Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Door in te zetten op het behoud van jongeren en jonge gezinnen en het aantrekken van deze doelgroepen vanuit de regio, zorgen wij dat De Ronde Venen een economisch sterke gemeente blijft. De woningvoorraad in De Ronde Venen dient daarvoor betaalbaar, duurzaam en divers te zijn en goed inzetbaar te zijn voor de diverse leeftijds- en doelgroepen. Als gemeente staan wij dan ook voor een grote complexe woningopgave.

 

De complexiteit is gelegen in de omvang van de opgave, in relatie tot de mogelijkheden waar we kunnen bouwen gecombineerd met de energietransitie en de druk op de mobiliteit. Hierbij zullen wij alle woonvormen bekijken om te voldoen aan de wensen van de woonvisie. Dat betekent dat deze urgentie ons dwingt tot het maken van keuzes, zodat wij een aantrekkelijke woongemeente blijven. Essentieel hierin is de samenwerking met provincie, woningcorporatie, inwoners, marktpartijen en beleggers. Door dit alles heen speelt ook onze duurzaamheidsambitie.

 

Naast deze samenwerking is ook een organisatie die integraal werkt van belang, zodat werk, ondernemerschap, onderwijs, groen, sport, zorg en recreatie als vanzelfsprekend met elkaar in verbinding staan. Dit zal vorm gaan krijgen in de verschillende pilots van de omgevingswet. Als vraagstukken integraal worden benaderd kunnen we komen tot juiste afwegingen en daardoor een hoog en passend voorzieningen niveau in onze dorpen en dus een goede leefbaarheid voor onze inwoners realiseren.

 

In 2040 willen we per saldo geen CO2 meer uitstoten. Dit betekent dat op een duurzame wijze voorzien moet worden in de energievraag. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Ons karakteristieke landschap dat sterk is gevormd door  winning van veen en turf, zal opnieuw voorzien in onze energievraag. Onze gemeente ontwikkelt zich als circulaire economie; producten eindigen niet langer als afval, maar zijn grondstof van nieuwe producten. De gemeente neemt een stimulerende rol en faciliteert daarnaast initiatieven voor duurzame opwek. We willen daarbij als ‘snelle volger’ op het vinkentouw zitten van ontwikkelingen van koplopergemeenten. Om deze ambities te realiseren zijn wij in grote mate afhankelijk van keuzes en initiatieven van inwoners, boeren en bedrijven. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. We staan open voor initiatieven uit de samenleving. Om dit te ondersteunen vereenvoudigen of schrappen we procedures en zorgen we voor duidelijke en toegankelijke informatievoorziening. Dit vraagt om een proactieve houding, waarin wij inwoners actief informeren over bestaand en komend beleid en uitvoering, wat een andere vraag neerlegt bij de manier van communiceren en een cultuurverandering van de organisatie impliceert.

 

Groen is een essentiële functie van onze openbare ruimte. Onze gemeente is een groene hart gemeente, het is dan ook belangrijk dat dit te beleven is in elk dorp. We gaan zorgvuldig om met onze bomen en bij bouwontwikkelingen of vervanging van wegen, wordt gekeken naar passende bomen en ingezet op verzorgd eigentijdsgroen. Eigentijds groen en daarbij horend kwalitatief hoogwaardiger onderhoud, zal bijdragen aan een positieve beleving van het groen in de openbare ruimte. Door te zorgen voor passend groen verminderen we gezondheidsrisico’s, maar bieden we ook ruimte aan jongeren en volwassenen om te bewegen en sporten. We richten onze openbare ruimte in met beweegtuinen en natuurlijke sporttoestellen. Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, op bankjes om van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten.

 

Nr. Doelstelling Actie Status
2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen

op koers

   

2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven

op koers

    2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten op koers
    2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen op koers
2.2 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen 2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen op koers
    2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen op koers
    2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw op koers
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid 2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201 op koers
    2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden op koers
    2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten op koers
    2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren op koers
    2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente op koers
    2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug afgerond
2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners 2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed op koers
    2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet op koers
    2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente knelpunt
    2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten knelpunt
    2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid op koers
    2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad op koers
    2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld knelpunt
2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst 2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet op koers
    2.05.2 Aanpak van lood in bodem op koers
2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) 2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren op koers
    2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas op koers
    2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie afgerond
2.7 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024 2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden knelpunt
    2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen knelpunt
2.8 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022 2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval op koers
    2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs op koers
    2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten afgerond
2.9 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit 2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen op koers
    2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken afgerond
    2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude op koers
    2.09.4 (Faciliteren) groenonderhoud op koers
    2.09.5 In samenwerking met inwoners wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd afgerond
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie 2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie afgerond
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5 op koers
    2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht brengen op koers
    2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie op koers
    2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden op koers
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente 2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken op koers
    2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed knelpunt
    2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten op koers

