voortgang van verschillende woningbouwprojecten en het voorbereiden van een vereveningsfonds sociale woningbouw. Voor de realisatie van de ambitie hebben we ook verschillende partners nodig. Zo werken we nauw samen met woningcorporatie Groenwest en zijn we er scherp op dat onze woningbouwopgave ook in de POVI (Provinciale Omgevingsvisie) en het REP (Ruimtelijk Economisch Programma) wordt meegenomen.We werken aan het bredere toekomstbeeld aan de hand van het Ruimtelijk Perspectief De Ronde Venen. Naast de ambitie voor wonen zijn er ambities op het gebied van duurzaamheid en economische ontwikkeling (uitbreiding bedrijventerrein). Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst van De Ronde Venen en hebben ruimtelijke impact. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de samenhang en naar het landschap als drager van dit alles. Een integraal beeld van zowel stedelijke als landschappelijke ontwikkelingen is nodig.Na lange voorbereiding is het project Haitsmaplein nu in volle uitvoering en zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het centrum van Mijdrecht. Een deel van de werkzaamheden in het centrum worden in 2021 uitgevoerd. Ook de uitbreiding van het parkeerterrein langs de rondweg krijgt steeds meer vorm en wordt dit jaar afgerond.De uitvoering van de Pieter Joostenlaan is gestart. We verwachten de werkzaamheden nog in 2020 af te ronden.

Belangrijke ontwikkelingen in domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Op het gebied van veiligheid is uiteraard veel aandacht besteed aan de coronacrisis (zie verderop in deze bestuursrapportage) maar daarnaast is verder uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Zo is onder andere een systeem geïmplementeerd om op verantwoorde wijze privacy gevoelige informatie uit te wisselen met instanties ten dienste van de Persoons Gerichte Aanpak, zijn er meerdere henneppanden gesloten en zijn we aangesloten op Meld Misdaad Anoniem.

 

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Het programmaplan is in de raad behandeld voor de zomer en daar wordt nu verder uitvoering aan gegeven. Het digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming wordt uitgewerkt. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan hand in hand met het steeds verder optimaliseren van dataveiligheid en privacy.
In de bijlage ICT wordt nader ingegaan op de ICT ontwikkelingen.

 

Verder is veel aandacht uitgegaan naar de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering ondanks de coronamaatregelen (zie verder bij effecten van de coronacrisis).

 

Op financieel gebied is er veel inzet gepleegd om tot de in de begroting voorgestelde ombuigingen te komen. Ook de komende tijd zal het aandacht blijven vergen om onze financiële positie te verstevigen.

Voortgang acties uit de Programmabegroting 2020

Naast "algemene" belangrijke ontwikkelingen per domein geven we inzicht in de voortgang van de uitvoering van de (beleids-)acties uit de Programmabegroting 2020.

 

De voortgang en realisatie van de acties ligt voor 69% op schema (71 acties van de 102) en 18% zijn reeds afgerond/ vervallen (18 acties van de 102).  Bij de overige 13% (13 acties) zien wij knelpunten. Voor deze knelpunten hebben wij maatregelen voorgesteld om de beleidsdoelstellingen alsnog te behalen of anders te besluiten.

 

Afgerond/ vervallen acties uit de Programmabegroting 2020 (totaal 18 acties/ 18% )

 

Domein 1 | 11 acties  

 • 1.01.1 Aanbesteden regiotaxi voor periode 2020-2023 (afgerond; gemeld in 1e b-rap)
 • 1.01.6 Actieplan 55+ uitvoeren (actie is vervallen)
 • 1.01.9 Inburgering  (afgerond)
 • 1.02.1 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uitvoeren (afgerond; gemeld in 1e b-rap)
 • 1.03.4 Lokaal sportakkoord wordt gerealiseerd (afgerond)
 • 1.04.1 Vaststellen Jeugdbeleidsplan (afgerond)
 • 1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (afgerond)
 • 1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren (afgerond)
 • 1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers (afgerond)
 • 1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven (afgerond)
 • 1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven (afgerond)

 

Domein 2 | 5 acties

 • 2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen (afgerond)
 • 2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen (afgerond; gemeld in 1e b-rap)
 • 2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer (afgerond)
 • 2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen (afgerond; gemeld in 1e b-rap)
 • 2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren (afgerond; binnen de mogelijkheden hebben we het maximale gedaan om gepast stil te staan bij 75 jaar bevrijding)

 

Domein 3 | 2 acties

 • 3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren (afgerond; gemeld in 1e b-rap)
 • 3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data (afgerond)

 

Acties waarbij knelpunten zijn gesignaleerd (totaal 13 acties/ 13%)

 

Domein 1

 • 1.01.2 Aanbesteden Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen 2021
  • Toelichting: De overeenkomsten met de zorgaanbieders van Jeugdzorg en Wmo (begeleiding) lopen tot 1 januari 2021. Begin 2020 is gestart met de aanbesteding voor nieuwe contracten per 1 januari 2021. Door de impact van de coronacrisis bleek tijdige publicatie van de gewenste aanbesteding niet haalbaar. Besloten is tot een overbrugging voor het jaar 2021 met de huidige contracten en aanbieders. Daarnaast gaven aanbieders aan hun energie te willen steken in het adequaat kunnen reageren op het COVID-19 virus. De aanbesteding wordt uitgesmeerd over 2020 en 2021 met nieuwe contracten per 1 januari 2022. Zo is de gewenste inbreng van zorgaanbieders in dit proces geborgd. 
  • Maatregel(en): Om toch sturing te kunnen geven aan de door de gemeente gewenste transformatie- en beleidsdoelstellingen wordt voor 2020 en 2021 ingezet op intensievere samenwerking met de zorgaanbieders in regio Utrecht West, onder meer door het organiseren van dialoogtafels/ontwikkeltafels met zorgaanbieders.
 • 1.01.12 We nemen onze regierol bij het opstellen van een convenant voor kunsteducatie met kwaliteit
  • Toelichting: Het doel van "Cultuureducatie met Kwaliteit" is goed cultuuronderwijs op elke school en voor elk kind. Deze landelijke regeling is aanvullend en verdiepend op het Kunstmenu en het Cultuurprogramma dat elke school nu aangeboden krijgt.  Het Kunstmenu en Cultuurprogramma worden gesubsidieerd door de gemeente en zo zorgen we voor goede kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs. De specifieke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vraagt om cofinanciering van de gemeente. Daarvoor is binnen het gemeentelijk budget geen ruimte en daarom wordt van deze specifieke regeling geen gebruik gemaakt.
  • Maatregel(en): geen
 • 1.03.2 Opstellen gezondheidsnota
  • Toelichting: Het opleveren van de gezondheidsnota in 2020 loopt achter op schema aangezien andere dossiers prioriteit hebben gekregen. Dit hebben wij reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. 
  • Maatregel(en): Volgend op de motie met het verzoek om te versnellen is een bijeenkomst met maatschappelijke partners voor half november in voorbereiding. Afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus wordt bekeken hoe dit op een goede manier doorgang kan vinden.
 • 1.04.5 Administratieve aanpassingen treffen op de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel
  • Toelichting: Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022. De coronacrisis heeft veel impact op de werkzaamheden van gemeenten en zorgaanbieders. Een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 bleek toch niet haalbaar te zijn. 
  • Maatregel(en): De actie wordt in 2021 uitgevoerd.
 • 1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan
  • Toelichting: De wetgever heeft de onderwijswetten nog niet gewijzigd, daarbij heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nog geen wettelijke basis en zijn ook de uitgangspunten en randvoorwaarden nog niet bekend. Desalniettemin wordt in overleg met schoolbesturen gestreefd naar de oplevering van een IHP in 2021.
  • Maatregel(en): De actie wordt in 2021 uitgevoerd.

