Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Een veilige gemeente is de basis. In een veilige samenleving blijven inwoners actief en wordt er een prettige woonomgeving gecreëerd. Om dit te realiseren blijft preventie een goed uitgangspunt om het veiligheidsgevoel te verbeteren op de lange termijn en wordt onder andere uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan.

 

Goed bestuur zien wij in de ruime zin van het woord; verantwoording en transparantie in besluitvorming naar onze inwoners, de communicatie met onze inwoners, toezicht houden en handhaving als wet en regelgeving niet wordt nageleefd en de interne organisatie cultuur. Daarvoor is een adequate informatievoorziening noodzakelijk. Het uitgangspunt hierbij is het uiterst zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie van onze inwoners. Anderzijds speelt verzamelde informatie door ons en onze partners een steeds grotere rol in onze samenleving, het is dan ook essentieel om te komen tot een data-strategie. Deze strategie beantwoordt de vraag hoe wij met behulp van data onze samenleving verder willen inrichten.

 

In onze gemeente staat in de dienstverlening de inwoner centraal. We maken hierin onderscheid tussen standaard- en maatwerk dienstverlening die we via professionele dienstverleningskanalen aanbieden om onze inwoners optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. De inwoner is welkom via elk kanaal, maar we promoten actief digitale selfservice. We maken het digitale dienstverleningskanaal zo aantrekkelijk mogelijk, zodat onze inwoners hier graag zaken doen. Via andere kanalen bieden we een vangnet voor daar waar het digitaal niet lukt en inwoners geen beroep kunnen doen op hun sociale leefomgeving. Dit doen we onder de vlag van de vastgestelde Visie op Dienstverlening. Door steeds verdere digitalisering is dienstverlening niet meer los te zien van informatievoorziening; het vormgeven en invullen van het informatiebeleid is een onderwerp wat aandacht behoeft.

 

We staan open voor meningen van inwoners en zijn transparant in onze besluitvorming. Hierbij is duidelijkheid in wat wel en (nog) niet kan en waarom. Inwonersinitiatieven worden omarmd, waarbij onze grondhouding faciliterend is; meedenken met onze inwoners. Inwonersparticipatie is een mogelijkheid om de lokale democratie te vernieuwen.

 

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet vragen om een andere manier van werken en om andere competenties van onze medewerkers. Een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie is het doel waarnaar wij streven. Dat vraagt om permanente aandacht voor zowel ontwikkeling van de organisatie als van de individuele medewerker. In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken een compacte ambtelijke organisatie na te streven, die ingericht wordt op de hoofddoelstelling van de gemeente. De komende jaren wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Daarbij willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn die zichtbaar en herkenbaar is. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk middel. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeid groot is, is een goede en eigentijdse arbeidsmarktcommunicatie belangrijk. Voor ontwikkeling en verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie is extra budget nodig.

 

Wij blijven kansen bieden aan mensen die moeite hebben zich een plaats in de arbeidsmarkt te verwerven. Dat wordt gedaan door middel van garantiebanen, werkervaringsplaatsen, zoals bijvoorbeeld traineeships en bieden herintreders de mogelijkheid ervaring op te doen. 

 

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan het digitaal werken en digitaal samenwerken. Dit wordt ondersteund door de koers van de gehele overheid op dit terrein, conform de Digitale Agenda 2020. Het digitaal werken biedt de organisatie veel mogelijkheden: verbindingen met collega’s worden sneller gelegd, informatie wordt sneller gedeeld en de locatie van de werkplek is minder relevant. Bovengenoemde punten zijn gericht op de interne samenwerking, maar ook de samenwerking met externen (inwoners, ketenpartners, medeoverheden) wordt meegenomen. Een digitaal samenwerkingsplatform kan het (digitaal) samenwerken maximaal faciliteren.

 

In hoog tempo verandert de maatschappij naar een digitale wereld, waarin steeds meer mensen ‘mobile devices’ gebruiken om producten en diensten af te nemen en met elkaar te communiceren. Om aan te blijven sluiten op de wensen vanuit de samenleving op dit gebied, vraagt dat om dezelfde digitale wendbaarheid en (mobiele) bereikbaarheid van onze medewerkers. Locatie onafhankelijk werken maakt hier onderdeel van uit.