 

2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente & 2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:

2.04.3 De belangrijkste taak die van de provincie naar de gemeente overgaat betreft de bodemtaken die betrekking hebben op bodemverontreinigingen. De voorbereiding op de overdracht van deze bodemtaken is in 2017 gestart en loopt door tot en met 2020. Hiervoor werken gemeenten samen met de ODRU en de provincie Utrecht. Het project wordt de "warme overdracht" genoemd, omdat betrokken partijen het gewenst vinden dat de overdracht zo goed mogelijk verloopt. In 2019 worden voor bepaalde onderdelen van de overdracht pilots doorlopen. Bij deze pilots gaat het bijvoorbeeld om het samenvoegen van bodeminformatie van de provincie en de ODRU, het koppelen van de bodeminformatie aan geografische informatie, een project met betrekking tot nazorg en een project met betrekking tot leeflaagsaneringen.

2.04.4 Op dit moment is nog niet precies duidelijk voor welke milieuaspecten het gewenst is om ook een uitvoeringsprogramma (in het kader van de Omgevingswet) op te stellen. Een afweging over deze uitvoeringsprogramma's wordt daarom pas in 2019 gemaakt. Het is belangrijk dat ketenpartners, bedrijven en inwoners betrokken worden bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet en er worden zichtbare resultaten geboekt. De capaciteit die beschikbaar is voor de implementatie van de Omgevingswet wordt met voorrang ingezet voor de kritieke onderdelen op basis van het overzicht dat de VNG hiervoor heeft gemaakt. Hiervoor liggen we op koers. Wenselijke activiteiten die een iets langere doorlooptijd kunnen hebben, kunnen grotendeels ook al opgepakt worden. Dit geldt ook voor de activiteiten in het milieuspoor. Zo wordt de verplichte geluidskaart ruim voor 1 januari 2021 afgerond. Andere activiteiten (die deels met de ODRU worden opgepakt) schuiven door naar 2020 met bijbehorende middelen van € 100.000.

2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld

Omschrijving vanuit Programmabegroting 2019:

In mei 2017 is een start gemaakt met het opstellen van de kernrandzonevisie Tuinderslaan. Deze visie zet in op de transformatie van het gebied naar een aantrekkelijke dorpsrand. Om te komen tot de uitvoering van de visie is het nodig om een ruimtelijk plan op te stellen. Afhankelijk van de voortgang van de visievorming zal in de tweede helft van 2018 reeds een start worden gemaakt met de planprocedure en in 2019 de daadwerkelijke uitvoering van het plan.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Het college heeft in juni 2019 een bedrag van 28.000 euro beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve voor het opstellen van een sluitende business case voor de locatie van de Tuinderslaan. Aan deze business case en de visie op de locatie wordt nog gewerkt.

2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden & 2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:

2.07.1 Alle gemeentelijke gebouwen worden geïnventariseerd op asbest en de planning is om de aangetroffen asbest in 2021 gesaneerd te hebben.

2.07.2 Aan de hand van de inventarisatie van asbestverdachte daken in onze gemeente van eind 2017 wordt bekeken hoe het proces van het verwijderen van asbestdaken kan worden versneld. De doelstelling is om ervoor te zorgen dat elke eigenaar van een asbestdak op de hoogte is van het aankomend verbod op asbestdaken en dat hij weet dat hij aan de slag moet. Ook weet hij welke oplossingsrichtingen en financierings- en subsidiemogelijkheden voorhanden zijn.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

De wettelijke bepaling op grond waarvan asbestdaken voor 1.1.2024 verwijderd moeten zijn is uitgesteld.

2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed

Omschrijvingen vanuit Programmabegroting 2019:

Het behoud van ons cultuurhistorisch waardevol veenweidelandschap vinden wij belangrijk.  Door o.a. bodemdaling, de energietransitie en de woningopgave staat dit landschap onder druk. Wij zullen blijven zoeken naar manieren om dit cultuurhistorisch waardevol landschap te behouden, maar ook toekomstbestendig te maken door nieuwe vormen van landgebruik.

Wij gaan bekijken hoe effectief de actieve benadering van monumenteneigenaren in het project 'behoud erfgoed' is geweest door dit project te evalueren. Daarnaast stellen we voor de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden te verhogen naar het subsidieplafond van voor de crisis met als doel om onze monumenten in betere staat te krijgen. Op dit moment is het subsidieplafond al na twee maanden bereikt. Tot slot gaan wij verkennen of het percentage en/of het subsidiebedrag per aanvraag naar beneden bijgesteld kan worden, zodat meer eigenaren kunnen profiteren van deze subsidieregeling.