 

Domein 2

 • 2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc.
  • Toelichting: De voorbereiding van het project fietspad Constructieweg vindt momenteel plaats. De uitvoering zal waarschijnlijk begin volgend jaar starten. De fietsenstallingen worden naar verwachting dit jaar nog geplaatst. De fietsenstallingen in het centrum van Mijdrecht wordt meegenomen in het project Haitsmaplein.
  • Maatregel(en): De uitvoering wordt deels verplaatst naar 2021.
 • 2.05.1 Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen
  • Toelichting: Het treffen van klimaatadaptieve maatregelen is deels uitgevoerd. Dit als gevolg van de coronacrisis.
  • Maatregel(en): In 2021 wordt er verder uitvoering gegeven aan de maatregelen en wordt het restant (investerings-)budget benut.
 • 2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen Toerisme en Recreatie (T&R)-ondernemers in de gemeente
  • Toelichting: In verband met de corona-restricties is de inspiratiesessie in het voorjaar niet doorgegaan. Dit hebben wij reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. 
  • Maatregel(en): In september 2020 hebben we een specifieke sessie met stakeholders over verblijfsrecreatie gehouden.
 • 2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen
  • Toelichting: Door de coronacrisis zijn verschillende samenwerkingsprocessen (regionale veenweidestrategie, platform slappe bodem, IBP Vitaal Platteland) op gebied van bodemdaling vertraagd of later gestart. Hierdoor is nu nog onvoldoende duidelijk op welk onderzoek in De Ronde Venen ingezet moet worden. Dit wordt verwacht tegen het einde van het jaar. 
  • Maatregel(en): Er is een digitale applicatie aangeschaft om de bodemdaling in bebouwd gebied te monitoren.

 

Domein 3 

 • 3.02.3 Evalueren financiële verordening
  • Toelichting: Gelet op de huidige prioriteiten kan de financiële verordening niet geactualiseerd worden. Dit hebben wij reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. 
  • Maatregel(en): de evaluatie wordt verschoven naar 2021.
 • 3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase
  • Zie toelichting bij 3.06.2.
 • 3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld
  • Toelichting: Vanwege de coronacrisis en de huidige financiële situatie is een koerswijziging nodig en wordt het project rondom de vernieuwing van het gemeentehuis op een andere manier aangevlogen. Hierover heeft afstemming met de Bouwcommissie plaatsgevonden.
  • Maatregel(en): in het eerste kwartaal van 2021 wordt een raadsvoorstel voorgelegd over de toekomst van het gemeentehuis.
 • 3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving
  • Toelichting: (A) In het kader van de kinderraad is een lespakket opgesteld. Een aantal scholen is aan de slag gegaan met de eerste paar lessen, waaronder een gastles. In verband met de corona-restricties kon de dag van de Kinderraad (20 mei 2020) niet doorgaan. (B) Begin dit jaar zijn twee nieuwe kinderburgemeesters geïnstalleerd. Door de coronacrisis hebben de kinderburgemeesters nog niet veel activiteiten kunnen doen. Dit hebben wij reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. 
  • Maatregel(en): (A) in samenspraak met de deelnemende scholen is besloten de Dag van de Kinderraad te verplaatsen naar 2021. (B) Zij hebben wel een filmpje gemaakt voor alle kinderen in De Ronde Venen over de crisis en wat dit betekent voor kinderen.

 

Er zijn ook zaken die weliswaar achter lopen op de planning, maar geen knelpunt vormen en de komende tijd worden ingehaald. Onderstaand zijn deze acties weergeven.

 

Domein 1

 • 1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid:

Er was meer tijd nodig voor de onderwijspartners om met het achterveld tot een juiste prioritering te komen van de projecten. De afname van de rijksbijdrage gaat pas spelen vanaf 2021. Met de onderwijspartners is in maart 2020 een prioritering gemaakt van de projecten. In september 2020 zal een voorstel tot (deels) schrappen van projecten en/of een voorstel tot co- financiering in het bestuurlijk overleg onderwijs gebracht worden, waarna gezamenlijk definitieve keuzes worden gemaakt. Vanaf 2021 worden deze keuzes doorgevoerd.

 • 1.04.4 Naar aan leiding van de evaluatie van de Leerwerkplaats in 2019 al dan niet structureel financieren van de Leerwerkplaats:

Er is dit jaar nog geen zicht ontstaan op structurele financiering na 2021, als co- financiering wegvalt. Daarom is de opdracht gegeven om - mede op basis van een evaluatie – een structureel (financieel) plan op te stellen. Hier is reeds een start mee gemaakt.

 

Domein 2

 • 2.01.1 De samenwerking met ondernemers en verenigingen wordt versterkt en ingebed:

In verband met de coronacrisis vindt de Dag van de Ondernemer in aangepaste vorm plaats. De enquête MKB-vriendelijkste gemeente is uitgesteld tot het najaar. We houden nauw contact met ondernemers(verenigingen) om te weten waar in deze tijd behoefte aan is en wat de gemeente daarin kan betekenen.

 • 2.04.1 Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en het juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd:

De planning is aangepast aan het uitstel van de wet en de werkzaamheden zijn aangescherpt en ingepland. Deze zijn gedeeld via de reguliere informatie updates rond de Omgevingswet.

 • 2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader:

De onderwerpen voor besluitvorming in de raad zijn onderdeel van de nieuwe planning naar aanleiding van het uitstel van de wet.