 

Nr. Doelstelling Actie Status
3.1 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden 3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid op koers
    3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen aan buurtwhatsappgroepen op koers
    3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten op koers
    3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren op koers
    3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen op koers
3.2 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld op koers
    3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers op koers
    3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) op koers
3.3 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid 3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid op koers
    3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle op koers
    3.03.3  Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne doelmatigheidsonderzoeken op koers
3.4 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren op koers
    3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke dienstverlening(sproducten) op koers
3.5 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners 3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid op koers
3.6 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan 3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten knelpunt
3.7 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis 3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen op koers
3.8 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren 3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren op koers
    3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol op koers
    3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en toerisme op koers
    3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van cultureel erfgoed op koers
3.9 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig 3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties op koers
    3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd op koers
    3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude op koers
3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen 3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht op koers
    3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de exploitatievergoeding op koers
    3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is op koers
    3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen op koers
3.11 Bewustwording van datagestuurd werken 3.11.1 Organiseren minisymposium binnen  (partner)organisatie(s) afgerond
    3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze medewerkers hiermee bekend maken op koers
    3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit op koers

 

3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de nota vastgoed.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

De raad is op 20 december 2018 geïnformeerd over de prioritering verkoop/heroriëntatie vastgoedobjecten. Onderstaande objecten zijn als prioriteiten aangemerkt en de stand van zaken is als volgt:

  • Poldertrots Waverveen: De verkoopopbrengst wordt in 2020 verwacht omdat eerst de bestemmingsplanprocedure moet worden afgerond.
  • Hoogstraat 42 en 42A te Abcoude: Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden.
  • Hoogstraat 24 Abcoude. De verkoopprocedure is onderhanden. De opbrengsten worden eind 2019 dan wel eerste kwartaal 2020 verwacht.
  • Brugstraat 9 te Abcoude: De verkoopprocedure is onderhanden. De opbrengsten worden in 2020 verwacht.
  • Baljuwstraat 5 Mijdrecht: De verkoopprocedure wordt in het eerste kwartaal 2020 opgestart.
  • Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen: De verkoopprocedure is onderhanden. De opbrengsten worden eind 2019 dan wel eerste kwartaal 2020 verwacht.

Bedrijfsvoering

In de eerste bestuursrapportage 2019  hebben wij gemeld dat wij diverse optimaliseringsslagen in de bedrijfsvoering geïdentificeerd hebben die in 2019 haar beslag dienen te krijgen. Hierbij is aangegeven dat wij er in de onderhavige bestuursrapportage op terugkomen of hiervoor extra middelen noodzakelijk zijn. Op basis van de huidige gegevens vangen wij dit binnen de beschikbare budgetten op.

 

De eerste tranche met korte termijn acties is inmiddels gerealiseerd. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn hebben wij kunnen dekken vanuit de reguliere capaciteitskosten en de beschikbare incidentele middelen binnen het totaal van de programma's. Voor de tweede tranche verwachten wij binnen deze budgetten te kunnen blijven. Wanneer dat niet toereikend is vindt verantwoording en rapportage plaats in de jaarrekening 2019.

 

Capaciteitskosten 2019

Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur. In deze rapportage zijn binnen de programma's verschuivingen verwerkt van 'goederen en diensten' naar 'inhuur'. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2019. Wel werkt dit door in de dwarsdoorsneden van de capaciteitskosten. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is voor het inzicht de kosten 2018 toegevoegd. 

 

Programma Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 386.766 444.980 0 444.980
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.513.661 1.510.271 0 1.510.271
Programma 3 Economische zaken 320.497 359.063 0 359.063
Programma 4 Onderwijs 537.159 426.985 0 426.985
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 2.040.574 1.984.689 30.000 2.014.689
Programma 6 Sociaal domein 3.384.567 4.116.286 1.312.383 5.428.669
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 1.448.325 1.850.816 45.000 1.895.816
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.930.368 2.157.249 34.200 2.191.449
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 9.020.504 9.857.376 -55.000 9.802.376
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 44.347 65.156 55.000 120.156
Totaal Lasten 21.626.770 22.772.871 1.421.583 24.194.454
Baten
Programma 9 Bestuur en ondersteuning -53.144 0 0 0