 

Bijstellen op inhoud en planning:

Dit project loopt. In verband met juridische procedures loopt dit project langer door dan verwacht. Verwachting is dat we in 2020 tot een afronding kunnen komen.

Raadstoezegging Groene leges

Voor de uitvoering van de subsidieregeling ‘Groene leges’ is, incidenteel voor 2019 en 2020, op jaarbasis € 20.000 gereserveerd.

Per aanvrager is maximaal € 2.700 beschikbaar. De subsidieregeling geldt als pilot voor eventuele nadere toekomstige tegemoetkomingen in de kosten van (bouwkundige) duurzaamheidsmaatregelen. Tot op heden is er op één ingediende, tevens gehonoreerde aanvraag een subsidiebedrag van € 360 uitbetaald.

Er zal een extra inspanning worden verricht op het publicitaire vlak. Ook wordt bekeken of de uitvoering van deze regeling eenvoudiger gemaakt kan worden.

Verplaatsing voetbalkooi Rondweg Mijdrecht

Vanwege de ontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht moet de coffeeshop verplaatst worden. Verplaatsing is mogelijk aan de Rondweg, op de plek naast het Werkcentrum. De voetbalkooi die daar stond moet ook worden verplaatst. Dit willen we dit jaar nog realiseren. Hiervoor zijn middelen nodig ad € 36.000 te dekken uit de algemene reserve. 
 

Budget domein 2: Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Totaal domein 2

Budgetten Actuele begroting 2019 Mut. 2e b-rap 2019 Begroting 2019 na 2e berap
Lasten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.411.047 -38.583 8.372.464
Programma 3 Economische zaken 622.193 -15.000 607.193
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport 7.045.474 127.482 7.172.956
Programma 7 Milieu en duurzaamheid 8.358.820 -31 8.358.789
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 22.204.714 -1.664.537 20.540.177
Totaal Lasten 46.642.248 -1.590.669 45.051.579
Baten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -251.400 0 -251.400
Programma 3 Economische zaken -535.350 -60.000 -595.350
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport -338.931 0 -338.931
Programma 7 Milieu en duurzaamheid -9.666.363 55.000 -9.611.363
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -20.901.678 1.341.000 -19.560.678
Totaal Baten -31.693.722 1.336.000 -30.357.722
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 14.948.526 -254.669 14.693.857

Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2019

Nr. Omschrijving V/N Bedragen
1 Afval N 221
2 Extra inzet voorziening afvalstoffenheffing V -221
3 Verbod op Asbestdaken V -20
4 Budget handhaving en toezicht Vinkeveense Plassen V -110
5 Begraafplaatsen N 55
6

Haalbaarheidsonderzoek De Maricken

V -30
7 Herstel in verband met stormschade N 200
8

Professionaliseren digitaal platform DeRondeVenerWerkt

V -15
9

Incidenteel budget amendement dreamteams

V -25
10 Hogere ontvangsten voor toeristen- en forensenbelasting V -60
11  Toegerekende rente aan investeringen V -71
12  Afschrijvingen V -127
13 Verrekening lagere kosten voor toegerekende rente aan investeringen en afschrijvingen met de voorziening rioolheffing N 53
14 Verrekening lagere kosten voor toegerekende rente aan investeringen en afschrijvingen met de voorziening afvalstoffenheffing N 21
15 Woonwagencentrum V -503
16 KernrandzonesTuinderslaan N 28
17 (tussentijdse) winstneming Land van Winkel N 415
18 Verplaatsen voetbalkooi N 36
19 Diversen V -2
20 Invoering Omgevingswet V -100
  Totaal V -255

 

Toelichting:
1

Het tarief voor de afvalstoffenbelasting is per 1 januari 2019 door het rijk hoger vastgesteld dan waarmee rekening was gehouden in de begroting van de AVU. Daarom wordt € 95.000 bijgeraamd.

De jaarrekening 2018 van de AVU leidt tot een afrekening van € 126.000. De extra kosten worden vooral verklaard uit een groter tonnage aangeboden afval. De  gemeenteraad is hierover reeds geinformeerd via raadsinformatienota,

De kosten worden gedekt via een bijdrage uit de voorziening afvalstoffenheffing en is een budgetneutrale mutatie. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2020.