 • 2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders:

De raad is in februari 2020 geïnformeerd dat de visie verblijfsrecreatie is vertraagd en dat de uitwerking van de kwalitatieve toekomstbeelden in concrete beleidskaders naar 2021 zou doorschuiven. We zien echter mogelijkheden om een aantal gerichte beleidsuitgangspunten toch al mee te nemen in de visie. Het streven is om dit eind 2020 vast te laten stellen.

 • 2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal':

Bij het opstellen van de begroting 2020  gingen wij er vanuit dat de beleidsnota Bijzonder Lokaal vastgesteld zou worden in september 2019. Doordat de nota niet in de raad behandeld is, is deze niet van toepassing. De acties vinden binnen de huidige budgetten doorgang.

 

Domein 3 

 • 3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken:

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een programma dat van 2019 tot 2022 loopt. Met name door de extra werkzaamheden die de coronacrisis met zich meebrengt vangt het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) buitengebied later aan; nog wel in 2020, maar de doorloop zal in 2021 en 2022 opschuiven.

 • 3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit (extern):

Het conceptprogramma komt dit jaar in december tot een afronding en gaat vanaf 2021 in uitvoering. Het programma loopt langer door in 2021 en 2022.

 • 3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken:

Door de coronacrisis is het niet mogelijk geweest het gesprek aan te gaan met inwoners op de jaarmarkten en dergelijke voor werving van burgernetdeelnemers, algemene voorlichting veiligheid etc. Met uitzondering van de nieuwjaarsreceptie. Veiligheidscommunicatie vond dit begrotingsjaar voornamelijk online plaats en stond grotendeels in het teken van coronacrisis. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaan we weer live in gesprek met de inwoners.

 • 3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal:

Op 21 juni 2020 heeft de raad het programma Digitalisering Documentair Informatiemanagement vastgesteld. Eén van de afspraken daarin is dat de besluitvorming van afdeling naar college en gemeenteraad op 1 januari 2022 geheel digitaal is. Begin 2021 willen we de raad een voorstel hiervoor aanbieden. De griffie en de ambtelijke organisatie bereiden dit samen voor. Voor deze nieuwe streefdatum op 1 januari 2022 zijn we op schema.

 • 3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid (intern):

De coronacrisis heeft andere prioriteiten dan voorzien opgeleverd. Zo is bijvoorbeeld de 'Week van de privacy en informatieveiligheid' niet door gegaan en is er minder gedaan aan bewustwording dan voorzien. Veel van de geplande activiteiten wordt alsnog ingehaald en een deel wordt volgend jaar uitgevoerd. Dit wordt opgenomen in jaarverslag 2020 &  jaarplan 2021 van privacy en informatieveiligheid.

 • 3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI):

Medio juli is een webinar bijgewoond waarin is aangegeven dat de eerste deelnemers nog moeten gaan starten, voor De Ronde Venen hebben we besloten om de ervaringen vanuit deze deelnemers af te wachten. Onder voorbehoud van deze bevindingen, betekent dat wij in 2021 gaan starten en voorzien wij dat we de functionaliteit in 2022 implementeren.

 • 3.11.1 In 2021 bezoekt het college alle dorpen:

Door de coronacrisis is op dit moment nog geen planning gemaakt om de dorpen te bezoeken. Naar verwachting gaat dat in 2020 niet meer gebeuren. Naast de dorpentour gaan de collegeleden, zodra het weer kan, zoveel mogelijk naar inwoners toe.

Effecten van de coronacrisis

Het eind van de crisis is nog niet in zicht en op veel terreinen (o.a. in de economie) zijn de gevolgen in grote mate onzeker.  Op veel aspecten van de gemeentelijke financiën zijn de gevolgen pas in de loop der tijd goed inzichtelijk. In deze bestuursrapportage doen we verslag van de gevolgen - zowel financieel als beleidsmatig - die het tot nu toe al heeft gehad en de verwachtingen die we hebben voor de rest van het jaar. De verwachtingen gaan gepaard met onzekerheden die we continu monitoren.

 

Naast de gevolgen die zijn genoemd in de 1e bestuursrapportage 2020 hebben we onderstaand per domein de gevolgen beschreven die nog dit jaar, maar heel waarschijnlijk ook volgend jaar merkbaar worden. De financiële gevolgen komen terug in de financiële samenvatting (zie verderop in deze bestuursrapportage).

 

Domein 1 | Sociaal Domein

Zoals gezegd heeft het afgelopen half jaar in vele opzichten in het teken van de coronacrisis gestaan binnen het Sociaal Domein. Zorgen voor blijvend contact en continuïteit met alle maatschappelijke partners en zorgaanbieders. Om zo te kijken waar we elkaar kunnen versterken en waar ondersteuning nodig is.

 

Daarnaast zijn er gevolgen die misschien nog dit jaar gedeeltelijk, maar heel waarschijnlijk vanaf volgend jaar merkbaar worden:


Gevolgen voor de aanbieders van jeugdhulp en Wmo

Op dit moment is er vrijwel geen corona effect zichtbaar bij de jeugdkosten. Het was onze verwachting dat er een tijdelijke daling van de kosten te zien zou zijn doordat verschillende zorgvormen niet geleverd konden worden. In de praktijk is zorg geleverd op aangepaste manieren. En hebben wij zelfs te maken met stijgende kosten. Deze zitten voornamelijk in de categorieën verblijf, ambulante begeleiding en Jeugd GGZ. Voor de Wmo en Jeugd is de regionale inkoop als gevolg van de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022.

• Jeugd onderwijs- en ontwikkelachterstanden

Tijdens de corona periode hebben kinderen thuisonderwijs gevolgd. Het grootste gedeelte van de kinderen hebben zich hiermee voldoende kunnen ontwikkelen. De kinderen die toch wat achterstand hebben opgelopen, zijn de kwetsbare kinderen die al een achterstand hadden. Het onderwijs heeft bij het Rijk subsidie kunnen aanvragen om deze kinderen de komende periode extra te ondersteunen. Daar waar nodig heeft het onderwijs dit ook gedaan. Verder zijn er acties vanuit de samenwerkingsagenda Onderwijs vertraagd, zoals Taalvisite en de weerbaarheidstrainingen. De tweede helft van het schooljaar zal één en ander worden ingelopen. De taalbegeleiding door de klassenassistenten heeft stil gelegen door de sluiting van de scholen. De klassenassistenten zijn ingezet om extra ondersteuning te kunnen bieden bij het onderwijs aan kinderen in de noodopvang. Dit waren kinderen van ouders met vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare thuissituaties. De kinderen in de Taalklas hebben online thuisonderwijs kunnen volgen en daar waar nodig heeft de Taalklas leerkracht ervoor gezorgd dat kinderen papieren werk konden maken. Wat betreft de voorschoolse educatie is de peuteropvang na de eerste corona periode gestart om de kwetsbare VVE geïndiceerde kinderen i.p.v. 10 uur, gemiddeld 16 uur per week VVE aan te bieden.