Budget domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien

Totaal domein 3

Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Lasten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 3.473.521 -132.199 3.341.322
Programma 9 Bestuur en ondersteuning 19.074.072 -736.430 18.337.642
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 5.288.346 123.078 5.411.424
Totaal Lasten 27.835.939 -745.551 27.090.388
Baten
Programma 1 Openbare orde en veiligheid -41.000 0 -41.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning -1.419.881 600.000 -819.881
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -60.847.880 -406.000 -61.253.880
Totaal Baten -62.308.761 194.000 -62.114.761

Mutatie reserves

Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Onttrekkingen 13.602.095 -671.000 12.931.095
Stortingen 5.751.732 251.268 6.003.000
Mutaties reserves -7.850.363 922.268 -6.928.095

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/N Bedragen
1 Samenwerking U10 - deelname Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma N 28
2 Voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de brandweerkazernes. V -132
3 Berekende besparing op wachtgelduitkeringskosten. V -21
4 Incidenteel budget verkiezingen. V -30
5 Verkoop Poldertrots te Waverveen N 152
6 Werkzaamheden GBA N 30
7 Dividend Vitens N 94
8 Incidenteel budget snippergroen V -55
9 Technische verschuiving van programma 10 naar 9 N 0
10 Nagekomen kosten voormalig personeel N 55
11 Inzet stelpost onderuitputting N 100
12 Rentekosten langlopende leningen V -15
13 Inzet post onvoorzien V -111
14 Algemene uitkering - uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2019 V -500
15 Toegerekende rente aan investeringen N 91
16 Afschrijvingen V -221
17 Toegerekende rente aan bouwgronden in exploitatie V -16
18 Afronding V -1
  Totaal Nadeel -552

 

Toelichting
1 Besloten is om deel te nemen aan het project Ruimtelijk Economisch Perspectief Programma binnen de samenwerking U10. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatienota. Voor 2019 bedraagt dit € 28.000 en komt ten laste van het begrotingsresultaat.
2 Van het beschikbare budget wordt € 132.000 overgeheveld naar 2020. Naast de te nemen voorbereidingen wordt een apart voorstel opgesteld om de brandweerkazernes op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau te brengen.
3 Door het aanvaarden van een baan bij een andere gemeente dalen de kosten met € 21.000 voor wachtgeld van voormalig wethouders.
4

Omdat de verkiezing voor provinciale staten en het waterschap op dezelfde dag heeft plaatsgevonden is een kostenbesparing gerealiseerd van € 30.000.

5

Vanwege de tijdsduur van de bestemmingsplanprocedure vindt de verkoop plaats in 2020. De verkoopopbrengst van € 152.000, bestaande uit een afschrijvingslast van € 448.000 en een verkoopopbrengst van € 600.000, wordt overgeheveld naar 2020. 

6

Door het GBA zijn extra incidentele werkzaamheden uitgevoerd die niet in de DVO zijn vastgelegd.

7
Aanpassing dividend opbrengst Vitens op basis van dividendvoorstel boekjaar 2018.
8

Voor de uitvoering van het plan snippergroen is vacatureruimte beschikbaar, die intern was voorbestemd. De kandidaat heeft zich teruggetrokken, waardoor vertraging in de werving en daardoor in de uitvoering is ontstaan. Invulling van de vacature wordt in de loop het vierde kwartaal verwacht. Om deze reden wordt dit jaar € 15.000 aangewend en wordt voorgesteld om € 55.000 over te hevelen naar 2020. 

9 De kosten ad € 30.000 voor fiscale advisering was begroot binnen programma 10 en is nu technische verschoven naar programma 9 om te voldoen aan de wettelijke verslagleggingseisen.
10 Nagekomen kosten van voormalig personeel over voorgaande jaren zorgen voor een nadeel van € 55.000,-
11 In de begroting 2019  is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerder onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet.
12 Door mutaties in de geldstromen ontstaat een voordeel op rentekosten van € 15.000.
13 In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2019 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.
14 De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2019 zorgt ervoor dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 500.000. Hierover is de gemeenteraad in juni 2019 geïnformeerd via een informatienota.
15 De voordelen van de toegerekende rente bij domeinen 1  van € 20.000 en € 71.000 bij domein 2  worden in dit programma verrekend.
16 Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de afschrijvingskosten berekend. Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 221.000.
17 Over omvang van de bouwgronden in exploitatie op peildatum 1 januari 2019 is rente toegerekend. Dit zorgt voor een voordeel van € 16000.
18 Betreft afrondingsverschillen.