2 zie 1.
3 Het wetsvoorstel Verbod op Asbestdaken is niet aangenomen in de 1e Kamer. Het incidentele budget voor implementatie van deze wet komt om die reden te vervallen, komt ten gunste van de algemene reserve.
4

Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 260.000 opgenomen. Vanwege slechte weersomstandigheden is in het eerste kwartaal minder gevaren dan gepland. Daarnaast zijn minder juridische uren besteed aan handhavingsprocedures, omdat er zaken nog in een startfase verkeren (minder arbeidsintensief). In het eerste halfjaar van 2019 is € 55.000 besteed aan dit project, dit is minder dan we in eerste instantie hebben geraamd. Voor een aantal overtredingen moeten procedures worden opgestart, reeds opgestarte juridische handhavingsprocedures worden voortgezet en voor een aantal zaken bezwaarprocedures worden doorlopen. De vaartfrequentie zal iets hoger zijn dan in het eerste halfjaar van 2019. We verwachten dat in het tweede halfjaar van 2019 een bedrag van € 95.000 nodig is, waarmee het totaalbedrag van dit project vermoedelijk op € 150.000 zal uitkomen.  Het verschil van € 110.000 wordt weer toegevoegd aan de algemene reserve.

5

De grafleges blijven achter bij de begroting. Er worden minder nieuwe graven uitgegeven dan geprognosticeerd. Het tekort bedraagt € 55.000. Dit betreft een afwijking op het structurele budget en komt ten laste van het begrotingsresultaat.

6

De door externe partijen uit te voeren milieuonderzoeken vergen meer tijd, hierdoor wordt het onderzoek niet in 2019 maar in 2020 afgerond. Van het beschikbare incidentele budget wordt € 30.000 overgeheveld naar 2020.

7

Als gevolg van de stormschade in het tweede kwartaal is er € 200.000 incidenteel nodig voor herstelwerkzaamheden.

8

De website wordt niet meer onderhouden en doorgelinkt naar de Facebook site van de gemeente. Hierdoor komt het incidenteel beschikbare budget geheel te vervallen en komt ten gunste van de algemene reserve.

9

Er wordt op dit moment onderzocht hoe uitvoering te geven aan dit plan. Het plan krijgt daardoor een jaar overschrijdend karakter.  Hierdoor wordt € 25.000 overgeheveld naar 2020.

10

Bijstelling van de raming voor de opbrengsten toeristen- en forensenbelasting zorgt voor een voordeel van € 60.000.

11

De rentekosten worden verdeeld naar de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 71.000 binnen dit domein en een nadeel van dezelfde omvang bij domein Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën.

12

Op basis van de boekwaarden van de investeringen op peildatum 1 januari 2019 zijn de afschrijvingskosten berekend.  Binnen dit domein ontstaat een voordeel van € 127.000.

13

In de voordelen die vermeld zijn bij 11 en 12 heeft € 28.000 aan toegerekende rentekosten en € 25.000 aan afschrijvingskosten betrekking op riolering. Deze voordelen worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening rioolheffing.

14

In de voordelen die vermeld zijn bij 11 en 12 heeft € 3.000 aan toegerekende rentekosten en € 18.000 aan afschrijvingskosten betrekking op afval. Deze voordelen worden vanwege het financieel gesloten stelsel ten gunste gebracht van de voorziening afvalstoffenheffing.

15

In 2014 startte het revitaliseringsproject omtrent de woonwagens. De tijdsduur van het revitaliseringsproject is langer dan voorzien. Op dit moment zijn er extra kosten gemaakt voor juridische advisering , bouwtechnische-, infrastructurele (advies)werkzaamheden en het bestemmingsplan. De verwachting is dat niet alles binnen het beoogd budget kan worden uitgevoerd. Zodra er meer inzicht is in de verdere uitvoering van dit project informeren wij u hierover. Voorgesteld wordt om € 503.000 over te hevelen naar 2020.

16

Het college heeft in juni 2019 een bedrag van 28.000 euro beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Reserve voor het opstellen van een sluitende business case voor de locatie van de Tuinderslaan. Aan deze business case en de visie op de locatie wordt nog gewerkt.

17

Voor 2019 wordt de tussentijdse winstneming van Land van Winkel bijgesteld met € 415.000 van € 1.448.000 naar € 1.033.000. In de begroting 2020 - 2023 is voor de jaren 2020 en 2021 al rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. 

18

Door de bouwontwikkeling van de stationslocatie Mijdrecht wordt de coffeeshop verplaatst naar de Rondweg in Mijdrecht. Hierdoor is de voetbalkooi verwijderd. Wij willen deze speelvoorziening in 2019 herplaatsen binnen onze gemeente. Hiervoor is € 36.000 benodigd.

19

Diversen

20

De implementatie van de omgevingswet is volle gang en er worden zichtbare resultaten geboekt. Geschat wordt dat van het beschikbare budget van € 788.000 ongeveer € 100.000 niet dit jaar wordt besteed. Begin dit jaar hebben we onze focus verlegd van de pilot 'centrum Mijdrecht' naar de werkzaamheden over het juridische kader, werkprocessen, financiën en is er gestart met het Digitale Systeem Omgevingswet. De kosten voor de pilot en het Digitale Systeem Omgevingswet komen in 2020. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2020.