• Culturele instellingen, dorpshuizen en (sport)verenigingen die in de problemen komen

Deze instellingen zijn als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd met gederfde inkomsten door (tijdelijke) sluiting, minder bezoekers of afgelaste evenementen. Er is nog niet in alle gevallen duidelijkheid over, of zicht op compensatie.

• Een toename van de werkloosheid

We zien een voorzichtige toename van de vraag van het aantal uitkeringen. Maar het gaat (nog) niet om hele grote aantallen.

• Een verwachte toename van schuldenproblematiek

Landelijk wordt uitgegaan van een komende boeggolf van mensen met schulden. Waar mensen met beginnende schulden hun weg nog niet weten te vinden naar de hulpverlening, en de overheidsmaatregelen zorgen voor een wat langer uithoudingsvermogen, is de instroom momenteel relatief laag. Verwachting is dat dit over een tijd toe gaat nemen.

 

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Door de coronacrisis was de afgelopen periode niet alles mogelijk zoals gepland en vroeg in brede zin om flexibiliteit. Samen met ondernemers(verenigingen) en inwoners zochten we naar passende oplossingen. We maakten bijvoorbeeld terrassen en markten op aangepaste wijze mogelijk. De grootse activiteiten rondom 75-bevrijding konden helaas geen doorgang vinden. Een enthousiaste projectgroep van inwoners, ondernemers en ambtenaren haalde via kleinschalige activiteiten het maximale eruit via o.a. fototentoonstellingen, publicaties van lokale historische verhalen en kleine concerten. De extra gebiedsmarketing gaat grotendeels niet door in verband met de coronacrisis en de veranderde aanpak voor het themajaar ‘Ode aan het Landschap (2021). Wel ondersteunen we initiatieven van ondernemers(verenigingen), zoals bijvoorbeeld de nieuwe fiets- en wandelboekjes en de websites. Ook houden we aansluiting met het Groene Hart.

 

Daarnaast zijn er gevolgen die misschien nog dit jaar, maar heel waarschijnlijk vanaf volgend jaar merkbaar worden:

• De verwachting is dat in de sport- en cultuursector er financiële uitdagingen ontstaan (o.a. sportverenigingen) als gedurende lange tijd verenigingen en instellingen gesloten moeten blijven.

• Er zijn minder inkomsten degeneratievergoeding glasvezel door problemen met de voortgang van de aanleg.

• Onzekerheid legesinkomsten bouwaanvragen.

 

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening & financiën

De coronacrisis heeft veel impact op de verschillende onderdelen van Domein 3. Uiteraard vindt vanuit Integrale Veiligheid de advisering en uitvoering plaats op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. De regionale en lokale crisisorganisatie is- en wordt ondersteund. De handhaving en communicatie ten aanzien drukbezochte plekken heeft veel aandacht gehad, evenals de afstemming met de horeca over de uitvoering van de maatregelen. Ook vindt er veel afstemming en communicatie plaats met de Veiligheidsregio. De verwachting is dat dit ook in het vierde kwartaal door zal lopen.

 

Op het gebied van bedrijfsvoering is veel inzet geweest om de organisatie en de dienstverlening – voor het grootste gedeelte online- voort te kunnen zetten. Met veel inzet van iedereen is dit ook, gegeven de omstandigheden, goed gelukt. Het noodgedwongen thuiswerken heeft een zeer versnellend effect op onze eerdere wat meer lange termijn plannen ten aanzien van plaats en tijd onafhankelijk werken. De komende tijd is van belang om hier verder op door te pakken en dit ook verder te borgen.

 

Binnen de bedrijfsvoering worden diverse extra kosten gemaakt in verband met coronacrisis. Deze worden specifiek bijgehouden, zodat er een beroep kan worden gedaan op de eventuele compensatie vanuit het Rijk. Vooralsnog worden deze extra kosten binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd.

 

Op financieel gebied zorgt  de coronacrisis voor extra onzekerheid op het gebied van inkomsten en uitgaven. Uiteraard zijn we blij met de compensatie door het Rijk, het feit blijft echter dat de onzekerheid en de fluctuaties de financiële planning bemoeilijken.

Voortgang grondexploitatie De Maricken

De uit te voeren activiteiten binnen de grondexploitatie van De Maricken bestaan uit het woonrijp maken van het openbaar gebied rondom de appartementen en de afrondende werkzaamheden van het bouwrijp maken. De kosten bouw- en woonrijp maken zijn voor dit jaar conform planning. Naar verwachting zijn de kosten bouw en woonrijp maken voor het komende jaar niet hoger dan geraamd in de vastgestelde grondexploitatie.


Door aanvullende onderzoeken en extra overleggen die met name nodig waren door de aanwezigheid van de rugstreeppad komen de plankosten 50.000 euro hoger uit.


De levering van de kavels aan Verwelius van fase 5 is vertraagd ten gevolge van de stikstofproblematiek en de aanwezigheid van de rugstreeppad. Het gevolg is dat we in 2020 ongeveer 50 van de totaal 100 kavels leveren. Het streven is wel om voor 1 januari a.s. alle kavels te leveren. Dit is afhankelijk van de voortgang verkoop: totale levering kan plaatsvinden op het moment dat 70 % van alle kavels verkocht zijn door Verwelius.

Voortgang grondexploitatie Land van Winkel

De uit te voeren activiteiten binnen de grondexploitatie Land van Winkel bestaan uit het woonrijpmaken van het openbaar gebied binnen het plan, waaronder het herstel van de Lindewetering.

De kosten bouw- en woonrijp maken zijn voor dit jaar conform planning. Naar verwachting zijn deze kosten voor het komende jaar niet hoger dan geraamd in de vastgestelde grondexploitatie.

De verwachting was dat dit jaar alle resterende kavels zouden worden verkocht (4,6 miljoen) euro. De markt is goed, maar de verkoop van de kavels gaat wel langzamer dan geraamd. Naar verwachting  is 50% dit jaar verkocht (2,3 miljoen euro) en volgt de rest volgend jaar.  De gemeentelijke kavels zijn wel allemaal verkocht. 

Het proces rondom de aanpak van de Lindewetering heeft veel tijd gekost en daarmee komen de plankosten naar verwachting 40.000 euro hoger uit. 

Voortgang grondexploitatie Stationslocatie Mijdrecht

Een van de voorwaarden om de grond te leveren is een onherroepelijk bestemmingsplan. Door ingediend bezwaar/beroep is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. De verwachting is dat de beroepsprocedure voor het einde van het jaar is afgerond, maar dat de levering van de gronden niet voor 31-12-2020 wordt gerealiseerd. Daardoor wordt de geplande verkoop van de grond à 1,6 miljoen euro doorgeschoven naar 2021.


De bedoeling was om dit jaar deze grondexploitatie af te sluiten, maar dat gaat vanwege de vertraging in de verkoop niet lukken.

Voortgang groene leges

De tijdelijke regeling is per 1-1-2019 ingegaan en loopt tot 1-1-2021. Voor zowel 2019 als 2020 is er 20.000 euro beschikbaar gesteld.


Daaruit is het volgende betaald:
Boekjaar 2019 : 360 euro aan één aanvrager.
Boekjaar 2020 (t/m 31 augustus) : 507 euro aan één aanvrager.
Nog niet beschikt, 2020 (aanvraag voldoet): 1.359 aeuro an één aanvrager.
In totaal bestemd vanuit dit budget 2.226 euro voor drie aanvragers.

In alle drie gevallen ging het om omgevingsvergunningaanvragen voor zonnepanelen, twee in een beschermd dorpsgezicht, één op een (rijks)monument. 

Financiële samenvatting

Financiële positie
In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2020. Vervolgens zijn de effecten toegelicht op het begrotingsresultaat 2020 en de inzet van reserves.

Bedragen x €1.000
Financiën Begroting 2020 voor wijziging Wijzigingen 2020 Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Lasten 102.105 26.456 128.561 -6.085 122.476
Baten 101.326 23.308 124.634 -6.631 118.003
Nettokosten (saldo van baten en lasten) 779 3.148 3.927 546 4.473
Onttrekkingen 8.149 3.682 11.831 -1.089 10.742
Stortingen 6.519 3.036 9.555 -1.310 8.245
Mutaties reserves -1.630 -646 -2.276 -221 -2.497

Financiële analyse 2e bestuursrapportage 2020

Zoals hiervoor is aangegeven komen de financiële mutaties in deze 2e bestuursrapportage uit op een nadeel van 325.000 euro, waarmee het te verwachten begrotingsresultaat nu uitkomt op een tekort van 1.976.000 euro. De ontwikkelingen die dit resultaat veroorzaken zijn hieronder toegelicht.

 

Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2020 op het begrotingsresultaat

(bedragen x 1.000 euro en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Omschrijving 2020

 V / N

1 Toename van de algemene uitkering -1.520 V
2 Verkoop van  gronden -124 V
3 Minder rentekosten langlopende leningen -75 V
4 Inzet stelposten -11 V
5 Diverse incidentele kosten en opbrengsten zijn verrekend met de inzet van de algemene reserve 0 V
  Totaal voordelen -1.730  
6 Diverse 22 N
7 Project diffuus lood 35 N
8 Onderzoeken (1 + 2) sociaal domein 100 N
9 Bijstelling verwachte kosten Wmo 88 N
10 Hogere dotatie aan voorziening rioolheffing 91 N
11 Hogere kosten voor afvalverwerking 127 N
12 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 194 N
13 Effecten door de maatregelen tegen de corona 398 N
14 Toename jeugdzorg 1.000 N
  Totaal nadelen 2.055  
       
  Effect tweede bestuursrapportage 2020 325 N

 

Hieronder is een toelichting opgenomen op de bovenstaande voor- en nadelen:

 1. De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2020 zorgen ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met  1.520.000 euro van 52.460.000 euro naar 53.980.000 euro.
 2. Er is meer 'snippergrond' verkocht en daarnaast is er meer grond verhuurd. Hierdoor ontstaat een voordeel van 124.000 euro.
 3. De rentekosten van langlopende leningen is 75.000 euro lager uitgevallen door vooral het aantrekken van een geldlening van  10 miljoen euro tegen 0,54% terwijl rekening was gehouden met 1,5%.
 4. Het voordeel van 11.000 euro is opgebouwd uit het vrijvallen van post onvoorzien van 111.000 euro en de het inzetten van de stelpost 'onderuitputting' van 100.000 euro. In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. In de begroting 2020 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van  100.000 euro. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij de onderwerpen 1 tot en met 3. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. 
 5. Diverse incidentele kosten en opbrengsten zijn voor 221.000 euro verrekend met de algemene reserve. Deze mutaties zijn apart toegelicht, zie hiervoor pagina 20; onderdeel 'inzet reserves voor incidentele baten en lasten.'
 6. Diverse kleine mutaties zorgen voor een nadeel van 22.000 euro.
 7. Voor het project diffuus lood is een plan van aanpak opgesteld. Hierdoor is een beter beeld ontstaan met betrekking tot de te besteden uren voor het project en de in te winnen advisering. Hiertoe is een extra opdracht verstrekt van 35.000 euro.
 8. Het College heeft de organisatie opdracht gegeven om het Sociaal Domein financieel door te laten lichten door een extern bureau. Tijdens de commissievergadering van 17 september j.l. heeft de commissie zich achter deze opdracht geschaard. Inmiddels zijn er 2 opdrachten geschreven en is uw raad hierover geïnformeerd en geconsulteerd. Uw raadsfracties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aanvullende vragen aan te dragen. In de eerste opdracht ligt de nadruk  op de analyse van de processen WMO en Jeugd binnen de toegang, om herhaling naar de toekomst te voorkomen; tijdig, juist en volledig signaleren en informeren. Waar nodig wordt ook breder binnen het Sociaal Domein en de organisatie onderzocht. De tweede opdracht is meer toekomstgericht: hoe zorgen wij er als gemeente voor dat wij in alle gevallen de minst zware en best passende zorg aanbieden aan wie dat nodig heeft. De kosten die we reserveren voor beide opdrachten bedragen in totaal 100.000 euro.
 9. De kosten voor verschillende onderdelen van de Wmo zijn naar verwachting hoger dan de huidige begroting. In de begroting 2021 is hier rekening mee gehouden doordat ondanks de verlaging van de geïndiceerde uren de kosten voor huishoudelijke hulp stijgen. Voor  2020 zijn de verwachte hogere kosten 270.000 euro. Voor 182.000 euro is dekking gevonden binnen de budgetten van het sociaal domein. Het resterende bedrag van 88.000 euro is benodigd om de zorg te blijven leveren.
 10. Doordat minder rentekosten zijn toegerekend aan riolering stijgt de toevoeging aan de voorziening rioolheffing met 91.000 euro om 100% kostendekkend te blijven.
 11. Op basis van de hoeveelhedenanalyse tot augustus is de verwachting dat de kosten van de aangeleverde afvalstromen op het afval-brengstation 42.000 euro hoger uitkomen dan het beschikbare budget voor 2020.  De afrekening opbrengst papier 2019 leidt tot een nabetaling van 85.000 euro aan de AVU. Bij elkaar zorgt dit voor een nadeel van 127.000 euro.
 12. Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2019 is door de accountant geconstateerd dat de voorziening voor "reguliere debiteuren" vergeleken met andere gemeenten en het risicoprofiel van de debiteuren aan de lage kant is. Derhalve wordt 194.000 euro toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Bij de jaarrekening 2020 zal een toets plaatsvinden op de openstaande vorderingen en de hoogte van de voorziening.
 13. De maatregelen tegen de corona zorgen voor hogere kosten, lagere inkomsten en meevallers. Om het inzicht te vergroten in deze financiële effecten zijn deze opgenomen in het onderdeel "Effecten coronacrisis".
 14. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2019 met 1,5 mln. euro gestegen ten opzichte van 2018. In de eerste bestuursrapportage 2020 is een bijstelling naar het niveau 2019 voorgesteld in verband met de onzekere situatie rondom corona. Na het eerste half jaar zien we een verdere stijging van het aantal jongeren dat zorg nodig heeft verder. Voornamelijk in de categorieën Verblijf, Ambulante begeleiding en Jeugd GGZ is deze stijging te zien. De verwachte kosten zijn 1 mln. euro hoger dan de huidige bijgestelde begroting.

Inzet reserves voor incidentele baten en lasten

Door het uitvoeren van diverse incidentele acties neemt de inzet van de algemene reserve in 2020 toe met  221.000 euro. In 2021 daalt de inzet van de algemene reserve met 236.000 euro. De oorzaken hiervan zijn hierna vermeld. 

 

Effecten op de inzet van algemene reserve (bedragen x 1.000 euro  en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Omschrijving 2020 2021 e.v.
1. Programma 2 - Uitvoering beleidsplan verkeer -48 48
2. Programma 2 - Uitvoeringsplan DRV fietst 2018-2022 -89 40
  Subtotaal programma 2 -137 88
3. Programma 3 - Gebiedsmarketing -20  
  Subtotaal programma 3 -20  
4. Programma 4 - Onderwijshuisvesting 24  
  Subtotaal programma 4 24  
5. Programma 5 - Project behoud cultureel erfgoed (corona gerelateerd) -10  
6. Programma 5 - Landschapsbeleid (corona gerelateerd) -13 13
7. Programma 5 - Gebiedsprogramma Marickenland - De Heul -275 275
8. Programma 5 - Investeren in biodiversiteit -20 20
  Subtotaal programma 5 -318 308
9. Programma 6 - Innovatiebudget -50 50
  Subtotaal programma 6 -50 50
10. Programma 7 - Bodemsanering Haitsmaplein 145  
  Subtotaal programma 7 145  
11. Programma 8 - Bestemmingsplan Plassengebied -50 50
12. Programma 8 - Implementatie omgevingswet -175 100
13. Programma 8 - Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken 1.100 -1.100
14. Programma 8 - Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 240 -240
15. Programma 8 - Revitalisering woonwagenstandplaats -483 483
16. Programma 8 - Haalbaarheidsonderzoek De Maricken fase 2 -25 25
17. Programma 8 - Verkoopopbrengst koopgarantwoning -30  
  Subtotaal programma 8 577 -682
  Totaal (afgerond) 221 -236

Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten

 1. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2021, conform informatienota augustus 2020. Betreft inrichting 60 km wegen (Oosterlandweg, AC Verhoefweg en Oude Spoorbaan).
 2. Conform de informatienota van augustus 2020 is door her-prioritering bijstelling van het incidenteel budget nodig. Er vervalt in 2020 89.000 euro en 40.000 euro schuift door naar 2021.
 3. Het budget gebiedsmarketing van 20.000 euro wordt niet benut. Het idee was om samen met andere Groene Hart gemeenten in te zetten op gebiedsmarketing via landelijke campagne "Ode aan het Landschap". Dit bleek door aangepaste eisen niet haalbaar.
 4. Bij de OBS De Pijlstaart worden twee huidige oude noodlokalen gesloopt. Gedurende het schooljaar worden twee nieuwe noodlokalen gehuurd worden en deze moeten naderhand verwijderd worden. De kosten voor 2020 bedragen 24.000 euro.
 5. Door de  Corona-richtlijnen konden de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding niet doorgaan, daarom is 10.000 euro niet besteed.
 6. Door de coronacrisis zijn verschillende samenwerkingsprocessen (regionale veenweidestrategie, platform slappe bodem, IBP Vitaal Platteland) op gebied van bodemdaling vertraagd of later gestart. Hierdoor is nu nog onvoldoende duidelijk op welk onderzoek in De Ronde Venen ingezet moet worden. Duidelijkheid komt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar 2020 en uitvoering zal plaatsvinden in 2021.
 7. De gemeenteraad heeft in januari 2020 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor recreatieve voorzieningen in Marickenland en de Heul. Dit budget is verdeeld over 3 jaarschijven waarvan 425.000 euro voor 2020. De verwachting is dat in 2020 50.000 euro wordt uitgegeven aan het opstellen van een Plan van Aanpak De Heul en 100.000 euro voor de aanleg van een brug bij de sportvelden voor een betere en veiligere ontsluiting van het gebied. Het restant van 275.000 euro schuift door naar 2021.
 8. De voorbereiding van de aanleg van het derde tiny forest duurt langer dan verwacht o.a. vanwege de wisseling van initiatiefnemer. De aanleg staat begin 2021 gepland. Het budget voor aanleg en bijbehorende kosten van 20.000 euro schuift door naar 2021.
 9. 50.000 euro van het  innovatiebudget van 2020 is benodigd in 2021 om de ingezette trajecten te voltooien. Zie hiervoor de toelichting bij domein 1.
 10. Onderdeel van het project herinrichting Haitsmaplein is vervanging van de riolering. Om de riolering te kunnen vervangen was het noodzakelijk om een ter plekke aangetroffen bodemvervuiling te saneren. Een deel van deze kosten wordt ten laste gebracht van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Het overige deel van de saneringskosten mogen volgens het Besluit Begroting Verantwoording niet worden geactiveerd en worden daarom ten laste van de algemene reserve gebracht.
 11. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan Plassengebied zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021. Het restant budget valt in 2020 vrij en schuift door naar 2021.
 12. De Omgevingswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 (in plaats van 2021). Derhalve lopen werkzaamheden door en wordt 100.000 euro doorgeschoven naar 2021. In 2020 worden de werkzaamheden van I-advisering binnen het eigen budget gerealiseerd, daarom vervalt 75.000 euro van het implementatiebudget.
 13. Voor de grondexploitatie De Maricken wordt de tussentijdse winstneming 2020 neerwaarts bijgesteld met 1,1 miljoen euro ten gevolge van het doorschuiven van grondverkopen naar 2021. Het aandeel in de winst schuift door naar 2021, omdat de tussentijdse winstneming op grond van de BBV wordt berekend op basis van de POC-methode (Percentage Of Completion) en is gebaseerd op de gerealiseerde kosten en opbrengsten.
 14. Voor de grondexploitatie van Land van Winkel wordt de tussentijdse winstneming 2020 neerwaarts bijgesteld met 240.000 euro. Het aandeel in de winst schuift door naar 2021, omdat de tussentijdse winstneming op grond van de BBV wordt berekend op basis van de POC-methode (Percentage Of Completion) en is gebaseerd op de gerealiseerde kosten en opbrengsten.
 15. In afwachting van de gerechtelijke uitspraak wordt de revitalisering naar 2021 verschoven. Het is onduidelijk of dit jaar nog de zitting en uitspraak van de rechter kan worden verwacht. De revitalisering zal dit jaar niet meer kunnen worden uitgevoerd. Daarom is het restant budget, verminderd met de noodzakelijk gemaakte juridische kosten in verband met de rechtszaak rechten van de mens, overgeheveld naar 2021.
 16. Voor het haalbaarheidsonderzoek van De Maricken fase 2 is een incidenteel budget beschikbaar van 30.000 euro. Dit jaar wordt taxatie van de grond afgerond. Volgend jaar worden de werkzaamheden van het project voortgezet. Het restant budget van 25.000 euro schuift door naar 2021.
 17. Door verkoop van een koopgarantwoning heeft de woningcorporatie de in het verleden voor deze woning ontvangen bijdrage op grond van de Koopgarantregeling aan de gemeente terugbetaald.

Ontwikkeling algemene reserve

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2020 opgenomen. In de komende periode vinden er nog diverse raadsbesluiten plaats die een effect hebben op de ontwikkeling van de algemene reserve.

In de nota 'Reserves en voorzieningen 2020 - 2022 is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op  10 miljoen euro. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we met de financiële mutaties van deze bestuursrapportage voor 2020 verwachten boven deze ondergrens te blijven. 

 

  Ontwikkeling algemene reserve 2020 (bedragen x 1.000 euro)  2020
1 Stand per 1 januari 22.589
2 Te bestemmen resultaat 2019 -669
3 Verschuiving tussen reserves 1* -3.293
4 Incidentele mutaties 2* -1.050
5 Mutaties 2e bestuur rapportage 2020 -221
6 Herziene prognose per 31 december 2020 exclusief resultaat 2020 (1 t/m 5) 17.356
7 Financieel resultaat na mutaties 2e bestuur rapportage 2020 -1.976
8 Stand na verwerking mutaties 2e bestuur rapportage en financieel resultaat 2020 15.380

 

*1. Hiervan heeft 2.740.000 euro betrekking op de in 2020 ingestelde bestemmingsreserve schoolgebouwen en 553.000 euro op verrekening precario Vitens . 

*2. Betreft incidentele inzet van de algemene reserve zoals aangegeven in de begroting 2020 aangevuld met overige raadsbesluiten.

Effecten coronacrisis

Het Rijk heeft ons gecompenseerd voor de kosten van de coronacrisis via de septembercirculaire met een bedrag van 717.000 euro. Zie hiervoor de eerder verzonden informatienota over de uitkomsten van de septembercirculaire 2020. In de onderstaande tabel is een overzicht samengesteld (peildatum oktober 2020) met daarin de meer- en minderkosten voor onze gemeente, gerelateerd aan de coronacrisis. Deze mutaties treft u daarnaast op de verschillende domeinen. In de 1e bestuursrapportage hebben wij meerkosten gemeld van totaal 319.000 euro nadelig. 

In de 2e bestuursrapportage zijn financiële effecten (excl. de TOZO) opgenomen van 114.000 euro. Niet voor alle door het Rijk beoogde doelen van de compensatie zijn reeds concreet kosten opgenomen. We hebben daarom een reservering van 284.000 euro opgenomen. Deze reservering wordt nog nader ingevuld, te denken valt aan compensatie van de dorpshuizen e.d. De totale corona gerelateerde kosten komen hiermee op 717.000 euro. Dit is verwerkt in ons begrotingsresultaat.

 

Daarnaast zijn er nog 2 mutaties corona gerelateerd die verrekend zijn met de algemene reserve. Deze mutaties stonden gebudgetteerd ten laste van de algemene reserve. Zie hiervoor het overzicht incidentele baten en lasten.

 

Nog steeds is het niet mogelijk om een nauwkeurig beeld te schetsen van de kostenontwikkeling richting het einde van het jaar, in verband met alle onzekerheden die de crisis met zich meebrengt. In de jaarrekening 2020 zal specifiek worden ingegaan op de financiële effecten van de coronacrisis.

 

(bedragen x euro  en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Domein Rapportage Activiteit

Bedrag

V/N
1. Domein 1  1e bestuursrapportage 2020 Subsidie voedselbank 10.000 N
2. Domein 1 1e bestuursrapportage 2020 Het CAK  int 2 maanden geen eigen bijdrage (ca.) 25.000 N
3. Domein 2 1e bestuursrapportage 2020 Extra kosten afvalverwerking 155.000 N
4. Domein 3 1e bestuursrapportage 2020 Extra kosten bedrijfsvoering 120.000 N
5. Domein 3 1e bestuursrapportage 2020 Extra kosten handhaving en sandwichborden 9.000 N
      Subtotaal 1e bestuursrapportage 2020 319.000 N
           
6. Domein 1 2e bestuursrapportage 2020 Wet sociale werkvoorzieningen 27.000 N
7. Domein 2 2e bestuursrapportage 2020 Minder kosten brugbediening -47.000 V
8. Domein 2 2e bestuursrapportage 2020 Extra kosten Bibliotheek  9.000 N
9. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Extra kosten BOA , MZ beveiliging, extra kosten sandwichborden 63.000 N
10. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Extra dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren   200.000 N
11. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Lagere kosten representatie bestuur -10.000 V
12. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Huisvestingskosten -42.000 V
13. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Extra kosten Informatisering en Automatisering kunnen worden opgevangen binnen bestaande budgetten -52.000 V
14. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Onderuitputting budget opleidingen en externe begeleiding OR -95.000 V
15. Domein 3 2e bestuursrapportage 2020 Wegvallen dividend BNG 61.000 N
16. Domein 1-3 2e bestuursrapportage 2020 Reservering nog op te vangen corona kosten 284.000 N
      Subtotaal 2e bestuursrapportage 2020 398.000 N
           
      Totale kosten corona 717.000 N

 

Bijstellen capaciteitskosten 2020

Capaciteitskosten zijn de kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur. In deze rapportage zijn enkele verschuivingen verwerkt. Enerzijds betreft dit verschuivingen van de categorie 'goederen en diensten' naar de categorie 'inhuur'. Er is geen sprake van gewijzigde plannen maar de budgetten moeten beter gelabeld worden om een goede budgetbewaking te kunnen uitvoeren. Anderzijds zijn er verschuivingen (budgetneutraal) tussen de programma’s zodat op concernniveau de prognose een positief saldo oplevert op ieder programma. Deze verschuivingen hebben geen effect op het financieel begrotingsresultaat 2020.

 

Echter werkt dit wel door in het totaal van de capaciteitskosten die met 93.000 euro toenemen, waar de materiële kosten met 93.000 euro afnemen. De mutaties zijn gesaldeerd en per programma opgenomen in de onderstaande tabel. Dit is tevens gedaan bij de 1e Bestuursrapportage 2020. Bij de Begroting 2021 is e.e.a. correct verwerkt, zodat verdere correcties niet meer nodig zijn.

Bedragen x €1.000
Capaciteitskosten excl. bestuur en griffie Begroting 2020 na wijziging Mut. 2e b-rap 2020 Begroting 2020 na 2e burap
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 566 26 593
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.662 -62 1.600
Programma 3 Economische zaken 378 -7 371
Programma 4 Onderwijs 418 53 471
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 2.053 -39 2.014
Programma 6 Sociaal domein 4.925 609 5.534
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.910 -10 1.900
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.214 31 2.245
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 10.689 -508 10.181
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 80 0 80

Bijstellen investeringen

In totaal is 37 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van diverse investeringen in de ICT, wegen, sportvelden en riolering. Hierop stellen we in deze 2e bestuursrapportage de onderstaande budgetaanpassingen voor.

 

Bijstelling van de planning en de financiële middelen:

 

(bedragen x euro  en - = voordeel en + = nadeel)

Nr. Onderwerp Omschrijving

Investering

2e bestuurs-rapportage 2020

Na 2e bestuurs-rapportage 2020

Geactualiseerde

looptijd

Bijstelling financiële middelen Bijstelling planning
1 Afval Uitvoeringsplan grondstoffen afval 1.462.000 0 1.462.000 2020-2021 Nee Nee
2 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Fietsenstallingen 85.000 -60.000 25.000 2020-2021 Ja Nee
3 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Fietspad vm. Spoorbaan 112.500 0 112.500 2019-2020 Nee Nee
4 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Aanpassing openbare ruimte Mijdrecht (Haitsmaplein) 905.000 0 905.000 2018-2020 Nee Nee
5 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Reconstructie Voorbancken 200.000 60.000 260.000 2019-2020 Ja Nee

 

Toelichting:

1

Het beschikbaar gestelde investeringsbudget wordt als volgt nader gespecificeerd:

 • Chipregistratie - lasers op een vrachtwagen  (afschrijving 5 jaar)
 • Passysteem afvalbrengstation (afschrijving 5 jaar)
 • Chippen containers -ontvanger container (afschrijving 5 jaar)
 • Vervangen inwerpzuilen (afschrijving 10 jaar)
 • Vulgraadmeter (afschrijving 5 jaar)
 • Nieuwe ondergrondse containers (afschrijving 10 jaar)
 • Containerbehuizingen gft (afschrijving 12 jaar)                        
 • Aanrechtbakjes gft (afschrijving 5 jaar)

Deze onderverdeling betreft een administratieve wijziging en is in  de programmabegroting 2021 verwerkt.

2 Door nadere prioritering wordt het investeringsbudget fietsenstallingen bijgesteld, e.e.a. conform de raadsinformatienota van 18 augustus 2020.
3 Op basis van de motie "Behoud Fietsbudget" worden de middelen voor de aanleg fietspad voormalig spoorbaan nu ingezet voor het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de locaties Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel in Mijdrecht, Rotonde Mijdrechtse Dwarsweg/N212, rotondes oversteek Stationsweg Mijdrecht en de voorrangsituatie rotonde Amstelhoek.  (e.e.a. conform informatienota 18 augustus 2020).
4

De aanpassing van de openbare ruimte in Mijdrecht betreft het Haitsmaplein en enkele omliggende straten, waaronder een deel van de Dorpsstraat en het Lindeboomplein. De werkzaamheden op het Haitsmaplein zijn in het vierde kwartaal afgerond en in 2021 zal het restant van de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de projectleiding van de uitvoering van de projecten Haitsmaplein en het parkeerterrein langs de Rondweg was intern geen capaciteit beschikbaar en is voor een bedrag van 40.000 euro ingehuurd. Dit is opgevangen binnen het beschikbare budget voor capaciteitskosten. De saneringskosten worden voor het grootste deel ten laste gebracht van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en een deel valt daarbuiten. In het BBV is vastgelegd dat saneringskosten niet geactiveerd mogen worden en in 1 keer moet worden afgeschreven In deze bestuursrapportage is hiervoor 145.000 euro opgenomen. 

5 De Voorbancken is in uitvoering. De onderliggende fundering, die we wilden behouden, vertoont scheuren. Vervangen van deze fundering wordt geraamd op 60.000 euro. Het financieel effect op de kosten van rente en afschrijving is vanaf 2021 2.700 euro. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2021.

 

Overige ontwikkelingen:

Om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen en werknemers in een veilige werkomgeving te laten werken kan het nodig zijn om op korte termijn een investering te doen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het gemeentehuis. Het gaat hierbij om het uitbreiden van de klimaatinstallatie en aanvullend het ventilatiecapaciteit te verbeteren. Er wordt nog onderzocht hoe en wat de beste manier is om de ventilatiecapaciteit op korte termijn te verbeteren wat past en aansluit bij geldende landelijke richtlijnen.
Dit kan zijn met permanente maatregelen, maar ook met mobiele maatregelen. Tijdens het opmaken van de 2e bestuursrapportage 2020 is er nog veel onduidelijk over de omvang van de investering, het soort investering en wanneer de investering precies plaats gaat vinden. De verwachting is dat het investeringsbedrag tussen de 30.000 en de 50.000 euro ligt.